HERSIENINGSBOEK 2020 KWARTAAL 2 Graad 12

1y ago
149 Views
12 Downloads
910.80 KB
24 Pages
Last View : Today
Last Download : 3m ago
Upload by : Lilly Andre
Transcription

Direktoraat: Kurrikulum VOOBESIGHEIDSTUDIESHERSIENINGSBOEK2020 KWARTAAL 2Graad 12Hierdie hersieningsprogram is ontwikkel om jou te help met diehersiening van belangrike inhoud en vaardighede wat gedurende dietweede kwartaal onderrig is. Die doel is om jou voor te berei om diekernkonsepte te verstaan. Dit wil jou ook die geleentheid bied om dieverwagte standaard en toepassing van kennis te verkry wat nodig is omsukses in die NSS-eksamen te behaal.Die hersieningsprogram handel oor die volgende onderwerpe: BesigheidsektoreGehalte van PrestasieBestuur & LeierskapBeleggings: SekuriteiteBeleggings: VersekeringSpanprestasie & Konflikbestuur

2INHOUDSOPGAWEInhoudBladsy nommer1Besigheidstudies: Hoof onderwerpe en Onderwerpe2Voor-Toets3-43Sake Sektore5-64Gehalte van Prestasie7 - 115Bestuur & Leierskap12 - 146Beleggings: Sekuriteite15 - 197Beleggings: Versekering19 - 228Spanprestasie & Konflikbestuur23 - 242BESIGHEIDSTUDIES – GRAAD 12: HOOF ONDERWERPE EN eBesigheidsrolleBesigheidsbedrywighede1Impak van OnlangseWetgewingBestuur & LeierskapProfessionalisme Beleggings: SekuriteiteKreatiewe DenkeGehalte van Prestasie3Besigheidsektore enhul omgewingsBelegging: VersekeringKMV / KMI4OndernemingsvormeMensregte,Inklusiwiteit &Omgewingskwessies5Aanbieding vanSpanprestasie, &InligtingKonflikbestuurGr 12 Besigheidstudies2020 Kwartaal 2 – HersieningLeerderSkool

3VOOR-TOETS1. BesigheidsektoreUitdagings1.2.3.Verskaffers van mynbou toerusting het hul prysemet meer as 20% verhoog.Die toesighouer het nie 'n goeiewerksverhouding met sy werknemers nie.DM kan hul produkte nie meer uitvoer nie asgevolg van 'n toename in die wisselkoers.BesigheidOmgewingsMate van Beheer1.11.41.21.51.31.62. Voordele van 'n goeie gehalte bestuurstelsel2.1Doeltreffende kliëntediens word gelewer, wat lei tot verhoogde .2.22.32.4Tyd en . word doeltreffend gebruik. verhoog deur behoorlike tydsbestuur / gebruik van hoë gehaltehulpbronneVisie / Missie / Besigheidsdoelwitte kan . word.2.5Besigheid het 'n . bo sy mededingers.2.6Produkte / dienste word voortdurend verbeter, wat lei tot . vlakkevan klantetevredenheid.3. Leierskapstyle3.1Die leier laat die werknemers toe om aan die besluitnemingsprosesdeel te neem, sodat hulle bemagtig / positief voel.3.2Vinnige besluite kan geneem word sonder raadpleging /oorweging van volgelinge / werknemers3.3Ondergeskiktes is kundiges en weet wat hulle wil he / kanverantwoordelikheid neem vir hul optrede3.4Moedig werknemers aan om hard te werk omdat hulle beloningssal ontvang.3.5Werknemers word gemotiveer aangesien die leier energiek /inspirerend is.3.6Bestuurders verseker dat reëls / regulasies altyd akkuraat gevolgword.4. Funksies van die JSE/JEB4.1Gee geleenthede aan . soos versekeringsmaatskappye om hul fondsein aandele te belê.4.24.34.4Dien as 'n barometer / aanwyser van . in SA.Hou beleggers op . ingelig deur daagliks die aandeelpryse te publiseer.Tree op as 'n skakel tussen . en openbare maatskappye.

4.54.64.74Aandele word gewaardeer en geassesseer deur . word genooi om deel te neem aan die ekonomie van die land deurdie koop / verkoop van aandele.Reguleer die . vir die hantering van aandele.5. Versekering begrippe5.1'n Kontrak tussen 'n persoon / besigheid / versekerde watversekeringsdekking vereis en die versekeringsmaatskappy /versekeraar wat die finansiële risiko dra.5.2 Kom voor wanneer eiendom of bates verseker word vir minder as hulvolle markwaarde.5.3 'n Bepaling wat deur die versekeraar gestel word wat van toepassing iswanneer eiendom / goedere onderverseker / versekerde is vir minderas die markwaarde.5.4 Dit is 'n bepaling waarvolgens die versekeraar verlore / beskadigdeeiendom / goedere vervang word in plaas van vergoeding betaal5.5 Gewoonlik van toepassing op korttermynversekering, aangesien dieversekerde vergoed word vir gespesifiseerde / bewese skade / verlies.5.6 Van toepassing op langtermynversekering waar dieversekeraar onderneem om 'n ooreengekome bedrag uit te betaal in diegeval van lewensverlies.5.7 Versekerde moet eerlik wees om besonderhede te verskaf wanneer hy in'n versekeringskontrak aangaan.5.8 Wanneer die item verseker word vir meer as die werklike markwaarde5.9 'n Klousule wat bepaal dat die versekerde verantwoordelik is vir 'n vastebedrag van die eis wanneer 'n eis ingedien word.5.10 Versekerde moet bewys dat hy / sy 'n finansiële verlies sal ly indien dieversekerde voorwerp beskadig / verlore is /ophou om te bestaan.6. Stadia van Spanontwikkeling6.16.26.36.46.5Individue versamel inligting en indrukke oor mekaar en die omvang vandie taak en hoe om dit te benader.Verskillende idees van spanlede sal meeding vir oorweging.Rolle en verantwoordelikhede is duidelik en word aanvaar.Alle lede is nou bevoeg, outonome en in staat om diebesluitnemingsproses sonder toesig te hanteer.Die fokus is op die voltooiing van die taak / die beëindiging van dieprojek.TOTAL: 40

51. Besigheidsektore1.1. Noem DRIE tipes besigheidsektore. hierdie vraag vereis dat jy slegs die DRIE tipe besigheidsektore moet lys. Die drie soorte is: Primêre-; Sekondêre- en tersiêre sektore Jy kan ook gevra word om die drie soorte sektore uit 'n scenario te identifiseer:MAC FORESTRY PLANTATIONS (PTY) LTDDie stigters van Mac Forestry Plantations (Pty) Ltd lewer hout aan Swazi Timber Ltd, watmeubels vervaardig. Mac Plantation (Pty) Ltd het kapitaal by Peoples 'Bank geleen omuitbreiding te finansier.Skryf jou antwoord neer in die tabel hieronder:1Primêre sektor2Sekondêre sektor3Tersiêre sektor1.2. Identifiseer besigheidsuitdagings uit gegewe scenario's en gevallestudies en klassifiseerhul volgens die DRIE besigheidsomgewingsOp hierdie vraag moet u op TWEE maniere beantwoord Eerstens: Identifiseer besigheidsuitdagings Tweedens: Klassifiseer die uitdagings volgens Drie sake-omgewingsBHEKI'S Kippenplaas (BCF)Die werknemers van Bheki se hoenderplaas is op Maandae gereeld afwesig. Hul verskaffersvan hoendervoer lewer nie voorraad betyds af nie. Die stoorkamer en kantoorblok van BCF isdeur 'n hewige reën vernietig.2.1 Haal DRIE uitdagings aan wat BCF uit die bogenoemde scenario in die gesig staar. (3)2.2 Klassifiseer die uitdagings volgens die DRIE besigheidsomgewings.(3)

6Dit is altyd raadsaam om 'n TWEE kolomtabel te teken en u antwoorde in die tabel te skryf:Uitdagings[2.1.]Besigheidsomgewings [2.2]Werknemers is gereeld op Maandae afwesigMikroVerskaffers van hoendervoer lewer nie voorraad betyds af nie.MarkDie stoorkamer en kantoorblok van BCF is deur 'n hewige reënvernietig.Makro3. Noem / Verduidelik die mate van beheer wat die onderneming oor elk van die driebesigheidsomgewings het Gebruik die geheue kaart hieronder om jou te help met die die sake-omgewings enomvang van beheer vir elk van die besigheidsomgewings

72. Gehalte van PrestasieIn hierdie onderwerp moet jy die volgende ken en toepas:2.1. Definieer die volgende konsepte:1. Gehalte/Kwaliteit4. Gehaltebestuur2. Gehaltebeheer5. Gehalteprestasie3. Gehalteversekering6. GehaltebeheerstelselsGebruik die volgende sleutelwoorde om u te help om die betekenis van die terme te onthou:Prodek / diens se vermoë om 'n spesifieke behoefte te bevredig.Die finale produk te inspekteer om te verseker dat dit aan dievereiste standaarde voldoen.Verseker dat vereiste standaarde in elke stadium van die prosesnagekom is.Bestuur van alle aktiwiteite wat nodig is om te verseker, datonderneming lewer goedere en dienste van konstante hoëstandaard.Totale prestasie van elke departement gemeet aan diegespesifiseerde tebeheerstelsels Alle beleide, prosesse, strategieë en hulpbronne wat benodigword om kwaliteitsbestuur te implementeer.2.2. Verduidelik/Onderskei tussen gehaltebeheer en gehalteversekering.Verduidelik – Van jou word verwag om slegs die betekenis van beide begrippe te gee1Gehaltebeheer2Gehalteversekering Inspeksie van die finale produk om seker te maak dat dit aan die vereistestandaard voldoen. Sluit die instel van teikens in/meting van prestasie en die neem vankorrektiewe maatreels. Word tydens en na produksieproses uitgevoer om te verseker at vereistestandaarde bereik word met elke stap in die prosesse. Verseker dat elke proses is gemik om die produk die eertes keer reg te kryen voorkom dat foute weer gebeur.Onderskei tussen gehaltebeheer en gehalteversekering word van jou verwag om diebegrippe se verskille te toon. Die beste manier om dit te doen is om 'n TWEE kolomtabel teteken.

8Gehaltebeheer Inspeksie van die finale produk om seker temaak dat dit aan die vereiste standaardvoldoen. Sluit die instel van teikens in/meting vanprestasie en die neem van korrektiewemaatreels. Kontrolering van rou om te verseker dat hoë standaardegehandhaaf word.Gehalteversekering Word tydens en na produksieprosesuitgevoer om te verseker at vereistestandaarde bereik word met elke stap indie prosesse. Verseker dat elke proses is gemik om dieproduk die eertes keer reg te kry envoorkom dat foute weer gebeur. Die “inbou” van gehalte eerder, teenoordie “kontrolering vir” gehalte.2.3. Verduidelik/Onderskei tussen gehaltebestuur en gehalteprestasie.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings &Bedrywighede, Bl. 61 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is virdie oplossing2.4. Verduidelik/Bespreek die voordele van 'n goeie gehaltebestuurstelsel.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings &Bedrywighede, Bl. 61 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is virdie oplossingSleutelwoorde om te onthou is die volgende:1. Doeltreffendekliëntediens4. Produkte / dienste wordvoortdurend verbeterDoeltreffendekliëntediens, (Dui aandie voordele hiervan virdie onderneming)Produkte / dienste wordvoortdurend verbeter(Dui aan die voordelehiervan vir dieonderneming)2. Tyd en hulpbronnedoeltreffend5. Besigheidsdoelstellings kanbereik word3. Produktiwiteit neem toe6. Onderneming het 'nmededingende voordeelSLEGS HOË PRESTASIE-LEERDERSTyd en hulpbronneProductivity increases (Di aandoeltreffend (Dui aan diewaarom?)voordele hiervan vir dieonderneming)Besigheidsdoelstellings kanbereik word (Dui aan dievoordele hiervan vir dieonderneming)Onderneming het 'nmededingende voordele (Dui aan oor wie?)

92.5. Verduidelik/Bespreek hoe die gehalte van prestasie tot die sukses of mislukking van elkeondernemings funksie kan bydra.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings &Bedrywighede, Bl. 62 & 63 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik isvir die oplossing2.6. Beskryf kortliks die gehalte-aanwysers vir elke ondernemings funksieRaadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings &Bedrywighede, Bl. 62 & 63 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik isvir die oplossingLet daarop dat beide vrae 'n soortgelyke antwoord vereis.’n Maklike manier om die AGT ondernemings funksies te onthou, is om die volgende sin te onthou.Gebruik die eerste letter van elke woord om jou te help met die name van die e2.7. Brei uit oor die betekenis van Total Gehalte Bestuur [TGB]AksieFlieke

102.8. Identifiseer die volgende TGB-elemente van gegewe scenario's/stellings:Kies uit die volgende TGB-elemente die korrekte element vir elke stelling:[Deurlopende vaardigheidsontwikkeling; Totale klante-tevredenheid; Voldoende finansiering enkapasiteit; Deurlopende verbetering van prosesse en stelsels; Monitering en evaluasie van gehaltestelsels ]12345Stellingondernemings het hulpbronne om kwaliteit prestasie inelke eenheid na te gaanStreef daarna om die verwagtinge van kliënte te verstaanen te vervulVoortdurende uitbreiding van vaardighede en leer enkennisvermeerderingVoldoende kapitaal en hulpbronne om aan beplandeuitsetvlakke te voldoenAanduiding van aspekte van gehalte wat bydra tot diebereiking van doelstellings.TGB Element2.9 Verduidelik/Bespreek/Ontleed/Evalueer die impak van TGB-elemente op grootbesighede.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings &Bedrywighede, Bl. 64 - 67 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is virdie oplossingLet op die volgende: Die impak verwys na die voordele [positiewe] en / of nadele [negatiewe] Jou antwoorde kan dus slegs die voordele of die nadele wees. Kyk na die puntetoekenning om jou te lei As die vraag na die positiewe impak van TQM elemente verwys Dan moet jou antwoorde slegs verwys na die voordele van TQM-elemente2.10. Verduidelik hoe besighede die 'BDKH'-model/siklus kan toepas om gehalte vanprodukte te verbeter.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings & Bedrywighede, Bl.65 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir die oplossing2.11. Verduidelik die rol/belangrikheid van kwaliteit/gehalte sirkels as deel vandeurlopende verbetering van prosesse en stelselsRaadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings &Bedrywighede, Bl. 65 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir dieOplossing

112.12. Verduidelik/Bespreek die impak van TGB indien besighede dit swak implementeer.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings &Bedrywighede, Bl. 67 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jouuitgereik is vir die oplossing1.2.3.4.5.6.7.Voltooi die sin deur die ontbrekende woord/e te voorsienStel onrealistiese . wat nie bereik kan word nie.Werknemers mag nie voldoende . word nie, wat lei tot swak kwaliteit produkte.Afname in . as gevolg van stilstand.Besigheids . mag daaronder ly as gevolg van swak gehalte / gebrekkige goedere. kan belegging onttrek, indien daar 'n afname in winste is.Afname in verkope omdat meer goedere deur . kliënte terugbesorg word.Hoë . as gevolg van swak vaardigheidsontwikkeling.2.13. Beveel maniere aan waarop TGB 'n impak op die vermindering van die koste vangehalte/kwaliteit kan hê.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings &Bedrywighede, Bl. 67 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jouuitgereik is vir die oplossing1.2.3.4.5.6.Voltooi die sin deur die ontbrekende woord/e te voorsienStel . bekend om maniere te bespreek om die gehalte van werk / vakmanskap teverbeter. om duplisering van take uit te skakel. vir kwaliteit uitset onder bestuur en werkers. op in alle vlakke sodat almal hul rol in gehaltebestuur verstaan.Ontwikkel . wat werknemers bemagtig om nuwe maniere te vind om kwaliteit te verbeter.Werk nou saam met . om die gehalte van grondstowwe / insette te verbeter.SLEGS HOË PRESTASIE-LEERDERS

123. Bestuur & LeierskapIn hierdie onderwerp moet jy die volgende ken en toepas:3.1. Definieer/Breë uit oor die betekenis van bestuur en leierskapLeierskap - Die klem val op individue wat 'n invloed het; lei; inspireer en motiveerBestuur - Klem val op individue wat fokus op beplanning, organisering, leiding en beheer3.2. Onderskei tussen bestuur en leierskap.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Geleenthede & Rolle , Bl. 34of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir die oplossingVoltooi die onderstaande tabel om die verskille aan te toonLeierskapBestuur1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.3.3. Leierskapstyle: [ 'n Maklike manier om die SES leierskapstyle te onthou, is om die volgendesin te onthou. Gebruik die eerste letter van elke woord om jou te help met die leierskapstylCorona Laat Baie Tieners Daagliks eDemokratieseBOBurokratieseOutokratiese

133.4. Beskryf kortliks die verskille/Onderskei tussen die leierskapstyle:Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Geleenthede & Rolle ,Bl. 38 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir die oplossing3.5. Identifiseer die leierskapstyle uit gegewe scenario's/gevallestudies en motiveerantwoordeIdentifiseer die leierskapstyle wat Gem Mining toegepas het in ELKE stelling hieronder.123456Werknemers moet take volgens reëls en prosedures uitvoer.Die bestuur neem dringend besluite om krisis te bestuur.Toesighouers gebruik sjarme om werknemers te motiveer.Topbestuur is afhanklik van die insette van ervare werknemers omoperasionele besluite te neem.Hoogs geskoolde werknemers kry geen leiding oor hoe om take uit tevoer nie.Werknemers kry aansporings vir uitstekende prestasieSLEGS HOË PRESTASIE-LEERDERS3.6. Bespreek/Evalueer/Analiseer die impak (positiewe/ voordele en/of negatiewe/nadeleingesluit) van elke leierskapstyl.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Geleenthede & Rolle ,Bl. 35 - 37 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir die oplossing3.7. Stel voor/Beveel situasies aan hoe elke leierskapstyl toegepas kan word in die werkplek.LeierskapstyleToepassing in die wersplek1. Burokratiese Wanneer roetinewerk deur werknemers verrig word. Wanneer bestuurders sorg dat die prosedures altyd akkuraat gevolg word.2. Outokratiese In krisissituasies, bv. in die geval van onvoorsiene uitdagings. n noodgevalle, waar daar beperkte tyd is, bv ‘n brand3. Charismatiese Wanneer volgelinge oortuig word om 'n spesifieke rigting te volg.4. Demokraties Wanneer nuwe beleide of prosedures ontwikkel moet word en die insettevan alle belanghebbendes benodig word. Wanneer die leier nuut / onervare is en stat maak op insette van ervarewerknemers.5. Laissez-Faire Wanneer die organisasie nuwe / kreatiewe strategieë wil bekendstel.Wanneer werknemers baie vaardig / ervare is.Dit kan gebruik word om veldwerkers te lei.6. Transaksionele Wanneer die onderneming die werknemer se prestasie wil maksimeer.Om werknemers motiveer om op kort kennisgewing sperdatums te bereik.

143.8. Bespreek/Verduidelik die volgende teorieë van bestuur en leierskap:Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Geleenthede & Rolle ,Bl. 39 - 40 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir die oplossing1.Leiers envolgelinge2. Situasionele(Situasie-) /leierskap3.9. Verduidelik/Bespreek die rol van persoonlike ingesteldheid/houding in suksesvolleleierskapRaadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Geleenthede & Rolle ,Bl. 40 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir die oplossingVoltooi die stelling deur die ontbrekende woord/e te voorsien1.2.3.4.5.6.7.Positiewe houding stel .vry.'n Leier se goeie / slegte . kan die sukses / mislukking van die onderneming beïnvloed.Leiers moet hul . en . punte ken om hul leierskapstyle effektief toe te pas.Groot leiers verstaan dat die regte gesindheid die regte . sal stel.Leiers se houding kan werknemers se spanne se . beïnvloed.Leiers moet die gedrag wat hulle in spanlede wil sien, .Entoesiasme lewer . in 'n leier.SLEGS HOË PRESTASIE-LEERDERS

154. Beleggings: Sekuriteite4.1. Beskryf kortliks/Verduidelik/Bespreek die funksies van die JSERaadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Geleenthede & Rolle ,Bl. 5 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir die oplossing4.2. Ondersoek 'n verskeidenheid beskikbare besigheidsbeleggingsgeleenthede.Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Geleenthede & Rolle ,Bl. 7 - 10 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir die oplossing1. Effektetrust2. Aandele5. RSA Kleinhandelstaatseffekte8. Waag9. SkuldbrieweKapitaal3. Bestuurde portefeulje4. 32-kennisgewing depositos6. Vaste Eiendom7. Gesamentlikefondse/Stokvel11. Vaste Depositos10. Aftree annuïteiteIdentifiseer die tipes beleggingsgeleenthede wat vir Sam beskikbaar is in elke stelling hieronder:12345Masakhane-spaarskema het Sam genooi om by die skema aan te sluit.Rente word twee keer per jaar uitbetaal

Raadpleeg die WKOD- 2020 Graad 12 Kernnotas – Besigheids Omgewings & Bedrywighede, Bl. 61 of die Gr 12 Besigheidstudies Handboek wat aan jou uitgereik is vir . die oplossing. Sleutelwoorde om te onthou is die volgende: 1. Doeltref

Related Documents:

KWARTAAL 1 KWARTAAL 2 KWARTAAL 3 KWARTAAL 4 VAN TOT VAN TOT VAN TOT VAN TOT 15/01 20/03 31/03 12/06 07/07 18/09 29/09 02/12 Gr. R het hul Gradeplegtigheid aan die einde van die jaar – daar is kostes aan verbonde vir die huur van die toga asook die Sertifikaat

Afrikaans lê die ATKV na aan die hart en ons en die Beter Afrikaans-span nooi jou uit om jou liefde vir en kennis van Afrikaans met dié kompetisie te vier. KATEGORIEË Afrikaans Huistaal Graad 3 Graad 4 Graad 5 Graad 6 Graad 7 Graad 8 en 9 Graad 10 tot 12 Volwassenes Afrikaans

8 en 9. Graad 7 Graad 8 Graad 9 Onderwerp 3: Interpretasie en opvoering van „n keuse van dramatiese vorms Lys die dramatiese vorms wat in Graad 7, 8 en 9 bestudeer word. Graad 7 Graad 8 Graad 9 Onderwerp 4: Waardering en besinning Dui aan hoe u sal verseker dat u leerders die inhoud en vaa

gr 6 fat: sw (geskiedenis) kwartaal 1 bladsy 4 graad 6 nasienriglyne (memorandum) vir kwartaal 1 sosiale wetenskappe: geskiedenis vroeË beskawings fat: brongebaseerd en paragraafskryf puntetotoaal: 40 let wel: enige ander relevante antwoord behoort oorweeg te word

Graad 5 EKSAMENAFBAKENING – KWARTAAL 2: 2017 Woensdag: 14 Junie 2017 Geografie Platinum Handboek . . (p 10 – 17) Kwartaal 2: Fisiese kenmerke van Suid -Afrika Eenheid 1: Suid-Afrika van bo af (fisiese kaart) (p 26 – 27) Eenheid 2: Fiesiese kenmerke (p 28 – 32) . NWT Platinum

Gr 4 FAT: NATUURWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE - KWARTAAL 1 PRAKTIES Bladsy 1 "Naam van Skool" Natuurwetenskappe en Tegnologie Formele Assesseringstaak Kwartaal 1 Praktiese Taak nr. 01 Inhandigingsdatum Kennisafdelings: Lewe en Lewende dinge & Strukture Punte: 30 Graad 4 Onderwerp: Toestande wat nodig is vir sade om te ontkiem

GRAAD 6 KWARTAAL 1 NOTA AAN DIE ONDERWYSER: Die Formele Assesseringstaak is ontwikkel in die vorm van „n stap-vir-stap riglyn aan leerders. Die aktiwiteite word in die klas gedurende die eerste kwartaal gedoen. Dit is belangrik dat onderwysers die verskillende stappe met die kinders behandel om aktiewe,

GRAAD 7 AFRIKAANS HUISTAAL KWARTAAL 2 WERKBOEK 2 NAAM EN VAN_ 2 WEEK 2- BOEK 2 DELTA PRIMéRE SKOOL KWARTAAL 2 . 8. Verduidelik hoe die skrywer van die strokiesprent met die letterlike en figuurlike betekenis van . "Dis die tweede keer in die afgelope maand," sê Piet, "dat die senuweeagtige ou swaap moeilikheid

vak EINDE graad 11 13 Desember 2019 24 Januarie 2020 31 Janua-rie 2020 Geen vakveranderinge sal in graad 12 toegelaat word nie. Moderering A Prestasie-assesseringstake sal gedurende die eerste en tweede kwartaal gemodereer word. A Graad 12 mondelinge moderering begin in Augustus 2020. A Graad 12 praktiese eksamen begin in Augustus 2020.

C Skryfbehoeftes vir die teorie-eksamens (iv) D Hernasien, Punteverslag en Eksaminatorsverslag (iv) NOTAS TOV SOLFANOTASIE: Voorgraad 1 – Graad 3 (v) VOORGRAAD 1 1 . GRAAD 1 4 . GRAAD 2 9 . GRAAD 3 14 . GRAAD 4 20 . GRAAD 5 26

Graad-gids vir ouers Graad 7 1 Graad 7 7.1 Ons visie vir graad 7 Hierdie gids vir Graad 7 is nie ‘n beleidsdokument nie.Elke klas is anders, verskillende onderwysers bied vakke verskillend aan, en

GRAAD 11 GEOGRAFIE ONDERSTEUNING – EERSTE KWARTAAL DATUM TYD ONDERWERP Donderdag 16 Februarie 16:00 – 17:00 Klimaat GRAAD 11 GEOGRAFIE ONDERSTEUNING – VIERDE KWARTAAL DATUM TYD ONDERWERP Donderdag 26 Oktober 16:00 – 17:00 Geomorfologie . Bladsy 3 DIE ATMOSFEER GLOBALE LUGSIRKULASIE 1 Hoog- en laagdrukke Voltooi die onderstaande tabel deur van die volgende woorde te kies: Sikloon .

(GRAAD 7 - AFRIKAANS HT – KWARTAAL 1-4) GRAAD 7 KWARTAAL 1 Vaardighede Luister en Praat Lees en Kyk Skryf en Aanbied Taalstrukture en -konvensies Gestandaardiseerde Grondslagassesseringstoets an

(GRAAD 7 - AFRIKAANS EAT – KWARTAAL 1-4) GRAAD 7 KWARTAAL 1 Vaardighede Luister en Praat Lees en Kyk Skryf en Aanbied Taalstrukture en -konvensies Gestandaardiseerde Grondslagassesseringstoets and Oriëntering gedurende die 1ste 3 dae van die termyn

KWARTAAL 3 2020 MINI-EKSAMEN GRAAD 8 EN 9 Afrikaans Huistaal Gr. 9 AFRIKAANS HUISTAAL: GR. 9 TOETS 30 September 2020 LETTERKUNDE (30 punte) Leer: Poësie (10 punte): Die beginner, Ruiter van Skimmelperdpan, asook ALLE vrae en teorie gedoen. Prosa (Kortverhale - 10 punte): Die beursie, Hoërskool suig, sowel as ALLE vrae en teorie gedoen.

Hartlik geluk aan die Top 20leerders van Gr 4 - –7 wat deur harde werk hulle self inpresteer het in die Top 20 Akademiese groep van die eerste kwartaal van 2019. Ons is baie trots op julle en vertrou dat julle die balkies met waardigheid sal dra. Baie geluk! TOP 20 AKADEMIESE PRESTEERDERS . Graad 4 Graad 5 Graad 6 Graad 7

VAK en GRAAD SOSIALE WETENSKAPPE – GRAAD 4 KWARTAAL 2 Week 5 SKAKEL MET ONDERRIG- EN ASSESSERINGSPLAN Leer van leerders Wat is die eienskappe van ‘n goeie leier? DOELSTELLINGS VAN LES Leerders toe te rus met die kennis, vaardighede en waardes noodsaaklik vir selfvervulling en deelname in ‘n gemeenskap as ‘n burger van ‘n vry land.

7. Tydsraamwerke 7.1 Graad R- tot 9-leerders Die aansoekproses sal deurlopend op skool- en distriksvlak wees. 7.2 Graad 10- en 11-leerders 7.2.1 Skole moet jaarliks teen die einde van Kwartaal 3 aansoeke vir graad 10 en 11 op SOBIS vaslê. 7.2.2 Die resultaat van alle graad 10- en 11-aansoek

4.2 Assessering in Graad 4 . huiswerkboekie aangedui, asook op die taak-en toetsrooster wat aan die begin van elke kwartaal uitgedeel word. 4.3 Huiswerk in Graad 4 Volgens die JvR huiswerkbeleid kry kinders in Graad 4 maksimum 40 minute se huiswerk elke middag. Dit mag dalk meer of minder w

Anatomy is largely taught in the early years of the curriculum, with 133 some curricula offering spiral learning into later years (Evans and Watt, 2005). This 134 spiral learning frequently includes anatomy relating to laparoscopic, endoscopic, and . 7 .