Ikalawang Markahan: Modyul 8 Ang Piyudalismo

1y ago
485 Views
36 Downloads
8.91 MB
14 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 18d ago
Upload by : Esmeralda Toy
Transcription

Republic of the PhilippinesDepartment of EducationRegional Office IX, Zamboanga Peninsula8Zest for ProgressZ Peal ofartnershipAraling PanlipunanIkalawang Markahan: Modyul 8Ang PiyudalismoName of Learner:Grade & Section:Name of School:

Bumuo ng ModyulManunulat:Lorinda F. ElumbaEditor:Florence S. Gallemit,Julito H. AbneTagasuri:Lindo O. Adasa Jr.Florence S. GallemitDr. Jephone YorongTagaguhit/Tagakuha ng Larawan:Tagalapat:Peter Alavanza, Name of layout artistTagapamahala:Dr. Isabelita M. Borres, CESO IIIDr. Eugenio B. PenalesSonia D. GonzalesDr. Ella Grace M. TagupaDr. Jephone P. YorongFlorence S. GallemitJr simed Joseph B. SaguinName of District Supervisor/PICDJR Simed Joseph Saguin-School Principal

AlaminSa mudyol na ito, pag-aaralan ang sistemang Piyudalismo sa Europa noongpanahong Medieval.Pagkatapos mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahang nasusuri ang tungkolsa pagkakabuo ng sistemang piyudalismo at nauunawaan ang mga patakarangnakapaloob ditto.BalikanPanuto: Piliin ang titik lamang para sa inyong sagot. Isulat sa kwaderno.1.) Sa iyong palagay, sinong personalidad ang pinakamahalaga sa pagtatag ng HolyRoman Empire?A. Pope Leo IIIB. CharlesmagneC. LouisD. Charles Martyl2.) Bakit kaya pinahalagahan ang simbahang katoliko sa “Roman Empire”?A. Dahil nagiging isa sa tagapangalaga ng imperyo ang kristiyano.B. Dahil nabuhay ito sa panahon ng Holy Roman EmpireDahil sa pagkasilang ng kristiyanismo sa pagturo’t pagsanayng mga pari at opisyal ng pamahalaanD. lahat tama3.) Paano umusbong ang simbahang katoliko?A. sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng simbahan atpamahalaan sa panahong medieval.B. sa pamamagitan ng pamumuno ni CharlesmagneC. sa pamamagitan ng isang sentralisadong pamahalaaanD. sa pamamagitan ng tagapangalagang kristiyano.4.) Ano ang panawagan ni Pope Urban II noong 1095?A. ekspedisyonB. krusadaC. labananD. relihiyonC.

5.) Ano kaya ang layunin ng ating pagtatalakay tungkol sa mgapangunahing wika at relihiyon ng daigdig?A. mapaphalagahan ang mga natatanging rehiyon ng mga kultura,wika at lahi.B. mapag-aralan ang iba’t ibang kultura, wika at lahi.C. bigyang-halaga ang mga kultura, wika at lahiD. pansinin ang mag kultura, wika at lahi.Lesson4Ang PiyudalismoSuriinMula sa ika-9 hanggang ika-14 na siglo, ang pinakamahalagang anyo ngkayamanan sa Europe ay lupa. Kinakailangang pangalagaan ang pagmamay-ari ng lupa.Pangunahing nagmamay-ari ng lupa ang hari.Dahil sa hindi niya kayang ipagtanggol ang lahat ng kanyang lupain, ibinabahaging hari ang lupa sa mga nobility o dugong bughaw. Ang mga dugong bughaw na ito aynagiging vassal ng hari. Ang hari ay isang lord o panginoong may lupa. Ang iba pangkatawagan sa lord ay liege o suzerain. Samantala, ang lupang ipinagkaloob sa vassal aytinatawag na fief. Ang vassal ay isa ring lord dahil siya ay may-ari ng lupa. Ang kanyangvassal ay maaaring isa ring dugong bughaw.Ang homage ay isang seremonya kung saan inilalagay ng vassal ang kanyang kamaysa pagitan ng mga kamay ng lord at nangangako rito na siya ay magiging tapat na tauhan

nito. Bilang pagtanggap ng lord sa vassal, isinasagawa ang investiture o seremonya kungsaan binibigyan ng lord ang vassal ng fief. Kadalasang isang tingkal ng lupa ang ibinigayng lord sa vassal bilang sagisag ng ipinagkaloob na fief. Ang tawag sa sumpang ito ay oathof fealty.Kapag naisagawa na nga lord at vassal ang oath of fealty sa isa’t isa, gagampananna nila ang mga tungkuling nakapaloob sa kasunduan. Tungkulin ng lord na suportahanang pangangailangan ng vassal sa pamamagitan ng pagkakaloob ng fief. Tungkulin dinniya na ipagtanggol ang vassal laban sa mga mananalakay o masamang-loob at maglapatng nararapat na katarungan sa lahat ng mga alitan. Bilang kapalit, ang pangunahingtungkulin ng vassal ay magkaloob ng ilang kaukulang serbisyong pangmilitar. Tungkulindin ng vassal na magbigay ng ilang kaukulang pagbabayad tulad ng ransom o pantuboskung mabihag ang lord sa digmaan. Kailangan din niyang tumulong sa paghahanap ngsapat na salapi para sa dowry ng panganay na dalaga ng lord at para sa gastusin ngseremonya ng pagiging knight ng panganay na lalaki ng lord. Ang knight ay isangmandirigmang nakasakay sa kabayo at nanumpa ng katapatan sa kaniyang lord.Halaw sa: Kasaysayan ng Daigdig, Batayang Aklatsa Araling Panlipunan nina Mateo et al. pahina 192193Ano ang ibig sabihin ng Piyudalismo?Paano mo mailalarawan ang ugnayan o relasyon ng lord at vassal?Ang Pagtatag ng PiyudalismoAng piyudalismo sa Gitnang Panahon ay nag-ugat sa paghahati-hati ng Banal naImperyo ni Charlemagne batay sa kasunduan ng Verdun. Napunta kay Charles the Baldang France, Louis the German ang Germany at Lothair ang Italy. Mahihinangtagapamahala ang mga tagapagmana ni Charlemagne kaya ang mga opisyal ngpamahalaan at mga may-ari ng lupain ay humiwalay sa pamumuno ng hari. Naibangonmuli ang mga local na pamahalaanna ngayon ay pinatakbo ng mga maharlika katulad ngmga konde at duke.

Sa sitwasyong ito pumasok ang mga barbarong Viking, Magyar, at Muslim.Sinalakay nila ang iba’t ibang panig ng Europe lalo na sa bandang France. Ang mga Vikingna kilala rin sa tawag na Normans ay nabigyan ng lupain sa bandang France kapalit ngpagtanggap nila ng Kristiyanismo. Ang lupaing napasakanila ay kilala ngayon sa tawagna Normandy.Ang madalas na pagsalakay na ito na mga barbaro ay nagbigay ligalig sa mgamamamayan ng Europe. Dahil ditto, hinangad ng lahat ang pagkakaroon ng proteksiyonkaya naitatag ang sistemang Piyudalismo.Halaw mula sa: Araling Panlupunan III, EASEModule 9, Sistemang Pyudal sa Gitnang Panahonsa EuropaIsang magandang alaala ng Piyudalismo ang sistemang kabalyero (knighthood).Kinapapalooban ang kodigo ng kagandahang asal ng mga kabalyero o (chivalry) ngkatapangan, kahinahunan, pagiging marangal at maginoo lalo na sa kaibigan.Nagpapalaganap din ng mga saloobing Kristiyano ang sistemang kabalyero tulad ngpagtatanggol sa mga naapi at paggalang sa kababaihan.Banal at isang propesyon na pinagpalang Simbahan ang pagiging kabalyero.Kalakip nito ang tungkuling ipagtanggol at itaguyod ang Kristiyanismo.Halaw sa: Kasaysayan ng Daigdig BatayangAklat para sa Ikatlong Taon nina Vivar et al., p.50Ano ang kahinatnan ng mahinang uri ng pamumuno, batay sa tekstong binasa?Bakit itinatag ang sistemang Piyudalismo?Lipunan sa Panahong PiyudalismoNahahati sa tatlong pangkat ang lipunang Europeo sa panahong Piyudalismo –ang mga pari, kabalyero o maharlikang sundalo, at mga alipin (serf).

Mga Pari.Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sector sapagkat hindinamamana ang kanilang posisyon dahil hindi sila maaaring mag-asawa. Maaaringmanggaling ang mga pari sa hanay ng maharlika, manggagawa at mga alipin.Mga Kabalyero. Noong panahon ng kaguluhankasunod ng pagkamatay niCharlemagne, may matatapang at malalakas na kalalakihan na nagkusang-loob namaglingkod sa mga hari at sa mga may-ari g lupa upang iligtas ang mga ito sa mgamananakop.Dahil sa hindi umiiral and paggamit ng salapi, ang magigiting na sundalo okabalyero aypinagkalooban ng mga kapirasong lupa bilang kapalit ng kanilangpaglilingkod. Ang mga kabalyero ang unang uri ng mga maharlika, tulad ng mgapanginoon ng lupa, na maaaring magpamana ng kanilang lupain.Mga Serf. Ito ang bumubuo ng masa ng tao noong Medieval Period. Nanatili silangnakatali sa lupang kanilang sinasaka.Kaawa- awa ang buhay ng mga serf. Nakatira silasamaliit at maruming silid na maaaring tirahan lamang ng mga hayop sa ngayon.Napilitan silang magtrabaho sa bukid ng kanilang panginoonnang walang bayad. Walasilang pagkakataon na umangat sa susunod na antas ng lipunan tulad ng maharlika atmalayang tao. Makapag-aasawa lamang ang isang serf sa pahintulot ng kaniyangpanginoon. Lahat ng kaniyang gamit, pati na ang kaniyang mga anak, ay itinuturing napag-aari ng panginoon. Wala silang maaaring gawin na hindi nalalaman ng kanilangpanginoon.Halaw sa: Kasaysay ng Daigdig Batayang Aklatpara sa Ikatlong Taon nina Vivar et al., p. 148149Ano-ano ang uring panlipunan noong panahon ng Piyudalismo? Ilarawan ang bawat isa.SuriinSagutin ng mga sumusunod:1. ano ang ibig sabihin ng salitang Piyudalismo?.

2. Paano mo mailalarawan ang ugnayan o relasyon ng ng Lord at vassal?.3. Ano ang kahihinatnan ng mahinang uri ng pamumuno sa sistemang Piyudalismo?.4. Ano ang kahalagahan ng lupa sa sistemang Piyudalismo?.PagpapayamanIbigay ang hinihingi:Ano ano ang uring panlipunan noong panahon ng Piyudalismo?Ilarawan ang bawat isa.a.Paglalarawan:.b.Paglalarawan:

.c.Paglalarawan:.PagtatayaPiliin ang titik tamang sagot at isulat ang titik sa sagutang papel.1. Alin sa sumusunod ang nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain sa sistemangpiyudalismo?A. KnightB. HariC. BaronD. Villein2. Ito ay isang sistemang political, socio-ekonomiko, at military na nakabase sap agmamay-ari ng lupa.A. piyudalismoB. sosyalismoC. merkantilismoD. komunismo3. Ang taong tumatanggap ng lupa mula sa Lord.A. VilleinB. FiefC. VassalD. Baron4. Sila ang pangkat ng mga taong bumubuo ng masa na nanatiling nakatali sa lupangkanilang sinasaka.A. FiefB. VassalC. KnightD. Serf5. Sila ang mga taong nagkusang-loob na manilbihan upang iligtas ang may-ari ng lupamula sa mga manananlakay.A. PariB. KabalyeroC. BaronD. VassalPara sa pang-anim hanggang ika-siyam na bilang.I VilleinII BaronIII HariIV Knight

6. Alin sa mga nakatala sa itaas ang katumbas sa isang alipin?A. IB. IIIC. IID. IV7. Sino sa kanila ang may tungkuling magsanay ng mga magiging Knight?A. IB. IIIC. IID. IV8. Alin sa apat ang binibigyan ng Hari ng bahagi ng kaniyang lupain katumbas ngpagiging tapat sa kanya?A. IC. IIB. IIID. IV9. Sino ang itinuturing na amo ng mga Villein?A. IB. IIIC. IID. IV10. Ito ang lupang ipinagkaloob para sa isang vassal.A. giftB. fiefC. ThiefD. serfKaragdagang GawainBasahin ang tungkol sa Sistemang Manoryal at gawin ang sumusunod.1. Ilarawan ang sistemang manoryal.2. Ano ang ipinahiwatig ng kastilyo sa isang manor?.

3. Ano ang pangunahing ikinabubuhay sa isang manor at ano ang kahalagahanng mga magbubukid?.4. Sa iyong palagay, naipagkaloob bas a isang manor ang mga pangangailanganng mga mamamayan nito?.5. Ano ang ginagampanan ng mga kababaihan sa sistemang manoryalismo?Ipaliwanag.

Batayan ng Pagwawasto1. B2. A3. C4. D5. B6. A7. C8. C9. D10. BAssessment5. C4. B3. A2. A1. CBalikanSanggunian:1. Modyul ng Mag-aaralAraling Panlipunan (Kasaysayan ng Daigdig pahina 248-255)

Region IX: Zamboanga Peninsula Hymn – Our Eden LandHere the trees and flowers bloomHere the breezes gently Blow,Here the birds sing Merrily,The liberty forever Stays,Here the Badjaos roam the seasHere the Samals live in peaceHere the Tausogs thrive so freeWith the Yakans in unityGallant men And Ladies fairLinger with love and careGolden beams of sunrise and sunsetAre visions you’ll never forgetOh! That’s Region IXHardworking people Abound,Every valleys and DaleZamboangueños, Tagalogs, Bicolanos,Cebuanos, Ilocanos, Subanons, Boholanos,Ilongos,All of them are proud and trueRegion IX our Eden LandRegion IXOur.Eden.Land.The Footprints PrayerTreesby Joyce KilmerOne night I had a dream. I dreamed I think that I shall never seethat I was walking along the beach A poem lovely as a tree.with the LORD.A tree whose hungry mouth is prestIn the beach, there were two (2) sets Against the earth’s sweet flowingof footprints – one belong to me and breast;the other to the LORD.A tree that looks at God all day,Then, later, after a long walk, I And lifts her leafy arms to pray;noticed only one set of footprints.A tree that may in Summer wear“And I ask the LORD. Why? Why?A nest of robins in her hair;Why did you leave me when I am sadand helpless?”Upon whose bosom snow has lain;And the LORD replied “My son, My Who intimately lives with rain.son, I have never left you. There wasonly one (1) set of footprints in the Poems are made by fools like me,sand, because it was then that I But only God can make a tree.CARRIED YOU!1

Ikalawang Markahan: Modyul 8 Ang Piyudalismo Z est for P rogress Z eal of P . Module 9, Sistemang Pyudal sa Gitnang Panahon sa Europa . Aklat para sa Ikatlong Taon nina Vivar et al., p.50 . Mga Pari.Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sector sapagkat hindi

Related Documents:

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel

ARALING PANLIPUNAN I (Effective and Alternative Secondary Education) MODYUL 14 ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City . 2 MODYUL 14 ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG Nakatuon ang modyul na ito sa mga pangyayari sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang .

Ikalawang Markahan - Modyul 5: Ang Pagiging Bukas-Palad Z est for P rogress Z eal of P artnership 4 Name of Learner: _ Grade & Section: _ Name of School: _ 1 Alamin Bawat tao ay nagtatglay ng iba’t ibang kaugalian. Isa na dito ang pagiging bukas pala

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul. Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat

Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, Tungkulin ay gampanan . na binanggit sa Modyul 5. Ibinatay ang mga karapatang kinilala ng Pandaigdig na Pagpapahayag sa dignidad ng tao, patas . C. May kakayahang tumulong sa iba tama man o mali.

Ikalawang Markahan - Modyul 5: Pagkilala sa Sariling Emosyon Z est for P rogress Z eal of P artnership 8 . 5. Sa ikaapat na hanay, isulat kung bakit mo ginawa ang nasa ikatlong hanay. 6. Isulat sa ikalimang hanay ang iyong natutuhan mula sa pangyayari. 7. Maging matapat at

Unang Markahan – Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya Unang Edisyon, 2020 . ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay . Ngayon ay nasa ikalawang aralin ka ng modyul na ito. Huwag m

Unang Markahan – Modyul 2: . 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul

Musika 1 - Modyul 1 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Unang Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng Dynamics sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang

kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot (100%), maaari mong laktawan ang bahaging ito ng modyul. Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin Sa bahaging ito, ang

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba p

Ikalawang Markahan - Modyul 7: Lider at Tagasunod Z est for P rogress Z eal of P artnership 8 . Itala ang mga pagkakataon na nagging kasapi ka ng mga samahan o pangkat, maaaring sa loob ng paaralan ( Hal. Pangkatang gawain sa klase, Peace Club, ) o labas ng paaralan ( Hal. Sangguniang Kabataan, Basketball team).

Ikatlong Markahan - Modyul 5: Kagalingan sa Paggawa . ang pinakaangkop na sagot at bilogan ang titik nito sa iyong Modyul. 1. Maganda ang pagkakagawa ng mga bag na yari sa tetra pack ng juice ng pamilya nina Susana. Ma

Araling Panlipunan. Ikalawang Markahan- Modyul 2: Mga Isyu sa Paggawa . II . Paunang Salita Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pagaaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa - kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum. Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay .

Ikalawang Markahan. MODYUL 5: ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA . PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA. A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO? Sa Modyul 4 natutuhan mo, na ang kalayaan ang nagbibigay sa tao ng kakayahang pumili

Ang modyul na ito ay magtuturo sa inyo ng tungkol sa mga bahagi ng hayop at gawain nito. Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaaasahang: 1. Matukoy ang mga may buhay at walang buhay sa ating kapaligiran. Unang Pagsubok Alamin ang antas ng iyong pagkatuto. Sagutan ang pagsusulit na ito. Piliin

Ikatlong Markahan Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? Sa bawat araw na dumaraan, maraming pagpili ang ginagawa ng tao. Kung anong damit ang isusuot, kung papasok ba o hindi sa paaralan, kung isasauli ang sobrang sukli

Unang Markahan – Modyul 6: Ang tunay na kahulugan ng Kalayaan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o ta

Araling Panlipunan Ikalawang Markahan- Modyul 3: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Z est for P rogress Z eal of P artnership 7 Name of Learner: _ Grade & Section

ASTM C 76 specification for reinforced sewer and storm drain pipes. (Only on special requests) inTernaTional & local approVals ISO 9001 registered firm. M.P.W Approval QualiTy assurance Concrete pipe factory has an independent quality control department with a well equipped laboratory, aided by experienced staff to give the necessary backup for the quality assurance program .