Topic 1: Konsep Teknologi Dalam Pengajaran Dan

3y ago
106 Views
3 Downloads
6.31 MB
19 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Tia Newell
Transcription

Topic 1: Konsep Teknologi dalamPengajaran dan PembelajaranHasil Pembelajaran: Menjelaskan konsep teknologi, pengajaran danpembelajaran. Menghuraikan prinsip dan domain teknologi dalampengajaran dan pembelajaran. Membincangkan peranan dan kepentingan teknologidalam pengajaran dan pembelajaran.EDU 31051

KONSEP TEKNOLOGIPENDIDIKAN Apa yang anda faham tentangteknologi?

Teknologi Keupayaan dalam menggunakanpengetahuan saintifik atau lain.Digunakan secara sistematik dantersusun.Sehingga mampu mempamerkanamalan yang praktikal dalammelaksanakan sesuatu tugas sehinggamencapai kejayaan.(Galbraith, 1967)

Teknologi Keupayaan dalam menggunakanpengetahuan saintifik atau lain.Digunakan secara sistematik dantersusun.Sehingga mampu mempamerkanamalan yang praktikal dalammelaksanakan sesuatu tugas sehinggamencapai kejayaan.(Galbraith, 1967)

Ialah proses, kaedah dan idea bagimemastikan penggunaan sesuatu ilmudan alat atau bahan itu mencapaikejayaan.

Sering disalah ertikan Kebanyakan orang akan menyebuttentang penggunaan alat-alatanseperti komputer, televisyen, video,CD-ROM, projektor overhed dan slaiddalam pengajaran.

DOMAIN Untuk mewujudkan keberkesananproses pengajaran bagi menghasilkanpelajar yang cemerlang.Mempunyai dua iaitu fasa pertama dankedua.Pertama 1977 dikeluarkan oleh AECT.Kedua 1994 oleh Seels dan Richey.

Konsep Teknologi DalamPengajaran dan PembelajaranPeranan &kepentinganganTeknologi dalamP&PFungsi SumberPembelajaranPerkaitan Teknologidalam P&PDomain Teknologidalam P&PFungsi anEDU 31058

KONSEP TEKNOLOGI Teknologi ialah proses, kaedah dan idea bagi memastikanpenggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapaikejayaan. Pada tahun 30-an, alat –alat visual spt. Filem, gambar dan slaiddicipta untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. Department of Audio Visual Instruction (DAVI) memberi tumpuankpd teori komunikasi yang mempunyai pengaruh kuat dalam prosesP & P. Association for Educational Communication and Technology(AECT) [ 1994] menyatakan komunikasi audiovisual ialah cabangteori dan amalan yang bermula dengan reka bentuk dan kegunaanmesej yang mengawal proses pembelajaran. Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM mendefinisikan “ lebihtertumpu pada aspek aplikasi media, sistem, pendekatan, danteknik dalam mencapai keberkesanan proses P & P.EDU 31059

DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P & P.Domain teknologi dalam P & P berdasarkantiga fungsinya spt. yang berikut:1.Pengurusan pengajaran2.Pengembangan pengajaran.3.Sumber pembelajaran.EDU 310510

DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P & P.Fasa 1 AECT, PengajaranFungsi Sumber Pengurusanorganisasi Penyelidikanteori Pengurusankakitangan Reka bentuk Bahan Penerbitan Peralatan- pengambilan,penyeliaan &penilaian pekerja Penilaian Teknik Penilai logistik SetingPembelajaran Mesej ManusiaPelajar Penggunaan PengedaranEDU 310511

Fungsi Pengurusan Pengajaran 1.2.3.4.5.Fungsi ini bertujuan untuk mengarah, menyelaras &mengawal untuk memastikan teknologi dalam pengajaranberjalan lancar dan berkesan.Fungsi pengurusan didukung oleh pengurusan organisasidan pengurusan kakitangan.Pengurusan organisasi melaksanakan urusan mentadbirprojek dengan;Mengenal pasti keperluan organisasiMenentukan matlamat & objektifAnggaran perbelanjaanUrusan pembelianProsedur pentadbiran bagi hubungandalam dan luar organisasi.EDU 310512

Fungsi PembangunanPengajaran 1.2.3.4.5.6.Fungsi domain ini mencakupi aspek menganalisismasalah-masalah pembelajaran dan mereka bentuk,melaksana, dan melakukan penilaian dalammenyelesaikan masalah P&P.Fungsi ini dilaksanakan melalui peringkat-peringkatberikut ;PenyelidikanMereka bentuk pengajaranPenerbitan media/bahan P&PPenilaian & pemilihanPengunaanLogistik- pengumpulan, mengkatalogkan,menyelenggarakan & mengedarkanbahan.EDU 310513

Fungsi SumberPembelajaran Sumber pembelajaran – mesej,manusia, peralatan, teknik atauseting/ persekitaran.EDU 310514

Domain Teknologi dalam P&P (1994)PEMBANGUNANPENGURUSAN Teknologi percetakan Pengurusan projek Teknologi audiovisual Pengurusan sumber Teknologi berasaskan komputer Pengurusan sistem Teknologi bersepadupenyampaian Pengurusan maklumatTeori & AmalanPENILAIANREKA BENTUK Analisis masalah Pengukuranrujukan kriteriaPENGGUNAAN Penilaian formatif Penggunaan media Penilaian sumatif PelaksanaanEDU 3105 Polisi & peraturan Reka bentuk sistempengajaran Reka bentuk mesej Strategi pengajaran Ciri-ciri pelajar15

Teknologi dalam P&P di luarpersekitaran bilik darjah bertujuan:1.2.3.4.Melahirkan pekerja yang mahir danproduktif.Mewujudkan masyarakat yangbermaklumat serta bijak menggunakanmaklumat.Mewujudkan sistem penyampaian dalamkalangan pelajar.Membuka peluang pendidikan yang adilkpd seluruh masyarakat melaluipenggunaan teknologi maklumat dankomunikasi.EDU 310516

Peranan & Kepentingan Teknologi dalamPengajaran dan Pembelajaran.1.2.3.Pembelajaran Kendiri – penggunaan pelbagaijenis teknologi dalam pembelajaran melatihpelajar agar bertanggungjawab terhadapperkembangan & prestasi akademik merekatanpa bergantung pada guru.Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran –penerangan & penjelasan guru tentang sesuatuperkara akan lebih mudah difahami apabila gurudibantu oleh pelbagai bahan & peralatan.Peluang Belajar Kpd Semua – prosespembelajaran lebih terbuka dan bebas.EDU 310517

KUIZ1.2.3.Apakah maksud teknologi?Bezakan fungsi dalam DomainPengajaran dan Pembelajaran Fasa 1dan Fasa 2Apakah kepentingan teknologi dalampengajaran dan pembelajaran?Apakah risiko yang mungkin terjadisekiranya pengajaran hanya berfokuskepada penyampaian guru sematamata?EDU 3105

EDU 310519

EDU 3105 12 Fungsi Pengurusan Pengajaran Fungsi ini bertujuan untuk mengarah, menyelaras & mengawal untuk memastikan teknologi dalam pengajaran berjalan lancar dan berkesan. Fungsi pengurusan didukung oleh pengurusan organisasi dan pengurusan kakitangan. Pengurusan o

Related Documents:

EDU3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Modul Pembelajaran Kendiri 1 SINOPSIS Tajuk ini mengandungi konsep teknologi, konsep pengajaran, konsep teknologi pengajaran, peranan teori pembelajaran, mengenalpasti domain teknologi pengajaran, dan menjelaskan fungsi domain tersebut. Tajuk ini juga

[TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ] EDU 3105 MOHD HAFIZUDDIN BIN MHD DERIS / PISMP 4.06 3 1.2 Domain-domain Teknologi Pendidikan Penjelasan lima domain dalam definisi teknologi pengajaran atau teknologi instruksional meliput

D. Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan / 37 E. Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan / 42 F. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran / 46 G. Kemampuan Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi / 48

ANALISIS PERSEKITARAN PAMASARAN BAB 6 6.1.4 Teknologi Kadar perubahan teknologi adalah amat cepat pada masa kini. Banyak teknologi baru dicipta untuk menggantikan teknologi lama. Dengan adanya perubahan dan inovasi teknologi ini, lebih banyak peluang dan pasaran baru dapat diwujudkan. Walau bagaimanapun, teknologi

Nota HAZ EDU 3105 KONSEP MEDIA . Definisi Teknologi Pendidikan dalam konteks tempatan Persatuan Teknologi Pend. Malaysia(1988 ) proses yg kompleks dalam menganalisis . MEDIA PENGAJARAN ABM BBM TEKNOLOGI PEMBELAJARA

konsep dan aplikasi pengembangan UMKM dalam pandangan analisis transisional. Konsep . penelaahan kebijakan yang bersumber dari teori dan data sekunder melalui 6 kategori kognitif berikut (Sumarwan, 2015): . yang jelas yang memisahkan analisis transisi konsep kelembagaan dan ekonomi klasik dengan Schumpeterian dengan konten teknologi .

x.6. konsep titik tangkap bangunan x.7. konsep as bangunan dan kawasan x.8. konsep dimensi bangunan x.9 konsep bentuk massa bangunan x.10. konsep struktur dan konstruksi bangunan . bab vi identifikasi dalam perencanaan alam tahap identifikasi dalam perencanaan, terdapat

TAHAP KESEDIAAN GURU MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN Oleh . Penggunaan ICT dalam pengajaran di sekolah. Kertas kerja dibentangkan dalam Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-16 (ICT dalam Pendidikan dan Latihan: Trend dan Isu), di City Bayview Hotel Melaka, 13-16