Jurnalul Fericirii Nicolae Steinhardt-PDF Free Download

Jurnalul fericirii Nicolae Steinhardt

2019 | 2 views | 0 downloads | 9 Pages | 5.54 MB

Nicolae Steinhardt, omul de culturd, eseistul qi criticul literar. 2. N. Steinhardt evreul convertit la ortodoxie gi rnonahul cdrturar. 3. Jurnalul fericirii testament * rndrturisire de credintd. 4. Rolul Mdnastirii Rohia - agezdmdntul care u o..otit atAt autorul cAt qi opera gi i-a oferit linigtea necesard pentru a trdi gi scrie.
PS Justinian Chira in loc de CuvAnt inainte 5
PS Justin Sigheteanul Argument 9
Jurnalul fericirii
onomastice
Lista prescurtdrilor 417
N Steinhardt Autobiografie 420
Virgil Bulat Repere bio bibliografice 424
Vrgil Bulat Aparilii postume 432
Opinii despre N Steinhardt
gi despreJurnalul fericirii 436
Virgil Bulat Leclia Jurnalului fericirii 439
Arhim Mina Dobzeu Ce reprezintd botezul
lui Nicolae Steinhardt 454
Pirinlii de astdzi ai mdndstirii Rohia au socotit cd sunt datori sa
adune la un loc toatd opera Pdrintelui Nicolae atdt cea religioasd cdt gi cea
gi sd o editeze in editura proprie sub titlul Opeia integraiit N
Steinhardt Lucm pe care l au gi pornit cu prima gi c ea rnai imlportantd
dintre lucrdri Jurnalul fericirii gi se va continua cu celelalte titluri pand la
publicarea lor integrald TREI SOLUTII
lq prirna aparitie n Editura niSndstirii pdstrAnd textul integral al
Juntalului vom adduga in loc de Cuvdnt inainte cuvdntarea p S JuJtinian
de la inmormAntarea Pirintelui Nicolae argumentul autobiografia gi Testament Politic
mdrturisirea Pdrintelui aflate in arhivele mdndstirii textul in xerocopie
din Cartea de aur scris la prima vizitdin 1973 precum qi cAteva imagini Pentru a iegi dintr un univers concentralionar 9i nu e neapSrat
reprezentative cu Pdrintele rronah in Mdndstirea Rohia Toate acestea vor ncvoie sd fie un l agdt o temnitd ori o altd forma de incarcerare teoria
avea darul sd intregeascd irnaginea monahului Delarohia din care nu pot so aplicd oricarui tip de produs al totalitarismului existd soluiia
lipsi urmdtoarele lrnis ticd a credinfei Despie aceasta nu va fi vorba in cele ce trmeazd
1 Nicolae Steinhardt omul de culturd eseistul qi criticul literar ea fiind consecinia harului prin esenfd selectiv
2 N Steinhardt evreul convertit la ortodoxie gi rnonahul cdrturar Cel6 trei solufii la cari ne referim sunt strict lumeqti au caracter
3 Jurnalul fericirii testament rndrturisire de credintd
4 Rolul Mdnastirii Rohia agezdmdntul care u o otit atAt autorul lrractic qi se infEliqeazd ca accesibile oriqicui
cAt qi opera gi i a oferit linigtea necesard pentru a trdi gi scrie Solufia intdi a lui Soljeniffln
Pentru toate lui Hristos slavd
n Primul cerc Alexandru Isaievici o rnenfioneazd pe scurt
Mdndstirea Rohia lcvenind asupr6 i in volumul I al Arhipelagailui Gulag
Sf Ierarh Nicolae Ea consta pentru oricine pSgeqte peste pragul Securitalii sau
6 decembrie 2004 altui organ uttuiog anchet6 in a gi spune cu hotdrAre in clipa
iloeasta morl ii este permis a qi vorbi consoldndu se pdcat de
tirrerefele ori vai de bdtrdne tele mele de nevasta mea de copiii mei de
rline de talentul ori de bunurile ori puterea mea de iubita mea de
f Justin Hodea Sigheteanul vinuiile pe care n am sd le mai beau de cdrlile pe care n an I sd le mai
Arhiereu vicar critesc d e plimbbrile pe care n am sd le mai fac de muzica pe care
rr am sd o mai asculi etc etc etc Dar ceva e sigur 9i ireparabil
clo acum incolo sunt un om mort
Dacd aga gdndeqte negovditor insul e salvat Nu i se mai poate
fitce nimic Nu rnai are cu ce fi ameninfat qantajat amigit
imbrobodit De vreme ce se considerd moft nimic nu l mai sperie
inrbrobodi atrage afala Nu mai poate ft amorsal Nu mai are
llinttca nu mai sperd fiindcb a ieqit din lume dupb ce jindui ce pdstra
sau re obAndi pe ce igi vinde sufletul lini tea onoarea Nu mai existd
nruneta in care sa i poatd fi achitat prelul trddbrii
Se cere insd fire te ca hotdrdrea sb fie ferntd definitiva Te
rlcclari clecedat primegti a te invoi morlii desfiinlezi orice speranfd
fe poti legreta ca doamna d lloudetot 1r ti r t greta insa aceastei
si rcide re mo ald i prir anticipatie nu cla greg Riicul unei cedrri al
consirn irii la denunt al u ei recun a tir i l anteziste o pi rit u Solutiaatreia rlui 4 instonChurchillEiVladintir
de sivlir ire Bukovski
Solufia a doua a lui Alexandru Zinoviev Ea sc rezunrti in prezen a tiralliei asullriIii tl izeriei
rr nor ctcirilor urgiilor n pastclor prime idiilor nu ntttnai cd nu te dai
ci clinrpotriva scoli din ele polta nebttnd de a trdi 5i de a lLrpta
Este gisiri de unur clin pers onajele ciirtii lratrrt
Personajr il e un olr tAndr pieze tat sutr porecla aregorici
inarlimite in nrar tie 19 19 t hurchill ii spllne Marthei Bibescu Va f i
71trbag iul Solulia st ain toralcr nectdctltare i siste Z rrbcrgitil lrizboj Pral i pulbere se va alege din imperiul britanic N4oarlea rte
i u are pe to1i Ictr eu sirul t d iilineresc ar rfutudzeci cle cttti
domiciliu stabii n are acte in g ii nu e i canrpul e u
lrindeq tc
vagabond e un parazit e u coate goare riincii de azi Lu cat iii n rerge r ai riu cu cAt sunt g eut lfile ntai itnense cu
5i o hai ana rraiegte ciit e ti urai lovit rii in rpr tn at ot i tllai suptts atacririior cu cAt nu
pe mdine din ce i se cld din ce pica din te nriri ce E irlbrdcal
Muncepte pe apucate uneori cAnci i dacd i iu rt prilejul
in rnai intrevezi vreo nadejdi probabilisticd i rafionald cu cdt cenuqiul
l i pc trece rrai toata vie ea n pu crrii ori iagare o rnia doarrne inlunericul gi VAscosul se iniensificf se pulrdvesc i se hcoldccsc tnai
pc r rnde apucd Hoina e te Penlru nirr iic in lJme ttu inrrd inextricabil cu cAt pericolul te sfi unteai5 rnai direct cr t atAt eqti nlai
in sisteur lupti 9i cirno ti un sirnlintant crescand de inexplicabila 9i
rrici rldcar i cea urai neinsemnatd rnai picitoasd mai neangajantn ior nic cle
sh rjb Nicj rniicarpdzitor la porci nu se baga n rnnanl pilda eroului covdr iloare eulorie
unei nuvele a lui Arthu Schnitzler u 1 obsedat 0 n l u o i gti asaltat din toate pzirtilc cu for e infinit mai tari ca ale tale
lispundere siar eq tc p rcar Nl ztrrhr rgirti s a proiectat in stil Iup1i Te infr6ng le sficlezi lr ti pierdut ataci A9a vorbea churchill
existenlialist odala pentru tutcrcarrna cainc clc pripas capia r aioasa iir toaO nazi i1l ascy i clintii i culitui intine re gti Te furnicd
ca lugd r budist cerq etor srl i rrti t rrcburr t t t t t iritr d l fericirea nespusa fericir c ile a lovi i tu lic chiar infirlit mai pr r in Nu
l l i bcrtate
nurrai ci nu cleznadajduier ti crl rrtr tc tlcclari invitis i rapus clar 9i
Un aserne ea onl aflat irr rra siricrr soe ict tii e q i cl irnrin nici
asul ra lui nrr lua giilti Oin ltlin bucuriai czi sten1ei t ittlpotrivit ri 5i incerci o senzalie de
1u tJc rrndc cxcrcita prisrLrrri i cc i nu arr ce i nar alrrica rlettrettta voio ic
oferi Il pot oricard inchicle hirtui clispr crt i batjocori Ju r scapa
odata llentru totdeauna a consirntit a gi tr rii SolLrfia aceasta fireEte presupune o titrie cJc c lracter
contbrrl exenrplului
5i nrodelulur unui perpetuu azil de n aptc ia1a exceplionaii o conceplie rnilitari a vie i i o fbrlridabilir indArlire
Din siricie neircrecrere o vo inli de olel innobilat 9i o sindtate spit ituoli
neseriozitate 5i a icut un crez se aseaniinh unul anirnal sdlbatec iro i ia a rrupului
fiare jigarite unui talhar la drunrLrl nrar e E Ferrante palla al lui
unei arlarllantinn probabil cd presuptttre 9i un duh sportir sir li placa
b6tdha in sine incdier ctrea urzri ntr rlt decat sttccesltl
Stendhal F zacharias Lichter ar lui Matei cilinescu E un iurodivdi
laic un dn11e1 neplictisit iar zota c bora cr pe acesi pimant ce Egieasaltltardgiabsolut6 deoareceebazatspeutrparadoX pe
nurre poarti Der lfuntlerer tmjidov ratzicitor nrdsuri ic ei te lovesc i 1i fac tnai tnult rdr r i fi impun suferinte din
ce in ce prai nedrepte 5i te itlcollesc in loctrri rrrai 17rrd de ic ire
i i slobod la gurd r orbe te cre istov cri gras ceror r ai
primejdioase anecdote nr r tie ce i respectul toate le ia de slls nrai tare 1u te intlre ti tu intinere til
veselersti
ce i trece prin nrinte roste te ade di ur i pe cuire ccilalti nu qi p r
spune i solr i ia Churchill se itientif ica i solulia Vladir rrir IlLrkovski
ingddui si le E copirur di po estea regei i gor a iLii Buliovski porzestegte cd atunci c and a primit pritr ra collvocale la sediul
Andersen E qopteasci
bu onur regcrui Lear E rupLrr din hbula kGB n pgtut inciide un ochi toalar soaptea Firesc lttcru i i va spune
iudrirzneati a iui l a F ontaine habar n ur de zgardi gi ea litorut cartii sale de arr rintiri cull r Iltt se poate mai llresc
nesigur anta fti o emo ia Dar Bukoyski urmeazd n anl tlai
E liber liber liber fiu irl flta lor
doilii tlc trerdbtlarz Abia agteptall sa se f aca ziLid sz t
sd le spun tot ce cred eu despre ei gi sd intru in ei ca un tanc Fericire sociale cdt mai ales manifestarea unei atraclii pentru moafie Iar
mai mare nu mi puteam inchipui secretul celor ce nu se pot incadra in haul totalitar e simplu ei iubesc
Iatd de ce n a donnit nu de teamd de ingrijorare de emo ie Ci viafa nu moartea
de nerdbdarea de a le striga adevdrul delaobriz gi o u intra in ei ca Moaftea ins6 cine Singur a invins o Cel ce cu moartea o a
un lanc cdlcat
cuvinte mai extraordinare nu cred sd se fi pronunlat ori scris Nicolae Niculescu
vreodatd in lume i md intreb nu pretind ca e ugu u prn r nu
cdtugi de pufin md intreb doar nu pol sd nu md ntreb daca nu curnva
universul acesta cu toate roiurile fui de galaxii cuprinzdnd fiecare mii
ori rnilioane de galaxii fiecare cu miliarde de sori gi cel pufin cdteva
miliarde de plan ete in jurui acestor sori dac6 nu cumva toate spaliile
distanfele qi sferele acestea mdsurate in ani lumina parseci gi
catralioane de mii de mile toatd viermuirea aceasta de maferie aqtri
comete satelili pulsari quasari gduri negre pulberi
meteori mai qtiu eu ce toate erele toli eonii ioate timpurile os i
continuumurile spafio temporale gi toate astrofizicile nbwtonibne ori
relativiste au luat fiinla gi existd numai pentru ca sd fi putut fi
exprimate aceste cuvinte ale lui Bukovski
Tustrele solulii sunt certe gi frr6 greg
Altele pentm a iegi dintr o situalie lirnitd dintr un univers
concentralionar din mrejele unui proces kafkian dintr un joc de tip
domino labirint sau cameri de anchetd din teamd gi panica din oric e
cursd de goareci din orice co mal fenomenal nu tiu sa exisie Numai
acestea trei Insd oricare din ele e bund suflcientE gi izbdvitoare
Luali aminte Soljenifdn Zinoviev Churchill Bukovski
Moafiea consimlit5 asumat6 anticipati provocati neplsarea gi
obrrznicia vitejia insotitd de o vesblie turbat6 Liberi sunteti si
alegeli Dar se cuvine sa vd dali seama cd rumegte omenegte roiultrJ
altd cale de a infrunta cercul de fier care i in bund parte qi de cretd
vezi starea de asediu a lui camus temeiul dictaturii e o
fiica e foarte indoieinic sd gdsi i
veli protesta poate considerdnd cd soluliile subinfeleg o formd
de viafd echivalentd cu moarlea ori mai rea ca moaftea ori inplicdnd E inutil credem a explica rafiunea adoptdrii acestui pseudonim Rearnintinl
riscul mor ii frzice in orice clipd Asta aga este Vd mirafi pentru cd cd textul fusese destinat unei circulalii mai rnult san mai pulin restranse E de
nu l a i citit pe lgor Safarevici pentru cd incr nu ati aflat ci aseutcnea inutil a insista asupra legdturii intrinseci dintre cele doud testamente
totalitarismul nu e atat inchegarea un ei teorii economice biologice ori lui N Steinhardt Cuv6ntul era pentlil el doar o expresie a faptei
creion qi hirtie nici gand sd fi avut la inchisoar e Ar fi agadar
nesincer s incerc a susfire cd jurnalul acesta a fost tinut cronologic e
scris api ds cpup in temeiul unoi amintiri proaspete gi vii oe vrelne ce nu
Cred Doamne
l am putr rt insera in duratd cled cd mi esie pennis a l prezenta pe s6rite
aga culll de data aceasta in mod real mi s ar iperindat irnaginile aducerile
Aiuti necredinfei mele
Marcu 9 24
anrinte cugetele in acel puhoi de impresii cdmia ne placE a i da numele
de conqtiinld Efectul dbsigur bate inspre artificiar e un risc pe care
trebuie sd l accept
cdci ea vrel l de nota
imi intinde at6t cle amical prdjina de salvare vreun amdnunt iatd cd sare
de a u ita
maximd la memorizat iii iup Uild atunci le trece sub
rdnduu ile cand e uoriu a iri i vorbele spus nu mi pot
tdcere ori le citeazd ilt Lti i ii i atprna Cine s au pronunlat
rearninti cineva careva di tre cei prezenli siiu qi n structuralism c t e
Acest s au l p rro i il u Logiitlca
A pf i l udt su tnea 5i cutn tttd injose te
i uil in truiiiure si adevdr 5i nu rnai existh
Ianuarie 1960 A adar
cotlon unde s5 lxa p i i p t in zona de
lumind ascunzigurile dispar
fac psihic gestul
instantaneu ori dacd nu mi aduc aminte
N am spart nici un pahar Nu lin minte da cd
Acesta mi e rdspunsul gi cu adevdrat nu tin minte Sau totuqi l am destinderii qi etu aiii a pi rJ itl fyTqf confuziei
rn rdtdcesc in
Ba 9i atunci
spart in August de zlua ei si i mea Sau nu l am spart Nu gtiu da neaducerea aminte r i au ipiuaa dulcclui
delir al evanescenlei
gtiri Desigur cd l am spart ln August seara la masd ugile inspre terasd imi este tg ll totul e
recunosc recunosc Re ilU i t L l llii cd
plefizie Pdtrund
larg deschise Dar totodatd parcl nici nu mi reamintesc lin gi nr r in cenugiu 9i aidoma p il ilic nu are insernndtaG 9i
minte Totui in decoril acesta ireal gi subtil cu grijd ticluit mi indearnnd in lumea noului o iiuiiieraturii f6rd personaje a iui SE a iui El gi a
se confunda in n rullimea
sd md refugiez in confuzie qi sd rnd pierd in tulburare qi privirile ei calde CELORLALJI undi ilUl t SINPL iitt rnirunt se frrami1eaz6
gi compdtimitoare gi privirile o4 iscusite gi galege Toboganul consirniirir nediferenliata persoiali JGu i aia se cerne
se desfigoard iin inaintea mea n am dec6t sd md las sd lunec trece toatd Prin sitd
A plltea sI jur cd nu mi aduc aminte in deplind bund credinf5 cu Oricutn a9 face sunt Pierdut
toate cd mi dau searna c5 aga s au petrecut lucrurile cutrr le rcpetd ea un Egti pierdut pt ti ti a f uga d duiosul balansoar al ceddrii 5i
iii recunoscdtoare Ea face doar
pahar de cristal firrmos cu precizia mcnrorici uuui Computer cu oboselir ar scarbei ii ir irii ai prietJ iei cristalului sclipesc
fidelitatea benzii de magnetolbn ou i1 rocrita sfiiciune a elevului tut ceeace poate fut iii ta i a uirt in faletele
sArguincios care gtie prca binc lcctia Mir rrit la ca e ea dar ca in vis face lumAndrile de Pe masa festivS
lucruri nea teptate volbcglc altfi l Si siuclor ric cLl ea gi lumea e al ta e 3 ffi fi tlebyla sa firi fie soartl asta nu alta
suprarealist Uite rista c srrprulcalisnrul obiectele aceleagi cunosc altd Oare nu s rr turrri l tt iil rl imbatranit
in concesii 9i ceddri in
de invidie de mdndrie
orAnduire au altr r llnalitatc Ytr sit zit ri se poate Si aSa Acurn da ceainicul msinare mdnii i d ri r S in zvAcniri niciodatd rndrel 5i pe
e o femeic soba c un clclhnt Max Ernst Dali Duchamp Dar qi Urufffi i p ri rnereu treze satisfEcute dar
Strigiitul lui Munch imi vine s azbier sd mE degtept din cogmar sd md iot i meu fires c printre printre
intorc pe vechiul nost pdnrAnt bun gi blAnd unde cuminti lucrurile sunt
deplin merelr
unt t nu l
qi supunerii a confitmdrii
cdldicei haznauaasta odihnitoare a
ceea ce gtiln cd sunt qi rdspund rnenirii pe care le o atribuirn din i paiu1 nunt6tii
logic al unor lungi purulet 113 3
adevdrului adevdrat
ale mAndriei 9i dernntidftt
totdeauna Ag vrea sd ies din oragul acesta nelinigtit al lui Delvaux din bun s6 md mai u ag l p O ti tite dEpdrtate
cAmpul acesta al lui Tanguy cu membre despicate rnoi gi reintregite dupd inaccesibile Calea i barald defi nitiv
Ceva imi spune stdruitor
afinit61i bizare dupd impere chieri altele dec6t cele statornicite anot La Ce are a face dacd l am spprt sau nu Are
din ce in ce mai bine
noi pe pdnrAnt Aici nu poate fi pdrnAntul Asta nu i ea Decorul ista cd are Stdruitor d it td alin1 t g prea binecu oblojite mdnugi cd
dostoievskian gi expresionist nu poate fiinp aievea Md ingei rud oe mdsurd lrngu ilil n1 rg inuinte
totul i drdcovenia e ch
sentelesc irni dau ifose imaginez desigur scena aceasta delirantd de i aiai i i i u d trnea bri pe calea adevarultri ori
dragui unui rol pe care mi ar pl6cea sd l joc oricum ag suci o oipttt i tuptun q ramAn va tlebui sd
I a llnna urmei nici nu gtiu bine de l am spart sau nu Din cristal pe a lunecdrii in ceita degertd ciunii rot pierdut sunt tol c u indttrare
gros Dacd recunosc cb l am spart spun adevdrul adevdrul obiectit qi
odatl ce am rostit adevdrul trebuie sd merg mai departe gi sb recunosc
h A aiu aou ia ti inai r i iei
a netiror 5i parcd m ai
unde toaie s egale 9i lipsite de
calea neadu rli u inti if u
totul gi deci cd Nego a vorbit duqmdnos Asta i tot scopul gedin ei scns de irnPortanld
acesteia de anchetl noctuma in care ea md apdrd cu atAta suipectd grijd Sunt Pierdutl
Pierdut i A rlr latd ca din furclurile pautelimon lui qi alc a Farrariofilor gi a lr ii Siourbe Zenrrta aici Vlad Jepeg i a tras pe solii turci
cluceresii ale rnahalalei gi satului mrjepte deodata un atr ganil a in 1eapi nu le a spus trageli intAi dumneavoastrd dotnnilol en lezi iar
treia solulie Petrache Carp i a ardtat lui Vodd Carol ci porumbttl se trl5ndncd cu tlAna
Alnu u rilinta cedarii e de la dia ol iri jurnu i ceata in uiine nu i aici e pc via i gi pc nloarte aici nu e decor sofisticat gi supretrr de
delir sunt in plina realitate ce vad e adevi rat Fantelimonul gi clrc usn nebunatic uu s clraperii gi delicii nLr i paradis ori iad artificial aici e ca la
rlxr optesc aselnenea unor colegi de nddejde care suflii precis ce te lagi dugheani ca ta tejghea ca la obor ca la proces de clironouie nu i ctt
p rirs de fanrasrragolie l Ia vino 1iin fire tja Da totJii e adevarat SI giuvaericale e cu pietre cu bolovarti 9i dintr odat5 gAndul tnd poartd spre
trrcalrn gi cirric gi abil ILepeta abil Da existd
a mai existi o negAndita a BrAncuqi 5ran hotdrAt care gi cioplegte rnaterialul cu gcsturi rnari de
treia solutie Dato iir ra in ciipa asta e sa fii vLrlgarl de iut r 1 cosa Aici e scdldirtoarea Vitezdal te arunci ori ba Aici acurr acLlllt
indernanatec clc rcllisritor tdran ovreiagule l li i ahalagin lvect acunt Aici de decluri batete aici pe loc alegi
Fii Acurn trebuie sii nn oleg sd md proieclez Md avAnl Pol l Vlelau
Mutache pe carc l rtrrrt slujnica nea panii g dlcet o trp o r rea sd l
ingele vecinul nea lrrtit ri pe care consoarta riu l duce d e naq uuc ltie sul tiu Cc curios lucru vdd cd dacd vreau sd aptlc pe calca crc tillisrllului
Pantlele incurcd luure rro s ur can bdtri nr L1 la car e farritiile trebuie sI rnint Culn a rninlit 5i poporr rl acesta in rnijloctrl citrttia tlt atn
pe venusberg gi asta nu i noaptea Valpurgici Sunr intr iin birou
tl Nu sunt ndscut i spre care ud simt mereu atras i birlc a l icut cAnd a lbst ttcvtlit
dc anchetl
al SecuritSlii pe calea plevncr idegea ba punar rdu mi octretaril ncgri sd se plece fesului neamfului nroscovititllri l rebtric sii nrint aq a ctttll in
rn ali irrvartit cu rnir5ina prin ctrrtea lValnraison i asta i t cai e a tr ecut materlatici solu ia uneori nn poatc li grisitti clccAt urai intAi corlplicAnd
dc partca lor Dc cc curn oare Nu sc poatc Dc cc nLr tiu i nici rru rria datele ocolind niezul problcmei frcbuie sd mint Asta itrscatlnd cd
irrtercscazri iar cit privc rc irnposibrlitatca iara a t po r sa nu lucmrile nu sunt atAt cle sitnple Lutlea r ru c simpld Asta iuseamnd c6 bine
scolastrc r rutdclcrnrruI inghea 6 orice ar spune Aristotel a zis lulicn Benda cAnd a zis cd trrdyte pe cei ce complici htct rtrile sirrple
Paharr rl Dcsig r cd gtiu Desigur ca l a i spart Un gest sta gaci dar nu rnai pulin pe cei ce sirrplifica lucrurile coniplicate
si cat de ru irar siir ir n i uiiitl Jio ii aecat pe Clegtinismul biiete uu i tot Lura cil prostia Apele rdului
nelxfe te Dar singura ia nrcu datoric acLlnr sa fiu calm istet si gi rAulr ri Doamnei uu curg pentnt netoti i clopotele bisericii Capra nu bat
incapdfanat Dur lirr c clc cap r suz I aconic c
inrbulhat nurnai pentrLr babe cucemice Las cd gi alea cAt is de surde 5i tot o
Solulia a treia Nici nu rccLlnosc cii l arn sllart nici nu rnd las pradl
ametelii Ni i lu prostia f icii rrici ru vraja buinrircirii ci ult uu Ca e pe un scaun la vreo doi metri in stAnga rnea ei in la1a la birou
minciuna Minciuna liniqtita gi priceputd A a i r rea voi sa md las cuprins dc vraja semi visului de fulnul artlefitor
Asta mi rdmane asta e calea a treia sa fi tdran degtept gi al unei scenografii suprarealiste lntelectualii or fi slabi dar ctllloa terea
rnahalagiu viclean Calrn qi datrz La inalfinrea lor A ei d loil N mai sus cdr ilor rru i fErI de folos cdci poatc da acuti senza ia unui de iit t tr ori
N mi aduc aminre punct i ga i n stiu i
aduc i tac i amulesc N
rrrlcar a nrrui tle ja intagine lald cA prinde bine Nici bucltea nu i de
recunosc Nu cedez Nu gtiu dom le NLr rni aminte ie nimic ca un lep6dat Nr r oi fl eu ovrei gi scnsibil dar a i Lritat 9i ai uitat gi lu cAnd ai
lap logodit Nici in pat nici sub pat Nici n car uici in cirutd ca fasolea calculat cLr ei cdci bundvoinla ta cc poate fi de ur rnijlocul de a md atrage
zrua de Pagti Neq Lache la iarmaroc nu lasd nici o para dirpre al5turi de tine de a rni ugura druurul de a mi auri i a mi ndLrlci pilula de
simqc he la judecat6 nu se lasd el infundat Nea Gruicr 1a tocmeila nu si
fierc calc i de cdcat uite ci ant inceput sd vorbesc burltienos ca
nu l lal nu niciodatii gi ce stenic e ce tninunat rnd sitttt chirurgii gi rnilitarii d aia
latr a treia solutie nea teptatd gi stra ie minciuna Mi cir rna se vedc cir iu iurd ca sd tru pialdzi cot itactttl cu fapta sti t ttt se lase furali de
binecu vAntjrta goptitl de Hristos Hristos El e nr r rn a uitai tat clopotele nepdsarc si nLt le fie tot unu ati uitat cd sunt ndscrtt la mahala i trait la
toate Voi fi al Lui Su t al Lui Al L i am tbsi rnercu in cea nrai infi ra 1ar5 Pantclinronul gi Clucereasa
dintre fracliuni de secu dr al Lui de in pentru totdeau a Minciuna DLrr Sinrplu Plin de inleleapta qiretertie Mai e timp Creq tinismul
nerrrginatd dornoald cAt rnai iscusita Fe c ionrl lui nect nrci aute trl nu e neapdrat bleg
l ata la plecare sci nu ii jidal frico s sit ttu te cac i iti A adar
Suprarealismul e de la paris delirr ir o fi bun la Zriricir la ca6nea ltontaroni Nrr in mirtte nirnic Nu titr sa fi spart vretttl pahar Nu l atn aLtzit
rrLr i iicolo Aici se oprc te trenu n gard nu gara la t n pt comescanltl nostru spunAnd ceva dlt ritdlios
Ri i c tara Iui to r
Md ai fost la masa aceea i nu s a discutat dugmdnos
La Ai vrea tu sd te refugiezi in fricd in brumd in coqmar ai vrea Ar
masd am fost era ziuamea qi n aju fusese a ei Oar nu s a
discutat dugmdnos ti ugor dulce ar fi sd te poli addposti intre vis 9i via 5 in confuzie sau
iuccrt printre delicioase cadavle sall pe masa de operalii intre umbreld 9i
Nu 1ii minte rrra ina de cusut in cada lui Marat transfonnatd in balon zburdtot la
Sanrarkand intr un palat din o mie de nopfi 9i o noapte in delir delirul
paharu ii minte cd l ai sparl
Ql izvorul tuturor compromisurilor Dar nu te mai po i recuza Cine fi ar oferi
lrlirpost S a zis cu tine ovreiagule intelectualule or ganule ai inc dlpt
prie tend i mi o aratd ciramatic ceremonios
Kecuno tl Ya
opincile realitalii au sd ii bdtdtoreascd tdlpile De acum s a isprdvit cu
ii e rlclicatelurile qi iluziile mdngAietoare cu pleoapele lSsate peste lascive
Atunci De ce ar spune cra ai auzit ce n ai auzit Ce nu culrva
otlihnitoare alcatuiri de alte lumi mai bldnde mai ductile Nu te rnai poqi
vrei sd spui cd minte rcllgia in ir naginar egti bun de front bun de rezistenla bun de minciuni
slinte gi grijuliu ticluite bun de inddrdtnicie Egti bun de foc Nu i a rners
Nu gtiu e Nu
spun cd minte Spun ca nu mi reamintesc eu nimic
ceainic Soba nu i eiefant in pamanf incoileqte graut
lir refonnare Nuhdm Inainte marg
Din piatrd se fac case si se dnreazd rtutri A irio i il ezeu ar
Nae Ionescu spune cd citte nlt are sAnge rotnAuesc poate fi bun
neordnduiehl ql ul mdgtilor
Coetdrtd grert cle ai
ItornAn dar cu nici un pre gi orice s ar peh ece nu poate fi RomAn
lar ea Ea e cu ei simpiu ca bund z1ua E de partea iei nou
cealaltd Da Aqa gi este dacd nu i decAt pe mdsura putinlelor omeneqti Dar ce
au lzcut ei ceva incd nelzcut Au adus e drept in Luile pana luu e cu putinld la oameni e cu putin 5 la Dumnezeu Pe cale omeneascd
acum dacd voiai sd pic zi un oln te adresai dtigrnanilo lrai roii i
a drvorlat prictcn lui rlc ca e s a rupt asociarLrlrri pe carc i a tar6t ra
dc care obignuiti dupd fire nu po i trec e de la insuqirea de bun RomAn la starea
de Rorrdn Dar prin bbtezul sAngelui ca vdrul meu Teodor la Mdrdqegti
tribunal aportul nrttlui i rrovatia cc mai clc seanri pentru clar pe cale de transfigurare Cum de nu gi a adus Nae Ionescu aminte de
dishuge un ins ci nr r rrrcrg ra ccri lii ci la prictcnii t ii i li aJta la
Maiei 19 26 de Maicu 10 27 de Luca 18 21 Cum de n a inleies cd 9i
j b l t c ci yr9 c r c i iunclrc i rr cirr c 5i pris
l rncrederca aici existd un drnm presdrat cu flori de iasomie gi cu minuni al innoirii
r sctca dc albcIirrrrc i ii lproste re care face ca toate sd devini cu putinld ugoare Cui crede cd vinul se poate
Arl efeali Anrclcala c scnzatia cca lnai chinrritoarc Nici o durere preschimba in sdnge nu i vine greu a recunoa te cd duhul poate sdvdr i
nu i atdt de cunrplitd A c1 ala Lr rmca se invdrtc s J rilr t desfaci
r tu e tr rupt in buca i obiectele se rdsucesc am vdzut eu un filn r semiotice cu sAngele
Biologic etnic da Mistic problemele se pun insd cu totul altfel 9i
expresionist dupd Crimd i pedeapsa toate erau strAmbe acoperigurite
gardurile felinarele chinui e atioce Rdstumarea p i 1 nri te ceea ce nu e cu putinld pe un plan devine cu totul posibil degrabd pe
acuzd cclSlalt
Pl llil r pTib l r Pa ctincolo aclrm e din ce in
marfa mai chircitl Cutremurul spintecd
ui plictisiia Matei 19 26 Dar Iisus privind la ei le a zis La oameni aceasta
l r rtjj Uite 1i iolul qi ti c cu niputinli ia Dutnnezeu insh toate sunt cu putin 5 Marcu 10 2 7
sprnteca lirnia pe o Iinie mediand
lisus pt ivind la ei le azis La oameni lucrul e c r neputin td dar nu la
Hqi hai Dostoievski nu a predicat amefeala ci pe Domnur Hristos
Hai inlelege gi dd 1i seama de ce nu ti vine a crede
brrrnn r r Cdci la Dumnezeu toate sunt cu putinld Luca 18 27 lat P l
pi fi icos gi a zis Cele ce sunt cu neputiniS la oameni sunt cu putin 6 la Dumnezeu
nu e gti sofisticat A pdtruns 1 n tjn9 ceva din i bruta sti vulpenie a Aten ie la acel privind la ei care aratd cdtd insemnitate didea Iisus
rnahalagiului din incrpdtanarea garanului Hai gtii uia a t hai
nu trccstor cuvinte pline de tAlc gi gren poate nu de inleles ci de asimilat
rnai amdgi ai gi ales poli rezista qi egti treaz pe deprin tra inletege
oricAt te ar uimi te ar sp erih da 1i seama cit ai castigar iin r p
tau suprareaiisnrur e doar o reorie ri ru ni l ioi u a u risrr
arcr nu l ceaindric de opiurn 5i nici salon al suavelor rniresnre
2tl August 1964
ticdlos de birou de anchetd statistica dovedegte li i nu i vis Nintcni rn se face cregtin mdcar de prirneqte botezul ca mine
Val6ry avea dreptate tArzig in vialrir GAldesc ci nu i altminteri nici in conversiulile


Related Books

Beginning JavaScript with DOM Scripting and Ajax

Beginning JavaScript with DOM Scripting and Ajax

xxi Introduction JavaScript has gone though a huge transformation, from being something that was nice to know to being essential to developing web sites that are fully featured and take full advantage of the new capabilities built into browsers.

FESTIVE

FESTIVE

December 31 from 5pm to 11pm $150 per person, $45 per child (ages 2-12) THE LOBBY BAR NEW YEAR'S EVE. December 31 from 5pm to 1am Ring in the New Year with DJ entertainment starting at 10pm, and a Champagne toast for adults at midnight. Full a la carte menu available. *Children must be 13 or over after 10pm. No reservations accepted. HOME

2019 MENU

2019 MENU

At that point, in seemed logical to plan menus since the trips to town were less frequent. True, we still needed to purchase perishable items, but that was less daunting than a huge list. Time eventually changed the stage of our family and our method of grocery shopping, but I am still an avid menu planner.

WANITA DAN SEPAK BOLA - football5star.com

WANITA DAN SEPAK BOLA football5star com

membicarakan sepak bola pria dan wanita. Dominasi pria begitu kental dalam sepak bola modern. Sementara itu, sepak bola wanita baru marak jelang akhir abad ke20 dan m- uncul Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 1991. Padahal, keterlibatan wanita dalam perkembangan sejarah sepak bola telah ada sejak lama. Terutama dilakukan oleh

MrsPerkins.com 21 Dolch Sight Word Activities

MrsPerkins com 21 Dolch Sight Word Activities

Choose 10 Dolch words to focus on for the week. Choose words from your reading series that are being introduced, or words that go along with the spelling list for the week, or words that are commonly used at your grade level. For this sample lesson, I chose 10 Dolch words that have the sound of long i. This sound

January 1985 Reference Energy-Altitude Descent Guidance

January 1985 Reference Energy Altitude Descent Guidance

the descent is begun too early or too late, additional fuel will be used. Pilots use a variety of rules of thumb to plan their descents. Some methods are very simple, and others are more extensive. However, all the rule-of-thumb methods require some computations and therefore result in a higher mental work load for the pilot.

COURSE SCHEDULE 2019 - acumenph.com

COURSE SCHEDULE 2019 acumenph com

Training Dates (2019) March April May June July PYTHON Basic Python Programming for Beginners PYTH_BSC 2 Please contact [email protected] for dates Intermediate Python Programming PYTH_ITRM 3 Please contact [email protected] for dates Advanced Python Programming PYTH_ADV 3 Please contact [email protected] for dates

University of Arizona Data Analytics Boot Camp

University of Arizona Data Analytics Boot Camp

variety of data-driven programming languages and libraries Create Python-based scripts to automate the cleanup, re-structuring, and rendering of large, heterogeneous datasets Interact with RESTful APIs using Python Requests and JSON parsing techniques Use ETL process (Extract, Transform, Load) to transform and consolidate data from multiple sources

SCHOOL CATALOG

SCHOOL CATALOG

Python programming MS in Statistics, Zicklin School of Business at Baruch College Reece Heineke, Ph.D Python programming, Machine Learning Wes Aull Tableau, Finance Jon Krohn, Ph.D Deep Learning Tony Schultz, Ph.D Python programming, Data Analysis and Visualization Jake Bialer Big Data with Hadoop and Spark Alexander Baransky Python programming

THE DATA ANALYTICS BOOT CAMP - bootcamp.uncc.edu

THE DATA ANALYTICS BOOT CAMP bootcamp uncc edu

wide-variety of data-driven programming languages and libraries Create Python-based scripts to automate the cleanup, re-structuring, and rendering of large, heterogeneous datasets Interact with RESTful APIs using Python Requests and JSON parsing techniques Use ETL process (Extract, Transform, Load) to transform and consolidate data from multiple