Plan Van Aanpak Bewonersaanzet Nl-PDF Free Download

Plan van aanpak bewonersaanzet nl
22 Jan 2020 | 34 views | 0 downloads | 28 Pages | 541.34 KB

Share Pdf : Plan Van Aanpak Bewonersaanzet Nl

Export Plan Van Aanpak Bewonersaanzet Nl File to :

Download and Preview : Plan Van Aanpak Bewonersaanzet Nl

Report CopyRight/DMCA Form For : Plan Van Aanpak Bewonersaanzet NlTranscription

1 Inleiding 3, 1 1 Leeswijzer 3, 2 Achtergronden 4. 2 1 De organisatie 4, 2 2 Afdeling Communicatie 5, 2 3 Uitgangssituatie 5. 3 Probleemstelling en Projectopdracht 9, 3 1 Probleemstelling 9. 3 2 Doelstelling 9, 3 3 Onderzoeksvraag 9, 3 4 Deelvragen 8. 3 5 Opdracht 10, 4 Projectorganisatie 11, 4 1 Producten 12.
4 2 Activiteiten 12, 5 Projectgrenzen en randvoorwaarden 13. 5 1 Projectgrenzen 13, 5 2 Randvoorwaarden 14, 6 Kwaliteit 16. 7 Risico s 17, 8 Planning en fasering 19, 8 1 Fasering 19. 8 2 Planning 19, 9 Kosten en baten 21, 9 1 Kosten 21. 9 2 Baten 22, 1 Taken die buiten de afstudeeropdracht vallen.
2 Directies gemeente Nijmegen, 3 Confrontatiematrix en snijpuntenanalyse. 4 Indicatoren bij de eindcompetenties, 1 Inleiding. Vanaf september 2007 volg ik de deeltijdopleiding Digitale Communicatie bij de Hogeschool van. Arnhem en Nijmegen HAN faculteit Informatica en Communicatie Academie ICA Inmiddels heb ik. het theoretische deel van de opleiding afgesloten en sta ik nu aan het begin van mijn. afstudeeropdracht, Medio juli 2010 heb ik contact gezocht met de gemeente Nijmegen met de vraag of ik een social. mediagerelateerde afstudeeropdracht voor hen kon doen De gemeente was daarover positief en na. een persoonlijk gesprek hebben we afgesproken dat ik mijn afstudeeropdracht mocht doen Naast de. afstudeeropdracht zal ik voor de gemeente nog extra werkzaamheden verrichten die niet binnen de. opdracht vallen Deze taken zijn dan ook separaat vastgelegd zie daarvoor bijlage 1 Taken die. buiten de afstudeeropdracht vallen, De gemeente Nijmegen zet social media in bij zijn in en externe communicatie Gezien de afnemende. burgerparticipatie die zorgt voor vermindering van politiek draagvlak onder de bevolking vindt de. organisatie deze inzet ook belangrijk Op dit moment wordt social media vooral ingezet door. enthousiaste ambtenaren De gemeente wil dus wel meer burgerparticipatie en zeker ook met behulp. van social media Maar er moet vanuit een beleid gewerkt worden zodat de inzet verantwoord en. volgens een plan verloopt Op het moment is er te weinig kennis over deze middelen en de inzet. Om een goed beeld te vormen over hoe de organisatie social media effectief kan inzetten moeten. vragen als welke middelen gebruikt de doelgroep welk middel zet je bij welk gemeentelijk. programma in en welke doelen wil gemeente Nijmegen met de inzet van social media behalen. beantwoord worden Tijdens het onderzoek zal ik dit soort vragen beantwoorden Op basis van deze. antwoorden schrijf ik een adviesrapport met als doel de gemeente duidelijkheid te geven over de inzet. van social media, 1 1 Leeswijzer, Wat kunt u van dit Plan van aanpak verwachten Allereerst geef ik een overzicht van de organisatie.
en de afdeling communicatie waarvoor ik het onderzoek uitvoer Vervolgens schets ik de. uitgangssituatie waaruit ik belangrijke aandachtspunten voor het onderzoek naar de oppervlakte haal. Uit de probleem en doelstelling destilleer ik de onderzoeksvraag en een aantal deelvragen die. vervolgens het uitgangspunt vormen voor de opdracht. Bij het onderdeel Projectorganisatie beschrijf ik exact welke producten en deelproducten ik tijdens het. project oplever, Om het project beheersbaar te houden heb ik onder Projectgrenzen en randvoorwaarden vastgelegd. hoever mijn acties reiken kort gezegd wat ik wel en wat ik niet ga doen In de randvoorwaarden staat. waaraan de organisatie moet voldoen om mij mijn werk goed te kunnen laten doen. Verder besteedt ik aandacht aan de kwaliteitsborging van het adviesrapport dat aan het einde van het. project opgeleverd wordt Ook heb ik een aantal risico s in kaart gebracht gewogen en zo nodig. voorzien van een noodoplossing, Onder de kop Planning heb ik alle werkzaamheden onderverdeeld in vier fasen vastgelegd De. werkzaamheden zijn terug te vinden in een overzichtelijke grafische planning. Tot slot breng ik de kosten en baten voor het project stap voor stap in kaart. 2 Achtergronden, 2 1 De organisatie, Een organisatie als gemeente Nijmegen is complex Om de context van het project goed te kunnen. duiden geef ik hieronder een korte inleidende uitleg over de hi rarchische organisatiestructuur. De gemeente Nijmegen is qua inwonersaantal de tiende gemeente van Nederland De gemeentelijke. organisatie is met meer dan 2000 medewerkers een omvangrijke organisatie De medewerkers zijn. ondergebracht in zes afzonderlijke directies, Afbeelding 2 1 Organogram gemeente Nijmegen. De gezamenlijke missie van de gemeente Nijmegen is. Wij werken in opdracht van het bestuur samen met bestuur burgers en hun organisaties aan het. beheer en de ontwikkeling van de stad Wij doen dit professioneel integer en servicegericht aan. burger en bestuur, In bovenstaand organogram ziet u hoe de directies in de organisatie hangen Deze deelorganisaties.
werken als zelfstandige businessunit Zie bijlage 2 Directies gemeente Nijmegen voor een korte. omschrijving van de afzonderlijke deelorganisaties. Buiten de normale hi rarchische structuur kent de gemeente Nijmegen ook een zogenaamde. programmasturing Deze programmasturing gaat uit van de maatschappelijke doelen en effecten die. door het gemeentebestuur zijn vastgesteld, Het gemeentebestuur stelt vast welke maatschappelijke effecten gewenst zijn en wat ze het komend. jaar wil bereiken in de stad Vervolgens wordt gekeken wat nodig is om dit te realiseren De. stadsbegroting wordt zo een optelsom van de door het bestuur vastgestelde doelen ingedeeld in 22. groepen Deze groepen worden programma s genoemd voorbeelden van programma s zijn. Dienstverlening en Burgerzaken Ruimte en Bouwen Werk en Inkomen Onderwijs en Cultuur. Elk programma wordt bestuurlijk geleid door een portefeuillehouder en ambtelijk door een. programmadirecteur en een programmamanager, 2 2 Afdeling Communicatie. De afzonderlijke deelorganisaties en programmaverantwoordelijken zijn zelf eindverantwoordelijk voor. hun communicatie De afdeling communicatie speelt daarbij primair een adviserende rol De afdeling. communicatie valt hi rarchisch onder de directie Stadsbedrijven Het personeelsbestand van de. afdeling bestaat uit 24 Fte s De afdeling communicatie is opgedeeld in drie teams. Afbeelding 2 2 Afdeling communicatie, Elk team draagt zorg voor de communicatie uitingen van een aantal onderdelen van de gemeente. Nijmegen Zo houdt het Team Marij Delissen zich onder andere bezig met. Management Crisiscommunicatie Beleid persvoorlichting Interne communicatie. Woordvoering en Persvoorlichting, Miranda Kiesling heeft tijdelijk twee teams onder haar hoede Haar vaste team is actief op onder. andere de volgende deelgebieden, Management Bedrijfsvoering Huisstijl Klimaat Cultuur Waalfront en Persvoorlichting.
Haar tijdelijke team Corporate media werkt onder andere ook aan de social media uitingen en de. ontwikkeling ervan voor de gemeente Nijmegen, 2 3 Uitgangssituatie. Mensen raken steeds meer vertrouwd met digitale media en de mogelijkheden ervan Het gebruik van. internet en social media groeit snel Ook veel commerci le organisaties zijn klaar om social media toe. te voegen aan hun bestaande mediamix om zo hun doelgroep beter te bereiken Op het moment zien. we dat ook overheidsbedrijven zoals gemeenten steeds meer de voordelen van social media inzet. ontdekken en gebruiken, Voor de gemeente Nijmegen is het belangrijk dat burgers meepraten over het beheer en de. ontwikkeling van de stad Participatie draagt bij aan de kwaliteit en de effectiviteit van de organisatie. en levert draagvlak en waardering op voor het gemeentebeleid en de uitvoering ervan Naast de. wettelijk verplichte participatie zoals bij inspraakprocedures en verkiezingen zorgt Nijmegen voor. interactieve communicatie met de burgers zoals bij. interactieve beleids en vergunningsprocessen gebeurt in geringe mate. interactieve projecten gebeurde bij meerdere grote bouwprojecten. interactie op initiatief van burgers vragen opmerkingen klachten gebeurde in geringe mate. door een klein aantal actieve burgers, In de praktijk blijkt burgerparticipatie nog niet structureel uitgevoerd te worden De meeste. communicatie van de gemeente met de burgers verloopt momenteel vooral op initiatief van de. gemeente Burgers worden via de website en nieuwsbrieven ge nformeerd over de activiteiten van de. Social media hebben de eigenschap dat er individueel en in twee richtingen mee gecommuniceerd. kan worden De sociale media bieden een kans om burgerparticipatie structureler en tegelijk. eigentijdser uit te voeren, De uitgangssituatie levert de volgende SWOT analyse op 30 09 2010. Sterktes Zwaktes, Specifieke kennis in huis Social media team Logge organisatie.
Er wordt her en der in de organisatie al social Sociale media wordt door Hoger management. media ingezet daaruit blijkt een stuk acceptatie niet op waarde geschat omdat er te weinig. Communicatie met doelgroepen leunt veelal op kennis is Dat uit zich in geen Fte s voor. bewezen methoden die ook waardevol zijn bij beleidsvorming en uitvoer social media. het ontwikkelen van social media Communicatie met doelgroepen leunt veelal op. De missie biedt ruimte voor andere betere bewezen methoden kans op foute inzet. vormen van participatie communicatie, Onbekendheid met waar op social media de. doelgroepen te vinden zijn, Kansen Bedreigingen, Populariteit van de mediavorm Social media word vaak ook niet succesvol. Vergt beperkte investering ten opzichte van ingezet. traditionele media Mensen vaak niet ge nteresseerd in regionale. politiek daarom mogelijk ook weinig draagvlak om, via social media gemeente te volgen. Om de sterke en zwakke punten kansen en bedreigingen met elkaar in relatie te brengen heb ik een. confrontatiematrix gemaakt Op de snijvlakken van punten uit de SWOT analyse ken ik een waarde. toe die varieert van 3 zeer negatief tot 3 zeer positief De waarde heeft betrekking op de invloed. waarmee twee krachten op elkaar inwerken, Zo wordt inzichtelijk hoe een sterkte gebruikt kan worden om op een kans in te spelen of hoe een. sterkte gebruikt worden om een bedreiging af te weren Ook is te zien hoe een zwakte zodanig. versterkt kan worden om op een kans in te kunnen spelen en hoe een zwakte zodanig versterkt kan. worden om een bedreiging het hoofd te bieden Zie bijlage 3 Confrontatiematrix en. snijpuntenanalyse, Door de meest positieve 3 en de meest negatieve 3 snijvlakken uit te lichten kunnen een aantal.
aandachtspunten worden geformuleerd die van groot belang zijn bij de te kiezen richting van het. onderzoek Deze aandachtspunten zijn, Het feit dat er al communicatie met de doelgroepen is zorgt ervoor dat er geen gewenning. nodig is bij de doelgroep Ze zijn gewend aan het feit dat gemeente Nijmegen voorlichting. geeft Zij hoeven er alleen aan te wennen dat deze informatie ook via een van hun sociale. media tot hen komt Gemeente Nijmegen kan dus ook luisteren en reageren. De populariteit van de mediavorm sluit prima aan op de algemene wens van de organisatie tot. betere burgerparticipatie Dit wordt versterkt omdat social media de tweerichtingsverkeer. eigenschap heeft, Opgedane ervaring met gangbare communicatiemethoden en middelen zijn mogelijk te. gebruiken bij het inrichten van de communicatie met social media. Ten opzichte van de oude middelen is de productie van social media goedkoop Mits social. media succesvol ingezet wordt kan er mogelijk substantieel bespaard worden op de uitgaven. voor communicatiemiddelen, De kans is groot dat projecten afdelingen waar social media nu al ingezet wordt onvoldoende. rekening houden met factoren waardoor inzet van social media niet slaagt in zijn opzet Het is. daarom belangrijk om vanuit een centrale methodiek te gaan ontwikkelen waarbij rekening. wordt gehouden met deze factoren, Om social media succesvol in te kunnen zetten moet duidelijk zijn welke doelgroepen op welk. middel te vinden is Die middelen moeten dus bekend zijn maar ook wie van welk middel. gebruik maakt, 3 Probleemstelling en Projectopdracht.
3 1 Probleemstelling, Burgerparticipatie dreigt door tijdgebrek van burgers verder af te nemen en daarmee het. draagvlak en waardering voor de gemeente Nijmegen Het communicatieprobleem daarbij is dat de. gemeente door haar beperkte aanwezigheid op de sociale media een slechter imago krijgt waardoor. de burgers minder vertrouwen in de gemeente krijgen Juist in deze crisistijd met grote bezuinigingen. en toenemende werkloosheid is het belangrijk om een krachtig en krachtdadig imago te hebben Het. inzetten van sociale media kan hier een positieve bijdrage aan leveren Echter de gemeente heeft. onvoldoende kennis van deze manier van communiceren. 3 2 Doelstelling, De doelstelling van de opdracht is verbetering van de doelgroepparticipatie van de gemeente Om aan. het eind van het project te kunnen bepalen of er verbetering van de doelgroepparticipatie plaatsvindt. moet ik vaststellen hoe het nu met de participatie gesteld is. Door een korte enquete onder een relevante groep medewerkers van de gekozen programma s te. houden kan door aan het einde van het project nogmaals zo n enquete te houden bepaald worden of. aan de doelstelling voldaan is, Zodra bekend is welke programma s als voorbeeldcase in het project komen wordt deze enqu te zo. snel mogelijk uitgevoerd, 3 3 Onderzoeksvraag, Onderzoek naar de mogelijkheden van inzet van social media voor de gemeente Nijmegen is in. beginsel erg breed en onoverzichtelijk Om die reden is same. Wat kunt u van dit Plan van aanpak verwachten Allereerst geef ik een overzicht van de organisatie en de afdeling communicatie waarvoor ik het onderzoek uitvoer Vervolgens schets ik de uitgangssituatie waaruit ik belangrijke aandachtspunten voor het onderzoek naar de oppervlakte haal

Related Books

Plan van aanpak Bouwstenen

Plan van aanpak Bouwstenen

Opgemerkt wordt dat dit Plan van Aanpak een leidraad is voor het ontwikkelproject Dit betekent ook dat gaandeweg op grond van keuzes en ontwikkelingen van de processtappen afgeweken kan worden indien dit noodzakelijk blijkt Dit plan van aanpak beschrijft het gehele proces door de activiteiten en de daarbij behorende planning in kaart te brengen

Plan van aanpak Omgevingswet in de IJmond

Plan van aanpak Omgevingswet in de IJmond

In het plan van aanpak worden concrete acties benoemd voor 2017 2018 1 3 Uitgangspunt plan van aanpak Het plan van aanpak is niet in beton gegoten al doende leert men Iedereen is bezig zijn weg te vinden in de voorbereiding op de nieuwe wet Ondertussen is de wetgeving nog in beweging Er zijn iedere week kennissessies in het land over de Omgevingswet waarbij er continu nieuwe inzichten

Plan van Aanpak Sociaal Werk De Kop 2018 2019

Plan van Aanpak Sociaal Werk De Kop 2018 2019

Plan van Aanpak Sociaal Werk De Kop 2018 2019 definitief Plan van aanpak Sociaal Werk Steenwijkerland Definitieve versie 01 Datum 17 11 2017 Henrieke Hofsteenge Manager Roelie Goettsch Strategisch adviseur 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Visie Gemeente Steenwijkerland en Tinten Welzijnsgroep 2 Rol werkwijze en reikwijdte sociaal werk 3 Vrijwilligersondersteuning en mantelzorg 4

HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H GEEST VAN s

HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H GEEST VAN s

2 index van zaken op de delen I en II 3 index van beroepen en beroepsaanduidingen op de delen I en II 4 lijst van procuratoren en provisoren van de THG over de periode 1281 1373 De a nummers zijn om technische redenen later tussengevoegd Moest er tussen een gewoon nummer en een a nummer nogmaals een stuk worden tussengevoegd dan kreeg

Nieuwe aanpak verbeterde inburgering

Nieuwe aanpak verbeterde inburgering

Putnam 2000 is a researcher who did rese arch on social capital He distinguishes bonding social capital and bridging social capital Bonding social capital consists of relations with people from the own group Bridging social capital consists of relations with people from other groups Putnam points out that bonding capital might lead to support in difficult times while bridging social

gt gt Aanpak Kinder

 gt gt Aanpak Kinder

Het ontwikkelen van een specifieke manier van spelen

Het ontwikkelen van een specifieke manier van spelen

Binnen tactische periodisering staat de tactische component van het voet balspel centraal Daarbij wordt tactiek altijd tegelijkertijd getraind met de technische fysieke en mentale aspec ten van voetbal Een bepaalde voetbal actie wordt namelijk gezien als een handeling waarbij die vier dimensies altijd gezamenlijk aan bod komen

Hendrik van Loon Een leven in dienst van de gemeenschap

Hendrik van Loon Een leven in dienst van de gemeenschap

Hendrik van Loon Een leven in dienst van de gemeenschap Van blokjeloper tot reserve 2e luitenant Hendrik van Loon werd geboren op 25 april 1908 in Sint Annaparochie Hij was het vierde kind in het gezin van Anne van Loon en Trijntje Visser Er werden na Hendrik nog twee zonen geboren Foppe en Dirk Zijn oudste zus Hinke

LUDWIG VAN BEETHOVEN Complete Piano Trios vol 3 Van

LUDWIG VAN BEETHOVEN Complete Piano Trios vol 3 Van

Beethoven Complete Piano Trios vol 3 Op 70 Nos 1 amp 2 Op 44 The year 1808 was a period of superlative productivity for Beethoven he had finished his Fifth Symphony in March and the Sixth by September Both symphonies would receive their premiers on 22 December 1808 during one of the most extraordinary concerts in history In addition

LUDWIG VAN BEETHOVEN Complete Piano Trios vol 1 Van

LUDWIG VAN BEETHOVEN Complete Piano Trios vol 1 Van

Beethoven Complete Piano Trios vol 1 Op 1 Nos 1 amp 3 Op 11 When Beethoven left Bonn for Vienna in 1792 he was already an experienced composer his first published composition the Dressler Variations WoO 63 was issued in 1782 followed the next year by a set of three Piano Sonatas

A Reply to van den Berg and van der Sluys Effects

A Reply to van den Berg and van der Sluys Effects

Nowhere in H amp L do we claim that what we observed is related to psychokinesis energy healing or any other psychic phenomenon Our claim is much more modest merely being the detection and measurement of effects exerted on a torsional pendulum by a subject seated under it Since

Angela van EE lt Angela van ee epst nl gt Subject FW easyJet

Angela van EE lt Angela van ee epst nl gt Subject FW easyJet

No full fail in any flight skills test i e 1st time or 1st series pass CPL and IR required Good supporting CAE OAA reports Must have completed course on or after 17 April 2013 Exceptions will be considered for relevant careers including current Ground or Flight Instructors Cabin Crew Dispatchers