Production Ergonomics - Identifying And Manging Risk In .

1y ago
131 Views
5 Downloads
2.20 MB
160 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 7m ago
Upload by : Amalia Wilborn
Transcription

Production ErgonomicsIdentifying and Managing Risk in theDesign of High PerformanceWork SystemsW. Patrick NeumannDoctoral Thesis2004Department of Design SciencesLund University, Sweden

Production ErgonomicsIdentifying and Managing Risk in the Design ofHigh Performance Work SystemsW. Patrick NeumannDoctoral Thesis2004Department of Design SciencesLund University, Swedeni

Production Ergonomics: Identifying and Managing Risk inthe Design of High Performance Work SystemsCopyright 2004 by W.P. NeumannDepartment of Design SciencesDivision of Ergonomics and Aerosol TechnologyLund UniversitySwedenwww.lu.seNational Institute for Working Life – WestProduction ErgonomicsGöteborgSwedenwww.niwl.seISSN 1650-9773 Publication 10ISRN LUTMDN/TMAT-1011-SEISBN 91-628-6287-1ii

AbstractPoor ergonomics in production systems can compromise performance andcause musculoskeletal disorders (MSDs), which pose a huge cost to society,companies, and afflicted individuals. This thesis presents a researchtrajectory through the problem space by: 1) Identifying and quantifyingworkplace risk factors for MSDs, 2) Identifying how these risks relate toproduction strategies, and 3) Developing an approach to integratingergonomics into a companies’ regular development work.A video analysis tool for quantifying postures while working was developed.The tools’ reliability, accuracy, and ability to identify risks for MSD wereevaluated. The tool had generally good accuracy and good to moderatereliability. Low back MSDs were strongly associated with working trunkpostures. Operators with high exposure to peak flexion level had 4.2 timeshigher MSD risk than unexposed operators. Similarly high peak extensionvelocity increased risk by 2.9 times. (Paper 1)Two pre-post case studies using multiple mixed methods were conducted toexamine how production strategies can affect productivity and ergonomicsoutcomes. The case of electronics assembly, showed how automation canincrease output while eliminating repetitive monotonous work. Automationto serial flow, however, resulted in increased repetitiveness at remainingassembly stations. Despite ergonomic workstation design efforts, shoulderloading increased 14%. (Paper 2)The case of engine assembly compared cellular and line productionstrategies. The line demonstrated system, balance, and disturbance relatedlosses resulting in forced operator waiting. Nevertheless, the line overcameproductivity barriers in the operation of the cellular system. The line systemshowed increased repetitiveness with cycle times that were 6% of previous,uneven distributions of physical tasks such as nut running, and reductions ininfluence over work scales all implying increased risk. Teamwork in the linesystem contributed to significantly increased co-worker support – anergonomic benefit. (Paper 3)iii

An action research project was initiated, with the same engine manufacturer,to integrate ergonomics into regular development work. The change processwas slow and marked by setbacks, caused by both individual factors (e.g.disinterest, changing jobs, illness), and organisational factors such as intergroup communication barriers and short project timelines that limited uptakeof new approaches. Despite these setbacks the resolute production manager,acting as a “political reflective navigator”, was able to establish credibility,overcome resistance, and begin to integrate ergonomics into regulardevelopmental processes. The process remains slow and is vulnerable so longas the manager is navigating alone. (Paper 4)Workplace risk factors can be precisely and accurately quantified. Theserisks are embedded in strategic choices in the design process.Loadamplitudes were determined by workstation layout and the material supplysub-system. Risk related to the pattern and duration of loading aredetermined more by flow and work organisation elements.Psychosocialrisk factors appear to be affected by a combination of system designelements. Managing the emergence of these risks proactively requiresattention to ergonomics throughout the design process, especially in strategicchoices. Integrating ergonomics into early development stages implieschanging roles for groups and individuals in the organisation. This approachappears feasible but is difficult and remains an under-utilised strategy forsustainable competitive advantage.Keywords:Production System Design, Strategy, Organisational Development, HumanFactors, Musculoskeletal disorders, Manufacturing, Risk Measurementiv

SammanfattningDålig ergonomi i produktionssystem kan äventyra prestationsförmågan ochäven orsaka muskuloskeletala besvär (eng. musculoskeletal disorders: MSD).Detta utgör en stor kostnad för samhälle, företag och drabbade individer.Denna avhandling presenterar en forskningsansats att 1) identifiera ochkvantifiera arbetsplatsens riskfaktorer för MSDs, 2) identifiera hur dessarisker är relaterade till produktionsstrategier och 3) utveckla ett sätt attintegrera ergonomi i ett företags vanliga utvecklingsarbete.Ett instrument för videoanalys utvecklades för att kvantifieraarbetsställningar. Reliabilitet och indikatorers relation till risk för MSDstestades. Instrumentet hade generellt sett god till måttlig reliabilitet. Besvär(MSDs) i ryggens nedre del var starkt knutna till bålens arbetsställningar.Risken för MSDs hos operatörer med extrem bålflexion var 4.2 gånger högreän för oexponerade operatörer. För operatörer med hög flexionshastighet varrisken 2.5 gång högre. (Artikel 1)Produktivitet och ergonomiskt utfall studerades inom två svenskamonteringsindustrier för elektronik respektiv dieselmotorer. Kvantitativa ochkvalitativa metoder användes före och efter förändringar avproduktionssystemen. Första studien (elektronikmontering) visade hurautomation kan öka produktionsvolymen samtidigt som repetitivt ochmonotont arbete elimineras. Automatisering av transportfunktionen tillseriellt flöde resulterade emellertid i ökat repetitivt arbete vid resterandemonteringsstationer. Trots försök till ergonomiskt utformade arbetsstationer idesignprocessen ökade belastningen på skuldrorna med 14 %. (Artikel 2)I andra studien (motormontering), jämfördes produktionsstrategierna dockoch linjemontering. Linjen visade på system-, balans- och störningsrelateradeförluster, resulterande i påtvingad väntan hos operatörerna. Emellertidklarade linjesystemet delvis av de produktionsbarriärer som fanns idocksystemet. Vidare linjesystemet visade ökad repetitivitet med cykeltidersom bara var 6% av docksystemet. Dessutom varierade rent fysiskaarbetsuppgifter på linjesystemet mycket, exempelvis mutterdragning. Påpsykosocial nivå upplevde operatörna en minskning av inflytande överarbetet. Sammantaget pekar dessa faktorer på ökad MSD-risk jämfort medv

docksystemet. Dock ökade arbetsgemenskapen i linjesystemet, som hade enteam-baserad arbetsorganisation, vilket är en ergonomisk fördel. (Artikel 3)I syfte att integrera ergonomi i det vardagliga utvecklingsarbetet örmotormontering.Förändringsprocessen var i början långsam och kännetecknades av bakslag,orsakade både av individuella faktorer (ointresse, byte av arbete, sjukdomar,osv) och organisatoriska faktorer såsom kommunikationsbarriärer mellangrupper och korta tidsfrister i projektet. Detta begränsade införlivandet avnya arbetssätt. Trots dessa bakslag lyckades produktionsledaren, agerandesom en “politiskt reflektiv navigatör”, etablera trovärdighet, övervinnamotstånd och påbörja en integrering av ergonomi i vardagligautvecklingsprocesser. Processen var långsam och känslig även då projektetavslutades, därför att ledaren fortfarande var ensam om att navigera. (Artikel4)Avhandlingen konkluderar att arbetsplatsrelaterade riskfaktorer kankvantifieras precist och tillförlitligt. Dessa risker är inbyggda i de strategiskavalen i designprocessen. Belastningens storlek påverkades av utformningenav arbetsstationen och materialförsörjningssystemet.Tidsaspekter avbelastning påverkades av systemflödesstrategien och arbetsorganisationen.Psykosociala riskfaktorer visade sig vara kopplade till en kombination avovan nämnda element i systemutformningen. För att förebygga MSD-riskermåste man ta hänsyn till ergonomi i hela designprocessen – tidigast beslutenär ofta de viktigast. Integrering av ergonomi i tidiga utvecklingsfaser innebärförändrade roller för grupper och individer i organisationen som normalt inteuppfattar sig som ”ergonomer”. Utveckling av dessa roller är viktig förskapandet av hållbara produktionssystem.Sökord:Utformning av Produktionssystem, Organisationsutveckling, Mänskligafaktorer, Muskuloskeletala besvär, Tillverkning, Riskmätningarvi

Table of ContentsABSTRACT. IIISAMMANFATTNING . VTABLE OF CONTENTS .VIITHESIS PAPERS. IX1INTRODUCTION.11.1 TOPIC UNDER INVESTIGATION .11.2 SYSTEM MODEL .11.2 SYSTEM MODEL .21.2.1System Outputs.31.2.1.1 Musculoskeletal Disorders.31.2.1.2 Productivity and Quality.41.2.2Risk Factor Exposures in the Production System .51.2.3The Production System.71.2.4Ergonomic Impact of Production System Design .81.2.5Production Strategy as an Ergonomic Determinant.91.3 SYSTEM CONTEXTS.121.3.1Societal Context of Ergonomics.131.3.2Organisational Context of Ergonomics .131.3.3Individual Contexts of Ergonomics.141.4 THE CHALLENGE OF INTERVENTION IN A COMPLEX SYSTEM .151.5 THESIS PAPERS & RESEARCH AIMS .192METHODS .202.12.22.32.42.53.PAPER 1: A TOOL FOR QUANTIFYING MSD RISK FACTORS .20PAPER 2: AUTOMATION STRATEGIES IN THE ELECTRONICS SECTOR.22PAPER 3: CELLULAR VS. LINE PRODUCTION STRATEGIES.23PAPER 4: INTEGRATING ERGONOMICS INTO DEVELOPMENT WORK .24METHODOLOGICAL OVERVIEW .27RESULTS .283.1 PAPER 1: TOOL PERFORMANCE AND POSTURAL RISKS FOR LBP.28vii

3.2 PAPER 2: PARTIAL AUTOMATION IN ELECTRONICS ASSEMBLY . 303.3 PAPER 3: RESULTS. 333.4 PAPER 4: INTEGRATING ERGONOMICS INTO DEVELOPMENT WORK. 373.4.1The Case Story. 373.4.2Stakeholder Analysis. 394DISCUSSION. 414.1 SYSTEM OUTPUTS: MSDS & PRODUCTIVITY . 414.2 RISK FACTORS. 434.3 PRODUCTION SYSTEM . 444.4 PRODUCTION SYSTEM DESIGN . 464.5 PRODUCTION STRATEGY . 484.5.1Flow Strategies: Serial and Parallel Flows . 504.5.2Automation Strategies. 504.5.3Material Supply Strategies . 514.5.4Work Organisation Strategies . 524.5.5Social and Technical Sub-System Interplay? . 534.6 INDIVIDUAL FACTORS. 534.7 ORGANISATIONAL FACTORS . 544.8 SOCIETAL FACTORS . 564.9 MODEL REDEVELOPMENT . 574.10 SOME LIMITATIONS OF THIS THESIS . 604.11 FUTURE RESEARCH & DEVELOPMENT PRIORITIES . 615CONCLUSIONS . 626MESSAGE TO PRACTITIONERS. 657ACKNOWLEDGEMENTS . 678REFERENCES . 68viii

Thesis PapersPaper 1Neumann, W. P., Wells, R. P., Norman, R. W., Kerr, M. S., Frank, J.,Shannon, H. S., and the OUBPS working group (2001). "Trunk posture:reliability, accuracy, and risk estimates for low back pain from a videobased assessment method." International Journal of Industrial Ergonomics,28, 355-365.Paper 2Neumann, W. P., Kihlberg, S., Medbo, P., Mathiassen, S. E., and Winkel, J.(2002). "A Case Study evaluating the ergonomic and productivity impactsof partial automation strategies in the electronics industry." InternationalJournal of Production Research, 40(16), 4059-4075.Paper 3Neumann, W. P., Winkel, J., Medbo, L., Mathiassen, S. E., and Magneberg, R."Productivity and ergonomics in parallel and serial flow production."Submitted for peer review.Paper 4Neumann, W. P., Ekman Philips, M., and Winkel, J. "Integratingergonomics in manufacturing system development - Moving from reactiveto proactive." Submitted for peer reviewix

Introduction1INTRODUCTION1.1Topic Under InvestigationThe problem under study in this thesis is the occupational source of workrelated musculoskeletal disorders (MSDs). The opportunity under study is theability of an organisation to apply knowledge about humans, ‘Human Factors’or ‘Ergonomics’ (IEA Council, 2000), to create high performance worksystems that are effective, profitable, and healthy workplaces. These twoaspects – the human health, and the system performance – are central to theresearch approach of the ‘Production Ergonomics’ group at the NationalInstitute for Working Life West in Gothenburg Sweden, from which this thesisemerges. It is through the joint optimisation of these two aspects thatsustainable development can be achieved.This thesis presents a ‘systems’ framework and new data for understandinghow MSDs can emerge as an unintended result from the design of a worksystem. Four research papers are used to study the following problems:1.2.3.How can one identify and quantify risk factors for MSD? (Paper 1)How are risk and other productivity factors related to core‘strategic’ elements in the design of the production systems? (Papers2 & 3)How can an organisation best integrate ergonomic considerationsinto their daily development processes? (Paper 4)“Ergonomics (or human factors) is the scientific disciplineconcerned with the understanding of interactions amonghumans and other elements of a system, and theprofession that applies theory, principles, data andmethods to design in order to optimise human well-beingand overall system performance”- International Ergonomics Association, 20001

Introduction1.2System ModelA ‘system’ model is proposed to help understand how ergonomics is handled inproduction system development and what consequences this has for MSDs andproductivity.A simplified system model describing the chain of events that can lead towork-related musculoskeletal disorder is illustrated in Figure 1. Skyttnerdefines a system as ‘a set of interacting units or elements that form anintegrated whole intended to perform some function’ (Skyttner, 2001). Thismodel builds on previous work, which identified relevant factors forergonomic intervention at the level of the community, the company, and theindividual worker (Hagberg et al., 1995; Mathiassen and Winkel, 2000;Westgaard and Winkel, 1997; Winkel, 1992). The model presented herefocuses more explicitly on the chain of events that ultimately result in MSDs.5Production Strategy4System Design3Production System2Risk1FactorsProductivity, Quality, Economy?Musculoskeletal Disorders (MSDs)?Figure 1:A simplified systems model for analysing the development ofmusculoskeletal disorder (MSDs) in a work system. The company’s developmentprocess can be seen to begin with conceptual choices of production strategy (5),followed by the design stage (4) to the eventual implementation of the productionsystem (3). Production system operators are then exposed to the physical loads andpsychosocial working conditions within the system that determine risk for MSD (2).The system outputs (1) include, for example, productivity and quality and also, as aside effect, MSDs.2

IntroductionI will describe this model from the bottom (outputs, 1) to the top (strategy, 5)and then briefly also discuss the contextual issues related to the individual,company and society levels which can both affect MSD outputs (at 1) but canalso affect how the system might react to intervention attempts.1.2.1System OutputsAuthors such as Oxenburgh (1991; 2004) have described in detail how healthand safety in general can contribute to a firms financial performance. For thepurposes of this thesis system outputs are assigned two categories:Musculokeletal disorders, and Productivity.1.2.1.1 Musculoskeletal DisordersMusculoskeletal disorders (MSDs) at work are a persistent problem in industrialnations costing a lot of money and causing much suffering. MSDs are anunintended output of many work systems.In 2003 Sweden’s total costs for work related sickness and absence were over110 billion Swedish crowns (SEK) – an increase of almost 50% in just 4 years.The economic costs alone for work related ill health have been estimated bysome European nations at between 2.6% and 3.8% of gross national productwith about half of this cost being attributed to MSDs (EASHW, 2000b). Inthe US over 1 million people annually seek medical treatment for Back andupper limb MSDs and “Conservative estimates of the economic burdenimposed, as measured by compensation costs, lost wages, and lostproductivity, are between 45 and 54 billion annually” (NRC and Panel onmusculoskeletal disorders and the workplace, 2001). Poor ergonomics inmanufacturing not only results in direct costs associated with injury treatmentand compensation, but also in indirect costs related to factors such asabsenteeism, costs of administration, employee turnover and training, pooremployee morale, as well asreducedproductivityand “ in 1997, the overall economic lossesresulting from work-related diseases andquality (Alexander and Albin, injuries were approximately 4% of the1999; Oxenburgh et al., 2004; world's gross national product.”WSIB, 2001). Indirect costs- World Health Organisation 1999may be several times greaterthan direct costs and are often not measured by companies (Hagberg et al.,1995), which may lead them to underestimate the scope of the problem. For3

Introductionthe afflicted workers the consequences of injury are much more personal andinclude reduced physical, psychological and economic well being (Pransky etal., 2000; Tarasek and Eakin, 1995). While much research has been done onintervening to reduce MSDs in the workplace (Westgaard and Winkel, 1997)the problem appears to be continuing, arguably, unabated.Work related musculoskeletal disorders (MSDs) are a heterogeneous group ofdisorders that, by definition, have a work-related cause and can include abroad range of body parts and tissues (Hagberg et al., 1995). MSDs are alsodifficult to diagnose with precision (Van Tulder et al., 1997). In the modelpresented (figure 1) MSDs form the final outcome of a chain of events overthe course of the development of the production system. These disorders canbe seen as unintended side effects of the production system that have negativeconsequences both for the operator and for system performance. This thesisfocuses specifically on musculoskeletal disorders which form the single mostexpensive work related ill health category (WHO, 1999).The solutionpathway for MSDs deals with many of the same issues that must be handledwhen trying to solve other work-related health problems. Thus we use MSDsas a kind of ‘model’ that might be applied more generally to other problems aswell.1.2.1.2 Productivity and QualityProduction systems are designed to maximise profits through productivity orquality outputs. This focus often excludes human factors.There is increasing awareness of the strategic value of ergonomics forcompanies (Dul, 2003b).Konningsveld (2003) has described howergonomics can be integrated with core business performance such asproductivity, lead-time, reliability of delivery, quality, and flexibility. Recentresearch in the quality fieldsuggests that around 30-50% of ” the time required for the task andquality deficits are related to poor the postural deficiencies wereable to account for 50% ofergonomics(Axelsson,2000; togetherthe quality variance on eachDrury, 2000; Eklund, 1995; Lin et assembly line” - Lin et al. (2001)al., 2001). The high rate of failureof manufacturing initiatives (Clegg et al., 2002) has also been associated withfailures to accomodate human factors (Nadin et al., 2001). Under thesecircumstances it should be easy to justify ergonomics since multiple objectives4

Introductionare achieved simultaneously. The case for productivity can be more difficultsince the most obvious way to increase productivity is to simply make theproduction system operators work faster, thereby increasing MSD risk.Nevertheless economic analysis can demonstrate how profitability can beenhanced through better health and safety (Aaras, 1994; Hendrick, 1996;Oxenburgh et al., 2004).In this thesis I argue for a joint optimisation approach whereby humans andother key system elements are simultaneously considered so that globallyoptimal solutions to the production problem can be developed. Achieving thisin practice is, proverbially, easier said than done.1.2.2Risk Factor Exposures in the Production SystemMany risk factors for MSDs, including physical and psychosocial factors, havebeen identified. Being able to measure risk factors is important as these act asleading indicators – allowing potential intervention before MSDs occur.The exposure of production operators to risk factors (level 2 in the model inFigure 1) is an inescapable part of work. If ergonomic conditions are goodrisk will be low. That working postures and forces can cause musculoskeletaldisorders has been known for over 300 years (Ramazzini, 1700).Nevertheless the last quarter of the 20th century saw a tremendous amount ofresearch on the physical and psychosocial risk factors for MSDs and a numberof excellent reviews exist (Ariens et al., 2000; Bernard, 1997; Bongers et al.,1993; Buckle and Deveraux, 1999; Buckle and Deveraux, 2002; de Beek andHermans, 2000; Hoogendoorn et al., 2000b; Malchaire et al., 2001a;Netherlands, 2000). More recent epidemiological studies continue tocorroborate these reports and enhance our understanding of the relationshipbetween workplace demands and MSDs to the back (Hoogendoorn et al.,2000a; Hoogendoorn et al., 2001; Kerr et al., 2001), neck (Ariens et al., 2001a;Ariens et al., 2001b), neck & shoulder (Fredriksson et al., 2000; Östergren etal., 2001); and hand-wrist (Malchaire et al., 2001b). Conceptual models ofMSD onset mechanisms have been developed (Armstrong et al., 1993; Kumar,2001; McGill, 1997; NAC et al., 2001) that generally account for risk fromhigh peak loads (Neumann et al., 1999c) as well as the accumulation of load orprolonged loading (Kumar, 1990; Kumar, 2001; McGill, 1997; Norman et al.,1998). Long exposure to very low amplitude load, or low variation repetitive5

Introductionmovements, have also been associated with MSDs (Hagberg et al., 1995;Hägg, 1991; Westgaard, 1999; 2000; Winkel, 1985). These low level riskscan be aggravated by poor psychosocial conditions, themselves anindependent class of risk factor (Bongers et al., 1993; Karasek and Theorell,1990; Kerr, 1997).Utility of Quantifying Risk Factors: Identifying and quantifying risk factorsmay help understand how to prevent the emergence of these factors whenproduction systems are created. Quantification of the factors associated withMSD is a useful approach to identifying potential problems before injuryoccurs – they present leading indicators of MSDs (Cole et al., 2003). Precisequantification can be used to provide specific design criteria to designers ofthe production system (Wulff et al., 1999a) as well as to help find solutionpathways for problems identified in existing systems (Norman et al., 1998).Quantification of hazards can also act to build credibility in the negotiation ofconstraints for new designs (Perrow, 1983) and has potential to support theintegration of ergonomics with other performance elements in the productionsystem design process.ResearchChallenge:"It has been difficult to find the bestMeasuringposturally compromise between the precision and cost ofrelated MSD risk factors direct measurement exposure and the loss ofposesanimportant precision and accuracy of less expensive- Armstrong et al. 1993measurement challenge methods."(Burdorf, 1992; Burdorfand Laan, 1991). A number of approaches to risk factor quantification havebeen proposed including self report questionnaires, observational techniquesand direct technical measurements (Mathiassen and Winkel, 2000; Neumannet al., 1999c; Van Der Beek and Frings-Dresen, 1998; Wells et al., 1997).Questionnaire approaches have not proven to be reliable (Burdorf and Laan,1991). Observational techniques often try to account for the amount of timespent in particular posture categories (Neumann et al., 2001a; Punnet et al.,1991) but rarely capture the time-history of movement. Instrumentedmeasurement approaches have identified movement velocities as a risk factor(e.g. Hansson et al., 2003; Marras et al., 1995), but are relatively expensiveand require specialised training to operate. An approach is needed that can beused without special electronic equipment or educational requirements.Recently, video approaches have been developed to help workers identify andcommunicate specific physical workload related tasks (Kadefors and Forsman,2000) and psychosocially problematic aspects of work (Johansson Hanse and6

IntroductionForsman, 2001). While helpful, these approaches do not provide data onspecific physical load demands, nor the dynamic or time aspects of workingpostures. Video analysis has potential for this kind of analysis althoughreliability, accuracy, and the indicators with best risk-predictive capabilitywould need to be determined.Paper 1 in this thesis presents a video-based approach to the quantification ofposture-related risk factors for low back pain (LBP). In this study we testedthe reliability, accuracy, and risk-relationship of indicators resulting from thismeasurement tool.1.2.3The Production SystemRisk factors for MSD are related to the design of the production system andthe nature of the work performed.By production system I refer primarily to an operating system thatmanufactures a product (Wild, 1995) although many aspects of this discussioncould also apply to other kinds of operating systems such as service provision.Risk factors emerge from the interactions between the individual operators andother elements (machines, materials) in the production system (Peterson,1997). The production system has been described as a sociotechnical systemwith technical and social subsystems (Eijnatten et al., 1993).It is the nature of “ production systems should be designed as toolsthe work itself that for the shop-floor employee, that these employees arewillprimarily trained and motivated to use their judgment andabilities, and that such systems are organised fordeterminethe continuous innovation and market exploration. “operators’- Badham et al. 1995mechanicalexposure profile (Allread et al., 2000; Kerr, 1997; Wells et al., 1999). Thedesign of the system therefore will provide a number of performanceconstraints for the worker who must perform within the assigned parameters.From this perspective the design of the work becomes a critical element indetermining the loading pattern, and hence injury risk. Many risk factorstudies have focussed on operator aspects, such as posture or lifting activities(Bernard, 1997), fewer studies have identified risk associated directly withproduction system performance features such as cycle time (Silverstein et al.,7

Introduction1987). Mathiassen and Winkel (1996) found that reductions in work pace,controlled using the engineering methods-time-measurement (MTM) system,were associated with similar reductions in muscle activity, heart rate,perceived effort, and muscle tenderness. Bao et al. (1997) have shown thatwell balanced production lines with fewer production irregularities result inhigher move

Instrumentet hade generellt sett god till måttlig reliabilitet. Besvär (MSDs) i ryggens nedre del var starkt knutna till bålens arbetsställningar. Risken för MSDs hos operatörer med extrem bålflexion var 4.2 gånger högre än för oexponerade

Related Documents:

Ergonomics Risk Factor Ergonomic risk factors are characteristics of a job that facilitate ergonomics stress on the body. Risk factors occur at different jobs and tasks. The greater exposed to these risk factors the greater probability of ergonomics. According to [1], ergonomics risk factors can be divided into seven categories as follows:

The Discipline of Ergonomics Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance. Physical ergonomics

the issues involved in manual pushing and pulling, including ergonomics; cart, wheel, and caster design; and important operating environment factors. I Introduction. Pushing and Pulling Tasks 2 The Ergonomics of Manual Material Handling Wojciech Jastrzebowski, a Polish scholar, first used the term ergonomics in 1857. He derived it from the Greek words ergon (work) and nomos (principle or law .

Ch. 7—Ergonomics and Human Factors 125 Information Ergonomics Information ergonomics is generally concerned with what the worker senses in the workplace and how that information is processed by the worker, The two major sources of sensory information are visual and auditory. Visu

A proactive approach to Ergonomics will ensure that: Designers will receive training in ergonomics and have appropriate information and guidelines regarding risk reduction Decision-makers planning new work processes should have knowledge of Ergonomics principles

Between workplace comfort levels and other descriptors Workplace more comfortable is also more Productive Functional Safe Use ergonomics principles and techniques Enhance comfort level Enhance safety and productivity 8 Menu Objectives Practical definition of ergonomics Ergonomics principles Step-by-step ergonomics

ERGONOMICS GUIDELINES FOR MANUAL HANDLING. INTRODUCTION. As part of its ergonomics strategy, WorkSafeNB has developed . Ergonomics . Guidelines for Manual Handling. This booklet is designed to be used by all industries, and to help Joint Health and Safety Committees, s

What is ergonomics? Ergonomics can be defined simply as the study of work. More specifically, ergonomics is the science of designing the job to fit the worker, rather than physically forcing the worker’s body to fit the job. Adapting tasks, work stations,

Primary Ergonomics Risk Factors Primary ergonomics risk factors in the workplace that contribute to decreased productivity and quality and increased work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) include: Awkward and sustained postures Excessive forces imposed on the body or generated by the body Excessive frequency and duration of

efficient, productive, and have greater job satisfaction. 4. Increased morale Attention to ergonomics can make employees feel valued because they know their employer is making their workplace safer. 5. Reduced absenteeism Ergonomics leads to healthy and pain-free workers who are more likely to be engaged and productive.

Jun 07, 2011 · Ergonomics is the study of the way people, their equipment, tools, and the environment work together. Ergonomics seeks to adapt the environment in order to ensure people’s productivity, comfort, and safety. The word ergonomics comes from the Greek word ergon meaning work, and nomos meaning la

Ergonomics applied to offi ce furniture design requires that we take into consideration how the products we design fi t the peo-ple that are using them. At work, at school, or at home, when products fi t the user, the result can be more comfort, higher productivity, and less stress. Ergonomics can be an integral part of design, manufacturing,

9/2/2010 Dr. A. K. Sengupta 2 Ergonomics "Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of the interactions among human and other elements of a system, and t

be used in conjunction with the Ergonomics Computer Workstation Self-Assessment the Manual Handling and Ergonomics Online Information Session. Please note that differences in individuals may require flexibility in the workstation set-up and a review should be conducted after any major changes to ensure that they meet the needs of the individual.

Ergonomics Technical Advisory Group Annex Patient Care Ergonomics Resource Guide: Safe Patient Handling and Movement Developed by the Patient Safety Center of Inquiry (Tampa, FL), Veterans Health Administration

Ergonomics International Journal ISSN: 2577-2953 Diastolic Learning: Making the Tacit, Explicit Ergonomics Int J Diastolic Learning: Making the Tacit, Explicit Papaspyros S1,* and O’Regan D2 1Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, UK 2Leeds General Infirmary, Cardiac Surgery Unit .

Ergonomics Overview Ergonomics is the science of fitting the job to the worker. Designing work stations and tools to reduce work-related musculoskeletal disorders (MSDs) can help

What is Ergonomics? Ergonomics is the science of fitting jobs to workers instead of trying to get the worker to fit the job. It focuses on designing workstations, tools & work tasks for safety, efficiency and comfort. Ergonomics seeks to decr

advanced ergonomics risk assessment, which uses REBA methodology. In addition, this project also proposed an initial design of ergonomics table for improving worker’s posture during working. The physical risk factors include posture, speed, load lifting, vibration, physical stress, and length. ERA method evaluated five regions of the central

wellness tourism visit coastaltourismacademy.co.uk What could it mean for coastal resorts? Globally, the health and wellness market is worth an eye-popping 494 billion ( 314.8 billion). And it’s growing rapidly. However relatively little is known about the size and scope of the market in the UK, particularly in a coastal context. We commissioned new research, surveying a nationally .