Unang Markahan Modyul 1: Paggamit Ng Pangngalan Sa .

1m ago
23 Views
0 Downloads
1.29 MB
24 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : n/a
Upload by : Joao Adcock
Share:
Transcription

3FilipinoUnang Markahan – Modyul 1:Paggamit ng Pangngalansa Pagsasalaysay

Filipino – Ikatlong BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan – Modyul 1: Paggamit ng Pangngalan sa PagsasalaysayUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ngkarapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kungito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapanay ang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brandname, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na itoay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga itoupang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mgatagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit malibansa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mgaito.Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Leonor Magtolis BrionesPangalawang Kalihim: Diosdado M. San AntonioBumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat: Helen A. Bustamante, Merry Jean A. De AsisEditor: Cristy S. Agudera, Lorna C. RagosTagasuri: Alejandre S. Fernandez Jr., Angelica M. MendozaTagawasto: April C. Delos SantosTagaguhit at Tagalapat: Reygine Joyce B. Canlas, Dwight Jehan T. Pataoat Jecson L. OafallasTagapamahala: Evelyn R. FetalveroJosephine L. FadulJanette G. VelosoChristine C. BagacayAnaliza C. AlmazanLorna C. RagosMa. Cielo D. EstradaCristy S. AguderaMary Jane M. MejoradaAlma D. MercadoInilimbag sa Pilipinas ngDepartment of Education – Region XIOffice Address:F. Torres St., Davao CityTelefax:(082) 291-1665; (082) 221-6147E-mail Address:[email protected] * [email protected]

3FilipinoUnang Markahan – Modyul 1:Paggamit ng Pangngalansa Pagsasalaysay

Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino – IkatlongBaitang ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa aralingPaggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay!Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang atsinuri ng mga edukador mula sa pampubliko at pampribadonginstitusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upangmatulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakdang Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan angpansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang magaaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawainayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itongmatulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayangpan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mgapangangailangan at kalagayan.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunangkaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito.Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habanghinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto.Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin atgabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaingnakapaloob sa modyul.ii

Para sa mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino – IkatlongBaitang ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol saPaggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay!Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyongpangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pagaaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitongmadulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapatmong maunawaan.AlaminSa bahaging ito, malalaman moang mga dapat mong matutuhansa modyul.SubukinSa pagsusulit na ito, makikita natinkung ano na ang kaalaman mo saaralin ng modyul. Kung nakuha moang lahat ng tamang sagot (100%),maaari mong laktawan angbahaging ito ng modyul.BalikanIto ay maikling pagsasanay o balikaral upang matulungan kangmaiugnay ang kasalukuyang aralinsa naunang leksyon.TuklasinSa bahaging ito, ang bagongaralin ay ipakikilala sa iyo samaraming paraan tulad ng isangkuwento, awitin, tula, pambukasna suliranin, gawain o isangsitwasyon.iii

SuriinSa seksyong ito, bibigyan ka ngmaikling pagtalakay sa aralin.Layunin nitong matulungan kangmaunawaan ang bagongkonsepto at mga kasanayan.PagyamaninBinubuo ito ng mga gawaing parasa mapatnubay at malayangpagsasanay upang mapagtibayang iyong pang-unawa at mgakasanayan sa paksa. Maaari mongiwasto ang mga sagot mo sapagsasanay gamit ang susi sapagwawasto sa huling bahagi ngmodyul.IsaisipNaglalaman ito ng mgakatanungan o pupunan angpatlang ng pangungusap o talataupang maproseso kung anongnatutuhan mo mula sa aralin.IsagawaIto ay naglalaman ng gawaingmakatutulong sa iyo upangmaisalin ang bagong kaalaman okasanayan sa tunay na sitwasyon orealidad ng buhay.TayahinIto ay gawain na naglalayongmatasa o masukat ang antas ngpagkatuto sa pagkamit ngnatutuhang kompetensi.iv

KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay saiyong panibagong gawain upangpagyamanin ang iyong kaalamano kasanayan sa natutuhang aralin.Susi sa PagwawastoNaglalaman ito ng mga tamangsagot sa lahat ng mga gawain samodyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahat ngpinagkuhanan sa paglikha opaglinang ng modyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyulna ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan nganumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul.Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mgapagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa ibapang gawaing napapaloob sa modyul.3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawatpagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ngmga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pangpagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloykung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.v

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawainsa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin anginyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kaynanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino man saiyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Lagingitanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito,makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha kang malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi.Kaya mo ito!vi

AlaminMagandang araw sa iyo!Ako’y lubos na nasisiyahang ipaalam na sa araling ito aymatututunan mong gamitin ang pangngalan sa pagsasalaysaytungkol sa tao, lugar at bagay sa iyong paligid.May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasaang iyong kaalaman tungkol dito.Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang: nakagagamit ng pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mgatao, lugar at bagay sa paligid (F3WG-Ia-d-2).1

SubukinIsulat ang pangngalan ng bawat larawan sa angkop nahanay.aklatAraw ng ari

Aralin1Paggamit ng Pangngalansa PagsasalaysayBalikanBalikan natin ang iyong karanasan noong nasa IkalawangBaitang ka. Sagutin mo ang sumusunod na tanong.1. Ano ang pangalan ng iyong paaralan?2. Ano-ano ang kagamitan mo sa pag-aaral?3. Sino ang matalik mong kaibigan?4. Sino ang iyong guro noong nasa ikalawang baitang ka?5. Saan ka bumibili ng pagkain tuwing recess?3

TuklasinPunan mo ng angkop na pangngalan ang bawat patlangupang mabuo ang talata. Piliin sa kahon ang iyong sagot.asoMankilamMarabahaymagulangAng Batang MasipagSinulat ni: Helen A. BustamanteSi (1)siya sa (2)ay siyam na taong gulang. Ipinanganaknoong Setyembre 2, 2010.Sa murang edad, mapapansin na ang kaniyang kasipagan.Tuwing Sabado, maaga siyang gumigising upang magwalis sakanilang bakuran, magdilig ng halaman at magpaligo ng alaganiyang (3) . Tumutulong din siya sa kaniyang inasa pagluluto at paglilinis ng kanilang (4)Masayang-masaya ang kaniyang mga (5)dahil sa kasipagang ipinakita ng anak.4.

SuriinPangngalan ang tawag sa salitang tumutukoy sangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari.Ang dalawang uri nito ay ang pantangi at pambalana.Pantangi ang tawag sa pangngalang tumutukoysa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay,hayop, lugar at pangyayari. Nagsisimula ito samalaking titik.Halimbawa:Lita, Mongol, Bantay, Barangay Mankilam,Araw ng BarangayPambalana ang tawag sa pangkalahatang ngalanng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Nagsisimulaito sa maliit na titik.Halimbawa:guro, paaralan, lapis, palatuntunan, asoNagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysaytungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid.Halimbawa:Si Ana ay nagwawalis. (tao)Ang aklat ay makapal. (bagay)Presko ang hangin sa bukid. (lugar)5

PagyamaninGawain APagtambalin ang pangngalang pambalana na nasa HanayA sa pangngalang pantangi na nasa Hanay B.ABinaDidas ShoekainanJullibee CarenderiasapatosAling NenasimbahanDavao del NorteprobinsiyaSan Pedro CathedralGawain BIguhit ang bilog ( ) sa kahon kung ang pangngalangtinutukoy ay pambalana at bituin () naman kung ito ay pantangi.bunsoPilipinaspaaralanFarmer’s MarketBb. Emely R. Santos6

IsaisipPunan ang patlang upang mabuo ang bawatpangungusap.1. Ang pangngalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalanng , , ,, at .2. Ang dalawang uri ng pangngalan ay ,at .3. Ang tawag sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay,hayop, lugar, at pangyayari ay .4. Ang tawag sa pangkalahatang ngalan ng tao,bagay, hayop, lugar, at pangyayari ay .5. Nagagamit ang sa pagsasalaysaytungkol sa tao, lugar, at bagay sa paligid.7

IsagawaGamitin ang sumusunod na larawan upang makasulat ngisang pangungusap.1.2.3.8

4.5.9

TayahinTingnan mo ang mga larawan sa bawat bilang. Isulat ang letrasa patlang at pumili ng sagot sa kahon.A. matalinong guroC. malinis na parkeB. malaking gitaraD. malambot na unanE. naghahabulan na mga bata1.2.10

3.4.5.11

Pumili ng limang pangngalan mula sa listahan. Gamitin angmga ito sa pangungusap na magsasabi ng iyong sariling karanasan.kuyaaklatpalengkesimbahannanayAraw ng Barangay1.2.12

3.4.5.13

14SubukinaklatLitaBagayTaoHayopkabayoAraw nghardinPangyayariLugarBarangayina –Aling Nena2. Mankilamang sagot.Gawain A1. MaraMaaaring iba-ibaPagyamaninTuklasinBalikanPagyamaninGawain Bsimbahan – San Pedro Cathedral5. magulangsapatos – Didas Shoe4. bahaykainan – Jullibee Carenderia3. asoprobinsiya – Davao del Norteang sagot.lugar, at pangayaariMaaaring iba-iba1. tao, bagay, hayop,IsagawaIsaisip2. pantangi, pambalanasagot.2. EMaaaring iba-iba ang1. DKaragdagang GawainTayahin3. B3. pantangi4. A4. pambalana5. C5. pangngalanSusi sa Pagwawasto

SanggunianK to 12 Filipino Gabay Pangkurikulum sa Filipino. Department ofEducation 2016, 45-66K to 12 Most Essential Learning Competencies for Filipino Grade 3.Department of Education Curriculum and Instruction Strand 2020,150-15315

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd ComplexMeralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985Email Address: [email protected] * [email protected]

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman