Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I Zakupodavca-PDF Free Download

pokretnina Porezna uprava najmodavca i zakupodavca
14 Feb 2020 | 58 views | 0 downloads | 36 Pages | 1.03 MB

Share Pdf : Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I Zakupodavca

Download and Preview : Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I Zakupodavca


Report CopyRight/DMCA Form For : Pokretnina Porezna Uprava Najmodavca I ZakupodavcaTranscription

Ova bro ura e Vam objasniti obveze i prava to proizlaze iz va e ih propisa o. oporezivanju najma i zakupa nekretnina i pokretnina Ako su Vam i nakon to ste. ju pro itali ostale neke nejasno e dodatna poja njenja mo ete prona i na Internet. stranicama Porezne uprave na web adresi www porezna uprava hr ili u ispostavi. Porezne uprave prema Va em prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu. 2 Porez na dohodak od imovine 4, 2 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 4. 2 2 Primici i izdaci 5, 2 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dohodak od imovine po. osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina 6, 2 4 Primjer obra unavanja predujma poreza na dohodak od imovine i. prireza porezu na dohodak 7, 2 5 Godi nja porezna prijava 8. 3 Porez na dohodak od imovine kao porez na dohodak od. samostalne djelatnosti 10, 3 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 10.
3 2 Primici i izdaci 12, 3 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dohodak od imovine na. na in to je propisan za samostalne djelatnosti 13, 3 4 Primjeri obra unavanja predujma poreza na dohodak i prireza. porezu na dohodak 14, 3 5 Godi nja porezna prijava 15. 3 6 Primjeri obra unavanja godi njeg poreza na dohodak 19. 4 Prirez porezu na dohodak 22, 5 Porez na dobit 25. 5 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje 25, 5 2 Porezna osnovica i porezna stopa 25.
5 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dobit 25. 5 4 Godi nja porezna prijava 27, 6 Porez na dodanu vrijednost PDV 28. 7 alba preplata i zastara 33, 8 Kaznene odredbe 35. 9 Propisi 36, 2 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, to su nekretnine, Zemlji ta gra evinska i poljoprivredna i gra evine i to stambene zgrade i njiho. vi dijelovi poslovne i sve druge zgrade i njihovi dijelovi te ostale gra evine i njihovi. dijelovi ceste mostovi ribnjaci gara e i drugo, to su pokretnine.
Strojevi vozila plovila zrakoplovi poku stvo slike kao i sve druge pokretne stvari. Koje se poreze pla a po osnovi primitaka od najma ili zakupa nekre. tnina i pokretnina, Iz tih se primitaka pla aju slijede i porezi. 1 Porez na dohodak, 1 1 Porez na dohodak od imovine ili. 1 2 Porez na dohodak od imovine to se utvr uje kao razlika primitaka i izdata. ka na temelju podataka iz poslovnih knjiga na na in to je propisan za samo. stalne djelatnosti ili, 2 Porez na dobit pla a obveznik poreza na dohodak kojemu je Porezna uprava. odobrila pla anje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak. 3 Prirez porezu na dohodak pla a obveznik poreza na dohodak ako je prirez. propisan gradskom ili op inskom odlukom u gradu ili op ini njegovog prebivali. ta ili uobi ajenog boravi ta, 4 Porez na dodanu vrijednost PDV pla a obveznik PDV a. Tablica 1 Porezni obveznici i porezne obveze po osnovi primitaka od naj. ma ili zakupa nekretnina i pokretnina, Obveza Obveza.
Obveza pla anja Obveza podno e, Porezni obveznik pla anja prireza pore pla anja nja godi. poreza zu na doho PDV a nje pri, 1 2 3 4 5 6, Gra anin koji daje u najam Porez na Da ako je pro Ne Ne Ne1. zakup nekretninu i pokretninu dohodak od pisano grad. ukupna vrijednost isporuka do imovine skom ili op in. bara i usluga u prethodnoj go skom odlukom, dini manja od 85 000 00 kn a. dohodak ne utvr uje na temelju, poslovnih knjiga, 1 Vidi poglavlje 2 5 na stranici 8. OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, Gra anin koji daje u najam za Porez na Da ako je pro Ne Da Da.
kup nekretninu i pokretninu a dohodak od pisano grad. na vlastiti zahtjev dohodak utvr imovine skom ili op in. uje na temelju podataka iz po utvr uje se skom odlukom. slovnih knjiga i evidencija uku na na in, pna vrijednost isporuka doba propisan za. ra i usluga u prethodnoj godini samostalne, manja od 85 000 00 kn djelatnosti. Gra anin koji daje u najam za Porez na Da ako je pro Da osim Da Da. kup nekretninu i pokretninu a dohodak pisano grad za najam. dohodak utvr uje na temelju od imovi skom ili op in stambe. podataka iz poslovnih knjiga i ne utvr uje skom odlukom nog pro. evidencija ukupna vrijednost se na na in stora, isporuka dobara i usluga u propisan za. prethodnoj godini ve a od samostalne, 85 000 00 kn djelatnosti. Gra anin koji daje u najam za Porez na Ne Ne Da Da. kup nekretninu i pokretninu a dobit, Porezna uprava je odobrila pla.
anje poreza na dobit umjesto, poreza na dohodak ukupna vri. jednost isporuka dobara i uslu, ga u prethodnoj godini manja. od 85 000 00 kn, Gra anin koji daje u najam za Porez na Ne Da osim Da Da. kup nekretninu i pokretninu a dobit za najam, Porezna uprava je odobrila pla stambe. anje poreza na dobit umjesto nog pro, poreza na dohodak ukupna vri stora.
jednost isporuka dobara i uslu, ga i u prethodnoj godini ve a. od 85 000 00 kn, 2 Porez na dohodak od imovine, to je to dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa nekretnina i. pokretnina, Razlika izme u primitaka od najma ili zakupa i izdataka to su odre eni u pau al. 2 1 Porezni obveznik i porezno razdoblje, Tko su obveznici poreza na dohodak od imovine po osnovi primitaka. od najma ili zakupa nekretnina i pokretnina, Fizi ke osobe koje kao vlasnici ili suvlasnici daju u najam ili zakup nekretnine i po.
4 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, to ako obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti2 iznaj. mi poslovni prostor to je unesen u popis dugotrajne imovine ili daje. u zakup stroj to mu slu i za obavljanje djelatnosti. Tako ostvareni primici obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti su. primici od samostalne djelatnosti a ne primici od imovine. Kome i kada su gra ani du ni prijaviti najam ili zakup nekretnina i po. Nadle noj ispostavi Porezne uprave u roku 8 dana od po etka iznajmljivanja ili da. vanja u zakup nekretnina i pokretnina, i Porezni obveznici su tako er du ni u roku 8 dana od prestanka ostvarivanja dohotka od. imovine podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti i ostvarivanja dohotka nadle noj. ispostavi Porezne uprave, Koja je nadle na ispostava Porezne uprave. Za rezidenta zi ku osobu nadle na je ispostava prema njegovom prebivali tu ili. uobi ajenom boravi tu, i Rezident je zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivali te ili uobi ajeno boravi. te kao i zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivali te ni uobi ajeno boravi. te a zaposlena je u dr avnoj slu bi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima pla u. i Nerezident je zi ka osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivali te ni uobi ajeno. boravi te a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama. Zakona o porezu na dohodak, to je porezno razdoblje.
Kalendarska godina ili samo dio godine u kojemu je porezni obveznik poslovao. i to u slu aju, 1 ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident ili obratno po. rezno razdoblje obuhva a razdoblje u kojemu je zi ka osoba bila rezident ili ne. rezident i, 2 ro enja ili smrti poreznog obveznika. 2 2 Primici i izdaci, to su primici a to izdaci pri utvr ivanju dohotka od imovine po osno. vi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina, Primici su sve primljene naknade za najam ili zakup nekretnina i pokretnina a. izdaci se priznaju u visini 30 od primljene najamnine ili zakupnine. 2 Obveznik poreza na dohodak od obrta i s obrtom izjedna enih djelatnosti poreza na dohodak od slo. bodnih zanimanja i poreza na dohodak od poljoprivrede i umarstva. OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, i Ako se neki prostor mjese no iznajmljuje za 2 000 00 kn godi nje 24 000 00 kn mjese.
no se priznaje izdatak od 600 00 kn godi nje 7 200 00 kn odnosno mjese ni dohodak. je 1 400 00 kuna godi nji dohodak je 16 800 00 kn, 2 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na. dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa, to je to predujam poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili. zakupa nekretnina i pokretnina, To je svota poreza to se pla a mjese no tijekom poreznog razdoblja. Kako se izra unava predujam poreza na dohodak od imovine po osno. vi najma ili zakupa, Tako da se od ukupnih primitaka od najma ili zakupa odbiju izdaci u visini 30 od. ugovorene ili od Porezne uprave procijenjene najamnine ili zakupnine na to se. obra unava i pla a porez na dohodak po stopi od 15. Mogu li obveznici poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili. zakupa koristiti osobni odbitak prilikom utvr ivanja predujma poreza. na dohodak, Ti porezni obveznici ne mogu koristiti osobni odbitak prilikom utvr ivanja preduj.
ma poreza na dohodak nego tek na temelju podnesene godi nje porezne prijave. Tko utvr uje mjese ni predujam, Porezna uprava rje enjem koje je na snazi do njegove izmjene odnosno do utvr. ivanja novog predujma, to ako porezni obveznik ne prijavi najam ili zakup ili ga ne prijavi u. tr i nom iznosu, Porezna uprava je ovla tena procjenom utvrditi tr i nu cijenu najamnine i zakupni. ne odnosno dohotka od imovine, Kako Porezna uprava procjenom utvr uje dohodak od imovine. Prema tr i nim cijenama u mjestu u kojemu je nekretnina to se daje u najam ili. U kojem se roku pla aju predujmovi poreza na dohodak od imovine. po osnovi najma ili zakupa, Do posljednjeg dana u mjesecu za teku i mjesec.
6 OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, Tablica 2 Izra un predujma poreza na dohodak od imovine. Porezni obveznik Porezna osnovica Porezna Krajnji rok uplate. stopa predujma, Gra anin koji daje u Svota najamnine zakupnine 15 Do posljednjeg dana. najam zakup nekretni ili od Porezne uprave procije u mjesecu za teku i. nu ili pokretninu njena najamnina zakupnina mjesec. umanjena za 30, Na koji se ra un pla a predujam poreza na dohodak od imovine po. osnovi najma ili zakupa, Na ra un poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada op ine prema. prebivali tu ili uobi ajenom boravi tu poreznog obveznika i to na slijede i na in. Upisuje se ra un poreza na, dohodak i prireza porezu na.
dohodak grada op ine pre, ma prebivali tu ili uobi a. jenom boravi tu poreznog, Upisuje se MBG poreznog, RA UN POREZA NA DOHODAK I 2 2 10 010 0 5 XXXXXXXXXX obveznika 13 znamenki. PRIREZ POREZU NA DOHODAK, GRADA OP INE 1 5 0 3 XXXXXXXXXXXXX. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK. Moraju li gra ani koji su obveznici poreza na dohodak od imovine vo. diti poslovne knjige, Za obveznike poreza na dohodak od imovine takva obveza nije propisana Poslovne. knjige moraju voditi jedino ako su obveznici poreza na dodanu vrijednost PDV a ili. ako na vlastiti zahtjev dohodak utvr uju na temelju podataka iz poslovnih knjiga. 2 4 Primjer obra unavanja predujma poreza na do, hodak od imovine i prireza porezu na dohodak.
Gra anin s prebivali tem u Zagrebu stopa prireza poreza na dohodak je 18. dao je u zakup trgova kom dru tvu poslovni prostor u Puli i to od 21 travnja 2006. godine na neograni eni rok Ugovorena mjese na zakupnina za poslovni prostor. je 3 000 00 kn Gra anin nije obveznik poreza na dodanu vrijednost PDV a jer je. vrijednost njegovih ukupnih isporuka dobara i obavljenih usluga u 2006 godini bila. manja od 85 000 00 kn, OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA. www porezna uprava hr, Gra anin je 28 travnja 2006 godine dostavio ugovor o zakupu Podru nom ure. du Zagreb Ispostavi Zagreb za poreze gra ana, Ispostava Zagreb za poreze gra ana je gra aninu dostavila porezno rje enje o. predujmu poreza na dohodak od imovine Porezna osnovica i mjese ni preduj. movi poreza na dohodak od imovine odre eni su u poreznom rje enju prema po. dacima iz ugovora o zakupu 3 000 00 kn Mjese na porezna osnovica je utvr. ena u iznosu od 2 100 00 kn 3 000 00 kn 30 priznatih izdataka mjese ni. predujam poreza na dohodak primjenjuju i poreznu stopu od 15 je 315 00. kn a mjese ni predujam prireza porezu na dohodak je 56 70 kn 315 00 x 18. Mjese ni predujam poreza i prireza je 371 70 kn, Gra anin nema obvezu podno enja godi nje porezne prijave za 2006 godinu. za ostvareni dohodak od imovine ako su predujmovi poreza na dohodak i pro. pisani prirez pla eni u skladu sa zakonskim odredbama a pod uvjetom da nije. obveznik podno enja godi nje porezne prijave po osnovi ostalih izvora dohotka. za koji se godi nja prijava mora obvezno podnijeti. On mo e podnijeti godi nju poreznu prijavu radi, ostvarivanja prava na neiskori teni osobni odbitak.
kori tenje prava na izdatke po osnovi tuzemnim osiguravateljima u tuzemstvu. upla enih premija ivotnog osiguranja s obilje jem tednje dopunskog i priva. tnoga zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja. kori tenja prava na ravnomjerno godi nje oporezivanje odnosno godi nje izra. vnanje porezne osnovice i, drugih prava to su propisani zakonima. i Ako porezni obveznik podnese godi nju poreznu prijavu radi ostvarivanja nabrojanih prava. obvezan je u godi njoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak to je ostvaren u. poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka, 2 5 Godi nja porezna prijava. Moraju li obveznici poreza na dohodak od imovine podnositi godi nju. poreznu prijavu po osnovi najma ili zakupa pokretnina i nekretnina. Ti porezni obveznici nemaju obvezu podno enja godi nje porezne prijave za ostva. reni dohodak od imovine ako su predujmovi poreza na dohodak i propisani prirez. pla eni u skladu sa zakonskim odredbama a pod uvjetom da nisu obveznici po. 6 www porezna uprava hr OPOREZIVANJE NAJMA ILI ZAKUPA NEKRETNINA I POKRETNINA 2 3 Utvr ivanje i pla anje predujma poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili

Related Books

Republika Hrvatska Ministarstvo financija Porezna uprava

Republika Hrvatska Ministarstvo financija Porezna uprava

www porezna uprava hr www porezna uprava hrPrimjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 1 Republika Hrvatska Ministarstvo financija Porezna uprava

Hrvatski porezni sustav Porezna uprava

Hrvatski porezni sustav Porezna uprava

2 Hrvatski porezni sustav Osniva Ministarstvo financija Republike Hrvatske Porezna uprava Za osniva a Zdravko Zrinu i Nakladnik Institut za javne financije

Oporezivanje autorskih naknada Porezna uprava

Oporezivanje autorskih naknada Porezna uprava

4 Oporezivanje autorskih naknada i Ako prema odredbama propisa o autorskom pravu i srodnim pravima za isporu eno autor sko djelo nije obvezno sklapanje ugovora u pisanom obliku isplatitelj primitka du an je u svojim evidencijama osigurati podatke o vrsti isporuke te dokaze o obavljenoj isporuci i o

POREZNI PRIRU NIK ZA NEREZIDENTE Porezna uprava

POREZNI PRIRU NIK ZA NEREZIDENTE Porezna uprava

Republika Hrvatska Ministarstvo financija Porezna uprava POREZNI PRIRU NIK ZA NEREZIDENTE Zagreb Kolovoz 2015

What Women Bring to the Exercise of Leadership

What Women Bring to the Exercise of Leadership

and leadership women hold only 14 4 of executive positions in Fortune 500 companies while men hold 85 6 Regarding executive earnings women earn 7 6 of the top earnings compared to 92 4 for men 7 For those employed full time in management and professional occupations the average median weekly earnings are 1 266 for men and 939 for women 8

Storage of Fruits and Vegetables

Storage of Fruits and Vegetables

Storage of Fruits and Vegetables need for the home preservation and food processing of earlier days built for vegetable or fruit storage

Verrechnungspreisrichtlinien 2010 BMF

Verrechnungspreisrichtlinien 2010 BMF

Title Verrechnungspreisrichtlinien 2010 Author BMF Created Date 11 5 2010 10 35 27 AM

Introduction to Microsoft Publisher Tools You May Need

Introduction to Microsoft Publisher Tools You May Need

Introduction to Microsoft Publisher Tools You May Need 1 Why use Publisher instead of Word for creating fact sheets brochures posters newsletters etc While both Word and Publisher can create documents that seem fairly similar at first glance the underlying structure of each is markedly different

Alberta s Bighorn Backcountry offers spectacular Rocky

Alberta s Bighorn Backcountry offers spectacular Rocky

Public Land Use Zone Rules Know the Law General You shall comply with the lawful orders instructions and directions of an Officer You shall comply with the instructions prohibitions and directions contained in signs and notices posted by or at the

BUCCANEER xtra

BUCCANEER xtra

avoid contact of herbicide with foliage green stems exposed non woody roots or fruit of crops desirable plants and trees because severe injury or destruction may

CONVERSION OF GROUP OR EMPLOYEE LIFE INSURANCE TO AN

CONVERSION OF GROUP OR EMPLOYEE LIFE INSURANCE TO AN

process your application and issue a policy without this information If you received this form because you are no longer eligible for Waiver of Premium the Notice of Right to Convert form does not need to be completed Please refer to your Waiver of Premium cover letter from the insurance company for instructions 3 Select the amount of

ACT ON NAVIGATION IN THAI WATERS B E 2456

ACT ON NAVIGATION IN THAI WATERS B E 2456

ACT ON NAVIGATION IN THAI WATERS B E 2456 Whereas there has been the Royal Command of His Majesty King Vajiravudth Pra Mongkut Klao Chao Yu Hua proclaiming that the Act on Navigation in Thai Waters of 25th June R S 124 has sill contained