Z P Araling Panlipunan - Free Download PDF

29d ago
13 Views
1 Downloads
6.87 MB
15 Pages
Transcription

Republic of the PhilippinesDepartment of EducationRegional Office IX, Zamboanga Peninsula9Zest for ProgressZ Peal ofartnershipAraling PanlipunanIkalawang Markahan - Modyul 5:Interaksiyon ng Demand at SupplyName of Learner:Grade & Section:Name of School:

AlaminAng pinakatiyak na layunin ng modyul na ito ay matutuhan mobilang mag-aaral ang mahahalagang ideya o konsepto tungkol sa interaksiyonng demand at supply. Mula sa mga inihandang gawain at teksto, inaasahangmagagabayan ka sa pagsagot ng katanungan kung paanong ang interaksiyonng demand at supply ay nagiging batayan ng matalinong pagdedesisyon ngprodyuser at konsyumer tungo sa pambansang kaunlaran.Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod nakaalaman: Naipapaliwanag ang interaksiyon ng demand at supply sa kalagayanng presyo at ng pamilihan. (AP9MYK-IIe-9)Nasusuri ang mga epekto ng shortage at surplus sa presyo at dami ngkalakal at paglilingkod sa pamilihan. (AP9MYK-IIf-9)BalikanPanuto: Basahing mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ngpinakatamang sagot.1. Ang mga sumusunod ay mga salik na nakaaapekto sa supply malibansa isa. Ano ito?A. Pagbabago sa TeknolohiyaB. Pagbabago sa bilang ng bumibiliC. Pagbabago sa Halaga ng salik sa proksyonD. Pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto2. Ang pagtaas ng supply ay makapagdudulot ng paglipat ng kurba ngsupply sa .A. KaliwaB. KananC. PataasD. Pababa3. Ang pagpasok sa negosyo ay malaking pakikipagsapalaran. Upangmaging matagumpay, kailangang pagtuunan ng masusing pag-aaralang pamamalakad nito. Kung ikaw ay nagnanais magnegosyo, ano angpinakanararapat mong gawin?A. Gumawa ng sariling estratehiya sa pagnenegosyoB. Subukang gawin ang mga bagay na naiisip tungkol sa pagnenegosyoC. Humingi ng payo sa mga eksperto upang maging matatag angnegosyoD. Ipauubaya ang pamamahala ng itatayong negosyo sa taong malapitsa iyo4. Si Ana ay isang negosyante, siya ay nagtitinda ng bigas at iba pang mgapangunahing pangangailangan. Ano ang pinakamainam niyang gawinngayong panahon ng pandemya?

A. Magdagdag ng maraming panindaB. Magbagsak presyo upang makatulong kahit ikalulugi niya pa itoC. Taasan ang presyo ng mga paninda upang makakuha ng malakingkitaD. Iwasan ang pagsasamantala lalo na sa panahon ng kagipitan okakulangan5. Ang magsasaka ay nagtatanim ng palay at mais. Sa panahon na masmataas ang presyo ng mais, nagaganyak siyang gamitin ang kabuuanglupa bilang taniman ng mais. Anong salik na nakakaapekto sa supplyito napabilang?A. Ekspektasyon ng PresyoB. Pagbabago sa teknolohiyaC. Pagbabago sa bilang ng mga nagtitindaD. Pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto6. Ano ang tawag sa kondisyon na kung inaasahan ng mga prodyuser natataas ang presyo ng kanilang produkto sa madaling panahon, ayitatago ang produkto upang maibenta ito sa mas mataas na presyo sahinaharap?A. HoardingC. Bandwagon EffectB. ScarcityD. Entrepreneuship7. Makalumang pamamaraan ng pagtatanim ng gulay ang ginagamit nimang Jose kung kaya’t maliit ang bilang ng mga gulay ang kanyangnasusuplay sa palengke. Anong salik ang nakakaapekto sa dami ngsupply ito napabilang?A. Pagbabago sa teknolohiyaB. Pagbabago sa bilang ng mga nagtitindaC. Pagbabago sa presyo ng kaugnay na produktoD. Pagbabago sa halaga ng mga salik produksyon8. Alin sa sumusunod ang hindi salik sa paggawa ng produkto?A. KapitalB. LupaC. PaggawaD. Kustomer9. Si Rosa ay nagtitinda ng mga kakanin. Ngayong panahon ng pandemyahindi maiiwasang tataas ang presyo ng mga kinakailangang sangkap.Ano ang nararapat niyang gawin?A. Titigil muna sa pagtitinda sapagkat wala masyadong customerB. Gumamit ng kakaunting salik at ipagbili sa mas mataas na presyoC. Gumamit ng efficient na paraan tulad ng paggamit ng kakauntingsalik upang makabuo ng maraming produktoD. Gumamit ng normal na mga sangkap at ipagbibili pa rin angprodukto sa nakasanayang presyo kahit tumaas ang halaga ng mgasalik produksiyon.10. Malakas na negosyo ngayon ang pagtitinda ng malunggay na pandesalsa pamilihan, kaya si mang Roel ay nahikayat din na magbenta ngnasabing produkto. Aling salik ang nakakaapekto sa pagdami ngsupply?

A. Ekspektasyon ng presyoB. Pagbabago sa TeknolohiyaC. Pagbabago sa bilang ng mga nagtitindaD. Pagbabago sa presyo ng kaugnay na produktoTuklasinAralin5INTERAKSIYON NG DEMAND AT SUPPLYAng Ekwilibriyo sa PamilihanAng ekwilibriyo ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami nghanda at kayang bilhing produkto o serbisyo ng mga konsyumer at ang handaat kayang ipagbiling produkto o serbisyo ng mga prodyuser ay pareho ayonsa presyong kanilang pinagkasunduan. Ekwilibriyong presyo ang tawag sapinagkasunduang presyo ng konsyumer at prodyuser, at ekwilibriyong daminaman ang tawag sa napagkasunduang bilang ng mga produkto o serbisyo.Samakatwid, ang ekwilibriyo sa pamilihan ay ang punto kung saan angquantity demanded at quantity supplied ay pantay o balanse.Halimbawa:Si Corazon ay nagmamay-ari ng isang maliit na tindahan malapit sapaaralan. Kamakailan lamang ay napag-isipan niyang magtinda ng isangbagong produkto– ang home made niyang kendi. Sa unang araw, gumawasiya ng 50 kendi at ibinenta sa halagang limang piso kada piraso.Nalungkot siya dahil maraming natira sa kaniyang mga paninda. Si Maria,ang kaniyang suki, ay bumili lamang ng 10 piraso. Nagkaroon ng labis na40 piraso. Dahil sa kalabisan, binabaan niya ang presyo ng mga ito sahalagang dalawang piso. Sa mababang halaga, 40 piraso ang nais athanding bilhin ni Maria ngunit 20 pirasong kendi lamang ang handa atkayang ipagbili ni Corazon. Dahil sa labis na demand, nahikayat siyangdagdagan ang ipagbibiling kendi ngunit sa mas mataas na presyo.Mula sa dating Php2, tumaas ang presyo sa Php3. Nabawasan angquantity demanded mula 40 piraso papuntang 30. Sa kabilang banda, angquantity supplied mula 20 piraso ay naging 30. Mapapansin na pantay obalanse ang quantity demanded at quantity supplied sa presyong Php3. Angpangyayaring ito ay nagpapakita ng ekwilibriyo.QuantityDemanded(Qd)10Market Schedule para sa KendiQuantity A Sa presyong tatlong piso, ang quantityPresyoSuppliedsupplied at quantity demanded ay(P)(Qs)pantay. (Qd Qs)550

203040506043210403020100B Sa presyong mas mataas sa tatlong piso,mas maliit ang quantity demandedkaysa sa quantity supplied. (Qd Qs)C Sa presyong mas mababa sa tatlongpiso, mas malaki ang quantitydemanded kaysa sa quantity supplied(Qd Qs)Maaari ding makuha ang ekwilibriyo sa pamamagitan ng paggamit ngdemand function at supply function. Ipinaliwanag sa nakaraang aralin namay inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo at quantity demanded.Ibig sabihin, sa bawat pagtaas ng presyo (P) ay siya namang pagbaba ng daming demand o quantity demanded (Qd). Sa kabilang banda, magugunitang maypositibong ugnayan ang presyo at supply. Ang pagbabago sa presyo (P) aynakakaapekto sa dami ng supply o quantity supplied (Qs). Samakatwid, anganumang pagtaas ng presyo ay nangangahulugan din ng pagtaas ng quantitysupplied.Halimbawa: Ipagpalagay natin ang mathematical equations na:Qd 60 – 10Pkung saan, Qd Quantity demandedQs 0 10PQs Quantity suppliedQd 60 – 10PQs Qd0 10P 60 – 10P10P 10P 60 – 020P 602020P 3Ekwilibriyong Presyo (P) 3P presyoQs 0 10PQd 60 – 10P 60 – 10(3) 60 – 30 30Qs 0 10P 0 10(3) 0 30 30Ekwilibriyong Dami (Q) 30Shortage at SurplusAng pamilihan ay maaaring makaranas ng surplus kung mas maramiang quantity supplied kaysa quantity demanded. Sa kabilang banda, angshortage ay nararanasan naman kung ang dami ng demand ay mas malakikaysa dami ng supply.Halimbawa:A. Kailangan ni Patty ng isang dosenang rosas para sa kaarawan ngkaniyang ina ngunit siyam na rosas lamang ang natira sa flower shop.(Shortage)B. May 100 sako ng palay si Mang Isko ngunit 70 sako lamang anghandang bilhin ng bumibili nito. (Surplus)Mga Kaganapan at Pagbabago sa Pamilihan

1. Paglipat ng supply curve pakanan subalit walang pagbabago sademand curve.Ipinapakita sa graph sa itaas na ang ekwilibriyong presyo ay Php40 atang ekwilibriyong dami ay 40 rin. Subalit kung magkakaroon ng paglipat ngsupply curve pakanan at pareho pa rin ang demand, magkakaroon ng labisna supply o surplus sa pamilihan. Kapag may surplus sa pamilihan, bababaang presyo ng produkto o serbisyo.2. Paglipat ng supply curve pakaliwa subalit walang pagbabago sa demandcurve.Ipinapakita sa graph sa itaas na ang ekwilibriyong presyo ay Php30 atang ekwilibriyong dami ay 50. Subalit kung magkakaroon ng pagbaba ngsupply at pareho pa rin ang demand, magkakaroon ng kakulangan o shortagesa supply sa pamilihan. Kapag may shortage sa pamilihan, tataas ang presyong produkto o serbisyo.3. Paglipat ng demand curve pakanan subalit walang pagbabago sa supplycurve.Ipinapakita sa graph sa itaas na ang ekwilibriyong presyo ay Php10 atang ekwilibriyong dami ay 40. Subalit kung magkakaroon ng paglipat ngdemand curve pakanan at pareho pa rin ang supply, magkakaroon ng labisna demand o shortage sa pamilihan. Kapag may shortage sa pamilihan,tumataas ang presyo ng produkto o serbisyo.

4. Paglipat ng demand curve pakaliwa subalit walang pagbabago sa supplycurve.Ipinapakita sa graph sa itaas na ang ekwilibriyong presyo ay Php20 atang ekwilibriyong dami ay 60. Subalit kung magkakaroon ng paglipat ngdemand curve pakaliwa at pareho pa rin ang supply, magkakaroon ng labisna supply o surplus sa pamilihan. Kapag may surplus sa pamilihan, bababaang presyo ng produkto o serbisyo.SuriinUpang masukat ang iyong pag-unawa tungkol sa mahahalagang ideya okonsepto tungkol sa interaksiyon ng demand at supply at kung paanong anginteraksiyon ng demand at supply ay nagiging batayan ng matalinongpagdedesisyon ng prodyuser at konsyumer tungo sa pambansang kaunlaran,sasagutin mo ang sumusunod na pamprosesong tanong:1. Kailan masasabing mayroong ekwilibriyo sa pamilihan?2. Ano ang ipinahihiwatig ng punto ng ekwilibriyo?3. Paano nagkakaroon ng gampanin ang presyo upang magkaroon ngekwilibriyo sa pamilihan?4. Sa iyong palagay, ano ang itinuturong dahilan ng pamahalaan sapagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto? Bakit?5. Paano mo maiuugnay ang tumataas na halaga ng mga pangunahingprodukto sa batas ng supply at demand? Paano naman maiuugnay angkakulangan ng mga produkto sa pamilihan sa pangangailangan ng mgamamamayan?6. Paano nababago ng interaksiyon ng demand at supply ang pagtugonmo sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan? Ipaliwanag.PagyamaninSa bahaging ito ng aralin ay palalawakin at pagtitibayin mo ang mga nabuomong kaalaman ukol sa interaksiyon ng demand at supply na siyang nagigingbatayan ng matalinong pagdedesisyon ng prodyuser at konsyumer tungo sa

pambansang kaunlaran sa pamamagitan ng paggawa sa mga sumusunod nagawain.Gawain 1: Subukin Natin!Panuto: Buuin ang talahanayan sa ibaba gamit ang demand at supplyfunctions.Presyo (P)40554.)6.)100Qd 150 - PDami ng Demand(Qd)1102.)80657.)Qs -60 2PDami ng Supply (Qs)1.)3.)5.)1108.)Gawain 2: S.O.S. (Surplus o Shortage)Panuto: Suriin ang market schedule sa pares ng sapatos sa ibaba. Batay satalahanayan, tukuyin kung ang sitwasyon ay shortage, surplus, oekwilibriyo. Isulat ang iyong sagot sa hulihang kolum. Pagkatapos,ipakita sa pamamagitan ng graph ang nilalaman nito.Market Schedule Para sa Pares ng SapatosPresyo(Php)100200300400500600700Dami ngDemand80706050403020Dami .)Pamprosesong Tanong:1. Ano ang kalagayan ng pamilihan ng sapatos kapag ang presyo ayPhp200?2. Ano ang kalagayan ng pamilihan ng sapatos kapag ang presyo ayPhp600?3. Ano ang ipinahihiwatig ng punto ng ekwilibriyo?Gawain

Panuto: Batay sa iyong nakalap na kaalaman sa tekstong binasa, sagutin angsumusunod na pahayag o katanungan na nasa ibaba sapamamagitan ng pagpili ng mga kasagutan na matatagpuan sacircles of asPamilihanEkwilibriyongdami110ShortageBababa1. Isang pangyayari sa pamilihan na kung saan may sobra o higit ang supplyng mga produkto sa dami ng planong ikonsumo o bilhin ng tao.2. Isang kalagayan sa pamilihan na ang demand at supply ay pareho ayonsa presyong kanilang pinagkasunduan.3. Tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at prodyuser.4. Isang pangyayari sa pamilihan na kung saan ang dami ng demand ay masmalaki kaysa dami ng supply.5. Isang pagbabagong magaganap sa ekwilibriyong presyo kapag tumaas angdemand at hindi nagbago ang supply.6. Pagbabagong magaganap sa ekwilibriyong presyo kapag tumaas angsupply ngunit hindi nagbago ang demand.7. Tawag sa napagkasunduang bilang ng mga produkto o serbisyo.8. Dami ng demand (Qd) kung ang presyo ay Php40 at gamit ang demandfunction na Qd 150 – P.9. Dami ng supply (Qs) kung ang presyo ay Php20 at gamit ang supplyfunction na Qs 15 10P.10. Lugar/mekanismo kung saan ang konsyumer at prodyuser aynagkaroon ng transaksiyon upang magkaroon ng bentahan.IsaisipSa bahaging ito, muli mong palalawakin at pagtitibayin ang iyong kaalamanukol sa interaksiyon ng demand at supply. Kinakailangan ang mas malalimna pagtatalakay sa mga mahahalagang ideya o konsepto tungkol sainteraksiyon ng demand at supply upang maihanda ang iyong sarili sapagsasabuhay ng iyong mga natutunan.

Panuto: Suriing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Tukuyin kung angsumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng surplus, shortage, oekwilibriyo. Isulat ang iyong sagot sa patlang bago ang bilang.1. Kailangan ni Sheila ng isang dosenang rosas para sa kaarawan ngkaniyang ina ngunit siyam na rosas lamang ang natitira sa flowershop.2. Nagkasundo ang prodyuser at konsyumer sa halagang Php50 at sadami na 30.3. May 100 sako ng palay si Mang Tomas ngunit 70 sako lamang anghandang bilhin ng kaniyang mga suki.4. May 36 na panindang payong si Bengie. Dahil sa biglaang pagbuhosng ulan, naubos lahat ang kaniyang paninda.5. Napanis lamang ang mga nilutong ulam ni Aling Nery dahil sasuspensiyon ng klase kaninang umaga.6. Naubos kaagad ni Mang Kiko ang kaniyang paninda nang bilhinlahat ng mga turista ang mga ito.7. Sa sobrang init ng panahon, naging matumal ang benta ng lugaw niJerry.8. Isandaang kilo ang supply ng sibuyas sa Zamboanga City PublicMarket at isandaang kilo rin ang demand para rito.9. May 50 lapis ang kailangan ng mga mag-aaral sa PaaralangElementarya ng San Roque ngunit 30 lamang ang natirang supplysa Rose School Supplies.10. Biniling lahat ni Franco ang mga tindang biko ni Clara.TayahinUpang lubos na masukat ang iyong kaalaman tungkol sa paksang tinalakay,sagutin ang mga sumusunod na katanungan.Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong at bilugan ang titik ngpinakatamang sagot.1. Anong konsepto ang nagaganap kung ang quantity demanded at quantitysupplied ay pantay o balanse?A. Batas ng SupplyC. Shortage at SurplusB. Batas ng DemandD. Ekwilibriyo sa pamilihan2. Ang pamilihan ay maaaring makaranas ng kung ang dami ngdemand ay mas malaki kaysa dami ng supply.A. SurplusB. ShortageC. PamilihanD.Ekwilibriyo3. Ipagpalagay na ang bawat baso ng buko juice ay Php10.00 at ang demandfunction mo ay Qd 50 – 2P, ano ang iyong magiging quantity demanded?

A. 50B. 40C. 30D. 204. Anong konseptong pang-ekonomiya ang isinasaad sa pahayag sa ibaba?Naisipan ni Geraldine na magtinda ng kaniyang home-made ice cream.Sa unang araw, gumawa siya ng 50 ice cream at ibinenta sa halagangsampung piso kada piraso. Nalungkot siya dahil maraming natira sakaniyang paninda.A. SurplusB. ShortageC. PamilihanD. Ekwilibriyo5. May 30,000 lata ng sardinas ang kailangan sa pamilihan. Ayon sa datos,mayroong 10 kompanya ng sardinas ngunit sa bilang na ito, 6 lamang angnais gumawa ng kabuuang 20,000 lata ng sardinas kung ipagbibili ito sapresyong Php10.00. Batay sa pahayag, ilan ang maitatalang supply ngsardinas?A. 6B. 10C. 20,000D. 30,0006. May patahian si Aling Noemi ng mga kumot at punda ng unan sa DapitanCity. Noon ay nakagagawa siya lamang siya ng 5 pirasong kumot at 10pirasong punda sa isang araw. Ngunit nang gumamit siya ng hi-speedsewing machine ay halos magtriple na kaniyang produksiyon kayabumaba ang presyo. Alin sa mga sumusunod na grapikong paglalarawanang isinasaad sa pagbabagong ito?A.B.C.D.7. Ano ang tawag sa lugar kung saan ang mga konsyumer at prodyuser aynagtatagpo at nagkakaroon ng palitan sa pamamagitan ng itinakdangpresyo ng mga produkto?A. TiangeB. TalipapaC. PamilihanD. Department Store8. Nagaganap ang ekwilibriyo sa pamilihan kapag sa iisang presyo pantayang dami ng quantity demanded sa quantity supplied. Sa kalagayang ito,ano ang implikasyon ng pagkakaroon ng ekwilibriyo sa pamilihan?A. Sa presyong ito, hindi masaya ang kosyumer dahil ang labis na quantitydemanded ay hindi napupunan ng labis na quatity supplied.B. Sa presyong ito, may labis na quantity supplied sapagkat maaaringmagtaas ng presyo ang mga prodyuser upang tumaas ang kita.C. Sa presyong ito, parehong masaya ang konsyumer at prodyusersapagkat tumaas man ang presyo, kaunti na lamang ang bibilhin ngmga konsyumer.D. Sa presyong ekwilibriyo, parehong masaya ang konsyumer at prodyusersapagkat ang dami ng nais bilhin ng mga konsyumer ay kasindami ngnais ibenta ng mga prodyuser.

9. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag kung bakit mahal angbulaklak na rosas sa tuwing sasapit ang Araw ng mga Puso?A. Tuwing sasapit ang Araw ng mga Puso, itinatago ng mga prodyuser angpanindang bulaklak upang lalong tumaas ang presyo nito.B. Dahil sa tuwing sasapit ang Araw ng mga Puso, nagkakasundo na angmga konsyumer at prodyuser na itaas ang presyo sapagkat parehonaman silang nakikinabang dito.C. Dahil sa okasyon, tumataas ang demand ng mga konsyumer sa rosas.Ito ang nagbibigay-daan sa paglipat ng kurba ng demand sa kanan nanagreresulta sa pagtaas ng presyo nito.D. Tanggap ng mga konsyumer ang pagtaas ng presyo ng rosas tuwingsasapit ang Araw ng mga Puso sapagkat hindi matatawaran angkasiyahang natatamo ng mga konsyumer sa pagbibigay ng rosas sakanilang mga mahala sa buhay.10. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapahayag sa konseptongpang-ekonomiya ng surplus?A. Biniling lahat ni Alexis ang mga tindang ice cream ni Mary Ann.B. Naubos kaagad ang panindang barbecue ni Tiya Isabel matapos itongpakyawin ng mga papauwing studyante.C. Napanis lamang ang mga nilutong ulam ni Mang Selo dahil sasuspensiyon ng klase kaninang umaga.D. Nais bumili ni Allan ng isang kilong sibuyas ngunit kalahating kilolamang ang dala nito pag-uwi dahil nagkaubusan na sa palengke.Karagdagang GawainPanuto: Batay sa iyong karanasan, sumulat ng isang journal na nagpapakitasa naging ugnayan ng demand at supply bilang pagtugon sa iyongmga pangangailangan at kagustuhan. Gamitin ang rubric sa ibababilang gabay sa pagsulat. Pagkatapos ay sagutin ang mgapamprosesong tanong.Pamprosesong Tanong:1. Ano ang iyong naging batayan sa pagbuo ng iyong journal?2. Paano mo naipakita ang interaksiyon ng demand at supply?3. Ipaliwanag kung paano nababago ng interaksiyon ng demand at supplyang pagtugon mo sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan.Rubrik Para sa Pagsulat ng Journal.PamantayanMahusay na nailahad sa pamamagitan ng pagsulat ngjournal ang mga konsepto ukol sa interaksiyon ngdemand at supply.PuntosNakuhangPuntos

Ang ginawang presentasyon ay nagpakita ngpagkamalikhain at naaangkop sa tema para mailahadang konsepto ng interaksiyon ng demand at supply.Ang mga ginamit na mga salita o dayalogo sa paglahad aynakatulong upang mas maging malinaw ang ekwilibriyosa manood.Susi sa PagwawastoBalikan:1. B2. B3. C4. D5. D6. A7. A8. D9. C10. CPagyamanin:Gawain 1: Gawain 2:1. 201. Shortage2. 952. Shortage3. 503. Shortage4. 704. Ekwilibriyo5. 805. Surplus6. 856. Surplus7. 507. Surplus8. 1408. SurplusIsaisip:1. Shortage2. Ekwilibriyo3. Surplus4. Ekwilibriyo5. Surplus6. Ekwilibriyo7. Surplus8. Ekwilibriyo9. Shortage10. EkwilibriyoGawain:1. Surplus2. Ekwilibriyo3. Ekwilibriyong presyo4. Shortage5. Tataas6. Bababa7. Ekwilibriyong dami8. 1109. 21510. PamilihanTayahin:1. B2. D3. C4. A5. C6. B7. C8. D9. C10. CSanggunian:Ekonomiks: Modyul para sa Mag-aaral sa Araling Panlipunan 9 pp. 178-195

Region IX: Zamboanga Peninsula Hymn – Our Eden LandHere the trees and flowers bl

Araling Panlipunan Ikalawang Markahan - Modyul 5: Interaksiyon ng Demand at Supply Z est for P rogress Z eal of P artnership 9 Name of Learner: _____ Grade & Section: _____ Name of School: _____ Alamin Ang pinakatiyak na layunin ng modyul na ito ay matutuhan mo bilang mag-aaral ang mahahalagang ideya o konsepto tungkol sa interaksiyon ng demand at supply. Mula sa mga inihandang gawain at ...