Ikalawang Markahan - Modyul 5: Ang Pagiging Bukas-Palad

5m ago
137 Views
17 Downloads
1.26 MB
8 Pages
Last View : Today
Last Download : 1d ago
Upload by : Adele Mcdaniel
Share:
Transcription

Republic of the PhilippinesDepartment of EducationRegional Office IX, Zamboanga Peninsula4Zest for ProgressZ Peal ofartnershipEdukasyon sa PagpapakataoIkalawang Markahan - Modyul 5:Ang Pagiging Bukas-PaladName of Learner:Grade & Section:0Name of School:

AlaminBawat tao ay nagtatglay ng iba’t ibang kaugalian. Isa na dito ang pagiging bukas palado kusang loob ang pagtulong sa mga nangangailangan. Mahirap man o mayaman lahat tayo aynangangailangan ng tulong ng bawat isa.Ang pagiging bukas palad ay sadyang likas na sa ating kaugalian. Ito ay angpagkakaroon ng positibong damdamin sa pagbabahagi, pagbibigay at pagtulong sa isang tao obagay. Ito rin ay tinatawag na pagkakaroon ng bukal na kalooban.Sa modyul na ito inaasahang:1. Nasusuri ang pagiging bukas-palad sa nangangailanganSubukinPanuto: Basahin ang bawat pangungusap. Sumulat ng OO sa patlang kung ang pangungusapay nagpapakita ng bukas-palad na gawain at HINDI kung hindi ito nagpapakita ng bukaspalad na gawain.1. Tinutulungan ko ang aking nanay sa gawaing bahay tuwing walang klase.2. Si Aling Marta ay isang mayamang negosyante kung kaya’t hindi na niya kailangan ngtulong ng iba.3. Hinayaan kong makatawid mag-isa ang matanda.4. Binigay ko ang aking mga lumang damit sa nasunugan.5. Nagsalo-salo kami ng kaklase ko sa aking baon dahil wala itong baon.Modyul5Ang Pagiging Bukas-PaladBalikanPanuto: Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Isulat sa patlang ang salitang MABUTI kungito ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa at MASAMA kung hindi ito nagpapakita ngpagtulong sa kapwa.1. Nakasalubong ng dalawang batang lalaki ang pilay, kinuha ang tungkodnito.2. Si Maria ay bukas-palad na tumutulong sa mga gawaing bahay.3. Kinupkop ng mag-asawa ang batang napulot nila sa basurahan.1

TuklasinSa bahaging ito, ating tuklasin ang iba’t ibang hakbang o gawain upangmaisasabuhay ang pagiging bukas-palad sa mga nangangailangan.Gawain: Sagutin ang mga sumusunod na tanong na tumutukoy sa pagsasabuhay ng pagigingbukas-palad sa mga nangangailangan.1. Ano ang nararapat gawin sa mga taong nasalanta ng bagyo ang kanilang mga tirahan?2. Anong tulong ang maaaring ibigay sa mga batang ulila?3. Sa iyong palagay, paano ka makatutulong sa iyong kapwa na nakararanas ng pang-aapi opang-aabuso?SuriinSa bahaging ito, ating alamin ang pagiging bukas –palad sa mga nangangailangan sapanahon ng kalamidadTandaanKapuwa Ko, Nandito Ako! Ang pagiging bukas- palad ay pagbibigay ng kung ano ang mayroon ka nang bukal sakalooban. Ang mga munting regalo na kayang ibigay, tulad ng pagtulong sa mga nasa lanta ngbagyo, ay isang kaginhawaan . Ibahagi sa iba ang biyayang mayroon ka na maluwag sa damdamin at walanginaasahang kapalit. Lubos na kasiyahan ang maidudulot nito sa iyo. Kapag tapat attotoo ang damdamin sa pagbibigay o pagbabahagi, tiyak na pagpapalain ka ngMaykapal at mapapasaya mo ang iyong kapuwa. Nabubuhay ang tao hindi lamang para sa kaniyang sarili kundi para sa kaniyangkapuwa. Mahirap man o mayaman, may kakayahan ang tao na tumulong sa mganangangangailangan. Ang pangunahing ahensiya na tumutulong sa mga nangangailangan ay angDepartment of Social and Welfare Development(DSWD) ang nagbibigay ngpinansiyal na tulong at ang Department of Education (DepED) naglalaan ng mgapaaralan upang maging pansamantalang tuluyan ng mga nasalanta, angDepartment of Health(DOH) ay para sa kalusugan ng mga mamamayangnasalanta at ang Department of Interior and Local Government(DILG).2

PagyamaninSubukin ang iyong kaalaman ukol sa mga gawaing na nagpapakita ngpagiging bukas-palad sa mga nangangailangan at sa panahon ng kalamidad.Patnubayang Gawain 1Panuto: Suriin ang mga sumusunod na gawain na nagpapakita ng pagiging bukas-palad saHanay A at itambal ito sa kaakibat nitong mga gawain na nakasulat sa Hanay B. Isulat angtitik ng tamang sagot sa patlang.A1. Pagdamay sa kapwa saoras ng kalamidad2. Department of Social Welfareand Development (DSWD)3. Pag-aalalay sa nangangailangan4. Pagbibigay sa kapwaB.A.B.C.D.Ang ahensiya na makakatulong sa mga nangangailanganPagbibigay ng pagkain sa mga taong nasalanta ng bagyoPagbabahagi ng mga pagkain sa namamalimosPagtulong sa pagtawid ng matanda sa daanIsaisipSa bahaging ito, ikaw ay sasagot ng mga katanungan na layong matukoy ang lawak ng iyongnatutunan sa paksang pinag-aralan.Panuto: Sagutin ang mga tanong.1. Ano-ano ang ahensiya ng pamahalaan na makakatulong sa mga nanangangailangan ?3

2. Paano nakakatulong ang ahensiya ng Department of Social Welfare andDevelopment (DSWD) sa mga nasalanta ng bagyo?3. Ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa mga nangangailangan tuladng nasunugan ng bahay?IsagawaPanuto: Gumawa ng liham sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hinganng tulong para sa mga batang walang mga tirahan at palabuy-laboy sa lansangan.Banggitin mo sa iyong sulat kung bakit nais mo silang matulungan ng pamahalaan.4

Rubrics sa Pagmamarka ng Ginawang SulatAntas ng PagmamarkaMga Batayan3521. NilalamanNaipapahayag sasulat ang mganinanais na tulongmula sa ahensiyang pamahalaanpara sa mgabatang walangtirahan.Hindinaipapahayag sasulat ang mganinanais natulong mula saahensiya ngpamahalaan parasa mga batangwalang tirahan.Malayo sa paksa angginawang sulat.2. OragnisasyonMahusay angpagkakasulat ngliham.Nagakakasunudsunod ang mgaideya. Maypanimula, katawanat pangwakas.Maayos angpagkakasulat ngliham maypanimula,katawan atpangwakas.Hindi maayos angpagkakasulat ng lihamwalang panimula,katawan at pangwakas.TayahinPanuto: Isulat ang T kung tama ang sitwasyon M at kung mali.1. Tulungan ang mga taong nasalanta ng bagyo.2. Pera lang kailangan nating ibahagi sa ating kapwa.3. Kung wala kang materytal na bagay maaari kang magbahagi ng oras at serbisyo saiyong kapwa.4. Kailangan bukas sa ating palad ang pagtulong sa ating kapwa.5. Ibahagi sa iba kung anong mayroon ka ng hindi maluwag sa kalooban.5

Susi sa Pagwawasto5. M5. oo4. T4. oo3. T3. hindi2. hindi4. C3. D3. Mabuti2. A2. Mabuti2. M1. B1. Masama1. T1. ooPagyamaninBalikanTayahinSubukinSanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao 4 patnubay ng guro pahina 67-73 Edukasyon sa Pagpapakatao 4 kagamitan ng mag-aaral pahina 116-127Bumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat: Marina J. Sali, T-III, Balatanay E/SEditor: Rojelyn S. Cubico, T-I, Makiri E/SIsabela City DivisionTagasuri: Fadher G. Ismael, PSDS, Isabela West District 3Isabela City DivisionTagaguhit:Tagalapat:Tagapamahala:Julieto H. Fernandez, OIC-SDSMaria Laarni T. Villanueva, OIC-ASDSEduardo G. Gulang, SGOD ChiefHenry R. Tura, CID ChiefElsa A. Usman, LR SupervisorVioleta M. Sta. Elena, EPS, ADM Module Coordinator6

Region IX: Zamboanga Peninsula Hymn – Our Eden LandHere the trees and flowers bloomHere the breezes gently Blow,Here the birds sing Merrily,The liberty forever Stays,Here the Badjaos roam the seasHere the Samals live in peaceHere the Tausogs thrive so freeWith the Yakans in unityGallant men And Ladies fairLinger with love and careGolden beams of sunrise and sunsetAre visions you’ll never forgetOh! That’s Region IXHardworking people Abound,Every valleys and DaleZamboangueños, Tagalogs, Bicolanos,Cebuanos, Ilocanos, Subanons, Boholanos,Ilongos,All of them are proud and trueRegion IX our Eden LandRegion IXOur.Eden.Land.The Footprints PrayerTreesby Joyce KilmerOne night I had a dream. I dreamed I think that I shall never seethat I was walking along the beach A poem lovely as a tree.with the LORD.A tree whose hungry mouth is prestIn the beach, there were two (2) sets Against the earth’s sweet flowingof footprints – one belong to me and breast;the other to the LORD.A tree that looks at God all day,Then, later, after a long walk, I And lifts her leafy arms to pray;noticed only one set of footprints.A tree that may in Summer wear“And I ask the LORD. Why? Why?A nest of robins in her hair;Why did you leave me when I am sadand helpless?”Upon whose bosom snow has lain;And the LORD replied “My son, My Who intimately lives with rain.son, I have never left you. There wasonly one (1) set of footprints in the Poems are made by fools like me,sand, because it was then that I But only God can make a tree.CARRIED YOU!7

Ikalawang Markahan - Modyul 5: Ang Pagiging Bukas-Palad Z est for P rogress Z eal of P artnership 4 Name of Learner: _ Grade & Section: _ Name of School: _ 1 Alamin Bawat tao ay nagtatglay ng iba’t ibang kaugalian. Isa na dito ang pagiging bukas pala