SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax MARINE WAX (581)

2y ago
101 Views
1 Downloads
371.59 KB
13 Pages
Last View : 2m ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Carlos Cepeda
Transcription

Turtle Wax MARINE WAX (581)Side 1 af 6SIKKERHEDSDATABLADTurtle Wax MARINE WAX (581)PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomhedenUdgivet dato03.09.20121.1. ProduktidentifikatorKemikaliets navnSynonymerArtikel nr.Turtle Wax MARINE WAX (581)FG5604-361A Marine Wax5811.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samtanvendelser, der frarådesAnvendelse af stoffet ellerpræparatetFor bådbranchen. Flydende voks 500 ml.1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af resseTurtle Wax LimitedEast GillibrandsSkelmersdaleWN8 9TXLancashireEngland 44 (0) 1695 stedLandTelefonTelefaxE-mailKontaktpersonSEAB Danmark A/SBaldersbuen 15F2640HedehuseneDanmark 45 82 15 00 45 82 25 62info@seab.dkJoakim Stenling1.4. NødtelefonNødtelefonI tilfælde af forgiftning, ring 82 12 12 12 :Giftlinien (døgnet rundt)PUNKT 2: Fareidentifikation2.1. Klassificering af stoffet eller blandingenKlassificering noterKlassificering i henhold til 67/548/EØF eller 1999/45/EF: Ikke klassificeret.2.2. MærkningselementerR-sætningerS-sætningerIngenS2 Opbevares utilgængeligt for børn.2.3. Andre farerPBT / vPvBAndre farerPBT-/vPvB-vurdering ikke udført.I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.

Turtle Wax MARINE WAX (581)Side 2 af 6PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer3.2. : 1332-58-7KlassificeringIndhold5 - 15 %PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger4.1. Beskrivelse af dkontaktØjenkontaktIndtagelseI tvivlstilfælde bør læge kontaktes.Frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.Vask straks huden med sæbe og vand. Fjern forurenet beklædning. Søg lægeved fortsatte gener.Fjern kontaktlinser og hold øjenlågen langt fra hinanden. Skyl straks medmeget vand i mindst 5 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.Skyl munden grundigt. Drik et par glas vand eller mælk. Søg læge vedfortsatte gener.4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkedeAkutte symptomer og virkningerIndånding: Produktet kan irritere luftvejene og kan forårsage kløe, svie oghoste.Hudkontakt: Kan forårsage let irritation. Brændende, rødme og smerte.Øjenkontakt: Kan forårsage let irritation. Svie i øinene.Indtagelse: Kan forårsage kvalme.4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendigAnden informationIngen specifikke, se afsnit 4.1.PUNKT 5: Brandbekæmpelse5.1. SlukningsmidlerEgnede slukningsmidlerUegnet som brandslukningsmiddelVælges i forhold til omgivende brand.Brug ikke fuld vandstråle.5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingenBrand- og eksplosionsfareFarlige forbrændingsprodukterProduktet er ikke klassificeret som brandfarligt.Carbondioxid (CO2). Carbonmonoxid (CO).5.3. Anvisninger for brandmandskabPersonlige værnemidlerAnden informationBrug friskluftsmaske når produktet er involveret i brand. Ved flugt bruggodkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt afsnit 8.Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler ognødprocedurerSikkerhedsforanstaltninger tilbeskyttelse af personerVentiler godt. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. I tilfælde afspild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.6.2. esforanstaltningerForhindre udslip til kloak, vand eller jord.6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensningMetoder til oprensningOprensningSpild fjernes med absorberende materiale. Forslag til materialer: syrebinder,savsmuld, sand, diatoméjord eller universal bindemiddel. Samles op i egnedebeholdere og leveres til destruktion som affald i henhold til afsnit 13.Vask det forurenede område med sæbe og vand. Vær opmærksom på glattegulve og overflader.6.4. Henvisning til andre punkter

Turtle Wax MARINE WAX (581)Andre anvisningerSide 3 af 6Se også afsnit 8 og 13.PUNKT 7: Håndtering og opbevaring7.1. Forholdsregler for sikker håndteringHåndteringSørg for tilstrækkelig ventilation.BeskyttelsesforanstaltningerRåd om generel arbejdshygieneVaske hænder efter håndtering. Tage forurenet tøj og personlige værnemidleraf, før man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Der må ikkespises, drikkes eller ryges under arbejdet.7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel res i tætlukket originalemballage og på et godt ventileret sted.Værdi: 5-35 %7.3. Særlige anvendelserSpecifik(ke) anvendelse(r)Se afsnit 1.2.PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler8.1. KontrolparametreAnden information omgrænseværdierIndeholder ingen stoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier.8.2. EksponeringskontrolForanstaltning til kontrol afeksponering på arbejdspladsenPersonlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CENstandarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Derskal være effektiv t ikke påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko forindånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2)anvendes.Beskyttelse af hænderBeskyttelse af hænderEgnede materialerNormalt ikke påkrævet. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejdemed handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden afhandskematerialet.Polyvinylchlorid (PVC). Naturgummi (latex). Nitril.Beskyttelse af øjne / ansigtØjenværnNormalt ikke påkrævet. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risikofor stænk.Beskyttelse af hudHudværn (andet end handsker)Normalt arbejdstøj.Anden informationAnden informationBeskyttelseudstyr som opgives er vejledende. Risikovurderingen (faktisk risiko)kan føre til andre krav. Mulighed for øjenskyling bør findes på arbejdspladsen.PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaberTilstandsformFarveLugtKommentarer, LugtgrænsepH (som det kogepunktsintervalKommentarer, FlammepunktVæske.Off-whiteBehagelig.Ikke bestemt.Værdi: 8,4Værdi: 0 CVærdi: 100 CIkke bestemt.

Turtle Wax MARINE WAX hastighedKommentarer, EksplosionsgrænseKommentarer, DamptrykRelativ massefyldeKommentarer, Relativ massefyldeVandopløselighedKommentarer, Fordelingskoefficient:n-octanol / rer,NedbrydelsestemperaturKommentarer, ViskositetSide 4 af 6Værdi: 0,1Butylacetat 1Ikke bestemt.Ikke bestemt.Værdi: 1,045Vann 1 (20 C)Tungtopløseligt.Ikke bestemt.Ikke bestemt.Ikke bestemt.350 x 10-6 m²/s ved 40 C (ISO 3219)Fysisk farerOxiderende egenskaberIkke oxiderende9.2. Andre oplysningerAndre fysiske og kemiske egenskaberKommentarerIngen yderligere oplysninger er tilgængelige.PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet10.1. ReaktivitetReaktivitetUkendt.10.2. Kemisk stabilitetStabilitetStabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.10.3. Risiko for farlige reaktionerRisiko for farlige reaktionerIngen farlige reaktioner kendt.10.4. Forhold, der skal undgåsForhold som skal undgåsUndgå frost. Undgå temperaturer over 35 C.10.5. Materialer, der skal undgåsMaterialer som skal undgåsAndre kjemikalier.10.6. Farlige nedbrydningsprodukterFarlige nedbrydningsprodukterIngen ved normale forhold. Se også afsnit 5.2.PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger11.1 Toksikologisk informationPotentielle akutte seAspirationsfareKan irritere luftvejene. Symptomer såsom hoste og ondt i halsen kanforekomme.Kan forårsage let irritation. Brændende, rødme og smerte.Kan virke irriterende og fremkalde rødme og svie.Kan forårsage kvalme.Ingen af stofferne der er optaget i afsnit 3 er klassificeret somaspirationsfarlig.Forsinkede virkninger / gentagen eksponeringSensibiliseringIngen af stofferne der er optaget i afsnit 3 er klassificeret somsensibiliserende, dvs overfølsomhedsfremkaldende.Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiskeKræftfremkaldende egenskaberIngen af stofferne der er optaget i afsnit 3 er klassificeret som

Turtle Wax MARINE WAX (581)MutagenitetFosterbeskadigende egenskaberReproduktionstoksicitetSide 5 af 6kræftfremkaldende.Ingen af stofferne der er optaget i afsnit 3 er klassificeret som mutagene.Ingen af stofferne der er optaget i afsnit 3 er klassificeret somfosterskadelige.Ingen af stofferne der er optaget i afsnit 3 er klassificeret somreproduktionsskadelige.PUNKT 12: Miljøoplysninger12.1. ToksicitetØkotoksicitetIkke klassificeret som miljøfarlig.12.2. Persistens og nedbrydelighedPersistens og nedbrydelighedPreparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighet i henholdtil Regulering (EF) nr 648/2004 om vaske-og rengøringsmidler.12.3. leEr ikke bioakkumulerbar.12.4. Mobilitet i jordMobilitetForventes at have relativt lav mobilitet i jord.12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurderingPBT-vurdering resultatervPvB evalueringsresultaterDer er ennå ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurdering for stoffene i produktet.Der er ennå ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurdering for stoffene i produktet.12.6. Andre negative virkningerAndre negative virkninger /BemærkningerForhindre udslip til kloak, vand eller jord.PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse13.1. Metoder til affaldsbehandlingForeskriv passende metoder tilbortskaffelseProdukt klassificeret som farligtaffaldEAK-kode nr.Affald afleveres til godkendt modtagestation. Koden for affald (EAK-kode) ervejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger.NejEAK: 20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeretPUNKT 14: Transportoplysninger14.1. UN-nummerKommentarIkke farligt gods.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)BemærkningIkke relevant.14.3. Transportfareklasse(r)BemærkningIkke relevant.14.4. EmballagegruppeBemærkningIkke relevant.14.5. MiljøfarerBemærkningIkke relevant.14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugerenSærlige forsigtighedsregler forbrugerenIkke relevant.14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-kodenForurening kategoriIkke relevant.PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Turtle Wax MARINE WAX (581)Side 6 af 615.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen medhensyn til sikkerhed, sundhed og miljøHenvisninger (love / forskrifter)BEK nr 1075 af 24/11/2011 Bekendtgørelse om klassificering, emballering,mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.Kommissionens Forordning (EU) Nr. 453/2010 om ændring af EuropeParlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,vurdering og godkjendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).Annex II Sikkerhedsdatablad.Grænseværdier for stoffer og materialer ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17.maj 2011 og C.0.1 August 2007 - Arbejdstilsynet.Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden,AFS 2011:18.Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts2004 om vaske- og rengøringsmidler.BEK Nr 1415 af 12/12/2011 Bekendtgørelse om affald.Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej(ADR) gældende fra 1. januar 2011.Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet med basis i oplysninger givet afproducenten.15.2. dering ergennemførtNejPUNKT 16: Andre oplysningerYderligere oplysningerVigtigste kilder ved udarbejdelsen afsikkerhedsdatabladetInformationer der er tilføjet, sletteteller ændretKontrollerer informationernes kvalitetVersionAnsvarlig for sikkerhedsdatabladUdarbejdet afForkortelser:PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig)vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og megetbioakkumulerende).Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent dateret: 11.05.2012Nyt sikkerhedsdatablad.Dette Sikkerhedsdatablad er kvalitetssikret af Teknologisk Institutt as, Norgesom er certifseret iht. ISO 9001:2008.1SEAB Danmark A/STeknologisk Institutt as, Norge v/ Maria Andersen

Turtle Wax MARINE CLEANERSide 1 af 7SIKKERHEDSDATABLADTurtle Wax MARINE CLEANERPUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomhedenUdgivet dato14.05.20121.1. ProduktidentifikatorKemikaliets navnSynonymerArtikel nr.Turtle Wax MARINE CLEANERFG5606-361A Marine Cleaner5831.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samtanvendelser, der frarådesAnvendelse af stoffet ellerpræparatetSpecielt rengøringsmiddel til gelcoat og aluminium.1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af resseTurtle Wax LimitedEast GillibrandsSkelmersdaleWN8 9TXLancashireEngland 44 (0) 1695 stedLandTelefonTelefaxE-mailKontaktpersonSEAB Danmark A/SBaldersbuen 15F2640HedehuseneDanmark 45 82 15 00 45 82 25 62info@seab.dkJoakim Stenling1.4. NødtelefonNødtelefonGiftinformasjonen:22 59 13 00PUNKT 2: Fareidentifikation2.1. Klassificering af stoffet eller blandingenStoffets/blandingens farligeegenskaberKemikaliet opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til gældendelovgivning.2.2. MærkningselementerR-sætningerS-sætningerIngenS2 Opbevares utilgængeligt for børn.Indhold i henhold til EF forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:15-30% alifatiske kulbrinter.

Turtle Wax MARINE CLEANERSide 2 af 7 5% nonioniske overfladeaktive stoffer.Parfum, LimonenKonserveringsstoffer: Benzisothiazolinone.2.3. Andre farerPBT / vPvBAndre farerPBT-/vPvB-vurdering ikke udført.I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer3.2. BlandingerKomponentnavnDestillater (råolie),hydrogenbehandlede letteAluminiumoxidnaphta (råolie), hydrogenbehandlettungnaphtha (råolie) hydrogenbehandlettungPetroleum (råolie), S-nr.: 64742-47-8EF-nr.: 265-149-8CAS-nr.: 1344-28-1EF-nr.: 215-691-6CAS-nr.: 64742-48-9EF-nr.: 265-150-3CAS-nr.: 64742-48-9EF-nr.: 265-150-3KlassificeringR66Xn; R65Indhold15 - 30 %5 - 10 %Xn; R10, R65, R660-5%R10Xn; R65Xi; R38R67Flam. Liq. 3; H226;Asp. tox 1; H304;Skin Irrit. 2; H315;STOT SE3; H336;CAS-nr.: 64742-81-0Xn; R650-5%EF-nr.: 265-184-9R66naphta (råolie), hydrogenbehandlet tung indeholder 0,1% benzen, hvilketindebærer at stoffet hverken er kræftfremkaldende eller arvestofskadeligt.Hele teksten for alle R-sætninger er vist i punkt 16.PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger4.1. Beskrivelse af dkontaktØjenkontaktIndtagelseI tvivlstilfælde bør læge kontaktes.Frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.Vask straks huden med sæbe og vand. Fjern forurenet beklædning. Søg lægeved fortsatte gener.Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godtop. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.Skyl munden grundigt. Drik et par glas vand eller mælk. Søg læge vedfortsatte gener.4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkedeAkutte symptomer og virkningerHudkontakt: Kan forårsage let irritation.Øjenkontakt: Svie i øinene.Indtagelse: Kan forårsage kvalme.4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendigAnden informationIngen specifikke, se afsnit 4.1.PUNKT 5: Brandbekæmpelse5.1. SlukningsmidlerEgnede slukningsmidlerUegnet som brandslukningsmiddelVælges i forhold til omgivende brand.Brug ikke fuld vandstråle.5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Turtle Wax MARINE CLEANERBrand- og eksplosionsfareFarlige forbrændingsprodukterSide 3 af 7Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt.Carbondioxid (CO2). Carbonmonoxid (CO).5.3. Anvisninger for brandmandskabPersonlige værnemidlerAnden informationBrug friskluftsmaske når produktet er involveret i brand. Ved flugt bruggodkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt afsnit 8.Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler ognødprocedurerSikkerhedsforanstaltninger tilbeskyttelse af personerVentiler godt. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. I tilfælde afspild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.6.2. esforanstaltningerForhindre udslip til kloak, vand eller jord.6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensningMetoder til oprensningOprensningSpild fjernes med absorberende materiale. Forslag til materialer: syrebinder,savsmuld, sand, diatoméjord eller universal bindemiddel. Samles op i egnedebeholdere og leveres til destruktion som affald i henhold til afsnit 13.Vask det forurenede område med sæbe og vand. Vær opmærksom på glattegulve og overflader.6.4. Henvisning til andre punkterAndre anvisningerSe også afsnit 8 og 13.PUNKT 7: Håndtering og opbevaring7.1. Forholdsregler for sikker håndteringHåndteringSørg for tilstrækkelig ventilation.BeskyttelsesforanstaltningerRåd om generel arbejdshygieneVaske hænder efter håndtering. Tage forurenet tøj og personlige værnemidleraf, før man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Ikke at spise,drikke eller ryge i arbejdsområdet.7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel res i tætlukket originalemballage og på et godt ventileret sted.Værdi: 5-35 C7.3. Særlige anvendelserSpecifik(ke) anvendelse(r)Se afsnit 1.2.PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler8.1. later (råolie),hydrogenbehandlede letteIdentifikationCAS-nr.: 64742-47-8EF-nr.: 265-149-8Værdi8 t.: 25 ppm8 t.: 145 mg/m³naphtha (råolie) hydrogenbehandlettungCAS-nr.: 64742-48-9EF-nr.: 265-150-38 t.: 145 mg/m³8 t.: 25 ppmPetroleum (råolie), hydroafsvovletCAS-nr.: 64742-81-0EF-nr.: 265-184-98 t.: 25 ppm8 t.: 145 mg/m³8.2. EksponeringskontrolNorm år20072007

Turtle Wax MARINE CLEANERForanstaltning til kontrol afeksponering på arbejdspladsenSide 4 af 7Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CENstandarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Sørgfor tilstrækkelig t ikke påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko forindånding af dampe kan egnet åndedrætsværn med kombinationsfilter (typeA/P2) anvendes.Beskyttelse af hænderBeskyttelse af hænderEgnede materialerNormalt ikke påkrævet. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejdemed handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden afhandskematerialet.Polyvinylchlorid (PVC). Naturgummi (latex). Nitril.Beskyttelse af øjne / ansigtØjenværnNormalt ikke påkrævet. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risikofor stænk.Beskyttelse af hudHudværn (andet end handsker)Normalt arbejdstøj.Anden informationAnden informationBeskyttelseudstyr som opgives er vejledende. Risikovurderingen (faktisk risiko)kan føre til andre krav. Mulighed for øjenskyling bør findes på arbejdspladsen.PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaberTilstandsformFarveLugtKommentarer, LugtgrænsepH (som det leveres)Kommentarer, Smeltepunkt ommentarer, pningshastighedKommentarer, EksplosionsgrænseKommentarer, DamptrykRelativ massefyldeKommentarer, Relativ massefyldeVandopløselighedKommentarer, Fordelingskoefficient:n-octanol / rer,NedbrydelsestemperaturKommentarer, ViskositetVæske.Off-whiteKarakteristisk.Ikke bestemt.Værdi: 9,5Ikke bestemt.Værdi: 100 CIkke bestemt.Værdi: 0,1Butylacetat 1Ikke bestemt.Ikke bestemt.Værdi: 1,04Vann 1 (20 C)Blandbar.Ikke bestemt.Ikke bestemt.Ikke bestemt.180 x 10-6 m²/s vid 40 C (ISO 3104/3105)Fysisk farerEksplosive egenskaberOxiderende egenskaberIkke bestemt.Ikke oxiderende9.2. Andre oplysningerAndre fysiske og kemiske egenskaber

Turtle Wax MARINE CLEANERKommentarerSide 5 af 7Ingen yderligere oplysninger er tilgængelige.PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet10.1. ReaktivitetReaktivitetDet findes ingen tilgængelige testresultater.10.2. Kemisk stabilitetStabilitetStabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.10.3. Risiko for farlige reaktionerRisiko for farlige reaktionerProduktet er stabilt ved de givne lagrings- og brugsbetingelser.10.4. Forhold, der skal undgåsForhold som skal undgåsUndgå frost. Undgå temperaturer over 35 C. Undgå temperaturer over 35 C.Undgå temperaturer over 35 C.10.5. Materialer, der skal undgåsMaterialer som skal undgåsMå ikke blandes med andre produkter.10.6. Farlige nedbrydningsprodukterFarlige nedbrydningsprodukterIngen ved normale forhold. Se også afsnit 5.2.PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger11.1 Toksikologisk informationPotentielle akutte seAspirationsfareIngen særlige sundhedsfarer oplyst.Kan forårsage let irritation.Kan give svie og rødme.Kan forårsage kvalme.Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikkeanses for at være opfyldt.Forsinkede virkninger / gentagen eksponeringSensibiliseringKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikkeanses for at være opfyldt.Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiskeKræftfremkaldende egenskaberMutagenitetFosterbeskadigende egenskaberReproduktionstoksicitetKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikkeanses for at være opfyldt.Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikkeanses for at være opfyldt.Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikkeanses for at være opfyldt.Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikkeanses for at være opfyldt.PUNKT 12: Miljøoplysninger12.1. ToksicitetØkotoksicitetIkke klassificeret som miljøfarlig.12.2. Persistens og nedbrydelighedPersistens og nedbrydelighedPreparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighet i henholdtil Regulering (EF) nr 648/2004 om vaske-og rengøringsmidler.12.3. leEr ikke bioakkumulerbar.12.4. Mobilitet i jordMobilitetUkendt.12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Turtle Wax MARINE CLEANERPBT-vurdering resultatervPvB evalueringsresultaterSide 6 af 7Der er ennå ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurdering for stoffene i produktet.Der er ennå ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurdering for stoffene i produktet.12.6. Andre negative virkningerAndre negative virkninger /BemærkningerForhindre udslip til kloak, vand eller jord.PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse13.1. Metoder til affaldsbehandlingForeskriv passende metoder tilbortskaffelseProdukt klassificeret som farligtaffaldEAK-kode nr.Affald afleveres til godkendt modtagestation. Koden for affald (EAK-kode) ervejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger.NejEAK: 20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29PUNKT 14: Transportoplysninger14.1. UN-nummerKommentarIkke farligt gods.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)BemærkningIkke relevant.14.3. Transportfareklasse(r)BemærkningIkke relevant.14.4. EmballagegruppeBemærkningIkke relevant.14.5. MiljøfarerBemærkningIkke relevant.14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugerenSærlige forsigtighedsregler forbrugerenIkke relevant.14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-kodenAndre relevante oplysninger.Andre relevante oplysninger.Ikke relevant.PUNKT 15: Oplysninger om regulering15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen medhensyn til sikkerhed, sundhed og miljøHenvisninger (love / forskrifter)BEK nr 1075 af 24/11/2011 Bekendtgørelse om klassificering, emballering,mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.En av stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr.1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave.Kommissionens Forordning (EU) Nr. 453/2010 om ændring af EuropeParlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,vurdering og godkjendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).Annex II Sikkerhedsdatablad.Grænseværdier for stoffer og materialer ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17.maj 2011 og C.0.1 August 2007 - Arbejdstilsynet.Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden,AFS 2011:18.Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts2004 om vaske- og rengøringsmidler.BEK Nr 1415 af 12/12/2011 Bekendtgørelse om affald.Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

Turtle Wax MARINE CLEANERSide 7 af 7(ADR) gældende fra 1. januar 2011.Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet med basis i oplysninger givet afproducenten.15.2. dering ergennemførtNejPUNKT 16: Andre oplysningerListe over relevante R-sætninger(punkt 2 og 3).Liste over relevante H-sætninger(afsnit 2 og 3).Yderligere oplysningerVigtigste kilder ved udarbejdelsen afsikkerhedsdatabladetInformationer der er tilføjet, sletteteller ændretKontrollerer informationernes kvalitetVersionAnsvarlig for sikkerhedsdatabladUdarbejdet afR10 Brandfarlig.R38 Irriterer huden.R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.H226 Brandfarlig væske og damp.H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.H315 Forårsager hudirritation.H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.Forkortelser:PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig)vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og megetbioakkumulerende).Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent dateret: 11.05.2012Nyt sikkerhedsdatablad.Dette Sikkerhedsdatablad er kvalitetssikret af Teknologisk Institutt as, Norgesom er certifseret iht. ISO 9001:2008.1SEAB Danmark A/STeknologisk Institutt as, Norge v/ Maria Andersen

Turtle Wax MARINE WAX (581) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Turtle Wax MARINE WAX (581) Synonymer FG5604-361A Marine Wax Artikel nr. 581 1.2. Relevante identificerede anvendelser fo

Related Documents:

Make a turtle and load it into a variable. tina turtle.Turtle() We have named the turtle Tina, however, you can give the turtle any name you want. Set the colour that the turtle will use to draw the shape. tina.color( ' blue' ) Set the style of the turtle with a function called shape. tina.shape( ' turtle' )

turtle graphics is fun and it enables you to use Python to be visually creative! 13.2 Turtle Basics Among other things, the methods in the turtle module allow us to draw images. The idea behind the turtle part of “turtle graphics” is based on a metaphor. Imagine you have a turtle on a canvas that is holding a pen.

WAX 3000E/3000EL - METRIC Catalog Number Stock Dimensions (mm) No. of Teeth Weight øD c s Lf s (kg) WAX 3020E-3.2 20 130 60 70 1 0.25 WAX 3025E-3.2 25 140 60 80 2 0.42 WAX 3025EL-3.2 200 60 140 2 0.63 WAX 3032E-3.2 32 150 70 80 2 0.75 WAX 3032EL-3.2 32 220 70 150 2 1.2 WAX 3040E-3.2 40 32 160 70 90 3 1.0

1997). Marine turtle species, including Green turtle (Chelonia mydas), Olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea), Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata), Loggerhead turtle (Caretta caretta) and Leatherback turtle (Dermochelys coriacea) were reported from th

REPTILES Gopher Tortoise Kemp’s Ridley Sea Turtle Green Sea Turtle Hawksbill Sea Turtle Leatherback Sea Turtle Loggerhead Sea Turtle Ringed Map Turtle Louisiana Quillwort 177 LPBF/UNO INVERTEBRATES Inflated Heelsplitter Mussel

Cartons (optional), Turtle Cut-Outs (attached) or a Turtle Stuffed Animal, Fox Cut-Outs (attached) or a Fox Stuffed Animal. Lesson Details Overview Using turtle eggs (ping pong balls) found in a turtle nest (sandbox or other container) students will practice adding and subtracting by counting the number of eggs in the

1.1 Taxonomy: The green sea turtle is the second largest extant species of marine turtle with a global tropical and subtropical distribution (Seminoff, 2004). The family Cheloniidae comprises six of the seven marine turtle species (it does not include the leatherback turtle). The majority of these sea turtles’ carapace is made of hard

ASTM D823 Method of producing films of uniform thickness of paint, varnish, lacquer and related products on test panels. ASTM D1141 Specification for Substitute Ocean Water. ASTM D1650 Method of sampling and testing shellac varnish. ASTM G8 Test method for cathodic disbonding of pipeline coatings.