Araling Panlipunan Grade 5 Bulacandeped Com-PDF Free Download

Araling Panlipunan Grade 5 bulacandeped com
24 Oct 2019 | 3.5K views | 374 downloads | 79 Pages | 1.29 MB

Share Pdf : Araling Panlipunan Grade 5 Bulacandeped Com

Export Araling Panlipunan Grade 5 Bulacandeped Com File to :

Download and Preview : Araling Panlipunan Grade 5 Bulacandeped Com

Report CopyRight/DMCA Form For : Araling Panlipunan Grade 5 Bulacandeped ComTranscription

K TO 12 ARALING PANLIPUNAN GRADE 5 , Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol. IKATLONG MARKAHAN, Pamantayang Pangnilalaman , Naipamamalas ang mapanuring pag unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat. na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon . Pamantayan sa Pagganap , Nakakapagpakita ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. NILALAMAN PAMANTAYANG CODE PAKSA TOPIC BILANG DATE of WT. PANGNILALAMAN NG and PT, ARAW, A Pagbabago sa Lipunan. sa Ilalim ng Pamahalaang, Kolonyal, 1 Pamamahala ARALIN 1 Note .
1 Nasusuri ang pagbabago sa AP5KPK IIIa Pagbabago sa Panahanan ng mga Pilipino sa 4. 1 1 Pamahalaang panahanan ng mga Pilipino sa 1 Panahon ng Espanyol. sentral panahon ng Espa ol ei, 1 2 Pamahalaang local pagkakaroon ng organisadong. 1 3 Tungkulin ng mga poblasyon uri ng tahanan Performance. opisyales nagkaroon ng mga sentrong task on the, 2 Antas ng Katayuan ng pangpamayanan at iba pa day 5. mga Pilipino, 3 Uri ng edukasyon, 2 Napaghahambing ang antas ng AP5KPK IIIb ARALIN 2 . katayuan ng mga Pilipino sa lipunan 2 Antas ng Katayuan ng mga Babae sa Lipunan ng 2. bago dumating ang mga Espanyol at, sa Panahon ng Kolonyalismo. mga Sinaunang Pilipino at sa Panahon ng, Kolonyalismo.
2, ARALIN 3 1, 2 1 Napaghahambing ang mga Tradisyunal at Di Tradisyunal na Papel ng mga. tradisyunal at di tradisyunal, na papel ng babae sa lipunan ng. Kababaihan sa Lipunan ng mga Sinaunang, sinaunang Pilipino at sa panahon ng Pilipino at sa Panahon ng Kolonyalismo. kolonyalismo ARALIN 3 1 , 2 2 Natatalakay ang Mga Pangangailangan sa Pagpapabuti ng 1. pangangailangan sa pagpapa buti Katayuan ng mga Kababaihan sa Lipunan. ng katayuan ng mga babae, Friday Written test, 3 Nasusuri ang pagbabago sa.
kultura ng mga Pilipino sa Panahon AP5KPK IIIc ARALIN 4 . ng Espanyol 3 Pagbabago sa kultura ng mga Pilipino sa Panahon ng 1. Espanyol, 3 1 Naipaliliwanag ang, inpluwensya ng kulturang. Espanyol sa kulturang Pilipino Impluwensya ng Kulturang Espanyol sa Kulturang 1. Pilipino, 3 2 Natatalakay ang bahaging, ginagampanan ng Kristianismo sa. kultura at tradisyon ng mga Bahaging Ginampanan ng Kristiyanismo sa Kultura at. Pilipino Tradisyon ng mga Pilipino 1, 3 3 Nasusuri ang ginawang pag Pag aangkop ng mga Pilipino sa Kultura ng mga. aangkop ng mga Pilipino sa Espanyol, 1 Performance. kulturang ipinakilala ng Espanyol task, Friday , 4 Nasusuri ang mga pagbabagong AP5KPK IIId ARALIN 5 2.
pampulitika at ekonomiya na e 4 Pagbabagong Pampulitika at Pang ekonomiya sa. ipinatupad ng kolonyal na Ilalim ng Pamahalaang Kolonyal. pamahalaan ARALIN 6 , Istruktura ng Sinaunang Pilipino at Pamahalaang 2. 4 1 Naipaghahambing ang Kolonyal Friday Written test. 3, istruktura ng pamahalaang, kolonyal sa uri pamamahala ng. mga sinaunang Pilipino, ARALIN 7 , 4 2 Naipaghahambing ang sistema Sistema ng Kalakalan ng mga Sinaunang Pilipino at 2. ng kalakalan ng mga sinaunang sa panahon ng Kolonyalismo. Pilipino at sa panahon ng, kolonyalismo, ARALIN 8 . 4 3 Natatalakay ang epekto ng Pamamahala ng mga Espanyol sa mga Sinaunang 2. mga pagbabago sa pamamahala Pilipino, ng mga Espanyol sa mga Friday Performance.
sinaunang Pilipino Test, ARALIN 9 , 5 Nakapagbibigay ng sariling AP5KPK IIIf 5 Epekto ng Kolonyalismo sa Lipunan ng 4. pananaw tungkol sa naging epekto, ng kolonyalismo sa lipunan ng. Sinaunang Pilipino, sinaunang Pilipino Friday Written test. ARALIN 10 1 , B Pagpupunyagi ng 6 Naipaliliwanag ang di AP5KPK IIIg Pananakop ng Kolonyalismong Espanyol sa mga. Katutubong Pangkat na matagumpay na pananakop sa mga i 6. Mapanatili ang Kalayaan, Katutubong Pangkat sa Cordillera.
katutubong pangkat ng, sa Kolonyal na kolonyalismong Espanyol. Pananakop Paraan ng Pananakop 2, 6 1 Nasusuri ang mga paraang Reaksyon ng mga Katutubo sa. 1 Pananakop sa armado ng pananakop ng mga pananakop. Cordillera Espanyol, 2 Pananakop sa mga Rebelyon ng mga Katutubo 1. 6 2 Natalakay ang iba t ibang, bahagi ng Mindanao reaksyon ng mga katutubong ARALIN 10 2 . pangkat sa armadong pananakop Sanhi at Bunga ng Di Matagumpay na. 6 3 Natatalakay ang mga Pananakop ng mga Kastila sa mga Igorot 1. isinagawang rebelyon ng mga Friday Performance, 4.
katutubong pangkat ARALIN 11 1 TEST, Pananakop ng Kolonyalismong Espanyol sa mga. 6 4 Natataya ang sanhi at bunga, Katutubong Pangkat sa Mindanao 1. ng mga rebelyon at iba pang Paraan ng Pananakop, reaksiyon ng mga katutubong Reaksyon ng mga Katutubo sa 1. Pilipino sa kolonyalismo pananakop, 6 5 Nakakabuo ng konklusyon Rebelyon ng mga Katutubo 2. tungkol sa mga dahilan ng di, matagumpay na armadong Friday Written Test.
pananakop ng mga Espanyol sa ARALIN 11 2 , ilang piling katutubong pangkat Sanhi at Bungan ng Rebelyon 1. Konklusyon sa mga dahilan ng di 1, matagumpay na pananakop ng kastila 1. ARALIN 12 , 7 Nasusuri ang epekto ng AP5KPK IIIi 7 Epekto ng Kolonyalismong Espanyol sa Pagkabansa 3 Performance. kolonyalismong Espanyol sa at Pagkakakilanlan ng mga Pilipino Test. pagkabansa at pagkakakilanlan ng, mga Pilipino, Friday . 5, YUNIT III, ARALIN 1 PAGBABAGO SA PANAHANAN NG MGA.
PILIPINO SA PANAHON NG ESPANYOL, Takdang Panahon 4 araw. Layunin , 1 Nailalarawan ang pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa. panahon ng Espanyol, 2 Nasusuri ang mga pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa. panahon ng Espanyol, 3 Napaghahambing ang uri ng panahanan ng mga Pilipino sa. panahon ng mga Espanyol, Paksang Aralin, Paksa Pagbabago sa Panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng.
Espanyol, Kagamitan mga larawan ng panahanan ng mga Pilipino sa panahon. ng mga Espanyol powerpoint presentations video clips . laptop manila paper pentel pen, Sanggunian Learner s Material pah . K to 12 AP5PKE IIIa 1, Unang Araw , Pamamaraan, A Panimula. 1 Pagkakaroon ng balitaan na may kaugnayan sa paksang. tatalakayin , 2 Balik aral Magbigay ng sariling konklusyon tungkol sa epekto ng. pamamahala ng prayle sa ating lipunan , B Paglinang.
1 Ipanood sa mga bata ang video ng Bahay Kubo Ipalarawan sa. mga bata ang katangiang pisikal ng bahay kubo , 2 Itanong . a Nakakakita pa ba kayo sa ngayon ng mga bahay kubo . b Ano ang iyong napapansin sa mga tahanan sa ngayon . c May napansin pa ba kayong mga tahanan sa inyong lugar na. may lumang istilo Ilarawan ang nasabing tahanan , 3 Isulat ng guro ang sagot ng mga bata sa pisara . 6, 4 Ipaliwanag at iugnay ang mga kasagutan ng bata sa tatalakaying. aralin , 5 Ilahad ang aralin sa Alamin Natin sa LM pah . 6 Magdaos ng palitan ng kuro kuro o sharingkaugnay ng aralin . 7 Itanong ng guro , a Saan nakatira ang mga katutubong Pilipino bago dumating.
ang mga Espanyol , b Paano inilipat ng mga Espanyol ng tirahan ang mga. katutubong Pilipino , c Paano natin ilalarawan ang mga pagbabago sa panahanan. ng mga katutubo sa pagdating ng mga Espanyol , d Ano ang naging epekto ng kolonyalismo sa pagbabago ng. panahanan ng mga katutubo Nabago rin ba nito ang, kanilang pananampalataya at mga kaugalian . 8 Pagpapanood sa mga bata ng video sa youtube ng mga kilalang. simbahan at mga panahanan na naitayo sa panahon ng mga. Espanyol at ang naging papel ng mga ito sa kasaysayan . 9 Gawain A Indibidwal na Gawain , Ipasagot sa mga bata ang mga tanong saGawain A pah .
ng LM sa sagutang papel , Ikalawang Araw , 1 Gawain B Pangkatang Gawain . Pangkatin ang mga bata sa apat na pangkat ayon sa. kanilang interes o talento , Ipaliwanag ng guro ang panuto sa Gawain B pah ng. LM , Ipakikita o ipalalabas ng mga bata ang kanilang output. 2 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga bata sa. Gawain B, 3 Ibigay na takdang aralin ang pagdadala ng mga larawan ng. panahanang Kastila na matatagpuan sa kanilang lugar at alamin. ang kasaysayan nito Pagdalahin din sila ng gamit para sa. gagawing collage, Ikatlong Araw , 1 Gawain C Pangkatang Gawain .
Pangkatin ang mga bata sa apat na pangkat ayon sa lugar ng. tirahan at nakapagbigay na rin ang guro ng takdang. dadalhin ukol sa gagawing collage at exhibit ng mga bata . 7, Ipaliwanag ng guro ang panuto sa Gawain C pah ng. LM , Ipakikita o ipalalabas ng mga bata ang kanilang output. 2 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga bata. sa Gawain C, Ikaapat na Araw , 1 Bigyan diin ng guro ang kaisipan sa Tandaan Natinpah ng LM. 2 Pagtataya, Pasagutan ng guro ang Sukatin kung Natutunan Natin sa LM pah . , Takdang Aralin, Magsaliksik Tayo pah LM, Susi sa Pagwawasto.
Gawain A 1 5 Indibidwal na Gawain , Maaaring iba iba ang sagot . Gawain B Pangkatang Gawain , Gamitan ng Rubric , Gawain C Pangkatang Gawain . Gamitan ng Rubric, Rubric para sa Gawain B at C, Rubric para sa Gawain B Talent Showcase at C Collage at Exhibit . Pamantayan Batayang Puntos, 1 Kumpletong kaalaman ang nailahad ng mga 16 20. mag aaral sa kanilang gawain output talento, 2 May 75 na detalye lamang ang nailahad o 11 15.
naipaliwanag o naipahayag ng mga mag aaral, 3 Kalahati o 50 lang ang naipaliwanag o 6 10. nagawang output ang mga mag aaral, 4 Walang naipaliwanag o nagawang output ang 1 5. mga mag aaral, Sukatin kung Natutunan Natin, 1 Reduccion 6 Banggera. 2 Misyonero 7 Ladrilyo, 3 Pueblo 8 Simbahan, 4 Bahay na Bato 9 Pamana. 5 Oratorio 10 Ingatan, 8, PERFORMANCE TASK, Paggawa ng Dayorama.
Panuto Hatiin ang mga bata sa apat na pangkat Gagawa ng dayorama. ang bawat pangkat ng pagkakaayos ng plaza complex sa panahon ng. mga Espanyol gamit ang mga patapong bagay Binigay ng takdang aralin. ng guro ang pagdadala ng mga gamit na gagamitin isang araw bago ang. gawain Siguraduhing kumpleto ang mga istruktura na matatagpuan sa. paligid ng isang plaza complex , Rubric para sa Gawain B at C. Pamantayan Batayang Puntos, 1 Kumpletong kaalaman ang nailahad ng mga 16 20. mag aaral sa kanilang gawain output, 2 May 75 na detalye lamang ang nailahad o 11 15. nakita sa output ng mga mag aaral, 3 Kalahati o 50 lang ang naipakita o nagawang 6 10. output ang mga mag aaral, 4 Walang naipakita o nagawang output ang mga 1 5.
mag aaral, 9, ARALIN 2 Antas ng Katayuan ng mga Babae sa. Lipunan ng mga Sinaunang Pilipino, at sa Panahon ng Kolonyalismo. Takdang Panahon 2 araw, Layunin , 1 Naipaliliwanag kung paano pinahahalagahan ng mga unang. Pilipino ang mga kababaihan, 2 Naipaghahambing ang antas ng katayuan ng mga kababaihan sa. lipunan bago dumating ang mga Espanyol at sa Panahon ng. Kolonyalismo , 3 Napahahalagahan ang mga kababaihan.
Paksang Aralin, Paksa Antas ng Katayuan ng mga Babae sa Lipunan ng mga. Sinaunang Pilipino at sa Panahon ng Kolonyalismo, Kagamitan tsart ng awitin mga larawan manila paper powerpoint. Sanggunian Learner s Material pah , K to 12 AP5KPK IIb 2. Unang Araw , Pamamaraan, A Panimula, 1 Balitaan. Magbalitaan tungkol sa mga kababaihang nagbigay karangalan sa. bansa, 2 Balik aral, Pumili ng apat na bata sabihing sasayaw sila habang umiikot sa.
plaskard Paghinto ng tugtog dadampot sila ng plaskard Ipaliwanag nila. ang nakuhang salita , Datu Timawa Aliping Aliping. Namamahay Saguiguilid, 3 Ipaawit ang Dalagang Bukid Itanong Ano ang isinasaad ng awitin. tungkol sa mga kababaihan , 10, B Paglinang, 10 Magpakita ng mga larawan ng babaeng bumoboto o binibigyan ng. upuan sa sasakyan Ano ang ipinahihiwatig ng mga larawan . 11 Ilahad ang aralin sa Alamin Natin sa LMP Ipabasa ang tekstong. naglalahad sa pagtalakay sa aralin , 12 Ipabuo ang suliranin. Ano ano ang katayuan ng mga kababaihan sa sinaunang. lipunan at sa Panahon ng Kolonyalismo , 13 Ipatala ang mga datos sasagot sa suliranin gamit ang iba t ibang.
graphic organizer , 14 Ipagawa ang mga gawain , Gawain A Yan ang sa inyo Ito ang sa amin . Pangkatang Gawain , Pangkatin ang mga mag aaral sa apat upang makalikom ng. mga kaalaman Bigyan sila ng manila paper at pentel pen . Ganyakin silang makabuo ng iba t ibang graphic organizer sa. pagsulat ng sagot , Pangkat 1 at 3, Katayuan ng kababaihan saLipunan ng Sinaunang Pilipino. Pangkat 2 at 4, Katayuan ng Kababaihan sa Lipunan noong Panahon ng. Kolonyalismo, Gawain B Data Retrieval Chart, Pangkatang Gawain .
Gawin Punan ng datos ang Data Retrieval Chart, Ipaliwanag ang pamamaraan sa paggawa ng Gawain B pah . ng LM , Ikalawang Araw , Gawain C Magkatulad ba . Pangkatang Gawain , Ipasulat sa loob ng Venn Diagram ang pagkakaiba at. pagkakatulad ng katayuan ng mga kababaihan sa Sinaunang. Panahon at Panahon ng Kolonyalismo Muling pangkatin ng. guro ang mga bata Sa pagkakataong ito maaaring pangkatin. sa apat na pangkat ang klase , Ipaliwanag ng guro ang panuto saGawain C pah ng LM . Ipalahad sa klase ang sagot ng bawat pangkat , Gawain DTalento Mo Ipakita Mo .
11, Ipaliwanag ng guro ang pamamaraang gagawin saGawain D . LM p , 15 Gumamit ng rubric sa pagtasa sa pangkatang gawain ng mga bata. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN GRADE 5 Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol IKATLONG MARKAHAN Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang mapanuring pag unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon Pamantayan sa

Related Books

Araling Panlipunan Grade 5

Araling Panlipunan Grade 5

1 Araling Panlipunan Grade 5 Patnubay ng Guro YUNIT II PAMUNUANG KOLONYAL NG ESPANYA th Ika 16 hanggang 17th siglo Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro Konsultant Virgilio L Laggui

SUBJECT ARALING PANLIPUNAN 6 YEAR LEVEL GRADE 6

SUBJECT ARALING PANLIPUNAN 6 YEAR LEVEL GRADE 6

Hispano Filipino AP6MPK Ic 5 Talakayan aklat kwaderno lapis propaganda patnugot parokya kilusan proyekto programa Gawaing Upuan Pag usapan Natin p 47 HULYO 5 2018 ARALIN 3 2 MGA NAGAWA NG KILUSANG PROPAGANDA SA PAGKAMIT NG KALAYAAN p 42 46 KILUSANG PROPAGANDA p 48 MGA DAHILAN NG PAGKABIGO NG KILUSANG PROPAGANDA 6 Naipaliliwanag ang ambag ng Kilusang Propaganda sa pagpukaw ng damdaming

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN GRADE 1 Ikaapat

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN GRADE 1 Ikaapat

ARALING PANLIPUNAN GRADE 2 Ikaapat na Markahan Kahalagahan ng mga Paglilingkod sa Komunidad Mga Taong Tumutugon sa Ating mga Pangangailangan Mga Programang Pangkalusugan Pang edukasyon Pangkabuhayan at Pangkapayapaan Mga Karapatan at Tungkulin sa Sarili Pamilya at Komunidad

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN GRADE 1 Ikalawang

POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN GRADE 1 Ikalawang

Mga Programang Pampamahalaan noong Panahon ng Komonwelt Mga Suliraning Panlipunan at Pangkabuhayan Ang Motibo at Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas Mga Patakarang Pang ekonomiya sa Panahon ng Hapones Pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Hapones Quirino Highway corner P dela Cruz Street Novaliches Quezon City Telefax 417 3105 email address rcbn

SUBJECT ARALING PANLIPUNAN 4 YEAR LEVEL GRADE 4

SUBJECT ARALING PANLIPUNAN 4 YEAR LEVEL GRADE 4

kayamanan Gawaing Upuan Simulan Natin p 48 HULYO 5 2018 ARALIN 3 1 ANG KLIMA AT PANAHON SA PILIPINAS p 50 51 8 Nakikilala na ang Pilipinas ay isang bansang tropikal AP4AAB le f 8 Balitaan Pakikinig Talakayan aklat panahon temperature halumigmig Gawaing Upuan Pag usapan Natin p 50 Takdang Aralin Ano ang mga salikna may kinalaman sa klima ng bansa Isulat sa kwaderno HULYO 6 2018

SUBJECT ARALING PANLIPUNAN 5 YEAR LEVEL GRADE 5

SUBJECT ARALING PANLIPUNAN 5 YEAR LEVEL GRADE 5

timawa alipin dayang gat Gawaing Upuan Pag usapan Natin 64 HULYO 31 2018 ARALIN 4 4 BATAS p 65 66 p 6 Naipagmamalaki ang lipunan ng sinaunang Pilipino AP5PLP If 6 6 3 Natatalakay ang papel ng batassa kaayusang panlipunan

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan III

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan III

Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan III Pangalawang Markahan Layunin Naituturo sa mapang pisikal ng bansa ang kinaroroonan ng mga pangkat entnolingwistiko at etniko ng bansa Natatalakay ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkakapangkat pangkat ng mga Pilipino ayon sa wika sining paniniwala at kultura

ARALING PANLIPUNAN I

ARALING PANLIPUNAN I

nabatid natin na isa sa mga sangay ng pag aaral ng Agham Panlipunan ay Heograpiya Nabatid din natin na may malaking kaugnayan ang heograpiya sa ang Kasaysayan Sa modyul na ito sisikapin nating unawain ang kahalagahan ng pisikal na katangian o heograpiya ng ating bansa May tatlong araling inihanda para sa iyo

ARALING PANLIPUNAN

ARALING PANLIPUNAN

ARALING PANLIPUNAN Grade 5 Ikatlong Markahan Kagamitan ng Mag aaral at Gabay sa Pagtuturo 2016 Page 2 Talaan ng Nilalaman IKATLONG MARKAHAN Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol Aralin 1 Mga Pagbabago sa Panahon ng Pananakop 4 15 Mga Pagbabago sa Uri ng Pamahalaan 6 Antas ng Mamamayan 9 Kalagayan ng mga Babae sa Lipunan 9 Mga Pagbabago sa Ekonomiya 10 Aralin 2 Mga

ARALING PANLIPUNAN III lrmds depedldn com

ARALING PANLIPUNAN III lrmds depedldn com

13 Sasakyang pandagat na ginamit ng mga Kastila na naglalaman ng mga malalaking bulyon ng mga yamang kanilang nakuha sa mga lugar na kanilang sinakop a Galyon b Caravel c Armada d Steam Ship 14 Pagsisimula ng pagbabago sa pamamaraan ng pangangalakal pagkakaroon ng mga pamilihang laglagan ng mga produkto at paggamit ng pera sa pamilihan a

BANGHAY ARALIN sa ARALING PANLIPUNAN 3 IKATLONG MARKAHAN

BANGHAY ARALIN sa ARALING PANLIPUNAN 3 IKATLONG MARKAHAN

Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga opisyal sa pamahalaang barangay Pangatlong Araw Day 3 Pamamaraan A 1 Pagbabalik aral Anu ano ang kapangyarihan at tungkulin ng mga namumuno sa bayan Paano nila ito magagampanan 2 Pagganyak Tingnan ulit ang larawan ng mga namumuno o opisyal ng bayan Ano ang masasabi ninyo sa kanila

ARALING PANLIPUNAN I lrmds depedldn com

ARALING PANLIPUNAN I lrmds depedldn com

simbolo ng pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa Mga katagang tunay na nakapagpabagsak ng diktadurya ni Pangulong Marcos at nakapagpalaya sa mga Pilipino sa tanikala ng batas militar Mga katagang nagpasigla sa mga Pilipino upang muling itaguyod ang isang Republikang malaya makatao at makaDiyos