ANALIZË E LIGJIT PËR KONTABILITETIN E ORGANIZATAVE QENDRA .

3y ago
89 Views
2 Downloads
395.26 KB
76 Pages
Last View : 15d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Javier Atchley
Transcription

"Ndryshime për qëndrueshmëri"QENDRA PËR POLITIKË TATIMOREProjekti është i financuarnga Bashkimi EvropianANALIZË E LIGJITPËR KONTABILITETINE ORGANIZATAVEJOFITIMPRURËSEBorçe SmilevskiElena Atanasovskam-r Nenad Tortevski

PËRMBAJTJA401602903Rezyme përfundimtare19062107Kërkesa administrative tërregulluara me Ligjin përkontabilitetin e eqja ekontabilitetit7.1. Dokumente të kontabilitetit7.2. Librat afaristë7.3. Ruajtja e librave afaristë dhe dokumentevetë kontabilitetit7.4. Plani i kontabilitetit1104Definimi i kornizësligjore ekzistuese7.5. Vlerësimi i pozitave të bilancit dhe njohja etë ardhurave dhe shpenzimeve7.6. Mjete kryesore7.7. Amortizimi i mjeteve ekzistuese7.8. Revalorizimi i mjeteve ekzistuese7.9. Regjistrimi1405Zbatimi i ligjit përKontabilitetine Organizatavejofitimprurëse7.10. Raporte financiare dhe dorëzimi i llogarisëpërfundimtare7.11. Regjim më i thjeshtësuar për udhëheqjene kontabilitetit dhe raportimit financiar tëorganizatave jofitimprurëse mikro.

4908Revizioni i raportevefinanciare5109Shqyrtimi i mendimit tëpërfaqësuesve të organizatavejoqeveritare6410Stanmdarde ndërkombëtaretë kontabilitetit (IFRS) përorganizata jofitimprurëse6770PërfundimRekomandimeKjo analizë është përgatitur membështetjen e Bashkimit Evropian nëkuadër të projektit "Ndryshime përqëndrueshmëri"Përmbajtja e kësajanalize është përgjegjësi e Qendrëspër politikë tatimore dhe autorëve tëpërmbajtjes dhe në asnjë mënyrë nukmund të konsiderohet se i paraqetqëndrimet e Bashkimit Evropian.

01REZYME PËRFUNDIMTAREAnaliza e cila është prezantuar më poshtë ështëpërgatitur në kuadër të projektit “Ndryshimepër qëndrueshmëri” i financuar nga BashkimiEvropian. Projekti i paraseh më shumë aktivitetetë cilat kanë për qëllim të vendosin angazhimesistematike dhe të konsoliduara për mundësimine rrethimit të qëndrueshëm financiar tëorganizatave qytetare. Ligji për kontabilitetine organizatave jofitimprurëse paraqet pjesëtë rëndësishme të këtij rrethimi dhe që këtuedhe nevoja e ndërmarrjes së aktiviteteve përanalizimin e së njëjtit. Shpresojmë se kjo analizëdo të stimulojë edhe pjesëmarrës të tjerë që tëinvolvohen dhe të cilët ndoshta do të detektojnëdetaje të cilat kjo analizë nuk i ka adresur, ndërsado të jenë në dobi të arritjes së kornizës më tëmirë juridike për organizatat qytetare.Ligji për kontabilitetin e organizatavejofitimprurëse (“Gazeta Zyrtare e Republikëssë Maqedonisë” nr. 24/2003, 17/2011 dhe154/2015) i rregullon parimet e kontabilitetit dherregullat si edhe përmbajtjen e informacionevefinanciare kryesore të cilat zbardhen ngaorganizatat e shoqërisë civile deri tek palët einteresuara. Ligji e rregullon kornizën juridikenë bazë të së cilës OSHC i njoftojnë organet4shtetërore kompetente. Duke e pasur parasyshse ligji është në funksion për 15 vjet, imponohetnevoja për analizë nëse zgjidhjet ligjoreekzistuese janë më përkatëset sipas funksionevedhe zhvillimit të sektorit jofitimprurës deri mësot. Gjithashtu, në periudhën e deritanishme ngazbatimi i ligjit shpesh mund të dëgjohen kritika tëndryshmje para së gjithash nga vetë OSHC rrethasaj nëse ligji e plotëson funksionin e tij por disinuk mund të materializohej në poenta konkretetë cilat janë pikat të cilat mund të adresohenpër shkak të përmirësimit. Kjo analizë tentoi tabëjë pikërisht atë, t’i detektojë mangësitë dhe tëpërcaktojë rekomandime për tejkalimin e tyre.Për këtë qëllim u analizua korniza ekzistuesejuridike duke e përfshirë ligjin, por edheaktet nënligjore. Përveç kornizës ligjore, kjoanalizë përfshin edhe hulumtim rreth formëssë pyetësorit anketues si dhe intervista tëdrejtpërdrejta me përfaqësues relevant në lidhjeme zbatimin e ligjit.Analiza jep shqyrtim të detajuar përdispozitat e deritanishme ligjore, por jep edherekomandime për rishkimin e tyre. Kështu midisrekomandimeve më kryesore janë rekomandimetvijuese:

1Për shembull, identifikimi i nevojës përharmonizimin e ligjit dhe rregulloresnë lidhje me rregullat për stornimine transaksioneve të gabuara nëevidencën e kontabilitetit.4Të rregullohet obligimi për pjesënnarrative dhe vërejtjet shpjeguese siplotësim i raporteve financiare të cilatdorëzohen në Regjistrin Qëndror.2Me siguri njëri prej problemeve mëkryesore të detektuara ka të bëjë meplanin e rregulluar të kontabilitetit icili duhet të rishikohet më në themeldhe të përshtatet me nevojat realetë OSHC si në aspektin terminologjikashtu edhe në aspektin esencial.5Të rregullohen kritere të qarta përpërcaktimin e OSHC të cilat nuk do t’inënshtrohen obligimit për dorëzimin ellogarisë vjetore.3Gjithashtu, ligji rregullon revalorizimine mjeteve afatgjate që nuk kakurrfarë rëndësie nga aspekti iraporteve financiare dhe sipas kësajrekomandohet i njëjti të pezullohet siobligim nga ligji.6Të rregullohen kriteret për përcaktimine OSHC të mëdha dhe obligimi përrevizionin e raporteve të këtyre OSHCtë mëdha.Rekomandimet nga analiza do të jenë në dispozicion në institucionin nën kompetencë të së cilit ështëLigji për kontabilitetin e organizatave jofitimprurëse, ndërsa ajo është Ministria e Financave. Që këtu,shpresojmë se të njëjtat do të merren parasysh gjatë rishikimit të ardhshëm të ligjit dhe akteve të tijnënligjore.5

02HYRJEAnaliza u dedikohet institucioneve shtetërorepër zbatimin e Ligjit si dhe vetë sektoritjofitimprurës, por edhe identifikon nevojapër ndryshimin e rregullativës dhe i shërbenRrjetit për qëndrueshmëri financiare tëorganizatave qytetare i formuar në kuadërtë projektit “Ndryshime për qëndrueshmëri”.Përmes interpretimit të dispozitave të Ligjit sidhe analizimit të zbatimit të tij praktik, analizaidentifikon jokonzistencë, aspekte relevantetë cilat aspak nuk janë paraparë në Ligj si dhedispozita të cilat e vështirësojnë evidencën ekontabilitetit dhe raportimin financiar. Në fund,analiza do të rezultojë me konklutza të cilatlidhen me interpretimin dhe zbatimin e Ligjitpër kontabilitetin e organizatave jofitimprurëse,akteve nënligjore, formave raportuese si dherekomandimeve për ndryshime dhe plotësime tëmundshme.6Gjithashtu, në analizë do të përfshihenorganizata të cilat kryejnë funksione tëndryshme dhe aktivitete, me qëllim që tëpërcaktohet nevoja e mundshme e përshtatjes sëkornizës ekzistuese të unifikuar ndaj specifikavetë disa llojeve të caktuara të organizatave.Analiza përfshin edhe vlerësimin e cilësisëdhe shkallës së zbardhjes së informacionevefinanciare nga sektori jofitimprurës, kërkesat nëpikëpamje të evidencës së kontabilitetit si dhevlerësimin e zbatimit të dispozitave ligjore nëpraktikë.Qëllimi ynë është identifikim i mangësiveekzistuese në interpretimin dhe zbatimin eLigjit. Konstatimet përfundimtar kanë zgjidhjetë mundshme për përmirësimin e relevancës,krahasueshmërisë dhe transparencën einformacioneve financiare.

Përmirësimi i cilësisë së raportimit financiarnga njëra anë e lehtëson qasjen në financim,donacione, grante nga sektori jofitimprurës.Nga ana tjetër u mundëson institucionevekompetente kontroll më efikas dhe zbatim tëdispozitave ligjore.Dizajnimi i sistemit të raportimit financiargjithëpërfshirës paraqet sfidë pikërisht përspecifikat e sektorit jofitimprurës. Karakteristikëkryesore e punës së organizatave jofitimprurëseështë realizimi i qëllimeve me interes të gjerëshoqëror. Aktivitetet e sektorit jofitimprurësi plotësojnë ose janë në lidhje me punën ebashkësisë së biznesit, institucionet publike dheorganet shtetërore. Sektori joqeveritar sipasrregullit vepron në sfera ku sistemi i vendosurshoqëror apo ekonomik paraqet gabime dhemangësi, ndërsa i njëjti nuk ka mekanizëm tëmjaftueshëm për korrigjimin e këtyre gabimeve.Por nga ana tjetër aktivitetet e organizatavejanë në mënyrë dominuese pa orientim tregtardhe kështu nuk kanë kapacitet që ta mbështesinpunën e tyre me mjete personale.Përvoja deri më tani konstaton se sektorijofitimprurëse si korrektiv në funksionimin esistemeve më të gjera të organizuara prej shtetitapo sektorit privat kryen detyra me vlerë tështuar. Për sigurimin e një vendi në mjedis merëndësi të madhe është kapaciteti i organizatavepër të siguruar financim, me ç’rast për këtoqëllime imponohen dy çështje me rëndësi kritike:1Transparenca në pikëpamjte tëqëllimeve dhe misionit, gjegjësisht cilaka qenë vlera e shtuar e projektevetë planifikuara dhe aktiviteteve tëndërmarra (Aspekt i cili nuk mund nëmënyrë kunatitave të matet përmespërfitimit të realizuar për vitin) dhe2Transparencë e cilat lidhet me rrjedhate parave të gatshme dhe përdorimin eresursve në realizimin e qëllimeve mëtë gjera dhe misionit.Korniza ligjore, e veçanërisht Ligji përkontabilitetin e organizatave jofitimrurëse,duhet të mundësojë në masë sa më të madheadresimin e këtyre çështjeve, gjegjësisht formatstandarde të raportimit financiar dhe sistemine kontabilitetit të vendosur mbi parimet e Ligjit,së bashku të mundësojnë informacion financiarcilësor për paraqitjen para financuesve. Nga anatjetër është i nevojshëm plotësim i raportimitfinanciar me pjesën narrative pikërisht për shkakfaktit që rezultatet nga puna e organizatavejofitimprurëse shpesh nuk mund të maten nëmënyrë kuantitative. Korniza e vendosur në këtëmënyrë jep pasqyrë të plotë për efikasitetin nëshpenzimet, gjegjësisht sa qëllime dhe vleratë shtuara janë realizuar me vëllimin e dhënëtë resurseve. Konstatimet e përmbledhura për7

efikasitetin e organizatës mund të zbatohenprej kontabilittit të shpenzimeve (ku rëndësitë madhe ka përshtatshmëria e Planit tëkontabilitetit) nga njëra anë dhe komenti irezultateve dhe qëllimeve të realizuara përperiudhën e përcaktuar të kontabilitetit.Raportimi financiar i strukturuar në mënyrë tëtillë jep prezentim që kapaciteti i organizatës t’imaksimizojë përfitimet shoqërore, shkencore,kulturore etj. nga fondet në dispozicion përmesorientimit të dobishëm të resurseve drejtrealizimit të këtyre përfitimeve. Prej raportevefinanciare duhet të bëhet e qartë lidhja midisshpenzimeve dhe përfitimeve nga puna.8Përveç kësaj, organizatat jofitimprurëse zënë njëpjesë të rrjedhave financiare dhe transaksionevenë sistemin financiar. Që këtu, parimet përudhëheqjen e kontabilitetit duhet të sigurojnëzbatimin efikas të kontrolleve të institucionevekompetente dhe autoriteteve tatimore.Qendra për politikë tatimoreBorçe SmilevskiElena Atanasovskam-r Nenad Tortevski

03METODOLOGJIAAnaliza fokusohet në disa aspekte dhe sfera kryesore të hulumtimit: Analizën për Ligjin për kontabilitetin e organizatave joprofitabile dhe akteve nënligjoreveçanërisht planin e kontabilitetit, format e rregulluara për raportimin financiar, pozitatpër raportim si dhe grupimin e evidencës së kontabilitetit sipas linjave të raportimit PADH(Përgatitja Automatike e të Dhënave). Metodën e analizimit të mendimit të fokus grupeve, gjegjësisht anketën dhe intervistënme përfaqësues të sektorit jofitimprurës, institucioneve shtetërore kompetente, mekontabilistë të autorizuar dhe revizorë të autorizuar. Analizën krahasuese në lidhje me praktikën ndërkombëtare, si dhe shqyrtimin erekomandimeve prej organizatave profesionale dhe shoqatave (ACCA, FASB, IFRSFoundation).Në analizën e Ligjit për kontabilitetin eorganizatave jofitimprurëse identifikohensubjektet të cilat prehen në obligimin eudhëheqjes së kontabilitetit dhe raportimitfinanciar, kërkesat administrative dhe parimetpër mënyrën e udhëheqjes së kontabilitetit,rregullat e vendosura për njohjen e mjeteve,obligimet, burimet e mjeteve, të ardhurat,shpenzimet dhe rezultatet e punës, si dhe formapër raportim financiar. Më pas analiza e ligjit ipërfshiu drejtimet dhe definimin e disa termavetë caktuara me rregulloret e sjella. Gjithashtu nëpërfshirjen e analizës u gjet interaksioni i Ligjitpër kontabilitetin e organizatave jofitimprurëseme kornizën më të gjerë juridike e cila e rregullonpunën e sektorit jofitimprurës.9

Më tej, kemi bërë përzgjedhjen e fokus grupevepërfaqësuesit e së cilave dhanë pikëpamjet etyre për çështje të caktuara dhe probleme të cilatlidhen me lëndën e kësaj analize. Këtu qëllimiishte të përfshihen të anketuarit të cilët kanëpërvojë me zbatimin e Ligjit apo përvojën mekontrollin dhe rishikimin e subjekteve të cilat inënshtrohen raportimit në pajtim me Ligjin.U bë përzgjedhja e personave të punësuar nëorganizata jofitimprurëse të cilat merren mekontabilitetin dhe financat si dhe të punësuaritnë kompani profesionale të cilat sigurojnëshërbime të kontabilitetit për organizatajofitimprurëse.Gjithashtu u zbatua një pyetësor anketuespërmes së cilit të anketuarit qëndrimet etyre i shprehën si përgjigje e pyetësorit.Bëmë përzgjedhjen prej 70 organizatavetë cilat veprojnë në sfera të ndryshme dhekanë kapacitet financiar të diversifikuar. Qëtë sigurohet shkallë e caktuar e unifikimitdhe krahasueshmërisë së rezultateve, çdopyetje përmban meny prej disa përgjigjeve tëmundshme. Në mënyrë plotësuese për çdopyetje është lënë hapësirë për përshkrim,komente dhe informacione plotësuese. Pyetësorii përmban 12 pyetje.Në kuadër të studimit janë zbatuar intervistëme dy revizorë të autorizuar, një kontabilist dhedy përfaqësues të sektorit joqeveritar dhe menjë përfaqësues të Ministrisë së Financave në10kompetencë të së cilës është krijimi i kornizësligjore gjegjësisht Ligji për kontabilitetin esektorit jofitimprurës.Në analizë jemi përqendruar edhe tek standardetndërkombëtare për raportimin financiar meç’rast u identifikuan aspektet kryesore të cilatduhet të pëfshihen në ligjet kombëtare sipaskomenteve të drejtuesve në IFRS Fondacionin(IFRS Foundation). Kjo organizatë është autoritetndërkombëtar në pikëpamje të standardeve përraportim financiar pastaj rekomandimet dhekomentet e drejtuesve të saj merren me shkallëtë lartë të besimnit dhe relevancës.

04DEFINIMI I KORNIZËSLIGJORE EKZISTUESEKërkesat minimale për udhëheqjen e kontabilitetit dhe raportimit financiar të organizatave jofitimprurësejanë rregulluar me Ligjin për kontabilitetin e organizatave jofitimprurëse (Gazeta zyrtare e RM-së nr.24/03, 17/11 dhe 154/15) dhe aktet nënligjore:12Rregulloren për kontabilitetin eorganizatave jofitimprurëse (Gazetazyrtare e RM-së nr. 42/03, 8/09,12/09 dhe 175/11),3Rregulloren për përmbajtjen edisa llogarive të caktuara në planine kontabilitetit të organizatavejofitimprurëse (Gazeta zyrtare e RM-sënr. 117/05);Rregulloren për planin e kontabilitetitdhe bilancet e organizatavejofitimprurëse (Gazeta zyrtare e RM-sënr. 117/05 dhe 11/06);4Rregulloren për të dhënat e posaçmetë nevojshme për sistemin e evidencësshtetërore dhe për formën dhepërmbajtjen e formularit të evidencësshtetërore (“Gazeta zyrtare e RM-së”,numër 2/08, 39/10, 13/11, 9/12 dhe101/14).11

Ligji për kontabilitetin e organizatave jofitimprurëse së bashku me aktet nënligjore është pjesëe kornizës juridike e cila e rregullon sektorin jofitimprurës në kuptimin më të gjerë, këtu si më tërëndësishme hyjnë:112Ligji për donacione dhe sponsorisimenë veprimtaritë publike („Gazetazyrtare e Republikës së Maqedonisë“nr. 47/2006; 86/2008; 51/2011;28/2014 dhe 153/2015).4Ligji për partitë politike („Gazetazyrtare e Republikës së Maqedonisë“nr. 76/2004; 5/2007; 8/2007;5/2008 dhe 23/2013).2Ligji për shoqata dhe fondacione(„Gazeta zyrtare e Republikës sëMaqedonisë“ nr. 52/2010, 135/2011dhe 55/2016)5Ligji për financimin e partive politike(„Gazeta zyrtare e Republikës sëMaqedonisë“ nr. 76/2004; 86/2008;161/2008; 96/2009; 148/2011;142/2012 dhe 23/2013).3Ligji për Kryqin e Kuq të Republikëssë Maqeedonisë („Gazeta zyrtaree Republikës së Maqedonisë“ nr.41/1994; 7/1997 dhe 21/1998).6Ligji për pozitën ligjore të kishës,bashkësisë fetare dhe grupit religjioze(„Gazeta zyrtare e Republikës sëMaqedonisë“ nr. 113/2007).

Ligji për kontabilitetin e organizatavejofitimprurëse (në tekstin e mëtejmë Ligji)është sjellë në vitin 2003 me çka u vendoskornizë juridike dhe kërkesa minimale përudhëheqjen e kontabilitetit, raportimit financiardhe administrimin e dokumentacionit ngaorganizatat jofitimprurëse. Në pajtim me Ligjin,janë sjellë edhe aktet nënligjore.Më vonë, me ndryshimet e Ligjit në vitin 2011dhe 2015 plotësohet vetëm pjesa e gjobave,dispozitave për kundërvajtje dhe pragu ipranimit të mjeteve kryesore, ndërsa definicionetesenciale dhe dispozitat të cilat e rregullojnëpunën e kontabilitetit mbeten të pandryshuaraderi më sot.Korniza ligjore kryesore i definon llojet esubjekteve të cilat i nënshtrohen udhëheqjes sëkontabilitetit dhe raportimit financiar në bazëtë Ligjit. Më tej Ligji i rregullon dispozitat përudhëheqjen e kontabilitetit, librave afariste,dokumenteve të kontabilitetit dhe përpunimittë të dhënave, njohjes së të ardhurave dheshpenzimeve, vlerësimin e pozitave të bilancit,revalorizimin, raportet financiare të obligueshmedhe afatet për dorëzim në institucionetkompetente.13

05ZBATIMI I LIGJIT PËRKONTABILITETINE ORGANIZATAVEJOFITIMPRURËSEPersonat juridik me karakter jofitimprurës janë formuar për zbatimin e qëllimeve më të gjeraekonomike, sociale, kulturore, shkencore, humanitare, arsimore, sportive dhe të tjera, obligohen tëmbajnë kontabilitetin sipas Ligjit. Këtu hyjnë format vijuese të organizimit: Bashkësia ekonomike e interesit;e qytetarëve, fondacionet dhe Shoqatatformat e tjera të bashkimit; Partitë politike; Bashkësitë fetare; Grupet religjioze dhe të tjera; Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë;14 Shoqatat për të huajt;joqeveritare të huaja dhe Organizatatndërkombëtare; Organizatat dhe shoqatat humanitare; Sindikatat, dhetë tjerë juridikë të formuar me Personarregulla të veçanta prej të cilave del se janëorganizata jofitimprurëse

Dispozitat e Ligjit për raportim financiar,administrimin e dokumenteve dhe mënyrëne udhëheqjes së kontabilitetit, në mënyrëtë unifikuar zbatohen në të gjitha subjektetpavarësisht natyrës së aktiviteteve të tyre dhevëllimin e financimit. Gjithashtu, nuk ekzistonndarje nga aspekti i misionit dhe qëllimevepër të cilat formohen organizatat. Mund tëthuhet se Ligji për kontabilitetin e organizatavejofitimprurëse paraqet ligj bazik në kornizënjuridike e cila e rregullon sektorin jofitimprurës.Ligji e rregullon materien e cila duhet tëmundësojë dokumentim, saktësi dhe cilësi tëinformacionit financiar. Informacioni financiar icili merret në bazë të të hyrave të kontabilitetitmë tej përdoret për qëllime të raportimitplotësues në bazë të Ligjeve të veçanta dhekontrollit nga institucionet shtetërore dhe trupatrregullatore.Por, Ligji për kontabilitetin e organizatavejofitimprurëse është pjesë e kornizës më të gjerëjuridike gjegjësisht set i Ligjeve të cilat midis veteplotësohen dhe së bashku e rregullojnë punën esektorit jofitimprurës.Kështu ekzistojnë disa çështje të caktuara tëcilat lidhen me punën e kontabilitetit, ndërsadefinohen me ligje të cilat i rregullojnë disalloje të caktuara të organizatave, gjegjësishtsubjekte. Me kornizën më të gjerë ligjore janërregulluar raporte plotësuese dhe zbardhjae të dhënave nga disa lloje të caktuara tëorganizatave jofitimprurëse sipas një Ligjitë veçantë. Gjithashtu, me ligj të veçantërregullohen stimulimet tatimore për donacionedhe sponsorime në veprimtari publike, kriteretpër përdorimin e të njëjtave dhe kontrolli dhembikëqyrja inspektuese.Për shembull, me Ligjin për financimin e partivepolitike parashihet raport i veçantë financiar ipartisë politike si plotësim i paketës standardetë raporteve financiare të rregulluara me Ligjinpër kontabilitetin e organizatave jofitimprurëse.Raporti i posaçëm financiar vjetor mundësonparaitje më të detajuar dhe analitike të tëardhurave dhe shpenzimeve sipas llojeve, ndërsame qëllim të mundësimit të transparencës dhellogaridhënies më të madhe. Më tej, për partitëpolitike rregullohet edhe raportimi plotësuesi cili përfshin specifikimin e të ardhuravedhe shpenzimeve të llogarisë transaksionareprej fushatës zgjedhore si dhe raportimi përshpenzimet për huazimin e hapësirës reklamuesenë fushatë zgjedhoreGjithashtu, shoqatat dhe fondacionet të cilate kanë fituar statusin e interesit publik, nëpajtim me Ligjin për shoqatat dhe fondacionet(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.52/2010, 135/2011 dhe 55/2016) kanë obligimetë veçanta për rap

dhe analizimit të zbatimit të tij praktik, analiza identifikon jokonzistencë, aspekte relevante të cilat aspak nuk janë paraparë në Ligj si dhe dispozita të cilat e vështirësojnë evidencën e kontabilitetit dhe raportimin financiar. Në fund, analiza do të rezultojë me konklutza të cilat lidhen me interpretimin dhe zbatimin e Ligjit

Related Documents:

E pjesetareve te familjes qe mbartin detyrimin per deklarim n& haze t& nenit 22 t& Ligjit nr.9049, dati 10.04.2003 dhe nenit 14, pika 3 tl Ligjit nr.9367, date 07.04.2005, per pasurite qe disponojng veqmas nga cdo anetar i famitjes. Shtetasilsja , bashkkshort/e C] EmEr, atesi, mbiemer f"emij8 madhore se bashku me prinderit

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat dhe degët e bankave të huaja, të licencuara nga Banka e Shqipërisë. Neni 3 Baza ligjore Kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të: a. nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; b. nenit 32, pika 5 të ligjit nr.

të ligjit. Pra, Kuvendi në përgjithësi dhe Komisioni në veçanti mund të kërkoj nga Qeveria një përshkrim të rrethanave dhe vendimmarrjes për secilën dispozitë të ligjit. 4 Qeveria e Mbret ëris s Bashkuar, (2015), Udh zues p r B rjen e Legjislacionit, Kreu XI, Sh nimet Shpjeguese, faqe 71, e qasshme në

prive!te limbajul scris !i registrele formale ale limbajului, pe care elevii le-ar putea dob ndi . vederea sesiz#rii unor particularit#"i regionale/stilistice. Nu n ultimul r nd, observarea, analiza !i . devenind con!tient de anumite reguli structurale ale limbii, f#r# a recurge la analiz#

AUTODYN 5 Streszczenie: W artykule przedstawiono proces penetracji 20 mm pancerza RHA z u życiem 12,7 mm pocisku przeciwpancernego typu B-32. Analiz ę przeprowadzono za pomoc ą programu AUTODYN 5 z u życiem metody SPH. Pokazano wpływ trzech parametrów materi

Kartezyen ilkeler ile belirlenmiştir. Adam ve Eve karakterlerinin destanın farklı bölümlerindeki duygularını göstermek ve analiz etmek için de Malebranche, Hobbes . Early modern philosop

3 Tunca Kortantamer; ³Gl Kasidesi, Eski T rk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara 1993. 4 Cem Dilcin; ³Fuzuli’nin Bir Gazelinin ùerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi, Trkoloji Dergisi, Cilt 9, 1991, s. 43-98. 5 Dursun Ali Tökel, ³Ontolojik Analiz Metodu ve Bu Metodun Baki’nin

Applicants move around seven Multiple Mini Interview (MMI) stations, assessing a particular criterion. One MMI lasts six minutes with one minute for reading instructions and five minutes for completing the task. Each station is supervised by one or two interviewers as appropriate. Interviews are conducted in accordance with the University's Equality and Diversity Policy. At least one member of .