STAATSKOERANT - Parliament Of Namibia

3y ago
168 Views
3 Downloads
254.02 KB
5 Pages
Last View : 17d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Carlos Cepeda
Transcription

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998STAATSKOERANTVAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKAREPUBLIC OF SOUTH AFRICAGOVERNMENT GAZETTEAs 'n Nuusblad by die Poskantoor GeregistreerRegistered at the Post Office as a NewspaperPrys 20c FliceOorsee 30e OverseasPOSVRY-POST FREEKAAPSTAD, 15 MAART 1978[No. 5919VOL. 153]CAPE TOWN, 15 MARCH 1978DEPARTEMENT VAN DIE EERSTE MINISTERNo. 486.15 Maart 1978.DEPARTMENT OF THE PRIME MINISTERNo. 486.15 March 1978.Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sygoedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierbyter algemene inligting gepubliseer word: It is hereby notified that the State President has assented tothe following Act which is hereby published for generalinformation: No. 15 van 1978: Boedelwysigingswet, 1978.No. 15 of 1978: Administration of Estates Amendment Act,1978.

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 19982No. 5919STAATSKOERANT, 15 MAART 1978Wet No. 15. 1978BOEDELWYSIGINGSWET,I978.ALGEMENE VERDUIDELIKENDE NOTA:[]Woorde in vet druk tussen vierkantige hake dui skrappings uitbestaande verordenings aan.Woorde met 'n volstreep daaronder. dui invoegings in bestaandeverordenings aan.WETTot wysiging van die Boedelwet, 1965, om sekere bedrae teverhoog; en om 'n foutiewe verwysing reg te stel.(Engelse teks deur die Staatspresident geteken.)(Goedgekeur op 7 Maart 1978.)DAAR WORD BEPAAL deur die Staatspresident. die Senaat endie Volksraad van die Republiek van Suid-Afrika. soosvolg: Wysiging vanartike! 18 vanWet 66 van 1965.1. Artikel 18 van die Boedelwet. 1965 (hieronder die Hoofwetgenoem). word hierby gewysig(a) deur subartikel (3) deur die volgende subartikel tevervang:. (3) Jndien die waarde van 'n boedel nie meer as[seshonderd] eenduisend vyfhonderd rand bedra nie.kan die Meester van 'n kennisgewing kragtens subartikel(I) en van die aanstelling van 'n eksekuteur afsien. enopdrag gee aangaande die wyse waarop so 'n boedelberedder en verdeel moet word.";(b) deur subartikel (4) deur die volgende subartikel tevervang:. (4) Jndien die waarde van 'n boedel nie meer as[tweeduisend] vyfduisend rand bedra nie. kan dieMeester in 'n in subartikel (I) bedoelde geval. sonderenige kennisgewing kragtens daardie subartikel. diepersoon of persone wat hy geskik ag om eksekuteur ofeksekuteurs van die boedel van die oorledene te wees.aanstel en eksekuteursbriewe aan hom of hulle uitreik.'·.5101520Wysiging vanartike! 29 vanWet 66 van 1965.2. Artikel 29 van die Hoofwet word hierby gewysig deur dievoorbehoudsbepaling by subartikel (1) deur die volgende voorbe 25houdsbepaling te vervang:. Met dien verstande dat indien die waarde van die boedel niemeer as [tweeduisend] vyfduisend rand bedra nie. dieMeester skriftelik onder sy handtekening die eksekuteur kangelas om in die kennisgewing 'n deur die Meester bepaaldetydperk (van minstens veertien en hoogstens dertig dae) te 30vermeld.··.Wysiging vanartike! 30 vanWet 66 van 1965.3. Artikel 30 van die Hoofwet word hierby gewysig deurparagraaf (b) deur die volgende paragraaf te vervang:.(b) daarna. tensy. in die geval van goed ter waarde vanhoogstens [tweehonderd] vyfhonderd rand. die Mees- 35ter of. in die geval van enige ander goed. die Hof andersgelas.··.Wysiging vanartike! 34 vanWet 66 van 1965.4. Artikel 34 van die Hoofwet word hierby gewysig deursubartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:.(2) Jndien die Meester oortuig is dat die waarde van die 40bates van die insolvente boedel hoogstens [tweeduisend]vyfduisend rand is. word die boedel. behoudens die regte vanskuldeisers. beredder en verdeel op die wyse wat hy gelas.··.

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998GOVERNMENT GAZETIE,.15 MARCH 1978ADMINISTRATION OF ESTATES AMENDMENT ACT, 1978.No. 59193Act No. 15, 1978GENERAL EXPLANATORY NOTE:[]Words in bold type in square brackets indicate omissions fromexisting enactments.Words underlined with solid line indicate insertions in existingenactments.ACTTo amend the Administration of Estates Act, 1965, to increasecertain amounts; and to rectify a faulty reference.(English text signed by the State President.)(Assented to 7 March 1978.)BE IT ENACTED by the State President, the Senate and theHouse of Assembly of the Republic of South Africa, asfollows: 1. Section 18 of the Administration of Estates Act, 1965 Am ndment of5 (hereinafter referred to as the principal Act), is hereby amended- C:l f 5(a) by the substitution for subsection (3) of the following c o .subsection:"(3) If the value of any estate does not exceed [six]one thousand five hundred rand, the Master may10dispense WIth a notIce under subsection (1) and with theappointment of an executor and give directions as to themanner in which any such estate shall be liquidated anddistributed. ' , ;(b) by the substitution for subsection (4) of the following15subsection:"(4) If the value of any estate does not exceed [two]five thousand rand, the Master may, in any case referred"t()in subsection (1), without any notice under thatsubsection, appoint and grant letters of executorship to20such person or persons as he deems fit and proper to beexecutor or executors of the estate of the deceased.".1:2. Section 29 of the principal Act is hereby amended by the Am ndment ofsubs tution for the proviso to subsection (1) of the following ecti 2,/proVISO:ct0.25"Provided that.if the value of the estate does not exceed[two] five thousand rand, the Master may by writing underhis hand'direct the executor to specify in the notice a period(not being less than fourteen or more than thirty days)determined by the Master.".fJ653. Section 30 of the principal Act is hereby amended by the Am ndment ofsubstitution for paragraph (b) of the following paragraph:section 30 of"(b) thereafter, unIess, In. the case 0 f property 0 f a val ue not Act 66 ofexceeding [two] five hundred rand, the Master or, inthe case of any Oilier property, the Court otherwise35directs,".301965.4. Section 34 of the principal Act is hereby amended by the Am ndment ofsubstitution for subsection (2) of the following subsection: :l f 5"(2) If the Master is satisfied that the value of the assets in c o .the insolvent estate does not exceed [two] five thousand40rand, the estate shall, subject to the rights ot7reditors, beliquidated and distributed in such manner as he may direct. ".3:

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 19984No. 5919Wet No. IS, 1978Wysiging vanartikel 35 vanWet 66 van 1965.STAATSKOERANT, 15 MAART 1978BOEDELWYSIGINGSWET,I978.5, Artikel 35 van die Hoofwet word hieeby gewysig (a) deur paragraaf (a) van subartikel (1) deue die volgendeparagraaf te vervang:,,(a) ses maande nadat 'n eksekuteursbrief aan homuitgereik is, as die bruto waarde van die boedel 5meer as [tweeduisend] vyfduisend rand bedra;of";(b) deue paragraaf (b) van subartikel (1) deur die volgendeparagraaf te vervang:,,(b) drie maande nadat 'n eksekuteursbrief aan hom 10uitgereik is, as die bruto waarde van die boedel niemeee as [tweeduisend] vyfduisend rand bedra nie;of".Wysiging vanartikel 80 vanWet 66 van 1965.6, Artikel 80 van die Hoofwet word hierby gewysig deur15subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:,,(2) Die Meester kan te eniger tyd magtiging verleen (a) vir die vervreemding van onroerende goed van 'n'minderjarige of 'n persoon vir die administrasie van wiese goed 'n voog of kurator aangestel is, as die waardevan die besondere goed wat vervreem staan te word nie 20meer as [vierduisend] tienduisend rand bedra nie, endie vervreemding in belang van die minderjarige of vanbedoelde persoon, na gelang van die geval, sal wees;en(b) vir die beswaring van enige sodanige onroerende goed 25met 'n verband vir 'n bedrag wat in die geval van eensodanige minderjarige of persoon nie meer as [vierdui.send] tienduisend rand bedra nie, as die beswaringnodig is vir die behoud of verbetering van die goed ofvir die onderhoud, opvoeding of ander bevoordeling van 30sodanige minderjarige of persoon, na gelang van diegeval.".Wysiging vanartikel 102 vanWet 66 van 1965.7", Artikel 102 van die Hoofwet word hierby gewysig deurparagraaf (h) van subartikel (I) deur die volgende paragraaf te35vervang:,,(h) die bepalings van artikel 6 (4), artikel 8 (1) of (2),artikel II (I), artikel 26 (I) of van laasgenoemde artikelsoos toegepas deue artikel85, artikel 28 (I), (2) of (3) ofvan laasgenoemde artikel soos toegepas deur artikel 12(7) of deur artikel 70 (1) of deur artikel 85, artikel 30, 40artikel35 (1), of 'n lasgewing kragtens artikel 35 (2), of'n kennisgewing kragtens artikel 43 [(2) of] (3) of i4fof van laasgenoemde artikel soos toegepas deur am e66 (2), oortree of versuim om daaraan te voldoen; of".Kon tite!.8, Hierdie Wet heet die Boedelwysigingswet, 1978.45

Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998GOVERNMENT GAZETTE, 15 MARCH 1978ADMINISTRATION OF ESTATES AMENDMENT ACT, 1978.510No. 5919Act No. 15,1m5. Section 35 of the principal Act is hereby amendedAm ndment of(a) by the sub titution for paragraph (a) of subsection (I) of i :65.the followmg paragraph:"(a) six months after letters of executorship have beengranted to him, if the gross value of the estateexceeds [two] five thousand rand; or";(b) by the substitution forparagraph (b) of subsection (1) ofthe following paragraph:"(b) three months after letters of executorship have beengranted to him, if the gross value of the estate doesnot exceed [two] thousand rand; or".6. Section 80 of the principal Act is hereby amended by the Am ndment ofsubstitution for subsection (2) of the following subsection: ec:l 5"(2) The Master may at any time authorizeco.(a) any alienation of immovable property belonging to a15minor or to a person for the administration of whoseproperty a tutor or curator has been appointed, if thevalue of the particular property to be alienated does notexceed [four] ten thousand rand and the alienationwould be in the 1'iiterest of the minor or of such person,20as the case may be; and(b) any mortgage of any such immovable property to anamount not exceeding in the case of anyone such minoror person, [four] ten thousand rand, if the mortgage is25necessary for the preservation or improvement of theproperty or for the maintenance, education or otherbenefit of such minor or person, as the case may be.".7. Section 102 of the principal Act is hereby amended by the Am ndment ofsubstitution for paragraph (h) of subsection (1) of the following tJ66 1 2 9:530 paragraph:ct0 1."(h) contravenes or fails to comply with the provisions ofsection 6 (4), section 8 (1) or (2), section II (1), section26 (I) or of the last-mentioned section as applied bysection 85, section 28 (I), (2) or (3) or of the35last-mentioned section as applied by section 12 (7) or bysection 70 (1) or by section 85, section 30, section 35(I), or with any direction under section 35 (2) or anynotice under section 43 [(2) or] (3) J)L(4) or of thelast-mentioned section as applied by sec'iJ0ii'"06 (2); or".408. This Act shall be called the Administration of EstatesAmendment Act, 1978.Short title.5

V AN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA . GOVERNMENT GAZETTE . . Tot wysiging van die Boedelwet, 1965, om sekere bedrae te . Wysiging van artikel 35 van Wet 66 van 1965. Wysiging van artikel 80 van Wet 66 van 1965. Wysiging van artikel 102 van

Related Documents:

Namibia has two public tertiary institutions of general education, the University of Namibia (UNAM) established in 1992, and the Namibia University of Science and Technology (NUST), which was transformed from the Polytechnic of Namibia at the beginning of this year, 2016.

granite peaks. Namibia's capital Windhoek is located in central Namibia and is the social, economic, political and cultural centre of the country. Of its 2.5 million population Namibia counts some 107,000 of migrants for 2019 and 195,000 emigrants. Recent History & Leadership: During the late 19th Century Namibia was controlled by

SCHOOL- BASED FACTORS AFFECTING GRADE 12 LEARNERS’ ACADEMIC PERFORMANCE IN NAMIBIA SENIOR SECONDARY CERTIFICATE ORDINARY LEVEL BIOLOGY IN THE KHOMAS EDUCATIONAL REGION, NAMIBIA N. K. Muyoyeta1, J. Abah2 and D. Denuga2 Department of Mathematics, Science and Sports, Faculty of Education, University of Namibia Private Bag, 13301, Windhoek, Namibia

The Namibia Quarterly Economic Review is compiled by the Institute for Public Policy Research and is financially supported by the Hanns Seidel Foundation. It is available to download free of charge from www.ippr.org.na or www.hsf.org.na 1 Namibia QER Q3 2019 Namibia Quarterly Econo

Jan 31, 1994 · hyatt hotels (namibia) electrical & electronics & merchanical and solar engineering aim namibia cables namibia the smile on the face of africa kleine tuine spot-on mammaafrica namibia business and industrial services green gold holdings worldgro holdings/investments odds and ends pawn sho

Namibia FREQUENTLY aSKED QUESTiONS Is Namibia a family destination? absolutely! There are activities for the whole family. Climbing the highest dunes in the world in Sossusvlei, riding camels in Swakopmund and learning to track with a local guide made a holiday to Namibia exciting for the kids! Childern are welcome in many of the lodges and .

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Regulation Gazette No. 9628 Regulasiekoerant Vol. 557 Pretoria, 18 November 2011 No. 34762 . R. 954 Boedelwet (66/1965): Regulasies kragtens artikel 103) . 6 34762 Koerant No. Bladsy No. No. STAATSKOERANT, 18 NOVEMBER 2011 No. 347623 GOVERNMENT N .

Massachusetts Curriculum Framework for English Language Arts and Literacy 3 Grade 5 Language Standards [L]. 71 Resources for Implementing the Pre-K–5 Standards. 74 Range, Quality, and Complexity of Student Reading Pre-K–5 . 79 Qualitative Analysis of Literary Texts for Pre-K–5: A Continuum of Complexity. 80 Qualitative Analysis of Informational Texts for Pre-K–5: A .