TaxNews Maj 2018 - Deloitte

2y ago
117 Views
2 Downloads
3.42 MB
10 Pages
Last View : 18d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Troy Oden
Transcription

TaxNewsSPECIALMaj 2018May 2018

I. Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetindhe pasqyrat financiare”I. Law no. 25/2018 “On accountingand financial statements”Në Fletoren Zyrtare nr. 79, datë30.05.2018, u publikua Ligji nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhepasqyrat financiare” (“Ligji i ri”), i cilido të zëvendësojë Ligjin nr. 9228,datë 29.04.2004 “Për kontabilitetindhe pasqyrat financiare” (“Ligjiaktual”), me efekt nga 01.01.2019.Ligji i ri është pjesërisht i përafruarme legjislacionin e Bashkimit Europianmbi pasqyrat financiare dhe raportet etjera të njësive ekonomike.In the Official Gazette no. 79, dated30.05.2018 has been published theLaw no. 25/2018 “On accounting andfinancial statements” (“New Law”),which will replace the Law no. 9228,dated 29.04.2004 “On accounting andfinancial statements” (“Current Law”),with effect as of 01.01.2019. The NewLaw is partly harmonized with theEuropean Union legislation on financialstatements and other reports ofeconomic entities.Më poshtë kemi përmbledhurndryshimet kryesore që ky Ligj i risjell krahasimisht me Ligjin aktual.Below we have summarized the mainamendments brought by this New Lawas compared to the Current Law.Koncepte të rejaLigji i ri përfshin përkufizime të disatermave të cilat mungojnë në Ligjinaktual si ’njësi ekonomike financiare etipit “holding”’, ’grup njësishekonomike’, ’interes në pjesëmarrje’,‘pasqyra financiare të konsoliduara’,‘monedha funksionale dhe monedha eparaqitjes’, ‘personi përgjegjës përpërgatitjen e pasqyrave financiare’etj. Gjithashtu, Ligji i ri koordinon mëmirë termat dhe parashikimet meligjin nr. 10 091, datë 05.03.2009“Për auditimin ligjor, organizimin eprofesionit të audituesit ligjor dhe tëkontabilistit të miratuar”, të ndryshuar(lutemi referojuni Tax News-it tonë tëmajit 2016).New conceptsThe New Law includes definitions ofcertain concepts that are missing inthe Current Law, such as ‘financial“holding” entities’, ‘group of economicentities’, ‘participating interest’,‘consolidated financial statements’,‘functional currency and presentationcurrency’, ‘responsible person forpreparation of financial statements’,etc. Furthermore, the New Lawcoordinates better the terms andprovisions with the Law no. 10091,dated 05.03.20019 “On statutoryaudit, organization of the professionsof statutory auditor and certifiedaccountant ”, as amended (pleaserefer to our Tax News of May 2016).Klasifikimi i njësive ekonomikeLigji cakton klasifikimin e njësiveekonomike sipas tre kritereve: totali iaktiveve, totali i të ardhurave ngaveprimtaria ekonomike dhe numrimesatar i punonjësve gjatë periudhësraportuese. Njësitë klasifikohen në njëkategori nëse përmbushin të paktëndy nga tre kriteret përkatëse, siçparaqiten në tabelën më poshtë:Classification of economic entitiesThe New Law determines theclassification of economic entitiesaccording to three criteria: totalassets, total revenues from economicactivity and the average number ofemployees during the reportingperiod. Entities are classified underone category if they fulfill at least twoof three respective criteria, aspresented in the table below:2

Kriteri 1Lloji i njësisëTotali i aktiveveMikronjësi ekonomike 15 milionë lekëNjësi ekonomike të voglaKriteri 2Të ardhurat eveprimtarisëKriteri 3Numri mesatari punonjësve 30 milionë lekë 10 150 milionë lekë 300 milionë lekë 50Njësi ekonomike të mesme 750 milionë lekë 1,500 milionë lekë 250Njësi ekonomike të mëdha 750 milionë lekë 1,500 milionë lekë 250Criteria 1Type of entityTotal assetsCriteria 2Revenues fromeconomic activityCriteria 3Average numberof employeesMicro-economic entities ALL 15 million ALL 30 million 10Small entities ALL 150 million ALL 300 million 50Medium-sized entities ALL 750 million ALL 1,500 million 250Large entities ALL 750 million ALL 1,500 million 250Një njësi e klasifikuar në një kategori,riklasifikohet në kategori tjetër vetëmnëse tejkalon apo bie nën kufijtë e tëpaktën dy kritereve për dy periudharaportuese radhazi.An entity classified under onecategory is reclassified into anothercategory only if it exceeds or fallsbelow the limits of at least two criteriafor two consecutive reporting periods.Në mënyrë të ngjashme, Ligji i ricakton edhe klasifikimin e grupeve tënjësive ekonomike (për efekte tëpërgatitjes së pasqyrave financiare tëkonsoliduara dhe raporteve të tjera nënivel grupi) kur vlerat e tyre paskonsolidimit përmbushin të paktën dynga tre kriteret përkatëse:Similarly, the New Law alsoestablishes the classification of groupsof economic entities (for the purposeof preparation of consolidatedfinancial statements and other reportsat group level) when their values afterconsolidation meet at least two fromthree of the respective criteria:Lloji i grupittë njësiveKriteri 1Totali i aktiveveKriteri 2Kriteri 3Të ardhurat eveprimtarisëNumri mesatari punonjësveGrupe të vogla 150 milionë lekë 300 milionë lekë 50Grupe të mesme 750 milionë lekë 1,500 milionë lekë 250Grupe të mëdha 750 milionë lekë 1,500 milionë lekë 2503

Type of groupsof entitiesCriteria 1Total assetsCriteria 2Revenues fromeconomic activityCriteria 3Average numberof employeesSmall groups ALL 150 million ALL 300 million 50Medium-sized groups ALL 750 million ALL 1,500 million 250Large groups ALL 750 million ALL 1,500 million 250Kufijtë për dy prej kritereve,konkretisht totalit të aktiveve dhetotalit të të ardhurave nga veprimtariaekonomike, do të rriten çdo tre vjetme qëllim përafrimin e plotë të tyrederi në vitin 2028 me kriteret epërcaktuara në legjislacionin përkatëstë Bashkimit Europian.The limits for two criteria, specificallyfor total assets and total revenuesfrom economic activity, will increaseevery three years until 2028 with thepurpose of full harmonization of thesecriteria with the ones provided in therespective European Union legislation.Standardet e zbatueshmeStandardet Ndërkombëtare tëKontabilitetit dhe Raportimit Financiar(SNK/SNRF) do të zbatohen vetëmnga njësitë ekonomike me interespublik si dhe rregullatorët e njësiveekonomike me interes publik qëveprojnë në fushën kreditimit dhesigurimeve, me disa përjashtime. Tëgjitha njësitë e tjera do të zbatojnëStandardet Kombëtare tëKontabilitetit (SKK), por do të kenëmundësinë të zbatojnë SNK/SNRF nëmënyrë vullnetare.Applicable standardsInternational Accounting Standardsand International Financial ReportingStandards (IAS/IFRS) will beapplicable only to public interestentities, as well as to regulators ofpublic interest economic entities thatperform their activity in crediting andinsurance industry, with certainexemptions. All other entities willapply National Accounting Standards(NAS), but will have the possibility toapply IAS/IFRS voluntarily.‘Njësi ekonomike me interes publik’,sikurse kemi përmbledhur edhe nëTax News tonin të majit 2016, do tëkonsiderohen të gjitha njësitëekonomike të listuara në bursë;bankat si dhe subjektet e tjerafinanciare jo-banka; shoqëritë esigurimit dhe të risigurimit; shoqëritëadministruese të fondeve tëinvestimeve kolektive; shoqëritëadministruese të fondeve të pensionitvullnetar; si dhe shoqëritë e tjera tëcilat janë të rëndësishme për interesine publikut për shkak të natyrës sëbiznesit, madhësisë ose numrit tëpunëmarrësve të tyre të përcaktuarame vendim të Këshillit të Ministrave.‘Public interest entities’, as it issummarized in our Tax News of May2016, will be considered all companieslisted in stock exchange markets;bank and non-bank financialinstitutions; insurance andreinsurance companies; investmentand voluntary pension funds; as wellas other companies that are relevantto the public interest due to thenature of their business, their size orthe number of their employees,determined by a Council of Ministersdecision.4

Periudha raportueseKohëzgjatja normale e periudhësraportuese është 12 muaj nga data 1janar deri më 31 dhjetor.Ligji i ri parashikon se kohëzgjatja eperiudhës raportuese, në rastet enisjes apo mbylljes së aktivitetit,mund të jetë më e shkurtër ose më egjatë se 12 muaj, por, gjithsesi, nukmund të jetë më e shkurtër se 3 muajdhe as më e gjatë se 15 muaj.Reporting periodThe regular reporting period durationis 12 months, starting from 1st ofJanuary until 31st of December. TheNew Law provides that the duration ofthe reporting period may be shorter orlonger than 12 months in cases ofinitiation or termination of theeconomic activity but may not,however, be shorter than 3 months orlonger than 15 months.Pasqyrat financiare tëkonsoliduaraGrupet ekonomike, përveç grupeve tëvogla, hartojnë pasqyra financiare tëkonsoliduara. Përjashtimisht, grupet evogla janë subjekt i këtij detyrimivetëm nëse ndonjëra prej njësive tëgrupit është njësi me interes publik.Consolidated financial statementsEconomic groups, with the exceptionof small groups, prepare consolidatedfinancial statements. Exceptionally,small groups are subject to thisobligation only if one of the group’sentities is an entity of public interest.Përbërësit e pasqyrave financiarePërbërësit e pasqyrave financiarendryshojnë në varësi të klasifikimit tënjësisë përkatëse ekonomike:Financial statements componentsComponents of financial statementsvary depending on the classification ofthe respective economic entities:Lloji injësisëPasqyra epozicionitfinanciarMikronjësi(jo ‘holding’)Po, të shkurtuarPo, të oPoPoPoPoPoPoPoPo, në trajtën ePasqyrës seAktiviteteveJoPoJoPoNjësiekonomiketë voglaNjësiekonomiketë mesmeNjësiekonomiketë mëdhaNjësi të vogla,të mesme e tëmëdha meinteres publikOJFPasqyra e tëardhurave eshpenzimevePasqyra etë ardhuravegjithëpërfshirësePasqyra efluksevemonetarePasqyra endryshimevenë kapitalShënimetshpjeguesePo, të shkurtuara5

Type ofentityMicro-economicentities(not ‘holding’)Statementof FinancialPositionStatementof Profitor LossYes, simplifiedYes, simplifiedStatementof OtherComprehensiveIncomeStatementofCash FlowsStatementof Changesin EquityExplanatoryNotesNoNoNoYes, simplifiedSmall esYesYesYesLarge , in the formof Statement ofActivitiesNoYesSmall, mediumand large publicinterest entitesNot for profitorganizationsNoYesTë dhënat e detyrueshme tëshënimeve shpjegueseNjësitë ekonomike të mesme, tëmëdha dhe ato me interes publikduhet të paraqesin një numër tëdhënash të detyrueshme si pjesë eshënimeve shpjeguese të pasqyravefinanciare si p.sh.: numri mesatar ipunonjësve i ndarë sipas kategorive,shuma e pagave për anëtarët eorganeve drejtuese e ekzekutive, tëdhënat mbi njësitë ekonomike në tëcilat ka interesa pjesëmarrës apokuota, informacione mbi njësitë egrupit që hartojnë pasqyra financiaretë konsoliduara, tarifat e dakorduarame audituesit ligjorë për shërbimin eauditimit si dhe për shërbime të tjerasi këshillimore, tatimore etj.Obligatory information ofexplanatory notesMedium-sized, large and publicinterest entities should present anumber of obligatory information aspart of explanatory notes to thefinancial statements, such as: averagenumber of employees for eachcategory, amount of salaries forgoverning and executive bodies,information about economic entitieswhere it has participating interests orowns shares, information over groupentities that prepare consolidatedfinancial statements, agreed fees withauditors for the purposes of statutoryaudit as well as other services such asgeneral advisory, tax advisory, etc.Raporte dhe pasqyra të veçantaRaportet shtesë të mëposhtme janë tëdetyrueshme për disa prej njësiveekonomike:Specific reports and statementsThe below additional reports areobligatory for some economic entities:6

Lloji injësisëRaport iecurisë sëveprimtarisëRaport iRaportdrejtimit tëjo-financiar*brendshëm*Raport i pagesaveqë u Njësiekonomiketë voglaJoJoJoJoPoJoJoJoPoJoJoPo, nëse operojnë nëindustrinë nxjerrëse oseshfrytëzimin e lëndëvedrusore pyjorePoPoPo, për njësitë emëdha me 500të punësuarPo, nëse operojnë nëindustrinë nxjerrëse oseshfrytëzimin e lëndëvedrusore pyjoreJoJoJoNjësiekonomiketë mesmeNjësiekonomiketë mëdhaNjësi të vogla,të mesme e tëmëdha meinteres publikOJFJo, nëse totali iaktiveve ose tëardhurave 30milionë lekë(*) Ky raport përfshihet në raportin e ecurisë së veprimtarisë.Type ofentityPerformanceprogressreportManagement Non-financialreport*report*Report onpaymentsmade NoNoNoSmall entitiesNoNoNoNoMedium-sizedentitiesYesNoNoNoLarge entitiesYesNoNoSmall,mediumand large publicinterest entitiesYesYesYes, for largeentities with 500 employeesNot for profitorganizationsNoNoNot for profitorganizationsYes, if it operates in theextractive industry orindustrial forestexploitationYes, if it operates inextractive industry orindustrial forestexploitationNo*This report is included in the performance progress report.7

Nënshkrimi i pasqyrave financiarePërveç përfaqësuesit ligjor të njësive,pasqyrat financiare duhet të mbajnënënshkrimin edhe të personitpërgjegjës për hartimin e tyre. Kyështë personi i punësuar, personi fiziki licencuar si kontabilist i miratuar apoauditues ligjor, si dhe personi juridik iorganizuar si shoqëri auditimi aposhoqëri kontabiliteti, që ofron shërbimin e kontabilitetit, sipas kontratëssë punës apo kontratës së shërbimitqë ka me njësinë ekonomike dhemban përgjegjësinë për hartimin epasqyrave financiare.Signing of financial statementsBesides the legal representative of theentity, the financial statements mustbe signed also by the personresponsible for their preparation. Thisis the employed person, physicalperson licensed as certified accountantor statutory auditor, as well as legalpersons organized as audit companiesor accounting companies that provideaccounting services, which inaccordance with the employmentcontract or service agreementconcluded with the economic entityholds responsibility for the preparationof the financial statements.Detyrimi për depozitim e publikimBrenda 7 muajve nga data eraportimit, të gjitha njësitë ekonomikëdo të depozitojnë për publikim pranëQendrës Kombëtare të Biznesit andonjë autoriteti tjetër përgjegjës kujanë regjistruar (a) pasqyratfinanciare vjetore, (b) raportin eecurisë së veprimtarisë, (c) raportin eauditimit, kur këto dokumente janë tëdetyrueshme.Submission and publicationobligationWithin 7 months from the reportingdate, all economic entities will submitfor publication to the National BusinessCenter or any another responsibleauthority where they might beregistered: (a) annual statutoryfinancial statements, (b) performanceprogress report, (c) audit report, whenthese documents are compulsory.Njësitë ekonomike të mesme e tëmëdha si dhe ato me interes publik dotë kenë edhe detyrimin t’i publikojnëkëto dokumenta në faqet e tyre tëinternetit.Medium-sized and large economicentities, as well as public interestentities, will have the obligation topublish these documents in theirwebsites.Njësitë ekonomike jofitimprurësedetyrohen të publikojnë pasqyratfinanciare vjetore si dhe raportin eperformancës së veprimtarisë në faqete tyre zyrtare të internetit, vetëmnëse totali i aktiveve ose i tëardhurave do të tejkalojë 30 milionëlekë.Non for profit organizations are obligedto publish annual statutory financialstatements and performance progressreports in their official websites, only iftotal assets or total revenues exceedsALL 30 million.Rregullime të veçanta lidhur meshpërndarjen e fitimeveLigji i ri parashikon kufizimin e vleravetë fitimit që mund t’u shpërndahenaksionerëve/ortakëve në rastet kurnjësia ka kosto zhvillimi tëkapitalizuara në aktive dhe ende tëpa-amortizuara plotësisht, ose kur kanjohur të ardhura nga interesat nëpjesëmarrje të cilat nuk janë arkëtuarplotësisht.Special regulation related to profitdistributionThe New Law provides the limitation ofthe amounts of profit that can bedistributed to shareholders in caseswhere the economic entity has notfully amortized capitalizeddevelopment costs, or when it hasrecognized income from participatinginterest which are not fully collected.8

Ruajtja e dokumentave kontabëlAfati i ruajtjes së dokumentevekontabël mbetet i pandryshuar.Dokumentet kontabël vijojnë të ruhenpër 10 vjet rresht pas mbylljes sëperiudhës raportuese së cilës ipërkasin. Megjithatë, në ndryshim ngaLigji aktual i cili nuk e kufizon, Ligji i ripërcakton se ato duhet të ruhen nëselinë ku zhvillohet aktivitetiekonomik i njësisë ekonomike.Retention of accounting documentsThe rule for retention of accountingdocuments remains for 10 years in arow after closing of the reporting periodto which they belong. However,contrary to the Current Law which doesnot provide any limitation in this regard,the New Law stipulates that accountingdocuments should be retained at theheadquarters where the economicactivity of the entity is conducted.Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit(KKK)Krahasimisht me parashikimet e Ligjitaktual, Ligji i ri parashikon disandryshime në numrin e anëtarëve tëKëshillit Kombëtar të Kontabilitetit (7përkundrejt 9 anëtarë aktualisht),përbërjen (strukturat të cilat kanë tëdrejtë të propozojnë anëtarë),emërimin e tyre (nga Ministria eFinancave përkundrejt Këshillit tëMinistrave aktualisht), si dhedetyrimin e Këshillit Kombëtar tëKontabilitetit për raportimin eveprimtarisë vjetore të tij brenda3-mujorit të parë të vitit pasardhës.National Accounting Council (NAC)In comparison with the provisions of theCurrent Law, the New Law providessome amendments in the number ofmembers of the National AccountingCouncil (7 members proposed against 9members currently), the composition(entities/institutions that have the rightto propose members), theirappointment (by the Minister of Financeinstead of by the Council of Ministers asit is currently provided), and theobligation of the National AccountingCouncil to report its annual performancewithin the first quarter of the followingyear.9

Deloitte ContactsOlindo Shehu, CPAPartner Tax & Legal ServicesDeloitte Albania sh.p.kRr. “Elbasanit”, Pallati prane FakultetitGjeologji MinieraTirana AlbaniaMob: 355 68 60 33 116E-mail: oshehu@deloitteCE.comDisclaimer:This publication contains general information only, and none of Deloitte Touché Tohmatsu Limited,any of its member firms or any of the foregoing’s affiliates (collectively the “Deloitte Network”) are,by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, orother professional advice or services.This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used asa basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making anydecision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult aqualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any losswhatsoever sustained by any person who relies on this publication.No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by anyperson who relies on this publication.***Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited byguarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independententity. Please see www.deloitte.com/al/about for a detailed description of the legal structure ofDeloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms.Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clientsspanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than150countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeedwherever they operate. Deloitte's approximately 263,900 professionals are committed to becomingthe standard of excellence. 2018 Deloitte Albania sh.p.k10

Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar (SNK/SNRF) do të zbatohen vetëm nga njësitë ekonomike me interes publik si dhe rregullatorët e njësive ekonomike me interes publik që veprojnë në fushën kreditimit dhe sigurimeve, me disa përjashtime. Të gjit

Related Documents:

Maj Carl S. Milliken 1923-1924 Maj William H. Dayton 6 Mar 24-16 May 27 Maj Bruce Kistler 16 May 27-26 Aug 30 Maj Carlos L. Reavis 26 Aug 30-1 Jan 34 Maj Virgil D. Stone 2 Jan 34-13 Mar 38 Maj Frederick W. Bonfils 14 Mar 38-Jan 40 Unknown Jan 40-Oct 40 Maj Harrison W. Wellman, J

Washington County Regiment of Militia (NC) Lt. Col. John Sevier-Lt. Col. John Lewis-Lt. Col. Charles Robertson-Maj. Isaac Lane-Maj. Benjamin Sharp-Maj. Jonathan Tipton-Maj. Jesse Walton-26 Companies Lt. Col. Joseph Hayes-Maj. George Anderson-Maj. Samuel Hammond-Maj. John Moore-13 Companie

34th convocation degree available at regional centre, patna ba(maj)ehd 145266306 rajiv kumar pandey ig34-3498 ba(maj)ehd 145266550 ruby kumari ig34-3499 ba(maj)ehd 145269594 jyoti kumari ig34-3500 ba(maj)ehd 145280740 chandra bhushan prasad ig34-3501 ba(maj)ehd 150125229 indu kumari ig34-3502 ba(maj)ehd 150125354 sweta kuamri ig34-3503

XaaS Models: Our Offerings @DeloitteTMT As used in this document, "Deloitte" means Deloitte & Touche LLP, Deloitte Tax LLP, Deloitte Consulting LLP, and Deloitte Financial Advisory Services LLP. These entities are separate subsidiaries of Deloitte LLP. Deloitte & Touche LLP will be responsible for the services and the other subsidiaries

Deloitte & Touche South Africa is referred to throughout this report as Deloitte South Africa, and Deloitte Pan African Trust is referred to throughout this report as Deloitte Africa. Deloitte Africa holds practice rights to provide professional services using the Deloitte name which it extends to Deloitte entities within its territory,

Army Modernization in Next-Generation Vehicles Will Change the Battlefield by MAJ Cory W. Wallace, MAJ George M. Morris, MAJ Scott Stephens and MAJ Shawn D. Pardee The Army must maintain combat-vehicle overmatch in close combat against current threats while taking necessary actions to ensure overmatch through 2050 and beyond.

C Maj D min E min F Maj G Maj A min B dim C Maj C Major I ii iii IV V vi viiº I

Grade 2 ELA Week of May 4 - May 8, 2020 Day Skill Instructions Monday Use Text Features to Location Information Efficiently Review Learning: Using Text Features Read Endangered Species: The African Elephant . Respond to the comprehension questions. Tuesday Describe the connection between ideas or concepts in a text Review Learning: Describe the Connections in a Text Reread Endangered Species .