URUSNIAGA MATAWANG ASING DI P SATU ANALISIS DAN

8m ago
8 Views
0 Downloads
706.96 KB
33 Pages
Last View : 7d ago
Last Download : n/a
Upload by : Tripp Mcmullen
Share:
Transcription

URUSNIAGA MATAWANG ASING DI PFOREX EXCHANGE DIRECT DEALER (FXDD) :SATU ANALISIS FIQH DAN TRANSAKSIUNDANG-UNDANG [SLAMMOHD ZAKI BIN ZAINOLSARJANA SASTEKA (PENGAJIAN ISLAM)UNIVERSITI UTARA MALAYSIATAHUN 2012

Awang H a d SallehGraduate Schoolof Arts A n d SciencesU n i v e r s i t i U t a r a MalaysiaP E R A K U A N K E R J A 'TESIS I D i S E R T A S l(Certification o f t h e s i s / d i s s e r t a t i o n )Kami, yang bertandatangan, rnemperakukan bahawa(We, the undersigned, certify that)MOHD ZAKl ZAINOLcalon untuk Ijazah(candidate for the degree of)SARJANA-----------------telah mengemukakan tesis Idisertasi yang bertajuk:(has presented hislher thesis /dissertation of the following title):"URUSNIAGA MATAWANG ASlNG Dl PLATFORM FOREX EXCHANGE DIRECT DEALER(FXDD): SATU . KAJIAN- ANALISIS FlQH DAN TRANSAKSI IINDANG-LINDANG ISLAMU-- - seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit tesis Idisertasi.(as it appears on the title page and front cover of the thesis /dissertation)Bahawa tesisldisertasi tersebut boleh diterirna dari segi bentuk serta kandungan dan meliputi bidangilmu dengan memuaskan, sebagairnana yang ditunjukkan oleh calon dalam ujian lisan yang diadakanpada : 16 Julai 2012.That the said thesis/dissertation is acceptable in form and content and displays a satisfactory knowledgeof the field of study as demonstrated by the candidate through an oral examination held on:July 16, 2012.Pengerusi Viva:(Chairman for VIVA)Assoc. Prof. Dr. Rohani Haji Ab Ghani-- - -.Pemeriksa Luar:(Exfernal Examiner)p - p .Pemeriksa Dalam:(Infernal Exam iler)-.--p-Prof. Dr. Joni Tamkin BorhanTandatangan(Sig )Dr. Mohd Sollehhudin Shuib!kll.-.&/\.,Nama PenyeliaIPenyelja-penyelia Mohd Nizho Abdul Rahman(Name of Supen/isor/Supen/isors).Nama PenyeltalPenyelia-penyel a Dr Alias Azhar(Name of Supen/ sor/Supen/ sors -. .-Tandatangan(Signature).f. .,. t-::zL'- --Tandatangan(S gilafureii.k2i !f; "(Date) July 16,2012--.----;

Kebenaran Merujuk TesisTesis Sarjana penyelidikan ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan pengijazahanProgram Ijazah Sarjana Pengajian Islam, Universiti Utara Malaysia. Saya bersetujumemberi kebenaran kepada pihak Perpustakaan Sultanah Bahiyah, UUM menggunakanTesis Sarjana ini untuk tujuan bahan rujukan umum. Saya juga bersetuju membenarkansebarang bentuk salinan sama ada secara keseluruhan atau sebahagian Tesis Sarjana iniuntuk tujuan akedemik dengan kebenaran penyelia atau tanpa ketiadaan beliau denganDekan Penyelidikan Awang Had Salleh Kolej Sastera dan Sains (CAS).Sebarangbentuk salinan atau cetakan bagi tujuan komersial dan membuat keuntungan adalahdilarang tanpa kebenaran bertulis penyelidik. Penyataan rujukan kepada penulis danUniversiti Utara Malaysia perlulah dinyatakan jika sebarang bentuk rujukan dibuat keatas Tesis Sarjana ini. Sebarang kebenaran bagi menggunakan Tesis Sarjana ini samaada keseluruhan atau sebahagian perlulah dipohon melalui:Dekan Awang Had Salleh ,Graduate School of Arts and Sciences,Kolej Sastera dan Sains (CAS)Universiti Utara Malaysia06010 UUM Sintok.

AbstrakIsu pertukaran mata wang asing atau dikenali juga sebagai forex iaitu singkatan daripadaperkataan foreign dan exchange mula timbul apabila wujud urusniaga perdaganganantarabangsa yang melibatkan dua buah negara yang menggunakan matawang yangberbeza. Persoalan pertukaran mata wang asing seterusnya menjadi lebih penting didalam muamalat Islam apabila ia mula diceburi oleh pedagang-pedagang muslim.Sorotan karya yang lepas telah menunjukkan perbezaan pandangan di kalangan fuqaha'dan sarjana Islam dalam menentukan keharusan urusniaga ini. Tesis ini telahmembincangkan tentang bentuk akad dan modus operandi urusniaga matawang asingserta aplikasinya dari aspek paktikal menggunakan internet di Platform Forex ExchangeDirect Dealer (FXDD). Perbincangan menjurus kepada perbahasan hukurn tentangbentuk akad yang digunapakai, penggunaan lindung nilai dan leverage dalam forex olehindividu menurut pandangan fuqaha' yang mengharuskannya dan mengharamkannya.Objektif lajian ini jelas bertujuan menilai kesahan bentuk kontrak urusniaga transaksimata wang asing masa kini melalui internet. Di sarnping itu, ia juga bertujuanmengenalpasti perbezaan antara prinsip transaksi Islam dengan modus operandi yangdigunakan dalam urusniaga pertukaran mata wang asing di pasaran konvensional. Bagimenjalankan kajian penyelidikan ini, kaedah pengumpulan data dengan menggunakanrnetod kualitatif banyak digunakan bagi rnencapai objektif kajian. Tumpuan diberikankepada dua jenis bentuk kajian iaitu pengkajian data; seperti kajian kepustakaan,pemerhatian dan temubual, serta kajian penganalisaan data dengan menggunakanmetod-metod penulisan seperti deduktif, induktif dan komparatif. Seterusnya hasilkajian ini mendapati bahawa bentuk akad yang digunapakai dalam urusniaga forex diplatform Forex Exchange Direct Dealer (FXDD) ialah akad secara bertulis dan ianyasah di sisi undang-undang muamalat Islam. Modus operandi kontrak jualbeli, lindungnilai, leverage dan swap di platform Forex Exchange Direct Dealer (FXDD) -jugsbertepatan dengan kehendak syarak bagi kotegori kontrak urusniaga mata wang kertaspada masa ini iaitu bersandarkan kepada konsep al-Surf: Prinsip yang terkandung dalarnkonsep al-Surf telah pun disepakati oleh cendiakawan Islam pada masa kini.Kata kunci : Matawang asing, Konsep al-sar- Pasaran asing, FXDD, Leverage dalamIslam

AbstractThe issue of foreign exchange or forex arises when there is international tradetransaction involving two countries which use different currencies. It becomes morecritical and important in Islamic Muamalat when it involves Muslim foreign exchangetraders. A review of the current literature has shown a difference in opinion amongjurists and scholars in determining the permissibility of this transaction. This thesisdiscusses the contract (akad) and modus operandi of foreign currency transactions andits application in terms of using the internet Exchange Platform Forex Direct Dealer(FXDD). The discussion focuses on the legal debate about the types of contracts used,the use of hedging and leverage in forex by individuals according to the views of thejurists (fuqaha) who allow it and those who ban it. The objective of the study isassessing the validity of the contract of foreign currency transaction over the internet. Inaddition, it aIso aims to identi6 the difference between the principles of IsIamictransactions with the modus operandi used in foreign exchange transactions in theconventional market. The qualitative method was used to achieve the objectives of thestudy. Emphasis is given to the two types of survey research data forms, such asliterature review, observation and interviews, and analysis of relevant data by using thedeductive, inductive and comparative methods. The results of this study found that thetypes of contracts used in the forex trading platform Forex Exchange Direct Dealer(FXDD) is the contract in writing and is justified under Islamic Muamalat . The modusoperandi of the sale and purchase contracts, hedging, leverage and swap in Forexplatform Direct Exchange Dealer (FXDD) are also conducted according to the Islamicrequirements for paper currency contract transactions which rely on the concept of alsar- The Principles contained in the concept of al-Sarf have been agreed upon byMuslim scholars.Keywords: Foreign currency, the Concept of al-sarA Foreign market, FXDD, Leveragein Islam

PenghargaanSegala puji dan puja hanya untuk Allah yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana.Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W, dengankemegahan dan syafaatnya Umat Islam telah dicurahkan taufiq dan hidayah.Selautan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Robbul Jalil kerana hanya sematamata dengan kemurahan rahmat dan limpah kurnia pertolonganNya sahaja penulis dapatmelaksanaan kerja-kerja pengumpulan data dan penulisan tesis ini dengan lancar danjayanya.Penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua mualim dan murabbi Dr.Alias binAzhar, Timbalan Dekan Bahagian Pembangunan Pelajar dan Alumni di Jabatan Colgisdan Ustaz Nizho bin Abd Rahman, Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Umum,Universiti Utara Malaysia yang menyelia dan memberi tunjuk ajar serta bimbingankepada penulis semasa menjalankan penyelidikan dan menulis tesis ini. Kesungguhanmereka dalam mentarbiyyah penulis bermula sejak kajian ini dijalankan sehinggalah iasiap disempurnakan. Mereka juga telah membantu penulis untuk menggunakan segalakemudahan yang terdapat di Universiti Utara Malaysia sepanjang disertasi inidijalankan. Penghargaan juga kepada individu yang meluangkan masa dan fikiran ketikaditemubual seperti Ustaz Haji Sobri bin Saad selaku pengurus besar USS Group (wakilsyarikat FXDD di Malaysia) dan barisan pengurusan Insta Forex di Malaysia.Penghargaan tidak terhingga juga diberikan kepada isteri tersayang Nuha bt AbdRahman yang sentiasa memberi dorongan dan sokongan moral dalam usaha menyiapkantesis ini, dan kepada anakanda Fathur Rahman al-Dusuqi yang sentiasa menghiburkanjiwa penulis sepanjang kehidupan, tak dilupakan bonda Azizah Mat Isa, yang sentiasamendoakan untuk kekuatan jiwa penulis, juga ibu dan ayah mertua yang banyakmencurahkan idea, rakan-rakan seperjuangan di SMK Pulau Nyior. SMK Paya

Kemunting, Maktab Pengajian Islam Kedah, Jabatan Pengajian Sains dan SasteraUniversiti Utara Malaysia dan semua yang berkenaan.Tidak dilupakan juga kepada semua kakitangan bahagian pascasiswazah UniversitiUtara Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi unit bahagian tajaan yangsentiasa memberi sokongan kepada penulis sepanjang menyiapkan tesis ini.Doa dan harapan semoga Allah Taala memberkati segala jasa dan usaha baik yangdiberikan oleh mereka semua. Moga-moga kajian ini dapat memberi sumbangan kepadailmu undang-undang transaksi Islam dan menambahkan lagi khazanah ilmu Islam dalambidang Muamalat dan Kewangan Islam di Malaysia dan Antarabangsa. Amin.Al-Faqir Mohd Zaki bin [email protected]

3.2.2 Jenis Pelaksanaan Akad . 543.2.3 Akad Mu 'thah. 553.2.4 Muwu ' a h h (perjanjian) berbeza dengan Jual beli .573.2.5 Syarat Bagi Pihak Yang Berakad . 583.3 Hukum Melabur dalam Urusniaga Matawang Asing .593.4Riba . 61. .3.4.1 Jenis-Jenrs R b.a633.5 LindungNilai (Hedging).653.5.1 Konsep Lindung Nilai .653.5.2 Definisi Lindung Nilai .663.5.3 Konsep Pengurusan Risiko dalam Islam . 673.6 Pengenalan Swup .743.6.1 Jenis-Jenis Swap . 753.7 Penangguhan . 763.8 Definisi I. everaj .773.9 Kesimpulan . 80BAB EMPAT : METODOLOGI KAJIAN . (82-95)4.1 Pengenalan . 824.2 Bahan Penelitian tlukum Islam .824.3 Bentuk-Bentuk Kajian . 83.4.4 Prosedur kajlan . 85.4.5 Reka bentuk Kaj an. 85

.4.5.1 Pengkaj an Data . 854.5.2 Penganalisa Data . 934.6 Kesimpulan .95BAB LIMA : ANALISA DATA KAJIAN . (96- I 8 1)5.1 Pendahuluan .5.2 Isu Syariah dalam Urusniaga Matawang Asing .5.3. Isu Syariah Pertama: Hukum Akad Urusniaga Matawang MelaluiInternet .5.3.1 Bentuk Kontrak Yang Digunakan .5.3.2 Kelayakan Pihak Yang Berkontrak .5.3.3 Rukun Kontrak .5.3.3.1 Pihak Yang Berkontrak .5.3.3.2 (Sighah) Isi Kontrak/ Ucapan .5.3.3.3 Kesahihan Broker .5.3.3.4 Perkara Yang Dikontrak (barang dan harga) .5.3.3.5 Hukum Jualbeli Matawang Yang Tidak Dilihat .5.3.4 Penggunaan Pending Order dalam Jual beli Matawang .5.3.4.1 Konsep Muwa 'dah dalam Pending Order .5.4 Isu Syariah Kedua :Riba dalam Transaltsi Matawang . 1275.4. 1 Illat (Sebab) Penghara nanRiba Matawang (al.Nuqud) .1285.5 Isu Syariah Ketiga: Urusniaga Matawang Secara Tertangguh .1315.5.1 Urusniaga Semerta . 1325.5.2 Urusniaga Hadapan . 1335.5.3 Pandangan Fiqh Mengenai Urusniaga Hadapan . 1345.5.5 Analisa Qobd di FXDD . 136

5.6 lsu Syariah Keempat: Lindung Nilai (Hedging).1395.6.1 Ciri-Ciri Utama Lindung Nilai . 1425.6.2 Lindung Nilai Dengan Instrumen Swap .1435.6.3 Spekulasi Dalam Forex . 1465.6.4 Spekulasi Forex Yang Diharamkan . 1495.6.5 Perbezaan Antara Spekulasi dan Perjudian . 1515.7 Isu Syariah Kelima : Swup . 1535.7.1 Pengertian Bank Pusat . 154Syarat Pengecualian Swap .1645.8 Isu Syariah Keenam: Leveraj dalam Urusniaga Forex MelaluiInternet .5.8.1 Perbezaan Leveraj Pinjaman dan Levera-jForex .5.8.2 Contoh Perbandingan Leveraj di Platform FX DD .5.8.3 Kontrak Mu 'waduh.5.8.4 Perbezaan Antara Kontrak Mu hwadah Dan Tuhurru'.5.8.5 Kedudukkan Kontrak Taharrzr ' berbalas KontrakMu 'awudah.5.8.6 Tiada Kos Bayaran Untuk Penggunaan Leveraj .5.8.7 kekeliruan lstilah Margin Trading.5.8.8 Kaedah Pelaksanaan Leveraj dalam FXDD .5.9 Rumusan .I81BAB ENAM : RUMUSAN. CADANGAN DAN KESIMPULAN . ( 1 82-2 14)6.1 Pendahuluan . 182.6.2 Rumusan kaj an. 1836.3 Cadangan Penambah bai kan .195

6.4 Cadangan Penulisan .1986.5 Kesimpulan .2006.6 Penutup .204xii

Senarai RajahRajah 5.1 :Rajah Kadar Swup I!ntuk Mini Akaun . 158Ra-jah 5.2.Rajah Perkiraan NZDIJPY Kepada Dolar Amerika . 160Rajah 5.3.Rajah Data Lengkap Bentuk Urusniaga di Metatrader 4 . 161Rajah 5.4:Rajah Carta Pembukaan Saiz 1 .00 Mewakili I0 Lotdi Metatrader 4 . 162xiii

Senarai JadualJadual 5.1 : Sadual Kedudukan Kadar Bunga Bank Pusat .153Jadual 5.2. Jadual Simbol Rajah Premium Beli dan Jual Matawang . 159Jadual 6.1 : Jadual Perbezaan Leveraj Fo dexdan Pinjaman . 191xiv

Senarai LampiranLampiranTajukLampiran A:Contoh Borang Pendaftaran Pengenalan Diri FXDD . .Lampiran B:Contoh Email dalam FXDD . . . . . . . . ,.,.Lampiran C:Contoh Pendaftaran Elektronik FXDD. . . .Lampiran D:Contoh Borang Pengecualian Swap . . . . . . . . . . .Lampiran E:Contoh Borang Pengeluaran Matawang (Funds Redemption)Lampiran F:Contoh Pemindahan Wang ke Akaun Nostro FXDD di bankJ.P Morgan Bank . . .Lampiran G:Borang Perjanjian Pedagang dengan FXDD. . . .Lampiran H:Kajian dari Panel Penasihat Shar'e Kodana Berhad dalamSinar Rohani bertajuk " Forex Tdak Bercanggah denganIslam". . . . . . .Lampiran I:Temubual ringkas wartawan (H) dengan pakar ekonomibersama Dr. Barjoyai Bardai dalam isu Tabung Haji danPelaburan Forex . . . . . . . . . . . . . . .Lampiran J:Maklumat Bank Negara Mengenai Kebenaran Broker ForexSecara Elektronik. Rujukan:( h t t p : / / w w w . b n m . g o v . m y / i n d e x . p h p ? c h 8 8 p O 7 7 ? b m ).Lampiran K:Laporan Kajian Aktiviti Urusniaga matawang Asing padatahun 2007 dari BIS. . . . .Halaman

Senarai KependekanAUD:Australia DolarBOE:Bank of'EnglandEBS:The Electronik Brokering ScrvicesED:EdisiFED:Federal ReserveFOREX:Forex Exchange (Pertukaran matawang)FXDD:Forex Exchange Direcf DealerGBP:Greaf Brifain Pound SferlingH:HijrahHA 1-:HalamanJIL:JilidJ PY:Japan YenKUlN:Kolej Universiti lnsariiahM:MasihiMFSA:Mulfu Finuncial .sen ice.sAufhori M PS:Majlis Penasihat SyariahNFA:Nafional Futures associutionNZD:New, Zeuland DollarRM:Ringgit hUSD:UnifedSfale Dollarxvi

Senarai Glosori MuamalatIstilahMakna Istilahsesuatua/- Urfmasyarakat samaada dalambentuk1percakapan atau perbuatan. la merupakan adaptjama'iyyah (amalan kebiasaan yang diterima pakaisecara kolektif) dan boleh diterima pakai sebagaiasas hukum selama ia tidak bercanggah dengansyarak.Penerimaan terhadap sesuatu subjek dalam 'aqd. laboleh dilakukan dengan cara zahir seperti membuatpengambilan barang selepas jual beli, atau secaratidak zahir seperti pengiktirafan bahawa akibatsesuatu tindakan tertentu, menunjukkan qahd telahberlaku dengan sempurna. Secara amnya, qabdbergantung kepada 'urf tentang cara bagaimanasesuatu penguasaan dan pemilikan telah sempurnaberlaku.llmu yang berkaitan dengan hukum amali syarakberdasarkanFiqhdali I-dali lsecaraterperinci.Perbahasannya merangkumi, ibadat, munakahal,muamalal,jinayar, jihad dan kehakiman.Penyataan pihak pertama dalam sesuatu akad .xvii

lnstrumen hutang yang diterbitkan oleh pihakkerajaan atau swasta bagi tu-juan mendapatkanmodal dengan cara berhutang dan mempunyaiBontempoh matang tertentu. Di akhir tempoh matangpihak yang menerbitkanbon akan membayarjumlah asal yang dipin-jam beserta dengan faedah(Kupon).Perihal terpaksa atau terdesak me1ibatkan keadaanyang genting. Contohnya ketiadaan anyangmenyebabkan perlunya pembiayaansecara konvesional.----.-Segala aktiviti yang melibatkan pertaruhan. iaitupihakyangmenangakanmendapatsemuapertaruhan dan pihak yang kalah akan kehilangansemua pertaru ginmembatalkannyaberdasarkan sebab-sebab yang di haruskan olehsyarak.Penyerahan se-jumlah sesuatu asset pada sesuatutarikhmasahadapanmengikutditentukan semasa kontrak dibuat.xixhargayang

Hak untuk membeli atau menjual sejum

dalam muamalat Islam apabila ia mula diceburi oleh pedagang-pedagang muslim. Sorotan karya yang lepas telah menunjukkan perbezaan pandangan di kalangan fuqaha' dan sarjana Islam dalam menentukan keharusan urusniaga ini. Tesis ini telah membincangkan tentang bentuk akad