216 Paradigma Dan Teori Sosial - Universiti Sains Malaysia

3y ago
124 Views
3 Downloads
1.23 MB
31 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Luis Waller
Transcription

Angka Giliran:UNIVERSITI SAINS W A Y S I APeperiksaan Semester KeduaSidang Akademik 2002/2003FebruariMac 2003JKA 216 - Paradigma dan Teori SosialMasa: 3 jamSila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi TIGA PULUH SATU mukaswat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.Jawab SEMUA soalan di Bahagian A. Gunakm borang OMR mtuk menjawab soalanBahagian A. Jawab SATU soalan di Bahagian B. Gunakan ruang jawapan yangdisediakan wtuk menjawab soalan ini.Jangan ceraikan kertas soalan hi. Serahkan keseluruhan kertas soalan ini dan borangOMR. Calon yang gaga1 mematuhi arahan ini akan diberi ‘0’ markah,.2l-

[JKA 2161Angka Giliran:-2-BAHAGIAN A (80markah)Soalan 1 - 15 ialah jenis BenarRidak Benar. Setiap soalan yang dijawab denganbetul diberikan 1 markah, manakala SETIAP SOALAN YANG S A L A H DITOLAK1 MARKAH.1.Semua teori sosial moden mengandaikan bahawa semua masyarakat manusiaterdiri di atas struktur yang terkawal oleh hukum enarBenarB.Tidak BenarTeori sosial moden berunsur fbngsional berkembang berlan&skan andaian danpenetapan yang diolah oleh auran radikal ekoran dari perkembangan perdebatansosial berikutan revolusi Perancis.A.7.B.Struktur sosial adalah “kenyataan sosial” yang ujud bebas dari tindakan individu,mengikut teori struktur-fungsi .A.6.BenarAntara isu teori . dan dilema penelitian dalam pembentukan teori sosial moden ialahpersoalan kaitan antara tindakan manusia dan struktur sosial dan hubungan antarakeduanya.A.5.Tidak BenarIstilah “fungsi” dalam pengunaan sosiologi dan antropologi moden bermaksudkanjalinan hubungan antara individu dalam semua masyarakat yang ditetapkanmengikut keperluan masyarakat mencapai keseimbangan.A.4.B.Positivisme ialah kaedah sosiologi moden yang mendukung fahaman bahawa semuamasyarakat manusia boleh dirancang secara terkawal supaya timbul unsur yangbaik dan positif.A.3.BenarBenarE. TidakBenarTeori sosial moden berunsur fungsional berkembang berlandaskan andaian danpenetapan yang diolah oleh aliran konservatif ekoran dari perkembanganperdebatan sosial berikutan revolusi Perancis.A.BenarB.TidakBenar.3/-

h g k a Giliran:[JKA 2161-38.Tujuan membentuk teori-teori dan model tentang masyarakat ialah supayamasyarakat dapat dirancang, diawasi dan dikawal.A.9.BenarB.TidakBenarTeknik kajian dan cara penelitian yang sekarang dianggap pasca-modenismesebenarnya pernah dilaksanakan oleh Georg Simmel.A.BenarB.TidakBenar10. Ahli teori sosial kontemporari masih menganggap bahawa sesuatu “ilmu” tentangmasyarakat sebagai “sah” dan boleh “diterima” sekiranya ilmu itu berpunca daripemikiran dan penelitian yang objektif dan rasional .A.BenarB.TidakBenar11. Pilih satu pernyataan yang benar .A.B.C.D.EPersaingan antara kumpulan berkepentingan unhk mendapatkan kuasamenentukan corak agihan kuasa adalah asas pada struktur sosial semuamasyarakat, mengikut teori konflik (Dahrendorf).Max Weber yang mula meneliti konflik sebagai penyebab perubahan.Robert Park dan Dahrendorf sama pendapat dalam meletakkan konfliksebagai fenomena sosial yang perlu untuk kebaikan masyarakat.Kepadatan sosial (social density) disebabkan pertambahan saiz penduduk(demografi) dan persaingan antara kumpulan berkepentingan, mengikutparadigma konflik fimgsional Dahrendorf.A, B dan C.12. Pilih pernyataan yang benar :A.B.C.D.E.Kesepaduan (cohesion) mengikut paradigma fungsional di dalam masyarakatkompleks berasaskan pembahagian buruh.Mengikut teori fungsional keseimbangan adalah keadaan struktur sosial yangwujud bebas dari tindakan individu.Mengikut paradigma fungsional, norma, nilai, peranan adalah asas padakewujudan masyarakat.BdanC.AdanC.

Angka Giliran:[JKA 2161-4-13. Pilih pernyataan yang benar :A.B.C.D.E.kesepaduan (cohesion) mengikut paradigma fimgsional di dalam masyarakatkompleks berasaskan pembahagian buruh.Mengikut teori fhgsional keseimbangan adalah keadaan struktur sosial yangujud bebas dari tindakan individu.mengikut paradigma fungsional, noma, nilai, peranan adalah asas padakewujudan masyarakat.BdanC.AdanC.14. Pilih pernyataan yang benar:Andaian asas dalam pembentukan teori dan kaedah bagi semua paradigmasosial moden ialah bahawa tindakan sosial dan stmktur tingkah laku rnanusiatersusun mengikut hukum saintifk .B. Semua paradigma moden adalah penulisan semuta teori-teori klasik.C. Penerangan &lam semua paradigma modm berasaskan kaedah saintifik .D. Isu-isu dan soalan-soalan mengenai punca, perubahan dan penerusan sauktursosial hanya mula diselidiki dan diketengahkan sebagai tema penyelidikansosiologi dan antropologi moden selepas Perang Dunia Kedua bertujuanmentafsir sebab-musabab kemunculan gejala dan masalah sosial akibatpeperangan dunia.E. A,BdanC.A.15. Pilih pernyataan yang benar:Perkembangan sosiologi di Amerika Syarikat dipengaruhi secara langsungoleh sosiologi klasik Peranchis, Jerman dan England.B. Teori sosial moden kebanyakannya diusahakan oleh ahli teori sosial dariAmerika dan England.C. Semua teori sosial moden memberi penjelasan tentang perubahan masyarakatbarat akibat dari revolusi Perancis.D. AdanB.E. A, BdanC.A.Y-

Angka Giliran:[JKA 2161-5-16. Pilih pemyataan yang benar:A.B.C.D.E.Sosiologi dan Antropologi ialah bidang sains kemasyarakatan yang menerokaijalan mencipta teori yang boleh menerangkan fenomena masyarakatberdasarkan alasan yang empirik.Sosiologi dan antropologi moden adalah disiplin dalm sains sosial yangmempunyai teori yang cukup dan setara dengan disiplin sains lain Untukmenerangkan segala yang bersabit masyarakat.Sosiologi dan antropologi boleh meramal dan menerangkan pejalanan danperubahan sosial dengan teori-teori yang ada sekarang.AdanB.BdanC.17. Pilih pemyataan yang benar:A.B.C.D.E.Andaian utama dalam paradigma fungsional ialah bahawa perubahan padastruktur masyarakat hanya berlaku perlahan, kumulatif (comulative) danmengikut tahap-tahap hasil dari kepimpinan individu yang berwibawa.Paradigma tingkah laku asaskan analisis pada tindak balas individu dalamsuasana interaksi yang tertekan.Paradigma tingkah laku adalah lanjutan dari pemikimn sosial klasikMax Weber.A danC.A, B dan C.18. Pilih pernyataan yang benar:A.B.C.D.E.Menurut pendekatan teorJ pertukaran sosial, organisasi moden memerlukankewibawaan birokrasi untuk mengekalkan sistern kerasionalan dan kecekapandalam proses-proses hubungan.Paradigma Tukaran sosial adalah salah satu pecahan kecil teori fimgsionalSemua perhubungan antara manusia adalah pertukaran sosiaI mengikutparadigma pertukaran sosial.AdanC.A,BdanC.61-

[JKA 2161Angka Giliran:-619- Pilih pernyataan yang benar:A.B.C.D.E.Teori-teori sosial moden timbul sebagai tin& bdas kepada teori-teori sosialklasik yang melihat a m perubahan rnasyarakat manusia dengan pendekatanyang pesimistik.Teori sosial moden telah berjaya menerangkan semua gejala sosial kesanperindustrian dan perbandaran.Teori sosial moden adalah lanjutan teori klasik dalam kaedah dan faIsafah.AdanB.BdanC.20. Pilih pernyataan yang benar:A.BC.D.E.Penjelasan fungsional telah dikritik sebagai terlalu am dan makroskopik danoleh itu ia tidak dapat menjelaskan fenomena di peringkat hubungan antaraindividu secara lengkap.Penjelasan semua teori sosial moden adalah saintifik kerana berlandaskan dalileksperimentasi.Asas penjelasan semua teori sosial moden adalah serupa dengan penjelasanbercorak tafsiran.AdanB.AdanC.2 1. Pilih satu pernyataan yang benar:Paradigma dalam pengunaan Sosiologi dan Antropolgi ialah satu set andaianyang membentuk cardcorak berfikir tentang masyarakat.B. Teori sosial dalam Sosiologi dan Antropologi bermaksud satu set andaianyang mernbentuk cardcorak b e r f tentang masyarakat.C. Kaedah saintifik adalah satu set andaian yang membentuk cardcorak bmfikirtentang masyarakat.satu set andaian yang mernbentukD. Rangka Konsepsi adalahcardcorak berfikir tentang masyarakat.Dataempirikal adalah satu set andaian yang mernbentuk cardcorakberfiiE.tentang masyarakat.A.7/-

Angka Giliran:[JKA 2161-7-22.Teori strultrtural-fungsionalberpehddekatan organik mengkonsepsikan masyarakatsebagai:A.B.C.D.E.Bersepadu rnelalui institusi undang-undang, perhubungan kontrak danperdagangan yang saling bergantungan di dalam satu sistem bertirnbal balik.Suatu fenomena yang hidup yang terkawal oleh hukum alam semula jadi.Unit kecil yang bersekumpulan atas sebab keperluan asas.Himpunan individu yang bertindak dan berinteraksi atas peraturan yangdipersetujui ramai.Gabungan interaksi antara organ yang bertindak secara bersendirian tetapisaling berfungsi dan betindak balas dalam satu aturan yang bersepadu.23 -mengandaikan struktur sebagai sesuatu yang bebas dari tindakanindividu.A.B.C.D.E.24.Paradigma tingkah IakuParadigma konflikParadigma fungsionalBdanCAdanBmemberi tafsiran tentang kehidupan dan pemikiran sosial sebagaiberada dalam keadaan yang sentiasa berubah kesan dari desakan persaingan antarakumpulan berkepentingan.A.B.C.D.E.Paradigma konflik ManrParadigma interaksi simbolikTeori pertukaran sosialPendekatan konflik (Dahrendorf)Pendekatan konflik-radikal (Park)25. Pendekatanmelihat sesuatu fenomena sosial secara menyeluruh bagirnendapat bayangan struktur secara generalisasi ikroskopik.8/-

[JKA 2163Angka Giliran:-8-26.memperkenak konsepkepada disiplin sosiologi danantropologi sebagai satu kaedah saintifik bagi mengkaji dan menilai perubahansosial dan budaya.A.B.C.D.E.Marx, dialektikWeber, niIaiDurkheim, fakta sosialMarx, kelasTalcot Parson, tindakan sukarela27. Paradigma fimgsional beranggapan bahawa masyarakat ialah satu fenomena yangtertutup (bounded) dan di dalamnya terdapat proses-proses tertentu yang beroperasiuntuk mencapai tifevolusi28. Paradigma alternatif kepada paradigma fimgsional struktur yang muncul dalamtahun 1950an dan 1960an ialah paradigmaA.E.C.D.E.strukturalismekonflik sosial dan sosialisasi linearbandingan dan mutlakTingkah laku sosial dan konflik sosialfungsionalisme tidak berstruktur dan 'behaviouralism' antagonistik29.ialah alasan sistematik yang logikal dan boleh dinilaikan secara kaedahbantitatif.A.B.C.D.E.TafsiranSoal selidikRasionalisasiAnalisisTemubual.9/-

Angka Giliran:[JKA2161-9-30. Semua paradigma sosial moden mengandaikan bahawayang mendirikan masyarakat manusia.adalah asasorganisasi mutlakjalinan empirikalkewibawaanD. struktursosialE. stnrkh;I1agongA.B.C,31. Teori struktur-fungsi (parson) bermula dengan andaian masyarakat adalahbertujuan untuk berfungsi bagi menjamin penerusan pola.sistem yang bertindak hidupsistem organikC. sistern yang bertirnbal-balik secara sistemikD. B d a n CE. AdanBA.B.32. Antara peneroka awal di dalam era sosiologi dan antropologi klasik yangmenggunakan konsep “fungsional” ,BdanC33. Sumbangan utama Max Weber kepada sosiologi dan antropologi moden ialah:AB.C.D.E.Pembahagian bidang kajian sosial kepada dua bahagian, iaitu “social statics”dan “social dynamics”.Konsep thgkah laku dan interaksi.Kaedah saintifik di dalam mengkaji “maha” gerak laku manusia di dalamkonteks sesebuah masyarakat.BdanCAdanC.1oi-

Angka Giliran:- 10-[JKA 2 16134. Siapa di antara mereka di bawah yang membincangkan tentang struktur masyarakatsebagai fakta sosial yang wujud bebas dari tingkah laku individu?A.B.C.D.E.Peter Blau clan G. HomanJ.H. Mead clan BlumerMarxdanDurkheimDahrendorf dan Robert ParkMax Weber dan Ibn Khaldun35. Mead mengasaskan paradigma interaksi simbolik sosial moden dengan saranan danpengkaedahan beliau dengan mengambil hra:A.B.Makna di dalam perhubungan sebagai asas struktux sosial sesuatu masyarakat.Kepatuhan individu-individu kepada peranan yang ditetapkan oleh nomanorma masyarakat.C. Malma-rnakna subjektif yang mengesahkan tingkah laku interaksi individu didalam sesuatu masyarakat sebagai punca wujudnya struktur sosial.D. AdanC.E. A,BdanC.36. Usul bahawa di dalam sesebuah masyarakat satu mekanisme akan wujud supayaahli-ahlinya dapat diagihkan kepada kedudukan sosial yang tertentu dengan tugastugas mengikut peranan yang ditetapkan dipelopori oleh:A.B.C.D.E.Marx R. DahrendorfTalcot ParsonLewis CoserAdanCBdanC37. Mengikut paradigma konflik-radikal, masyarakrtt:A.Mengandungi interaksi di antara kelas-kelas ekonomi, organisasi-organisasidan golongan-golongan yang bersifat antagonistik berasaskan kelas,B.C.D.E.kepentingan-kepentingan dan nilai-niIai yang berbeza terhadap kekayaan,prestij dan kuasa.Merupakan organisme berkecenderungan ke arah homeostasis, keranapersaingan keperluan-keperluan asas dan fimgsi bahagian-bahagian tertentu.Ialah sistem yang boleh difahami dan yang saling berhubungan di antarabahagian-bahagian yang terdapat di dalamya.Terdri di atas kelas-kelas yang berkonflik.AdanD.I 11-

Angka GiIiran:- 11 -[JKA 216338. Perubahan sosial masyarakat barat mengikut anggapan paradigma tingkah laku:A.B.C.D.E.Berpunca dari perkembangan aturan sosial baru berasaskan kerasionalan.Digerakkan kegiatan kepimpinan yang berwibawa yang memajukan nilai barnyang lebih bermakna.Adalah sesuatu yang tabii (natural) di dalam bagi semua masyarakat manusia.AdanB.BdanC.39. Antara konsep-konsep penting sumbangan Max Weber kepada paradigma sosialmoden ialah:A.B.C.D.E.T i n g m laku sosial.Struktur hteraksi.Makna subjektif di da-lamhubungan antara individu.Pengetahuan dan makna subjektif.Semua di atas.40. Antara konsep sumbangan Durkheim yang digunakan di &lam teori sosiologi danantropologi moden ialah:A.B.C.D.E.Keseimbangan dan stniktur sosial.Anomie, norma-nonna dan fungsi.Nilai dan penyelewengan (devian).BdanC.Semua di atas,41. Andaian sosiologi dan antropologi moden berbeza dari andaian teori-teori sosialklasik dalam hid berikut:A.B.C.D.E,Sosiologi rnoden lebih menekankan aspek hclakan sukarela (volunteerism)dalam tindakan sosial.Sosiologi dan antropologi moden menganggap perubahan sebagai proses yangterkawal oleh hukum yang universal.Sosiologi moden memberi tekanan yang lebih pada individu atau kumpulansebagai agen yang berkemampuan unhk mengarah perjalanan masyarak

A. Teori-teori sosial moden timbul sebagai tin& bdas kepada teori-teori sosial klasik yang melihat am perubahan rnasyarakat manusia dengan pendekatan yang pesimistik. Teori sosial moden telah berjaya menerangkan semua gejala sosial kesan perindustrian dan perbandaran. Teori sosial moden adalah lanjutan teori klasik dalam kaedah dan faIsafah. B. C.

Related Documents:

tentang teori-teori hukum yang berkembang dalam sejarah perkembangan hukum misalnya : Teori Hukum Positif, Teori Hukum Alam, Teori Mazhab Sejarah, Teori Sosiologi Hukum, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Bebas dan teori-teori yang berekembang pada abad modern. Dengan diterbitkannya modul ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh para

1.4 Teori Sosiologi Modern 1. Paradigma Fakta Sosial Paradigma fakta sosial ini bersumber dari karya Emile Durkheim yang berjudul The Rules of Sociological Method (1895) dan Suicide (1897). Selanjutnya, bertolak dari karya tersebut di atas, ia mengemukakan suatu cara

216.15 Gift of Comfort 15 216.20 Green Power Switch 15 216.25 Life Support Program 15 216.30 Net Due Date Program 16 216.35 Owners Reconnect Program 16 216.40 On Track Program 17 216.45 Plus-1 17 216.50 Share the Pennies 17 216.55 Winter Moratorium – Senior and/or Disabled Cus

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. namun demikian subyek pada sosial development masih cenderung bias pada sektor-sektor produktif atau sistem pasar dan para pelaku pasar maupun aparatur pemerintah sebagai pelaksana atau agen pembangunan – paradigma sosial kapital dinilai lebih egalitarian dan lebih pro-rakyat

Teori tentang individu telah banyak mendefinisikan aktor dalam pengembangannya telah menjadi basis-basis baru pengetahuan sosiologi. Teori-teori tersebut antara lain: teori pertukaran sosial, mendefinisikan aktor sebagai individu (person) dan kelompok (group). Pertukaran terjadi dalam perkembangan struktur

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR A. Kajian Teori Kajian teori merupakan deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teoretik yang dipakai. Kajian teori dalam penelitian dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperkuat teori dan mem

Persyaratan Pendamping PKH : D-IV/S1 Pekerjaan Sosial / Kesejahteraan Sosial Memiliki sertifikasi kompetensi pekerja sosial Mampu mempraktekan pengetahuan, keterampilan, dan nilai pekerjaan sosial Minimal 2 tahun bekerja pada setting pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial Penjelasan Prosedur

15th AMC ! 8 1999 5 Problems 17, 18, and 19 refer to the following: Cookies For a Crowd At Central Middle School the 108 students who take the AMC! 8 meet in the evening to talk about prob-lems and eat an average of two cookies apiece. Walter and Gretel are baking Bonnie’s Best Bar Cookies this year. Their recipe, which makes a pan of 15 cookies, list these items: 11 2 cups of our, 2 eggs .