Ffi Qlfirqq Dtq-PDF Free Download

ffi-qlfirqq{dTq
23 Feb 2021 | 0 views | 0 downloads | 360 Pages | 5.80 MB

Share Pdf : Ffi Qlfirqq Dtq

Export Ffi Qlfirqq Dtq File to :

Download and Preview : Ffi Qlfirqq Dtq

Report CopyRight/DMCA Form For : Ffi Qlfirqq DtqTranscription

R9ttd'.Report No. 562(68ll.014)ffi-qlfirqq{dTqqFqK 3qr{tffi't qz[, 2o11- 12HouseholdConsumerExpenditureacrossGrouPS,201L'12Socio-Economic6gd dtT{T.g.T[.NSS68thRoundgor zorr- {d 2or2)(ruLY 20rr - JUNE2012)sTr{iTg{dFRGovernmentof India iffilordr-qqa dTrffi3itr EFTSm.fiMinistry of Statistip angPrggrammel.mplementationinr{nrrqTftIqnur{refq HcrqaTIGtional SampleSurveyOffice

Il' " '-' [email protected] -15- o 1 '{ - tp l 1& - -15- f.r. 11;. -15-3 g11; -15-': - [-15-1&-%-15- Itt.t . "'" i "" . I -ii: 1i' W '" 1 "-J Jr1 '"2 [ - "" iOr.-15-1& 1 -15- t;:'lit I - .;- i! Lt)ltii i . t !:f(" !i I I ;!'il lf!li qt i'\ J It i i i;ie I 1" -I i ; "i Is i HI; i i'fa Jt ti 5 i t t,gtt t i% vtil[g I ! i ; ii;i l .11:1g- i t i! 1ei t !! !f l: t i t:; } ;11ii It t t ':! ji!j1 gi . fi W I "" . L& 21 teR [ I; fi ii; !ii!til!!I ;1 j:i; lGY t I i I: i ! ! !t Ph i It I"" i:fi ""i !I :t. il d! II 1 f i i! I i; ! i ,: ! f i ! f !1 iii iIJ ti:I;1 1:1:;I!II : I !i 1!1;!i i j i hi i !i W ii: "" ! i I ! Ii t 1f ! ! f-f! !I ii: i !; 1:11 ",,!i!lt i!I!11ulll i l IilU t tIu t iU

PrefaceThe Household Consumer Expenditure Surveys of the National Sample Survey (NSS) are theprimary source of data on various indicators of level of living of different segments of the populationat national and State levels. These are used for planning, policy formulation, decision support and asinput for further statistical exercises by various Government organizations, academicians, researchersand scholars. NSS surveys on Household Consumer Expenditure with a large sample size ofhouseholds have been conducted quinquennially from the 27tl1 round (October 1972 - September1973) ofNSS onwards. The NSS 68th round survey, carried out during July 2011 - June 2012, wasthe ninth quinquennial survey in the series, covering subjects of (i) Household Consumer Expenditureand (ii) Employment and Unemployment. The field work ofthis survey was carried out by the FieldOperations Division (FOD) of the National Sample Survey Office (NSSO), which surveyed theCentral sample. Most of the State Governments also participated in the survey on a matching samplesize basis.Based on the Central sample data, the results of the quinquennial surveys of ConsumerExpenditure are being brought out by NSSO in a number of reports. Key Indicators of HouseholdConsumer Expenditure in India, 2011-12, and unit level data were released in June 2013. Apart fromthis, six detailed reports were planned to be released on varied aspects of household consumerexpenditure based on NSS 68th round data. The three reports already released are: first, Level andPattern of Consumer Expenditure, giving estimates of averages, distribution and composition ofhousehold consumer expenditure at national and State levels; second, Household Consumption ofVarious Goods and Services in India, giving estimates of per capita expenditure for all items ofconsumption for which data were separately recorded in the schedule of enquiry, along with theestimated proportions of households consuming each item during the reference period and third,Nutritional Intake in India, giving estimates of nutritional intake by the Indian population. Thepresent report, the fourth in the series, investigates the variation in level and pattern of consumerexpenditure across various socio-economic groups of households. Households are categorised intodifferent socio-economic groups on the basis of (i) social group (ii) household (occupation) type and,in rural areas, also by (iii) size of land possessed. This report contains three chapters and threeappendices. The main findings of the survey relating to the subject of this report are presented inChapter Three.The Survey Design and Research Division (SDRD) of the NSSO undertook thedevelopment of the survey instruments and the preparation of this document. The field work wascarried out by the Field Operations Division (FOD) ofNSSO while the data processing and tabulationwork was handled by the Data Processing Division (DPD) of NSSO. The Coordination andPublication Division (CPD) coordinated various activities pertaining to the survey.I am highly thankful to the members of the Working Group of NSS 68th round andNational Statistical Commission for their valuable guidance provided at various stages of the survey. Ialso place on record my appreciation of efforts made by officers of different divisions of NSSOinvolved in the preparation of this document. I hope that this document will be found useful byplanners, policy makers and researchers. Suggestions for improvement of its content and coveragewill be highly appreciated. t-G4(AC1. hra)New DelhiFebruary 2015Director General & Chief Executive OfficerNational Sample Survey Office

{@ Erd{qErfrqF n1v}tEar zorr - qfl zot2 fi atrrd{.q. . sl-flS 1.g(iqetrrdrarcr),dr q-z,6KI r;qot ilerd' qrd z esqfr q?i szeailfiq qu- fr tol6st qfisRt (s9683rlrffq e?i tgesilffqt t('6Bd qrar:tt qt :mfta t t rffrfo.-3Trf{q, trrit f 3itsd ilf .qffiiF.sqsfrfir Eqq :o allfur srrd fr,3r-{qfudra orfr (3{.s.dr.)*'frq sitga an.q.T.d{rq{'ll22,gTqfudqrft(sT.dr.)(ar.q.s.)fi'frs r'. t2s2qd 3'ra MI ilF(sr.fr.an.)fi'fr('F. 1439EIII FrtrqgTrGId, 3T.o1.31Tfi R(r z16 F 2193, 3T.d[ fi' fr(t F 2028, ,ti sT.ft.dr h R(t F z?7s Ell1fu*ur4.11'31Fq'fi fr(, 3itsd aT.q.T.qq ffi ffi d' (T tzlg ,Jrdlq q?i t gz zsrfud-s{rrfiq kR rrr;rrrtfq s{rrd) efi-Errff* 3ilffid t 3Tfufi eII (F l43o tlrffq e{rtd fr tti t zero ilrtrq e{rfddt)tfuatq 3.11.fi Rq sfl-gaar.q.5.a{q h fr('5 lsog,'TR d". r.rfiq qntErdS fiE, 'ttt-Tft fr g-ffifa'Tfr frwi 'ffia rrEtztrra-em' fr'frq u zoo2qt, s' tl59R-ffiFrd' fi frq F 1436, o.fuErnrdfr6'' *' fr(t, F 1238'att-Tfr fr SilfiFffo 4ffrtr' h frq (rti '3i4' fi R(' T' 1893tft qur 3.21'ffidrrqtrzi-ra Itt' fro ,gq-ffiffi'fi fr(t sitga ar.q.5. qq ilrtfq a{r{dd, T' 241s,'3ia''3nel6q;arfrep'b fr('F l5t4 (rtifr fr('F 3234erttFi '{ur3.21fr('r 3oG2,.ffid fA fi 3ilr5q 6nr rrfud l;Rq trq tlr ur qniERtfr Fd-.E El'ufr( 4 W{t) ot gitsdor sif a al.q.5. aqq {'. 1391zIIlaT.q.T.qq F 1953elr (,?i frffiirfi M ( o.or Wtltfufiq 3.41o gfuoiqr rgu tet fr ulr ur El* C, ritga ar.q.5. zqq ('?i trlRd e(R * 3fltFn S' frq ('fi4vfr eF}Ftr 3{TttRtrr 6t5 FcqI rrqr F.F.{rnnr-rr6' FflFr ilqr urff qrg dt q{, fr ftrilfitq. 3.4.313{tsf, ar.q.s.ru , e1fr ot sTfutr'R6rtri q{ q6rlaT.g.5.zqq ffI fuctsr r.qofi ar.q.5. t25q{Frqi 16 4fer fi rr H drfu str{i5qr EFrqFqfiil (qsfr qrflrtr-fi ad ofq?i 3{.dI fiI rE fi q{) qsfi Tril fr (rdFWIFTt, aq AHcrfl t TaaK at.q.s. azrrl3{.ET.oIr.ildd q; *' qftqrd d' trrrrad ft1ur ifr tr dd 4Fret frt 3irr qai w rlrfrsr qi{ d' sT.a.dr ''3,fttq''fi tr;rti qr or qFqrfr FHtrff taTrffd fr T6 Frrr.rd efuo' t t qst rw',qq Elffi 6r mm'q6i t c.eartr sT.E.wffi fr frq, Frtfq ei* f fur csrfuoa-aaT.Tr.s.frlqr afr t, q{q tn q fr r tt tq. s.s.s].'3ta' sfitEntfi' qFqn d at.s.s.E{rqfi qai qtrJFSuretil d' 'ffi6rr tztra siFfr'q?iga uadeur 6r qorard saMrq qffiI g r tk -TR fr s ffiffia qrd qfitar or qFeril'Tfr d' 3T.FtrF6 rdfr6'' qd ttt-?fu 'fril.q.s.qq fi qdl.Ttf il' srq eig;rqdl, *--fusTrtrFffi arfrs'' fi qRsrdd qt qFqra fr geuu 5q t EFfr3TrSl tq. 3.5.61

{@ E d.r4-0-q ql* d, FF{EI Efl- dglll {orqd,qrt alq.S.tqqfiMf, tnn ar.q.5.aFr .md''3rr6fts6' ETfr6' Erd qflqtrt 6I trfrdwr fi qFera fr, sriqfuo' FRrac ftlqr dt t qtr aral o qFal.s.i.qqM frH r r t r ffH r.q .5 .e rq Md 2 4 9 tqF r ooo* m ttr qr atq.tooo qrcrrarql r 'ftqftd rrEfrznraenzfr' h Rq, r'o trdE 5qtl tr{R frgr dtt3.5.71.rJrfiq qlr fr, sd{qr il {orcd atN'il dTsfitrd a"1frrrort ErA 4ffi h R(' (z t 4 Hr{qd a H{b{ t cqra), ('iF ar.q.5. oqq 4ufr d' zvfuilqt ?fil sqqrd ar.q.T.a{q * grq [ q6r ,q?iT6 ildFilft 4.or *ufr fi frq refuo sfrl tq. 3.5.101sqsi-drfi qFsq : gfir,sTrf .r Ttff d' frfderdr.alrfiq qi{ fi qnl-qritd gr.a.an.6 qR Ert i sw{tffiI qq 6T t3% 3i;Irfrt q{ qf, fo-qt, 3T.ur'3ta' qfitqrt * togoqf fu-ql r rartrq qi{ fr 3T.d.il. qdrni sr.fu.or6 qRlqRtt rr%, s?is{.sr ' qnrqr0; sui 5q Ttffirzzrq 61 8% 3rf,rdl q{ qf, fuqr, :r.fr.ur il qfuK i zg6qf,l .qr, (,ti '3q4' fr 6% lrf fu(r I tk-qrq m Rwr tJr ur qt{ fr srffrfo trtf fi Rs fia Qr,'g4' b fr(', gvoEt, ('ti Frrtfq et{ d' sr.ar h frq ss963it{st sT.a.il E?t* frE ga3lfqsra b ft(' eo% QrrtFir{q 3.81'3tR['r,r q qt{ fr Tfr d ttrofuo qf6 qnrrRt fr 3rflut orqf, JqsTtfdl iqq 6l 12%elT,rrqfrztraartutt' sfrdrtt S' frq otq s%, 3ral fid rre * qnsr h Rq Fftlsrqad 'ffi6ll% ett r ilrtq qftilrd d'il-qiFrqr etra'sRgrtJ'; gri 5q tr drazrq6I lo% rrdrd'q{ qf,'3la' i'fiqffi rrqtztra*nzfi o% qf, f6qr qtiFOu1,sE-6gi156 d zW sf, F6qI,sg6qd l6qntfr{tor 3.91urfiq et"t fi qrRRTsffr rrFR Tril fi fiq, frHdff ilT 3{r6Rt ErA iltil i (o-z Wq{ 6Iffflr b sftr{) ilgd frtrdr-Eildr 5qsfffir qtrsq qqfq t ffifd' Er6'TAffi d rttnga rr;qclaqqAffi fr qrq fr' enrrfr trRrcrcts ar ttfu*rq 3.101Tr4rf6 Trif * drq ffr.s.s. a?rqft hfltrddnfi 6r rqlfuqi .qt 2oo4-o5,zoog-to, rd zorr-rz d' qarq urq dqE q JqeTlffiIzqq g{aruil fr groaa frz Eff fitaJr q q?i nrrtrq aH ffi d,.agr rrqr 16 dT.F.s.qq 6rtr grarBo wff or m-s ffi'314'61rqfu zoo -os t zorl-12 d 'o s*na fr a5v I ffi qffi fr, gw 3r4fu fr Eft;4'3T.fu.ql'6'I uJrfrq Ett f 3T.-I.qIad' tnr ar.q.s.qq s{ ar.q.5.arq F{S 3Tfu .err,5wF qrd.Fa eil (,ri ildrtfq ai{ fr sr.qr qaf iFTfiI.q.5.iqq ss 6a efittfr tq 3.11].r4-fiq qei rlrfiq ffi qH fr sr.F.sr rrt fi sitga qr.q.i.z?rqfr ES zoo4-ossik zott-tz fitFcturfiq, qsfi-il4rRs'-Trff h sitsa ar.q.s.qq 6r Ea-ard rreq qFqrd sirn ftlqr q.grt3.111

HighlightsThe report is based on information collected through NSS Schedule 1.0 (Consumer Expenditure),Type 2, during July 2011-June 2012 from 101651 households (59683 rural and 41968 urban) in 7469villages and 5268 urban blocks spread over the entire country.AVERAGE MPCE ACROSS SOCIO-ECONOMIC GROUPS In rural India, the average MPCE was Rs.1122 for ST, Rs.1252 for SC and Rs.1439for OBC. In urban India it was Rs.2193 for ST, Rs.2028 for SC, and Rs.2275 for[Statement 3.1]OBC. The average MPCE of ‘Others’ at all-India level (Rs.1719 in rural and Rs.3242 inurban India) was more than the all-groups average (Rs.1430 in rural and Rs.2630 in[Statement 3.1]urban India) in both sectors. Among the rural household types, average MPCE was Rs.1509 for ‘self-employed innon-agriculture’, Rs.1436 for ‘self-employed in agriculture’, Rs.2002 for ‘regularwage/salary earning’, Rs.1159 for ‘casual labour in agriculture’, Rs.1238 for ‘casual[Statement 3.2]labour in non-agriculture’ and Rs.1893 for ‘others’. In urban India, average MPCE was Rs.2415 for the ‘self-employed’, Rs.3062 for the‘regular wage or salary earning’, Rs.1514 for ‘casual labour’ and Rs.3734 for ‘others’.[ Statement 3.2] Among rural households classified by size of land possessed, the topmost class ( 4hectares) had an average MPCE of Rs.1953 and the lowest class ( 0.01 hectares) hadan average MPCE of Rs. 1391.[ Statement 3.4] A positive association between size of land possessed and average MPCE in the ruralsector was by and large, observed in most major States, especially if the lowest classwas left out, in the sense that average MPCE increased with increase in land size.[Para 3.4.3]DISTRIBUTION OF MPCE If MPCE classes are formed so that percentage of population (taking all social grouptogether) is the same in all the classes, the percentage of ST and SC population is seento fall as one moves from lower to higher MPCE classes, the fall being more steep incase of ST in the rural sector. By contrast, the percentage of the ‘Others’ populationincreases as one moves from lower to higher MPCE classes. For OBCs, there is a fallin the urban sector but not in the rural. [Para 3.5.3] In the rural sector the percentage of ‘regular wage/salary earning’ and ‘others’households rose noticeably relative to the entire population as MPCE increased. Thepercentage of ‘self-employed in non-agriculture’ households rose gently with increaseNSS Report No.562: Household Consumer Expenditure across socio-Economic Groups, 2011-12

iiHighlightsin MPCE, while the percentage of ‘casual labour in agriculture’ and ‘casual labour innon-agriculture’ households declined markedly. [Para 3.5.6] In the urban sector, a steep fall was observed in the percentage of population of‘casual labour’ households in an MPCE class, relative to the entire population,throughout the MPCE range, from a level of 249 per 1000 in bottom MPCE class to10 per 1000 in the top MPCE class. For the ‘regular wage/salaried’, a smooth upwardtrend was seen. [Para 3.5.7] In the rural sector, for the top two land possessed size classes (between 2 to 4 hectaresand more than 4 hectares), the proportion of persons in an MPCE class increased withMPCE relative to the entire population, and the rise was steeper for the 4.01 class.[Para 3.5.10]PATTERN OF CONSUMPTION: VARIATION ACROSS SOCIO-ECONOMIC GROUPS Among rural households cereals accounted for 13% of consumer expenditure for theST households, 11% for the SC and OBC households, and 10% for the ‘Others’household. In urban area the ST and SC households spent 8% of their consumerexpenditure on cereals, the OBC households spent 7%, the ‘Others’ spent 6%. Theshare of non-food varied over social groups from 44% for the ST group to 49% for‘Others’ in the rural sector and from 53% for SC to 60% for Others in the urbansector. [ Statement 3.8] Among rural households cereals accounted for 12% of consumer expenditure for‘casual labour in agriculture’ households, around 8% for ‘others’ and ‘regularwage/salary earning’ households; approximately 11% for the other three householdtypes. Among urban households ‘casual labour’ households spent 10% of theirconsumer expenditure on cereals, the self-employed spent 7%, the ‘regularwage/salary earning’ spent 6%, and ‘others’ 5%. [ Statement 3.9] Among the land possessed size classes in rural areas, the lowest four size classes(spanning the 0-2 hectares range) showed very simila

(ruLY 20rr - JUNE 2012) sTr{iT g{dFR Government of India €iffil 3itr EFTSm.fi ordr-qqa dTrffi Ministry of Statistip ang Prggramme l.mplementation {refq HcrqaT TftIqnur inr{nrrq IGtional Sample Survey Office

Related Books

MIIIfrIE c0 ffi t Libris ro

MIIIfrIE c0 ffi t Libris ro

SVEN HASSEL Un infanterist urci panta in fugl dAnd din mAini ca un nebun beat de frici tl urmlream nepisltor ceva la ordinea zilei tn zorii aceleiaqi zile eu insumi cunoscusem acea spaimi care te paralizeazd ri1i cuprinde malele gi te face si 1i strAngi fesele tncremenegti sAngele i1i inghealn in vine chipul pi se face alb ca varul ochii ficqi egti mai mult mort decAt viu Indatl

Fast heating tube test of MCX 8100 FFI

Fast heating tube test of MCX 8100 FFI

The EMTAP 41 fast heating tube test has been carried out during STANAG 4170 qualification of MCX 8100 Seven tubes have been tested and all open up by a burning or degree 1 reaction with no fragmentation The recovered tubes may be divided into two groups Four tubes have one longitudinal crack in the center of the body These reacted after 124

SERIES FFI CIAL G AZETTE

SERIES FFI CIAL G AZETTE

REGD GOA 5 Panaji 1 OthJuly 1997 Ashada 19 HI19 I SERIES ill No IS FFI CIAL G AZETTE GOVERN1 1 ENT OFI GOA GOVERNMENT OF GOA Department of Finance Revenue and Expenditure Division Directorate of State Lotteries

ElA ffi J f amp 13fUffl

 ElA ffi J f amp 13fUffl

j 1l 2014 2015 1F WJWt ia ia f5 Yl MED130087 01 Yl OO ilt jfi t itWf m iJfdWfMt f llWEE 13301020023 1j

FFI RAPPORT investigativeproject org

FFI RAPPORT investigativeproject org

FFI RAPPORT PATHS TO GLOBAL TERROR NETWORKS Proceedings from a FFI Seminar Oslo According to the American al Qaida specialist Marc Sageman

A AL OF ffi

A AL OF ffi

The LiJe and Writings o f General Charles King highlights the achievements of this remark able author Opening February 4 2000 in the McCracken Research Library gallery patrons will be able to read selected sections of King s writings see notable artwork used to illus trate his novels and view the Paul Hedren collection of his

ruw ffi T

ruw ffi T

B Pengertian Seni Rupa Terapan 1 Keragaman Jenis Bentuk Teknik Pembuatan Fungsi dan Makna Karya Seni Rupa Tradisional Daerah t Karya seni rupa daerah dibagi menjadi 2 kelompok besar 1 Seni rupa dua dimensi a Gambar Menggambar merupakan proses perekaman oble lt or a as bidang dua dimensi

ffi proactiveducation com

ffi proactiveducation com

Menemukan Hal Penting dalam Pidato Langkah langkah yang dapat kamu pidato adalah a Pahamilah isi pidato b Catatlah pokok pokok isi pidato c Tentukan pokok pidato yang paling penting hal yang inti Bacalah kembali contoh teks pidato di atas Pada paragraf awal terdapat kalimat Saya

NEO FFI und NEO PI R

NEO FFI und NEO PI R

Der Test beschreibt Pers nlichkeitsmerkmale psychisch unauff lliger Personen in 5 Dimensionen Es liegt eine Selbstbeurteilungsform und eine Fremdbeurteilungsform vor Hierarchische Konstruktion 5 Pers nlichkeitsbereiche zu je 6 Facetten zu je 8 Items pro Facette Insgesamt 48 Items pro Pers nlichkeitsdimension Insgesamt 240 Items NEO PI R 1 Dr Tobias Constantin Haupt www

FFI RAPPORT

FFI RAPPORT

two can be run in conjunction with other data link protocols for example STANAG 5066 4 and with other waveforms In this case STANAG 4538 establishes a circuit switched connection which STANAG 5066 or the waveforms make use of 3 1 The Link setup Two different protocols are prescribed for link set up in STANAG 4538 FLSU Fast Link Set

1 ffi Descritpion Operation and Maintenance ADDENDUM

1 ffi Descritpion Operation and Maintenance ADDENDUM

ADDENDUM ffi SERVICE MANUAL 6266 Descritpion Operation and Maintenance EL CAB SIGNAL OVERSPEED AND TRAIN CONTROL SYSTEM December 1983 ID0037B DN0329 A 12 83 150 2568 1 M3A PASSENGER CARS UNION SWITCH amp SIGNAL DIVISION AMERICAN STANDARD INC SWISSVALE PA 15218 PRINTED IN USA SERVICE MANUAL 6266 Descritpion Operation and Maintenance EL CAB SIGNAL OVERSPEED AND TRAIN CONTROL

What Women Bring to the Exercise of Leadership

What Women Bring to the Exercise of Leadership

and leadership women hold only 14 4 of executive positions in Fortune 500 companies while men hold 85 6 Regarding executive earnings women earn 7 6 of the top earnings compared to 92 4 for men 7 For those employed full time in management and professional occupations the average median weekly earnings are 1 266 for men and 939 for women 8