Ikalawang Markahan- Modyul 3: Mga Sinaunang Kabihasnan

1y ago
1.3K Views
217 Downloads
6.90 MB
12 Pages
Last View : 3d ago
Last Download : 3d ago
Upload by : Kamden Hassan
Transcription

Republic of the PhilippinesDepartment of EducationRegional Office IX, Zamboanga Peninsula7Zest for ProgressZ Peal ofartnershipAraling PanlipunanIkalawang Markahan- Modyul 3:Mga Sinaunang Kabihasnan sa AsyaName of Learner:Grade & Section:Name of School:Dapitan City National High School

AlaminNapaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus,Tsina) AP7KSA-IIb-1.3 Natutukoy ang mga ambag ng mga sinaunang kabihasnan sa Asya ( Sumer, Indus,at Shang) Napahahalagahan ang mga naging ambag o kuntribusyon ng mga sinaunangkabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Shang)BalikanPanuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na tanong na maykaugnayan sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya.Isulat ang titik na tumutugon satamang sagot sa iyong sagutang kwaderno.1. Alin sa mga sumusunod na impormasyon ang nagpapatunay na angSumer ang itinuring na pinakamatanda at pinakaunang kabihasnansa daigdig?A. Dahil kinilala ang Sumer na unang sibilisadong lipunan ng tao naang ibabaw bunga ng marami nitong kontribusyon sa daigdig.B. Dahil nakapagtatag ito ng mga pamayanan at imperyoC. Dahil sa nagkaroon ito ng matatag na sistemeng politicalD. Dahil sila ang nangibabaw na pamayanang nabuo sa lupain ngFertile Crescent2. Ano ang tawag sa templong dambana na itinatag ng mga Sumerian na kinilala nilabilang dambana ng kanilang diyos o diyosa?A. Great Wall of ChinaB. Taj MahalC. ZigguratD. Hanging Garden3. Bakit kinilala ng mga arkeolohiya ang kabihasnang Indus na isangorganisado at planadong lipunan?A. Dahil maayos at mabilis na natagpuan ang mga labi ng kabihasnaB. Dahil sa natuklasang dalawang lungsod na pare-pareho ang sukat nabloke ng kabahayan na may sentralisadong sistema ng kanal sa ilalimng lupaC. Dahil hindi nagkaroon ng anumang bakas ng pag-aaway sa lugar naitoD. Dahil naging maayos ang mga labi ng mga taong nahukay sa lugarna ito4.Bakit naiiba ang tungkulin ng hari sa kabihasnang Shang sa tungkulinng hari sa kabihasnang Indus at Sumer?A. Dahil ang hari ng Shang ang gumagawa ng sakripisyo para sakasaganaan ng lahat ng nasasakupanB. Dahil ang gawain lamang ng hari ng kabihasnang Indus at Sumer aynakasentro sa tungkuling panrelihiyonC. Dahil ang hari sa Sumer at Indus ay nakatira sa mga templosamantalang ang sa kabihasnang Shang ay malayo sa mga tao

D. Dahil ang hari ng kabihasnang Shang ay may tungkuling politikalhindi lang panrelihiyon.5.Anong mga pamamaraan o paghahanda ang ginawa ng mga kabihasnangumusbong sa Asya upang hindi sila magapi ng hamon ng kalikasan sakanilang lugar tulad ng mga baha at kalamidad?A. Nagtayo sila ng mga dike na haharang sa mga tubig na maaaringsumira sa kanilang lupain kapag panahon ng pag -ulanB. Nagtanim sila ng malalaking puno sa tabi ng ilogC. Nagtatago sila at bumabalik sa mga kweba kapag panahon na mayulanD. Nagtayo sila ng mga dike at nagtanim ng mga malalaking puno atinayos ang mga daluyan ng tubig upang hindi pumasok sa kanilangpamayanan.6. Alin sa mga pangkat ang bumuo ng kabihasnang Indus?A. SumerianB. DravidianC. AryanD. Tsino7. Alin sa sumusunod ang nalinang na sistema ng pagsulat ng kabihasnang Sumer?A. PictogramB. CalligraphyC. CuneiformD. Oracle Bones8. Ano ang unang pamayanan na umusbong sa kabihasnang Sumer?A. HarappaB. MhergahC. Mohenjo DaroD. Ur9. Ang kabihasnang Sumer, Indus, at Shang ay pinamunuan ng .A. ReynaB. Haring PariC. MaharlikaD. Iskriba10.Kailan umusbong ang kabihasnang Sumer?A. 3500-3000 BCEB. 2500-2000 BCEC. 3000-1500 BCED. 3000-350 BCEAralin1Sinaunang Kabihasnan sa AsyaTuklasinGAWAIN 1: HULA-RAWANPanuto: Kilalanin ang mga sumusunod na larawan kung saang kabihasnan itonapabilang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang kuwaderno sa Araling Panlipunan 7.

Kabihasnang SumerKabihasnang IndusKabihasnang ShangAmbag/Kontribusyon1.2.3.4.Kabihasnan

5.6.SuriinKabihasnan Ano Ka? Kabihasnang SumerAng Mesopotamia ang kinilalang bilang cradle of civilizationdahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao.Matatagpuan ang Mesopotamia sa Gitnang Silangan na tinatawagna Fertile Crescent (Iraq ngayon), isang arko ng matabang lupa nanaging tagpuan ng iba’t ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulfhanggang sa dalampasigan ng Mediterranean Sea. Sa lugar na itomatatagpuan ang ilog Tigris at Euprates kung saan umusbong angkabihasnan. Noong panahon ng Neolitiko naitatag ang ilangpamayanan sa labas ng rehiyon ng Mesopotamia tulad ng Jerichosa Israel at Catal Huyuk at Hacilar sa Anatolia( Turkey ngayon,6000 B.C.E) na pawang mga pamayanang agricultural.Nagkaroonng malawakang pagtatanim ng trigo at barley sa mga lugar na ito atpinaniniwalaan din na natuto silang mangaso at mag-alaga ng mgahayop. Subalit hindi rin nagtagal ang mga natrurang mgapamayanan dahil sa salat ang kapaligiran upang mapunan ang

pangangailangan ng mga pamayanan na ito. Tanging ang kasagutansa mga suliranin na ito ng pamayanan ay ang matabang lupa ngTigris at Euprates kung saan umusbong ang kabihasnang Sumer (3500-3000 B.C.E) na itinuturing na pinakamatanda atpinakaunang kabihasnan sa daigdig.Dito nagsimula ang pag-usbong ng iba’t ibang lungsod tuladng Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur, at Kish. Dahil sa kanilangpinagsanib na kakayahan at paniniwala sa mga diyos ay naitatagang templo na tanatawag na Ziggurat ang pinakamalaking gusali saSumer. Pinamunuan ng mga haring-pari ang mga lungsod dito nahindi lider ispiritwal atpolitikal. Sila ay kumakatawan bilang tagapamagitan ng tao sadiyos kayatnagiging kontrolado ng mga diyos diyosan ang pamumuhay ng tao.Sa usaping pamumuhay naman ay may kaniya-kaniyangespesyalisasyon ang mga Sumerian na naging hudyat ng pag-uuring tao sa lipunan. Paglaon ay natuklasan ang sistema ng pagsulatna tinatawag na cuneiform kung saan naitala ng mga scribe sa claytablet ang mga mahahalagang pangyayaring nagaganap. Kabihasnang IndusSa Timog Asya makikita ang lambak-ilog ng Indus atGanges.Umaapaw ito taon-taon dahil sa pagkakatunaw ng yelo saHimalayas na nag-iiwan ng banlik na nagpapataba sa lupaingagrikultural nito.Bago pa man umunlad ang kabihasnang ito aymay mga pamayanan nang naitatag noong panahon ng Neolitiko.Itoay ang pamayanang Mhergah(3500 B.C.E.)na nasa kanluran ng IlogIndus.Masasabing sedentaryo at agrikultural ang pamumuhay angpamumuhay ng tao dito.May dalawang importanteng lungsod angumusbong dito,ang Harrapa at Mohenjo-Daro.Planado atorganisado ang mga lungsod na ito na ipinakita sa mga lansangangnakadisenyong kuwadrado (grid-patterned)at pare-pareho angsukat ng bloke ng kabahayan.Patunay ito na magaling samatematika ang mga nanirahan dito.Pinalagay na ang mgaDravidian ang bumuo sa kabihasnang Indus.Ang mga ito aysumasamba sa mga hayop at puno.Pinamumunuan ang kabihasnang ito ng haring-pari.Dahil sasalat sa mga punongkahoy at metal,pagsasaka ang ikinabubuhayng mga tao ditto.Natuto rin silang makipagkalakalan sa mgakaratig lungsod.Pinaniniwalaan na ang mga mangangalakal na itoang unang gumamit ng sistema ng pagsulat ng kabihasnabg Indusna tinatawag na Pictogram.Naging mahiwaga ang paglaho ng kabihasnang Indus noong1750 B.C.E.Ayon sa mga iskolar may dalawang kadahilanan kungbakit naglaho ang kabihasnang ito.Una,nagkaroon ng mga

kalamidad na naganap.Pangalawa,nagkaroon ng pagsakop salugar na pinaniwalaang mga Aryan, kaya sa paglipas ng panahonang kabihasnang Indus ay unti-unting nawaglit sa ala-ala atnawala sa kasaysayan. Kabihasnang ShangAng kabihasnang Shang ay nagsimula malapit sa ilog HuangHo na tinatawag ding Yellow River dahil sa tuwing pagkatapos ngpagbaha ay nag-iiwan ng loess o dilaw na lupa na nagsisilbingpataba sa lupaing agrikultural na malapit dito.Ang taunangpagbaha sa ilog na ito na kumikitil ng maraming buhay aypinaghandaan ng mga tao sa pamamagitan ng paglalagay ng mgadike.May mga pamayanang umusbong dito bago pa ang ungshan(2500-2000 B.C.E.).Pagtatanim ang pangunahinggawain sa panahong ito.Isa sa mga Gawain ng Yangshao aypaggawa ng mga tapayan na mas nahigitan at napaunlad namanng Lungshan sa pamamagitan ng pagtuklas ng potter’swheel.Masasabing ang Lungshan ang transisyon patungo sapanahon ng kabihasnang Shang.Ang Shang ay pinamumunuan ng mga haring pari na nagingorganisado sa pag-aayos ng kanilang lungsod na napapalibutanng mga matataas na pader na naging paghahanda sa mgamadalas na digmaan sa kanilang lupain.Natuklasan ang sistemang pagsulat na tinatawag na calligraphy na nagsisilbing tagapagisa ng mga Tsino.Naniniwala ang mga Tsino na nakakausap nilaang mga diyos ng kalikasan at mga ninuno gamit ang mga butongorakulo at ginagamit rin ito sa panghuhula.Ipinalagay ng mgaTsino na ang kanilang kabihasnan ang pinakamatandangnabubuhay sa daigdig.Ang pananaw nilang ito ay nagpatuloytungo sa pagtatatag ng mga imperyo.PagyamaninPanuto: Punan mo ng sagot ang talahanayan ng mga nagingmahalagang ambag o kuntribusyon ng mga kabihasnan.Mga KabihasnanSumerMahahalagangAmbag/Kontribusyon

IndusShangGawainPanuto: Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyongsagot sa iyong sagutang kuwaderno sa Araling Panlipunan 7.1. Alin sa mga sinaunang kabihasnan ang may pinakamahalagangkuntribusyon sa sangkatauhan? Ipaliwanag ang iyong sagot.2. Paano mo pahahalagahan ang mga naging kuntribusyon ng mgasinaunang kabihasnan sa Asya?IsaisipPanuto: Sagutin ang tanong. Isulat ito sa iyong sagutang kuwadernosa Araling Panlipunan.1. Sa kabuuan, Ano ang mahalagang papel na ginampanan ng mganaging kuntribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa pamumuhayng mga Asyano?TayahinPanuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod natanong na may kaugnayan sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya.Isulatang titik na tumutugon sa tamang sagot sa iyong sagutang kwaderno.1. Ano ang pinakamahalagang kontribusyon ng Sumerian sakabihasnang pandaigdig?A. Sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiformB. Ang pagkatuklas ng pottery wheelC. Mga seda at porcelanaD. Pagkakatuklas ng paggamit ng decimal system2. Bakit naging mahalaga ang calligraphy sa sistema ng pagsulat ngmga Tsino?A. Dahil ito ang mahalagang ambag ng kabihasnang Shang

B. Dahil ito ang pinagbatayan ng kanilang pamumuhayC. Dahil ito ang nagsisilbing tagapag-isa sa mga Tsino sa kabila ng ibaiba nilang wikaD. Dahil ito ang nagsisilbing simbolo ng karakter ng mga Tsino3.Bakit ang cuneiform,pictogram,at calligraphy ang pinakamahalagangambag ng bawat kabihasnanang sumibol sa Asya?A. Dahil dito nakasulat ang mga wika na ginamit ng mga taoB. Dahil ito ay nagpapakita na maulad ang isang lugarC. Dahil dito nagkakaiisa ang mga tao para lalong mapaunlad angkanilang lugarD. Dahil naging pasyalan ito ng iba’t ibang tao sa mundo4. Ikaw ay pangulo ng History Club sa inyong paaralan, naatasan ka nagumawa ng proyekto sa kahalagahan ng kontribusyon ng mgaAsyano. Ano ang gagawin mo para makilala at Makita ang lahat ngmga kontribusyong ito?A. paligsahan sa pagsulat ng sanaysayB. collage making contestC. open house exhibitD. quiz contest5. Ano ang tawag sa matabang lupa na hugis arko na kung saan ditonagsimula ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya?A. DalampasiganB. KapataganC. Lambak-ilogD. Kabundukan6. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayaring naganap noong sinaunangkabihasnang Asyano na nasa ibaba.(I) Nalikha ng mga Sumerian ang cuneiformwriting(II) Lumitaw ang neolitikong pamayanan sa ilogindus(III) Ang pamayanang yangshao at lungshan satsina ay namayagpag(IV) Ang kabihasnang Indo-Aryan ay nabuo noong 1500 BCEA.I,II,III,IVB.I,II,IV,IVC.I,IV,II,IIID. IV, I,,II,III7. Alin sa sumusunod ang pamumuhay ng kabihasnangIndus?A.Pag-aalaga ng hayop at pangangasoB.Pagtatanim at pangangasoC.Pag-aalaga ng hayop at pagtatanimD. Agrikultura at sedentary

8. Ano ang pikamataas na katayuan sa pag-uuri ng tao salipunan sa sinaunang kabihasnan sa Asya?A.MangangalakalB.Mga ArtisanoC.Mga Haring PariD. Mga Magsasaka9. Ano ang tawag sa butong orakulo na ginagamit sa paghuhula ng mgaTsino?A. CuneiformB. Oracle BonesC. CalligrapyD. Potter’s wheel10. Ang mga sumusunod ay mga kuntribusyon ng kabihasnang Sumermaliban sa .A. Pagamit ng Lunar calendar at decimal systemB. Pagawa ng mga palayokC. Pagamit ng perang pilakD. Pagamit oracle bonesKaragdagang GawainPanuto: Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Isulat angiyong sagot sa iyong sagutang kuwaderno sa Araling Panlipunan 7.1. Bakit mahalaga ang tatlong sinaunang kabihasnan? Ipaliwanag

Susi sa Pagwawasto1. A2. C3. C4. C5. C6. B7. D8. C9. B10.DSubukinPagyamaninTayahinSanggunian:Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba. Rosemarie C. Blando et.al., pp.112-114.

Region IX: Zamboanga Peninsula Hymn – Our Eden LandHere the trees and flowers bloomHere the breezes gently Blow,Here the birds sing Merrily,The liberty forever Stays,Here the Badjaos roam the seasHere the Samals live in peaceHere the Tausogs thrive so freeWith the Yakans in unityGallant men And Ladies fairLinger with love and careGolden beams of sunrise and sunsetAre visions you’ll never forgetOh! That’s Region IXHardworking people Abound,Every valleys and DaleZamboangueños, Tagalogs, Bicolanos,Cebuanos, Ilocanos, Subanons, Boholanos,Ilongos,All of them are proud and trueRegion IX our Eden LandRegion IXOur.Eden.Land.The Footprints PrayerTreesby Joyce KilmerOne night I had a dream. I dreamed I think that I shall never seethat I was walking along the beach A poem lovely as a tree.with the LORD.A tree whose hungry mouth is prestIn the beach, there were two (2) sets Against the earth’s sweet flowingof footprints – one belong to me and breast;the other to the LORD.A tree that looks at God all day,Then, later, after a long walk, I And lifts her leafy arms to pray;noticed only one set of footprints.A tree that may in Summer wear“And I ask the LORD. Why? Why?A nest of robins in her hair;Why did you leave me when I am sadand helpless?”Upon whose bosom snow has lain;And the LORD replied “My son, My Who intimately lives with rain.son, I have never left you. There wasonly one (1) set of footprints in the Poems are made by fools like me,sand, because it was then that I But only God can make a tree.CARRIED YOU!1

Araling Panlipunan Ikalawang Markahan- Modyul 3: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Z est for P rogress Z eal of P artnership 7 Name of Learner: _ Grade & Section

Related Documents:

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel

Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, Tungkulin ay gampanan . na binanggit sa Modyul 5. Ibinatay ang mga karapatang kinilala ng Pandaigdig na Pagpapahayag sa dignidad ng tao, patas . C. May kakayahang tumulong sa iba tama man o mali.

Ikalawang Markahan: Modyul 8 Ang Piyudalismo Z est for P rogress Z eal of P . Module 9, Sistemang Pyudal sa Gitnang Panahon sa Europa . Aklat para sa Ikatlong Taon nina Vivar et al., p.50 . Mga Pari.Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sector sapagkat hindi

Ikalawang Markahan - Modyul 7: Lider at Tagasunod Z est for P rogress Z eal of P artnership 8 . Itala ang mga pagkakataon na nagging kasapi ka ng mga samahan o pangkat, maaaring sa loob ng paaralan ( Hal. Pangkatang gawain sa klase, Peace Club, ) o labas ng paaralan ( Hal. Sangguniang Kabataan, Basketball team).

Ang mga Coronavirus ay isang malaking pamilya ng mga virus at napangalanan ang mga ito ng ganito dahil sa crown-like spikes na nasa labas nito. Ang mga ito ay pangkaraniwang uri sa mga hayop, tulad ng mga camel, baka, pusa, at mga paniki. Bihira na ang mga coronavirus ng mga hayop ay malilipat sa mga tao at kakalat mula tao sa tao.

ARALING PANLIPUNAN I (Effective and Alternative Secondary Education) MODYUL 14 ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City . 2 MODYUL 14 ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG Nakatuon ang modyul na ito sa mga pangyayari sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang .

Unang Markahan – Modyul 2: . 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul

Ang Diyos ng mga taga-Europa ng Edad Medya ay dinala rito ng mga Espanyol noong Siglo 16. Ito ang ginamit nilang instrumento sa pasipikasyon ng mga katutubong dinatnan nila sa mga isla ng Filipinas. Naiiba ang Diyos ng mga Kristyano sa mga mumunting diyos na kilala ng mga katutubo. Para sa mga ito, may mga puwersang nagpapalago ng mga

Unang Markahan – Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya Unang Edisyon, 2020 . ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay . Ngayon ay nasa ikalawang aralin ka ng modyul na ito. Huwag m

Ikatlong Markahan Modyul 11: MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG NG MGA PAGPAPAHALAGA TUKLASIN ANG IYONG PAG-UNAWA ( EXPLORE ) Sa nakaraang modyul, nalaman mo na mayroon kang mga taglay na pagpapahalaga at virtue na kailangan mong patuloy na isabuhay upang mapanatili ang iyong pagiging mabuting tao. .

Ikalawang Markahan, Baitang 2, Karagdagang Aralin 1 Paksa: Ang Pinagmulan ng Aking Komunidad Layunin: Nakapagsasalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad batay sa mga pagsasaliksik, pakikinig sa kuwento ng mga nakakatanda sa komunidad, atbp. Nakagagawa ng maikling salaysay ng mga pagbabago sa sariling komunidad sa iba't ibang

Ikalawang Markahan - Modyul 5: Pagkilala sa Sariling Emosyon Z est for P rogress Z eal of P artnership 8 . 5. Sa ikaapat na hanay, isulat kung bakit mo ginawa ang nasa ikatlong hanay. 6. Isulat sa ikalimang hanay ang iyong natutuhan mula sa pangyayari. 7. Maging matapat at

Ikalawang Markahan - Modyul 5: Ang Pagiging Bukas-Palad Z est for P rogress Z eal of P artnership 4 Name of Learner: _ Grade & Section: _ Name of School: _ 1 Alamin Bawat tao ay nagtatglay ng iba’t ibang kaugalian. Isa na dito ang pagiging bukas pala

Sa mga paaralan na ito, ang mga bata ay maaaring magpatala sa isang programa pagkatapos ng klase para sa musika, isports, tulong sa homework, o ibang mga gawain. Ang ilan sa mga paaralan ay sumisingil ng bayad para sa mga programang ito. Dapat ninyong ipatala ang inyong mga anak sa mga espesyal na programa at

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul. Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat

Pagkatapos mabasa at maisagawa ang mga Gawain ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 1. Naiisa-isa at Nakagagawa ng liham pasasalamat sa mga Pilosopiya ng Asya sa Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba. . 1. C 2. C 3. B 4. B 5. C Balikan 1. Hinduismo 2. Kristiyanismo 3. Islam 4. Buddism 5. Judaismo Tuklasin 1. P

Musika 1 - Modyul 1 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Unang Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng Dynamics sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba p

ARALING PANLIPUNAN - GRADE 7 Ikalawang Markahan Ebolusyong Kultural sa Asya Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan Ang mga Sinaunang Kabihasnang Asyano: Kabihasnang Sumer, Shang at Indus Sinaunang Kanlurang Asya: Ang mga Akkadian, Babylonian, Hittite,

Simulink to STM32 MCUs Automate –the process from "C" code generation to programming STM32 F4 or STM32F30x –Code generation reporting –Code execution profiling reporting for PIL execution. 13 Summary for STM32 embedded target for MATLAB and Simulink release 3.1: Supported MCUs: STM32 F4 and F30x series Automated Processor-in-the-Loop (PIL) Testing using USART communication link Support .