Shtëpia Botuese SHBLSH E RE Planet Mësimore Për Vitin .

10m ago
296 Views
20 Downloads
253.16 KB
17 Pages
Last View : Today
Last Download : 20d ago
Upload by : Troy Oden
Share:
Transcription

Shtëpia Botuese SHBLSH e REPlanet mësimore për vitin shkollor 2011- 2012 në lëndën Aftësim Teknologjik(klasa 5, 6, 7).Aftësim teknologjik 5Ndërtimi i librit ”Aftësim teknologjik 5”Libri ka katër linja kryesore:1.Njeriu dhe shoqëria në teknologji (10 orë: 6 orë njohuri të reja, 4 orë veprimtari praktike )2.Teknologjia e informacionit dhe komunikimi (8 orë: 4 orë njohuri të reja, 4orë veprimtaripraktike)3.Teknologjia e materialeve dhe proceseve (8 orë: 4 orë njohuri të reja, 4 orë veprimtaripraktike)4.Strukturat, mekanizmat, forca dhe energjia (6 orë: 3 orë njohuri të reja, 1 orë veprimtaripraktike, 2 orë eskursion mësimor)Pas zhvillimit të 4 orëve mësimore të linjës 4, realizohen 2 orë ekskursion mësimor, qëmësuesi/ ja e organizon në një kantjer ndërtimi që ndodhet pranë shkollës. Objektivi kryesorështë që: nxënësit të njohin nga afër proceset e përgatitjes së tullave. Në program janë nëdispozicion të mësuesit 3 orë të lira. Në orët e lira është menduar të organizohen veprimtari nëshkollë, për krijimin apo pasurimin e “Këndit të Teknologjisë”, ku vendosen punimet më tëmira të realizuara në orët e punëve praktike. Në këtë veprimtari mund të ftohen prindër, mësuesdhe nxënës të tjerë të shkollës.Përmbajtja e lëndës “Aftësim teknologjik 5”Orë gjithsej35 orëOrë njohuri të reja (T)17 orëOrë punë praktike ( PP)13 orëOrë të lira3 orëOrë ekskursion (E)2 orë1

Shtëpia Botuese SHBLSH E REPlani mësimor: Aftësimi teknologjik 5 (klasa e pestë)Plani mësimor është i bazuar në kurikulën e miratuar nga MASH.Kurikula është zbatuar plotësisht në librin e hartuar, i cili në të gjithë përmbajtjen e tij në çdo orëpërputhet me të.Libri ka objektivat kryesorë dhe specifik.Linja 1Njeriu dhe shoqërianë teknologji (10orë)Objektiva të përgjithshëmTitulli i mësimit11.1 Njeriu nëshoqërinë nëzhvillim.21.2 Uji në natyrë.31.3 Veprimtaripraktike.41.4 Prodhimi iTë tregojë lidhjen e njeriut me mjedisin kujeton dhe ndikimin e tij për ta mbrojtur atë.Të përgatisë filtrin që përdoret për trajtiminmekanik të ujrave të zeza familjare.Të dallojë si ndikon zhvillimi i teknologjisënë rritjen e shumëllojshmërisë tëushqimeve.Të vlerësojë rolin e drithrave, qumështit dhenënprodukteve të tij në dietën ditore.Të marrë pjesë aktive në veprimtaritëpraktike që zhvillohen në klasë.Të plotësojë anketa të ndryshme përmënyrën e të ushqyerit.Objektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:Të dallojë hapat kryesore të zhvillimit tëshoqërisë njerëzore.Të argumentojë se si mund të ndikojë përmirë në mjedisin e qytetit apo të fshatit kubanon.Të dallojë ujin si një pasuri e njerëzimit.Të vlerësojë masat që merren për kursimin eujit.Të shpjegojë si formohen dhe kushkarkohen ujrat e ndotura.Të përgatisë filtrin për pastrimin e ujit tëndotur.Të ndjekë etapat e ndryshme të procesit tëfiltrimit.Të dallojë lëndët e para kryesore për2

sapunit.51.5Klasifikimi iushqimeve61.6 Prodhimibukës.71.7Veprimtaripraktike.81.8 Qumështi dhenën raktike.Linja 2.Teknologjia einformacionit dhekomunikimi(8 orë)iprodhimin e sapunit.Të shpjegojë se përdorimi i sapunit ndikonnë shëndetin e njeriut.Të dallojë që njeriu ka nevojë për ushqimetë ndryshme.Të njohë përbërësit kryesorë të ushqimeve,si: yndyrnat, proteinat, karbohidratet,vitaminat, kripërat minerale.Të vlerësojë ndikimin e teknologjisë nërritjen e shumëllojshmërisë të ushqimeve.Të dallojë bukën si ushqimin më popullornë shumë vende të botës.Të njohë lëndët e para për prodhimin ebukës.Të shpjegojë skemën teknologjike tëprodhimit të bukës.Të përgatisë sanduiçë me mbushje tëndryshme.Të ndjekë një rradhë të caktuar veprimeshpër përgatitjen e tij.Të dallojë qumështin si ushqim i cilipërmban një sasi të madhe substancashushqyese.Të vlerësojë domosdoshmërinë e përpunimittermik të qumështit.Të njohë nënproduktet e qumështit.Të përgatisë me trekëndësha kartonipiramidën e të ushqyerit.Të plotësojë anketën për mënyrën e tëushqyerit.Të dallojë, se një drekë apo një darkë eshtruar dhe e shërbyer bukur, kërkon njëkujdes dhe planifikim të gjithë rradhës sëpunëve.Objektiva të përgjithshëmTë dallojë si ka ndikuar teknologjia nëzhvillimin e komunikimit ndërmjet njerëzvenë shekuj.Të përshkruajë si ka ndryshuar teknologjia3

Titulli i mësimit12.1 Teknologjiadhe qytetërimi.22.2 Teknologjiadhe qytetërimi.32.3 Prodhimet eobjekteve, format,materialet.42.4Mjetetdheaparatet matëse52.5Skicime,vizatime, grafikë.62.6Telefoni,radiojadhealfabeti Mors72.7Televizori.Veprimtari praktike.82.8Makinatllogaritëse,kompjuteri,në kohë të ndryshme të qytetërimit.Të marrë pjesë aktive në veprimtaritë eshumëllojshme të zhvilluara në klasë (matjetë ndryshme me mjete , vizatime tëplanimetrive të mjediseve të brendshme tështëpisë, klasës etj).Të njohë pjesët kryesore të kompjuterit dhetë praktikohet në përdorimin e tij.Objektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:Të dallojë si ka ndikuar teknologjia nëzhvillimin e komunikimit ndërmjet njerëzvenë shekuj.Të njohë epokat e mëdha të qytetërimeve.Të dallojë shkrimin ideografik dhe shkriminalfabetik.Të njohë disa nga zbulimet kryesore qëndikuan në shoqërinë njerëzore nëqytetërimin IV, V.Të identifikojë materialet kryesore qëpërdoren në teknologji.Të dallojë materialet e thjeshta dhe ato tëpërbëra.Të dallojë rëndësinë e pajisjeve matëse.Të përshkruajë një pajisje matëse.Të kryejë matje të ndryshme.Të shpjegojë se si duhet vepruar para se tëndërtohet një objekt.Të njohë lloje të ndryshme vizatimesh.Të vizatojë planimetrinë e klasës ose tëdhomës së tij.Të njohë telefonin si mjet komunikimi.Të dallojë se zbulimi i radios ka patur njërëndësi të madhe për njerëzimin.Të marrë pjesë në veprimtarinë praktike.Të dallojë rëndësinë e televizorit si mjetshumë i rëndësishëm komunikimi.Të shpjegojë si ka ndikuar zhvillimi iteknologjisë në përmirësimin etransmetimit, zërit, figurës etj.Të njohë mjetet e para me të cilat njeriu kamundur të llogarisë.Të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të4

informatika.Linja 3.Teknologjia ematerialeve dheproceseve. (8orë)Titulli i primtaripraktike.3.4 Druri dhepërdorimi i tij.Veprimtaripraktike.453.5 Letra et.Përdorimet.Veprimtari praktike.73.7Metalet.kompjuteritObjektiva të përgjithshëmTë klasifikojë materialet teknologjike sipasgrupeve kryesore.Të përshkruajë vetitë kryesore tëmaterialeve teknologjike.Të kryejë punime dhe riparime të objektevetë ndryshme porcelani, druri etj.Të marrë pjesë në veprimtari të ndryshme.Objektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:Të dallojë skemën e materialeve.Të materialet e thjeshta dhe materialet epërbëra.Të dallojë rëndësinë e përdorimit tëmaterialeve plastike.Të njohë lëndët e para për prodhimin elëndëve plastike.Të dallojë rëndësinë e e qeramikave nëndërtim, enë kuzhine, objekte zbukurimi.Të njohë vetitë kryesore të qeramikës.Të kryejë riparime dhe punime të ndryshmeme plastelinë dhe zbukurime vazosh.Të dallojë drurin si një nga materialet më tëvjetra të përdorura nga njeriu.Të njohë vetitë kryesore të drurit.Të dallojë vegla të ndryshme, punime dheriparime me dru, kashtë etj.Të vlerësojë vetitë e letrës që e bëjnëmaterial të përdorshëm për informacione tëndryshme.Të dallojë lloje të ndryshme letre.Të përgatisë korniza të ngjyrosura, maskaetj. në orët e veprimtarisë praktike.Të përshkruajë vetitë e tekstileve.Të dallojë llojet e tekstileve.Të praktikohet të bëjë veshje kukullash,mbajtëse gjilpërash etj. në veprimtaripraktike.Të dallojë vetitë që i bëjnë metalet të5

Përdorimet.8Linja 4.Strukturat,mekanizmat, forcatdhe energjia.(4 orë)12343.8 Materialet dhembetjet e tyre.Veprimtaripraktike.rëndësishme në përdorimin e tyre.Të shpjegojë si ndryshojnë vetitë nënndikimin e kushteve atmosferike.Të marrin pjesë aktive në grumbullimin embeturinaveObjektiva të përgjithshëmTë dallojë struktura të thjeshta dheelementet që i bëjnë ato të qëndrueshme.Të shpjegojë si punon rrota dhe boshti simakinë e thjeshtë, duke marrë pjesë aktivenë veprimtarinë e zhvilluar në klasë.Të përgatisë llaç me mënyra të thjeshtaduke përdorur materialet e duhura tëndërtimit.Titulli i mësimitObjektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:4.1Materialete Të dallojë materialet që përdoren nëndërtimitndërtim.Të njohë vetitë e materialeve të ndërtimit.Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e njëtulle me mënyra të thjeshta.4.2 Materiale dhe Të dallojë mjete të thjeshta pune qëmjete pune qëpërdoren në ndërtim.përdoren nëTë vlerësojë rëndësinë e rradhës të punës nëndërtim.përgatitjen e llaçit.4.3. Mjete dheTë dallojë se çdo mjet që përdor njeriu përvegla pune tëta bërë punën më të thjeshtë quhet makinë ethjeshta.thjeshtë.Të dallojë lloje të ndryshme makina tëthjeshta.4.4 Rrota dheTë dallojë se si punon rrota dhe boshti siboshti. Veprimtari makinë e thjeshtë.praktike.Të përgatisë me mjete të thjeshta makina tëthjeshta.Në këtë plan mësimor janë të planifikuara 3 orë të lira dhe 2 orë ekskursion mësimor.6

Aftësim teknologjik 6Ndërtimi i librit “Aftësimi teknologjik6”Libri ka katër linja kryesore:1. Teknologjia e materialeve dhe proceseve (14 orë: 6 orë njohuri të reja, 8 orë veprimtaripraktike)2. Strukturat, mekanizmat, forca dhe energjia (10 orë: 7 orë njohuri të reja, 3 orë veprimtaripraktike)3. Teknologjia e informacionit dhe komunikimi (4 orë: 2orë njohuri të reja, 2 orë veprimtaripraktike)4.Njeriu dhe shoqëria në teknologji (4 orë: 2 orë njohuri të reja, 2 orë eskursion mësimor)Në linjën 4 realizohen 2 orë eskursion mësimor, që mësuesi/ ja e organizon në zonën industrialepranë komunitetit ku jetojnë. Në program janë në dispozicion të mësuesit 3 orë të lira. Në orët elira është menduar të organizohen veprimtari në shkollë, për krijimin apo pasurimin e “Këndit tëTeknologjisë”, ku vendosen punimet më të mira të realizuara në orët e punëve praktike. Në këtëveprimtari mund të ftohen prindër, mësues dhe nxënës të tjerë të shkollës.Përmbajtja e lëndës Aftësim teknologjik 6Orë gjithsej35 orëOrë njohuri të reja (T)17 orëOrë veprimtari praktike (VP)13 orëOrë të lira3 orëOrë eskursion (E)2 orë7

Shtëpia Botuese SHBLSH E REPlani mësimor: Aftësimi teknologjik 6 (klasa e gjashtë)Plani mësimor është i bazuar në kurikulën e miratuar nga MASH.Kurikula është zbatuar plotësisht në librin e hartuar, i cili në të gjithë përmbajtjen e tij në çdo orëpërputhet me të.Libri ka objektivat kryesorë dhe specifik.Linja 1Teknologjia ematerialevedhe e proceseve(14 orë)Objektiva të përgjithshëmTitulli i mësimit1, 21.1 Materialet rreth nesh.(2 orë)3, 41.2 Metalet.Veprimtaripraktike (2 orë)51.3 Materialet plastike.61.4 Qelqi dhe qeramika.7,81.5 Druri dhenënproduktet e tij.Veprimtari praktike.Të klasifikojë materialet sipas grupevekryesore të tyre.Të kryejë eksperimente për të përcaktuarvetitë e materialeve.Të aftësohet në përdorimin e mjeteve tëdorës.Të ngjyrosë rroba të ndryshme me bojranatyrore.Të përgatisë letër me materiale të ndryshme.Objektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:Të dallojë objekte të ndryshme që errethojnë.Të rendisë materialet që përbëjnë këtoobjekte.Të përshkruajë vetitë e mataleve.Të tregojë përdorimet e metaleve.Të kryejë eksperimente për të vëzhguar sindryshojnë metalet në ndikimin elagështirës.Të dallojë vetitë kryesore të plastikës.Të njohë lëndët e para të materialeveplastike.Të dallojë si ndryshojnë vetitë e plastikësme ndryshimin e temperaturës.Të rendisë përbërjet, vetitë e qelqit dheqeramikës.Të përshkruajë llojet e qelqit dhe qeramikës.Të dallojë vetitë kryesore që e bëjnë atëlëndë të parë të rëndësishme.Të shpjegojë si ndikon djegja e drurit në8

(2 orë)9,101.6 Tekstili.Veprimtaripraktike (2 orë).11, 121.7 Letra dhe prodhimi isaj. Veprimtari praktike.(2 orë).1.8 Ripërdorimi dhericiklimi (2 orë).13, 14Linja 2.Strukturat,mekanizmat,forcat dheenergjia(10orë)123mjedisin rrethues.Të ndërtojnë kuti të përmasave të ndryshme.Të dallojë vetitë e tekstileve.Të njohë lloje të ndryshme tekstilesh.Të ngjyrosë rroba të ndryshme me bojëranatyrore.Të përshkruajë vetitë e letrës.Të dallojë letrën nga kartoni.Të bëjnë vetë letër me mjete të thjeshta.Të dallojë plehrat shtëpiake, mbeturinat,lëndët e vjetra dhe plehrat e rrugëve.Të vlerësojë procesin e riciklimit.Të marrë pjesë aktive në ndarjen embeturinave.Objektiva të përgjithshëmTë krahasojë trupat elastikë me trupatplastikë.Të kryejë eksperimente për të provuarshndërrimet e energjisë nga një formë nëformën tjetër.Të ndërtojë modele të makinave të thjeshtame konstruksione (lodra) të ndryshme.Të përgatisë modele të komandimit tëllambave me pozicione të ndryshme (me njëçelës të thjeshtë, me dy çelsa).Titulli i mësimitObjektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:2.1Strukturat.Të dallojë trupat elastikë nga trupat plastikë.Qëndrueshmëria, tipat e Të përshkruajë dukuritë e shtypjes,strukturave. Demostrime tërheqjes, përkuljes, këputjes, përdredhjes.praktike.2.2 Energjia. Burimet e Të njohë burime të ndryshme të energjisë.energjisë.Të dallojë burime të ndryshme të energjisëqë shkaktojnë ndotjen e mjedisit.2.3 Format e energjisë Të shpjegojë si e siguron njeriu energjinëdhe ruajtja e saj.për të punuar.Të tregojë mënyra të shndërrimit tëenergjisë.9

4, 5678910Linja 3.Teknologjia ri praktike.(2 orë)2.5Mekanizmatëthjeshta.Të zhvillojë eksperimente ku vrojtohenshndërrimet e energjisë.Të dallojë mekanizma që kryejnë lëvizjedrejtvizore dhe të tjera për lëvizjenrrotulluese.2.6 Makina të thjeshta.Të dallojë elementë të përbashkët të levave.Të përshkruajë levat e llojeve të ndryshme.2.7 Makina të thjeshta.Të dallojë llojet e rrotullave.Të ndërtojë modele të thjeshta të rrotullave.2.8 Qarku i rrymës Të shpjegojë rrugën që ndjek rrymaelektrike.elektrike nga vendi ku prodhohet deri tepërdoruesi.Të dallojë elementet që formojnë qarkunelektrik.2.9 Veprimtari praktike.Të ushtrohen të ndërtojnë një qark elektriktë thjeshtë.Objektiva të përgjithshëmTë përshkruajë mënyra të ndryshmekomunikimi.Të kryejë matje të ndryshme me vizore,raportor etj.Të respektojë rregullat gjatë

Shtëpia Botuese SHBLSH e RE Planet mësimore për vitin shkollor 2011- 2012 në lëndën Aftësim Teknologjik (klasa 5, 6, 7). Aftësim teknologjik 5 Ndërtimi i librit ”Aftësim teknologjik 5” Libri ka katër linja kryesore: 1.Njeriu dhe shoqëria në teknologji (10 orë: 6 orë njohuri të reja, 4 orë veprimtari praktike )