Geodetski Fakultet Nastavni Plan Akad God 2003 04 I-PDF Free Download

GEODETSKI FAKULTET NASTAVNI PLAN AKAD GOD 2003 04 I
24 Feb 2020 | 86 views | 0 downloads | 131 Pages | 1.32 MB

Share Pdf : Geodetski Fakultet Nastavni Plan Akad God 2003 04 I

Download and Preview : Geodetski Fakultet Nastavni Plan Akad God 2003 04 I

Report CopyRight/DMCA Form For : Geodetski Fakultet Nastavni Plan Akad God 2003 04 ITranscription

III GODINA, zimski ljetni, Feil L 3001 Teorija pogre aka i ra un izjedna enja II 2 2 4. poljari D 3002 Geodetska astronomija 2 2 4, Ba i T 3003 Dr avna izmjera 2 2 4. Ba i T 3004 Dr avna izmjera 2 2 4, Fiedler T 3005 Fotogrametrija 2 2 4. Fiedler T 3006 Fotogrametrija 2 2 4, Novakovi G 3007 In enjerska geodezija I 2 2 4. Kapovi Z 3008 In enjerska geodezija II 2 2 4, Frange S 3009 Op a kartografija 2 2 4.
Fran ula N 3010 Kartografske projekcije 2 2 4, Ba i 3011 Satelitska geodezija 2 2 4. Ba i 3012 Satelitska geodezija 2 2 4, Ba i T 3013 Fizikalna geodezija 2 2 4. Ba i T 3014 Fizikalna geodezija 2 2 4, Roi M 3015 Katastar nekretnina 2 0 2. Lasi Z 3016 Prakti na geodezija praktikum 0 2 2, Ukupno ECTS bodova 30 30. USMJERENJE IN ENJERSKA GEODEZIJA I UPRAVLJANJE PROSTORNIM INFORMACIJAMA. zimski ljetni, Obvezatni predmeti, Kapovi Z 4101 In enjerska geodezija III 2 2 6.
Kapovi Z 4102 In enjerska geodezija III 2 2 6, Masteli Ivi S 4103 Ure enje zemlji ta 2 2 6. Roi M 4104 Komunalni informacijski sustavi 2 2 6, Ukupno ECTS bodova 12 12. Izborni predmeti, Roi M 6101 Digitalni katastar 2 2 5. Polo ki D 6102 Projektiranje prometnica 2 2 4, D apo M 6103 Izmjera zemlji ta 2 2 5. Maru i J 6104 Hidrotehni ke melioracije 2 2 3, Juki T 6105 Prostorno planiranje i urbanizam 2 0 4.
Masteli Ivi S 6106 Procjena nekretnina 2 0 4, Kapovi Z 6107 Pomaci i deformacije 2 2 5. Kapovi Z 6108 Geodezija u za titi okoli a 2 2 4, Lasi Z 6109 Prakti ni rad s instrumentima 1 1 3. Ivkovi M 6110 Kompjutorska izrada planova 2 2 5, Masteli Ivi S 6111 Komasacije 2 2 5. Masteli Ivi S 6112 Geodetski radovi u hidrotehnici 2 2 5. Izetbegovi J 6113 Osnove gra evinarstva 2 2 3, Roi M 6114 Industrijska izmjera 2 2 4. Roi M 6115 Podr ka upravljanju prostorom 2 2 5, Kapovi Z 6116 Organizacija geodetskih radova 2 0 4.
Novakovi G 6117 Geodetske mre e posebnih namjena 2 2 5. Barkovi 6118 Precizna geodetska mjerenja 2 2 5, Ukupno ECTS bodova 10 18 10 18. USMJERENJE FOTOGRAMETRIJA I KARTOGRAFIJA, zimski ljetni. Obvezatni predmeti, Fiedler T 4201 Analiti ka fotogrametrija 2 2 5. Fiedler T 4202 Digitalna fotogrametrija 2 2 5, Fran ula N 4203 Digitalna kartografija 2 2 5. Frange S 4204 Kartografska vizualizacija 2 2 5, Ukupno ECTS bodova 10 10.
Izborni predmeti, Fiedler T 6201 Blizupredmetna fotogrametrija 2 2 5. Frange S 6202 Topografska kartografija 2 2 5, Vu eti N 6203 Kartografska generalizacija 2 2 5. Fiedler T 6204 Geoinformacijski sustavi 2 2 5, Fiedler T 6205 Geoinformacijski sustavi 2 2 5. Lapaine M 6206 Multimedijska kartografija 2 2 5, Lapaine M 6207 Povijest geodezije 2 0 2 5. Frange S 6208 Tematska kartografija 2 2 5, Baji M 6209 Daljinska istra ivanja 2 2 5.
Lapaine M 6210 Kartografske transformacije 2 2 5, Lapaine M 6211 Kartografija i GIS 2 2 5. Frange S 6212 Kartografska reprodukcija 2 2 5, Ukupno ECTS bodova 10 20 10 20. USMJERENJE SATELITSKA I FIZIKALNA GEODEZIJA, zimski ljetni. p v b pv b, Obvezatni predmeti, Pribi evi B 4301 Pomorska geodezija I 2 2 5. Ba i 4302 Integrirani sustavi u navigaciji 2 2 5, Medak D 4303 Analiza prostornih podataka 2 2 5.
Ba i T 4304 Geofizi ka geodezija 2 2 5, Ukupno ECTS bodova 10 10. Izborni predmeti, poljari D 6301 Posebne metode geod astronomije 2 2 5. Feil L 6302 Posebni algoritmi ra una izjedna enja 2 2 5. Ro i N 6303 Optimiranje geodetskih mre a 2 2 5, Medak D 6305 Programsko in enjerstvo u geomatici 2 2 5. Ba i T 6307 Primijenjena fizikalna geodezija 2 2 5. Ro i N 6308 Geodinamika 2 2 5, Beban Brki J 6309 Linearna algebra 2 2 5. Brki M 6310 Spektralne metode 2 2 5, Bo i H 6311 Osnove astrofizike 2 0 2 5.
Medak D 6312 Pomorska geodezija II 2 2 5, Pribi evi B 6313 Geodetsko poduzetni tvo 2 2 5. Brki M 6314 Geomagnetizam 2 2 5, Ukupno ECTS bodova 10 20 10 20. Upisom izbornih predmeta u svakom semestru etvrte godine student mora sakupiti na usmjerenju. In enjerska geodezija i upravljanje prostornim informacijama 18 bodova a na usmjerenju. Fotogrametrija i kartografija i usmjerenju Satelitska i fizikalna geodezija 20 bodova od kojih najmanje. 10 na usmjerenju koje studira, USMJERENJE IN ENJERSKA GEODEZIJA I UPRAVLJANJE PROSTORNIM INFORMACIJAMA. Izborni seminari pv b, Lasi Z 5101 Prakti na geodezija 0 4 3. D apo M 5102 Izmjera zemlji ta 0 4 3, Kapovi Z 5103 In enjerska geodezija 0 4 3.
Roi M 5104 Upravljanje zemlji nim informacijama 0 4 3. Masteli Ivi S 5105 Ure enje zemlji ta 0 4 3, Novakovi G 5106 Geodetske mre e posebnih namjena 0 4 3. Ukupno ECTS bodova 6, Roi M 5111 Stru na praksa 0 6 9. 5115 Diplomski rad 2 10 15, Ukupno ECTS bodova 24, USMJERENJE FOTOGRAMETRIJA I KARTOGRAFIJA. Izborni seminari, Fiedler T 5201 Primijenjena fotointerpretacija 0 4 3. Fiedler T 5202 Fotogrametrija 0 4 3, Lapaine M 5203 Kartografija i GIS 0 4 3.
Frange S 5204 Prakti na kartografija 0 4 3, Ukupno ECTS bodova 6. Fiedler T Frange S 5211 Stru na praksa 0 6 9, 5215 Diplomski rad 2 10 15. Ukupno ECTS bodova 24, USMJERENJE SATELITSKA I FIZIKALNA GEODEZIJA. Izborni seminari, Ba i 5301 Satelitska geodezija 0 4 3. Ba i T 5302 Fizikalna geodezija 0 4 3, Medak D 5303 Pomorska geodezija 0 4 3.
Feil L 5304 Teorija pogre aka i ra un izjedna enja 0 4 3. Ro i N 5305 Optimiranje geodetskih mre a 0 4 3, Ba i T 5306 Dr avna izmjera 0 4 3. Medak D 5307 Analiza prostornih podataka 0 4 3, Beban Brki J 5308 Linearna elgebra 0 4 3. Ukupno ECTS bodova 6, Medak D 5311 Stru na praksa 0 6 9. 5315 Diplomski rad 2 10 15, Ukupno ECTS bodova 24, Na svakom usmjerenju student mora upisati dva seminara stru nu praksu i diplomski rad. p predavanja, b ECTS bodovi, ifra predmeta 1 brojka 1 5 godina studija 6 izborni predmeti u 4 godini studija 2 brojka.
usmjerenje 0 zajedni ki predmeti za sva tri usmjerenja 1 In enjerska geodezija i upravljanje. prostornim informacijama 2 Fotogrametrija i kartografija 3 Satelitska i fizikalna geodezija. 3 i 4 brojka predmet, 1001 Matematika I, predavanja 5 vje be 4 ECTS bodovi 9. preduvjeti za upis preduvjeti za ispit, na in predavanja usmeni na in vje bi usmeni. provjera zavr ni ispit pismeni i usmeni, Upoznati studente s teorijom realnih funkcija jedne varijable diferencijalnim ra unom analiti kom. geometrijom ravnine i prostora i osnovama sferne trigonometrije kao i primjenom pri rje avanju. Program predavanja, Skupovi i brojevi Elementi matemati ke logike i teorije skupova Skupovi brojeva N Z Q Indukcija. Realni brojevi Kompleksni brojevi Algebra vektora Vektori u R2 i R3 Ra unanje s vektorima. Skalarni vektorski i mje oviti produkt Pojam vektorskog prostora Koordinatni sustav Elementi. analiti ke geometrije u prostoru Realne funkcije Pojam funkcije Injekcija surjekcija bijekcija. Inverzna funkcija Kompozicija funkcija Elementarne funkcije Neprekidnost i limes funkcije Nizovi. Definicija Aritmeti ki i geometrijski niz Pojam limesa i konvergencija Operacije s limesima Va niji. teoremi i primjeri nizova Monotoni nizovi Broj e Derivacija Motivacija problem brzine i problem. tangente Pravila deriviranja Diferencijal funkcije Derivacije i diferencijali vi eg reda Derivacija. parametarski zadane funkcije i implicitno zadane funkcije Derivacije elementarnih funkcija Primjene. derivacija Teoremi o srednjoj vrijednosti Lokalni ekstremi L Hospitalovo pravilo Konkavnost. konveksnost i to ke infleksije Asimptote Skiciranje grafa funkcije Sferna trigonometrija Sferni. dvokut trobrid i sferni trokut Odnosi stranica i kutova sfernog trokuta Sferni eksces i defekt Polaritet. na sferi Kosinusov i sinusov pou ak Napierove formule i Delambreove jednakosti Polumjeri upisane. i opisane kru nice Pravokutni i pravostrani sferni trokut Rje avanje sfernog trokuta. Program vje bi, Na vje bama se analiziraju teorijski problemi i rje avaju odgovaraju i zadaci u skladu s teorijom koja.
je izlo ena na predavanjima, literatura, 1 Elezovi N Linearna algebra Element Zagreb1996. 2 Javor P Matemati ka analiza I Element Zagreb 1995. 3 Justinijanovi J Sferna trigonometrija Zagreb 1956. 4 Kurepa S Matemati ka analiza I II Tehni ka knjiga Zagreb 1972 vi e izdanja. 5 Pavkovi B Veljan D Elementarna matematika 2 kolska knjiga Zagreb 1995. 6 Demidovi B P Zadaci i rije eni primjeri iz vi e matematike s primjenom na tehni ke nauke. Tehni ka knjiga Zagreb 1963 vi e izdanja, 7 Devide V i grupa autora Rije eni zadaci iz vi e matematike svezaki I i II Tehni ka knjiga. Zagreb 1979, 8 Elezovi N Agli A Linearna algebra Zbirka zadataka Element Zagreb 1996. posljednja promjena akad god 1998 1999 nastavnik Beban Brki J. 1002 Matematika II, predavanja 4 vje be 4 ECTS bodovi 8. preduvjeti za upis preduvjeti za ispit Matematika I. na in predavanja usmeni na in vje bi usmeni, provjera zavr ni ispit pismeni i usmeni.
Upoznati studente s osnovnim pojmovima linearne algebre teorijom funkcija vi e varijabli i integralnog. ra una kao i primjenom pri rje avanju zadataka, Program predavanja. Sustavi linearnih jednad bi i matrice Sustavi linearnih jednad bi Determinante Cramerovo pravilo. Gaussova metoda eliminacije Pomaj i algebra matrica Regularne matrice Invertiranje Rang Metode. rje avana sustava linearnih algebarskih jednad bi Teorem Kronecker Capelli Normalne jednad be i. metoda najmanjih kvadrata Funkcije vi e varijabli Pojam domena i graf Nivo linije Plohe drugog. reda Limes i neprekidnost funkcija vi e varijabli Parcijalne derivacije Derivacije vi ih redova i. Schwarzov uvjet Parcijalne derivacije implicitno zadane funkcije jedne i dviju varijabli Totalni. diferencijal prvog i vi ih redova Taylorova formula Ekstremi i vezani ekstremi Integrali Motivacija. problem povr ine i radnje Riemannov integral i primitivna funkcija Newton Leibnitzova formula. Metode integriranja Numeri ko integriranje Nepravi integral Primjene Vi estruki integrali Dvostruki i. trostruki integral Definicije i svojstva Zamjena varijabli Jakobijan Cilindri ne i sferne koordinate. Program vje bi, Na vje bama se analiziraju teorijski problemi i rje avaju odgovaraju i zadaci u skladu s teorijom koja. je izlo ena na predavanjima, literatura, 1 Javor P Matemati ka analiza II Element Zagreb 1999. 2 Elezovi N Linearna algebra Element Zagreb 1996, 3 Kurepa S Uvod u linearnu algebru kolska knjiga Zagreb 1975. 4 Kurepa S Matemati ka analiza I II III Tehni ka knjiga Zagreb 1972 vi e izdanja. 5 Demidovi B P Zadaci i rije eni primjeri iz vi e matematike s primjenom na tehni ke nauke. Tehni ka knjiga Zagreb 1963 vi e izdanja, 6 Devide V i grupa autora Rije eni zadaci iz vi e matematike svezaki III i IV Tehni ka knjiga.
Zagreb 1979, 7 Elezovi N Agli A Linearna algebra Zbirka zadataka Element Zagreb 1996. posljednja promjena akad god 2001 2002 nastavnik Zadelj Marti v. 1003 Nacrtna geometrija I, predavanja 2 vje be 2 ECTS bodovi 4. preduvjeti za upis preduvjeti za ispit, na in predavanja usmeni na in vje bi usmeni konstruktivni i ra unalni. provjera zavr ni ispit pismeni i usmeni, Razvijanje logi kog razmi ljanja i prostornog zora Usvajanje osnovnih geometrijskih odnosa i metoda. te njihova primjena u geoznanostima, Program predavanja.
Uvod Op enito o projiciranju Perspektivna kolineacija i afinost Mongeova metoda Ortogonalno. projiciranje na dvije i vi e ravnina Osnovni odnosi geometrijskih elemenata i tvorevina Polo ajni i. metri ki zadaci Geometrijsko tijelo u op em polo aju dirne ravnine Aksonometrija Pohlkeov stavak. Kosa i ortogonalna aksonometrija Eckhardtova metoda Projiciranje osnovnih geometrijskih. elemenata i tvorevina Projiciranje slo enog tijela Ortogonalna aksonometrija globusa ekvator. paralela nul ti i zadani meridijan Presjeci Ranvninski presjeci uglatih tijela te ploha 2 stupnja i. rotacijskih ploha u Mongeovoj projekciji i aksonometriji Probodi te pravca s plohom Prodori uglatih. Program vje bi, Konstruktivna ra unalna izrada programa. literatura, 1 Babi I i dr Konstruktivna geometrija vje be IGH Zagreb 1994. 2 Baldasar Horvati K i Babi I Nacrtna geometrija SAND d o o Zagreb 1997. 3 Gordon V O A course in descriptive geometry MIR Publishers Moscow 1980. 4 Kurnik Z Pavkovi B Palman D Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije Tehni ka knjiga. Zagreb 1973, 5 Loving R O Hill I L Pare R C Descriptive Geometry Prentice Hall PTR New York 1996. 6 Ni e V Deskriptivna geometrija I II kolska knjiga Zagreb 1987. 7 Palman D Geometrijske konstrukcije ELEMENT Zagreb 1996. 8 Palman D Nacrtna geometrija RIBNIK Zagreb 1988, posljednja promjena akad god 2001 2002 nastavnik Radovi N. 1004 Nacrtna geometrija II, predavanja 2 vje be 2 ECTS bodovi 4.
preduvjeti za upis preduvjeti za ispit, na in predavanja usmeni na in vje bi usmeni konstrukcijski i ra unalni. provjera zavr ni ispit pismeni i usmeni, Razvijanje logi kog razmi ljanja i prostornog zora Usvajanje osnovnih geometrijskih odnosa i metoda. te njihova primjena u geoznanostima, Program predavanja. Prodori Op enito o prodornoj krivulji dviju ploha Prodori oblih ploha u Mongeovoj projekciji i. aksonometriji Kotirana projekcija Projiciranje osnovnih geometrijskih elemenata i tvorevina Polo ajni. zadaci Primjena kotirane projekcije na topografskoj plohi Slojnice i padnice Trasiranje polaganje. nasipa i usjeka uz horizontalnu i nagnutu cestu profili Centralna projekcija perspektiva Glavna. to ka i distaciona kru nica Projiciranje osnovnih geometrijskih elemenata i tvorevina Horizontalna. ravnina Mjerenje du ina Mjerne to ke Rotacija horizontalne ravnine metoda probodi ta i int. Sferna trigonometrija Sferni dvokut trobrid i sferni trokut Odnosi stranica i kutova sfernog trokuta Sferni eksces i defekt Polaritet na sferi

Related Books

OKVIRNI NASTAVNI PLAN PROGRAM za prvi razred

OKVIRNI NASTAVNI PLAN PROGRAM za prvi razred

OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA PRVI RAZRED DEVETOGODI NJE OSNOVNE KOLE REDNI BROJ OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SEDMI NI BROJ NASTAVNIH SATI GODI NJI BROJ NASTAVNIH SATI 1 Bosanski hrvatski srpski jezik i knji evnost 3 102 2 Matematika 2 68 3 Moja okolina 2 68 4 Muzi ka kultura 2 68 5 Likovna kultura 2 68 6 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 68 UKUPNO 13 442 Izborni fakultativni predmeti 7

Priru nici nastavni tekst Agronomskog fakulteta

Priru nici nastavni tekst Agronomskog fakulteta

drevne civilizacije Sumerani Babilonci iz Mezopotamije i Indijci proizvodili fermentirane proizvode Jedinstveni su prikazi proizvodnje fermentiranih proizvoda na reljefu Sumerana iz 2900 2460 g p n e i na prona enoj amfori za kumis iz 4 st p n e U zapisima iz Rimskog carstva nalaze se i

Nastavni planovi i programi za predmet INFORMATIKA

Nastavni planovi i programi za predmet INFORMATIKA

5 UVOD Predmet Informatika treba omogu iti u enicima sticanje osnovne informati ke pismenosti kao i omogu iti razvoj afiniteta za upotrebu informaciono komunikacijskih tehnologija ICT uz sve prednosti koje one donose s ciljem upoznavanja i osposobljavanja za primjenu ovih tehnologija u svom budu em

Autorica Ivana Re etar 1 Nastavni listi i za dodatnu

Autorica Ivana Re etar 1 Nastavni listi i za dodatnu

Napi i niz od pet brojeva tako da prvi broj bude 2 a svaki sljede i treba biti ve i za 5 od prethodnog broja 4 Napi i niz od pet brojeva tako da prvi bude broj 3 a svaki sljede i broj treba biti ve i za 4 od prethodnog 5 Izra unaj Marko ima 20 golubova Koliko mu je ostalo nakon to je prodao tri para golubova

IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE OVER

IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE OVER

4 Muhammad Manajemen Bank Syariah Yogyakarta UPP AMP 2005 hlm 13 5 Muh Zuhri Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1996 hlm 160 6 Abdul Ghofur Anshori Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta UII Press 2008 hlm 209 4 Salah satu produk perbankan syariah adalah Pembiayaan Qardh Qardh secara etimologi berarti pinjaman

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT DALAM

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT DALAM

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik dan meningkat dari sebelumnya Baik dari Dalam penelitian ini

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI PT BNI

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI PT BNI

Akademik di Fakultas Ekonomi dan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN SU 10 Bapak Muhammad Arif MA selaku pembimbing Skripsi terima kasih atas segala kesabaran dan ketulusannya membimbing serta mengarahkan penulis dari awal sampai proses paling akhir dalam penulisan skripsi ini 11 Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah

HUKUM PELAKSANAAN AKAD HUTANG PIUTANG YANG TIDAK SEPADAN

HUKUM PELAKSANAAN AKAD HUTANG PIUTANG YANG TIDAK SEPADAN

transaksi hutang piutang yang kita lakukan sesuai dengan syari at Islam agar tidak terjerumus kedalam perkara yang diharamkan Dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas tentang hukum pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan selaku si A memberikan pinjaman ke si B berupa barang kemudian saat pelunasan

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUDHARABAH PADA PT ASURANSI

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUDHARABAH PADA PT ASURANSI

asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal shohibul maal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah mudharib Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dan itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apakah penerapan akad mudharabah pada PT Asuransi Takaful Keluarga

akad 2016 8602 04 Analisis Kajian Sastera Semiotik dalam

akad 2016 8602 04 Analisis Kajian Sastera Semiotik dalam

Analisis Kajian Sastera Semiotik dalam Novel Anwar Ridhwan Analysis of Literature Research Semiotik dalam Novel Anwar Ridhwan Jyh Wee seW ABSTRAK Perbincangan ini meninjau kualiti sebuah buku ilmiah bahasa Melayu yang diterbitkan pada 2014 Kerangka ilmiah yang digunakan membahagikan penilaiannya ke dalam dua kategori iaitu penampilan luaran dan struktur dalaman Kategori pertama memeriksa

SVEU ILI TE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI Logistika

SVEU ILI TE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI Logistika

Seminar je podijeljen u 7 dijelova U uvodu je iznesena problematika same teme rada i osvrt na samu temu dok je u drugom poglavlju dana definicija i karakteristike dobavnog lanca U tre em poglavlju je analiziran sustav dobave odnosno nabave U etvrtom i petom poglavlju smo se dotakli skladi tenja robe i upravljanje zaliha U estom