Plani M Simor Matematika 5 Shblsh-PDF Free Download

PLANI M SIMOR MATEMATIKA 5 SHBLSH
27 Jun 2020 | 34 views | 0 downloads | 11 Pages | 693.35 KB

Share Pdf : Plani M Simor Matematika 5 Shblsh

Download and Preview : Plani M Simor Matematika 5 Shblsh

Report CopyRight/DMCA Form For : Plani M Simor Matematika 5 ShblshTranscription

PLANI M SIMOR, MATEMATIKA 5, P r klas n e pest t shkoll s 9 vje are. Viti shkollor 2011 2012, shblsh e re, KREU I Numrat deri n 1 000 000 000. T p rdorin numrin natyror deri te miliardat p r t shprehur sasi dhe p r t krahasuar. radhitur e rrumbullakosur numra natyror, T lexoj dhe t shkruaj numra natyror deri te miliardat duke kuptuar lidhjen. nd rmjet vendit t do shifre me vler n e saj, T lexoj dhe t shkruaj numra me shenj pozitiv ose negativ. T lexoj dhe t shkruaj numra thyesor, T p rdorin n situata konkrete t thjeshta kuptimin e numrit thyesor t numrave.
dhjetor dhe t numrave negativ, T lexoj dhe t shkruaj numra dhjetor me nj shif r pas presjes duke kuptuar. lidhjen nd rmjet vendit t do shifre me vler n e saj. T rrumbullakojun numrat natyror me jo m shum se 6 shifra n dhjet she. qind she mij she dhjet mij she e qindmij she t plota. T rrumbullakojn numrat dhjetor me nj shif r pas presjes n numra natyror. KREU II Mbledhja dhe zbritja, T mbledh me shkrim numra natyror deri te miliardat. T zbresin me shkrim dy numra natyror deri te miliardat. T mbledhin e zbresin me mend numrat deri kat rshifror dhjet she t plota qind she. t plota mij she t plota pa kalim e prishje t dhjet s qind shes e mij shes. T kryej mbledhje e zbritje t numrave thyesor me em rues t nj jt. T kryej mbledhje dhe zbritje t dy numrave thyesor me em rues t ndrysh m. T mbledhin dhe t zbresin dy numra me shenj vet m duke i konkretizuar veprimet. n boshtin numerik, T interpretojn veprimet zbritja si veprim i kund rt i mbledhjes pjes timi si veprim. i kund rt i shumzimit shum zimi si mbledhje e p rs ritur etj. T p rdorin kuptinin e numrit dhe t veprimeve me t p r t zgjidhur probleme t. thjeshta me t dh na nga mjedisi rrethues dhe nga jeta e p rditshme. T kryej mbledhje dhe zbritje t numrave dhjetor n raste t thjeshta konkrete. T vler soj paraprakisht rezultatin e veprimeve duke rrumbullakuar numrat. KREU III Gjeometria n plan dhe n hap sir, T dalloj dhe em rtoj figura t thjeshta gjeometrike katror drejtk nd sh. trek nd sh paralelogram romb rreth etj, T p rcaktojn dh p rshkruajn figurat me an t vetive t tyre specifike.
T njohin veti t paralelogramit dhe t familjes s tij drejtk nd sh romb dhe katror. T vizatoj me vegla figura gjeometrike kur jepen element t caktuar t tyre. T em rtojn k ndet i drejt i ngusht i gjer i shtrir. T dallojn dhe em rtojn trupa gjeometrik kub cilind r priz m piramid kon. T p rshkruaj disa trupa t thjesht gjeometrik kub kuboid n p rmjet vetive. t modelojn disa trupa gjeometrik me hapje t gatshme me plastelin etj. KREU IV Shum zimi dhe pjes timi i numrave natyror, T shum zoj me shkrim n shtyll nj num r natyror me jo m shum se 6 shifra. me nj num r natyror treshifror, T pjestoj me shkrim numra natyror me jo m shum se 6 shifra me nj num r. treshifror, T interpretoj veprimet pjes timi si veprim i kund rt i shum zimit shum zimi si. mbledhje e p rs ritur, T p rdorin kuptinin e numrit dhe t veprimeve me t shum zim dhe pjes tim. p r t zgjidhur probleme t thjeshta me t dh na nga mjedisi rrethues dhe nga jeta e. p rditshme, T kryej shum zimin dhe pjes timin e numrave dhjetor dhe natyror n raste t.
KREU V Numrat dhjetor dhe t plot Thyesat, T kryej mbledhje dhe zbritje t numrave thyesor me em rues t nj jt. T kryej mbledhje dhe zbritje t numrave thyesor me em rues t ndrysh m. T kryej mbledhje dhe zbritje t numrave dhjetor n raste t thjeshta konkrete. T vler soj paraprakisht rezultatin e veprimeve duke rrumbullakuar numrat. T p rdorin n situata konkrete t thjeshta kuptimin e numrit thyesor t numrave. dhjetor dhe t numrave negativ, T krahasoj numrat dhjetor e thyesor. T lexoj dhe t shkruaj numra dhjetor me nj shif r pas presjes duke kuptuar. lidhjen nd rmjet vendit t do shifre me vler n e saj. Kreu VI Matja Kuptimi dhe p rdorimi i matjes, T zgjedhin nj sit e p rshtatshme jo standarde e standarde t matjes gjat sis. sip rfaqes v llimit koh s si dhe veglat e p rshtatshme p r t kryer matje n situata. nga jeta e p rditshme apo q lidhen me l nd t e tjera q zhvillohen n shkoll. T matin gjat si duke p rdorur nj sit standarde milimetrin centimetrin metrin. kilometrin ve e ve ose t kombinuara, T gjejn mas n e sendeve duke p rdorur si nj si standarde gramin kilogramin. kuintalin dhe tonin ve e ve ose t kombinuara, T matin koh n duke p rdorur nj sit standarde sekond minut or dit muaj.
T k mbejn nj sit e matjes s gjat sis mas s e koh s n situata t thjeshta. T k mbejn monedha e kartmonedha, T gjejn mas n e k ndit me raportor. T parashikojn me af rsi p rfundimin e nj veprimtarie mat se. Kreu VII Algjeb r, T p rdorin kutiz n dhe shkronj n si vendmbajt se e numrit p r t gjetur vler n e. shprehjeve t thjeshta p r t paraqitur vetit e veprimeve. T modelojn marrdh nie t caktuara numerike n p rmjet shkronjave. T gjejn vler n numerike t shprehjeve t thjeshta shkronjore me jo m shum se. tre veprime, T zgjidh ekuacione n bashk sin e numrave natyror me tentativ dhe operator. t kund rt dhe sipas kuptimit t veprimit EMBED Equation DSMT4. T zgjidhin inekuacione me tentativ n nj bashk si t dh n t numrave natyror. me jo m shum se dy veprime P sh cil t nga numrat EMBED Equation DSMT4 jan. zgjidhje t inekuacionit x 1 3, T plot soj modele t thjeshta numerike t dh na n trajt vargu me tabela me. diagram shigjetore, T paraqesin dhe t modelojn situata t thjeshta konkrete var sie me an n e.
funksioneve t trajt s EMBED Equation DSMT4, T paraqesin n m nyra t ndryshme funksionet e trajtave t m sip rme. T gjejun ift t radhitur numrash p r funksione t paraqitur me m nyra t. ndryshme si me tabel me diagram shigjetore me grafik dhe formul. KREU VIII Shnd rrime gjeometrike, T nd rtoj boshtin numerik dhe koordinatat e pik s. T p rdorin koordinatat p r t p rcaktuar vendndodhjen n rrjetin koordinatativ. T gjejn sh nojn pik n n rrjetin koordinativ kur jepen koordinatat e saj. T zmadhojn dhe zvog lojn figura t dh na n rrjetin koordinativ. T dallojn dhe t em rtojn shnd rrime gjeometrike t thjeshta si simetria sipas nj. drejt ze zhvendosja paralele gjat veprimtarive praktike si dhe duke v zhguar sendet. dhe l vizjet n mjedisin p rreth, T dalloj figurat me drejt z simetrie. T vizatoj n rrjetin koordinativ simetriken e nj figure t dh n n lidhje me nj. drejt z paralele me boshtet, T zhvendosin paralelisht n boshtin koordinativ figura t thjeshta me an t. KREU IX Statistik dhe probabilitet, T klasifikoj n m nyra t ndryshme nj bashk si sipas kritereve e vetive t.
elementeve t saj madh si form ngjyr etj, T grumbulloj t dh na nga burime t ndryshme apo n p rmjet anketave dhe t i. paraqesin ato me tabela dhe diagrama, T interpretoj tabela dhe diagrama me t dh na t thjeshta atatistikore. T p rdorin kuptimin intuitiv t mund sis n eksperimente t thjeshta konkrete. ose t imagjinuara, T gjejn mesataren aritmetike t disa t dh nave me numra t plot. P RMBAJTJA, M simi 1 1 P rs ritje Numrat deri n 1 000 000. Vazhdimi i m simit 1 1, M simi 1 2 Renditja dhe krahasimi i numrave deri n 1 000 000.
M simi 1 3 Numrat romak, M simi 1 4 Kuptimi i numrave deri 1 000 000 000. M simi 1 5 Leximi dhe shkrimi i numrave t m dhenj, M simi 1 6 Vlerat e shifrave n klasa t ndyshme. M simi 1 7 Renditja e numrave t m dhenj, M simi 1 8 Krahasimi i numrave t m dhenj. M simi 1 9 Rrumbullakimi i numrave 4 shifror, Vazhdimi i m simit 1 9. M simi 1 10 Rrumbullakimi i numrave deri n 6 shifra. M simi 2 1 Vetit e mbledhjes, Vazhdimi i m simit 2 1.
M simi 2 2 Vetit e mbledhjes, M simi 2 3 Mbledhja me mend. Vazhdimi i m simit 2 3, M simi 2 4 Mbledhja me shum deri 1 000 000. M simi 2 5 Mbledhja me m shum se dy mbledhor, M simi 2 6 Mbledhja me shum deri 1 000 000 000. M simi 2 7 Zbritja si veprimi i kund rt i mbledhjes. M simi 2 8 Vetia themelore e zbritjes, Vazhdimi i m simit 2 8. M simi 2 9 Zbritja me mend, M simi 2 10 Zbritja e numrave deri n 1 000 000.
M simi 2 11 Zbritja e numrave deri n 1 000 000 000. M simi 2 12 Problema me mbledhje dhe zbritje, M simi 3 1 Drejt zat dhe k ndet. M simi 3 2 Largesa e nj pike nga nj drejt z, M simi 3 3 Shum k nd sha. Vazhdimi i m simit 3 3, M simi 3 4 Trek nd shi, M simi 3 5 Paralelogrami Drejtk nd shi. M simi 3 6 Katrori Rombi, M simi 3 7 Rrethi, M simi 3 8 Trupat gjeometrik. M simi 3 9 Kubi Kuboidi, M simi 3 10 Piramida, M simi 3 11 Prizmi.
M simi 3 12 Cilindri Koni Sfera, M simi 4 1 Shum zimi si mbledhje e p rs ritur. M simi 4 2 Shum zimi me 10 100 1000, M simi 4 3 Vetit e shum zimit. Vazhdimi i m simit 4 3, M simi 4 4 Shum zimi n shtyll. M simi 4 5 Shum zimi me faktor q mbarojn me zero, M simi 4 6 Shum zimi me nj num r dyshifror. M simi 4 7 Shum zimi me nj num r 3 shifror, M simi 4 8 Shum zimi me faktor q kan zero.
M simi 4 9 Shum fishat e nj numri, Shum fishi m i vog l i p rbashk t sh v p. M simi 4 10 Pjes timi, M simi 4 11 Pjes timi me 10 100 1000. M simi 4 12 Veti t pjes timit, Vazhdimi i m simit 4 12. M simi 4 13 Pjes timi me nj num r nj shifror, M simi 4 14 Pjes timi me nj num r dyshifror. M simi 4 15 Raste t ve anta pjes timi, M simi 4 16 Pjes timi me nj num r treshifror.
M simi 4 17 Pjes tuesit e nj numri, M simi 4 18 Problema. M simi 5 1 Kuptimi p r thyesat, M simi 5 2 Thyesa m t m dha se 1. Vazhdimi i m simit 5 2, M simi 5 3 Numrat e p rzier. Vazhdimi i m simit 5 3, M simi 5 4 Thyesa t barabarta. Vazhdimi i m simit 5 4, M simi 5 5 Kthimi i thyesave n thyesa me em rues t nj jt.
Vazhdimi i m simit 5 5, M simi 5 6 Mbledhja e thyesave. M simi 5 7 Zbritja e thyesave, M simi 5 8 Problema. M simi 5 9 5 10 Kuptimi i numrave dhjetor, Vazhdimi i m simit 5 9 5 10. M simi 5 11 Krahasimi i numrave dhjetor, M simi 5 12 Rrumbullakimi i numrave dhjetor. M simi 5 13 Mbledhja dhe zbritja e numrave dhjetor. M simi 5 14 Numrat e plot, Vazhdimi i m simit 5 14.
M simi 5 15 Krahasimi i numrave me shenj, M simi 5 16 Mbledhja dhe zbritja e numrave me shenj. Vazhdim i m simit, M simi 6 1 6 2 Nj sit mat se t gjat sis Matja. Vazhdimi i m simit 6 1 6 2, Vazhdimi i m simit 6 1 6 2. M simi 6 3 6 4 Veprime me nj sit e gjat sis Perimetri. Vazhdimi i m simit 6 3 6 4, Vazhdimi i m simit 6 3 6 4. M simi 6 5 Nj sit mat se t sip rfaqes, Vazhdimi i m simit 6 5.
M simi 6 6 Sip rfaqja e drejtk nd shit, M simi 6 7 Sip rfaqja e katrorit. M simi 6 8 6 9 Nj sit mat se t v llimit, Vazhdimi i m simit 6 8 6 9. M simi 6 10 V llimi i kubit V llimi i kuboidit, M simi 6 11 Masa e k ndit Grada. Vazhdimi i m simit 6 11, M simi 6 12 Nd rtimi i k ndeve Masa e tyre. Vazhdimi i m simit 6 12, M simi 6 13 6 14 Veprime me nj sit mat se t mas s.
Vazhdimi i m simit 6 13 6 14, M simi 6 15 6 16 Veprime me nj sit mat se t koh s. Vazhdimi i m simit 6 15 6 16, Vazhdimi i m simit 6 15 6 16. M simi 6 17 Monedhat, M simi 7 1 Shkronjat si vendmbajt se numrash. M simi 7 2 Shkronjave n vetit e veprimeve dhe n formula. Vazhdimi i m simit 7 2, M simi 7 3 Kuptimi p r shprehjet shkronjore. Vazhdimi i m simi 7 3, M simi 7 4 7 5 Vlera e shprehjeve shkronjore.
Vazhdimi i m simit 7 4 7 5, M simi 7 6 Ekuacioni Inekuacioni. M simi 7 7 Zgjidhja e ekuacioneve me operator t kund rt. M simi 7 8 Zgjjidhja e ekuacionit sipas kuptimit t veprimit. Vazhdimi i m simit 7 8, M simi 7 9 Zgjidhja e ekuacionit sipas kuptimit t veprimeve. Vazhdimi i m simi 7 9, M simi 7 10 7 11 Relacioni Funksioni. Vazhdimi i m simit 7 10 7 11, M simi 7 12 Funksionet me operator t e mbledhjes dhe t zbritjes. Vazhdimi i m simit 7 12, M simi 7 13 Funksionet me operator t e shum zimit dhe t pjes timit.
Vazhdimi i m simit 7 13, M simi 8 1 Boshti numerik Plani koordinativ. M simi 8 2 8 3 Simetria, Vazhdimi i m simit 8 2 8 3. Vazhdimi i m simit 8 2 8 3, M simi 8 4 Zhvendosja paralele. Vazhdimi i m simit 8 4, M simi 8 5 Zmadhimi dhe zvog limi i figurave. Vazhdimi i m simit 8 5, M simi 9 1 Grumbullimi dhe regjistrimi i t dh nave.
M simi 9 2 9 3 Interpretimi i diagrameve, M simi 9 4 Ideograma. M simi 9 5 Probabiliteti, Vazhdimi i m simit 9 5, P RMBAJTJA. MATEMATIKA 5 P r klas n e pest t shkoll s 9 vje are Viti shkollor 2011 2012 Materiali q ju paraqitet p rmban n m nyr t detajuar vet m planin m simor me synime t p rgjithshme objektiva sipas linjave dhe p r do or m simore shblsh e re LIBRI I M SUESIT MATEMATIKA 5 PLANI M SIMOR MATEMATIKA 5 P r klas n e pest t shkoll s 9 vje are Viti shkollor 2011 2012

Related Books

Plani m simor Tremujori i dYT Botime DUDAJ

Plani m simor Tremujori i dYT Botime DUDAJ

gjenetike Stuhi mendimesh Eksperiment V zhgim analiz diskutim modelim Vler sim i pun s dhe ushtrime praktike n klas Fleta kartoni me ngjyra ngjit s pun dore g rsh r video projektor 18 42 Variacionet dhe p rzgjedhja Tiparet e jashtme t dallueshme t nx n sve n klas Stuhi mendimesh hart koncepti

Plani m simor p r l nd n e Matematik s s klas s s dyt

Plani m simor p r l nd n e Matematik s s klas s s dyt

2 P rs ritje 1 2 Loj ra matematikore 3 3 tema 1 3 Veprimtari matematike 4 II 2 1 Krahasimi i numrave deri n 10 5 Numrat deri 2 2 Figura gjeometrike 6 n 10 2 3 Numrat tek dhe ift 7 9t 1p p 2 4 Zb rthimi i numrave deri n 10 8 2 5 Mbledhja e numrave 9 2 6 Zbritja e numrave 10 2 7 Trupa gjeometrik 11 Pun e pavarur pas m simit 2 7 12 2 8 Ushtrime e problema 13 2 9 Loj 14 III 3

PROGRAMI M SIMOR SYLLABUS 2016 2017

PROGRAMI M SIMOR SYLLABUS 2016 2017

Dr Emeric Solymossy Dr Safet Merovci ND RMARR SIA Universiteti i Prishtin s Fkulteti Ekonomik Djuro HORVAT Zeljko Tinter NDERMARRESIA Kolegji Universitar VIKTORIA amp Instituti i Hulumtimeve

PROGRAMI M SIMOR SYLLABUS

PROGRAMI M SIMOR SYLLABUS

Universiteti Publik i Prizrenit Ukshin Hoti Fakulteti Ekonomik Programi Menaxhment Nderkombetar PROGRAMI M SIMOR SYLLABUS Niveli i studimeve Bachelor Programi Menaxhment

PLANPROGRAMI M SIMOR SYLLABUS 2015 16 5

PLANPROGRAMI M SIMOR SYLLABUS 2015 16 5

Safet Merovci Ndermarresia Prishtine 2006 Literatura shtes 3 Dr Ali Jakupi Ekonomia dhe organizimi i nd rmarrjes Prishtin 1997 4 Dr Mimoza Kasimati Dr Mimoza Manxhari Sjellje organizative Tiran 2002 5 Dr Shyqeri Llaci Produktiviteti dhe menaxhimi Tiran 2000 V REJTJE P r do tem m simore student t do t pajisen me materiale t nevojshme

JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU MATEMATIKA DAN

JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU MATEMATIKA DAN

JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU MATEMATIKA DAN MATEMATIKA TERAPAN ISSN 2088 687X Akhmad Fadholi Pemanfaatan Suhu Udara dan Kelembapan Udara dalam Persamaan Regresi untuk Simulasi Prediksi Total Hujan Bulanan di Pangkalpinang 1 16 Damianus D Samo Kreativitas Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau dari Kemampuan Matematika Siswa 17 26 Erfan Yudianto Profil Pengetahuan

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODUL LOGIKA MATEMATIKA

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODUL LOGIKA MATEMATIKA

3 Menentukan nilai kebenaran dari implikasi beserta ingkarannya 4 Menentukan nilai kebenaran dari biimplikasi beserta ingkarannya 5 Menentukan pernyataan majemuk yang Ekuivalen 6 Menentukan negasi dari pernyataan majemuk b Uraian Materi 1 Pernyataan Bukan Pernyataan Nilai Kebenaran dan Kalimat Terbuka a Pernyataan dan Bukan Pernyataan

S MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 M 22

S MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 M 22

kemampuan tersebut dibutuhkan dalam literasi matematika Namun bagi siswa tugas dalam pemodelan mungkin memerlukan tuntutan kognitif yang tinggi karena melibatkan kemampuan untuk menerjemahkan antara matematika dan realitas sebelum mampu menemukan ide matematika yang sesuai Pemodelan juga memerlukan berbagai kemampuan matematis

JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

iv MOTTO Tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Keajaiban adalah kata lain dari kerja keras Ingat lima perkara sebelum lima perkara PERSEMBAHAN Skripsi ini penulis persembahkan kepada 1 Suamiku tersayang Mas Rheza atas motivasi dan doa yang diberikan sepanjang

SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 M 48

SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 M 48

adalah ilmu tentang pengukuran segitiga seperti panjang sisi sudut dan luasan segitiga 5 Trigonometri berasal dari bahasa Yunani trigono berarti segitiga dan metro yang berarti ukuran jadi trigonometri berarti studi antara sisi dan sudut pada segitiga 6 Trigonometri masih dianggap materi yang sulit untuk dipahami siswa Hal itu

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

min Dengan menggunakan operasi perpangkatan max min untuk matriks di atas dapat ditentukan kapasitas maksimum lintasan antara dua buah titik dalam jaringan Selanjutnya diberikan program MATLAB untuk menghitung perpangkatan matriks atas aljabar max min yang dapat digunakan untuk membantu menentukan kapasitas maksimum lintasan

SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 M 19

SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 M 19

memiliki wawasan luas agar guru bisa membuat soal cerita Persamaan Kuadrat Dalam pembelajaran di kelas seringkali dijumpai beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar termasuk pada materi persamaan kuadrat yang disebabkan ketidakpahaman siswa terhadap konsep matematika Diperkuat hasil penelitian Reid dalam Jamaris M 2013 186 yang