Shtëpia Botuese SHBLSH E RE Planet Mësimore Për Vitin .

1y ago
409 Views
21 Downloads
253.16 KB
17 Pages
Last View : Today
Last Download : 6m ago
Upload by : Troy Oden
Transcription

Shtëpia Botuese SHBLSH e REPlanet mësimore për vitin shkollor 2011- 2012 në lëndën Aftësim Teknologjik(klasa 5, 6, 7).Aftësim teknologjik 5Ndërtimi i librit ”Aftësim teknologjik 5”Libri ka katër linja kryesore:1.Njeriu dhe shoqëria në teknologji (10 orë: 6 orë njohuri të reja, 4 orë veprimtari praktike )2.Teknologjia e informacionit dhe komunikimi (8 orë: 4 orë njohuri të reja, 4orë veprimtaripraktike)3.Teknologjia e materialeve dhe proceseve (8 orë: 4 orë njohuri të reja, 4 orë veprimtaripraktike)4.Strukturat, mekanizmat, forca dhe energjia (6 orë: 3 orë njohuri të reja, 1 orë veprimtaripraktike, 2 orë eskursion mësimor)Pas zhvillimit të 4 orëve mësimore të linjës 4, realizohen 2 orë ekskursion mësimor, qëmësuesi/ ja e organizon në një kantjer ndërtimi që ndodhet pranë shkollës. Objektivi kryesorështë që: nxënësit të njohin nga afër proceset e përgatitjes së tullave. Në program janë nëdispozicion të mësuesit 3 orë të lira. Në orët e lira është menduar të organizohen veprimtari nëshkollë, për krijimin apo pasurimin e “Këndit të Teknologjisë”, ku vendosen punimet më tëmira të realizuara në orët e punëve praktike. Në këtë veprimtari mund të ftohen prindër, mësuesdhe nxënës të tjerë të shkollës.Përmbajtja e lëndës “Aftësim teknologjik 5”Orë gjithsej35 orëOrë njohuri të reja (T)17 orëOrë punë praktike ( PP)13 orëOrë të lira3 orëOrë ekskursion (E)2 orë1

Shtëpia Botuese SHBLSH E REPlani mësimor: Aftësimi teknologjik 5 (klasa e pestë)Plani mësimor është i bazuar në kurikulën e miratuar nga MASH.Kurikula është zbatuar plotësisht në librin e hartuar, i cili në të gjithë përmbajtjen e tij në çdo orëpërputhet me të.Libri ka objektivat kryesorë dhe specifik.Linja 1Njeriu dhe shoqërianë teknologji (10orë)Objektiva të përgjithshëmTitulli i mësimit11.1 Njeriu nëshoqërinë nëzhvillim.21.2 Uji në natyrë.31.3 Veprimtaripraktike.41.4 Prodhimi iTë tregojë lidhjen e njeriut me mjedisin kujeton dhe ndikimin e tij për ta mbrojtur atë.Të përgatisë filtrin që përdoret për trajtiminmekanik të ujrave të zeza familjare.Të dallojë si ndikon zhvillimi i teknologjisënë rritjen e shumëllojshmërisë tëushqimeve.Të vlerësojë rolin e drithrave, qumështit dhenënprodukteve të tij në dietën ditore.Të marrë pjesë aktive në veprimtaritëpraktike që zhvillohen në klasë.Të plotësojë anketa të ndryshme përmënyrën e të ushqyerit.Objektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:Të dallojë hapat kryesore të zhvillimit tëshoqërisë njerëzore.Të argumentojë se si mund të ndikojë përmirë në mjedisin e qytetit apo të fshatit kubanon.Të dallojë ujin si një pasuri e njerëzimit.Të vlerësojë masat që merren për kursimin eujit.Të shpjegojë si formohen dhe kushkarkohen ujrat e ndotura.Të përgatisë filtrin për pastrimin e ujit tëndotur.Të ndjekë etapat e ndryshme të procesit tëfiltrimit.Të dallojë lëndët e para kryesore për2

sapunit.51.5Klasifikimi iushqimeve61.6 Prodhimibukës.71.7Veprimtaripraktike.81.8 Qumështi dhenën raktike.Linja 2.Teknologjia einformacionit dhekomunikimi(8 orë)iprodhimin e sapunit.Të shpjegojë se përdorimi i sapunit ndikonnë shëndetin e njeriut.Të dallojë që njeriu ka nevojë për ushqimetë ndryshme.Të njohë përbërësit kryesorë të ushqimeve,si: yndyrnat, proteinat, karbohidratet,vitaminat, kripërat minerale.Të vlerësojë ndikimin e teknologjisë nërritjen e shumëllojshmërisë të ushqimeve.Të dallojë bukën si ushqimin më popullornë shumë vende të botës.Të njohë lëndët e para për prodhimin ebukës.Të shpjegojë skemën teknologjike tëprodhimit të bukës.Të përgatisë sanduiçë me mbushje tëndryshme.Të ndjekë një rradhë të caktuar veprimeshpër përgatitjen e tij.Të dallojë qumështin si ushqim i cilipërmban një sasi të madhe substancashushqyese.Të vlerësojë domosdoshmërinë e përpunimittermik të qumështit.Të njohë nënproduktet e qumështit.Të përgatisë me trekëndësha kartonipiramidën e të ushqyerit.Të plotësojë anketën për mënyrën e tëushqyerit.Të dallojë, se një drekë apo një darkë eshtruar dhe e shërbyer bukur, kërkon njëkujdes dhe planifikim të gjithë rradhës sëpunëve.Objektiva të përgjithshëmTë dallojë si ka ndikuar teknologjia nëzhvillimin e komunikimit ndërmjet njerëzvenë shekuj.Të përshkruajë si ka ndryshuar teknologjia3

Titulli i mësimit12.1 Teknologjiadhe qytetërimi.22.2 Teknologjiadhe qytetërimi.32.3 Prodhimet eobjekteve, format,materialet.42.4Mjetetdheaparatet matëse52.5Skicime,vizatime, grafikë.62.6Telefoni,radiojadhealfabeti Mors72.7Televizori.Veprimtari praktike.82.8Makinatllogaritëse,kompjuteri,në kohë të ndryshme të qytetërimit.Të marrë pjesë aktive në veprimtaritë eshumëllojshme të zhvilluara në klasë (matjetë ndryshme me mjete , vizatime tëplanimetrive të mjediseve të brendshme tështëpisë, klasës etj).Të njohë pjesët kryesore të kompjuterit dhetë praktikohet në përdorimin e tij.Objektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:Të dallojë si ka ndikuar teknologjia nëzhvillimin e komunikimit ndërmjet njerëzvenë shekuj.Të njohë epokat e mëdha të qytetërimeve.Të dallojë shkrimin ideografik dhe shkriminalfabetik.Të njohë disa nga zbulimet kryesore qëndikuan në shoqërinë njerëzore nëqytetërimin IV, V.Të identifikojë materialet kryesore qëpërdoren në teknologji.Të dallojë materialet e thjeshta dhe ato tëpërbëra.Të dallojë rëndësinë e pajisjeve matëse.Të përshkruajë një pajisje matëse.Të kryejë matje të ndryshme.Të shpjegojë se si duhet vepruar para se tëndërtohet një objekt.Të njohë lloje të ndryshme vizatimesh.Të vizatojë planimetrinë e klasës ose tëdhomës së tij.Të njohë telefonin si mjet komunikimi.Të dallojë se zbulimi i radios ka patur njërëndësi të madhe për njerëzimin.Të marrë pjesë në veprimtarinë praktike.Të dallojë rëndësinë e televizorit si mjetshumë i rëndësishëm komunikimi.Të shpjegojë si ka ndikuar zhvillimi iteknologjisë në përmirësimin etransmetimit, zërit, figurës etj.Të njohë mjetet e para me të cilat njeriu kamundur të llogarisë.Të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të4

informatika.Linja 3.Teknologjia ematerialeve dheproceseve. (8orë)Titulli i primtaripraktike.3.4 Druri dhepërdorimi i tij.Veprimtaripraktike.453.5 Letra et.Përdorimet.Veprimtari praktike.73.7Metalet.kompjuteritObjektiva të përgjithshëmTë klasifikojë materialet teknologjike sipasgrupeve kryesore.Të përshkruajë vetitë kryesore tëmaterialeve teknologjike.Të kryejë punime dhe riparime të objektevetë ndryshme porcelani, druri etj.Të marrë pjesë në veprimtari të ndryshme.Objektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:Të dallojë skemën e materialeve.Të materialet e thjeshta dhe materialet epërbëra.Të dallojë rëndësinë e përdorimit tëmaterialeve plastike.Të njohë lëndët e para për prodhimin elëndëve plastike.Të dallojë rëndësinë e e qeramikave nëndërtim, enë kuzhine, objekte zbukurimi.Të njohë vetitë kryesore të qeramikës.Të kryejë riparime dhe punime të ndryshmeme plastelinë dhe zbukurime vazosh.Të dallojë drurin si një nga materialet më tëvjetra të përdorura nga njeriu.Të njohë vetitë kryesore të drurit.Të dallojë vegla të ndryshme, punime dheriparime me dru, kashtë etj.Të vlerësojë vetitë e letrës që e bëjnëmaterial të përdorshëm për informacione tëndryshme.Të dallojë lloje të ndryshme letre.Të përgatisë korniza të ngjyrosura, maskaetj. në orët e veprimtarisë praktike.Të përshkruajë vetitë e tekstileve.Të dallojë llojet e tekstileve.Të praktikohet të bëjë veshje kukullash,mbajtëse gjilpërash etj. në veprimtaripraktike.Të dallojë vetitë që i bëjnë metalet të5

Përdorimet.8Linja 4.Strukturat,mekanizmat, forcatdhe energjia.(4 orë)12343.8 Materialet dhembetjet e tyre.Veprimtaripraktike.rëndësishme në përdorimin e tyre.Të shpjegojë si ndryshojnë vetitë nënndikimin e kushteve atmosferike.Të marrin pjesë aktive në grumbullimin embeturinaveObjektiva të përgjithshëmTë dallojë struktura të thjeshta dheelementet që i bëjnë ato të qëndrueshme.Të shpjegojë si punon rrota dhe boshti simakinë e thjeshtë, duke marrë pjesë aktivenë veprimtarinë e zhvilluar në klasë.Të përgatisë llaç me mënyra të thjeshtaduke përdorur materialet e duhura tëndërtimit.Titulli i mësimitObjektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:4.1Materialete Të dallojë materialet që përdoren nëndërtimitndërtim.Të njohë vetitë e materialeve të ndërtimit.Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e njëtulle me mënyra të thjeshta.4.2 Materiale dhe Të dallojë mjete të thjeshta pune qëmjete pune qëpërdoren në ndërtim.përdoren nëTë vlerësojë rëndësinë e rradhës të punës nëndërtim.përgatitjen e llaçit.4.3. Mjete dheTë dallojë se çdo mjet që përdor njeriu përvegla pune tëta bërë punën më të thjeshtë quhet makinë ethjeshta.thjeshtë.Të dallojë lloje të ndryshme makina tëthjeshta.4.4 Rrota dheTë dallojë se si punon rrota dhe boshti siboshti. Veprimtari makinë e thjeshtë.praktike.Të përgatisë me mjete të thjeshta makina tëthjeshta.Në këtë plan mësimor janë të planifikuara 3 orë të lira dhe 2 orë ekskursion mësimor.6

Aftësim teknologjik 6Ndërtimi i librit “Aftësimi teknologjik6”Libri ka katër linja kryesore:1. Teknologjia e materialeve dhe proceseve (14 orë: 6 orë njohuri të reja, 8 orë veprimtaripraktike)2. Strukturat, mekanizmat, forca dhe energjia (10 orë: 7 orë njohuri të reja, 3 orë veprimtaripraktike)3. Teknologjia e informacionit dhe komunikimi (4 orë: 2orë njohuri të reja, 2 orë veprimtaripraktike)4.Njeriu dhe shoqëria në teknologji (4 orë: 2 orë njohuri të reja, 2 orë eskursion mësimor)Në linjën 4 realizohen 2 orë eskursion mësimor, që mësuesi/ ja e organizon në zonën industrialepranë komunitetit ku jetojnë. Në program janë në dispozicion të mësuesit 3 orë të lira. Në orët elira është menduar të organizohen veprimtari në shkollë, për krijimin apo pasurimin e “Këndit tëTeknologjisë”, ku vendosen punimet më të mira të realizuara në orët e punëve praktike. Në këtëveprimtari mund të ftohen prindër, mësues dhe nxënës të tjerë të shkollës.Përmbajtja e lëndës Aftësim teknologjik 6Orë gjithsej35 orëOrë njohuri të reja (T)17 orëOrë veprimtari praktike (VP)13 orëOrë të lira3 orëOrë eskursion (E)2 orë7

Shtëpia Botuese SHBLSH E REPlani mësimor: Aftësimi teknologjik 6 (klasa e gjashtë)Plani mësimor është i bazuar në kurikulën e miratuar nga MASH.Kurikula është zbatuar plotësisht në librin e hartuar, i cili në të gjithë përmbajtjen e tij në çdo orëpërputhet me të.Libri ka objektivat kryesorë dhe specifik.Linja 1Teknologjia ematerialevedhe e proceseve(14 orë)Objektiva të përgjithshëmTitulli i mësimit1, 21.1 Materialet rreth nesh.(2 orë)3, 41.2 Metalet.Veprimtaripraktike (2 orë)51.3 Materialet plastike.61.4 Qelqi dhe qeramika.7,81.5 Druri dhenënproduktet e tij.Veprimtari praktike.Të klasifikojë materialet sipas grupevekryesore të tyre.Të kryejë eksperimente për të përcaktuarvetitë e materialeve.Të aftësohet në përdorimin e mjeteve tëdorës.Të ngjyrosë rroba të ndryshme me bojranatyrore.Të përgatisë letër me materiale të ndryshme.Objektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:Të dallojë objekte të ndryshme që errethojnë.Të rendisë materialet që përbëjnë këtoobjekte.Të përshkruajë vetitë e mataleve.Të tregojë përdorimet e metaleve.Të kryejë eksperimente për të vëzhguar sindryshojnë metalet në ndikimin elagështirës.Të dallojë vetitë kryesore të plastikës.Të njohë lëndët e para të materialeveplastike.Të dallojë si ndryshojnë vetitë e plastikësme ndryshimin e temperaturës.Të rendisë përbërjet, vetitë e qelqit dheqeramikës.Të përshkruajë llojet e qelqit dhe qeramikës.Të dallojë vetitë kryesore që e bëjnë atëlëndë të parë të rëndësishme.Të shpjegojë si ndikon djegja e drurit në8

(2 orë)9,101.6 Tekstili.Veprimtaripraktike (2 orë).11, 121.7 Letra dhe prodhimi isaj. Veprimtari praktike.(2 orë).1.8 Ripërdorimi dhericiklimi (2 orë).13, 14Linja 2.Strukturat,mekanizmat,forcat dheenergjia(10orë)123mjedisin rrethues.Të ndërtojnë kuti të përmasave të ndryshme.Të dallojë vetitë e tekstileve.Të njohë lloje të ndryshme tekstilesh.Të ngjyrosë rroba të ndryshme me bojëranatyrore.Të përshkruajë vetitë e letrës.Të dallojë letrën nga kartoni.Të bëjnë vetë letër me mjete të thjeshta.Të dallojë plehrat shtëpiake, mbeturinat,lëndët e vjetra dhe plehrat e rrugëve.Të vlerësojë procesin e riciklimit.Të marrë pjesë aktive në ndarjen embeturinave.Objektiva të përgjithshëmTë krahasojë trupat elastikë me trupatplastikë.Të kryejë eksperimente për të provuarshndërrimet e energjisë nga një formë nëformën tjetër.Të ndërtojë modele të makinave të thjeshtame konstruksione (lodra) të ndryshme.Të përgatisë modele të komandimit tëllambave me pozicione të ndryshme (me njëçelës të thjeshtë, me dy çelsa).Titulli i mësimitObjektiva për çdo orë mësimiNxënësi/ja duhet:2.1Strukturat.Të dallojë trupat elastikë nga trupat plastikë.Qëndrueshmëria, tipat e Të përshkruajë dukuritë e shtypjes,strukturave. Demostrime tërheqjes, përkuljes, këputjes, përdredhjes.praktike.2.2 Energjia. Burimet e Të njohë burime të ndryshme të energjisë.energjisë.Të dallojë burime të ndryshme të energjisëqë shkaktojnë ndotjen e mjedisit.2.3 Format e energjisë Të shpjegojë si e siguron njeriu energjinëdhe ruajtja e saj.për të punuar.Të tregojë mënyra të shndërrimit tëenergjisë.9

4, 5678910Linja 3.Teknologjia ri praktike.(2 orë)2.5Mekanizmatëthjeshta.Të zhvillojë eksperimente ku vrojtohenshndërrimet e energjisë.Të dallojë mekanizma që kryejnë lëvizjedrejtvizore dhe të tjera për lëvizjenrrotulluese.2.6 Makina të thjeshta.Të dallojë elementë të përbashkët të levave.Të përshkruajë levat e llojeve të ndryshme.2.7 Makina të thjeshta.Të dallojë llojet e rrotullave.Të ndërtojë modele të thjeshta të rrotullave.2.8 Qarku i rrymës Të shpjegojë rrugën që ndjek rrymaelektrike.elektrike nga vendi ku prodhohet deri tepërdoruesi.Të dallojë elementet që formojnë qarkunelektrik.2.9 Veprimtari praktike.Të ushtrohen të ndërtojnë një qark elektriktë thjeshtë.Objektiva të përgjithshëmTë përshkruajë mënyra të ndryshmekomunikimi.Të kryejë matje të ndryshme me vizore,raportor etj.Të respektojë rregullat gjatë

Shtëpia Botuese SHBLSH e RE Planet mësimore për vitin shkollor 2011- 2012 në lëndën Aftësim Teknologjik (klasa 5, 6, 7). Aftësim teknologjik 5 Ndërtimi i librit ”Aftësim teknologjik 5” Libri ka katër linja kryesore: 1.Njeriu dhe shoqëria në teknologji (10 orë: 6 orë njohuri të reja, 4 orë veprimtari praktike )

Related Documents:

Shtëpia Botuese: SHBLSH E RE Plani mësimor: Fizika 11 me zgjedhje të detyruar Viti shkollor 2010 – 2011 Lënda : Fizika 11 Me zgjedhje të detyruar Plani mësimor bazohet në kurrikulën e miratuar nga MASH Libri Fizika 11 me zgjedhje të detyruar është hartuar në përputhje të plotë me kurrikulën e miratuar nga MASH.

requiring a full PIA. If required, the system owner conducts the PIA using the PIA Template4 and the accompanying PIA Writing Guide5. The system owner responds to privacy-related questions regarding: Data in the system (e.g., what data is collected and why) Attributes of the data (e.g., use and accuracy) Sharing practices

long island lambert nad 83 channel coordinates 312578.659 1381466.652 10-61 . 312141.277 1383169.787 f’ . sh t 2 o f 8 s h t 3 o f sh t 4 o f 8 sht 5 o f 8 sht 6 of 8 sht 7 o f 8 s h e t 8 o fp6 8 u. s. army d e p a r t m e n t o f i t h e a r y n e w yo r k, e w yo r k i 10278 n e w yo r k s d s t r c t c o r ps o f e ng i n ee r s a pp .

“Libri I mësuesit - MATEMATIKA 5”. PLANI MËSIMOR MATEMATIKA 5 Për klasën e pestë të shkollës 9-vjeçare Viti shkollor 2011-2012 Materiali që ju paraqitet përmban në mënyrë të detajuar vetëm planin mësimor me synime të përgjithshme, objektiva sipas linjave dhe për çdo orë mësimore. shblsh e re LIBRI I MËSUESIT MATEMATIKA 5

electronic devices collected pursuant to a warrant, abandonment, or when the owner consented to a search of the device, and to identify trends and patterns of illicit activities. This PIA does not include searches conducted pursuant to border search authority. CBP is publishing this PIA

DHS/FEMA/PIA-027 National Emergency Management Information System-Individual Assistance (NEMIS-IA) (June 29, 2012). DHS/FEMA/PIA-038(a) Virginia Systems Repository (VSR): Data Repositories (May 12, 2014). Individuals and Households Program The most prominent IA program is

Words and music by for children'choir (unisson) and/or mixed choir (SATB) 1 Look at the world John RUTTER 5 9 13 Piano Pia. S. Pia. S. Pia. 22 22 1. Look at the world, Look at the world, ev 'ry thing all a round us: and mar vel ev 'ry day. Brightly 66 leggiero CHILDREN (or SOPRANO) mise

“Parcel ë” – sht termi i p rdorur n k t rregullore zhvillimi q n nkupton t gjitha përkufizimet ligjore dhe teknike të konceptit pronë, e identifikuar me numër të parcelës dhe e regjistruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme. q. “Hap ësira t hapura”– sht termi q p rdoret p r identifikimin e hap sirave t

E x p re s sF, o re sHt sl l /i 71A veto 2 1S t / Q u e e n s b rdi g eQ, u e e n s Fo re sHt /l l 7i 1A veQ, u e e n sto L owe rE a sSt di e / 2A veM, a n h at t a n Local Late Nights and Weekends: No service Long Island City/Court Square, Queens to Smith St

-04: .150 [3.81]-05 .170 [4.32]-14: .150 [3.81](not available with -sm, fm, lm plating options) options-p: pick & place pad (4 pos min) (see fig 11, sht 4 & table 5)-tr: tape & reel packaging (see note 18) (not available with -ejc, -ec & -epc. see note 11)-fr: full reel qty. tape and reel (see note17)-es: end shrouds (see fig 6, sht 3)

3. Gramatika e gjuhës shqipe. Për shkollat e mesme pedagogjike. [Ribotim]. Shtëpia Botuese e Librit Shkollor. Tiranë 1970 3, f. 260. 4. Gramatika e gjuhës shqipe. Fonetika, morfologjia. Doracak për shkollat e mesme. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës. Prishtinë 1968, f. 218; Prishtinë 1969 2, f. 219; Prishtinë .

uwezo alio nao katika kuishi maisha mapya. Tutajifunza jinsi wokovu unavyomletea Mkristo maisha haya mapya. Lakini pia, kwa sababu watu wengine wameyachanganya mafundisho ya wokovu, tutayachunguza mafundisho ya uongo kuhusu wokovu pia. Kwa mfano hali ya kutegeme matendo mema a kwa wokovu au utegemezi katika kifo cha Yesu pamoja na ubatizo.

PIA Guide for additional guidance on conducting a PIA or meeting the requirements of the E-Government Act of 2002. See . webTA An online web-based time and attendance application. WebTA . Program Web-Based Training (Charge Card Training) The U.S. Department of the

2.2 Consumer Behaviour in the Context of the Financial Services Industry 26 2.3 Innovation Diffusion Theory (IDT) and Perceived Attributes of Innovation (PIA) 33 2.3.1 Criticisms of the IDT and PIA 41 2.4 The

LEAP Extended (LEAP-EX) 1.2 Is the system internally or externally hosted? Internally Hosted (SEC) Externally hosted (Contractor or other agency/organization): Contractor: Cornerstone On Demand (CSOD) 1.3 Reason for completing PIA New project or system This is an exist

PiA Solar’s product is designed and certified in accordance to SANS 10160-1-3. . anywhere on the roof sheet using 4 x M6 self tapping caphead, therefore producing two solutions in one innovative clamp. the clamp is supplied with a sealing rubber. the clamp comes with

3. PIA-4A/QUEZON: The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Lucena city branch conducts 'money cup for the grown up' for employees of BSP, Lucena. This is part of the national savings concioussness week and financi

DHS/USCIS/PIA-18(b) Alien Change of Address Card (AR-11) Page 5 The change of address process is covered under the DHS/USCIS-007 Benefits Information System (BIS) 13Systems of Records Notice. T

The Information Governance Lead should be consulted at the start of the design phase of any new service, process, purchase of implementation of an information asset 1 etc. so that they can advise on the need and procedures for completing the PIA.

Vol.10, No.8, 2018 3 Annual Book of ASTM Standards (1986), “Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poissons’s Ratio of Concrete in Compression”, ASTM C 469-83, Volume 04.02, 305-309. Table 1. Dimensions of a typical concrete block units used in the construction of the prisms Construction Method a (mm) b