NÉP SZÁM LÁ LÁS –vall Juk M Eg él Te Tő Gyö Ke Re In Ket .

3y ago
18 Views
2 Downloads
1.96 MB
16 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Maxine Vice
Transcription

evangélikus hetilap„Egy érvényét vesztett világban töretlen hittelkereste azoknak a szerzőknek az alkotásait,akik hiteles emberábrázolásuk révén a világosság fáklyáit hordozták, s ellenálltak a rendezői önmegvalósítás erőszakának.”Udvaros Béla szellemi szelencéje f 7. oldal76. évfolyam, 38. szám g 2011. szeptember 18. g Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap„A Biblián végighúzódik ez a nagy ellentét: a testiember, aki a maga erejéből, a maga erényei és kegyessége által akar megállni Isten előtt és csillogni azemberek előtt; és a lelki ember, aki kegyelem által,hittel ragadja meg Isten ígéreteit.”Igazi keresztyénség f 11. oldal„Azt gondolom, ennek az éneknek nemlenne helye az Evangélikus énekeskönyvben, esetleg egy római katolikusban, bárma már ők sem fognak ostort, hogy testükből kiűzzék az ördögöt.”EvÉl&levél f 15. oldalS E M P E R R E F O R M A N DAA S Z E R ZŐ F E LV É T E L EEvangélikus óvoda MezőberénybenLázárné Skorka Katalinnak, a gyülekezet lelkészének vágyából és kitartómunkája révén lett egyházi intézmény a mezőberényi német nemzetiségi óvoda. A helyi evangélikusok átvételre irányuló szándékát a Magyarországi Evangélikus Egyház is támogatta. A város önkormányzata semzárkózott el, és átadta jól karbantartott, jól működő intézményét. Így kerülhetett sor az elmúlt hét szombatján a Katicabogár Evangélikus NémetNemzetiségi Óvoda avatására.A zsúfolásig megtelt templomban,Bonhoeffer-bestseller f 5. oldalMendei evangélikus örökség f 6. oldal9/11 f 8–9. oldalSzent Jakab útján szabadon f 11. oldalEgy Bárkában evezők f 12. oldalBeszélgetés az EHE rektorával f 13. oldalAz élet levegője„Valamely város felvirágzása azonbannemcsak attól függ, hogy rengetegkincset gyűjtenek, erős falakat, szépházakat építenek, sok puskát és páncélt készítenek, sőt hogyha ezekbőlsok van, és ostoba bolondok kezébekerülnek, annál rosszabb és annál nagyobb ama város kára. Hanem abbanvan a város igaz java és felvirágzása,boldogsága, üdve és ereje, hogyha minél több művelt, tudós, értelmes,tiszteletre méltó, jól nevelt polgáravagyon. Ezek aztán tudnak kincseketés minden jót gyűjteni, meg is tudják azokat tartani, és helyesen istudnak azokkal élni.”d Luther Márton:Keresztyén iskolák állításas fenntartása ügyében(Masznyik Endre fordítása)b Ragyogó őszi napsütés, nyáriasmeleg, zengő fúvószene köszöntötte szeptember 10-én délelőtta Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség templomába igyekvőket. Ünnepi istentiszteletre került sor abból az alkalomból, hogy Mezőberényben is egyházi fenntartásba került egy óvoda, a Déli Egyházkerületben idén immár harmadikoktatási intézményként Ára: 250 Fta Jézust gyermekek között ábrázoló oltárkép alatt Gáncs Péter elnök-püspökMt 18,1–5 alapján hirdette Isten igéjét: „ nagy baj, ha az egyes embervagy egy embercsoport azon vetélkedik, hogy ki a nagyobb Ennek legtöbbször ellentét, sőt erőszak a vége.Jézus arra tanít: az életnek nem az acélja, hogy azt kutassuk, ki a nagyobb, hanem keressük és vegyük észre a kicsit, a segítségre szorulót. Így tegyünk a gyermekekkel is: fogjuk őketkézen, és vezessük Jézus Krisztushoz,aki – ahogyan Lukács 9,47-ben olvashatjuk – maga mellé állítja őket. Amost induló Katicabogár-óvodának isez a kézen fogás a feladata, ebben azodavezetésben kell segítenie a kicsiket Szép és hasznos a katicabogár– fordult a püspök az óvodásokhoz.– Remélem, ti is ilyen hasznos »bogarai« lesztek Istennek és annak a közösségnek, amelyben élni fogtok.”Az igehirdetés után a Déli Egyházkerület püspöke beiktatta óvodavezetői tisztébe Révész Józsefné Tóth Erzsébetet, majd az intézmény munkatársai tettek esküt. Kedves színfoltvolt az aktus előtt és után a jelenle-gi, majd a volt óvodások énekes szolgálata.Az istentiszteletet követő ünnepiközgyűlésen Wágner József gyülekezeti felügyelő és Révész Józsefné üdvözlő szavai után a közvetlen, személyes hangú köszöntések sorát LengyelAnnának, a Déli egyházkerület felügyelőjének szavai nyitották meg.Szekeres Józsefné alpolgármester kézfogással „adta át” az óvodát Kákay István országos irodaigazgatónak, végülErdős Norbert kormánymegbízott ésRück András egyházmegyei felügyelő mondott köszöntőt.Az ünnepi alkalom után a gyülekezet átvonult az óvodához. GáncsPéter a jelen lévő lelkészek gyűrűjében megáldotta az új intézményt,majd az udvaron emlékfa ültetésérekerült sor. A részt vevő vendégekörömmel járták be az óvoda épületét, látva, hogy jó és alkalmas helyenfolyik a kisgyermekek nevelése Délután családi rendezvény –programjában zenéléssel, játékokkal, vetélkedőkkel – zárta az ünnepnapot.g Wiszkidenszky AndrásÉlet és élni akarás atmoszférája töltötte be szeptember első hétvégéjén a gyulaigyülekezetet. Együtt indította az új munkaévet a közösség, valamilyen módonszót kapott a gyülekezet teljes keresztmetszete. Presbiterek, iskolás gyerekek, családok és a vasárnapi gyülekezet közös gondolkodásának és tevékenységének középpontjában a család állt: a legkisebb közösség, amelyben élünk, illetve a gyülekezet nagy családja. Mit tehetünk védelméért, ápolásáért, építéséért?Sokféle műfajban szólalt meg ez a téma a hétvégén. A presbiterek kerekasztala a közösségépítés lehetőségeit kutatta: „Mit tehetek én a gyülekezetemért?”Nyolc-tíz család iskolás gyerekekkel töltötte együtt a szombat délelőttöt: vetélkedő, játék, ének, barkácsolás, interaktív áhítat és beszélgetés a témáról: „Hogyan tud profitálni az én családom a keresztény család többletértékeiből és lehetőségeiből?” A fejtörések, tapasztalatcserék, ötletátadások és élénk párbeszédek menetét csak egy-egy gyerek belépése akasztotta meg időnként: „Nézzétek, milyen szépre kifestették az arcomat!” „Nézzétek, milyen gyönyörű pillangót barkácsoltam!” Mindenki mindent bedobott: egyesek szerint a szülőket nehezebben lehetett fegyelmezni a vetélkedő során, mint az óvodásokat Este a város felé fordult a gyülekezet: koncerttel, előadással, áhítattal. Ajelenlevők gyönyörködtek a gyulai Erkel kórus színvonalas és vidám énekében, hagyták, hogy a trombita művészi hangja a dzsessz világába repítse őket,majd meghallgatták Iványi Tibor orvos előadását azokról a nem mindennapi tavaszi hetekről, amelyeket – épp a földrengés és a fukushimai baleset idején – Japánban töltött. Megtelt a templom ezen a szombat estén, csakúgy,mint a másnapi istentiszteleten, amelyet közös ebéd, jóleső beszélgetés követett. A spirituális tartalomról dr. Szabó Lajos és Szabóné Mátrai Marianna meghívott teológus vendégek gondoskodtak.Miért nem csak a gyulai gyülekezet belügye mindez? Miért tartozik az evangélikus egyház széles nyilvánosságára? Gyula városában négyszáz lakos vallotta magát evangélikusnak. A gyülekezetnek száz fenntartó tagja van. Százfő. Kevéske, mondhatnánk. Mondhatnánk persze, csakhogy a gyülekezet telivan élni akarással. Rendezett, sőt kifejezetten vonzó külső, ezernyi ötlet a barátságos, otthonos, élénk közösségi életre: a templomban rendszeresen működő kiállításoktól kezdve a színvonalas zenén át a friss, mai, közösségépítő műfajokig és az öntudatos, felelősséget vállaló, energikus gyülekezeti tagokig. Jakab Béla lelkész és egész családja a motorja – de nem egyszemélyes animátora – ennek a kis közösségnek.Nagyon sok hasonló adottságú gyülekezet él a Magyarországi EvangélikusEgyház keretein belül. Én hatalmas fantáziát látok a kicsi, de életképes, élni akaró, dinamikus gyülekezetekben. Mindenekelőtt azért, mert itt a tagok tudják:emberileg tőlük függnek a dolgok. Ha jelen vannak, meg lehet tartani az alkalmat. Ha közkinccsé teszik azt, hogy milyen tehetséggel, adottságokkal rendelkeznek, akkor érdekesebb, vonzóbb lesz az élet. Ha gyülekezetként a fejüket avíz fölött akarják tartani, akkor leginkább a saját anyagi áldozatukra számíthatnak. Ha valaki lemorzsolódik, észreveszik. Ha valami jól sikerül, közös az öröm.Tudatosnak és felelősnek, öntevékenynek és elkötelezettnek kell lennünk.Mert tőlünk függnek a dolgok.Mindenki érdekelt a gyülekezet életben maradásában, nem nagyon vannak közömbös potyautasok. Véleményem szerint az ilyen típusú közösségek rengeteget számítanak a Magyarországi Evangélikus Egyház jövőjében:ők fogják megpezsdíteni az életet. Általában sok figyelmet fordítunk a nagyokra: a több lábon álló, gazdag, intézményeket üzemeltető, fajsúlyos gyülekezetekre. És sokat sírunk, aggódunk és panaszkodunk az elhaló, elfogyóközösségek miatt. Pedig az eleven kicsik is megérdemelnék a figyelmet. Sokbátorítást, támogatást és lehetőséget adhatnánk nekik.Ha a Magyarországi Evangélikus Egyháznak „van egy kis esze”, akkor elkezd koncentrálni a kicsikre. Azokra, akik az élni akarás jeleit mutatják, akikdinamikusak, küzdenek, azt is mondhatjuk: „kicsik, de ütősek”.g Szabóné Mátrai MariannaNÉP SZÁM LÁ LÁS – valljuk meg éltető gyökereinket!Tudomány és kegyességAz Evangélikus Hittudományi Egyetemen is megkezdődött a tanévb Egy híján a százhuszadik tanévetnyitották meg az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE)szeptember 9-én, pénteken délután. A hazai lutheránus lelkész-,katekéta- és kántorképzés központjában közel kétszáz hallgatóés tizenöt főállású oktató számára kezdődött meg a munkaév.Vannak-e hívők az evangélikus teológián? – faggatták elsőéves teológushallgató korában Szemerei Jánost, aki most a tanévnyitó istentiszte let ige hir de tő je ként tet te felugyanezt a meghökkentő kérdést azuglói templom gyülekezetének. ANyugati (Dunántúli) Egyházkerületlelkészi vezetőjeként a teológiánelőször szolgáló püspök szerint afelvetés – mellyel az elmúlt évtizedekben többször is találkozott – aztsu gall ja: az EHE veszélyes hely,ahol a hallgatóknak nehéz megőrizni a hitüket.f Folytatás a 3. oldalonA tízévenkénti népszámlálás átfogó képet ad – többek között – Magyarország lelki erőnlétéről is. Megtudhatjuk, hogy hazánk polgárainak holvannak a spirituális gyökerei, ki honnan táplálkozik lelkileg.A vallási hovatartozást tisztázó kérdés esélyt ad számunkra, hogy megvalljuk hitünket, esetleg újra felfedezzük éltető gyökereinket.Ebben az összefüggésben is iránymutató Péter apostol biztatása: „ legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3,15)A népszámlálás lehetőséget teremt számunkra, hogy megvalljuk élőreménységünket. A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa bátorít minden hazánkban élő evangélikus hittestvért, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, vállalja evangélikus gyökereit, és éljen is belőlük!Erős vár a mi Istenünk!Fabiny Tamás püspök, Gáncs Péter püspök, Szemerei János püspökBudapest–Győr, 2011. szeptember 12.

2 e 2011. szeptember 18.OratioœcumenicaUrunk, Istenünk, mennyei édesatyánk! Hálát adunk neked jóságodért és szeretetedért, türelmedért éskegyelmedért, melyre mindannyiunkat tanítasz. Ezzel a hálával fordulunk hozzád most, amikor JézusKrisztus nevében megszólítunk.Hálát adunk neked egyházadért, azegyházban Szentlelked munkájáért,aki megvilágosít, megtisztít és szeretetre indít bennünket egymás iránt.Add, hogy szeretetünk – melyre tanítasz és indítasz – ne csak az egyházban és ne csak a közel állók felé forduljon, hanem minden ember vegyeészre, hogy hegyen épült városnak,lámpásnak és sónak szántál minketebben a világban. Az egész teremtettség sóvárogva várja, hogy Isten gyermekei megjelenjenek, és mindenember számára reményt hozzanakKrisztushoz való ragaszkodásukban.Hálát adunk neked gyülekezetünkért, kicsikért és nagyokért. Add,hogy ne számbeliségünket nézzükcsupán, hanem a te szent jelenlétedadjon erőt, hogy lélekben gazdagodjunk, hitben erősödjünk Fiad,Krisztus által.Hálát adunk azokért, akik mostkezdtek új utakat óvodában, iskolában, munkahelyen vagy az élet bármilyen területén. Add, hogy szembetudjanak nézni az ismeretlennel, félelmeikkel, és add, hogy érezzék, tevelük vagy minden lépésükben, bátorítod és vigasztalod őket.Hálát adunk neked hazánkért, népünkért. Add, hogy ne a széthúzás,egymásra mutogatás töltse be mindennapjainkat, hanem sokkal inkább a holnap felé nézve taníts megközös célokat, feladatokat látni abbana reménységben, amely tőled jön.Könyörgünk minden embertársunkért, akik életüket kicsinek, erőtlennek vagy céltalannak érzik. Állj melléjük, és értesd meg velük, hogy fontosak számodra. Velünk pedig láttasdmeg az irgalmas samaritánus mozdulatát, hogy mi magunk is odalépjünkés segítsünk, ahogyan tudunk.Könyörgünk beteg, megfáradt,magukra maradt testvéreinkért is,akiknek Szentlelked jelenlétére vanszükségük: aki gyógyít, megnyugtat,lényeget és értelmet láttat, bátorít,amikor egyedül kell elindulni a végső földi úton.Hálát adunk végül az egész világért, amelyet te teremtettél, és amelyet mi rontunk el sorozatosan szeretetlenségünkkel, hitetlenségünkkel,bizalmatlanságunkkal. Fordítsd meggondolkodásunkat és életünket, kössmagadhoz egészen, és tedd szenttéakaratod szerint minden szavunkat,mozdulatunkat Szentlelked által, akiáltal Atyának nevezhetünk, és aki által Krisztust megváltónknak szólíthatjuk. Hisszük: tiéd a dicsőségmindörökké. Ámen.HIRDETÉSSzeretettel hívunk mindenkitNagytarcsára a nyolcvanévesevangélikus templom és a húszéves Szi vár vány Evan gé li kusÓvoda ünnepi programjaira!Szeptember 25-én 10.30-tól azünnepi istentiszteleten igét hirdet dr. Fabiny Tamás, az ÉszakiEgyházkerület püspöke. 16 órakor a Nyolcvanéves a nagytarcsaievangélikus templom című kiállítást Sándy Péter, Sándy Gyulatervező unokája nyitja meg aFalumúzeumban, közreműködik a NaP kórus.forrásEvangélikus ÉletS Z E N T H Á R O M S Á G Ü N N E P E U TÁ N 1 3 . VA S Á R N A P E Z 1 8 , 1 9 . 2 0 B 2 3Az igaz élni fog!Több hete elkezdődött az új tanév, adiákok már minden bizonnyal megkapták az első házi feladatokat, elkezdték az új tananyag elsajátítását.Újra gyűjtögetik az iskolások az érdemjegyeket, hogy azokból jó, ha lehet, az előzőeknél jobb bizonyítvány szülessen az év végére.Igénkben Isten szól hozzánk Ezékiel prófétán keresztül, és tanít bennünket, hogy az élet iskolájában, azüdvösség felé vezető úton helyt tudjunk állni. Ebben az iskolában más arend, mint az általunk ismert ésmegszokott iskolákban: az élet iskolájában a bizonyítványt az Isten adja, és a tét élet vagy halál kérdése. Akiigaz, az élni fog, aki nem, az nem.De ki az igaz, aki megkaphatja ezta jó minősítést? Igénk erre a kérdésre felel, és a helyes útra terelve tanítminket: Isten előtt senki sem tolhatja át a felelősséget más valakire –mindenki a maga gondolataiért, szavaiért, szándékaiért, tetteiért tartozik felelősséggel. Isten előtt senki semmutathat a másikra: ő csábított el,őmiatta tettem, gondoltam a rosszat,mint ahogy egyetlen diák sem mondhatja: azért buktam meg, mert apámnem tanulta meg a tananyagot! „Mertminden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém” –mondja az Úr. (Ez 18,4)Mindenki a saját életéről tartozikfelelősségteljes elszámolással! Azigaz, hogy az egyén bűne a másik em-berre is hatással van, a bűn, a véteknemcsak az azt elkövetőt, hanem akörnyezetét is rombolja, a felelősségazonban a bűn elkövetőjét terheli, Isten őrajta kéri azt számon!Ebbe az igazságba illeszkedik bele a Tízparancsolatból ismert idézetis, mely az elkövetett bűn hatásáról,továbbgyűrűzéséről szól, nem mentve az elkövető egyéni felelősségét:„Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem” – mondja az Úr. (2Móz20,5b) Bizony nagy súly, nagy teher ez!Minden gondolatunk, indulatunk,szavunk, tettünk, az egész életünk kihatással van a környezetünkre, ésutódaink is szenvednek az elkövetettbűneink, vétkeink miatt. Az egyéni felelősség viselésére tanít Isten igéje,hogy vállaljuk, hordozzuk, és ne bújjunk ki alóla.Ki kap jó minősítést Istentől? Az,aki igaz, azaz tiszta, aki az Úr törvénye szerint él, nem bálványimádó,nem babonákat, kiüresedett szokásokat követ, nem a saját erényeiben,erejében és képességeiben reménykedik, hanem csak az Istenben bízik,őt féli, őt szereti mindig és mindennél jobban. Az az igaz, aki nem törházasságot, akitől még a megkívánásgondolata is távol van. Az az igaz, akisenkivel sem kegyetlenkedik, aki soha senkit meg nem bánt, akiből hiányzik a másik ember iránti haragvóindulat, aki nem gondol, nem érez ésA VA S Á R NA P I G É J Enem tesz rosszat senkivel semmikorsem. Az az igaz, aki szívből, őszinténés önzetlenül szereti felebarátját, demég ellenségeit is, áldja azokat, akiküldözik őt, imádkozik azokért, akikrosszat tesznek vele, akik az életéretörnek. Az az ember, aki ezt teszi, azigaz, ő élni fog – így szól az Úr!De ki ilyen közülünk? Ki tudja eztteljesíteni? Ki az, aki élni fog? Ki az,aki megkapja a jó, megfelelő minősítést Istentől? Az, aki a földre borulva, a saját tehetetlenségét elismerve, bűneit felismerve, annaksúlya alatt összeroskadva a mellétveri, és a keresztre tekint. Mert a kereszten van az egyedüli menedék, akereszten van az igaz, aki a mi vétkeink miatt kapott sebeket, akitbűneink miatt törtek össze: ő vállalta, és ő viselte helyettünk és értünka bűneink büntetését. Ő tett elegetegyedül mindnyájunk helyett, ésfelelősséget hordozott mindannyiunkért Isten előtt.„Isten Fia szolgám lesz – írja Luther –, aki annyira megalázkodik,hogy bűnömet is, sőt az egész világbűnét és halálát vállára veszi és hordozza, nékem pedig ezt mondja: teLelkipásztori szolgálat:gyónás és úrvacsorab A Liturgikus könyv második kötetének következő fejezetébenezt a bevezetést olvassuk: „Alelkipásztori beszélgetés és asze mé lyes gyó nás mel lett alelkipásztori szolgálat része az»úrvacsora sajátos élethelyzetben«. Természetessé kell tenni ahívek számára, hogy az úrvacsora közösségi alkalom. Mégisadód hat olyan élet hely zet,amelyben betegség, helyhez kötöttség, fogság vagy sajátos egyéni prob lé ma mi att a lel készegyetlen személynek is úrvacsorát oszt.”Az elmúlt két hétben a személyesgyónás lehetőségét és rendjét mutattuk be. Arra is felhívtuk a figyelmet,hogy a személyes gyónás nem ér véget a személyes feloldozással, kapcsolódhat hozzá – nem intézményesítve, de belső igény és vágy beteljesüléseként – az úrvacsora.Ugyanakkor sok más olyan helyzet és esemény is adódik, amikor azúrvacsorát igénylő testvér nem élhetezzel a lehetőséggel a gyülekezetközösségében. Ekkor válik természetessé, hogy a lelkipásztort arra kérjük, osszon nekünk úrvacsorát (Luther szavaival: részeltessen minket azoltári szentség ajándékában). Megtörténhet ez a templom csendjébenéppen úgy, mint családi otthonbanvagy más helyen.Mind az Agenda, mind pedig a Liturgikus könyv 2. részletes leírást ada gyülekezet úrvacsorai istentiszteletéről. Ezeket a fejezeteket természetes módon használjuk. De vajonélünk-e azzal a lehetőséggel, amelyetmindkét istentiszteleti rendtartásunk kínál? A megújuló liturgikusrend itt is kompatibilis a régivel. Azúj kötet csupán gazdagabb anyagotkínál.Minden úgy zajlik, mint egy istentiszteleten, annak megtartása ugyanis nem létszámfüggő. Ismerjük jól Jézus Urunk ígéretét: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek azén nevemben ” (Mt 18,20) Ezért ezta – többnyire kétszemélyes – istentiszteletet is a Szentháromság egy Isten nevében kezdjük. Isten nevének segítségül hívása, jelenlétének bejelentése után a bevezető mondat Jézus hívó szavát adja át a gyónni és úrvacsorát venni szándékozónak: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akikmegfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28) Ez a mondat meghatározza a következő perceket, eseményeket és folyamatokat. A lelkipásztor ésaz úrvacsorára készülő egyaránt Jézus közelségébe kerül. Személyesenhangzik az ige és a hívás az élet kenyerének és italának asztalához.Abban az esetben, amikor betegágynál történik az úrvacsoravétel, a gyónásra közvetlen hangú bevezető mondatok segítenek: „Testvérem az Úrban! Isten téged beteg-séggel látogatott meg, de nem azért,hogy elvessen magától, hanem hogyszeretetével még inkább magáhozvonjon. Betegágyhoz kötött, hogymagadba szállj, vizsgáld meg önmagadat és eddig lefolyt életedet, és nála keress szabadulást bűneidtől.Szeretetéről tanúskodik most azzalis, hogy az Úr szent vacsorájában újra felajánlja kegyelmét: elveszi róladbűneid terhét, és meggyógyítja lelkedet. Ezért tárd fel most előtteszívedet, valld meg bűneidet, éskönyörögj irgalmáért. Isten pedigmeghallgat téged Jézus Krisztusért,a mi Urunkért

evangélikus hetilap 76. évfolyam, 38. szám g 2011. szeptember 18. g Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap Ára: 250 Ft „Azt gon do lom, en nek az ének nek nem len ne he lye za Eavn ku gé ls i éne ks keönv -y ben, leg tesegey ó mai r o li kus bk ta an, brá ma már ők sem fog nak ostort, hogy

Related Documents:

Tank plumb reading within API 650 tolerances easily achievable Less involvement of high capacity cranes Scaffolding costs held at minimum Hydraulic jacks connected to load by a failsafe friction grip system , saves tank if pump/ hose fails Tanks erected with jacks , less susceptible to collapse due to high winds Wind girder/roof in place, as the top shell is erected first .

automotive industry based on patents and text-mining of company websites. The third section presents findings about private equity investment and startup/spinoff activity. The fourth section explores the supply and demand of skills related to advanced technologies in the automotive industry. The fifth chapter concludes with a short future outlook. Section . Technological trends of .

For the EFIAP/d2 100 awards with 30 different works in 7 different countries For the EFIAP/d3 200 awards with 50 different works in 10 different countries 4.3. The candidate for an "EFIAP Level" distinction must submit: a) A complete application using forms prescribed by FIAP (which can be downloaded from FIAP’s website, see 9.1.). b) A number of photographs as indicated hereunder: These .

Welcome to the Popcorn ELT Readers series, a graded readers series for low-level learners of English. These free teacher’s notes will help you and your classes get the most from your Peanuts Popcorn ELT Reader. Level 1 Popcorn ELT Readers level 1 is for students who are beginning to read in English, based on a 200 headword list. There are no past tenses at this level. Snoopy and Charlie .

Bob Gardner has accomplished with The Complete Private Pilot. A writer embarking on the task of creating a funda - mental aviation text is faced with a formidable chal - lenge; if prospective pilots are to reap the benefits of his work, the writing must be at once very readable and very comprehensive. vi The Complete Private Pilot About the Author Robert Gardner has long been an admired member .

broadcasting to minority language development what role does Scottish Government see for Gaelic in public service broadcasting? The Chairman welcomed Margaret Mary Murray, BBC ALBA, and Donald Campbell, MG ALBA, to address the conference. 5 R eport from Gaelic Broadcasting Conference, Edinburgh, 15 March 2016 Donald Campbell MG ALBA and BBC ALBA were delighted to hear people’s views. MG ALBA .

about careers/world of work and what they need to know or to find out. Display these around the room to refer to through the lesson (the aim of this is to ensure that the lesson addresses what the students themselves what to know about, and that they are able to share concerns and prior knowledge) Year 9 Careers Education Scheme of work 2 Activity 1 Talking Jobs – this is a locally produced .

This 2020 Climate Change Accountability Report summarizes B.C.’s actions and progress towards a stronger, cleaner future. It is the first to be tabled publicly in the legislature as part of our commitment to improve climate change accountability. We are committed to achieving our targets while making life better, cleaner, and more affordable for