Kvinnan Och L Roboken Diva Portal-PDF Free Download

Kvinnan och l roboken DiVA portal
14 Jan 2021 | 10 views | 0 downloads | 36 Pages | 535.31 KB

Share Pdf : Kvinnan Och L Roboken Diva Portal

Export Kvinnan Och L Roboken Diva Portal File to :

Download and Preview : Kvinnan Och L Roboken Diva Portal

Report CopyRight/DMCA Form For : Kvinnan Och L Roboken Diva PortalTranscription

Inneh llsf rteckning, 1 Inledning 1, 1 1 Syfte och fr gest llningar 1. 1 2 Teori och metod 1, 1 2 1 feministisk st ndpunksteori 1. 1 2 2 Brukstextanalys 4, 1 3 Material 5, 1 4 Avgr nsningar 5. 1 5 Tidigare forskning 6, 1 6 Disposition 9, 2 Resultat 10. 2 1 Religionskunskap 1 Om mening v rde och tro 10, 2 2 Religion 1 f r gymnasiet 13.
2 3 Religonskunskap 1 En m nniska tusen v rldar 17. 3 Analys 23, 3 1 Kvinnors framst llning i l romedel j mf rt med framst llningen av m n 23. 3 2 Skillnader i framst llningen av kvinnor i de abrahamitiska religionerna 25. 4 Diskussion 28, 4 1 Kvinnors och m ns skilda framst llning i l romedlen 28. 4 2 De skillda framst llingarna av kvinnor i de abrahamitiska religionerna 29. 4 3 Slutord 31, 5 Sammanfattning 32, Referenslista 33. 1 Inledning, 1 1 Syfte och fr gest llningar, Syftet med denna uppsats r att unders ka och analysera kvinnors plats och hur de framst lls i. l romedel i religionskunskap och mer specifikt litteraturen som anv nds p gymnasiet Anledningen. till att jag valt att utf ra denna studie r att kvinnor deras roll och betydelse i religi sa sammanhang. m nga g nger minimeras eller gl ms bort i l romedel Genom att fokusera p m n och presentera. dem som centrala inom religions mnet riskerar man att f rst rka patriarkala samh llsnormer 1 Med. detta i tanke r mina fr gest llningar f ljande, Hur framst lls kvinnor i s v l text som bild i l romedlen och hur skiljer sig detta fr n hur.
man framst ller m n i liknande situationer eller roller. Hur skiljer sig framst llningen av kvinnor mellan de abrahamitiska religionerna Utm las. kvinnor som svagare eller mindre betydande i n gon religion n n gon annan. r n gon samh llsgrupp verrepresenterad bland b ckernas f rfattare och hur kan detta. p verka b ckernas inneh ll, 1 2 Teori och metod, 1 2 1 Feministisk st ndpunktsteori. D m let med detta arbete r att analysera hur man i kurslitteratur f r religionskunskap v ljer att. framst lla kvinnor och deras roll i den religi sa kontexten k ndes det sj lvklart f r mig att mitt. arbeta skulle utg ifr n ett feministiskt forskningsperspektiv B ttre preciserat kommer mitt arbete. att utg ifr n det man kallar feminist standpoint theory Teorin bygger p id n om att. samh llskunskap och den kunskap som produceras i dessa mnen har ett bakomliggande. gemensamt syfte Detta syfte r enligt Joey Sprauge att etablera och fastst lla den plats i samh llet. som privilegierade grupper innehar Sprauge menar ytterligare att hur man som m nniska f rst r hur. kunskap formas av den position man har i s v l den fysiska v rlden som den sociala hierarkin men. ven av det arbete man utf r Beroende p den position man har kan man ven komma att intressera. 1 Detta p st ende bygger p den information som framkommer i resultatkapitlet i denna uppsats. sig f r den kunskap som st djer ens arbete och position 2. Sprauge och andra f respr kare f r detta forskningss tt menar att m nniskor som befinner sig i. privilegierade och m ktiga positioner har ett underliggande intresse att beh lla denna position. Dessa m nniskor hj lps g ra detta av de r dande samh llsinstitutionerna och den diskurs dessa f r. fram P grund av detta menar Sprauge att det r viktigt f r forskare att vara reflexiva ver sina. egna intressen s v l som intresset hos dem man forskar om Sprauge f rklarar ytterligare att n got. som skiljer feministisk standpoint theory fr n andra metoder inom samh llsvetenskapen r vem. man har i tanke n r man utf r sin forskning Medan majoriteten av forskning produceras f r att. gynna personerna vid makten ska man enligt feministisk standpoint theory arbeta f r de grupper. man kan r kna som f rtryckta eller underl gsna 3, Denna id om att arbeta f r att st rka underrepresenterade och f rtryckta grupper anser jag passar. mitt arbete perfekt Detta d mitt m l med min uppsats r att unders ka den roll kvinnor ges i. kurslitteratur i religions mnet D religion verlag genom historien har beskrivas som en patriarkal. samh llsinstitution r risken att detta f rgar av sig p den litteratur som ska behandla mnet i. skolan Det r ven utifr n denna id jag har valt att g ra en j mf relse mellan de tre abrahamitiska. religionerna D vi lever i ett land d r kristendomen trots allt r den dominerande religionen vore. det intressant att se ifall detta avspeglar sig i om man v ljer att presentera den j mf rt med tv andra. religioner som mer inkluderande och j mst lld eller inte Det r ven efter en liknande id jag har. valt att granska de personer om producerat b ckerna jag kommer att arbeta med Enligt feministisk. standpoint theory r ju en m nniskas identitet n got som avspeglas i hennes akademiska arbete och. om nu majoriteten av f rfattarna f r dessa b cker skulle r ka vara vita och m n vore det intressant. att analysera vilken effekt detta kan ha haft p b ckernas inneh ll Det b r dock p pekas att. f rfattarnas etnicitet eller k nstillh righet inte helt diskvalificerar deras arbete eller dess v rde Men. om fallet skulle vara att alla r vita m n g r det sj lvklart att diskutera vad detta kan inneb ra. F rutom denna id om att forska i hopp om att hj lpa marginaliserade grupper menar ven. f respr kare f r feministisk standpoint theory att man b r ta vara p den kunskap och information. som oftast kan ses som exklusiv f r dessa grupper Nancy Hartstock och Dorothy Smith var tv. feministiska forskare under 1960 och 1970 talem som b da beskrev hur den kunskap de ans g sig. sj lva besitta genom sitt arbete inom kvinnor relsen samt genom observationer i det vardagliga. 2 Mary Jo Nietz The Routledge handbook of research methods in the study of religion Abingdon Oxon Stausberg. Michael Engler Steven red Routledge 2011 sid 55, 3 Nietz 2011 Stausberg Engler red sid 55. livet i rollen som kvinna inte togs p allvar i akademiska kretsar B da kritiserade det faktum att den. kunskap de ans g sig besitta endast blev accepterad i den akademiska v rlden f rutsatt att de utgick. ifr n det mer objektiva och universella syns ttet som var normen trots att det gick helt emot deras. upplevelser och kunskaper i rollen som kvinna och mor 4 Detta blir d nnu en sak att unders ka. utifr n denna metod ifall man tagit vara p kvinnors upplevelser och kunskap om den religi sa. kontexten eller om kunskapen blivit ignorerad d den inte ansetts vara tillr ckligt akademisk i sin. Vidare menar Sprauge och andra forskare att det r grupper av m nniskor och inte individer som. producerar p litlig kunskap De menar att en studie ska str va efter att ha en s stor m ngfald som. m jligt i sitt studieobjekt f r att st rka studiens validitet Ett f rslag f r hur man ska g ra detta r att. man v ljer ut individer fr n olika positioner s v l geografiskt som i den sociala hierarkin och. j mf r deras sikter med varandra f r att sedan kunna f rst diskursen hos dem utanf r den. akademiska v rlden 5, Denna id om en m ngfald bland personerna man unders ker i sin studie r ven det av intresse d. det r n got jag kan applicera p min unders kning av b ckernas f rfattare Om dessa m nniskor. visar sig alla vara ifr n ungef r samma samh llsskikt och av samma etnicitet kan man utifr n. feministisk standpoint theory argumentera att denna grupp inte kommer kunna producera ett. material som ger en r ttvis bild av andra m nniskors verklighet Ett problem som d remot uppst r. f r mig och min egen studie r att man enligt feminist standpoint theory ven ska f rs ka involvera. sina studieobjekt i sitt arbete och ge dem inblick i arbetet Detta r n got jag inte kommer kunna. g ra med f rfattarna av b ckerna jag ska utf ra min unders kning p Detta mycket p grund den. m ngd tid jag har att utf ra mitt arbete D jag har mindre n tv m nader p mig att utf ra min. studie skulle arbetet kompliceras avsev rt om jag ven skulle b de s ka kontakt och involvera. utomst ende m nniskor i arbetet, Tanken om objektivitet i ett akademiskt arbete r ven n got man inom feministisk standpoint.
theory ifr gas tter Detta d det man ofta sett som ett objektivt utg ngsl ge i slut nden st djer. personerna vid makten Det t nkes ttet g r att applicera p studier om religion d r str van efter att. separera akademiska studier fr n kyrkans inverkan m nga g nger lett till att man inte l ngre endast. r agnostiskt st lld till religion utan ist llet intar en position eller ett syns tt som st djer de sekul ra. 4 Nietz 2011 Stausberg Engler red sid 57, 5 Nietz 2011 Stausberg Engler red sid 60. samh llsinstitutionerna mot religionen 6, Detta t nkes tt kring den p st dda objektiviteten inom akademiska arbeten r anv ndbart f r mig. inom tv omr den F rst ger det mig nnu en infallsvinkel att diskutera b ckernas inneh ll avseende. religionerna i fr ga och om det finns skillnader i hur man v ljer att presentera dem och kvinnors roll. inom religionerna Denna kritiska h llning mot akademisk objektivitet kommer jag ven kunna ha. nytta av under mitt eget skrivande Genom att ha detta i tanke under mitt arbete kan jag f rs ka. f rs kra mig om att jag inte intar en st llning som r on digt kritisk mot n gon av b ckerna eller r. genomg ende mer eller mindre kritisk i hur b ckerna presenterar de olika religionerna och hur. kvinnor representeras i dessa, 1 2 2 Brukstextanalys. F r att l ttare kunna besvara mina fr gor och analysera b cker kommer feministisk standpoint. theory kombineras med metoden brukstextanalys Detta d m let med en brukstextanalys r att. kritiskt granska en texts kontext spr kanv ndning struktur och budskap Ett exempel p hur detta. kan hj lpa mitt arbete r den del av brukstextanalyser man kallar den interpersonella strukturen. Denna del av analysen behandlar de sociala aspekterna av en text Man analyserar d s kallade. spr khandlingar som l ttast kan beskrivas som vad man med sin text mnar att g ra exempelvis. upplysa varna eller fr ga l saren n got ven textens attityd och dess sociala ram analyseras Med. attityd menar man hur en text anv nder vissa ord eller fraser f r att p verka l saren att k nna eller. reagera inf r textens budskap eller inneh ll p ett visst s tt En texts sociala ram granskas genom att. se ver hur texten tilltalar l saren exempelvis om en text f rs ker genom anv ndandet av. personliga tilltal eller direkta fr gor till l saren f rs ker skapa ett sorts personligt band mellan text. och l sare 7, Genom att kombinera dessa tv metoder kommer mitt arbete att kunna utg ifr n feministisk teori. f r att sedan applicera brukstextanalys i arbetet med k lltexterna Jag kommer d rf r exempelvis att. utifr n tanken om en texts attityd kunna analysera ifall det finns m rkbara spr kskillnader mellan. hur b ckerna talar om kvinnor och m n i religionerna eller skillnader religionerna emellan Mitt. arbete ges ven i mer generella termer en starkare f rankring i en forskningstradition med verktyg. specifikt framtagna f r denna sorts arbete, 6 Nietz 2011 Stausberg Engler red sid 61 62.
7 Lennart Hellspong Metoder f r brukstextanalys Lund Studentlitteratur 2001 sid 45 49. F r att exemplifiera hur dessa metoder kan anv ndas i mitt t nkta arbete kan vi se ver fr gan kring. hur kvinnor representeras i text och bild i litteraturen och ifall det finns tydliga skillnader mellan. detta och hur m n framst lls B ckernas inneh ll bearbetas d genom att exempelvis analysera. deras attityd i beskrivningen av de b da k nen anv nds olika v rdeord i texten Beskrivs det ena. k net mer aktivt och det andra passivt i religi sa kontexter Vilket intryck ger bilder d r av m ns. religi sa handlingar j mf rt med bilder av kvinnors Vidare kan det perspektiv f rfattaren v ljer att. placera texten i vara av intresse v ljer man att presentera en religion eller ett k ns religi sa kontext. ur ett utifr nperspektiv medan en annan beskrivs fr n insidan N r analysen r gjord kan jag sedan. applicera feministisk standpoint theory p resultatet f r att ur dess perspektiv kunna peka p och dra. slutsatser kring hur v l kvinnor som grupp representeras i texterna och ifall det finns n gra tydliga. maktstrukturer synliga i texterna och deras spr kanv ndning. 1 3 Material, Det valda materialet f r denna studie r tre l rob cker f r religionskunskap 1 alla b cker r. producerade f r den nuvarande l roplanen Lgy 11 B ckerna i fr ga r Religionskunskap 1 Om. mening v rde och tro av Olof Franck Religion 1 f r gymnasiet av Lennart G th och. Religionskunskap 1 En m nniska tusen v rldar av Robert Tuveson Alla dessa b cker f ljer den. traditionella modellen i l romedel d r varje religion dedikeras sitt eget kapitel Alla tre av b ckerna. r publicerade av olika f rlag vilket jag f rv ntar mig resultera i att b ckernas inneh ll skiljer sig t. mer n om de publicerats av samma f rlag, 1 4 Avgr nsning. Jag har f r detta arbete valt att begr nsa mitt urval av l romedel till b cker publicerade efter r. 2011 Anledningen till detta r att mitt arbete r inriktat p den nuvarande l roplanen och dess. litteratur Detta val gjordes d det r dessa b cker som r i anv ndning idag och d rf r r de som. bidrar till utbildningen av dagens unga Jag har ven valt att begr nsa mig till b cker framtagna f r. gymnasieskolan och den grundl ggande religionskunskapskursen Detta val gjordes dels f r att. begr nsa m ngden anv nt material men ocks d arbetet endast beh ver f rh lla sig till en. skolform Vidare gjordes valet att begr nsa sig till kursen religionskunskap 1 f r att det r denna. kurs som flest elever kommer att ta del av och s ledes r det denna litteratur som kommer att. p verka flest elevers syn och kunskaper om religions mnet. 1 5 Tidigare forskning, Det f rsta som b r uppm rksammas kring den tidigare forskningen kring kvinnors plats i l romedel. 2 Mary Jo Nietz The Routledge handbook of research methods in the study of religion Abingdon Oxon Stausberg Michael amp Engler Steven red Routledge 2011 sid 55 3 Nietz 2011 Stausberg amp Engler red sid 55 2 livet i rollen som kvinna inte togs p allvar i akademiska kretsar B da kritiserade det faktum att den kunskap de ans g sig besitta endast blev accepterad i den

Related Books

F ljer l roboken i fysik mnesplanen och l roplanen

F ljer l roboken i fysik mnesplanen och l roplanen

7 1 Inledning L roboken fungerar f r m nga l rare som ett viktigt st d i undervisningen Skolverket 2006 Johansson Harrie 2009 Flertalet l rare anv nder sig dessutom endast utav en

Med s ng och luftfl de mot musikaliska och tekniska m l

Med s ng och luftfl de mot musikaliska och tekniska m l

Song and wind Arnold Jacobs menade att utveckling kommer genom utmaning men att man beh ver acceptera utmaningarna och inte k nna sig stressad av dem Han menade att vi ofta har mer fokus p instrumentala f rdigheter n p musiken men att det r viktigt att fokusera p m lbilden av musiken och l ta tekniken ske undermedvetet utan sj lvanalys Att kontrollera varje mekanism i kroppen

Coco Chanel och modehistorien diva portal org

Coco Chanel och modehistorien diva portal org

Justine Picardie Coco Chanel the Legend and Life London HarperCollins Publishers 2010 5 Dani le Bott Chanel collections and creations New York Thames amp Hudson 2005 6 Charlotte Seeling Big Book of Fashion 150 years Couturiers Designers Labels Konigswinter Ullman Publisher 2010 Bonnie English FASHION the 50 most influential fashion designers of all time London Barron

Kvinnor, män och sex - DiVA portal

Kvinnor, män och sex - DiVA portal

The magazines chosen for this study is Veckorevyn and Lektyr since their targeted readers differ. By studying two numbers of each magazine every fifth year the aim has been to analyse how the relation of power between the sexes has changed and may differ from period to period and can be said to be dependent upon the societal context. The theoretic framework for the study lies within Yvonne ...

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till

for harm of poly and perfluoroalkyl substances Conduct more extensive toxicological testing Unknown effects 2

Applikation och provning av injekteringsbruk mapei com

Applikation och provning av injekteringsbruk mapei com

1 Title of presentation Author YYYY MM DD Applikation och provning av injekteringsbruk Per Erik Thorsell Vattenfall Research amp Development AB

Emotionell Intelligens Magisteruppsats Jenny och Hanna

Emotionell Intelligens Magisteruppsats Jenny och Hanna

VT 2013 Magisteruppsats 15 hp Masterprogrammet i Ledarskap och Organisation 120 hp Abstract Emotional Intelligence EI is a highly used concept in contemporary organizations especially in the recruitment process or education of employees and managers The aim of this study was to examine the discursive production of the concept emotional intelligence and how it linked to an

och ett r iktigt DJURHEMSNYTT

och ett r iktigt DJURHEMSNYTT

r e v is o r e r B e s lu t a tt te c k n a D ju r h e m s f r e n in g e n s f ir m a f a tta s a v s ty r e ls e n v id k o n stituerande sammantr de f r ett r i s nder Dessa stadgar r antagna p representantskapsm tet 16 mars 201 1 Djurhemmen utf r en stor och n dv ndig insats f r att minska det lidande som kommer av att m nniskor inte

Animerad l ngfilm en studie kring r ster och rolls ttning

Animerad l ngfilm en studie kring r ster och rolls ttning

8 Susan Miller och Greg Rode The movie you see the movie you don t How Disney Do s that Old time Derision From mouse to mermaid politics of film gender and culture red Elizabeth Bell Lynda Haas och Laura Sells Indiana Indiana University Press 92f 9 Ibid 92

Formler och tabeller Fysik Kemi

Formler och tabeller Fysik Kemi

1 ngstr m 10 10 m 0 1 nm 1 N m2 1 Pa 1 ljus r 9 46055 1015 m 1 bar 105 Pa 1 pc parsec 3 262 ljus r 1 atm 1 013 105 Pa 760 torr mm Hg 1 nautisk mil sj mil 1852 m 1 tum 25 40 mm 1 fot 12 tum 304 8 mm Area Arbete energi 1 a ar 100 m2 1 J 1 Nm 1 Ws 1 ha hektar 104 m2 1 cal 4 1868 J 1 eV 1 6022 10 19 J Volym Effekt 1 liter 1 dm3 1 ml 1

1 R relse och krafter

1 R relse och krafter

1 Dynamometerkraften som r 3 5 N Den vrider moturs och momentarmen r 0 4 m 2 Stavens egen tyngd som r 0 200g Tyngden vrider medurs och har momentarmen 0 5 m 3 Stenen med massan m har tyngden mg Denna tyngd vrider medurs och har momentarmen 1 0 m Staven r i momentj mvikt Momentlagen ger att summan av alla moment moturs r lika med summan av alla moment medurs 3 5 0 4 0 200g