Junie Eksamen Graad 10 Afrikaans Afrikaans-PDF Free Download

JUNIE EKSAMEN GRAAD 10 Afrikaans Afrikaans
09 May 2020 | 301 views | 8 downloads | 8 Pages | 423.21 KB

Share Pdf : Junie Eksamen Graad 10 Afrikaans Afrikaans

Download and Preview : Junie Eksamen Graad 10 Afrikaans Afrikaans

Report CopyRight/DMCA Form For : Junie Eksamen Graad 10 Afrikaans AfrikaansTranscription

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL, GRAAD 10 JUNIE EKSAMEN. VRAESTEL 1 MEMORANDUM, Afdeling A Kyk en Leesbegrip. Assesseringsriglyne, Spelfoute in een woord antwoorde word gepenaliseer SLEGS as die betekenis van die. spelfout die woord verander, Spel en taalfoute in langer antwoorde word nie gepenaliseer nie die fokus is op begrip. Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA NEE EK STEM SAAM EK STEM NIE SAAM. NIE WAAR ONWAAR of FEIT LUG JOU MENING vrae Die rede motivering word. oorweeg Indien die kandidaat nie JA NEE EK STEM SAAM EK STEM NIE SAAM. NIE WAAR ONWAAR skryf nie maar die motivering is korrek word GEEN punt toegeken. As die WAAR ONWAAR verkeerd is maar die motivering is reg word GEEN punt. toegeken nie, Vals Fals kan aanvaar word False is egter verkeerd want dit is Engels.
As antwoord aanhaling is word die kandidaat nie gepenaliseer indien die. aanhalingstekens ontbreek nie Die aanhaling moet volledig volgens die teks wees maar die. kandidaat word nie gepenaliseer vir spelfoute nie, Waar een woord antwoorde gevra word en die kandidaat volsin gee is dit korrek mits die. korrekte woord onderstreep word of op een of ander wyse uitgelig word. Wanneer twee of drie feite punte vereis word en die kandidaat hele reeks gee word. slegs die eerste twee of drie feite punte nagesien. Indien die kandidaat woorde uit ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn. word die vreemde woorde ge gnoreer Indien die antwoord sonder die vreemde woorde. sinvol is word die kandidaat nie gepenaliseer nie Indien die vreemde woord in die. antwoord vereis word word dit aanvaar, Aanvaar dialektiese variasies. Aanvaar by meervoudigekeuse vrae die letter ASOOK die korrekte antwoord wat ten volle. uitgeskryf is, Bladsy 2 van 8, AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL. GRAAD 10 JUNIE EKSAMEN, VRAESTEL 1 MEMORANDUM, AFDELING A KYK en LEESBEGRIP. VRAAG 1 Leesstuk en Advertensie, AANTAL WOORDE 528 Leesouderdom van die leesstuk 8 8.
Begripstoets, Vraag ANTWOORDE Punt Kat Vlak, D langer as 10 000 jaar terug. langer as 10 000 jaar terug, 1 3 Onwaar niks het oorleef nie. LET WEL GEEN punte word toegeken vir die WAAR of ONWAAR nie Slegs die 1 A 1. rede motivering verdien die punt, 1 4 Kanada Amerika en Noord Europa is ver noord terwyl Suid Afrika ver suid is. Die lande is naby die Noordpool terwyl Suid Afrika nie is nie 2 C 5. Of iets soortgelyks, Die leerder MOET die vergelyking tref Die leerder kry dus of 2 punte of 0. dertig 1 A 1, 1 6 Daar was baie meer gletsers op aarde.
Die gletsers was so groot soos kontinente, Die gletsers het groot dele van die aarde bedek 2 B 2. Die gletsers het die landmassas verander deur erosie. Enige TWEE, 1 7 Aangesien so baie water in gletsers vasgevang was. Baie van die water was in die gletsers vasgevang 1 B 3. Of iets soortgelyks, 1 8 Daar was baie minder re n 1 B 3. A 21o Celsius, 21o Celsius, 1 10 Hoe kouer die pole was hoe warmer was die ewenaar. Daar was n baie groter temperatuurverskil tussen die pole en die ewenaar 2 C 5. Of iets soortgelyks, 1 11 1 weerkaats 1 A 1, 1 11 2 absorbeer 1 A 1.
1 11 3 kouer 1 A 1, vyftig 1 B 3, 1 13 Die koue lug wat van die ys af gekom het het die atmosferiese sirkulasie verander. Die baie koue digte lug wat van die ys afgekom het het met die warm lug gebots en. Bladsy 3 van 8, AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL, GRAAD 10 JUNIE EKSAMEN. VRAESTEL 1 MEMORANDUM, sodoende hewige lugstorme veroorsaak. Daar was baie min of geen bome en plante om weerstand teen die lugstrome wind te. Of iets soortgelyks, 1 14 Die wind het baie stof by die vergrote woestyne en gletsers opgetel 1 B 4. 1 15 Hulle kon die bibberende temperature oorleef 1 B 4. 1 16 Die harige mammoet, Die Sabeltandtier, Die reuswolf.
E Jagterversamelaarsgroepe, Jagterversamelaarsgroepe. A Skuilings van mammoetbene, Skuilings van mammoetbene. D Dierepelsklere, Dierepelsklere, B In n lokval gelei en dan oorrompel. In n lokval gelei en dan oorrompel, Advertensie, 1 18 Om te bevestig dat die kaartjies beskikbaar is by die sentrum. Om seker te maak die kaartjies is beskikbaar by die sentrum 1 B 4. Of iets soortgelyks, 1 19 Die Ystydperk, Hoe diere wonings die aarde gelyk het gedurende die Ystydperk 1 A 2.
Of iets soortgelyks, 1 20 R435 vir die gesin van vier Pa MA Pieter en Andre. R0 vir Marie wat jonger as 18 maande is, R145 vir die ouma. DUS R580 vir almal wat gaan, 1 21 Sewe uur, 19 00 as n woord 1 A 2. NIE sewe uur NIE want dit dui verloop van tyd aan, Kategorie A B C. Aantal Punte 12 12 6, Totaal Punte 30 30 30, TOTAAL AFDELING A 30.
Bladsy 4 van 8, AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL, GRAAD 10 JUNIE EKSAMEN. VRAESTEL 1 MEMORANDUM, AFDELING B OPSOMMING, ASSESSERINGSRIGLYNE. Lees die hele opsomming om geheelindruk van die opsomming te kry. Beplanning is nie nodig nie, Indien beplanning wel gedoen is moet dit duidelik aangedui wees. Indien nie aangedui nie word die eerste opsomming nagesien. Indien die opsomming te kort is maar dit bevat al die vereiste inligting word die kandidaat. nie gepenaliseer nie, Kandidate mag nie afkortings in hul opsommings gebruik nie maar indien dit in die. opsomming voorkom word elke afkorting getel volgens die getal woorde wat dit voorstel. Die aantal woorde moet deur die onderwyser getel word. Leerders verloor nie n punt as hulle nie die aantal woorde aandui nie of as die aantal. woorde wat aangedui is verkeers is, As die woordlimiet oorskry word word net gemerk tot die sin waarin die aantal bereik is Die.
res van die opsomming word ge gnoreer, PUNTETOEKENNING. 7 punte vir 7 feite 1 punt per feit, 3 punte vir Taal. Totaal 10 punte, DUI DIE PUNTE SO AAN, Feite 7 Taal 3 10. Slegs feite wat in volsinne aangebied word verdien punte Volsin het werkwoord. TAAL 0 1 2 3, ELKE taalfout grammatika spelling en punktuasie in ELKE feit word aangedui ook in. verkeerde feite daarna getel en soos volg bereken, Verspreiding van punte vir TAAL waar die leerders NIE DIREK aangehaal het NIE.
1 3 korrekte feite 1 punt, 4 5 korrekte feite 2 punte. 6 7 korrekte feite 3 punte, Verspreiding van punte vir TAAL waar die leerders DIREK aangehaal het. 6 7 korrekte aanhalings 0 punte vir Taal, 1 5 korrekte aanhalings 1 punt vir Taal. Bladsy 5 van 8, AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL, GRAAD 10 JUNIE EKSAMEN. VRAESTEL 1 MEMORANDUM, TIPIESE TAALFOUTE, Woordorde in enkelvoudige sin Tyd wyse plek Direkte vertaling Woordorde in saamgestelde sinne.
bv O werp ww v werp moedertaalinvloed Voegwoord 1 2 en 3. Dubbelnegatief Voornaamwoorde Omgekeerde woordorde. Lydende vorm Infinitief, Kandidate moet die opsomming in die vereiste formaat aanbied. puntsgewys onder mekaar, Indien dit in paragraafvorm aangebied is word die eerste sin gemerk en die res ge gnoreer. GETAL WOORDE, Daar word van die kandidate vereis om die korrekte getal woorde aandui MAAR indien die. kandidaat nalaat om die getal woorde aan te dui of die verkeerde getal woorde is aangedui. word hulle NIE penaliseer met een punt NIE, VRAAG 2 OPSOMMING. Karaktereienskappe wat jy moet h om n goeie vriend te wees 199 woorde. Uit die Vraestel Moontlike opsomming, 1 Voor die koms van verkoeling in die vroe 1900 s was ys die enigste 1 Ys was vroe r jare.
manier om dinge koel te hou Terwyl daar yskaste in gebruik was in die gebruik om dinge koel te. middel tot laat 1800 s was dit meestal vir kommersi le gebruik hou. 2 Frederick Tudor die vader van England se yshandel het gedurende die 2 Frederick Tudor het ys na. 19de eeu ys na alle dele van die hele w reld verskeep en hy was slim alle dele van die w reld. deur dan ook sommer vrugte en ander bederfbare produkte saam met verskeep. die waardevolle ys te stuur 3 Ys is minder dig as water. 3 As water vries behou dit dieselfde massa terwyl dit meer ruimte inneem. ongeveer 9 meer Dit beteken dat die ys eintlik nogal n bietjie minder. dig as water is die molekules is verder apart gespasieer as water. 4 Terwyl die meeste mense weet dat daar meer as een tipe ys is is daar 4 Daar is sestien tipes ys. eintlik sestien verskillende tipes wat aan die wetenskap bekend is. 5 Glo dit of nie daar is so n aanvraag vir klaagemaakte ys dat n studie 5 Daar is meer as meer as. wat in 2012 gedoen is bewys het dat daar meer as meer as 400 400. ysproduksiemaatskappye is wat so om en by R6 000 000 000 jaarliks ysproduksiemaatskappye. 6 Die volume van al die vars water in damme en mere in die w reld is niks 6 Die volume van al die. in vergelyking met die volume ys wat by die pole vasgevries is nie en as water is minder as die. al die gletsers in die w reld skielik smelt sal ons almal n paar honderd volume ys by die pole. meter onderwater wees, 7 Wetenskaplikes glo dat die meeste van die water op die aarde van 7 Water kom glo van. ysdraenede komete en astero des kom wat miljoene jare terug teen die ysdraende komete en. aarde verpletter was astero des, Aantal woorde 70, TOTAAL AFDELING B 10. Bladsy 6 van 8, AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL, GRAAD 10 JUNIE EKSAMEN. VRAESTEL 1 MEMORANDUM, AFDELING C TAAL, WOORDGEBRUIK WOORD EN SINSTRUKTURE. Vraag TAAL Punt, 3 1 minute 1, 3 2 Jy kon die somerhitte troef met hierdie verfrissende suigysies 1.
3 3 vyf en veertig, vyf en veertig 1, 3 4 strooitjies 1. 3 5 stadiger 1, 3 6 yskoue 1, 3 7 pynappels 1, 3 8 Die vanielje word by by die jogurt gevoeg 2. 3 9 gewone 1, 3 10 Voorbereidingstegniek 1, 3 11 va niel je jo gurt 1. 3 12 vormpies 1, 3 13 Dit is onderstreep, Dit is met hoofletters geskryf. Dit is vergedruk, 3 14 Spasies word tussenin gelos.
Dit is van opskrifte voorsien, Die voorbereiding is bepunt Dit het nommers. C Jy kan sien hoe die eindproduk behoort te lyk, jy kan sien hoe die eindproduk behoort te lyk. Vraag TAAL Punt, 4 1 Ek moet visvang alhoewel die ysbeer hier iewers is 1. 4 2 Die mannetjiespikkewyn s dat hy moet visvang, Die mannetjiespikkewyn s dat hy vis moet vang. Die mannetjiespikkewyn s hy moet visvang, 4 3 Die wyfiepikkyewyn vra wat hom so laat dink 2.
4 4 Hy sal n gevoel h 1, 4 5 Die ysbeer is nooit daar nie 1. C ysbere eet pikkewyne, ysbere eet pikkewyne, Bladsy 7 van 8. AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL, GRAAD 10 JUNIE EKSAMEN. VRAESTEL 1 MEMORANDUM, Vraag TAAL Punt, 5 1 1 Die eiland het twintig miljoen jaar gelede uit die Atlantiese Oseaan begin verrys 1. 5 1 2 wat ontstaan het tydens n vulkaanuitbarsting in 1963 1. B eilandjie, C landmassa, A magmabronne, magmabronne.
5 1 4 wat ontstaan het 1, 5 1 5 net effens 1, 5 1 6 1 die vulkane onder Ysland wat die eiland gevorm het 1. 5 1 6 2 die simbolisme agter die twee teenoorgestelde elemente 1. Vraag TAAL Punt, 5 2 1 Vraag, Vraagsin 1, 5 2 2 Stelsin 1. 5 2 3 Uitroepsin 1, B Die skrywer wil h die leser moet ontsteld wees oor die ys wat smelt. Die skrywer wil h die leser moet ontsteld wees oor die ys wat smelt. C Die ys by die pole is besig om te smelt as gevolg van aardverwarming. Die ys by die pole is besig om te smelt as gevolg van aardverwarming. D Die skrywer wil h die leser moet skuldig voel oor aardverwarming en iets daaromtrent doen. Die skrywer wil h die leser moet skuldig voel oor aardverwarming en iets daaromtrent doen. TOTAAL AFDELING C 40, VRAESTEL TOTAAL 80, Bladsy 8 van 8. 1 11 1 weerkaats 1 A 1 1 11 2 absorbeer 1 A 1 1 11 3 kouer 1 A 1 1 12 50 vyftig Enige een 1 B 3 1 13 Die koue lug wat van die ys af gekom het het die atmosferiese sirkulasie verander Die baie koue digte lug wat van die ys afgekom het het met die warm lug gebots en 2 C 6 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 10 JUNIE EKSAMEN VRAESTEL 1 MEMORANDUM Bladsy 4 van 8 sodoende hewige

Related Books

JUNIE EKSAMEN GRAAD 11 Afrikaans Afrikaans

JUNIE EKSAMEN GRAAD 11 Afrikaans Afrikaans

VRAESTEL 1 GRAAD 11 JUNIE EKSAMEN AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 11 JUNIE EKSAMEN VRAESTEL 1 Bladsy 2 van 12 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1 Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings AFDELING A LEESBEGRIP 30 PUNTE AFDELING B OPSOMMING 10 PUNTE AFDELING C TAAL 40 PUNTE 2 Beantwoord AL die vrae 3 Begin elke afdeling op n NUWE bladsy 4 Trek n lyn na elke Afdeling 5

JUNIE EKSAMEN GRAAD 12 Afrikaans Afrikaans

JUNIE EKSAMEN GRAAD 12 Afrikaans Afrikaans

GRAAD 12 JUNIE EKSAMEN VRAESTEL 3 MEMORANDUM Bladsy 7 van 11 Die dekbrief wat die CV vergesel Die taal styl HT EAT TAT toon en register HT EAT is formeel Skryf nugter en saaklik Geen mooiskrywery nie Jy reageer op n advertensie wat in die pers verskyn het Die briefinhoud moet dus pas by wat in die advertensie verlang word Die volgende inligting moet in die brief gegee word

EKSAMEN STUDIERIGLYNE JUNIE 2018 GRAAD 10 AFRIKAANS HUISTAAL

EKSAMEN STUDIERIGLYNE JUNIE 2018 GRAAD 10 AFRIKAANS HUISTAAL

Gedigte Hansie en Grietjie Thumela Ogilvie Douglas kontekstueel Die Testament Langvraag en kontekstuele vrae nr 1 6 Driehoekige sirkel langvraag en kontekstuele vrae hfst 1 7 Gedig Life van die jobless opstelvraag BESIGHEIDSTUDIES Departementele vraestel Leer alle notas wat in klas uitgegee is ENGLISH PAPER 1 2 hrs 80 marks 6 June PAPER 2 2 hrs 70 marks

EKSAMEN STUDIERIGLYNE JUNIE 2019 GRAAD 10 AFRIKAANS

EKSAMEN STUDIERIGLYNE JUNIE 2019 GRAAD 10 AFRIKAANS

GRAAD 10 AFRIKAANS HUISTAAL VRAESTEL I Begripstoets en Taalleer Taalleer Kwartaal 1 2 VRAESTEL II Letterkunde Po sie 5 gedigte Die Testament Driehoekige sirkel hoofstuk 1 4 BESIGHEIDSTUDIES Departementele vraestel VRAESTEL 1 29 MEI 100 PUNTE 1 UUR Afdeling A Vraag 1 Keusevrae wat bestaan uit Besigheidsomgewings en Besigheidsbedrywighede LET WEL Maak seker dat

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL JUNIE EKSAMEN 2016 Weebly

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL JUNIE EKSAMEN 2016 Weebly

AFRIKAANS EERSTE VRAESTEL 1 PUNTE 80 TYD 2 UUR Hierdie vraestel bestaan uit 17 bladsye EKSAMINATOR Mnr W Swart MODERATOR Me M Watson Parktown Boys High School Departement AFRIKAANS ADDISIONELE TAAL JUNIE EKSAMEN 2016 PARKTOWN BOYS HIGH SCHOOL AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL JUNIE EKSAMEN 2016 VRAESTEL 1 Bladsy 2 van 17 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1 Hierdie vraestel

REKENINGKUNDE JUNIE EKSAMEN 2015 GRAAD 11

REKENINGKUNDE JUNIE EKSAMEN 2015 GRAAD 11

8 VRAAG 3 84 PUNTE 50 minute 3 1 AARP beginsels 10 Pas die AARP beginsel in kolom A by die korrekte transaksie in kolom B Skryf slegs die korrekte letter A E langs die vraag nommer in jou antwoordboek neer KOLOM A KOLOM B 3 1 1 Wesenlikheid A Die huurder het R35750 betaal wat die huur vir een maand van die volgende jaar insluit Slegs

Graad 11 Afrikaans Afrikaans

Graad 11 Afrikaans Afrikaans

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 11 NOVEMBER EKSAMEN VRAESTEL 2 Bladsy 3 van 11 AFDELING A KORTVERHALE Beantwoord die vrae oor BEIDE die kortverhale

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 2 Junie 2013 TUIS

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 2 Junie 2013 TUIS

afdeling d gedigte 35 gdo distrik d9 afrikaans eerste addisionele taal graad 12 junie eksamen vraestel 2 bladsy 8 van 36 vraag 4 kontekstuele vraag

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 3 SKRYF JUNIE

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 3 SKRYF JUNIE

GDO DISTRIK D9 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 12 JUNIE EKSAMEN VRAESTEL 3 MEMORANDUM Bladsy 7 van 15 FORMAAT Feite of inligting kan in n tydskrifartikel gegee word Daar is n ooreenkoms tussen n feitelike opstel en n artikel Die titel vat die onderwerp saam n Subtitel kan ook gegee word Die omgekeerde piramiede metode word gebruik Die meeste feite word in die

Study Opportunities Graad 12 Junie 2014 Vraestel 1 Prakties

Study Opportunities Graad 12 Junie 2014 Vraestel 1 Prakties

Graad 12 Junie 2014 Vraestel 1 Prakties Tyd 3 uur Punte 180 Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye titelblad en HTML tag lys ingesluit 2 Instruksies en inligting 1 Jy mag nie die eksamenlokaal verlaat voordat die volle duur van die eksamen verby is nie 2 Stoor jou werk gereeld 3 Lees elke vraag voordat dit beantwoord en opgelos word Moenie meer doen as wat deur die vraag verlang

WISKUNDE GRAAD 4 Junie 2016 litnet co za

WISKUNDE GRAAD 4 Junie 2016 litnet co za

5 Wiskunde Gr 4 Junie 2016 M Oberholzer Vraag 7 7 1 Kyk na die driedimensionele vorms genommer A tot F hier onder Beantwoord nou die volgende vrae 7 1 1 Wat word vorm F genoem 7 1 2 Uit hoeveel plat vlakke bestaan vorm E

JUNIE 2015 GRAAD 10 BESIGHEIDSTUDIES Best Education

JUNIE 2015 GRAAD 10 BESIGHEIDSTUDIES Best Education

Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye BESIGHEIDSTUDIES GRAAD 10 JUNIE 2015 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die volgende instruksies aandagtig deur voordat die vrae beantwoord word 1 Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings AFDELING A VERPLIGTEND AFDELING B Bestaan uit VYF vrae beantwoord enige DRIE vrae AFDELING C Bestaan uit VIER vrae beantwoord enige TWEE vrae 2 Neem die