Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I Zakupodavca -PDF Free Download

pokretnina Porezna uprava najmodavca i zakupodavca
14 Feb 2020 | 10 views | 0 downloads | 36 Pages | 1.03 MB

Share Pdf : Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I Zakupodavca

Download and Preview : Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I Zakupodavca


Report CopyRight/DMCA Form For : Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I ZakupodavcaTranscription

Ova bro ura e Vam objasniti obveze i prava to proizlaze iz va e ih propisa o. oporezivanju najma i zakupa nekretnina i pokretnina Ako su Vam i nakon to ste. ju pro itali ostale neke nejasno e dodatna poja njenja mo ete prona i na Internet. stranicama Porezne uprave na web adresi www porezna uprava hr ili u ispostavi. Porezne uprave prema Va em prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu. 2 Porez na dohodak od imovine 4,2 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 4. 2 2 Primici i izdaci 5, 2 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dohodak od imovine po. osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina 6, 2 4 Primjer obra unavanja predujma poreza na dohodak od imovine i. prireza porezu na dohodak 7,2 5 Godi nja porezna prijava 8. 3 Porez na dohodak od imovine kao porez na dohodak od. samostalne djelatnosti 10,3 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 10.
3 2 Primici i izdaci 12, 3 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dohodak od imovine na. na in to je propisan za samostalne djelatnosti 13, 3 4 Primjeri obra unavanja predujma poreza na dohodak i prireza. porezu na dohodak 14,3 5 Godi nja porezna prijava 15. 3 6 Primjeri obra unavanja godi njeg poreza na dohodak 19. 4 Prirez porezu na dohodak 22,5 Porez na dobit 25,5 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 25. 5 2 Porezna osnovica i porezna stopa 25, 5 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dobit 25.
5 4 Godi nja porezna prijava 27,6 Porez na dodanu vrijednost PDV 28. 7 alba preplata i zastara 33,8 Kaznene odredbe 35,9 Propisi 36. 2 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr,to su nekretnine, Zemlji ta gra evinska i poljoprivredna i gra evine i to stambene zgrade i njiho. vi dijelovi poslovne i sve druge zgrade i njihovi dijelovi te ostale gra evine i njihovi. dijelovi ceste mostovi ribnjaci gara e i drugo,to su pokretnine. Strojevi vozila plovila zrakoplovi poku stvo slike kao i sve druge pokretne stvari. Koje se poreze pla a po osnovi primitaka od najma ili zakupa nekre. tnina i pokretnina,Iz tih se primitaka pla aju slijede i porezi.
1 Porez na dohodak,1 1 Porez na dohodak od imovine ili. 1 2 Porez na dohodak od imovine to se utvr uje kao razlika primitaka i izdata. ka na temelju podataka iz poslovnih knjiga na na in to je propisan za samo. stalne djelatnosti ili, 2 Porez na dobit pla a obveznik poreza na dohodak kojemu je Porezna uprava. odobrila pla anje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak. 3 Prirez porezu na dohodak pla a obveznik poreza na dohodak ako je prirez. propisan gradskom ili op inskom odlukom u gradu ili op ini njegovog prebivali. ta ili uobi ajenog boravi ta, 4 Porez na dodanu vrijednost PDV pla a obveznik PDV a. Tablica 1 Porezni obveznici i porezne obveze po osnovi primitaka od naj. ma ili zakupa nekretnina i pokretnina,Obveza Obveza. Obveza pla anja Obveza podno e, Porezni obveznik pla anja prireza pore pla anja nja godi.
poreza zu na doho PDV a nje pri,1 2 3 4 5 6, Gra anin koji daje u najam Porez na Da ako je pro Ne Ne Ne1. zakup nekretninu i pokretninu dohodak od pisano grad. ukupna vrijednost isporuka do imovine skom ili op in. bara i usluga u prethodnoj go skom odlukom,dini manja od 85 000 00 kn a. dohodak ne utvr uje na temelju,poslovnih knjiga,1 Vidi poglavlje 2 5 na stranici 8. OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, Gra anin koji daje u najam za Porez na Da ako je pro Ne Da Da. kup nekretninu i pokretninu a dohodak od pisano grad. na vlastiti zahtjev dohodak utvr imovine skom ili op in. uje na temelju podataka iz po utvr uje se skom odlukom. slovnih knjiga i evidencija uku na na in,pna vrijednost isporuka doba propisan za.
ra i usluga u prethodnoj godini samostalne,manja od 85 000 00 kn djelatnosti. Gra anin koji daje u najam za Porez na Da ako je pro Da osim Da Da. kup nekretninu i pokretninu a dohodak pisano grad za najam. dohodak utvr uje na temelju od imovi skom ili op in stambe. podataka iz poslovnih knjiga i ne utvr uje skom odlukom nog pro. evidencija ukupna vrijednost se na na in stora,isporuka dobara i usluga u propisan za. prethodnoj godini ve a od samostalne,85 000 00 kn djelatnosti. Gra anin koji daje u najam za Porez na Ne Ne Da Da. kup nekretninu i pokretninu a dobit,Porezna uprava je odobrila pla. anje poreza na dobit umjesto,poreza na dohodak ukupna vri.
jednost isporuka dobara i uslu,ga u prethodnoj godini manja. od 85 000 00 kn, Gra anin koji daje u najam za Porez na Ne Da osim Da Da. kup nekretninu i pokretninu a dobit za najam,Porezna uprava je odobrila pla stambe. anje poreza na dobit umjesto nog pro,poreza na dohodak ukupna vri stora. jednost isporuka dobara i uslu,ga i u prethodnoj godini ve a.
od 85 000 00 kn,2 Porez na dohodak od imovine, to je to dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa nekretnina i. pokretnina, Razlika izme u primitaka od najma ili zakupa i izdataka to su odre eni u pau al. 2 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje, Tko su obveznici poreza na dohodak od imovine po osnovi primitaka. od najma ili zakupa nekretnina i pokretnina, Fizi ke osobe koje kao vlasnici ili suvlasnici daju u najam ili zakup nekretnine i po. 4 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, to ako obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti2 iznaj.
mi poslovni prostor to je unesen u popis dugotrajne imovine ili daje. u zakup stroj to mu slu i za obavljanje djelatnosti. Tako ostvareni primici obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti su. primici od samostalne djelatnosti a ne primici od imovine. Kome i kada su gra ani du ni prijaviti najam ili zakup nekretnina i po. Nadle noj ispostavi Porezne uprave u roku 8 dana od po etka iznajmljivanja ili da. vanja u zakup nekretnina i pokretnina, i Porezni obveznici su tako er du ni u roku 8 dana od prestanka ostvarivanja dohotka od. imovine podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti i ostvarivanja dohotka nadle noj. ispostavi Porezne uprave,Koja je nadle na ispostava Porezne uprave. Za rezidenta zi ku osobu nadle na je ispostava prema njegovom prebivali tu ili. uobi ajenom boravi tu, i Rezident je zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivali te ili uobi ajeno boravi. te kao i zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivali te ni uobi ajeno boravi. te a zaposlena je u dr avnoj slu bi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima pla u. i Nerezident je zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivali te ni uobi ajeno. boravi te a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama. Zakona o porezu na dohodak,to je porezno razdoblje. Kalendarska godina ili samo dio godine u kojemu je porezni obveznik poslovao. i to u slu aju, 1 ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident ili obratno po.
rezno razdoblje obuhva a razdoblje u kojemu je zi ka osoba bila rezident ili ne. rezident i,2 ro enja ili smrti poreznog obveznika,2 2 Primici i izdaci. to su primici a to izdaci pri utvr ivanju dohotka od imovine po osno. vi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina, Primici su sve primljene naknade za najam ili zakup nekretnina i pokretnina a. izdaci se priznaju u visini 30 od primljene najamnine ili zakupnine. 2 Obveznik poreza na dohodak od obrta i s obrtom izjedna enih djelatnosti poreza na dohodak od slo. bodnih zanimanja i poreza na dohodak od poljoprivrede i umarstva. OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, i Ako se neki prostor mjese no iznajmljuje za 2 000 00 kn godi nje 24 000 00 kn mjese. no se priznaje izdatak od 600 00 kn godi nje 7 200 00 kn odnosno mjese ni dohodak. je 1 400 00 kuna godi nji dohodak je 16 800 00 kn,2 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na. dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa, to je to predujam poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili.
zakupa nekretnina i pokretnina, To je svota poreza to se pla a mjese no tijekom poreznog razdoblja. Kako se izra unava predujam poreza na dohodak od imovine po osno. vi najma ili zakupa, Tako da se od ukupnih primitaka od najma ili zakupa odbiju izdaci u visini 30 od. ugovorene ili od Porezne uprave procijenjene najamnine ili zakupnine na to se. obra unava i pla a porez na dohodak po stopi od 15. Mogu li obveznici poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili. zakupa koristiti osobni odbitak prilikom utvr ivanja predujma poreza. na dohodak, Ti porezni obveznici ne mogu koristiti osobni odbitak prilikom utvr ivanja preduj. ma poreza na dohodak nego tek na temelju podnesene godi nje porezne prijave. Tko utvr uje mjese ni predujam, Porezna uprava rje enjem koje je na snazi do njegove izmjene odnosno do utvr. ivanja novog predujma, to ako porezni obveznik ne prijavi najam ili zakup ili ga ne prijavi u.
tr i nom iznosu, Porezna uprava je ovla tena procjenom utvrditi tr i nu cijenu najamnine i zakupni. ne odnosno dohotka od imovine, Kako Porezna uprava procjenom utvr uje dohodak od imovine. Prema tr i nim cijenama u mjestu u kojemu je nekretnina to se daje u najam ili. U kojem se roku pla aju predujmovi poreza na dohodak od imovine. po osnovi najma ili zakupa,Do posljednjeg dana u mjesecu za teku i mjesec. 6 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, Tablica 2 Izra un predujma poreza na dohodak od imovine. Porezni obveznik Porezna osnovica Porezna Krajnji rok uplate. stopa predujma, Gra anin koji daje u Svota najamnine zakupnine 15 Do posljednjeg dana.
najam zakup nekretni ili od Porezne uprave procije u mjesecu za teku i. nu ili pokretninu njena najamnina zakupnina mjesec. umanjena za 30, Na koji se ra un pla a predujam poreza na dohodak od imovine po. osnovi najma ili zakupa, Na ra un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada op ine prema. prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu poreznog obveznika i to na slijede i na in. Upisuje se ra un poreza na,dohodak i prireza porezu na. dohodak grada op ine pre,ma prebivali tu ili uobi a. jenom boravi tu poreznog,Upisuje se MBG poreznog, RA UN POREZA NA DOHODAK I 2 2 10 010 0 5 XXXXXXXXXX obveznika 13 znamenki.
PRIREZ POREZU NA DOHODAK,GRADA OP INE 1 5 0 3 XXXXXXXXXXXXX. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK. Moraju li gra ani koji su obveznici poreza na dohodak od imovine vo. diti poslovne knjige, Za obveznike poreza na dohodak od imovine takva obveza nije propisana Poslovne. knjige moraju voditi jedino ako su obveznici poreza na dodanu vrijednost PDV a ili. ako na vlastiti zahtjev dohodak utvr uju na temelju podataka iz poslovnih knjiga. 2 4 Primjer obra unavanja predujma poreza na do,hodak od imovine i prireza porezu na dohodak. Gra anin s prebivali tem u Zagrebu stopa prireza poreza na dohodak je 18. dao je u zakup trgova kom dru tvu poslovni prostor u Puli i to od 21 travnja 2006. godine na neograni eni rok Ugovorena mjese na zakupnina za poslovni prostor. je 3 000 00 kn Gra anin nije obveznik poreza na dodanu vrijednost PDV a jer je. vrijednost njegovih ukupnih isporuka dobara i obavljenih usluga u 2006 godini bila. manja od 85 000 00 kn, OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, Gra anin je 28 travnja 2006 godine dostavio ugovor o zakupu Podru nom ure.
du Zagreb Ispostavi Zagreb za poreze gra ana, Ispostava Zagreb za poreze gra ana je gra aninu dostavila porezno rje enje o. predujmu poreza na dohodak od imovine Porezna osnovica i mjese ni preduj. movi poreza na dohodak od imovine odre eni su u poreznom rje enju prema po. dacima iz ugovora o zakupu 3 000 00 kn Mjese na porezna osnovica je utvr. ena u iznosu od 2 100 00 kn 3 000 00 kn 30 priznatih izdataka mjese ni. predujam poreza na dohodak primjenjuju i poreznu stopu od 15 je 315 00. kn a mjese ni predujam prireza porezu na dohodak je 56 70 kn 315 00 x 18. Mjese ni predujam poreza i prireza je 371 70 kn, Gra anin nema obvezu podno enja godi nje porezne prijave za 2006 godinu. za ostvareni dohodak od imovine ako su predujmovi poreza na dohodak i pro. pisani prirez pla eni u skladu sa zakonskim odredbama a pod uvjetom da nije. obveznik podno enja godi nje porezne prijave po osnovi ostalih izvora dohotka. za koji se godi nja prijava mora obvezno podnijeti. On mo e podnijeti godi nju poreznu prijavu radi, ostvarivanja prava na neiskori teni osobni odbitak. kori tenje prava na izdatke po osnovi tuzemnim osiguravateljima u tuzemstvu. upla enih premija ivotnog osiguranja s obilje jem tednje dopunskog i priva. tnoga zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja. kori tenja prava na ravnomjerno godi nje oporezivanje odnosno godi nje izra. vnanje porezne osnovice i,drugih prava to su propisani zakonima. i Ako porezni obveznik podnese godi nju poreznu prijavu radi ostvarivanja nabrojanih prava. obvezan je u godi njoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak to je ostvaren u. poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka,2 5 Godi nja porezna prijava.
Moraju li obveznici poreza na dohodak od imovine podnositi godi nju. poreznu prijavu po osnovi najma ili zakupa pokretnina i nekretnina. Ti porezni obveznici nemaju obvezu podno enja godi nje porezne prijave za ostva. reni dohodak od imovine ako su predujmovi poreza na dohodak i propisani prirez. pla eni u skladu sa zakonskim odredbama a pod uvjetom da nisu obveznici po. dno enja godi nje porezne prijave po osnovi ostalih izvora dohotka za koji se godi. nja prijava mora obvezno podnijeti3, 3 porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili vi e. poslodavca istodobno i ili, porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti. po osnovi kojih se dohodak utvr uje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti i ili. rezident ako dohodak ostvari izravno iz inozemstva i ili. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatra ila da naknadno plati porez na dohodak i ili. porezni obveznik ako poslodavac isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obra unao obusta. vio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. 8 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, Iznimno oni su obvezni podnijeti godi nju poreznu prijavu za ostvareni dohodak od. imovine u narednim slu ajevima, ako su kao rezidenti Republike Hrvatske ostvarili dohodak izravno iz inozemstva. ako porezni obveznik koji je to du an u initi nije obra unao obustavio i upla. tio predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. ako je Porezna uprava zatra ila da naknadno plate porez na drugi dohodak i. prirez porezu na dohodak, Mogu li oni podnijeti godi nju poreznu prijavu iako to nisu obvezni.
Oni mogu podnijeti godi nju poreznu prijavu radi, 1 ostvarivanja prava na neiskori teni osobni odbitak. 2 kori tenje prava na izdatke po osnovi u tuzemstvu upla enih premija ivotnog. osiguranja s obilje jem tednje dopunskog i privatnoga zdravstvenog osigura. nja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, 3 prava na ravnomjerno godi nje oporezivanje odnosno godi nje izravnanje pore. zne osnovice,4 drugih propisanih prava, i Ako porezni obveznik rezident podnosi godi nju poreznu prijavu obvezan je u godi njoj po. reznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju u tuzemstvu i ino. zemstvu prema svim izvorima dohotka to jest dohodak od nesamostalnog rada dohodak. od samostalne djelatnosti dohodak od imovine i imovinskih prava dohodak od kapitala do. hodak od osiguranja i drugi dohodak, Kome se podnosi godi nja prijava poreza na dohodak. Rezident podnosi godi nju poreznu prijavu nadle noj ispostavi podru nog ure. da Porezne uprave prema svom prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu Nerezident. podnosi godi nju poreznu prijavu ispostavi podru nog ureda Porezne uprave koja. je mjesno nadle na prema sjedi tu isplatitelja primitaka ili ve eg dijela njegove imo. vine odnosno prema mjestu u kojem je prete no obavljao djelatnost ili mjestu u ko. jemu su se koristila imovinska prava od kojih je ostvario dohodak. U kojem se roku podnosi godi nja prijava poreza na dohodak. Do kraja velja e teku e godine za prethodnu kalendarsku godinu. U kojem se roku mora platiti porez na dohodak na temelju godi nje. porezne prijave, U roku 15 dana od dana dostave rje enja poreznom obvezniku.
Na koji se ra un pla a porez na dohodak po godi njoj prijavi. Na ra un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada op ine prema. prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu poreznog obveznika i to kako slijedi. OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr,Upisuje se ra un poreza na,dohodak i prireza porezu na. dohodak grada op ine pre,ma prebivali tu ili uobi a. jenom boravi tu poreznog,Upisuje se MBG poreznog, RA UN POREZA NA DOHODAK I 2 2 10 010 0 5 XXXXX1 2 00X obveznika 13 znamenki. PRIREZ POREZU NA DOHODAK,GRADA OP INE 1 6 1 9 XXXXXXXXXXXXX. POREZ I PREIREZ NA DOHODAK PO GODI NJOJ PRIJAVI,3 Porez na dohodak od imovine kao porez na.
dohodak od samostalne djelatnosti,3 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje. Kad gra ani koji iznajmljuju i daju u zakup nekretnine i pokretnine. utvr uju dohodak kao razliku izme u primitaka i izdataka na temelju. podataka iz poslovnih knjiga na na in to je propisan za samostalne. djelatnosti,U slijede im slu ajevima, 1 Ako su im u prethodnoj kalendarskoj godini ukupne naknade od najma ili zaku. pa nekretnina i pokretnina ali i drugih oporezivih isporuka dobara i obavljenih. usluga bile ve e od 85 000 00 kn, i Tada su u obvezi prijaviti se u Registar obveznika PDV a Nakon toga dohodak od najma. ili zakupa nekretnina i pokretnina i PDV obvezni su utvr ivati na temelju podataka iz poslo. vnih knjiga i evidencija, 2 Ako su im u prethodnoj kalendarskoj godini ukupne naknade od najma ili zaku. pa nekretnina i pokretnina ali i drugih oporezivih isporuka dobara i obavljenih. usluga bile manje od 85 000 00 kuna ali oni ele dohodak od najma ili zakupa. nekretnina i pokretnina utvr ivati na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evi. i U tom slu aju oni moraju najkasnije do kraja godine u pisanom obliku podnijeti zahtjev nad. le noj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu. to je to porezno razdoblje, Kalendarska godina ili samo dio godine u kojem je porezni obveznik poslovao i.
to u slu aju, 10 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, 1 ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident ili obratno u. kojem slu aju porezno razdoblje obuhva a razdoblje u kojemu je zi ka osoba. bila rezident ili nerezident ili,2 ro enja ili smrti poreznog obveznika. Koje su propisane poslovne knjige i evidencije, Propisane poslovne knjige i evidencije u skladu s odredbama Zakona o porezu. na dohodak jesu,Knjiga primitaka i izdataka,Evidencija o tra binama i obvezama.
Knjiga prometa4 i,Popis dugotrajne imovine, Ako su porezni obveznici u sustavu PDV a tad moraju voditi i Knjigu ulaznih ra una i. Knjigu izlaznih ra una ali ne moraju voditi Evidenciju o tra binama i obvezama. Mora li se za svaku obavljenu uslugu najma ili zakupa izdati ra un. Da porezni obveznik je obvezan ispostaviti ra un za svaku obavljenu uslugu naj. ma ili zakupa i to u najmanje 2 primjerka jedan se uru uje najmoprimatelju ili za. kupcu a drugi primjerak zadr ava izdavatelj kao ispravu za knji enje prometa u po. slovnim knjigama,to ra uni moraju sadr avati, 1 Ra un poreznog obveznika poreza na dohodak koji nije u sustavu PDV a mora. najmanje sadr avati podatke o izdavatelju ra una ime i prezime adresa prebi. vali ta boravi ta nadnevak izdavanja ra una broj ra una ime i prezime naziv. osobe kojoj je usluga pru ena i cijenu obavljene usluge. 2 Ra un poreznog obveznika poreza na dohodak koji je u sustavu PDV a mora naj. manje sadr avati ime i prezime adresu i jedinstveni mati ni broj gra ana podu. zetnika koji je obavio usluge ili isporu io dobra mjesto izdavanja broj i nadne. vak ime i prezime ili naziv adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporu e. na dobra ili obavljene usluge kupca koli inu cijenu i uobi ajeni trgova ki naziv. isporu enih dobara te vrstu i koli inu obavljenih usluga nadnevak isporuke do. bara ili obavljenih usluga iznos naknade cijene isporu enih dobara ili obavlje. nih usluga razvrstane po poreznoj stopi iznos poreza razvrstan po poreznoj sto. pi i zbrojni iznos naknade i poreza, 4 Porezni obveznici nisu obvezni voditi knjigu prometa ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu. osiguravaju u knjizi primitaka i izdataka ili u evidencijama propisanim drugim zakonima te ako se te. evidencije vode na mjestu gdje se ostvaruju gotovinski primici. OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr,3 2 Primici i izdaci, to su primici a to izdaci pri utvr ivanju dohotka na temelju podata. ka iz poslovnih knjiga i evidencija, Primici su sve primljene naknade za najam ili zakup nekretnina i pokretnina a.
izdaci su svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stje. canja osiguranja i o uvanja poslovnih primitaka U poslovne izdatke ulaze svi izdaci. to su izravno vezani za obavljanje djelatnosti, i Poslovnim izdacima smatraju se i ulaganja osim ulaganja nancijske imovine i ulaganja u. dugotrajnu imovinu, i Primljeni krediti i zajmovi nisu poslovni primitak a otplate kredita i zajmova nisu poslovni. izdatak Pla ene kamate po kreditima i zajmovima za obavljanje djelatnosti smatraju se po. slovnim izdacima, i Izdaci za materijal robu proizvode energiju i usluge to slu e za stjecanje dohotka prizna. ju se u visini nabavne cijene ili tro kova proizvodnje. Jesu li upla ene premije osiguranja porezno priznati izdaci. Porezni obveznici koji dohodak utvr uju na na in to je propisan za samostal. nu djelatnost na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija a imali su izda. tke s osnova upla enih premija ivotnog osiguranja s obilje jem tednje premije. dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja i premije dobrovoljnoga mirovin. skog osiguranja to su upla ene tuzemnim osiguravateljima imaju pravo iskazati u. poslovnim knjigama i izdatke po toj osnovi uz uvjet da kao dokaz o tome uz godi. nju poreznu prijavu prilo e odgovaraju e isprave Ovi se izdaci priznaju najvi e do. 12 000 00 kuna godi nje ali zajedno s, izdacima za zdravstvene usluge u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe. izdacima kupnje ili gradnje vlastitim sredstvima prve ku e ili stana na podru ju. Republike Hrvatske za potrebe trajnog stanovanja i ili pla ene kamate po na. mjenskom stambenom kredita u te svrhe, izdacima za odr avanje postoje ega stambenog prostora na podru ju Republi.
ke Hrvatske radi pobolj anja uvjeta stanovanja i, svotom pla ene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stam. benom prostoru najmodavca, i Po toj se osnovi u godi njoj poreznoj prijavi ne mo e iskazati gubitak. Priznaju li se kao izdaci pla eni osobni porezi i pla ene kazne. Izdacima se ne smatraju izdaci koji se ne mogu jasno odvojiti od osobnih izdataka. kao niti izdaci to su uzrokovani osobnim potrebama poreznog obveznika ili nisu. nastali s namjerom ostvarivanja oporezivih primitaka kao to su. 1 porez na dohodak porez na nasljedstva i darove i drugi osobni porezi. 12 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, 2 izdaci za nov ane kazne i prekr aje izdaci za tro kove sudskog ili upravnog postu. pka u osobnim predmetima i kamate na zaka njela pla anja osobnih izdataka. 3 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na,dohodak od imovine na na in to je propisan za. samostalne djelatnosti, Kako se utvr uje mjese ni predujam poreza na dohodak od imovine.
na na in to je propisan za samostalne djelatnosti, Rje enjem Porezne uprave a na snazi je do izmjene odnosno do utvr ivanja no. vog predujma, Kako se obvezniku na po etku obavljanja djelatnosti najma ili zakupa. utvr uje mjese ni predujam poreza na dohodak, Obveznik koji po inje iznajmljivati i davati u zakup nekretnine i pokretnine a doho. dak se utvr uje na na in to je propisan za samostalne djelatnosti ne pla a preduj. move poreza na dohodak do podno enja prve godi nje porezne prijave. U kojem se roku pla aju predujmovi poreza na dohodak od samostal. ne djelatnosti,Najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec. Na koji se ra un pla a predujam poreza na dohodak od samostalne. djelatnosti, Na ra un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada op ine prema.
prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu poreznog obveznika i to na slijede i na in. Upisuje se ra un poreza na,dohodak i prireza porezu na. dohodak grada op ine pre,ma prebivali tu ili uobi a. jenom boravi tu poreznog,Upisuje se MBG poreznog, RA UN POREZA NA DOHODAK I 2 2 10 010 0 5 1 7XXX1 2 0 0X obveznika 13 znamenki. PRIREZ POREZU NA DOHODAK,GRADA OP INE 1 4 3 0 XXXXXXXXXXXXX. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK. OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, Mo e li porezni obveznik uputiti zahtjev Poreznoj upravi za smanjenje.
visine predujma, Porezni obveznik to mo e u initi Zahtjev se temelji na podnesku koji sadr i sve. bitne sastojke iz porezne prijave,3 4 Primjeri obra unavanja predujma poreza na. Gra anin s prebivali tem u Vara dinu stopa prireza poreza na dohodak je 10. daje u zakup poslovni prostor od 1 travnja 2006 godini Gra anin je u roku 8 dana. prijavio zakup Poreznoj upravi Ispostavi Vara din koja mu je dostavila rje enje o. mjese nim predujmovima poreza na dohodak od imovine Dohodak i mjese ni pre. dujmovi poreza na dohodak od imovine odre eni su u poreznom rje enju prema po. dacima o visini zakupnine iz ugovora o zakupu 3 000 00 kn Mjese ni dohodak je. utvr en u iznosu od 2 100 00 kn 3 000 00 kn 30 priznatih izdataka mjese ni. predujam poreza na dohodak primjenjuju i poreznu stopu od 15 je 315 00 kn a. mjese ni predujam prireza porezu na dohodak je 31 5 kn 315 00 x 10 Mjese ni. predujam poreza i prireza je 346 50 kn, Gra anin nije obveznik PDV a jer je ukupna vrijednost njegovih oporezivih isporuka. u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 85 000 00 kn. Gra anin je u prosincu 2006 godine podnio zahtjev u pisanom obliku Poreznoj. upravi Ispostavi Vara din da mu se u idu oj godini dohodak od imovine utvr u. je na na in to je propisan za samostalne djelatnosti odnosno na temelju po. dataka iz poslovnih knjiga i evidencija U zahtjevu je napisao da o ekuje da e u. 2007 godini ostvariti dohodak od imovine u iznosu od 36 000 00 kn. Porezna uprava Ispostava Vara din je poreznom obvezniku dostavila novo rje. enje prema kojemu je obvezan pla ati mjese ne predujmove poreza na doho. dak od samostalne djelatnosti i prirez porezu na dohodak u iznosu od 495 00. kn predujam poreza na dohodak je 450 00 kn a prirez porezu na dohodak je. Porezni obveznik je po toj osnovi obvezan podnijeti poreznu prijavu za 2007 go. Umirovljenica s prebivali tem u Rijeci stopa prireza poreza na dohodak je 6 25. daje u zakup 2 poslovna prostora od 2002 godine Mjese na zakupnina prvog pro. stora je 2 500 00 kn godi nje 30 000 00 kn a drugog prostora 6 000 00 kn go. di nje 72 000 00 kn a ukupna godi nja zakupnina je 102 000 00 kn Umirovljeni. ca je zakup prijavila Ispostavi Rijeka koja joj je dostavila rje enje o mjese nim pre. dujmovima poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak Umirovljenica je prija. 14 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, vljena u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost PDV a jer je iznos godi nje. naknade za usluge zakupa ve a od 85 000 00 kn, Umirovljenica je obvezna dohodak od imovine utvr ivati na osnovu poslovnih.
knjiga i evidencija to su propisane za samostalne djelatnosti. Umirovljenica je obvezna utvr ivati PDV na osnovu poslovnih knjiga i evidencija. to su propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Umirovljenica je obvezna podnositi godi nju prijavu poreza na dohodak u kojoj. se mora prikazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju u tuzemstvu. i inozemstvu prema svim izvorima dohotka,3 5 Godi nja porezna prijava. Moraju li podnositi godi nju poreznu prijavu obveznici poreza na do. hodak kojima se dohodak od imovine utvr uje na na in to je propi. san za samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Ti su porezni obveznici du ni po toj osnovi podnositi godi nju poreznu prijavu. Kako se u godi njoj poreznoj prijavi utvr uje ukupnu godi nju osnovi. cu poreza na dohodak, Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamo. stalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih. prava dohotka od kapitala dohotka od osiguranja i drugog dohotka koji rezident. ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu na elo svjetskog dohotka a umanjen za oso. bni odbitak, i Porezni obveznik rezident du an je u godi njoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvare. ni dohodak u poreznom razdoblju u tuzemstvu i inozemstvu prema svim izvorima dohotka. to jest dohodak od nesamostalnog rada dohodak od samostalne djelatnosti dohodak od. imovine i imovinskih prava dohodak od kapitala dohodak od osiguranja i drugi dohodak. Kako se osobni odbitak izra unava, Osobni se odbitak od 1 sije nja 2005 godine izra unava na slijede i na in. Tablica 4 Izra un osobnog odbitka, IZVAN PODRU JA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA PODRU.
OSOBNI POSEBNE DR AVNE PODRU JA PODRU JA JA POSEBNE DR. ODBICI SKRBI I BRDSKO POSEBNE POSEBNE AVNE SKRBI I BR. faktore PLANINSKIH PO DR AVNE DR AVNE DSKO PLANISKA. osobnog DRU JA SKRBI SKRBI PODRU JA, odbitka Mjese na Godi nja Mjese na Godi nja Mjese na Godi nja Mjese na Godi nja. se zbraja svota svota svota svota svota svota svota svota. kn kn kn kn kn kn kn kn, Osnovni 1 600 00 19 200 00 3 840 00 46 080 00 3 200 00 38 400 00 2 400 00 28 800 00. osobni odbitak, OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA.


Related Books

ENGLISH EAE3E - Le Centre franco

ENGLISH EAE3E Le Centre franco

(suggested novel: Heroes by Robert Cormier) and to develop their knowledge of setting, plot, character and theme. In their critical and creative responses, students make connections between the novel, media texts, and their own values and interests. They write a narrative text, journal

Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem, Finding ...

Tax Biases to Debt Finance Assessing the Problem Finding

INTERNATIONAL MONETARY FUND Fiscal Affairs Department Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem, Finding Solutions Prepared by Ruud A. de Mooij1 Authorized for distribution by Carlo Cottarelli

Free Download Crochet Spartan Helmet - mybooklibrary.Com

Free Download Crochet Spartan Helmet mybooklibrary Com

Crochet Spartan Helmet Download ebook Crochet Spartan Helmet in pdf / kindle / epub format also available for any devices anywhere. Related Book To Crochet Spartan Helmet Helmet For My Pillow Helmet For My Pillow is wrote by Robert Leckie. Release on 2011-10-05 by Bantam, this

Proximal Humerus Fracture Book - Twin Cities Orthopedics

Proximal Humerus Fracture Book Twin Cities Orthopedics

the fracture. If surgery is then required, the timeline for healing starts over again. Prescription pain medication will be prescribed to the patient during the ? rst several weeks after the fracture, as this can be very painful. Follow-up appointments are typically at 2 weeks, 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks after the date of injury, with some ...

CAPTURING DATA. DELIVERING RESULTS.

CAPTURING DATA DELIVERING RESULTS

The VIMS System enables many other integrated Cat mining technologies, as well, making all your data even more powerful and valuable. Plus, Caterpillar and your Cat Dealer offer tools to help you manage and analyze your proprietary data, helping to deliver maximum value for your entire operation. 5 improve Speed and accuracy

REICH REPUBLIK DIKTATUR

REICH REPUBLIK DIKTATUR

Der nationale Verfassungsstaat scheitert Das "System der Reaktion" (1851-1859) . Das Erstarken des Biirgertums . . . . . . Bewusstseinswandel bei den Industriearbeitern Entwicklung der liberalen Bewegung nach 1849 Wiederbelebung des nationalen Gedankens .. Der Heeres- und Verfassungskonflikt in PreuBen Otto von Bismarck (1815-1898) .

Makerspace Resources - NHLA New Hampshire Library Association

Makerspace Resources NHLA New Hampshire Library Association

Makerspace Resources Facebook Group: ... content/uploads/2013/02/MakerspacePlaybook-Feb2013.pdf Martinez, Sylvia Libow, ... Preddy, Leslie B. School Library ...

13th Annual American Business Awards

13th Annual American Business Awards

13th Annual American Business Awards SM ... W. Mason Preddy, CEO/Founder, White Brights Teeth ... Leslie Cozatt, Director, ...

The Planted Seed - Operation Ezra

The Planted Seed Operation Ezra

1 The Planted Seed In Me.....13 2 The Breakthrough ... Juanita Bynum, after whom I was named. I vii. Acknowledgments

TESTING LABORATORY - Step Lab

TESTING LABORATORY Step Lab

Flexural Modulus and strength ISO178 Modulo a trazione, resistenza a rottura e allungamento a rottura Tensile modulus, strength and elongation ISO 527 ASTM D638 Carico di rottura a trazione Tensile Strength ISO 527 ASTM D638 Tensione, deformazione a rottura e modulo in test a flessione a 3 punti 3 point flexural stress strain strength and ...