Kama Sastry 2004@yahoo.co.uk In.groups.yahoo .

2y ago
478 Views
12 Downloads
756.18 KB
137 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Baylee Stein
Transcription

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/  Á  Ãä-01by bobba ramana2001@yahoo.com¡Ãë Á ËþÁ  Á ÁÅ ÁÅ, ħÁÅ úÁÆ¡ÉýÊÛ ƒ à Á ÂþÁÏ ‚ Â Ê „Ï Â þà ͧÁÅ ÁÅÏýÆ Ä ÁÅ‚Ï Í úÁ ÁÑþà ÁŸÁ, ÁŸÁ ÏýÊ ÁŸÁ žÁÏ Ä, þÃüÏ Â ü§Ã ÃþÁ þÁÅ Á Á Ê, þ à Á Âþà þ ÁÅ §Â à œÁþÁ ŸÁþÄ œÁþÁ ÁÅŽÂþÃä ‡ ¡ÁÏúÁÅ ÁÅÏžÍ Ä ÁÆ úÉ¡Áå Áþà ÏýÊ œÁþÁÅ þÁä Á Âý œÍþÊ ƒ œÁþÁ þÁÅ Á ÁÏ ÁŸÁ Â Ä ÁÅ §Â ÁÅàþÂä.‚ÏžÁÅ Í Ä ÁÅ §ÁãÏ Âí þà Á  ‚žÁâ§Ã ÁŸÂê ³Â ÃþÁ Ë ð ÁÆ Â ÁÅÏžÁÅ Â §Â Ã, œÁ§ÁÅ ÂœÁ œÁþÁ þÁÅ Á ÁÏ §Â à ¡ÁÏ¡ÁôœÂ. Á§Ã‹¡Ã Á  úÁžÁ ÁÏ Ã. ‡¡Áôå ÁÆ ¡Áõ ÁÅ, ÉÅ ÁÝ, žÉÏ ÁÅ ÂýÊ ÏýÊ Í§ÁÅ Â„Ï ÁžÂ. Âþà ƒ ÁŸÁ Í ÁÆ Â ÁÅÏžÁÅ ÁÅÏžÁÅ ÁÏúà Á à ‡ ÃÑÏúÊ ÁþÃä ÊªÂ Æ „Ïý . œÁ Äì ÁÆœÁÅ Áì žÁÆ žÁÏ¡Áô ÁÅ.þÃüÏ Â ÁþÁ Á Á ÂüÏ Í ‚ ÂÏýà œÁ ÁÅì Å „Ïý§Â, ˆ É Á§Ã, ÁþÁªÂ ÁàëÏ úÉ¡ÁåþÉ úÉ¡ÃåÏžÉ ÁžÂ “  Á ÂœÁŧÂþÂÏ þÁ Á ÁÏ þÁ üÂØ” þÞÂþà à úÁ ÁÑþà þÞÁ§ÁîþÁÏ ƒ ÁŸÁ Âþà ÁŸÁ. Ä ÁÅ þÊþÁÅ ÁÅÏžÁÅ ÂþÊ úÉ ÂåþÁÅ. ƒ É ËýÅ Í œÉ Å ÁÅ ÁŸÁ Å ÆœÁÅ œÍ ¡Á§ÃúÁ ÁÏ êϞà þ ÁÅ œÉ à à þ ÁŸÁ œÍþÊ. ƒ ÁÆë¡ ð¡Á§ÃúÁ ÁÏ Â Á ÁÅÏžÁÅ þ ÁŸÁ Å Ê§Ê É ËýÅ Í ÁúÊÖ Ã. ¡Áôå ÊþÊþÁÅ œÉ Å ÁÅ Í ‡ÏžÁÅ ÁÅ §Â Á ÁÆ ÁžÁÆ þà ÉÅžÁ Å ¡ÉýÂ.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/þ ÁŸÁ à ú  ÁåÏžÁþÁ ÁúÃÖ ÁÏúà à Á ÂþÁÅ Å ¡É§Ã §ÁÅ. à Á ÂþÁÅ Íì ÌÏœÁ ÁϞà ‚¡Áôå ÁÅ ÁŸÁ Å §Â à ÁþÁ ÁÆë¡ ð áÁÏ¡ÁôœÁÅþÂä§ÁÅ ÁÆ Â.  Š Á à Á Âþà þ ÁÅ Š Á Ë úÊ ÃÏžÃ. žÂþà ³Â§ÂϪÁÏ ‚žÃ.§Á Á› §à Ã, Ä ÁŸÁ úÁžÃ ÊþÁÅ, þ ÁÅ Š Áѳ§à  þ œÁ üÂÚ¡Á  ŠÁ Äì ÉÅžÁ Á Âê . ħÁÅ þÃüÏ úÉ¡ÁåÏ Ã. ħÁÅ Á  ‚ÏýÃ Í žÉâ ÁÅ„þÂä§ÁÅ ÁžÁÆ. ‚¡Áôå ÁÅ ‡ ÁÑ Á „þÁä§ÁÅ. Ä Í ÁÏ Ä Áë ÁÅ Í ÁÏþÊþÁÅ úÂ Â Â Ï Â ‡žÁŧÁÅ úÁÆ ÁÅàþÂä. Š Á Ê Á ħÁÅ þÊþÁÅ þÁÅ ÁÅþÊ Áþëà  Á ÍœÉ ƒ Ë úÁžÃ à þ ÁÅ §Ã¡Ëì ‚ ÁíÏ Ã.þÊþÁÅ ú  ªÂϜà  „þÂä. þ ÁÅ úÁžÁÅ Áô ÄžÁ žÁÇ«ÃÛ „Ï ÁýÏ ÊžÁÅ.ƒ Á Á ÂüÏ Í ‚ ÂÏýà œÁ ÁÅì Å ÁÆ Â „Ïý§ þà Š ÁýÊ ÂŸÁ. Š Á¡Áë ÁÑ, þ Á Á ÁŠͧÁÅ œÍ þ úÁžÁÅ Áô ³Â Á ÁÏ ÊžÁÅ.þÊþÁÅ ‚¡Áôå ÁÅ ‚ÏüþħÃÏ É ÁÏ Á§ úÁžÁÅ ÁôœÁÅþÂä. Ä ÁŸÁ þÊþÁÅþÉý Í úÁžÃ Â. ( É Á Áþ ýÅ Ã ÁÛ§ ð ) žÃ Ä þÁÅ Á ÁÏ þ糧ÁÅ. þÃüÏ Â þÊ žÃ Ä þÁÅ Á Á Á Â Ê Á, Ä §ÁúÁþÂ? Ä þÁÅ Á ÁÏ œÊ, ħÁÅ Á  ‚Ïýà ÍþÊ žÉâ ÁÅ „þÂä§ÁÅ ÁžÂ, þÃüÏúÉ¡ÁåÏ Ã. ħÁÅ ‚¡Áôå ÁÅ ‡ ÁÑ Á „þÂä§ÁÅ? Ä Í ÁÏ þÊþÁÅ ú  ªÁœÍ ‡žÁŧÁÅúÁÆ ÁÅàþÂä. Á  ÁÑ Ã ¡É Ãì ê ÃýÄ Í „ÏýÍÏžÃ. Á  þÁä ÊÛý ð Ã É Ãì Í Á  ÁÅ. Á  Áé à þ ĞÁ ÁÿÁêÏ ‚Ï Â ¡É§Ã Ã Í ÏžÃ.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/þ œÍ Á Âý ÁžÁÅ. þÁþÁÅä ¡ÁýÃÛÏúÁÅ ÍžÁÅ. ‡¡Áôå ÁÆ þÊþÁÅ œÁþÁ ÁÅŽÂþà à ÁÅÝ ÁúÂÖþÁÅ þÊ ÂŸÁ ¡Á ÁÅœÁÅÏžÃ.§Á Á› §ÁÅ þÊþÁÅ œÁ¡Áôå úʳÂþÊ É þà ‚¡Áôå ÁÅ þáóÍàÏžÃ. ƒ¡Á§Ã ÃàœÁÅ Íì ħÁÅ ‚ ÁÑ Ê „ÏýÊ þ ÁÆ Á  Áé Ä ÁÆ Â ÁÅŽÏ Â„Ï ÊžÊ ÉÂ. þÊþÁÅ ú  ¡ÉžÁâ œÁ¡Áôå úʳÂþÊ ÉÂ. Âþà Š Íѳ§à þÊþÁÅ §ÂüÄ ¡Á Á Ê Á ÍœÁÅþÂä. Á žÂþÃ Ã É ðŠ ÁÑýÊ þ  Á ÃÏžÃ. ‚Ï Á ˆ à ¡Êë Á à Á ÂþÁÏ ÁѧÁ ÊžÂ. ħÁÅ þÁþÁÅä œÃýÅÛ Í ÁÅÏ Â Ä ü  Š§Â ÁúÁÅÖ. ħÁÅ Á  ‚ÏýÃ Í žÉâ ÁÅ Ê Á Í þÂ Ä ÁŸÁ Á  üÄ ÃœÂ Ã ú  žÁ ÁÓ§Á  „ÏžÃ.þ ÁÅ ‡ÏžÁÅ Í Ä§Ê Áþëà þà ÁýÃÛ þÁ Áé ÁÏ Â „ÏžÃ. ÉÏýþÊ §Ã¡Ëì ‚ ÁíÏ Ã. Âþà Š ÁÑ ÁÏ ÁœÃ. ƒ ÁþÁ Ë ð ÁþÁ ÁŸÁêþÊ„Ï Â Ã.þ ÁÅ Ä ÄžÁ Á Âý ÁÅ Í ÁúÁÅÖ. Ë.  Áê.þÁ Áé ÁÏ Á Ã ÃœÊ ¡Áôå ÁÅ‚Ï Â Â Â

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/þÊþÁÅ ƒ Ë úÁÆ Ã ú  ªÁÖ§Áê Í Á Â. ÉÏýþÊ §Ã¡Ëì ¡ÁÏ Â. à Á§  Âê Ä Ë úÁžÃ Â. Ä ÁÅ Š Á þÃüÏ úÉ Âå Ã. ħÁÅ þÁÅ ÁÅþÊ ÁþëÃþÃþÊþÁŠžÁÅ. Ä ÁÅ ‚«ÁÛÏ „ÏýÊ þ œÍ ÊäÿÁÏ úÉ ÁêÏ Ã. ÁÏúà ÊäÿÃœÁÅ Å Â „ÏžÂÏ. þ Á Áì Ä ÁÅ ˆ Ä Íë ìÏ §ÂžÁÅ. Ä ÂŸÁ Å þÂœÍ ¡ÁÏúÁÅ Í ÁúÁÅÖ. Ä §Á Á›.þ ÁÅ ÉÏýþÊ §Ã¡Ëì ÁúÃÖϞà  Áê þÁÅÏúÃ.§Á Á› §à Ã, Ä §Ã¡Ëì úÁžÃ  ‚¡Áôå Ê. þ ÁÅ Ê ýË ÁÅ Í ŽÂ Ä „Ï ÁžÁÅ. þÊþÁÅ þËý ýË ÁÅ ÍþÊ þÉý Í „ÏýÂ. Á  ‚ÏýÃ Í Ã ÁÛÏ „ÏžÃ. þÉý ÁþÉ Áþ ÁÆ Â „ÏžÃ. ³Í Ä §Ã¡Ëì úÁžÃ Â. ħÁÅ þÃü œÄ  §Â³Â§ÁÅ. ú ÂÿÊ¡Ä Â „ÏžÃ.‰ Ë ÁÅ Á§ ÃÉëÏžÃï¡ . §Á Á› §ÁÆ þ ÁþÁ ÁÅ Í „þÁä ŸÁþÃ Ä œÍ¡ÁÏúÁÅ ÁÅÏýÂ.þ ÁÅ Á  Á Âé, ÁÑ œÍ ÁÏúà §Ã Ê«ÁþÁÅ ÊžÁÅ.  ÁÅì þÁþÁÅä Š Á Ê Ã Ä ÉÏ É§  úÁÆ Á§ÁÅ.þ Á Äì  Áì ÁÅŽÏ Ã ýÏ ÁÏ ÁúÃÖϞà þÃ, ÏžÁÅ ÍþÁÅ þÊþÁÅ Â Áì‚žÁâ§Ã ÁþÂä œÁ ÁÅÑ Á ÏžÁÏ Â „ÏýÂþÁþÄ þ ĞÁ Á Ã.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/ ÏžÁÏ ÁÏ ÁœÃ ¡Á ÁÑþÁ ¡É ÃœÊ Â Áì ‚žÁâ§Ã  Á úÊ«ÁÛ Å þ Á Áì Ã Í Á  Áþà þ ĞÁ ¡Ä Á žÂ  ͡ÁÏ.§Á Á›Â, ‚  ¡Ã Áþ ¡Á§Á  ʞÂ, þ ÁÅ Ä Á Á ÁÅ ‡ÏœÍ œÉ ÄžÁÅ.‚  ¡Ã Å Êà ħÁÅ žÁ ÁÓ§Á  Áì  „Ïý§ÁÅ. Á§Ê þÂ, ŠžÁÅâ Ïýʧ ÁÏ Ã.§Á Á›Â, Š Á ÁÆœÁŧÁÅ Â Á  Áé úÊ ÃþÁ ¡Áþà þà Š¡Áôå Í Ê Á ÍœÁÅþÂä. Ãä ³ÂŽÃ Â Á  þÂþÁä þà ¡É Ãì úÊ ÁÅ ÁÅþà ÁÅ ÁÅÓ§ÁÅ ¡Ã ì þà Áþà ¡É Ãì à ‡žÃ ÃþÁ ÁÆœÁÅ Áìþà ‚ÏýÃ Í ¡ÉýÅÛ ÁÅþà  úÉ Áê ÁÏœÁ¡Áôå ÁžÂ. ħÁÅ ÉÅÿÁ Á ÂýÏ Ê ÁÅÏ Â §Ã¡Ëì ‚ ÁíÏ Ã. Ä Â Áê. à Á§  Âê Ä Ë ð úÁÆ Êà þ ÁŠëÁ ÁÏ ¡Áõ§Ãà   Á Í þ ÉÅœÂàþà à §ÁãÏ êÏžÃ.‚Ï Á þ Á Á ŸÂþÁÏ ÃþÁÅ.þÁÅ Áôí Š Á Á žÂþà  ÍúÃÏúÁÅ. ÁÑ Á „þÁäžÃ þÄ œÁ Ãì þà  ÁÅÏ Â, Š Á ÁžÂþà à  Á ÃþÁ ÁÅŽÏ ˆÏýÃ, Á§Ã ÁÅŽÏ ÉÅ ÁÅ ÁÅ ‡ÏžÁÅ ÁÅ ‚ Áí ÁÏ ÊžÁÅ, œÁ¡Áôå ÉÅ ÁŠÞÂ, ¡É ÂìÏžÂ. ÉÅ ÁÅ ÁÅ ÁÅŽ¡É ÃœÊ ÁþÁ Á Á ÂüÏ Í ˆ ÁžÃ ¡Á§Â Á  à œÍœÃ§Á ÁžÁÅ ÁžÂ.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/þÁÅ Áôí þÁþÁÅä œÁ¡Áôå  þÁÅ ÁÅþÂä Á§Ê, Ä Áé úÊ ÃϞà þ ÁÅ œÁ¡Áôå þáÃÏúÁ ÊžÁÅ. œÁ¡Áôå ÏœÂ Ä þÂþÁäžÊ. Âþà ‚žÃ þ Á§Ã ‰þÁ ü  ŠžÁÅ. Ä ‚Ïýà ¡Á§Ã ÃàœÁÅ Å þ ÁÅœÉ Ã Á Áô. ³Í þÄä áÁô Ï Â §Â Á Á Â. ¡Áôå Ê þÄ ÁÅ þ Á§Ã ‰þÁ ü  Š§Â Á Á þÁÅ. þÁÅ Áôí §Á Á›Â þç Á ÁúÁÅÖ. Áô § ÉëÏ ð þÂä ÁžÂ. ‹ Ê. ‰ ÿÍ¡ ÁÅ § ÿÊ¡Ä Ãœ Ë §Ã¡Ëì . Ë.§Á Á›‚Ï Â „ÏžÃ.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/  Á  Ãä-02by bobba ramana2001@yahoo.com à Á§ §Á Á›ÂþÄ Ë úÁžÃ Â, ˆÏýà þÁÅ Áôí ÁÆ Â Á  ÁéþÊ Á Á§Ãâ ÁÅàþÂä Â?ˆÏýà Á  Áé ÄžÂ, Á  ÁÑ ÄžÂ ÉÂüÅ ¡Á ÂÝ Â? ÁôþÁÅ ÊþÁÅ Áõí Á ÁüÂœÊ ÁžÂ.(þÁ ÁôíœÁÆ) þÊþÁÅ ÏžÁÏ Â „Ï ÁþÁÅ þÂä þÃ, Á  ÁéþÃ, Á Á§Ãâ ÁÅàþÂä ÁžÁÆ, Ê Á ÍœÊ Š Á œÁ Ãì  žÉâ ÄþÁä ÁŧÂë à œÍ à ÁÅÓ Ê ÁÅÏ Â ¡Á ÁÅ ÁÅþÃ, œÁþÁ  ÁÏ œÄ§ÁÅúÁÅ Í Âþà à ‡ ÁÑ Á ÁÅÝ Á ÁÅàÏžÍ þà ÁÆœÁŧÁÅþà ÁÆ Â ¡Á ÁÅ Í ¡ÉýÃÛÏžÃ.‚  ‡ ÁÑ Â ü§Á ÁžÁÅ, §Á Á›Â «ÁƧ , ûÄ žÃ œÁ Ãì žÁÅ §Á Á›Â œÁ Ãì žÁÅ, Š Á  Á ¡ÃªÂúÃ.§Á Á›Â, Á  þÂþÁä ¡ÁÏ ¡ÉžÁâ  úÁžÁÅ Áô Í ÊžÁÅ ÂþÃ Ê ÁÅ ÏýÊ úÁ  ‚«ÁÛÏ,þ ÁÅ Á  þÂþÁä ÏýÊ úÉ¡Áå Êþà ¡Êë Á. Á  þÂþÁä ‡¡Áôå ÁÆ Á Â Í ÁÏ Á«ÁÛ ¡Á à Á Åç ÁÏ ÂžÃÏúÁ Á Ê ¡Áþà  ¡ÉýÅà ÁÅþà Á  ÁÅ þÄä Á§ÃÖ ¡ÉýÂÛ ÁÅ. ³ÌÏœÁ ‚ Åì, ÂêÏ Ê þ ð, ÃüÃþÉ ð Í ‡¡Áôå ÁÆ ÄØ Â „Ïý ÁÅ. É ð Š ÁÑýÊ ÁžÂþà à ÁÅŽêÏ þÁÅ ÁÅÏýÊ ‚Ï Á ¡É Ãì ‡ÏžÁÅ ÁÅ, ƒ Áϳ§ÁÏ ‡ÏžÁÅ ÁÅ §Á Á›Â.Š Á ü§ÁÅ žÂþà à Áϳ§à à œÊ  ˆ à „ÏžÃ. Á  Áé Á§Ã Á Áé þà Á  þÂþÂä œÍ ¡Á ÁÅ ÁÅþÊ ÁϞ þà þÁÅ Á ÂþÁÏ ÁÆ Â

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/ ÁúÃÖϞà þ ÁÅ, Âþà Á  ÁÅ(¡Ã ì Ã) Á Âé þÂþÁä Í Ã Á Å„Ï Á ÁÏœÍ Áé Áê þÁÅ ÁÅþÂä. Á§Ê þÄ ÁÅ ¡Áõ§Ãà  Á  ‚Ïýà ÁÏ ÁœÁÅ Å úÉ¡ÁôœÂ ‚Ï Í Ë Í. Á  Áé ¡Ê§ÁÅ Â Á›ê, úÁ ÁÑ Â Â Á›êÏ Â þÊ „ÏýÅÏžÃ. úÁÆ Êà ÁœÃ ÍœÁÅÏžÃ. ÏœÁ ÏžÁÏ Â „ÏýÅÏžÃ. Á žÂþÃä þÂ Ê Á  ÁéþÃúÁÆ Êà ¡ÃúÃÖ ‡ ÁÅÑœÁÅÏžÃ. ÏœÁ ÏžÁÏ Â „ÏýÅÏžÃ.‚Ï Á Á  ÁÑ þ ÁþÂä §ÉÏ ÁÅ ˆ ÁÅì ¡ÉžÁâžÃ. Á  þÁä Á  ‚žÁâ§Ã ÁþÂä ¡ÉžÁâ. Á  ÁÑ ¡Ê§ÁÅ žÃ Áê, þÃüÏ Â þÊ žÃ ÁêÏ Â „ÏýÅÏžÃ. Á  Áé ÏžÁÏ ÏœÂ Á  ÁÑ Ê ÁúÃÖÏžÃ. Ïýà ¡Áôå Ê É Ãò Í Á   ÿÁ Íì Ã. ÿÊ Êþ , Ä Á  ÁÅì ÏœÂ ÏœÊ þÂ.„Ïý ‚Ï Â §Ã § Ý Á§ Ñ „Ϟà  Æ. §Ê¡Áô Á Ãéý úÉ Á Âê Á Âé.œÁ§ÁÅ ÂœÃ Ë Í þÄä à Á§ÁÏ Â §Â³Âà Ê Ë.þÄ Â Áê.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/ à Á§  ÂêˆÏýà Á Á  Áì ÄžÁ þÄ ÁÅ ÏœÁ Í¡ÁÏ, Á Ã, §Ê¡Áô þÁÅ Áôí ¡É ÃìúÊ ÁÅ ÁÅþʞà Š Á Á ÂþÊä, ( ÌÏ¡ÁžÄ à Äüψ þÊ ¡É Ãì úÊ ÁÅ ÁÅÏý Â).ˆÏýà ͡Á Á Â, Á§ÁžÂ  þÁä Ê.úÁÆ ÁÅ Â Âê Ä Áé §ÁÅ úÊ ÃþÁ ¡Áþà œÁ¡Êå, Âþà þÁÅ Áôí ÁÆ Â ³Âýà ÁžÂþà Â,œÁþÁ œÍ Á ÂýÂ Ê Â, þÄ ÁÅ ÏœÁ ýË ÁÅ „ÏžÂ, ÍþÄ Ä Áé œÍ œÁþÁÅúÊ Ê ¡Áþà œÁ¡Áôå þà úÉ¡Êå Â. þÄ ÁÅ ÌþÃä ÁÏ ÁœÁÅ Å úÉ Âå à  Âê ÁÿÁüÏ Â ÌÏœÁ ÁϞà  ì Í É ð ͧà Á Å ú  ‡ ÁÅÑ Á „Ïý . à à ÃÝ ˆü Í ‚Ï Â ‡ ÁÅÑ Á ÁôœÂ . ÉÅ ÁÅ ÁÅ ‚ ÂúÉ Á Âê Ã,  úÉ Á ê à þà þáà ÁÆà „ÏýÅÏžÃ.¡Á Á Á ÁžÃ Í ÉÅ ÁÅ ÁÅ, ¡É ÂòÏ ÁþÁ ÁÅ œÉ Å ÁÅ ÁÅþà ÁÅŽ¡ÉýÂÛ Ã. à ÁÅÓ Ã Áúà ¡É ÂòÏ Ã ÃœÊ œÁ¡Áôå  þÁÅ ÁÅÏý ÁÅ ÉÅ ÁÅ ÁÅ.þÄ ÁÅ ‚Ï Â ‚ ÂÏýà ÁÏ ÁœÁÅ Å ÍúÃÏúÉ Á Á ÁŠžÁÅ, þÄ ÁþÁ ÁÅ Í Ä Áé úÊ ÃϞà œÁ¡Áôå þÊ Â ÁÏ „Ï Ã Í ÏžÃ.   ÁÅÏ ÂœÁþÁÆ Š Á ÁžÊ þà úÁÆ ÁÅ, ¡Áôå ÁÅ œÊ  œÉ Å ÁÅàÏžÃ. ¡Áõ§Ãà à Á§Â œÍ Ë úÉ ê. þÄ ÁÅ Í ÉëÏ „þÂä Â? þÂ É ÉðþÁا à ˆ úÊ ÁÅ Í úÂý Í Á ÅžÂâÏ. „ÏýÂþħÁ Á›.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/œÁþÁ žÁ ÁÓ§ÁþÁÅÏúà þ ÁÅ ÁÆ ÁÅ §ÍüÅ Å Á Ë §Â ÊžÁÅ. þ ŠͧÍüÅ Š Á ¡ÉžÁâ Ë §Â ÃÏžÃ. úÂý Í ü þ êÏžÃ. œÃë §ÉÏ ÁÅ ÁÏý Å úÂý úʳ ÁÅ. Ë Í. à Á§ §Á Á›ÂþÄ Ë ð úÁžÁÅ ÁôœÁÆ „ÏýÊ ÁþÁÏ ‚žÁâ§ÁÏ ú  ÁÏúà ÃëÏ ð   Á Âý ÁÅ ÁÅþÁäýÊÛ „ÏžÃ. þÄ œÍ úÂý úÉ Áê ÁÏ ú  ÿÊ¡Ä Â „ÏžÃ.ˆÏýà þ ÁÅ Á Á ÁÅ ÊžÂ.þÊþÁÅ ¡ÉžÁâžÂþÃä Á Âê. ‚ÏüþħÃÏ úÊ ÁÅàþÂä œÉ Å³Â.  Á  ˆ ÃúÊ ÁÅ ÁÅÏýÂ§Í œÉ Äþà žÂþÃä žÁÅ. ¡ÁúÃÖ Ë úÁƳÂ. Á  Áé, Áўà Á§Ê þÂ. ‚ÏœÁ ÁþÂä ˆ à   Ã. žÊ þ ÌÏ¡Á ÁÅÏúÃϞà ‚¡Áôå ÁÅ.  Áì É ð úÊ ÁÛ Å úÁÆ Á Á Í þ  ÁÅÏ ÊžÃ.§ÍüÆ ‡¡Áôå ÁÆ Ê žÁǪÂê Æ þ Á Áì ÁÅÏžÁÅ ÁþÁ¡Á ÁÅœÁÅþÂä . þ ÁÅ úÁžÁÅ Áô ³Â Á ÁÏ ÊžÁÅ. ÏžÁÅ ÍþÁÆ ƒ þÉý Í ˆžÍ É ð ËýÅìúÁÆ ÁýÏ ËýÅì úÁÆ Ã Âç ¡ÃúÃÖ ‡ ÃÑ ÍœÁÆÏžÃ.žÂþà à œÍ ÁÅ Ä ÁŸÁ Å Âë›Â Å œÍ Ê ÁÅàþÂä .  ‡  §Â³Âà§ÁŧÁ Á›Â. Á  Áé ÁÆ Â ÏœÁ ¡ÁúÃÖ Â Á Âý ÁÅœÁÆ ¡Áþà úÊ ÏúÁÅ ÁÅÏýÆ„ÏýÊ, ħÁÅ §Â ÃþÁ à þÃüÏ þà þÁ Áé Á œÁ¡ÁåžÁÅ. Á  ÁÑ ÁÆ Â ÏœÊ, ÏžÁÅ Ê þÁÅ Áôí ÁÏúà §Á à ÁÅ Á Áþà þÄä þÄ ÁÅ úÉ¡ÁôœÁÅþÂä.ÿÊ ˆÏýà þ ÁÅ Í ÉëÏ ð ʧÁÅ. úÉ ÂåþÁÅ ÁžÂ þÊþÁÅ ÏœÁ ÏžÁÏ Â „Ï ÁþÁþÃ. þ œÍ ‡ §ÁÆ ¡ÉžÁâ  Á Âý Á§ÁÅ §Á Á›Â þÃüÏ.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/þÄ ÁÅ úÂý Í úÉ Âå ÁžÂ. þÃÉþÁÅä úÁÆ Â þà „ÏžÃ. Âìþ úÊ Ã úÉ¡ÁôœÂ Â. þÁþÁÅä úÁÆ Ã ‡ÏžÁÅ ÁÅ ÁúÂÖ þÁÅ Í Áô  Á§Ã. þ ÁÅ Âë à úʳ ÁŧÁÅà „ÏžÂ.‚¡Áôå ÁÅ ýË ÁÅ §ÂœÃë 11-30 êÏžÃ. Á  þÂþÁä ÂêÏ¡ É Âò ÁÅ. Á  Áé ¡Áë ÁÑ ÁžÃ Í ¡Á ÁÅ ÁÅϞà Ê.þÊþÁÅ þÄ ÁÅ Ë §Â Ã, þÉý Í Ã É Âò. Š Á ËýÅ ‹¡Éþ úʳÂ. Âç þÃä Ê Ì Áé Å. þ ÁÅ Š ÁÅì ÏœÂ Ê Ã ‡ ÃÑ ÍœÁÆϞà §Á Á›Â.ÿÊ þÂ Ê Å ‡ ÁÑ Á „ÏžÍ œÉ Å ÁÅþÂ, ûÄ Í, à ÁÅÓ Â Æ, þÊþÁÅúÉ¡ÁåþÁÅ Í.§Ê¡Áô úÂý Í Á ÅžÂâÏ Á§Ã ÂÓ §ÂœÃë 11-00 à Á§Ê þÂ. Ë.þÄ Â Áê.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/þÊþÁÅ §Â à þÁ ü  Šà Á§  ÂêˆÏýà þÄ ÁÅ Á Á ÁÅ ÁúÃÖϞà þà  úÉ Âå Â, þ ÁÅ œÉ Ğ ˆÏýÃ. Á§Ã ƒ úÃþÁä Á Á ÁÅ Í ˆ Ä þÁÅ Á ÁÏ Êþà þÁÅ Êí Â Ê Ã ‡ ÃÑ ÍœÁÆ ˆžÍ úÊ ÁÅ ÁÅÏýÅþÂä þà §Â³Â , úÂý Í §ÉÏ ÁÅ ÁÏý Å Ä Ê Ã Ä ÁŧÃÏúà þÄ ÁŧÃÏúà úÉ Âå . þÄ ÏžÂ Å þÄä Á§ÃßÏúà úÉ Âå . Ä Á Âé, ÁÑ ÏžÂ Å Á§ÃßÏúà úÉ Âå Áô. Á§Ã þÄ Ê ÏœÁ Á à  „ÏýÊ Ä Áé à ‡  „ÏýÅϞà úÉ¡Áôå. þÄ ÁþÂä¡ÉžÁâžÃ Ä ÁÑ Ã ‡  „ÏýÅÏžÃ. ÁžÂþà à Á Åç ‡ÏœÁ „þÂä É ð ÁÅŽÏ ¡ÁÏúÊ Á  ÁÅ „ÏýÊ ú  ÿÊ¡Ä Â „ÏýÅϞà  Âê.þÁÅ Áôí þÃä Á§ÁúÃ Í Ä Áé œÍ Äë  Á Âý ÁÅœÁÆ „Ï ÁÅ.œÁþÁÆ þÃä Á§ÁúÃ Í Âþà à ¡Áë ÁœÁäÏ úÊ Ã þÃþÁÅä ¡Êë Á  úÁÆ ÁÅàÏžÃ. Á§Ê þ Á§Ã.ˆÏýà þÄ Ê Å ÁÑ Á ¡ÉýÅÛ ÁÅþà ÁÅ ÁÅÏýÅþÂä Â. ‡  „ÏžÃ, úÉ¡Áå Â. Á§Ã úÂý Í úÉ¡Áå ÊžÊ Ã? §ÍüÆ ¡ÉýÅÛ ÁÅÏý Â? Š ÁÑ Ê ÊþÂ Ê Á, ÁÏ Â Á, ʧÁý , Ì ÌíœÃà ÂÏýà à žÍ¡Áô ÁÅÏýÅþÂä Â? úÉ¡Áå Â. Á§Ã þÁþÁÅä Ä §ÁÅ §Á ÁéÏýÅþÂä ÁžÂ. ÁúÂÖ Â þÁþÁÅä úÁÆ Ã ˆ ËþÁúʳÂà Ê ÉÂ, þ ÁÅ Á ÁÏ Â „Ϟà  Âê. ˆ à úÉ ÁêþÁÅ ÏýÊ Á³Âà Ê. ÁÑ Á þÁþÁÅä §Ê¡ úÊ Êà ÉÂé ‡ Â. §ÂœÃë úÂý Í Á ÅžÂâÏ Ê. ËþÄ §Á Á›.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/  Á  Ãä ÁÆ Á Á  ÁÏby bobba ramana2001@yahoo.comžÃ Áê þÁÅÏúà þ ÁÅ Á Äò ÁÆ ÁÅ §ÍüÅ žÂ Á Ë §Â ÊžÁÅ. úÂý Í ÁÆ Â Á Á ÊžÁÅ. þÂ Å Í §ÍüÅ Á Äò Š Á ¡ÉžÁâ Ë §Â Ã, ƒ §ÍüÅ úÂý Í §ÂœÃë 11-00 à Á ÅžÂâÏ ÏžÃ. Ë ³Â§ÂϪÁÏ ‚  „ÏžÃ. à Á§ §Á Á›ÂˆÏýà ͡ÁÏ Â „Ϟà ÁžÂ þ ĞÁ. ˆ à úÉ ÁêþÁŧÁ Á›Â, college Í busy. ‚Ïýà à ÁúÊÖ Â Á  Áé à þ ÁÆ ¡Á ÁžÁÅ. ÏžÁÅ Ê late êÏžÃ. ˆ Ä þÁÅ Í ÁÅÏ Â reply ‚ Áõí.ˆÏýà ÉÅþÁä úÂý Í Â §ÉúÃÖ ÍœÁÅþÂä Áô. þ žÁ ÁÓ§Á à Á³Âà Áô ÁžÂ. ¡Áôå ÁÅ úÁƳÂà þÄ ÁÏ ÁœÃ. Á§Ê þÂ.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/§Á Á›Â, þÄ ÁÅ úÉ Âå ÁžÂ, Á  Áé ÂÏýà Áé ‡ Áí§Ã Ä „Ï ÁžÊ ÉÂ. œÁþÁ ŸÁ þ ÁÅ §ÁãÏ þÂ, þÊþÁÅ ‚Ï Â‡ÏžÁÅ Í Á§Ã¡ÉýÅÛ Í Ê Á ÍœÁÅþÂä.þÄ ÁÅ úÉ Âå Â, þÁþÁÅä ˆžÌÏ Á ÁÅÏ Â, þÄ Á Êì êÏžÃ. ÏüÂ, þÁÅ Áôí ÁÅ ÁÅÓ§ÁÏ ‡ÏœÍ ÁÅŽ ¡Á ÊœÁ Äì œÃýÛþà œÃýÆì œÃýÃÛÏžÃ.þ ÁÅŽÏ ÏœÂ þªÁþÁÏúÁúÃÖþ  ÁÅÏ ÊžÃ. Ê ÁÅ Â Áì ÁÅ.þÄ ÉÏžÁÅ Ê Á  ÁÏ ÁœÁÅ Å. þÁÅ Áõ ‡  ÁÆ Ä þÁäžÁ ÁÓ§Á Ê ÍœÂ ÏýÅþÂä ÁžÂ. þÄ ÉÅÿÁÏ þ ÁÅúÁÆ¡ÉýÛ ÁÅ. ‚  ‡þÃä Á Âý Å ÏžÍ §Á Á›Â.þÊþÁÅ ‡  Á§ÃÏúÁ Á þÁÅ úÉ¡Áôå. ÂþÄ ‚¡Áôå ÁÅ þ Á Á ÁÅ¡ÉýÊÛ Í§ÁÅ úÁÆ Êà þÊþÁÅ ú  ¡ÉžÁâ œÁ¡Êå úʳÂþÊ É þáóÍàÏžÃ.§Á Á›Â, ÂÑ œÁ ÁÅé ÁÅ Á§Á Á ÁžÂ ‚  Á  Áé É ð ͧÁÅ ÁÅϞà §Á Á›Â. þÊþÁÅ žÊ ÏýÊ,ˆÏýà  ÁÅ Á  ÁŠžÂ, þÊþÁÅ úÁÆ ÃϞà  ÁÅ Á  ÁþÊ. þ ÁÅ ˆ Ëþ ³ÌÏœÁ œÁ ÁÅé Â. ƒ §ÍüÅ Íì

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/³ÌÏœÁ ÂÑ, œÁ ÁÅé ÁÆ, þÂä úÉ Ãì ÁÆ Â¡Á ÁÅ ÁÅÏýÅþÂä§ÁÏý ÁžÂ, žÊ ÄœÁ¡Áôå žÁþÁÅ ÁÅÏýÅþÂä§ÁÏý. Á§Ã þ ÁÅ ‡ÏžÁÅ Ê ƒúÁÅýۧà  Å. þÁÅ Áôí ÁžÂþÃ Ê ÁžÂ þÄ ÁÆ ¡É Ãì Á Âê  ¡Áôå ÁÅ úÁƳÂà  Ϟà §Á Á›Â.þÃü ÊþÊ É œÁþÁ žÂ§Ã œÁþÁžÃ. Á§Ê Ê ˆÏýà Á  Áé ÄžÁ à  ÁÅœÍÏžÂ, Á  ÁÑþà úÁÆ Êà ‚Ï Á þÁÅ Áôí ÉþÁ ÃÑ É Áì Áô ÁÅ Á Â. þÁÅ Áôí Á³Âà Áô ÁžÂ, Á  family photos úÁÆžÁÅâ Áô ÂþÃ. Á  ÁÑ Ã Âë, ¡ÊÏýÄ œÍ „þÁä ²ÌýÍ Å ÁÆ Â „þÂä Ê.þÊþÊ œÄ³Â. Á  Áé à þËýÄ œÍ „þÁä à „þÂä . Á§ÃúÁÆ Ã œÁýÅÛ Í Á Â?  Áì Ϟ ŠúÁÆ Ã þÁþÁÅä ªÁëžÁâ úÊ Ê Í, úÁÆ ÁÅ œÃ§Ã Ã Ä §ÁÅ É Áì Áô. ˆÏýà Á Á ¡Á ÁÅœÁÅþÂä Â. üÍ ÁÅ Â þÂä. þÁÅ Áôí ÏýÊ þ ÁÅ ‡ÏžÁÅ Í ÁýÃÛ þÁ Áé ÁÏ Á à ÃϞà §Á Á›Â.þÄ œÍ þÊþÁÅ Äë  „Ï Á Á þÁÅ þáóÍàÏžÃ. þÄ ‚«ÁÛÏ ÁúÃÖþÁýÅÛ úÂý Í úÊ Ê Áô ÁžÂ.  úÊžÁÅâ Áô Ê. ˆÏýÃ

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/ Á§Ã. Âç þĞà ϜÁ „ÏýÅÏžÂ.  ÁÅ žÃ ÁÆ Â ÏœÁ„ÏýÅÏžÃ. þÊþÁÅ Ä Áì ÁÅ ÁÅÓ§ÁÅžÄ Ë Áô úÁƳ þÂä ÁžÂ. ÏžÁÅ Ê Á  Á Âé, ÂÑ Â §ÉúÃÖ Í úÊ ÏúÁÅ ÁÅþÂä§ÁÅ.§Á Á›Â Š Á ßÁÏ Â úÉ Âå ÏýÊ, Á  Áé à ú  þÂê Á Ê ü§Ã ÃÏžÊ ÉÂ. Á  Áé Á öÁ Á Êì Ê ÁÅ ÃýÄ Ã ÁúÂÖ ÁÅ. Á  Áé Á öÁ Á Êì Á  ÁÅ business Í Â Â úÉ¡Áå ÊþÁÏœÁ Á Åç, Ï Â§ÁÏ ÁúÃÖ ¡Á ÂÝ Ïý. Á  þÂþÁä úÉ¡Êå  ÁÅ. ÏžÁÅ Ê Á  þÂþÁä Á  Áé þà ˆ Ä þÁ ÁÅ.ˆÏýà ͧÁÅ Â „ÏžÂ. Ê Á Á  Áé þÃœÁ úÁÅ ÁÅÏýÅþÂä Â. þÊþÁÅ ˆ Ä þÁÅ ÍþÁÅ Ê. úÉ¡Áôå.þÄ ÁÅ Âë à úÊ Ê Â. þÃþÁÅä Á  Áé à ¡Á§ÃúÁê ÁÅ úʳÂà þÃ. ÁþÁÏ ‚žÁâ§Á ÁÆ üÂ Ä Â œÃ§Ã Ê Á ¡Áôå ÁÅ þÃþÁÅä Á  ‚Ïýà à œÄ ÁÅ É Ãì, þÂ Í ÉëÏ þà úÉ¡Ãå¡Á§ÃúÁ ÁÏ úʳÂà. ÁþÁÏ ‚žÁâ§ÁÏ þ §ÁÆÏ Í žÁÆ§Ã Í Á§ÁÅþÂ Ê ÁžÂâÏ Ëý Ã. ¡Áôå ÁÅ Á  Áé ÉÅÿÁÏ úÁÆ Â Ã. §Á Á›Â ˆÏýÇ ÁÑ Á Í É Ãì ÍœÁÅþÂä Â. ÁþÁÏ ‚žÁâ§Á ÁÆ þÂ

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/ ÁžÃ ÍÏúà 24 ÁÏý Å Ëý à §Â ÁÅÏ Â ‡  „Ï Â Ã þÁÅ ÁÅÏýÅþÂä Â. þÄä þ ÁžÃ Í þÊþÁÅ ÁÅÏžÊ §É ÄúÊ Ã ¡É ÁœÂ ÁžÂ. so no problem. Âç ú  ýË ÁÅ êÏžÃ. „Ïý Á§Ã. dreams Í Ã É Ãò Í ÁÅ. Š Á Ê Á É Ãìþ þÊþÊ þÄ dreams Í Ã§Â Â Ã. Á  ÁéþÍ ÁÑþÍ Ê ÁÅ ÁÅþÂä Í úÁƳÂà Á§Ã. þÊþÁÅ Ê§Ê Â Ã œÍ dream Ê ÁÅ ÁÅÏýÂ. so becare full. ˆÏýà phone úÉ Áê ÁþÂä Áô. phone úÊ Êà Ê Áô þÂä§ÁÅ.   ÁÏ ÂžÃ ÁÅàþÂä Â. pocket §ÁÅ Áô  ¡ÉýÅÛ ÁÅ §Â Á§Ã. þ ÁÅ promise úÊ Ê ÁŧÁÅà „ÏžÂ. ÁþÁ ÉÅžÁýà Á Á à ÁŧÁÅà  ˆ à ÌÏý þÁä Í.‚ ÁÑ Ê ÌÏžÂÏ §Á Á›Â, þ ÁÅ þÁúÃÖÏžÃ. þÊþÁÆ þÄ ÁÅ ÌÏý Ê. þÃþÁÆ Á§ÁúÃ Í ÊžÁ Á Âé. I know, I tookeep up my promise. þÊþÁÅ þ §ÁÅ œÄ ÁÅ ÁÅ Á³Âà Ê.  city limits žÂýÃ É ÁìúÁÅÖ. ËþÄ ¡Êë Á à  Áê.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/ƒ Ë úÁžÃ à þÊþÁÅ œÁþÁ à ü  Š‚úÂÖ. à Á§  Âê,þÄ Ë ‚¡Áôå Ê úÁžÃ Â. þÃþÁÅä Ä Áé œÃýÛ ÁÏ œÁ¡Êå. Âþà ‡ÏœÁ ŸÁ œÍ œÃýÃÛÏžÍ, þÍýà žÁ ÁÓ§Á þÁäÏ Â Ê Êà‡ Â „ÏýÅÏžÍ, Ä Áé Ã Â Ê „Ϟà ‚¡Áôå ÁÅ. ÏžÁÅ Ê Í¡ÁÏ, Á Ã, þÄ ÄžÁ direct ÂúÁÆ¡É ÁÅœÍÏžÃ. þÊþÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅÛ Â þÁÅ Áôí þÃä Á§ÁúÃ Í Âþà à ¡Áë ÁœÁäÏ úÉ ê. œÁþÁÆ Š Á ÁžÃ þà ÍúÁþÁ œÍ „Ï ÁÅ. þÄ ÁþÁ ÁÅ ÌÏœÁ œÊ à Á ¡Á ÁÅœÁÅÏžÃ.ˆÏýà þÁþÁÅä ˆžÍ úÊ Ê³Âà ÏýÅþÂä Áô. Á§ÊúÁÆ ÁÅ ÁÅÏžÂÏ Ê. Ä Á Âé, ÂÑ úÁÆ ÁÅ ‡ žªÍÿÁÏ þÂä§Í. þÁÅ Áõí ÏœÊ, Š ÁÑ ³Â§Ã žÁƧà œÊ ˆÏýà Š ÁÑ ³Â§Ã žÁƧà œÊ ‚Ï Á §Íüƞ͡Áô Í Â þÊ „ÏýÅÏžÃ. þÁþÁÅä §ÍüÆ §Â §Á Á›Â, ¡Äìü §Á Á›Â Âç ÏýÆ Á Á§Ã³Âà Áô.ˆÏýà þÃþÁäþÊ «Ê úÊ Ê Â. Âç þÁÅþÁä þà þÄ Í Â Ã ìþà úÁÆ Áþà Áí Â? þÊþÁÆ þÃþÁäþÊ «Ê úʳÂ. ÁþÁ ‚žÁâ§Ã

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/ Ä ˆžÍ Á§Áß ¡ÃªÂúà „Ϟà  „Ϟà ÁžÁÆ. þÂžÄ þÁÅþÁä „ϞÃ.    žÂ Á§Ã. à ÂÓ. Á§Ã úÂý Í ÂžÍ¡Áô ÁÅþÂä Áô. Á§Ê Ê þÁÅ Áôí ‡¡Áôå ÁÅ §Á ÁéÏý Í,þ ÁÅ phone úÉ ê. þžà žÊ þÁÏ §ÁÅ. þÄ þÁÏ § þžÁ ÁÓ§Á „ÏžÃ.ÿÊ, þÄ ÁÅ þÊþÁÅ telephone boot þÁÅÏúà phone úÊ Ê ÁÅÏžÁÅ ÁÑ Á „þÁä Á Âé œÍ Á Âý óÂà. þÁÅ Áôí§Â ÂþÊ ÁþÁ Í úÉ¡ÁôœÂ. þÁÅ Áôí þÂ Í úÉ¡Áôå. ¡Áôå ÁÅ Á Âý ÁÅ Í ÁúÁÅÖ Ê.ˆÏýÄ þÄ ÁÅ ‡  ÁþÁ¡Á ÁÅœÁÅþÂä. þÄ phone Í ÁÏ úÁÆ ÃúÁÆ Ã É Âì. ÁúÊÖ Á§Ã à úÉ Âå§ÁÅ þÄ phone þÃ. þÂpocket ‡¡Áôå ÁÆ §ÁÅ Áô ÂþÊ „ÏýÅϞà Ê. þÄ ‚«ÁÛÏ. þÄ ÁÅ ˆ à   þÂä ÌÏžÂÏ Ê. þ ÁÅ ÁÑ Á ‡ÏœÁ¡Á§Á¡ÁœÃ „ÏžÍ úÁÆžÁÅâ Áô ÂþÃ.þÄ ÁÅ imported bra, panty Ìþà „ÏúÂ. à þ Á Áì ÁÅÏžÊ Ê ÁÅ Í Â Ã Á§Ã. þ ÁÅ Ã ÁÆÓ, œÌ ÂÑ, ÏýÊþÊþÊ Ê³Âà ÁÏœÁÏ Â Á§Ê þÂ. Á§Ã „Ïý ú  ýË ÁÅ êϞà §Â þ . Ë, þÄ §Á Á›

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/  Á  Ãä 4 Á  ÁÏby bobba ramana2001@yahoo.com  Áê úÉ¡ÃåþÁ family ÁŸÁ. Ä ÁÅ úÉ ÂåþÁÅ Â þÂ Ë ð Í Â Áê Áé ¡Ê§ÁÅ Â Á›ê, ÁÑ ¡Ê§ÁÅ žÃ Áê þÃ.  Á ÁÅ Ã þÁÅ Á ÂþÁÏ §Â ÁúÁÅÖ,  Á›ê œÁþÁ Ãü§Ã ÃþÁ þÁÅ Á  Šþ ÁÅ ‡  úÉ¡ÃåÏžÄ þÃ, žÃ Ä ÁÅ ÁÅÏžÁÅ ÁÅÏžÁÅ Ã Á§ÁÏ Â œÉ Å ÁÅàÏžÃ. ÁŸÁ Í ÁÅÏžÁÅ ÁÅÏžÁÅ Â Â ¡ÁúÃÖ ÆœÁÅ Å žÌ§ÁÅìœÂ . ˆÏýà ‚ ÂþÃüÏ Â þÊ Á Âý ÁÅ ÁÅþÂä§Â þÃ Ä ÁÅ þáÃÏúÁ ÁúÁÅÖ.  Á›ê, ¡ÁôýÃÛÏžÃ, ¡É§Ã ÃÏžÄ ¡Á ÉìýÆ Íì. ÁÑ Á §ÍüÆ ÃþÊ Ã ‚ ÂÏýà ƜÁÅ Ê. žÄ  Á Á Åç œÍ ÁžÁ É ÃÑfreedam ͧÁÅ ÁÅþÁäžÃ  ýÃÛ, Á Áì ÁÅÏžÁŠͧà Á ÅœÄ§Ê žÂ§Ã ÁþÁ¡Á ÁÅœÁÆ „ÏýÊ ‚Ï Á ÁÅÝ ˆ à „ÏýÅÏžÃúÉ¡ÁåÏ Ã. ÁÅÏžÁÅ ÁÅÏžÁÅ Ä Ê §ÁãÏ ÁôœÁÅϞà ϜÂ.  Á ÁÅ Ã Â Á›ê §Â ÃþÁýÅÛ ÂþÊ §Â ÁÅàþÂä.  Á›ê: Á žà ÁŸÁê œÁ§Á ÁœÃ ÁÅýÅÏ Ï. Á žà úÃþÁä¡Á ÉìýƧÁÅ. Á  þÂþÁä à ̞Ãâ  Áê Á³Â ÁÏ „ÏžÃ.

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/þÊþÁÅ ú  ϞÁÏ Â „Ïý þà ϞÁ§ÁÆ ÏýÆ„Ïý§ÁÅ. þÊþÁÅ þÁ ÃíœÊ þ ŠÁÓ ÄžÁ ³ÌýÛ Å ¡Á ÁœÂ .þÊþÁÅ þÁ ÁõœÁÆ „ÏýÊ Â úÁÆ ÁÆà „Ï Â þà „ÏýÅϞà þà þ friends ú  ³Â§ÁÅì ÏýÆ þÁþÁÆä, þ ϞÂþÃäú  ̡Áå Â Ì ÁÅ ÁÅœÁÆ „Ïý§ÁÅ.þÊþÁÅ ‚Ïý§ Êê Á§Ã à þ ϞÁÏ ‚Ï Â ‚þÁÅ Á ÃÏúÃ,þ §Ì ÁÅé Å Â Â ˆ¡Áô  ¡É§Ã à þÂ Í ÌœÁà ÏžÂâþÃäœÉúÂÖ . þÊþÁÅ ‚Ïý§ Í úʧÃþÁ œÁ§ÁÅ ÂœÁ §ÉÏ Í ÁÏ ÁœÁð§ÁÏ þÁÅÏúà þ ÉþÁ Á œÃ§Á Áþà Âç Ê ÁÅ. ÌÏœÁ ÁϞà þÁþÁÅä Áôí úÊ Á Ï þÃ, ¡É Ãì ÁÆ ÂúÊ ÁÅ ÁÅÏ ÂÏ þà ÉÏý ¡Á Ê Â§ÁÅ.þÊþÁÅ þÁ ÁôíœÁÆ, Á  þÂþÁä þà Á ÁÏ Ã þÊ ÊžÂþÃä.þ ÁÅ ‚ ÂÏýà à ÏýÊ Áð Å ‚«ÁÛÏ „Ï ÊžÃ ÂžÁÅ. ÁÅýÅ Á ΧÁ ÁÏ, ¡Á§ÁÅ Áõ, ͜ þÃ, ¡Êë Á  žÍ Á  þÊ Ã ÏœÂ ŠýÃÛžÊ þà þ þÁ Áé ÁÏ. þ ÁÅ ‡¡Áôå ÁÅ Á ¡ɞÁâ  ÁÅì úÁÆ ÃþÁ ÁÏ ÏŸÁ Ê úÊ ÁÅ Í Â þà „Ï ÊžÃ. Á žà ¡Á ÉìýÆ§Ê þ þ ÁÅ Á  ¡Á Éì Íì „Ï Ê Áë Á ÁÏ ÏŸÂ Æ, Á Á  ÁŸÁê ü§Ã Ê ÁÅ ÁÅé Âý ÆœÉ ÄþÞÂþÃä žÁÅ. þ ‚Ïý§ Áí ÂþÊ, ÁÏ ÏŸÂ Å

kama sastry ot-indian-telugu-stories-new/úÁÆ ÁÆà, ÌžÃâ  ÁýäÏ œÁ ÁÅÑ Á þÃ, þ ÁþÂä 7 ˆ ÁÅì¡ÉžÁâ  à à ‚úÃÖ ¡É Ãì úÊ Ã ¡Áϡʳ§ÁÅ.þ ÉÅ ÁÅ ÁÅ ¡ÉžÁâ  úÁžÁÅ Áô Í ÊžÁÅ. Âþà þ ϞÁÏúÁÆ Ã, úÁžÁÅ Áô ÁÅþÁä žÂþÁäþà þÁþÁÅä ¡É Ãì úÊ ÁÅ ÁÅþÂä ÁÅ.þÊþÁŠ¡Áô§ÂþÃ Ã É Êì  ˆ Ä ÍýÅ ÊžÁÅ. É ð ÏýÊ ÌžÃâ  œÉ Å ÁÅ ÂþÃ, þ ÉÅ ÁÅ ÁÅ É ð Í ÏœÁÿÁŠ§ÁÅ Â „Ï Á ÁÅ þà §ÁãÏ êÏžÃ. Á  œÁà §à à Á  ÁþÂä   þÊ Á Åç, Ì Â Å„þÂä . þ ÉÅ ÁÅ ÁÅ Š ÁÑ Ê ÁÏœÂþÁÏ. þ ÉÅ ÁŠà Ç¡Áôå ÁÆ ˆžÍ Ì Ï ¡ÁþÍ Íì  Áì ¡ÁþÍ úÁÆ ÁÅ Í ÁÏœÍ Á§Ã Í ÊžÃ.þ ÉÅ ÁÅ ÁÅ Ã þÊþÁÅ ÏýÊ ú  ¡Êë Á. þÁþÁÅä ú   ÂúÁÆ ÁÅ ÁÅÏý ÁÅ. Á  œÁà §Á

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indi

Related Documents:

Stock closes at an all time low 8.11 Yahoo invested 1Bn in Alibaba Yahoo co-founder & CEO Jerry Yang steps down after 18 months Microsoft and Yahoo agree to search partnership 2008 Yahoo tries to buy Google for 3Bn. Google denied the offer 2009 Yahoo acquires many media companies Microsoft tries to buy Yahoo for 44.6Bn Yahoo denied offer .

kama‘āina—has also been a cornerstone of settler colonialism in Hawai‘i. Settler colonialism has drastically refigured the concept of kama‘āina in various popular cultural texts, hapa-haole music being one of many examples, putting focus on the idea of becoming kama‘āina as an eas-ily attainable possibility. This paper will

of ionic liquids in water, Nandhibatla V Sastry, Nilesh M Vaghela and Vindo K Aswal, Fluid Phase Equilibria, 327, 22 -29 (2012) (I. F. 2.253) 19. Aggregation Behavior of Pyridinium Based Ionic lIquids in Water – Surface Tension, 1H NMR Chemical Shifts, SANS and SAXS Measurements, N. V. Sastry, N. M.

Reviewers Guide – AT&T Yahoo! Go Mobile AT&T Yahoo! Go Mobile gives you access to a wide range of the Yahoo! services you . select download then select attachments to view and download the attachment. 4 . emoticons, audibles, voice IMs and attach photos to IM conversations. To use Yahoo! Messenger, click on Messenger in the Yahoo! Go .

lugha ya Kimunakiiya buutsa (kuchukua) na karibu kama TS katika neno la Kiingereza cats (paka); Ĝ hutamkwa kama J katika lugha ya Kigogo: -inji (ingi), lakini bila sauti ya N; basi hutamkwa kama J ya Kiswahili katika neno njaa, bila sauti ya n. Angalia pia kwamba sauti hiyo ni tofauti sana na sau

the reference point on the decisions, prospect theory replaces the utility function of a person with a value function, which is a function of both the outcome and the reference point. Nar and Sastry are with the Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley, CA, USA. {nar, sastry}@eecs.berkeley.edu

2016-2017 Developments in Banking law 547 by both parties, Verizon was supposed to purchase Yahoo’s shares for 4,825,800,000.965 Excluded from the transaction were Yahoo’s holdings in Yahoo Japan and Alibaba.966 The sale will end Yahoo’s twenty

AAT Advanced Diploma in Accounting Synoptic Assessment – SAMS – Assessment book 2 Notes for students and training providers This is a sample assessment and mark scheme which is reflective of the question types, depth of content coverage, the level of demand, duration and mark allocation of tasks that will be in the live assessment It is not designed to be used on its own to determine .