Unang Markahan Modyul 6: Ikalawang Yugto Ng Disaster Risk .

1y ago
44 Views
2 Downloads
1.55 MB
32 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Asher Boatman
Transcription

10Araling PanlipunanUnang Markahan – Modyul 6:Ikalawang Yugto ng Disaster RiskReduction and Management Plan:Disaster Preparedness

Araling Panlipunan– Ikasampung BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan – Modyul 6: Ikalawang Yugto ng Disaster Risk Reduction andManagement Plan: Disaster PreparednessUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ngkarapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung itoay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ayang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brandname, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na itoay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upangmakuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala atmga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito aykinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonNicolas T. Capulong, Ph, CESO VRonilo AJ K. Pirmo, PhD, CESO VLibrada M. Rubio, PhD.Bumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat:Armie V. CruzTagasuri ng Nilalaman:Rowel S. Padernal / Angelica M. Burayag PhDVirgilio L. Laggui PhDTagasuri ng Wika:Edwin T. Marcos EdD / Marie Anne Ligsay PhDRomeo P.Lorido /Anastacia M.Victorino PhDTagasuri sa ADM:John Paul C. PajeTagasuri ng Paglapat/Pagguhit: Jay Ahr E. SisonTagaguhit:Vincent D. RoblesTagalapat:Joyce O. SarazaTagapamahala:Nicolas T. Capulong PhD, CESO VLibrada M. Rubio PhDAngelica M. Burayag PhDNestor Nuesca EdDGregorio C. Quinto, Jr. EdDRainelda M. Blanco PhDAgnes R.Bernardo PhDVirgilio L. Laggui PhDInilimbag sa Pilipinas ng Kagawaran ng Edukasyon – Rehiyon IIIOffice Address: Matalino St. D.M. Government Center, Maimpis, City of San Fernando (P)Telephone Number: (045) 598-8580 to 89E-mail Address: region3@deped.gov.phii

10Araling PanlipunanUnang Markahan – Modyul 6:Ikalawang Yugto ng Disaster RiskReduction and Management Plan:Disaster Preparednessiii

Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Araling Panlipunan 10 ng AlternativeDelivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Ikalawang Yugto ng Disaster RiskReduction and Management Plan: Disaster Preparedness.Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mgaedukador mula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, anggurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayangitinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral samapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit angmga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mgapangangailangan at kalagayan.Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo angkahong ito sa pinakakatawan ng modyul:Mga Tala para sa GuroIto'y naglalaman ng mga paalala, panulongo estratehiyang magagamit sa paggabay samag-aaral.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman angmag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayanat itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilangsariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin atgabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob samodyul.Para sa mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan 10 ng Alternative DeliveryMode (ADM) Modyul ukol sa Ikalawang Yugtong Disaster Risk Reduction andManagement Plan: Disaster Preparedness.Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin.Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, atmagsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo naikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mgaiv

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay aynakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.Ang modyul na ito ay ginawabilang tugon sa iyong pangangailangan. Layuninnitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.AlaminSa bahaging ito, malalaman mo ang mgadapat mong matutuhan sa modyul.SubukinSa pagsusulit na ito, makikita natin kungano na ang kaalaman mo sa aralin ngmodyul. Kung nakuha mo ang lahat ngtamang sagot (100%), maaari mong laktawanang bahaging ito ng modyul.BalikanIto ay maikling pagsasanay o balik-aralupang matulungan kang maiugnay angkasalukuyang aralin sa naunang leksyon.TuklasinSa bahaging ito, ang bagong aralin ayipakikilala sa iyo sa maraming paraan tuladng isang kuwento, awitin, tula, pambukas nasuliranin, gawain o isang sitwasyon.SuriinSa seksyong ito, bibigyan ka ng maiklingpagtalakay sa aralin. Layunin nitongmatulungan kang maunawaan ang bagongkonsepto at mga kasanayan.PagyamaninBinubuo ito ng mga gawaing para samalayang pagsasanay upang mapagtibay angiyong pang-unawa at mga kasanayan sapaksa. Maaari mong iwasto ang mga sagotmo sa pagsasanay gamit ang susi sapagwawasto sa huling bahagi ng modyul.IsaisipNaglalaman ito ng mga katanungan opupunan ang patlang ng pangungusap otalata upang maproseso kung anongnatutuhan mo mula sa aralin.IsagawaIto ay naglalaman ng gawaing makatutulongsa iyo upang maisalin ang bagong kaalamano kasanayan sa tunay na sitwasyon orealidad ng buhay.v

TayahinIto ay gawain na naglalayong matasa omasukat ang antas ng pagkatuto sapagkamit ng natutuhang kompetensi.KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay sa iyongpanibagong gawain upang pagyamanin angiyong kaalaman o kasanayan sa natutuhangaralin.Susi sa PagwawastoNaglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahatng mga gawain sa modyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sapaglikha o paglinang ng modyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumangmarka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papelsa pagsagot sa mga pagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaingnapapaloob sa modyul.3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain atsa pagwawasto ng mga kasagutan.5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nangsagutin lahat ng pagsasanay.Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari karin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sinoman sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim saiyong isipang hindi ka nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ngmakahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sakaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!vi

AlaminAng modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ayupang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa AralingPanlipunan Baitang 10.Ang modyul na ito ay nahahati sa tatlong aralin: Leksyion 1- Konteksto at Kahulugan ng Disaster PreparednessLeksyon 2- Mahahalagang Layunin ng Disaster PreparednessLeksyon 3- Mga Paghahanda sa Pagharap sa Kalamidad at SakunaKapag natapos mo na ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:1. natutukoy mo ang mga hakbang na dapat gawin, bago at sa panahon ngpagtama ng sakuna o kalamidad;2. nasusuri kung paano mababawasan o maiiwasan ang maaring idulot ngpinsala ng sakuna o kalamidad; at3. natutukoy mo ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga sakuna okalamidad na maaaring maranasan ng tao.Mga Tala para sa GuroKailangang gumamit ng mga pamprosesong tanong upangmaiugnay ang natapos na aralin tungo sa bagong aralin. Ituro angkonsepto ng araling ito sa pamamagitan ng mga malikhaingpamamaraan na makikita sa mga gawain sa modyul na ito.Makikita rin sa huling bahagi ng modyul na ito ang mga rubric nagagamitin sa pagmamarka sa ilang mga gawain.1

SubukinPanuto: Piliin ang angkop na sagot sa mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagotsa iyong sagutang papel.1. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin bago, at sa panahon ngpagtama ng sakuna o kalamidad.A. Disaster ResponseB. Disaster Prevention and MitigationC. Disaster PreparednessD. Disaster Rehabilitation and Recovery2. Ito ay ang pinakamahalagang layunin ng Ikalawang Yugto ng Disaster RiskReduction and Management Plan.A. Mabawasan o maiwasan ang pinsalang dulot ng kalamidad.B. Mataya ang lawak ng pinsala ng hazard.C. Maisaayos o maibalik ang dulot ng pinsala ng kalamidad.D. Mataya ang mga hazard at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa mgakalamidad at sakuna.3. Ang higit na dapat mabigyan ng paalala o babala sa pagtama ng sakuna okalamidad.A. pamahalaanB. mamamayanC. NGOD. pribadong sektor4. Layunin nito na magbigay kaalaman sa mga hakbang na dapat gawin sa oras ngsakuna, kalamidad at hazard.A. to informB. to instructC. to adviceD. to announce5. Mahalagang malaman ng mamamayan ang mga dapat gawin sa panahon ngsakuna o kalamidad kung kaya’t ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mgagawain tungkol sa proteksiyon, paghahanda at pag-iwas sa iba’t ibang uri ngsakuna at hazard ay gampanin ng Ikalawang Yugto ng DRRM Plan o ng DisasterPreparedness. Saang layunin ito nabibilang?A. to adviseB. to announceC. to informD. to instruct2

6. Ang sumusunod ay mga paraan ng pagbibigay paalala o babala sa mamamayansa panahon ng sakuna o disaster maliban sa:A. patalastas sa telebisyon at radyoB. pagdidikit ng posterC. pagpapakalat ng fake newsD. barangay assembly7. Anong ahensya ng pamahalaan ang nagbibigay ng abiso at hakbangin upangmapaghandaan ng mamamayan ang maaaring maging epekto ng mga hazard,kalamidad at sakuna?A. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical ServicesAdministration (PAGASA)B. National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC)C. Department of Transportation and Communication (DOTC)D. Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHILVOLCS)8. Ang ahensyang ito ay may layunin na paliitin ang bahagdan ng epekto ngsakunang dulot ng pagputok ng bulkan, lindol, tsunami, at iba pangheotektonikong phenomenon.A. National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC)B. Department of Transportation and Communication (DOTC)C. Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHILVOLCS)D. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical ServicesAdministration (PAGASA)9. Layunin na magbigay ng mga hakbang na dapat gawin, mga ligtas na lugar nadapat puntahan, mga opisyal ng pamahalaan na dapat hingan ng tulong sa orasng sakuna, kalamidad at hazard.A. to instructB. to announceC. to informD. to advice10. Ang sumusunod ay mga mahahalagang dapat gawin sa panahon ng pagtama nglindol maliban sa:A. Huwag mag-panic.B. Manatili sa lugar na malapit sa dagat.C. Gawin ang drop, cover, hold.D. Magtungo sa ligtas na lugar.11. Kapag itinaas ng PAGASA ang inaasahan ang pagkilos atpagtugon ng mamamayan sa paghahanda at paglikas dulot ng matindingpagbaha.A. Orange rainfall advisoryB. Red rainfall advisoryC. Green rainfall advisoryD. Yellow rainfall advisory3

12. Ang palagiang paghahanda ng emergency kit at pagbuo ng isang planongpangkomunikasyon ng inyong pamilya ay mahalagang gawin .A. bago ang kalamidadB. pagkatapos ng kalamidadC. habang nagaganap ang sakuna at kalamidadD. wala sa mga nabanggit13. Ang aftershocks at pagbabadya ng tsunami ay posible o maaaring maganappagkatapos ng pagtama ng .A. bagyoB. lindolC. landslideD. pagbaha14. Ito’y inilalabas para bigyan ang publiko ng babala sa pagdating ng masamangpanahon, lalo na tungkol sa lakas o signal ng bagyo.A. Rainfall WarningB. Public Storm Warning SignalC. Thunderstorm WarningD. Emergency Warning15. Bakit mahalaga ang pagbibigay ng babala at paalala sa mga mamamayan bagoat sa panahon ng pagtama ng hazard, kalamidad at sakuna?A. para maitama ang mga pagkakamaliB. para maging ligtas at mabawasan ang malawak na pinsalaC. upang takutin ang mga mamamayanD. lahat ng nabanggitMahusay! Kung marami kang nasagot sa bahaging ito ng modyul aymadali mong maiintindihan ang nakapaloob ditong aralin. Kung mababanaman ang nakuha mong marka ay dapat pagsumikapang mas maintindihanpa ang aralin sa pamamagitan ng pagbabasang mabuti sa mga teksto atpagsasagawa ng mga dinesenyong gawin.4

Aralin1Ikalawang Yugto ng DRRMPlan: Disaster PreparednessNatutuhan mo sa nakaraang aralin ang Unang Yugto ng Disaster RiskReduction and Management Plan o Disaster Prevention and Mitigation. Upangmapagtibay ang iyong mga nalalaman at pag-unawa sa nagdaang aralin iyongpagmasdan ang dalawang larawan na makikita sa ibaba.BalikanSuriing mabuti ang mga larawan kung ano ang isinasaad nito. Sagutin angmga katanungan at isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.Mga gabay na tanong:1. Ano ang nakikita mo mula sa dalawang larawan?2. Ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan?3. Ano ang kaugnayan ng dalawang larawan sa Unang Yugto ng DRRM Plan oDisaster Prevention and Mitigation?4. Bakit mahalaga na mataya ang mga kahinaan at kakayahan ng isang pamayanansa pagharap sa sakuna at kalamidad?5

TuklasinSuriin ang nilalaman ng awit at sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Isulat angang sagot sa inilaang sagutang papel (activity sheet).MAY PLANO BA TAYO?Isa dalawa tatlo, sino ang alerto?Apat lima anim, may plano ba tayo?Pito walo siyam, bilisan ang kilos niyoSampu hala sampu, makaliligtas tayo(CHORUS)‘Pag sumapit ang lindol,’di maiiwasanNa lahat sa atin ay kakabahanNgunit ‘di dapat mangamba, dapat lang paghandaanMaging kalmado at alerto tayo diyan“Pag nasa bahay ka at doon ka inabutan‘Wag agad lalabasbakamabagsakanSa matibay na bagay, ikubliulo’t katawanTiyakin ‘di bibigay anuman ang dumaanKung kayo’y nasa labas at nagmamanehoAt sumayaw ang lupa sa paligidniyoItabi sa gilid ng kalsada ang otoAt maghanap ng bakanteng espasyoPagkatapos ng lindol tumingin sa paligidKung mayroong nasaktan dapat ipabatidIpagpatuloy ang inyong pagmamasidTulong kapuso, kapamilya, kapatidHimig at titik ni Rev MendozaHanda Awit LindolUP Diliman handa-awit-lindolMga gabay na tanong:1. Ano ang mensaheng nais ipahiwatig ng awiting “May Plano Ba Tayo?”2. Ayon sa awitin, ano-ano ang mga mahahalagang dapat tandaan kung sakalingsumapit ang lindol?3. Bakit mahalaga na may pagpaplano sa pagdating ng lindol o anomang sakuna?6

SuriinIkalawang Yugto ng Disaster Risk Reduction ManagementPlan: Disaster PreparednessAng Pilipinas ay isa sa mgabansa sa mundo na nangunguna samay pinakamaraming kalamidad nanararanasan,tuladngbaha,pagguho ng lupa, tagtuyot at ibapang mapaminsalang kalamidad nakaraniwa’y dulot ng kalikasan.Nagdudulot ito ng malaking pinsalasabuhayatari-arianngmamamayan at ng buong bansa.Walang makapagsabi kungkailan nga ba mangyayari ang isangsakuna, sa ganitong sitwasyongaano nga ba tayo kahanda samaaaring maging panganib na dulotnito? Mahalaga na maihatid sabawat isa angmahahalagangimpormasyon sa pamamagitan ngpatalastas o anunsyo mula satelebisyon, radyo, pahayagan, atinternet tungkol sa mga gagawinnatin kung sakaling tayo aymakakaranasngiba’tibangkalamidad. Ito ay ilan lamang samga halimbawa ng mahahalaganghakbang na nakapaloob sa ikalawang yugto ng Disater Risk Reduction andManagement Plan ang Disaster Preparedness, tumutukoy ito sa mga hakbang odapat gawin bago at sa panahon ng pagtama ng hazard, kalamidad, at sakuna.Mahalaga rin na malaman ng lahat ng miyembro ng pamilya, ng mamamayansa buong komunidad at maging ang mga kawani ng pamahalaan ang mga dapatgawin sa panahon ng pagtama ng sakuna o kalamidad.Dapat na maging maliwanag ang lahat ng impormasyon upang magkaroon ngkoordinasyon at maiwasan ang pagkalito at pagkaantala na maaaring magdulot ngmas malubhang pinsala sa tao at ari-arian.7

Napakahalaga ang pagbibigay ng mga paalala at babala sa mga mamamayanbago at sa pagtama ng kalamidad. Ito ay may tatlong mahalagang layunin.TO INFORMMagbigay ng kaalaman tungkol sa mgahazard, risk, capability at pisikal nakatangian ng pamayanan.TO ADVISEMagbigay impormasyon sa mga gawaingmaykinalamansapagbibigayproteksyon, paghahanda, at pag-iwas samga sakuna at hazard.TO INSTRUCTMagbigay ng mga hakbang na dapatgawin, mga ligtas na lugar na dapatpuntahan,mgaopisyalngpamahalaaan na dapat hingan ngtulong sa oras ng sakuna, kalamidad athazard.Ang mga komunidad ay may iba’t ibang pamamaraan upang mabigyang paalalaat babala ang kanyang mga mamamayan tulad ng;1.Pagdaraos ng barangay assembly2. Pamamahagi ng flyers3. Pagdidikit ng poster o billboard4. Patalastas mula sa radyo, telebisyon at pahayagan5. Social media tulad ng facebookAng lahat ng ito ay ginagawa upang maging handa at alerto ang mamamayansa mga uri ng hazard na maaaring tumama sa kanilang pamayanan. Malaki angpapel na ginagampanan ng pamahalaan upang maihanda ang bawat mamamayanbago at sa pagpatama ng sakuna, kalamidad at hazard upang maging ligtas atmaiwasan ang pinsala nito.8

Mga Ahensya ng Pamahalaan na maaaring magbigay-paalala at babala:1. rvicesAdministration (PAGASA) – Nagbibigay babala ito sa pagdating ng bagyo. Naguulat sa lakas ng hangin, ulan, at galaw ng bagyo.2. National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC)–Nagbibigay ng update sa mga epekto at hakbang para paghandaan ang mgakalamidad tulad ng bagyo, lindol at iba pa.3. Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHILVOLCS)– Nagbibigaybabala para sa aktibidad ng bulkan, lindol at tsunami.4. Department of Transportation and Communication (DOTC) – Nagbibigay ngabiso sa lagay ng sistema ang pampublikong transportasyon tulad ng mgabiyahe, sa himpapawid, pandagat at panlupa.5. Philippine Coast Guard – Nagpapatupad ng kaligtasang pandagat, seguridad atmga search and rescue operation sa panahon ng sakuna at kalamidad.6. Department of Social Welfare and Development (DSWD) –Nagbibigay ngserbisyong panlipunan sa mamamayang Pilipino.7. Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) – Nagbibigay ulat sa mgaoperasyon at problema ukol sa byaheng panghimpapawid.Mga uri ng kalamidad na karaniwang nararanasan sa Pilipinas at mgakailangang paghahanda na dapat gawin: Bagyo - isang malakas na hanging kumikilos nang paikot, na madalas ay maykasamang malakas at matagal na pag-ulan.Mga dapat gawin bago dumating ang bagyo:1. Ihanda ang radyo, flashlight at ekstrangbaterya, pang-emergency na pagkain tulad ngdelata, biskwit at iba pa.2. Tiyaking mabuti na matatag ang mga bahagi nginyong tahanan.3. Putulin ang mga mahahabang sanga ng mgapunongkahoy na malapit sa bahay.Mga dapat gawin habang may bagyo:1. Makinig sa kinauukulan, tumutok sa radyo,internet para sa ulat panahon;2. Siguraduhing may mga gamit pang-emergencyna nakalagay sa lalagyang hindi nababasa;3. Manatili sa loob ng bahay hanggang mataposang bagyo; at4. Maghanda para sa posibilidad na paglikas samataas na lugar o evacuation area.9

Mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo:1. Umiwas sa mga nasirang gusali.2. Umiwas sa baha at sa mga nasira o nalaglag nakable ng kuryente.3. Mag-ingat sa pag-inom ng kontaminadong tubig.WarningSignal#1#2#3#4#5Bugso at lakas nghanginKatangian30-60 kphInaasahan angpagsama ng panahonsa loob ng 36 oras.61-120 kphInaasahan angpagsama ng panahonsa loob ng 24 oras.121-170 kphInaasahan angpagsama ng panahonsa loob ng 18 oras.171- 220 kphInaasahan angpagsama ng panahonsa loob ng 12 oras.220 kph o higit paInaasahan ang higit napagsama ng panahonat malawak na pinsalasa loob ng 12 oras.Tinatawag na supertyphoon.Ang Public Storm Warning ay inilalabas para bigyan ang publiko ng babalasa pagdating ng masamang panahon, lalo na tungkol sa lakas o signal ng bagyo.10

Baha o flood - pagtaas ng tubig sa mga ilog, sapa, lawa, at iba pang anyong-tubigna umaapaw sa mabababang lugar. Maaari itong magdulot ng pagkasira ng mgaari-arian at pagkawala ng buhay.Mga dapat gawin bago ang baha:1. Tumutok sa radyo, telebisyon, cellphone atinternet para sa ulat panahon mula saPAGASA at NDRRMC.2. Maghanda sa paglikas sa matataas na lugar.3. Ilagay sa matataas na bahagi ng bahay angmahahalagang gamit.4. Bago lumikas ibaba ang inyong main switch.Mga dapat gawin habang may baha:1. Iwasan ang mga lugar na may tubig-baha lalona kung hindi nakasisiguro sa lalim nito.2. Siguraduhing lutong-luto ang mga pagkain atiwasang marumihan ang mga tirang pagkain.3. Pakuluan ang tubig bago ito inumin.Mga dapat gawin pagkatapos ng baha.1. Tiyaking walang buhay na kable o outlet nanakababad sa tubig.2. Maging alerto sa mga bagay na maaaringpagsimulan ng sunog.3. Tiyaking malinis at hindi narumihan ng tubigbaha ang mga pagkain at inumin.4. Iulat sa mga kinauukulan ang mga nasirangpasilidad gaya ng poste, kawad ng kuryente,tubo ng tubig, at iba pa.Ang mga Colored Rainfall Advisory ng PAGASAYellow RainfallAdvisoryitinataas kung inaasahang bubuhos ang 7.5 mmhanggang 15 mm ng ulan sa susunod na isang oras,at inaasahan na magpapatuloy ito.Orange RainfallAdvisoryitinataas sa mga lugar na inaasahang makararanasng 15 mm hanggang 30 mm na buhos ng ulan sasusunod na isang oras. Nagbabadya na ang baha samga pamayanang ito.Red RainfallAdvisorynaituturing nang emergency ang pagbuhos ng ulan.Nangyayari ito kung mahigit 30 mm ang ulan sasusunod na isang oras, o kung tatlong oras nangmalakas ang ulan at umabot na sa 65 mm.11

Lindol – isang biglaan at mabilis na pag-uga ng lupa na nagdudulot ng pabibiyakat pagbabago ng mga batong nasa ilalim ng lupa kapag pinapakawalan nito angpwersang naiipon sa mahabang panahon.Mga dapat gawin bago ang lindol:1. Palagiang ihanda ang emergency kit at bumuong isang planong pangkomunikasyon ng inyongpamilya.2. Siguruhing matatag ang mga bahagi ng inyongtahanan tulad ng dingding, kisame at iba pa.3. Alamin ang pagbibigay ng paunang lunas o firstaid.Mga dapat gawin habang may lindol:1. Huwag mag-panic.2. Gawin ang drop, cover, hold.3. Magtungo sa ligtas na lugar. Kung ikaw aymalapit sa dagat lumikas agad maaaringmagkaroon ng banta ng tsunami.Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol:1. Inspeksyunin ang iyong sarili o kasama,isagawa ang first aid kung kinakailangan.2. Mag-ingat sa mga kawad ng kuryente, mgagumuhong gusali. Ipagbigay-alam ito sakinauukulan.3. Maghandasamaaringaftershocksatpagbabadya ng tsunami.Sa yugto ng Disaster Preparedness ay binibigyan ang mamamayan namagkaroon ng sapat na impormasyon at pang-unawa sa mahahalagang hakbang nadapat nilang gawin bago, habang at pagkatapos ng hazard at kalamidad upangmaiwasan ang inaasahang maging epekto at pinsala.Binabati kita! Matagumpay mong natapos ang paksa sa disaster preparednesssa Unang Markahan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ilang pagsasanay upangating tahayin ang lawak ng iyong pagkaunawa sa aralin. Ihanda mo na ang iyongsagutang papel at simulan na.12

PagyamaninA. Handa Ako!Panuto: Piliin mula sa bawat bilang sa ibaba ang mga dapat na ilaman sa loob ngsurvival Go Bag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.1. flashlight6. libro2. first aid kit7. calculator3. prutas at gulay8. pera4. sapatos9. fire extinguisher5. importanteng dokumento10. de-lataB. Tama o MaliPanuto: Suriin ang sumusunod na pahayag. Isulat ang TAMA kung ito ay wasto, atkung mali, tukuyin ang salitang nagpamali at isulat ang nararapat na salita upangmaiwasto ang pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.1. Lahat ng mga balita mula sa telebisyon, radyo, pahayagan at internetay kailangan munang suriin bago ito paniwalaan.2. Ang pangunahing layunin ng disaster preparedness ay upangmataya ang pinsalang dulot ng kalamidad.3. Ang pagbibigay babala at paalala ay mabisang paraan upang maginghanda ang mamamayan sa mga dapat gawin sa panahon ng pagtamang hazard, kalamidad at sakuna.4. Malaki ang papel na ginagampanan ng pamahalaan sa paghahandaat pagtugon sa panahon ng kalamidad.13

5. Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat matuto ng first aid,CPR (cardiopulmonary resuscitation), at iba pang mgakaalaman upang mailigtas ang buhay sa panahon ng sakuna.6. Ang survival kit ay ang mga gamot o pang-unang lunas naginagamit sa panahon ng karamdaman at sakuna na hindiinaasahan.7. Ang pagbibigay paalala at babala ay ginagawa upang magingedukado at alerto ang mga opisyal ng barangay sa mga uri nghazard na maaaring tumama sa kanilang pamayanan.8. Ang mga paaralan ay kabahagi sa paghahanda ng atingpamahalaan sa posibilidad na pagtama ng kalamidad atsakuna.9. Ayon sa PAGASA, ang babala ng storm signal no. 3 ay maydalang hangin na umaabot sa 171- 220 kph at inaasahan angpagsama ng panahon sa loob ng 12 oras.10. Kapag may banta ng bagyo lumikas kung pinag-uutos ito nglokal na pamahalaan at kung walang anunsyo ng paglikas,manatili sa loob ng tahanan upang maging ligtas.C. Handa ang KomunidadPanuto: Punan ang graphic organizer ng mga wastong impormasyon tungkol sa mgagampanin ng buong komunidad sa kahandaan ng pagharap sa mga kalamidad atsakuna. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papelAng Aking Komunidad saPagharap sa Kalamidadat SakunaGampanin ngLokal naPamahalaanGampanin ngMamamayan14

D. I-konek MoPanuto: Piliin mula sa Hanay B ang Ahensya ng Pamahalaan na nagbibigay ngbabala o paalala sa panahon ng kalamidad na nakasaad mula sa Hanay A. Isulatang titik ng tamang sagot sa inilaang sagutang papel (activity sheet).Hanay AHanay B1. aktibidad ng bulkan, lindol at tsunamia. DOTC2. lagay at sistema ng pampublikong sasakyan3. update sa epekto at hakbangpaghahanda sa kalamidad o sakunaparasab. DOHc. PAGASA4. nagbibigay ng realtime o kasalukuyang abisotungkol sa lagay ng panahon at bagyo.d. PHILVOLCS5. nangangalaga sa kapakanang pangkalusuganng mamamayanf. DepEd6. nangunguna sa pagtulong sa mga nasalanta ngkalamidadh. Bureau of Firei.PNP7. nagbibigay ng ulat sa mga operasyonproblema ukol sa byaheng panghimpapawidj.DPWHat8. nangangasiwa ng proteksyong pangkaligtasansa sunog o fire protectione. CAAPg. DSWDk. NDRRMCl.DOST9. nagpapatupad ng batas at lumalaban sa krimen10. nagpapanatili at nagsasaayos ng mga daanE. Kumpletuhin NatinPanuto: Punan ang tsart ng hinihinging impormasyon tungkol sa mga paghahandana dapat gawin sa pagharap sa mga kalamidad at sakuna. Isulat ang sagot sainilaang sagutang papel (activity Pagkatapos

F. Loop a WordPanuto: Mula sa krosalita hanapin sa anumang direksyon ang salita na tinutukoysa bawat bilang na nasa ibaba. Bilugan ang salita at isulat ang sagot sa iyongsagutang ORMSIGNALRADELATADTIOKPKALAMIDADSTWU1. Isang malakas na hangin na kumikilos nang paikot,karaniwang may dalang malalakas na hangin at ulan.2. Pag-apaw ng tubig sa natural nitong daluyan tulad ngilog, sapa, lawa at iba pang anyong tubig nanagdudulot ng malaking pinsala sa buhay at ari-arian.3. Biglaan at mabilis na paggalaw ng lupa na nagigingsanhi ng pagbibiyak ng mga bato sa ilalalim ng lupa.4. Higanteng alon na nagaganap matapos ang paggalawsa ilalim ng dagat dulot ng lindol.5. Pagguho ng lupa at isa sa mapaminsalang epekto ngbagyo at pagbaha.6. Hindi inaasahang pangyayari mula sa kalikasan namaaring magdulot ng panganib at sakuna.7. Tumutukoy sa babala ng lakas o signal ng bagyo.8. Pagbibigay-kaalaman sa mamamayan tungkol sanakaambang panganib o sakuna.9. Isang lalagyan o bag na naglalaman ng mahahalagangbagay na magagamit sa panahon ng sakuna okalamidad.10. Makabagongdaluyanngkomunikasyonnatumutulong sa paghahatid ng mga babala at paalala samamamayan.16

IsaisipPag-isipan Mo!Panuto: Dugtungan sa loob ng kahon ang sumusunod na pahayag. Isulat ang sagotsa inilaang sagutang papel (activity sheet).1. Sa pag-aaral ko ng Ikalawang Yugto ng DRRM Plan o Disaster Preparedness,natutunan ko ang2. Mahalaga ang pagiging handa bago at sa panahon ng pagtama ng kalamidadat sakuna sapagkat3. Mapauunlad ko pa ang aking kaalaman sa pagharap sa mga hazard,kalamidad at sakuna sa pamamagitan ng4. Bilang isang Pilipino sisikapin kong isabuhay ang aking mga natutunan samga aralin na may kaugnayan sa Ikalawang Yugto ng DRRM Plan o DisasterPreparedness sa aking pang-araw-araw na buhay sa pamamagitanngRubrik sa Pagtataya ng Kaalaman at Pag-unawa sa Ikalawang Yugto ng DRRMPlan o Disaster Preparedness5 – Ang mag-aaral ay may buo at detalyadong kaalaman at pag-unawa saIkalawang Yugto ng DRRM Plan o Disaster Preparedness.4 – Ang mag-aaral ay may kaalaman at pag-unawa sa Ikalawang Yugto ngDRRM Plan o Disaster Preparedness ngunit di ganap na detalyado.3 – Ang mag-aaral ay may kakulangan sa pag-unawa sa Ikalawang Yugto ngDRRM Plan o Disaster Preparedness.2 – Maraming kakulangan sa kaalaman at pag-unawa sa Ikalawang Yugto ngDRRM Plan o Disaster Preparedness.1– Walang pasyang maibibigay tungkol sa kaalaman at pag-unawa saIkalawang Yugto ng DRRM Plan o Disaster Preparedness.17

IsagawaTukoy-SitwasyonPanuto: Piliin ang angkop na hakbang sa bawat sitwasyon na nakasaad sa bawatbilang. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel.1. Inabutan ka ng lindol sa loob ng isang gusali, ano ang unang pagtugon na dapatmong gawin?A. Mananatili sa loob ng gusali habang lumilindol.B. Magsasagawa ng drop, cover, hold.C. Magt

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba p

Related Documents:

Unang Markahan – Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya Unang Edisyon, 2020 . ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay . Ngayon ay nasa ikalawang aralin ka ng modyul na ito. Huwag m

Musika – Unang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 3: Sukat ng Pulso Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng kar

Unang Markahan – Modyul 2: . 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel

Ikalawang Markahan- Modyul 2: Karapatan ay ipaglaban, Tungkulin ay gampanan . na binanggit sa Modyul 5. Ibinatay ang mga karapatang kinilala ng Pandaigdig na Pagpapahayag sa dignidad ng tao, patas . C. May kakayahang tumulong sa iba tama man o mali.

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikalimang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 6: Katapatan sa Sariling Opinyon Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan

Araling Panlipunan – Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Mga Hakbang Sa Pagbuo Ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na: “Hindi maaaring magkaroon ng kar

Araling Panlipunan– Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 7: Disaster Response Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaro

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Araling Panlipunan – Ikasiyam na Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Araling Panlipunan – Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan- Modyul 1: Kontemporaryong Isyu Unang Edisyon, 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng kar

Araling Panlipunan– Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Konteksto ng Suliraning Pangkapaligiran: Solid Waste Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikawalong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan - Modyul 12: Angkop na Kilos sa Maunlad na Komunikasyong Pampamilya Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anuman

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Arts – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Ilusyon ng Espasyo Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Arts – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaro

Unang Markahan – Modyul 6: Ang tunay na kahulugan ng Kalayaan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o ta

Unang Markahan – Modyul 8: Disaster Rehabilitation and Recovery Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 13: Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Musika 1 - Modyul 1 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Unang Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng Dynamics sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang