Jurnalul Fericirii Nicolae Steinhardt-PDF Free Download

Jurnalul fericirii Nicolae Steinhardt
03 Dec 2019 | 58 views | 0 downloads | 9 Pages | 5.54 MB

Share Pdf : Jurnalul Fericirii Nicolae Steinhardt

Download and Preview : Jurnalul Fericirii Nicolae Steinhardt


Report CopyRight/DMCA Form For : Jurnalul Fericirii Nicolae SteinhardtTranscription

PS Justinian Chira in loc de CuvAnt inainte 5,PS Justin Sigheteanul Argument 9. Jurnalul fericirii,onomastice,Lista prescurtdrilor 417. N Steinhardt Autobiografie 420,Virgil Bulat Repere bio bibliografice 424. Vrgil Bulat Aparilii postume 432,Opinii despre N Steinhardt. gi despreJurnalul fericirii 436,Virgil Bulat Leclia Jurnalului fericirii 439.
Arhim Mina Dobzeu Ce reprezintd botezul,lui Nicolae Steinhardt 454. Pirinlii de astdzi ai mdndstirii Rohia au socotit cd sunt datori sa. adune la un loc toatd opera Pdrintelui Nicolae atdt cea religioasd cdt gi cea. gi sd o editeze in editura proprie sub titlul Opeia integraiit N. Steinhardt Lucm pe care l au gi pornit cu prima gi c ea rnai imlportantd. dintre lucrdri Jurnalul fericirii gi se va continua cu celelalte titluri pand la. publicarea lor integrald TREI SOLUTII, lq prirna aparitie n Editura niSndstirii pdstrAnd textul integral al. Juntalului vom adduga in loc de Cuvdnt inainte cuvdntarea p S JuJtinian. de la inmormAntarea Pirintelui Nicolae argumentul autobiografia gi Testament Politic. mdrturisirea Pdrintelui aflate in arhivele mdndstirii textul in xerocopie. din Cartea de aur scris la prima vizitdin 1973 precum qi cAteva imagini Pentru a iegi dintr un univers concentralionar 9i nu e neapSrat. reprezentative cu Pdrintele rronah in Mdndstirea Rohia Toate acestea vor ncvoie sd fie un l agdt o temnitd ori o altd forma de incarcerare teoria. avea darul sd intregeascd irnaginea monahului Delarohia din care nu pot so aplicd oricarui tip de produs al totalitarismului existd soluiia. lipsi urmdtoarele lrnis ticd a credinfei Despie aceasta nu va fi vorba in cele ce trmeazd. 1 Nicolae Steinhardt omul de culturd eseistul qi criticul literar ea fiind consecinia harului prin esenfd selectiv. 2 N Steinhardt evreul convertit la ortodoxie gi rnonahul cdrturar Cel6 trei solufii la cari ne referim sunt strict lumeqti au caracter. 3 Jurnalul fericirii testament rndrturisire de credintd. 4 Rolul Mdnastirii Rohia agezdmdntul care u o otit atAt autorul lrractic qi se infEliqeazd ca accesibile oriqicui. cAt qi opera gi i a oferit linigtea necesard pentru a trdi gi scrie Solufia intdi a lui Soljeniffln. Pentru toate lui Hristos slavd, n Primul cerc Alexandru Isaievici o rnenfioneazd pe scurt. Mdndstirea Rohia lcvenind asupr6 i in volumul I al Arhipelagailui Gulag. Sf Ierarh Nicolae Ea consta pentru oricine pSgeqte peste pragul Securitalii sau. 6 decembrie 2004 altui organ uttuiog anchet6 in a gi spune cu hotdrAre in clipa. iloeasta morl ii este permis a qi vorbi consoldndu se pdcat de. tirrerefele ori vai de bdtrdne tele mele de nevasta mea de copiii mei de. rline de talentul ori de bunurile ori puterea mea de iubita mea de. f Justin Hodea Sigheteanul vinuiile pe care n am sd le mai beau de cdrlile pe care n an I sd le mai. Arhiereu vicar critesc d e plimbbrile pe care n am sd le mai fac de muzica pe care. rr am sd o mai asculi etc etc etc Dar ceva e sigur 9i ireparabil. clo acum incolo sunt un om mort, Dacd aga gdndeqte negovditor insul e salvat Nu i se mai poate. fitce nimic Nu rnai are cu ce fi ameninfat qantajat amigit. imbrobodit De vreme ce se considerd moft nimic nu l mai sperie. inrbrobodi atrage afala Nu mai poate ft amorsal Nu mai are. llinttca nu mai sperd fiindcb a ieqit din lume dupb ce jindui ce pdstra. sau re obAndi pe ce igi vinde sufletul lini tea onoarea Nu mai existd. nruneta in care sa i poatd fi achitat prelul trddbrii. Se cere insd fire te ca hotdrdrea sb fie ferntd definitiva Te. rlcclari clecedat primegti a te invoi morlii desfiinlezi orice speranfd. fe poti legreta ca doamna d lloudetot 1r ti r t greta insa aceastei. si rcide re mo ald i prir anticipatie nu cla greg Riicul unei cedrri al. consirn irii la denunt al u ei recun a tir i l anteziste o pi rit u Solutiaatreia rlui 4 instonChurchillEiVladintir. de sivlir ire Bukovski, Solufia a doua a lui Alexandru Zinoviev Ea sc rezunrti in prezen a tiralliei asullriIii tl izeriei.
rr nor ctcirilor urgiilor n pastclor prime idiilor nu ntttnai cd nu te dai. ci clinrpotriva scoli din ele polta nebttnd de a trdi 5i de a lLrpta. Este gisiri de unur clin pers onajele ciirtii lratrrt. Personajr il e un olr tAndr pieze tat sutr porecla aregorici. inarlimite in nrar tie 19 19 t hurchill ii spllne Marthei Bibescu Va f i. 71trbag iul Solulia st ain toralcr nectdctltare i siste Z rrbcrgitil lrizboj Pral i pulbere se va alege din imperiul britanic N4oarlea rte. i u are pe to1i Ictr eu sirul t d iilineresc ar rfutudzeci cle cttti. domiciliu stabii n are acte in g ii nu e i canrpul e u. lrindeq tc, vagabond e un parazit e u coate goare riincii de azi Lu cat iii n rerge r ai riu cu cAt sunt g eut lfile ntai itnense cu. 5i o hai ana rraiegte ciit e ti urai lovit rii in rpr tn at ot i tllai suptts atacririior cu cAt nu. pe mdine din ce i se cld din ce pica din te nriri ce E irlbrdcal. Muncepte pe apucate uneori cAnci i dacd i iu rt prilejul. in rnai intrevezi vreo nadejdi probabilisticd i rafionald cu cdt cenuqiul. l i pc trece rrai toata vie ea n pu crrii ori iagare o rnia doarrne inlunericul gi VAscosul se iniensificf se pulrdvesc i se hcoldccsc tnai. pc r rnde apucd Hoina e te Penlru nirr iic in lJme ttu inrrd inextricabil cu cAt pericolul te sfi unteai5 rnai direct cr t atAt eqti nlai. in sisteur lupti 9i cirno ti un sirnlintant crescand de inexplicabila 9i. rrici rldcar i cea urai neinsemnatd rnai picitoasd mai neangajantn ior nic cle. sh rjb Nicj rniicarpdzitor la porci nu se baga n rnnanl pilda eroului covdr iloare eulorie. unei nuvele a lui Arthu Schnitzler u 1 obsedat 0 n l u o i gti asaltat din toate pzirtilc cu for e infinit mai tari ca ale tale. lispundere siar eq tc p rcar Nl ztrrhr rgirti s a proiectat in stil Iup1i Te infr6ng le sficlezi lr ti pierdut ataci A9a vorbea churchill. existenlialist odala pentru tutcrcarrna cainc clc pripas capia r aioasa iir toaO nazi i1l ascy i clintii i culitui intine re gti Te furnicd. ca lugd r budist cerq etor srl i rrti t rrcburr t t t t t iritr d l fericirea nespusa fericir c ile a lovi i tu lic chiar infirlit mai pr r in Nu. l l i bcrtate, nurrai ci nu cleznadajduier ti crl rrtr tc tlcclari invitis i rapus clar 9i. Un aserne ea onl aflat irr rra siricrr soe ict tii e q i cl irnrin nici. asul ra lui nrr lua giilti Oin ltlin bucuriai czi sten1ei t ittlpotrivit ri 5i incerci o senzalie de. 1u tJc rrndc cxcrcita prisrLrrri i cc i nu arr ce i nar alrrica rlettrettta voio ic. oferi Il pot oricard inchicle hirtui clispr crt i batjocori Ju r scapa. odata llentru totdeauna a consirntit a gi tr rii SolLrfia aceasta fireEte presupune o titrie cJc c lracter. contbrrl exenrplului, 5i nrodelulur unui perpetuu azil de n aptc ia1a exceplionaii o conceplie rnilitari a vie i i o fbrlridabilir indArlire. Din siricie neircrecrere o vo inli de olel innobilat 9i o sindtate spit ituoli. neseriozitate 5i a icut un crez se aseaniinh unul anirnal sdlbatec iro i ia a rrupului. fiare jigarite unui talhar la drunrLrl nrar e E Ferrante palla al lui. unei arlarllantinn probabil cd presuptttre 9i un duh sportir sir li placa. b6tdha in sine incdier ctrea urzri ntr rlt decat sttccesltl. Stendhal F zacharias Lichter ar lui Matei cilinescu E un iurodivdi. laic un dn11e1 neplictisit iar zota c bora cr pe acesi pimant ce Egieasaltltardgiabsolut6 deoareceebazatspeutrparadoX pe. nurre poarti Der lfuntlerer tmjidov ratzicitor nrdsuri ic ei te lovesc i 1i fac tnai tnult rdr r i fi impun suferinte din. ce in ce prai nedrepte 5i te itlcollesc in loctrri rrrai 17rrd de ic ire. i i slobod la gurd r orbe te cre istov cri gras ceror r ai. primejdioase anecdote nr r tie ce i respectul toate le ia de slls nrai tare 1u te intlre ti tu intinere til. veselersti, ce i trece prin nrinte roste te ade di ur i pe cuire ccilalti nu qi p r. spune i solr i ia Churchill se itientif ica i solulia Vladir rrir IlLrkovski. ingddui si le E copirur di po estea regei i gor a iLii Buliovski porzestegte cd atunci c and a primit pritr ra collvocale la sediul. Andersen E qopteasci, bu onur regcrui Lear E rupLrr din hbula kGB n pgtut inciide un ochi toalar soaptea Firesc lttcru i i va spune.
iudrirzneati a iui l a F ontaine habar n ur de zgardi gi ea litorut cartii sale de arr rintiri cull r Iltt se poate mai llresc. nesigur anta fti o emo ia Dar Bukoyski urmeazd n anl tlai. E liber liber liber fiu irl flta lor, doilii tlc trerdbtlarz Abia agteptall sa se f aca ziLid sz t. sd le spun tot ce cred eu despre ei gi sd intru in ei ca un tanc Fericire sociale cdt mai ales manifestarea unei atraclii pentru moafie Iar. mai mare nu mi puteam inchipui secretul celor ce nu se pot incadra in haul totalitar e simplu ei iubesc. Iatd de ce n a donnit nu de teamd de ingrijorare de emo ie Ci viafa nu moartea. de nerdbdarea de a le striga adevdrul delaobriz gi o u intra in ei ca Moaftea ins6 cine Singur a invins o Cel ce cu moartea o a. un lanc cdlcat, cuvinte mai extraordinare nu cred sd se fi pronunlat ori scris Nicolae Niculescu. vreodatd in lume i md intreb nu pretind ca e ugu u prn r nu. cdtugi de pufin md intreb doar nu pol sd nu md ntreb daca nu curnva. universul acesta cu toate roiurile fui de galaxii cuprinzdnd fiecare mii. ori rnilioane de galaxii fiecare cu miliarde de sori gi cel pufin cdteva. miliarde de plan ete in jurui acestor sori dac6 nu cumva toate spaliile. distanfele qi sferele acestea mdsurate in ani lumina parseci gi. catralioane de mii de mile toatd viermuirea aceasta de maferie aqtri. comete satelili pulsari quasari gduri negre pulberi. meteori mai qtiu eu ce toate erele toli eonii ioate timpurile os i. continuumurile spafio temporale gi toate astrofizicile nbwtonibne ori. relativiste au luat fiinla gi existd numai pentru ca sd fi putut fi. exprimate aceste cuvinte ale lui Bukovski,Tustrele solulii sunt certe gi frr6 greg. Altele pentm a iegi dintr o situalie lirnitd dintr un univers. concentralionar din mrejele unui proces kafkian dintr un joc de tip. domino labirint sau cameri de anchetd din teamd gi panica din oric e. cursd de goareci din orice co mal fenomenal nu tiu sa exisie Numai. acestea trei Insd oricare din ele e bund suflcientE gi izbdvitoare. Luali aminte Soljenifdn Zinoviev Churchill Bukovski. Moafiea consimlit5 asumat6 anticipati provocati neplsarea gi. obrrznicia vitejia insotitd de o vesblie turbat6 Liberi sunteti si. alegeli Dar se cuvine sa vd dali seama cd rumegte omenegte roiultrJ. altd cale de a infrunta cercul de fier care i in bund parte qi de cretd. vezi starea de asediu a lui camus temeiul dictaturii e o. fiica e foarte indoieinic sd gdsi i, veli protesta poate considerdnd cd soluliile subinfeleg o formd. de viafd echivalentd cu moarlea ori mai rea ca moaftea ori inplicdnd E inutil credem a explica rafiunea adoptdrii acestui pseudonim Rearnintinl. riscul mor ii frzice in orice clipd Asta aga este Vd mirafi pentru cd cd textul fusese destinat unei circulalii mai rnult san mai pulin restranse E de. nu l a i citit pe lgor Safarevici pentru cd incr nu ati aflat ci aseutcnea inutil a insista asupra legdturii intrinseci dintre cele doud testamente. totalitarismul nu e atat inchegarea un ei teorii economice biologice ori lui N Steinhardt Cuv6ntul era pentlil el doar o expresie a faptei. creion qi hirtie nici gand sd fi avut la inchisoar e Ar fi agadar. nesincer s incerc a susfire cd jurnalul acesta a fost tinut cronologic e. scris api ds cpup in temeiul unoi amintiri proaspete gi vii oe vrelne ce nu. Cred Doamne, l am putr rt insera in duratd cled cd mi esie pennis a l prezenta pe s6rite.
aga culll de data aceasta in mod real mi s ar iperindat irnaginile aducerile. Aiuti necredinfei mele,Marcu 9 24, anrinte cugetele in acel puhoi de impresii cdmia ne placE a i da numele. de conqtiinld Efectul dbsigur bate inspre artificiar e un risc pe care. trebuie sd l accept,cdci ea vrel l de nota, imi intinde at6t cle amical prdjina de salvare vreun amdnunt iatd cd sare. de a u ita, maximd la memorizat iii iup Uild atunci le trece sub. rdnduu ile cand e uoriu a iri i vorbele spus nu mi pot. tdcere ori le citeazd ilt Lti i ii i atprna Cine s au pronunlat. rearninti cineva careva di tre cei prezenli siiu qi n structuralism c t e. Acest s au l p rro i il u Logiitlca,A pf i l udt su tnea 5i cutn tttd injose te. i uil in truiiiure si adevdr 5i nu rnai existh,Ianuarie 1960 A adar.
cotlon unde s5 lxa p i i p t in zona de,lumind ascunzigurile dispar. fac psihic gestul,instantaneu ori dacd nu mi aduc aminte. N am spart nici un pahar Nu lin minte da cd, Acesta mi e rdspunsul gi cu adevdrat nu tin minte Sau totuqi l am destinderii qi etu aiii a pi rJ itl fyTqf confuziei. rn rdtdcesc in,Ba 9i atunci, spart in August de zlua ei si i mea Sau nu l am spart Nu gtiu da neaducerea aminte r i au ipiuaa dulcclui. delir al evanescenlei, gtiri Desigur cd l am spart ln August seara la masd ugile inspre terasd imi este tg ll totul e.
recunosc recunosc Re ilU i t L l llii cd,plefizie Pdtrund. larg deschise Dar totodatd parcl nici nu mi reamintesc lin gi nr r in cenugiu 9i aidoma p il ilic nu are insernndtaG 9i. minte Totui in decoril acesta ireal gi subtil cu grijd ticluit mi indearnnd in lumea noului o iiuiiieraturii f6rd personaje a iui SE a iui El gi a. se confunda in n rullimea, sd md refugiez in confuzie qi sd rnd pierd in tulburare qi privirile ei calde CELORLALJI undi ilUl t SINPL iitt rnirunt se frrami1eaz6. gi compdtimitoare gi privirile o4 iscusite gi galege Toboganul consirniirir nediferenliata persoiali JGu i aia se cerne. se desfigoard iin inaintea mea n am dec6t sd md las sd lunec trece toatd Prin sitd. A plltea sI jur cd nu mi aduc aminte in deplind bund credinf5 cu Oricutn a9 face sunt Pierdut. toate cd mi dau searna c5 aga s au petrecut lucrurile cutrr le rcpetd ea un Egti pierdut pt ti ti a f uga d duiosul balansoar al ceddrii 5i. iii recunoscdtoare Ea face doar, pahar de cristal firrmos cu precizia mcnrorici uuui Computer cu oboselir ar scarbei ii ir irii ai prietJ iei cristalului sclipesc. fidelitatea benzii de magnetolbn ou i1 rocrita sfiiciune a elevului tut ceeace poate fut iii ta i a uirt in faletele. sArguincios care gtie prca binc lcctia Mir rrit la ca e ea dar ca in vis face lumAndrile de Pe masa festivS. lucruri nea teptate volbcglc altfi l Si siuclor ric cLl ea gi lumea e al ta e 3 ffi fi tlebyla sa firi fie soartl asta nu alta. suprarealist Uite rista c srrprulcalisnrul obiectele aceleagi cunosc altd Oare nu s rr turrri l tt iil rl imbatranit. in concesii 9i ceddri in,de invidie de mdndrie, orAnduire au altr r llnalitatc Ytr sit zit ri se poate Si aSa Acurn da ceainicul msinare mdnii i d ri r S in zvAcniri niciodatd rndrel 5i pe. e o femeic soba c un clclhnt Max Ernst Dali Duchamp Dar qi Urufffi i p ri rnereu treze satisfEcute dar. Strigiitul lui Munch imi vine s azbier sd mE degtept din cogmar sd md iot i meu fires c printre printre. intorc pe vechiul nost pdnrAnt bun gi blAnd unde cuminti lucrurile sunt. deplin merelr,unt t nu l,qi supunerii a confitmdrii.
cdldicei haznauaasta odihnitoare a, ceea ce gtiln cd sunt qi rdspund rnenirii pe care le o atribuirn din i paiu1 nunt6tii. logic al unor lungi purulet 113 3,adevdrului adevdrat. ale mAndriei 9i dernntidftt, totdeauna Ag vrea sd ies din oragul acesta nelinigtit al lui Delvaux din bun s6 md mai u ag l p O ti tite dEpdrtate. cAmpul acesta al lui Tanguy cu membre despicate rnoi gi reintregite dupd inaccesibile Calea i barald defi nitiv. Ceva imi spune stdruitor, afinit61i bizare dupd impere chieri altele dec6t cele statornicite anot La Ce are a face dacd l am spprt sau nu Are. din ce in ce mai bine, noi pe pdnrAnt Aici nu poate fi pdrnAntul Asta nu i ea Decorul ista cd are Stdruitor d it td alin1 t g prea binecu oblojite mdnugi cd.
dostoievskian gi expresionist nu poate fiinp aievea Md ingei rud oe mdsurd lrngu ilil n1 rg inuinte. totul i drdcovenia e ch, sentelesc irni dau ifose imaginez desigur scena aceasta delirantd de i aiai i i i u d trnea bri pe calea adevarultri ori. dragui unui rol pe care mi ar pl6cea sd l joc oricum ag suci o oipttt i tuptun q ramAn va tlebui sd. I a llnna urmei nici nu gtiu bine de l am spart sau nu Din cristal pe a lunecdrii in ceita degertd ciunii rot pierdut sunt tol c u indttrare. gros Dacd recunosc cb l am spart spun adevdrul adevdrul obiectit qi. odatl ce am rostit adevdrul trebuie sd merg mai departe gi sb recunosc. h A aiu aou ia ti inai r i iei,a netiror 5i parcd m ai. unde toaie s egale 9i lipsite de,calea neadu rli u inti if u. totul gi deci cd Nego a vorbit duqmdnos Asta i tot scopul gedin ei scns de irnPortanld. acesteia de anchetl noctuma in care ea md apdrd cu atAta suipectd grijd Sunt Pierdutl. Pierdut i A rlr latd ca din furclurile pautelimon lui qi alc a Farrariofilor gi a lr ii Siourbe Zenrrta aici Vlad Jepeg i a tras pe solii turci. cluceresii ale rnahalalei gi satului mrjepte deodata un atr ganil a in 1eapi nu le a spus trageli intAi dumneavoastrd dotnnilol en lezi iar. treia solulie Petrache Carp i a ardtat lui Vodd Carol ci porumbttl se trl5ndncd cu tlAna. Alnu u rilinta cedarii e de la dia ol iri jurnu i ceata in uiine nu i aici e pc via i gi pc nloarte aici nu e decor sofisticat gi supretrr de. delir sunt in plina realitate ce vad e adevi rat Fantelimonul gi clrc usn nebunatic uu s clraperii gi delicii nLr i paradis ori iad artificial aici e ca la. rlxr optesc aselnenea unor colegi de nddejde care suflii precis ce te lagi dugheani ca ta tejghea ca la obor ca la proces de clironouie nu i ctt. p rirs de fanrasrragolie l Ia vino 1iin fire tja Da totJii e adevarat SI giuvaericale e cu pietre cu bolovarti 9i dintr odat5 gAndul tnd poartd spre. trrcalrn gi cirric gi abil ILepeta abil Da existd, a mai existi o negAndita a BrAncuqi 5ran hotdrAt care gi cioplegte rnaterialul cu gcsturi rnari de. treia solutie Dato iir ra in ciipa asta e sa fii vLrlgarl de iut r 1 cosa Aici e scdldirtoarea Vitezdal te arunci ori ba Aici acurr acLlllt. indernanatec clc rcllisritor tdran ovreiagule l li i ahalagin lvect acunt Aici de decluri batete aici pe loc alegi. Fii Acurn trebuie sii nn oleg sd md proieclez Md avAnl Pol l Vlelau. Mutache pe carc l rtrrrt slujnica nea panii g dlcet o trp o r rea sd l. ingele vecinul nea lrrtit ri pe care consoarta riu l duce d e naq uuc ltie sul tiu Cc curios lucru vdd cd dacd vreau sd aptlc pe calca crc tillisrllului. Pantlele incurcd luure rro s ur can bdtri nr L1 la car e farritiile trebuie sI rnint Culn a rninlit 5i poporr rl acesta in rnijloctrl citrttia tlt atn. pe venusberg gi asta nu i noaptea Valpurgici Sunr intr iin birou. tl Nu sunt ndscut i spre care ud simt mereu atras i birlc a l icut cAnd a lbst ttcvtlit. dc anchetl, al SecuritSlii pe calea plevncr idegea ba punar rdu mi octretaril ncgri sd se plece fesului neamfului nroscovititllri l rebtric sii nrint aq a ctttll in.
rn ali irrvartit cu rnir5ina prin ctrrtea lValnraison i asta i t cai e a tr ecut materlatici solu ia uneori nn poatc li grisitti clccAt urai intAi corlplicAnd. dc partca lor Dc cc curn oare Nu sc poatc Dc cc nLr tiu i nici rru rria datele ocolind niezul problcmei frcbuie sd mint Asta itrscatlnd cd. irrtercscazri iar cit privc rc irnposibrlitatca iara a t po r sa nu lucmrile nu sunt atAt cle sitnple Lutlea r ru c simpld Asta iuseamnd c6 bine. scolastrc r rutdclcrnrruI inghea 6 orice ar spune Aristotel a zis lulicn Benda cAnd a zis cd trrdyte pe cei ce complici htct rtrile sirrple. Paharr rl Dcsig r cd gtiu Desigur ca l a i spart Un gest sta gaci dar nu rnai pulin pe cei ce sirrplifica lucrurile coniplicate. si cat de ru irar siir ir n i uiiitl Jio ii aecat pe Clegtinismul biiete uu i tot Lura cil prostia Apele rdului. nelxfe te Dar singura ia nrcu datoric acLlnr sa fiu calm istet si gi rAulr ri Doamnei uu curg pentnt netoti i clopotele bisericii Capra nu bat. incapdfanat Dur lirr c clc cap r suz I aconic c, inrbulhat nurnai pentrLr babe cucemice Las cd gi alea cAt is de surde 5i tot o. Solulia a treia Nici nu rccLlnosc cii l arn sllart nici nu rnd las pradl. ametelii Ni i lu prostia f icii rrici ru vraja buinrircirii ci ult uu Ca e pe un scaun la vreo doi metri in stAnga rnea ei in la1a la birou. minciuna Minciuna liniqtita gi priceputd A a i r rea voi sa md las cuprins dc vraja semi visului de fulnul artlefitor. Asta mi rdmane asta e calea a treia sa fi tdran degtept gi al unei scenografii suprarealiste lntelectualii or fi slabi dar ctllloa terea. rnahalagiu viclean Calrn qi datrz La inalfinrea lor A ei d loil N mai sus cdr ilor rru i fErI de folos cdci poatc da acuti senza ia unui de iit t tr ori. N mi aduc aminre punct i ga i n stiu i,aduc i tac i amulesc N. rrrlcar a nrrui tle ja intagine lald cA prinde bine Nici bucltea nu i de. recunosc Nu cedez Nu gtiu dom le NLr rni aminte ie nimic ca un lep6dat Nr r oi fl eu ovrei gi scnsibil dar a i Lritat 9i ai uitat gi lu cAnd ai. lap logodit Nici in pat nici sub pat Nici n car uici in cirutd ca fasolea calculat cLr ei cdci bundvoinla ta cc poate fi de ur rnijlocul de a md atrage. zrua de Pagti Neq Lache la iarmaroc nu lasd nici o para dirpre al5turi de tine de a rni ugura druurul de a mi auri i a mi ndLrlci pilula de. simqc he la judecat6 nu se lasd el infundat Nea Gruicr 1a tocmeila nu si. fierc calc i de cdcat uite ci ant inceput sd vorbesc burltienos ca. nu l lal nu niciodatii gi ce stenic e ce tninunat rnd sitttt chirurgii gi rnilitarii d aia. latr a treia solutie nea teptatd gi stra ie minciuna Mi cir rna se vedc cir iu iurd ca sd tru pialdzi cot itactttl cu fapta sti t ttt se lase furali de. binecu vAntjrta goptitl de Hristos Hristos El e nr r rn a uitai tat clopotele nepdsarc si nLt le fie tot unu ati uitat cd sunt ndscrtt la mahala i trait la. toate Voi fi al Lui Su t al Lui Al L i am tbsi rnercu in cea nrai infi ra 1ar5 Pantclinronul gi Clucereasa. dintre fracliuni de secu dr al Lui de in pentru totdeau a Minciuna DLrr Sinrplu Plin de inleleapta qiretertie Mai e timp Creq tinismul. nerrrginatd dornoald cAt rnai iscusita Fe c ionrl lui nect nrci aute trl nu e neapdrat bleg. l ata la plecare sci nu ii jidal frico s sit ttu te cac i iti A adar. Suprarealismul e de la paris delirr ir o fi bun la Zriricir la ca6nea ltontaroni Nrr in mirtte nirnic Nu titr sa fi spart vretttl pahar Nu l atn aLtzit. rrLr i iicolo Aici se oprc te trenu n gard nu gara la t n pt comescanltl nostru spunAnd ceva dlt ritdlios. Ri i c tara Iui to r, Md ai fost la masa aceea i nu s a discutat dugmdnos. La Ai vrea tu sd te refugiezi in fricd in brumd in coqmar ai vrea Ar. masd am fost era ziuamea qi n aju fusese a ei Oar nu s a. discutat dugmdnos ti ugor dulce ar fi sd te poli addposti intre vis 9i via 5 in confuzie sau. iuccrt printre delicioase cadavle sall pe masa de operalii intre umbreld 9i. Nu 1ii minte rrra ina de cusut in cada lui Marat transfonnatd in balon zburdtot la. Sanrarkand intr un palat din o mie de nopfi 9i o noapte in delir delirul. paharu ii minte cd l ai sparl, Ql izvorul tuturor compromisurilor Dar nu te mai po i recuza Cine fi ar oferi. lrlirpost S a zis cu tine ovreiagule intelectualule or ganule ai inc dlpt. prie tend i mi o aratd ciramatic ceremonios,Kecuno tl Ya.
opincile realitalii au sd ii bdtdtoreascd tdlpile De acum s a isprdvit cu. ii e rlclicatelurile qi iluziile mdngAietoare cu pleoapele lSsate peste lascive. Atunci De ce ar spune cra ai auzit ce n ai auzit Ce nu culrva. otlihnitoare alcatuiri de alte lumi mai bldnde mai ductile Nu te rnai poqi. vrei sd spui cd minte rcllgia in ir naginar egti bun de front bun de rezistenla bun de minciuni. slinte gi grijuliu ticluite bun de inddrdtnicie Egti bun de foc Nu i a rners. Nu gtiu e Nu,spun cd minte Spun ca nu mi reamintesc eu nimic. ceainic Soba nu i eiefant in pamanf incoileqte graut. lir refonnare Nuhdm Inainte marg, Din piatrd se fac case si se dnreazd rtutri A irio i il ezeu ar. Nae Ionescu spune cd citte nlt are sAnge rotnAuesc poate fi bun. neordnduiehl ql ul mdgtilor,Coetdrtd grert cle ai, ItornAn dar cu nici un pre gi orice s ar peh ece nu poate fi RomAn. lar ea Ea e cu ei simpiu ca bund z1ua E de partea iei nou. cealaltd Da Aqa gi este dacd nu i decAt pe mdsura putinlelor omeneqti Dar ce. au lzcut ei ceva incd nelzcut Au adus e drept in Luile pana luu e cu putinld la oameni e cu putin 5 la Dumnezeu Pe cale omeneascd. acum dacd voiai sd pic zi un oln te adresai dtigrnanilo lrai roii i. a drvorlat prictcn lui rlc ca e s a rupt asociarLrlrri pe carc i a tar6t ra. dc care obignuiti dupd fire nu po i trec e de la insuqirea de bun RomAn la starea. de Rorrdn Dar prin bbtezul sAngelui ca vdrul meu Teodor la Mdrdqegti. tribunal aportul nrttlui i rrovatia cc mai clc seanri pentru clar pe cale de transfigurare Cum de nu gi a adus Nae Ionescu aminte de. dishuge un ins ci nr r rrrcrg ra ccri lii ci la prictcnii t ii i li aJta la. Maiei 19 26 de Maicu 10 27 de Luca 18 21 Cum de n a inleies cd 9i. j b l t c ci yr9 c r c i iunclrc i rr cirr c 5i pris. l rncrederca aici existd un drnm presdrat cu flori de iasomie gi cu minuni al innoirii. r sctca dc albcIirrrrc i ii lproste re care face ca toate sd devini cu putinld ugoare Cui crede cd vinul se poate. Arl efeali Anrclcala c scnzatia cca lnai chinrritoarc Nici o durere preschimba in sdnge nu i vine greu a recunoa te cd duhul poate sdvdr i. nu i atdt de cunrplitd A c1 ala Lr rmca se invdrtc s J rilr t desfaci. r tu e tr rupt in buca i obiectele se rdsucesc am vdzut eu un filn r semiotice cu sAngele. Biologic etnic da Mistic problemele se pun insd cu totul altfel 9i. expresionist dupd Crimd i pedeapsa toate erau strAmbe acoperigurite. gardurile felinarele chinui e atioce Rdstumarea p i 1 nri te ceea ce nu e cu putinld pe un plan devine cu totul posibil degrabd pe. acuzd cclSlalt,Pl llil r pTib l r Pa ctincolo aclrm e din ce in. marfa mai chircitl Cutremurul spintecd, ui plictisiia Matei 19 26 Dar Iisus privind la ei le a zis La oameni aceasta.
l r rtjj Uite 1i iolul qi ti c cu niputinli ia Dutnnezeu insh toate sunt cu putin 5 Marcu 10 2 7. sprnteca lirnia pe o Iinie mediand, lisus pt ivind la ei le azis La oameni lucrul e c r neputin td dar nu la. Hqi hai Dostoievski nu a predicat amefeala ci pe Domnur Hristos. Hai inlelege gi dd 1i seama de ce nu ti vine a crede. brrrnn r r Cdci la Dumnezeu toate sunt cu putinld Luca 18 27 lat P l. pi fi icos gi a zis Cele ce sunt cu neputiniS la oameni sunt cu putin 6 la Dumnezeu. nu e gti sofisticat A pdtruns 1 n tjn9 ceva din i bruta sti vulpenie a Aten ie la acel privind la ei care aratd cdtd insemnitate didea Iisus. rnahalagiului din incrpdtanarea garanului Hai gtii uia a t hai. nu trccstor cuvinte pline de tAlc gi gren poate nu de inleles ci de asimilat. rnai amdgi ai gi ales poli rezista qi egti treaz pe deprin tra inletege. oricAt te ar uimi te ar sp erih da 1i seama cit ai castigar iin r p. tau suprareaiisnrur e doar o reorie ri ru ni l ioi u a u risrr. arcr nu l ceaindric de opiurn 5i nici salon al suavelor rniresnre. 2tl August 1964, ticdlos de birou de anchetd statistica dovedegte li i nu i vis Nintcni rn se face cregtin mdcar de prirneqte botezul ca mine. Val6ry avea dreptate tArzig in vialrir GAldesc ci nu i altminteri nici in conversiulile.

Related Books

Cultural Services Annual Report 201415

Cultural Services Annual Report 201415

Orchestra, Scott Matthews, Nicola Benedetti, Human Scale by Scottish Dance Theatre, Paul Hollywood and more. Conferences hosted included The Scottish Trades Union Congress, The Eastern Star AGM, International Congress on Photodynamic Applications and The Church of Scotland Guild AGM. 2014 was of course the year of the Referendum and this provided a number of new bookings in connection with ...

Stories - Microsoft

Stories Microsoft

Scott MacDonnell Rotary International President: Gary C.K. Huang Speakers Nov 05, 2014 Pam Wagner Pal-Mac's International Baccalaureate Nov 12, 2014 Michael Keene, local author Stories Oct 22, 2014 - Meeting Minutes Posted on Oct 22, 2014 Guests: Teresa Gross, Ray Warrick, Ken Miller, students Nicholas Yerden, Louis Voss, Emily Blazey, Jessica Lioudis, and Jonas. Missing in Action: Gene ...

NATIONAL HEADQUARTERS CIVIL AIR PATROL CAP REGULATION 900 ...

NATIONAL HEADQUARTERS CIVIL AIR PATROL CAP REGULATION 900

small Air Force yellow band and edged in ultramarine blue on the inside and two small Air Force yellow bands edged in ultramarine blue on the outside. The lettering inside the white band will be ultramarine blue. c. Civil Air Patrol Logo (see Figure 2). The CAP logo consists of a white equilateral triangle, a three-bladed propeller in pimento red centered inside and an ultramarine blue ...

JOB DESCRIPTION JOB TITLE: Internal Auditor Coordinator

JOB DESCRIPTION JOB TITLE Internal Auditor Coordinator

JOB DESCRIPTION JOB TITLE: Internal Auditor Coordinator Position Type: Exempt Department: Fiscal & Business Services Salary Schedule: Exempt Reports to: Deputy Superintendent of Fiscal & Business Services Salary Range: 5 Location: District Office Term of Employment: 12 months Date: December 15, 2017 Shift: Day Approved by: Human Resources POSITION SUMMARY:

Things to Do in Carbon County

Things to Do in Carbon County

collection also includes assorted sculptures that he created himself. Nic writes for several glass art magazines, and teaches at his studio. Season: Year round . Hours: May - October: weekends 10 am - noon and by appointment. November - April: by appointment 570-325-0216 . Parking: Parking on premises . Tour & Travel : small groups of 10 and under. Call for appointment 570-325- 0216 . Physical

PEMBUATAN KOMPONEN INSTRUMEN LOGAM Jilid 1

PEMBUATAN KOMPONEN INSTRUMEN LOGAM Jilid 1

pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Buku ini disusun untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Pembuatan Komponen Instrumen Logam yang merupakan Mata Pelajaran Paket Keahlian Teknik Instrumentasi Logam, Program Keahlian Teknik Instrumentasi Industri, Bidang Keahlian Teknologi Dan ...

KAUTUSAN NG OPISYAL NG KALUSUGAN AT MGA ALINTUNTUNIN NG ...

KAUTUSAN NG OPISYAL NG KALUSUGAN AT MGA ALINTUNTUNIN NG

KAUTUSAN NG OPISYAL NG KALUSUGAN AT MGA ALINTUNTUNIN NG EMERHENSIYA (Epektibo Mayo 8, 2020) Alinsunod sa Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan ng California mga seksyon 101040, 120175, at 120175.5 (b) ang Opisyal ng Kalusugan ng County ng San Diego (Opisyal ng Kalusugan) AY NAG-UUTOS NG MGA SUMUSUNOD:

Total Safety Management (TSM) Implementation in an ...

Total Safety Management TSM Implementation in an

Electronic Components Manufacturing Industry 1. Dennis Xavier A ,PG Scholar, M.E Industrial Engineering, 1. Department Of Mechanical Engineering, 1. Kumaraguru College Of Technology, Coimbatore, Tamil Nadu. Abstract: The paper brings a whole new spectrum of light on Total safety Management philosophy and the evolution of TSM concept from a systems perspective in an electronic components ...

A GUIDE TO GOVERNMENT IN NEPAL - The Asia Foundation

A GUIDE TO GOVERNMENT IN NEPAL The Asia Foundation

A GUIDE TO GOVERNMENT IN NEPAL Structures, Functions, and Practices The contents of this report reflect the views of the investigators, authors and contributing editors and do not necessarily reflect the views of The Asia Foundation or the Enabling State Programme. A GD TO GNMNT N NP AL Structures, Functions and racticesP 2 3 address a range of issues that are central to conflict ...

dh domnick hunter PNEUDRI MAXI - M&E EquipmentTraders

dh domnick hunter PNEUDRI MAXI M amp E EquipmentTraders

Only competent personnel trained, qualified and approved by domnick hunter should perform commissioning and service procedures. Ensure the dryer is correctly sized for the inlet pressure, taking into consideration pressure drops caused by valves, pipes, filters etc. Allowance should be made for purge air loss. The dryer should be