Ikatlong Markahan - Modyul 5: Kagalingan Sa Paggawa

1y ago
682 Views
36 Downloads
1.11 MB
17 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Maxton Kershaw
Transcription

Republic of the PhilippinesDepartment of EducationRegional Office IX, Zamboanga Peninsula9Z est for P rogressZ Peal ofEdukasyon sa PagpapakataoIkatlong Markahan - Modyul 5:Kagalingan sa PaggawaPangalan ng Mag-aaral:Baitang at Seksyon:Paaralan:artnership

ALAMINAng galing naman nila! Sana pagdating nang araw ako naman ang sisikat tulad ni SteveJobs, Bill Gates, Bryan Mendiola, Sandy Javier at iba pang Pilipino, makilala sa buongdaigdig dahil sa aking talino at galing. Marahil ang mga salitang ito ay minsan nangnamutawi sa iyong bibig. May pangarap ka ring maging matagumpay tulad nila.Sa modyul na ito ay matutukoy ang pinakamahalagang mensahe na dapat maunawaanat maipamalas ng mag-aaral.a. Natutukoy ang mga indikasyon na may kalidad o kagalingan sa paggawa ng isangGawain o produkto kaakibat ang wastong paggamit ng oras para ritoEsPS7-II-5.1SUBUKINPanuto: Basahin mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Apiliinang pinakaangkop na sagot at bilogan ang titik nito sa iyong Modyul.1. Maganda ang pagkakagawa ng mga bag na yari sa tetra pack ng juice ngpamilya nina Susana. Mabenta ang mga ito lalo na yung mga bag na may iba’t ibangkulay at disenyo. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagsasabuhay onagpapakita sa kagalingan ng tao sa paggawa?a. Nagiging malikhain ang tao sa paggamit ng kanyang mga kakayahanb. Nakagagawa ng paraan ang tao upang iangat ang kanyang pamumuhayc.Nagkakaroon ng pagkakataon ang tao na magsama-sama sa mithiin nglipunan2. Inilunsad ng isang kilalang kumpanya ng softdrinks in can ang proyektong“Ang latang naitabi mo, panibagong pamatid uhaw ang dala nito sa iyo” upangmakaipon ng maraming lata na ido-donate sa Tahanang Walang Hagdan. Angprogramang ito ay tumutugon sa mga pagpapahalagang mayroon ang pagawaan oang kumpanya sa paglikha ng isang produktong may kalidad at nakikibahagi salipunan, lalo na sa mga may kapansanan. Kung ikaw ang lilikha ng produkto alin samga sumusunod ang dapat mong isaalang-alang?

a. Gumawa ng produktong kikita ang taob. Gumawa ng produktong makatutulong sa taoc. Gumawa ng produktong magpapabago sa buhay ng tao3. Laging pagod si Katrina sa trabaho niya bilang tagaluto at tagahugas ng platosa pinapasukang karinderya pero hindi ito nagrereklamo at nagpapabaya sakanyang tungkulin. Paano isinasabuhay ni Katrina ang kagalingan niya sa paggawa?a. Ginagawa niya nang may kahusayan ang kanyang tungkulinb. May pagmamahal at pagtatangi siya sa kanyang katrabahoc. Ang kaganapan nang kanyang pagiging mabuting manggagawa aykaganapan ng kanyang pangarap4. Sa pagreretiro ni Mang Rene binigyan siya nang mga benepisyong hindi niyainaasahan ng pabrikang kanyang pinaglingkuran ng mahigit sa 40 taon, bukod ditobinigyan din siya nang plake ng pagkilala bilang natatanging manngagawa ngpabrika. Ang pagtanggap ba nang benepisyo at pagkilala ni Mang Rene aypalatandaan ng kagalingan niya sa paggawa?a. Oo, sapat na basehan ang 40 na taon niyang paglilingkodb. Hindi, binibigay talaga ng parangal at benepisyo sa isang manggagawa saoras na siyaay magretiro bilang bahagi nang kanyang karapatan bilang isangmanggagawac. Oo, hindi ibibigay ng isang kumpanya ang pagkilala at benepisyo samanggagawang hindi nararapat bigyan o gawaran nito5. Hindi natapos ni Baldo ang kanyang kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Sakabila nito siya ay matagumpay dahil sa negosyong kanyang itinayo at pinaunlad.Naging madali ito para sa kanya dahil ito ay ayon sa kanyang gusto at hilig. Ano angkatangian ang mayroon si Baldo?a. May pananampalataya, malikhain, may disiplina sa sarilib. Maganda ang relasyon niya sa Diyos, may pagpapahalaga sa sarili, kapwa atbansac. May angking kasipagan, pagpupunyagi at tiwala sa sarili6. Malapit na ang pasko, abala na ang mga gumagawa ng mga palamutidekorasyong siguradong mabenta. Ano ang magandang motibasyon na dapatisaalang-alang nang gumagawa ng mga ito?a. materyal na bagay at pagkilala ng lipunanb. personal na kaligayan na makukuha mula ditoc. pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa7. Pinalitan ni Lesie ang nagretirong punong-guro ng kanilang paaralan. Maramiang nagsasabing hindi niya kayang higitan ang kabutihang nagawa at tagumpay nanarating sa huli. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang linangin upangmapatunayan na siya ay karapat-dapat sa posisyong ibinigay sa kanya?a. Magpakumbaba at ipagpatuloy ang mga programang nasimulan ng datingpunonggurob. Gamitin ang ganda, angking karisma, talino at kasipaganc. Maging masipag, masigasig at malikhain sa pagsasabuhay nang kanyangtrabaho8. Bata pa lang si Juan Daniel pinangarap na niyang maging isang guro tulad ngkanyang mga magulang. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang isaalang-alangupang maging madali sa kanya na upang maabot ang pangrap at sa huli’ymagkaroon ng kagalingan sa paggawa?a. Maging masipag, magpunyagi at magkaroon ng disiplina sa sarili

b. Magkaroon ng sapat na kaalaman sa paghawak ng pera at paraan ngpaggastosc. Maging matalino, marunong magdala ng damit, magaling makipag-usap9. Hindi naging madali kay G. Sandy Javier ang pagpapaunlad ng Andok’s, sakabila nito napagtagumpayan pa rin niya ito. Paano kaya tinignan ni G. Javier angpagkabigong dinanas kaya ito nagtagumpay?a. Itinuring niya itong hamon na kailangang malampasanb. Pinag-aralan ang sitwasyon at pinag-isipan ang gagawing hakbangc. Ang pagkabigo ay paraan ng pagsusulit sa kanya10. Maganda ang binitawang hamon ng Tagapagsalita sa mga mag-aaral namagtatapos sa taong ito bilang susi upang maiangat ang sarili, pamilya, kapwa atbansa sa kabuuan. Alin ang maaaring maging instrumento upang maisabuhay ito?a. Gumawa ng produkto o gawaing para sa tao at sa Diyosb. Gumawa ng produkto o gawaing na pagkakakitaanc. Gumawa ng produkto o gawaing makatutulong sa tao at bansaBALIKANGawain 1 Pagpapanatiling magtatag sa LipunanPanuto: Makikita sa ibaba ang tseklis ng mga palatandaan upang ang tulad mo aymaaring magtagumpay sa kanyang mithiin at magtagumpay sa hinaharap. Suriinkung iyong tinataglay ang sumusunod na paladaan. Sa kanan ng bawat aytem,lagyan tsek( ) ang angkop na kolum.AMga palatandaanAko ito1. Ginawa ko ang mga bagay na dapat gawin.2. Nagdadasal muna ako bago ko gawin ang anomang bagay.3. Tinatapos at pinapagbuti ang proyektongibinigay.4. Laging may bagong ideya at konsepto sa isang partikularnagawain o bagay.5. Laging nagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap.6. Ibinabalik ko sa lalagyanan ang mgakagamitang akingginamit.7. Inilalaan ang araw ng Linggo bilang araw ng pagninilayatpasasalamat8. Matanong ako sa mga bagay na bago sa aking paningin.9. Hindi ako sumusuko sa hamon ng buhay na nagpapahina ngaking pagkatao.10. Isinasaalang-alang ko ang damdamin ng iba bagomagpasya.Paglalarawan/ Interpretasyon0–2Hindi pa naisasabuhay ang kagustuhang maisakatuparan angmithiin at magtagumpay sa hinaharap.3–5Nangangailangan ng paglinang sa kakayahan upangmaisakayuparan ang mithiin at magtagumpay sa hinaharap.HindiAko itoH

6–7Mapauunlad pa ang mga kasanayang taglay sa paggawa ng Gawaino produkto nang may kalidad8 - 10Malaki na ang antas ng mga kasanayan sa paggawa ng Gawain oprodukto nang may kalidadAng nakuha mong iskor sa Gawain na ito ay hindi nararapat na bigyan ngnegatibong interpretasyon. Ang layunin ng gawaing ito ay upang tulungan kangtayahin ang iyong kakayahan at maging bukas ka sa pagbabago. May magagawa kaupang ito ay mapaunlad. Kasabay ng unti-unting pag-unlad ng mga kakayahan.Mga Tanong:1. Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili pagkatapos mong sagutan ang tseklis?Ipaliwanag.2. Sa kabuuan, masasabi mo bang may kalidad ang iyong paraan sa paggawa?Ang output o produkto ng iyong paggawa? Patunayan.3. Ano-ano ang indikasyon na ang isang Gawain o produkto ay may kalidad okagalingan (excellence)? Ipaliwanag.TUKLASINGawain 2 Katangian ng PagkamalikhainPanuto: Gamit ang iyong malikhaing pag-iisip, dugtungan ang mga guhit sa loob ngmga kahon upang makabuo ng isang larawan ng kahit na anong bagay. Ano kayaang mabubuo mo? Iguhit ang iyong sagot sa iyong papel.Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa iyong papel:1. Nahirapan ka bang dugtungan ang mga guhit at makalikha ng kakaibanglarawan?a. Kung hindi ipaliwanag.b. Kung 0o, ipaliwanag.2. Ano-anonng mga larawan ang naiguhit mo?3. Naniniwala ka ba na ito ay bunga ng iyong pagkamalikhain? Ipaliwanag.

SURIINGawain 3 Kagalingan sa PaggawaPanuto: Basahin at unawaing mabuti ang sanasay. Pagkatapos, sagutan ang “Tayahin angiyong Pag-unawa.”KAGALINGAN SA PAGGAWAAng pagsasagawa ng isang gawain o paglikha ng produkto ay nangangailangan ngsapat na kasanayan at angking kahusayan ang gagawa nito. Hindi sapat ang lakasng katawan at ang layuning makagawa. May mga partikular na kakayahan atkasanayan ang kailangan sa paggawa. Ang pagkakaroon ng propesyon o kursongnatapos ay isang salik na dapat-isaalang-alang, ngunit hindi lang ito ang kailanganupang makagawa ng isang produkto o gawaing mag-aangat sa iyo bilang tao.Ayon sa Laborem Exercens, ang paggawa ay mabuti sa tao, dahil sapamamagitan nito naisasakatuparan niya ang kanyang responsibilidad sa sarili,kapwa at sa Diyos. Ang kagustuhang maisabuhay ang layuning ito ang nagtutulak sakanya upang magkaroon nang “Kagalingan sa Paggawa”.Ang kagalingan sa paggawa ay naisasabuhay kung tataglayin mo ang mgasumusunod na katangian: (1) nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga, (2)pagtataglay ng positibong kakayahan, at (3) nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos.1. Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga. Ang isang matagumpay na tao aymay tiyak na pagpapahalagang humuhubog sa kaniya upang harapin ang anomangpagsubok na pagdaraanan sa pagkamit ng mithiin. Ang mga pagpapahalagang itoang nagsisilbing gabay niya upang gumawa ng kakaibang produkto o serbisyo namay kalidad. Ang produktong kanyang lilikhain ay bunga ng kasipagan, tiyaga,pagiging malikhain at pagkakaroon ng disiplina sa sarili.a. Kasipagan. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isanggawain nang walang pagmamadali at buong pagpapaubaya. Ang produkto ogawaing likha ng isang taong masipag ay bunga ng kahusayan at buongpagmamahal na ginagawa. Dahil dito ang nagiging resulta ng kanyangpagsasagawa ng gawain ay maayos, kahanga-hanga at kapuri-puri. May kagalinganang produkto o gawain o ang paggawa sa kabuuan kung ito ay bunga ngpagpapamahal at pagkagustong gawin ito ng buong husay.b. Tiyaga. Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sakanyang paligid. Isinasantabi ng taong may tiyaga ang mga kaisipangmakahahadlang sa paggawa ng isang produkto o gawain gaya: pagrereklamo,pagkukumpara ng gawain sa likha ng iba at pag-iisip ng mga kadahilanan upanghindi isagawa ang gawain. Ang likha ng taong may kagalingan sa paggawa aybunga ng inspirasyon, turo at gabay na kanyang nakukukuha sa ibang tao.

c.Masigasig. Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglangnararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto. Ang atensyon o oras niya aynakatuon lamang sa produkto o gawaing kanyang lilikhain. Sa pamamagitan nitomadali siyang nakatatapos ng produkto at gawain nang hindi nakararamdam nanganomang pagod o pagkabagot. Ang damdaming di nakararamdam ng pagod atpagkabagot sa anomang gawain ay resulta ng kagalingan sa paggawa.d. Malikhain. Ang produkto o gawaing lilikhain ay hindi bunga nangpanggagaya ito ay likha ng mayamang pag-iisip. Orihihinal at bago ang produkto,bunga ito nang ideyang maging iba at kakaiba, ganun din naman sa gawainkailangan hindi ito katulad ng iba o nang nakararami, maaring ipakita ang kahusayanng isang produkto o gawain sa pamamagitan ng pagiging una. Magaling angprodukto o ang gawain kung ito ay bago sa tao. Ito ang magtatakda ng kalidad nitohindi kamukha pag ito ay ginaya kailangang hungusan o higitan ang kinopya.e. Disiplina sa Sarili. Ang taong may disiplina ay nalalaman ang hanggananng kanyang ginagawa at mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Maari niyangipagwalang bahala ang pansariling kaligayahan para sa kapakanan ng ibang tao.Ang kagalingan ng gawain o produkto ng taong may disiplina sa sarili ay sa ikabubuting lahat.2. Nagtataglay ng Kakailanganing Kakayahan. Upang maisakatuparan angmga mithiin sa buhay at magtagumpay sa anomang larangan, kailangang pag-aralanat linangin ang mga kakailanganing kakayahan at katangian tulad ng: kakayahangmagbasa, magsulat, magkwenta, makinig at magsalita, at ang pagkakaroon ngmayamang kaisipan na gagabay sa iyo upang maging sistematiko at malinang angtatlong yugto ng pagkatuto: pagkatuto bago ang paggawa, pagkatuto habanggumagawa, at pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain.Tayahin ang Iyong Pang-unawaSagutan ang Mga Tanong:1. Ano-anong pagpapahalaga sa paggawa ang taglay mo na at kailangan mo pangmalinang?2. Ano-anong hakbang ang iyong gagawin upang maisabuhay ang mga ito?3. Natatandaan mob a kung kailangang gumawa ang tao?4. Masasabi ban a kapag tanyag at may produkto o gawaing naisagawa ang isangtao, may kagalingan na siya sa paggawa?PAGYAMANINGawain 4: Gawain ko, Pagninilayan ko!Panuto: Pagmasdan at tantohing maigi ang pahiwatig ng mga larawan saibaba. Sagutin ang mga gabay na tanong.

Tanong:1. Ano ang ipinapahiwatig ng Ilustrasyon A?2. Ano ang pinagkaiba ng Ilustrasyon A sa B?3. Alin sa dalawang ilustrasyon ang sumasalamin sa kadalasan mongginagawa?4. Para sa iyo, alin ang mas mainam tularan? Bakit?ISAISIPKahit ang pinakamasipag na tao ay hindi kayang gawin ang lahat ng kayanaman kailanagan na nakaplano ang pagsasagawa ng bawat isa batay sa halaga ngmga ito. Ang pagpaplano ng Gawain bago ang takdang panahon ay makatutulongupng ikaw ay maging responsible, kapaki-pakinabang at matagumpay na mag-aaral,gayon na rin bilang ksapi sa isang pamilya, lipunan at bansa.Gawain 4 Gawain Ko, Itala Ko!Panuto: gumawa ng talaarawang sumasaklaw sa isang lingo kung saan makikitakung paano mo ginugol ang oras at lakas mo. Sundin ang panuto.1. Itala ang lahat ng iyong Gawain.2. Isaalang-alang ang oras na gugulin para sa pag-aaral mo.3. Gamitin halimbawa ang talahanayan sa ibaba bilang talaarawan mo.

Tala ng Aking Pang-araw-araw na oLinngo6:00 am –8:00 am8:01am m6:00pmISAGAWAPanuto: Pagnilayan ang mga sumusunod at isulat sa inyong papel ang nagingreyalisasyon o pag-unawa: Pls let them surface their learnings, don’t pinpoint tothem.1. Saan nakasalalay ang kagalingan ng paggawa?2. Sino ang pangunahing susi sa pagbabago sa mundo ng paggawa?3. Sino-sino ang kabahagi upang makamit ang inaasam na tagumpay ng bansa samundo ng paggawa?Rubriks sa Pagsusulat ng Maikling apanglikha)35%35%20%10%Naipapakita at Mahusay angLubos naWasto ang mganaipaliwanag pagkakasunudnagpapamalas ngginamit naKraytiryang maayos-sunod napagkamalikhain sasalita atang ugnayanmga ideya,pagsulat ng maiklingpagbabantasng konseptongmalinaw atsanaysay at Orihinalisinulat samakabuluhanang mga ideyangpahayagginamit

PAGTATAYASet APanuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Pillin ang pinakaangkop nasagot at isulat ang titik sa iyong sagutang papel.1. Ang sumusunod na katangian ay taglay ang kagalingan sa paggawa liban sa.A. Nagsasabuhay ng mga pagpapahalagaB. Pagtataglay ng posibong kakayahanC. Nagpupuri at nagpapasalamat sa DiyosD. Walang tiwala sa kanyang kakayahan2. Alin sa mga ito ang hindi kabilang sa “Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga”?A. Pagkatuto bago ang paggawaB. KasipaganC. TiyagaD. Malikhain3. Ang isang matagumpay na tao ay may disiplina sa sarili ay alam ang hanggananng kaniyang ginigawa ito ay ?A. MalikhainB. MasipagC. Disiplina sa SariliD. Kasipagan4. Alin ang hindi kabilang sa “Nagtataglay ng mga Kakailanganing Kasanayan”?A. Pagkatuto Bago ang PaggawaB. Pagkatuto Habang GinagawaC. Disiplina sa SariliD. Pagkatuto Pagkatapos Gawin ang Isang Gawain5. Malapit na ang pasko, abala na ang mga gumagawa ng mga palamutidekorasyong siguradong mabinta. Ano ang magandang motibasyon na dapatisalang-alang nang gumagawa ng mga ito?A. Dahil kinakailanganB. Personal na kaligayahan na makukuha mula ditoC. Pag-unlad sa Sarili, Kapwa, at BansaD. Materyal na Bagay at Pagkilala sa iba6. Bata pa lang si Juan Daniel, pinangarap na niyang maging isang guro tulad ngkaniyang mga magulang. Alin sa sumusunod ang dapat niyang isaalang-alangupang maging madali sa kaniya na upang maabot ang pangarap at sa huli’ymagkaroon ng kagalingan sa paggawa?A. Magkaroon ng sapat na kaalaman sa paghawak ng peraB. Maging masipag, mapagpunyagi, at magkaroon ng disiplina sa sariliC. Magkaroon ng kakayahang kontrolin ang sariliD. Marunong magdala ng damit, magaling makipag-usap

7. Sino ang nagpamalas ng mga katangian upang magkaroon ng matalinongpag-iisip na kailangan upang maisabuhay ang kagalingan sa paggawa natinuturing dakilang henyo sa lahat ng panahon ?A. Leonardo da VinciC. Maria Gennett Roselle RodriguezB. Rafael D. GuereroD. Sandy Javier8. Pinalitan ni Lesie ang nagretirong punong-guro ng kanilang paaralan. Maramiang nagsasabing hindi niya kayang higitan ang kabutihang nagawa at tagumpayna narating ng huli. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang linanginupang mapatunayan na siya ay karapat-dapat sa posisyong ibinigay sa kanya?A. Magpakumbaba at ipagpatuloy ang mga programang nasimulan ng datingpunong-guroB. Gamitin ang ganda, angking karisma, talino at kasipaganC. Magiging masipag, masigasig at malikhain sa pagsasabuhay nang kanyangtrabahoD. Sundin ang payo at gusto ng mga matandang guro9. Maganda ang binitawang hamon ng Tagapagsalita sa mga mag-aaral namagtatapossa taong ito bilang susi upang maiangat ang sarili, pamilya, kapwa at bansa sakabuuan. Alin ang maaaring maging instrumento upang maisabuhay ito?A. Gumawa ng produkto o gawaing para sa tao at sa DiyosB. Gumawa ng produkto o gawaing na pagkakakitaanC. Gumawa ng produkto o gawaing makatutulong sa tao at bansaD. Gumawa ng produkto o gawaing magiging intsrumento ng kapayapaan10. Hindi natapos ni Patrick ang kanyang kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Sa kabilanito siya ay matagumpay dahil sa negosyong kanyang itinayo at pinaunlad.Nagingmadali ito para sa kanya dahil ito ay ayon sa kanyang gusto at hilig. Ano angkatangian ang mayroon si Patrick?A. Masipag, madiskarte at matalinoB. May pananampalataya, malikhain, may disiplina sa sariliC. Maganda ang relasyon niya sa Diyos, may pagpapahalaga sa sarili, kapwa atbansaD. May angking kasipagan, pagpupunyagi at tiwala sa sariliSet BPanuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Pillin ang pinakaangkopna sagot at isulat ang titik sa iyong sagutang papel.1. Ang kagalingan sa paggawa ay naisasabuhay kung tataglayin ang mgasumusunod na katangian.A. Nasasabuhay ng mga pagpapahalaga, pagtataglay ng positibongkakayahan, at nagpuri at nagpapasalamat sa Diyos.B. Pagiging palatanong

C. Pagiging bukas sa pagdududa, kawalang katiyakan sa isang bagay2. Ang isang matagumpay na tao na nagsasabuhay ng pagpapahalaga ay angpagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sapaggawang produkto o gawain. Anong pagpapahalaga ito?A. KasipaganB. MasigasigC. Malikhain3. Aling sa mga Pagpapahalaga ang nagsisilbing gabay upang gumawa ngkakaibang produkto o serbisyo na tumutukoy sa “Tiyaga”?A. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawainnang buong puso at may malinaw na layunin sa paggawa.B. Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglangnararamdamansa paggawa ng gawain o produkto.C. Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sakaniyang paligid.4. Ang mga sumusunod ay mga pagpapahalaga sa paggawa ng produkto libansa .A. KasipaganB. TiyagaC. Pagkatuto5. Maganda ang binitawang hamon ng Tagapagsalita sa mga mag-aaral namagtatapossa taong ito bilang susi upang maiangat ang sarili, pamilya, kapwa at bansa sakabuuan. Alin ang maaaring maging instrumento upang maisabuhay ito?A. Gumawa ng produkto o gawaing na pagkakakitaanB. Gumawa ng produkto o gawaing makatutulong sa tao at bansaC. Gumawa ng produkto o gawaing para sa tao at sa Diyos6. Hindi natapos ni Patrick ang kanyang kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Sakabilanito siya

Ikatlong Markahan - Modyul 5: Kagalingan sa Paggawa . ang pinakaangkop na sagot at bilogan ang titik nito sa iyong Modyul. 1. Maganda ang pagkakagawa ng mga bag na yari sa tetra pack ng juice ng pamilya nina Susana. Ma

Related Documents:

IKATLONG MARKAHAN: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT VIRTUE. Open High School Program, EP I Modyul 12 2 Edukasyon sa Pagpapahalaga I Ikatlong Markahan Modyul 12: MABUBUTING IMPLUWENSIYA: TUGON SA HANGAD NA TAMANG DAAN TUKLASIN ANG IYONG PAG-UNAWA (EXPLORE) Kamust

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel

Filipino Baitang 7 Ikatlong Markahan. 2. 3 Ikatlong Markahan Baitang 7 Supplemental Lesson Plan 1 Panitikang Luzon: Larawan ng Pagkakakilanlan Aralin 1: Mga Tulang Panudyo, Tugmang de Gulong, Palaisipan/Bugtong A. Panimula Ipasagot sa mga mag-aaral ang palaisipan.File Size: 1MB

Ikatlong Markahan Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? Sa bawat araw na dumaraan, maraming pagpili ang ginagawa ng tao. Kung anong damit ang isusuot, kung papasok ba o hindi sa paaralan, kung isasauli ang sobrang sukli

Ikatlong Markahan - Modyul 8: Pagsunod at Paggalang: Pagpapamalas ng angkop na kilos Pangalan ng Mag-aaral: _ Baitang at Seksyon: _ Paaralan: _ 8 . 2 ALAMIN Ang tao ay may iba’t - ibang estado ng buhay,hindi ibig sa

Ikatlong Markahan - Modyul 5: Antas ng Pagpapahalaga Pangalan ng Mag-aaral: Baitang at Seksyon: Paaralan: _ 7 . 2 ALAMIN Ang yugto ng pagdadalaga at pagbibinata ay hindi isang simpleng yugto lamang ng buhay na pagdaraa

Unang Markahan – Modyul 2: . 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul

Musika 1 - Modyul 1 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Unang Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng Dynamics sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang

Ikatlong Markahan - Modyul 1: Kabutihang-loob mo, Pasasalamatan ko. . Ang birtud na pasasalamat ay isang kataga sa wikang Filipino na ang kahulugan ay pagbigay ng bunyi, gantimpala, o pagkilala matapos ang isang gawain o serbisyong mataas, malaki, at napakahalaga ang naging ambag sa isang . 5

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Ikalawang Markahan: Modyul 8 Ang Piyudalismo Z est for P rogress Z eal of P . Module 9, Sistemang Pyudal sa Gitnang Panahon sa Europa . Aklat para sa Ikatlong Taon nina Vivar et al., p.50 . Mga Pari.Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sector sapagkat hindi

Ikalawang Markahan - Modyul 5: Pagkilala sa Sariling Emosyon Z est for P rogress Z eal of P artnership 8 . 5. Sa ikaapat na hanay, isulat kung bakit mo ginawa ang nasa ikatlong hanay. 6. Isulat sa ikalimang hanay ang iyong natutuhan mula sa pangyayari. 7. Maging matapat at

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Arts – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Ilusyon ng Espasyo Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Arts – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaro

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 13: Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Ikatlong Markahan Modyul 11: MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA PAGHUBOG NG MGA PAGPAPAHALAGA TUKLASIN ANG IYONG PAG-UNAWA ( EXPLORE ) Sa nakaraang modyul, nalaman mo na mayroon kang mga taglay na pagpapahalaga at virtue na kailangan mong patuloy na isabuhay upang mapanatili ang iyong pagiging mabuting tao. .

Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, Tungkulin ay gampanan . na binanggit sa Modyul 5. Ibinatay ang mga karapatang kinilala ng Pandaigdig na Pagpapahayag sa dignidad ng tao, patas . C. May kakayahang tumulong sa iba tama man o mali.

Unang Markahan – Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya Unang Edisyon, 2020 . ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay . Ngayon ay nasa ikalawang aralin ka ng modyul na ito. Huwag m

The American Guild of Musical Artists (AGMA) Relief Fund provides support and temporary financial assistance to members who are in need. AGMA contracts with The Actors Fund to administer this program nationally as well as to provide comprehensive social services. Services include counseling and referrals for personal, family or work-related problems. Outreach is made to community resources for .