Unang Markahan Modyul 1: Isyu At Hamong Panlipunan

7m ago
821 Views
291 Downloads
1.42 MB
32 Pages
Last View : Today
Last Download : 6d ago
Upload by : Emanuel Batten
Share:
Transcription

10Araling PanlipunanUnang Markahan – Modyul 1:Isyu at Hamong Panlipunan

Araling Panlipunan – Ikasampung BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan – Modyul 1: Isyu at Hamong PanlipunanUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ngkarapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung itoay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ayang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brandname, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na itoay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upangmakuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala atmga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito aykinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonNicolas T. Capulong, PhD, CESO VRonilo AJ K. Pirmo, PhD, CESO VLibrada M. Rubio, PhD.Bumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat:Amabhelle R. dela MercedTagasuri ng Nilalaman:Rowel S. Padernal / Angelica M. Burayag PhDVirgilio L. Laggui PhD / Susana F. CruzTagasuri ng Wika:Edwin T. Marcos EdD / Marie Anne Ligsay PhDRomeo P.Lorido /Anastacia M. Victorino PhDTagasuri sa ADM:John Paul C. PajeTagasuri ng Paglapat/Pagguhit: Jay Ahr E. SisonTagaguhit:Vincent D. RoblesTagalapat:Joyce O. SarazaTagapamahala:Nicolas T. Capulong PhD, CESO VLibrada M. Rubio PhDAngelica M. Burayag PhDNestor Nuesca EdDGregorio C. Quinto, Jr. EdDRainelda M. Blanco PhDAgnes R.Bernardo PhDVirgilio L. Laggui PhDInilimbag sa Pilipinas ng Kagawaran ng Edukasyon – Rehiyon IIIOffice Address: Matalino St. D.M. Government Center, Maimpis, City of San Fernando (P)Telephone Number: (045) 598-8580 to 89E-mail Address: [email protected]

10Araling PanlipunanUnang Markahan – Modyul 1:Isyu at Hamong Panlipunaniii

Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Araling Panlipunan ng AlternativeDelivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Isyu at Hamong Panlipunan.Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mgaedukador mula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, anggurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayangitinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral samapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit angmga kasanayang pan-21siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mgapangangailangan at kalagayan.Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo angkahong ito sa pinakakatawan ng modyul:Mga Tala para sa GuroIto'y naglalaman ng mga paalala, panulongo estratehiyang magagamit sa paggabay samag-aaral.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman angmag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayanat itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilangsariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin atgabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob samodyul.Para sa mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan 10 ng Alternative DeliveryMode (ADM) Modyul ukol sa Isyu at Hamong Panlipunan.Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin.Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, atmagsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo naikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mgakaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay aynakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.iv

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layuninnitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.AlaminSa bahaging ito, malalaman mo ang mgadapat mong matutuhan sa modyul.SubukinSa pagsusulit na ito, makikita natin kungano na ang kaalaman mo sa aralin ngmodyul. Kung nakuha mo ang lahat ngtamang sagot (100%), maaari mong laktawanang bahaging ito ng modyul.BalikanIto ay maikling pagsasanay o balik-aralupang matulungan kang maiugnay angkasalukuyang aralin sa naunang leksyon.TuklasinSa bahaging ito, ang bagong aralin ayipakikilala sa iyo sa maraming paraan tuladng isang kuwento, awitin, tula, pambukas nasuliranin, gawain o isang sitwasyon.SuriinSa seksyong ito, bibigyan ka ng maiklingpagtalakay sa aralin. Layunin nitongmatulungan kang maunawaan ang bagongkonsepto at mga kasanayan.PagyamaninBinubuo ito ng mga gawaing para samalayang pagsasanay upang mapagtibay angiyong pang-unawa at mga kasanayan sapaksa. Maaari mong iwasto ang mga sagotmo sa pagsasanay gamit ang susi sapagwawasto sa huling bahagi ng modyul.IsaisipNaglalaman ito ng mga katanungan opupunan ang patlang ng pangungusap otalata upang maproseso kung anongnatutuhan mo mula sa aralin.IsagawaIto ay naglalaman ng gawaing makatutulongsa iyo upang maisalin ang bagong kaalamano kasanayan sa tunay na sitwasyon orealidad ng buhay.TayahinIto ay gawain na naglalayong matasa omasukat ang antas ng pagkatuto sapagkamit ng natutuhang kompetensi.v

KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay sa iyongpanibagong gawain upang pagyamanin angiyong kaalaman o kasanayan sa natutuhangaralin.Susi sa PagwawastoNaglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahatng mga gawain sa modyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sapaglikha o paglinang ng modyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumangmarka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papelsa pagsagot sa mga pagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaingnapapaloob sa modyul.3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain atsa pagwawasto ng mga kasagutan.5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nangsagutin lahat ng pagsasanay.Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari karin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sinoman sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim saiyong isipang hindi ka nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ngmakahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sakaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!vi

AlaminAng modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ayupang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa AralingPanlipunan Baitang 10.PAMANTAYAN SA PAGKATUTO: Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu.Ang modyul na ito ay nahati sa apat leksyon: Leksyon 1: Kontemporaryong Isyu Leksyon 2: Ang Lipunan Leksyon 3: Ang Kultura Leksyon 4: Sociological ImaginationKapag natapos mo na ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:1. natatalakay ang katuturan ng lipunan at ang mga bumubuo rito;2. nasusuri ang kultura bilang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng lipunan; at3. naipapahayag ang pagtugon ng bawat isa sa mga isyu at hamong panlipunangkinahaharap sa kasalukuyan.Mga Tala para sa GuroKailangang gumamit ng mga pamprosesong tanong upangmaiugnay ang natapos na aralin tungo sa bagong aralin. Ituro angkonsepto ng araling ito sa pamamagitan ng mga malikhaingpamamaraan na makikita sa mga gawain sa modyul na ito.Makikita rin sa huling bahagi ng modyul na ito ang mga rubric nagagamitin sa pagmamarka sa ilang mga gawain.1

SubukinPanuto: Basahin at unawain ang mga pahayag sa ibaba. Tukuyin at isulat ang titikng tamang sagot sa iyong sagutang papel.1. Ang mga pangyayari o mga suliranin na pinag-uusapan sa bawat sulok ng atingbansa.A. Headline NewsC. Social IssuesB. Contemporary IssuesD. Sociological Imagination2. Ang mga halimbawa nito ay ang mga lumang sulat, larawan o guhit, mga lumangkagamitan, mga dokumento, mga talambuhay at mga ulat ng mga pinuno ngbayan.A. primaryang sanggunianB. pinagmulang sanggunianC. sekondaryang sanggunianD. mga balita3. Ito ay binubuo ng mga taong may magkakawing na ugnayan at tungkulin nabumuo ng kasunduan kung sila ay magdedesisyon para sa kanilang kapayapaanat ikakaayos ng kanilang pamayanan.A. lipunanC. bansaB. kulturaD. pamayanan4. Ipinahayag niya na ang lipunan ay kakikitaan ng hindi pagkakasundo ng mgatao sa kapangyarihan na nagdudulot ng hindi pagkakapantay–pantay sa antasng pamumuhay ng tao.A. Charles CooleyC. Edward MooneyB. Karl MarxD. Isabel Panopio5. Ang sumusunod ay kabilang sa institusyong panlipunan maliban sa isa:A. pamahalaanC. paaralanB. pamilihanD. pamilya6. Tukuyin kung alin sa sumusunod ang nagpapakita ng gampanin sa lipunan.A. Kailangang magbayad ng buwis ang mga manggagawang may mataas nasweldo.B. Ang bawat isang mamamayan ay dapat sumunod sa batas.C. Lahat ay dapat nakaasa sa gobyerno at sa tulong na ibibigay nito.D. Bumuo ng samahan na mag-aaklas sa pamahalaan.7. Tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isanglipunan.A. pagpapahalagaC. kulturaB. normsD. lipunan2

8. Isa sa mga uri ng kultura ay ang mga bagay na may kahulugan sa pamumuhayng isang lipunan. Karaniwang halimbawa nito ay palayok, banga, mgaorihinal na isinulat, ano ang tawag sa mga ito?A. materyalC. kagamitanB. hindi materyalD. antigo9.Mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng kultura sapagkat ito aysumasalamin sa paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan. Nagkakaroon ngpagkakaiba sa paraan ng pamumuhay sapagkat iba-iba ang kultura nakinagisnan ng bawat nilalang.A. Tama ang dalawang pahayag.B. Tama ang unang pahayag at mali ang ikalawang pahayag.C. Mali ang unang pahayag at tama ang ikalawang pahayag.D. Mali ang dalawang pahayag.10. Ang pangkalahatang batayan ng kilos ng samahan o grupo ng mga tao aytinatawag na .A. moresC. folkwaysB. normsD. values11. Nagiging madalas ang pagiging huli sa klase ni Baron kaya siya ay kinausap ngkanyang gurong tagapayo ngunit hindi sila nagkaunawaan kaya nagdesisyon siBaron na huminto na lamang sa pag–aaral. Paano magiging isang isyungpanlipunan ang paghinto ni Baron ng pag-aaral?A. Mapagagalitan si Baron ng kanyang mga magulang.B. Mahihirapang makahanap ng hanap-buhay si Baron.C. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan.D. Tatamarin na si Baron na mag–aral.12. Si Francisco Carpio ay isang mahusay na empleyado ng isang kilalangkompanya sa Makati, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroonsiya ng malalang sakit na nagdulot upang siya ay madalas na hindi makapasok.Dahil sa pangyayari ay napilitan ang kanyang boss na siya ay hindi munapapasukin. Tukuyin kung ano ang maaaring maging sociological imaginationsa kaganapan.A. Malulungkot si Mang Francisco at lulubha ang kanyang sakit.B. Maaantala ang mga gawain ni Mang Francisco sa kanyang opisina.C. Kukuha ng kapalit ang kanyang boss habang wala siya.D. Magiging masaya si Mang Francisco dahil siya ay nasa bahay lamang.13. Ang problema sa basura ng bawat pamilya sa subdivision ng Blue Tower aynagdulot ng pagkakaroon ng sakit sa balat. Ito ay tinatawag naA. Isyung PersonalB. Isyung PanlipunanC. Sociological ImaginationD. Suliranin sa basura/ Solid Waste3

14. Ang Sociological Imagination ay isang usapin na kung saan ay iniuugnay angmga isyung personal sa isyung panlipunan. Piliin ang HINDI angkop nahalimbawa ukol dito.A. Si Luiz ay isang batang laging naglalaro sa labas ng kanyang bahay kaya’tkilala niya ang lahat ng kanilang kapitbahay.B. Walang disiplina ang mga mamamayan sa Brgy. Tala kaya ang kanilanglugar ay magulo at makalat.C. Lubhang maraming apektado ang dulot ng pagsabog ng Bulkang Taal.D. Maraming nawalan ng trabaho bunsod ng COVID–19.15. Paano makatutulong ang tao sa paglutas ng mga suliraning panlipunan?A. Matuto ang mga mamamayan na sumunod sa batas.B. Dapat laging nakikisangkot ang mga Pilipino sa mga isyu sa lipunan.C. Pagpunta sa ibang bansa ng mga Pilipinong kabilang sa white collar job.D. Laging bantayan ang ulat sa bayan upang makasali sa mga welga.Mahusay! Kung marami kang nasagot sa bahaging ito ng modyul aymadali mong maiintindihan ang nakapaloob ditong aralin. Kung mababanaman ang nakuha mong marka ay dapat pagsumikapang mas maintindihanpa ang aralin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mabuti sa mga teksto atpagsasagawa ng mga dinesenyong gawin.4

Aralin1Isyu at Hamong PanlipunanIsang bagong bukas na libro ng kaalaman ang iyong kakaharapin ngayon.Ang lipunan ay binubuo ng mga institusyon/ organisasyon ng mga mamamayan nanagkakasundo sa iisang layunin. Mahalaga ang bahaging ginagampanan ng kulturabilang batayan ng pamumuhay sa lipunan. Dahil sa iba’t ibang kaganapan sa atinglipunan ay nagkakaroon ng sociological imagination.BalikanNatutuhan mo sa nakaraang baitang ang tungkol sa Ekonomiks bilang bahaging pag - unlad ng bansa. Ang mga aral sa ekonomiks nawa’y maging gabay mo upangmakatulong sa pag-unlad pa ng iyong kaalaman. Paano mo maiuugnay ang mgasalita sa loob ng kahon sa iyong pagkakaunawa sa Ekonomiks? Isulat ang iyongsagot sa iyong sagutang papel.1. Paano nababago ng paglakas o paghina ng ekonomiya ang estado ng pamumuhayng mamamayan sa kanyang lipunan?2. Mahalaga ang ugnayan ng tao sa kanyang lipunan, sa paanong paraan itomaipakikita sa buhay ni Juan Dela Cruz?Sa bagong araling ito, pag-aaralan mo naman ang tungkol sa mga isyu athamong panlipunan.5

TuklasinLoop A WordPanuto: Hanapin ang mga salita sa ibaba sa loob ng kahon. Ang mga salitang iyongmahahanap ay lubhang mahalaga para sa talakayan. Isulat ang iyong sagot sasagutang ULIPUNANINSTITUSYONSTATUSSOCIAL GROUPRELIHIYONKONTEMPORARYOGAMPANINSuriinMaaari mong maitanong sa iyong sarili, bakit ang mga nakuha mong sagot sagawain sa naunang pahina ay lipunan, pamahalaan, relihiyon, gampanin, pamilya,pananampalataya? Sapagkat ang ating talakayan ang may kinalaman sa mgakontemporaryong isyu sa bansa o maging sa ibang bansa.Ano ba ang ibig sabihin ng Kontemporaryong Isyu? Ang kontemporaryo (contemporary) ay mula sa salitang Latin na com nanangangahulugang “may kasama” at temporarius mula sa salitang tempus naibig sabihin ay “oras”.6

Ang salitang kontemporaryo (contemporary) ay naglalarawan sa takdangpanahon hanggang sa kasalukuyan. Ito ay tumutukoy sa katangian nanagpapakilala sa kasalukuyan habang ang salitang isyu (issue) aynangangahulugang mga pangyayari, mga sigalot o problema na pinag-uusapansa lipunan. Kaya’t kung ating pagsasamahin, ang kontemporaryong isyu ay mgausapin o pangyayari na pinag-uusapan o pinagdedebatihan ng bansa na sangkotang bawat Pilipino. Mga halimbawa ng mga kontemporaryong isyu ay maykinalaman sa relihiyon, kalusugan, ekonomiya, pulitika at kultura. Isang halimbawa ng kontemporaryong isyu ay ang usapin sa korapsyon. Ito ayisang konsepto na nakikita at maaaring nagawa ng mga mamamayan kahit sasimpleng transaksiyon lamang. Halimbawa ay ang paghingi ng dagdag na baonsa magulang na ang dahilan ay may babayaran sa paaralan ngunit wala namanpala o maaaring ang paghingi ng papel sa ating kaklase kahit mayroon tayo.Hanggang sa mga fixers na nagkalat sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaanupang mapabilis ang transakyon tulad ng pagkuha ng permit sa iba’t ibangnegosyo at proyekto. Batay sa resulta ng pag-aaral ng Transparency International na ang Pilipinasay pang-tatlumpu’t apat (34) mula sa isangdaang (100) may pagkakakilanlan na“very clean”. Ang markang ito ay lubhang mababa kung ihahambing saSingapore, Denmark, Finland, Sweden at New Zealand. Ipinahahayag din naproblema rin sa korapsyon ng bansa ay problema din ng mga karatig-bansa tuladng Vietnam, Indonesia, Bangladesh at North Korea na itinuturing na “five mostcorrupt countries”. Sa pahayag ni Rosalinda Tirona, ang pangulo ngTransparency International, kailangan ng maraming pagkilos upang masugpoang korapsyon sa bansa ngunit ang higit na dapat pagtuunan ng pansin ay angtranspormasyon ng lipunang Pilipino na siyang daan ng tunay na pagbabago(Salaveria, 2012)Ngunit paano ba masasabi na ang isang pangyayari ay mahalaga:1. kung ito ay makabuluhang isyu para sa bansa.2. kung ito ay lubhang nakaiimpluwensiya sa lipunan ng ating ginagalawan.3. kung ito ay nagaganap sa kasalukuyang panahon.Dalawang mahalagang pinagmumulan ng impormasyon:Primaryang Sanggunian – ibig sabihin angpinagmumulan ng impormasyon ay mula sa orihinalna nagsulat o nakaranas ng pangyayari. Ito ay angmga babasahin na nagmula sa ating mga ninuno,mga talambuhay, mga journal, mga larawan o guhit.Maaari ring mga kagamitan ng mga sinaunangpamayanan.7SINAUNANG KAGAMITAN

Sekondaryang Sanggunian – ang pinagmulan ng babasahinay hindi nanggaling sa primaryang sanggunian at maaaringmagamit na batayan sa kasalukuyan. Ilang halimbawa ay mgalibro, babasahin tulad ng dyaryo at akda.MGA AKLATANG LIPUNAN Ito ay tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadoat sistematikong lugar o pamayanan. Sila ay may pagkakaiba sa kani–kanilangmga interes ngunit naniniwala sa isang batas kaya’t nagkakaroon ng kasunduan. Maraming pilosopo ang nagpahayag ng kahulugan ng lipunan at ang ilan sakanila ay sina:A. Emile Durkheim– Ayon kay Durkheim, ang lipunan ay isang buhay naorganismo na patuloy na kumikilos at nagbabago na kung saan nagaganapang mga pangyayari. Binubuo ng iba’t ibang institusyon na nag-uugnay saisa’t isa upang bumuo ng lipunan.B. Isabel Panopio–Ayon sa kanya ang lipunan ay isang sistematikongkomunidad na binubuo ng balangkas at gampanin. Ang balangkas aytumutukoy sa organisasyon ng mga mamamayan na gagawa ng mga batasupang sundin ng lipunan habang ang gampanin naman ay tumutukoy sakakayahan ng tao na gawin ang kanyang bahagi sa lipunan.C. Karl Marx–Ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng interes sakapangyarihan. Ito rin ay kakikitaan ng hindi pagkakasundo dulot ngpagkakaroon ng limitadong pinagkukunang yaman ng bansa. Bunga nito,nagkakaroon ng hindi pantay na antas ng pamumuhay sa lipunan.D. Charles Cooley – Ang lipunan ay magkakawing na ugnayan ng tao sakanyang kapaligiran. Mas nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyangpakikisalamuha sa kanyang kapaligiran. Ang maayos na pakikipag-usap ayisang paraan upang maging mapayapa ang interaksyon ng bawat isa. Ang lipunan ay nahati sa dalawang bahagi: unang bahagi ay ang istrukturangpanlipunan at ang ikalawang bahagi ay ang kultura. Pinaghiwalay ang talakayansa dalawang bahagi upang higit na magbigay-linaw sa pagkakaiba ng dalawangunit ipakikita ang pagkakaroon ng ugnayan sa kanilang dalawa.LIPUNANInstitusyong PanlipunanKulturaA. InstitusyonB. Social GroupC. StatusD. GampaninA. Paniniwala/BeliefsB. Pagpapahalaga/ ValuesC. NormsD. Symbols/ Simbolo8

Ang unang bahagi ay institusyong panlipunan. Ito ay binubuo ng apat naelemento: institusyon, social group, status at gampanin. Sa bawat elemento aymay kanyang–kanyang haligi upang maging matatag ang pagkakaunawa saba

Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu. Ang modyul na ito ay nahati sa apat leksyon: Leksyon 1: Kontemporaryong Isyu Leksyon 2: Ang Lipunan Leksyon 3: Ang Kultura Leksyon 4: Sociological Imagination Kapa