• Have any questions?
  • info.zbook.org@gmail.com

SESOTHO HOME LANGUAGE LESSON PLAN EXEMPLARS

3m ago
73 Views
8 Downloads
456.48 KB
28 Pages
Last View : Today
Last Download : 1d ago
Upload by : Sutton Moon
Share:
Transcription

SESOTHOHOME LANGUAGELESSON PLAN EXEMPLARSGRADE 1TERM 42009

Province of theEASTERN CAPEDEPARTMENT OF EDUCATIONCURRICULUM SECTIONNOTE TO SCHOOL MANAGEMENT TEAMS AND TEACHERS IN THE FOUNDATION PHASEThe exemplar Literacy Lesson Plans for Grade 1 teachers had been developed by the Provincial and District Foundation Phase Curriculum Advisors and FoundationPhase teachers as well. This is intended to support teachers in the Planning, Teaching and Assessment process for Term 4.The contents include the 3 Learning Programmes (Literacy, Life Skills and Numeracy) in an integrated, flexible and very user friendly manner. The lesson plans providespecific content and context which should guide the teacher in the planning process.We trust that these support materials will provide the necessary clarity and guidance for teachers to manage the NCS implementation process successfully andconfidently.It is the responsibility of the School Management Team to monitor and support teachers in the use of these resources. The teachers are responsible for using theseresources to manage the Planning, Teaching and Assessment process successfully in the classroom. These are exemplars that are aligned to National Policies andprescripts and teachers are encouraged to use and adapt these lessons to suit the needs and context of the learners and the school.If schools need more clarity and guidance on the use of these Resource Materials the District and Provincial Offices can be contacted.We trust that every school will now be better equipped to improve learner performance in the Foundation Phase.Yours in Quality Education------------------------------------Dr T ReddyCES: ECD/Foundation Phase: Head Office: Zwelitsha2

INTRODUCTIONThe Eastern Cape Department of Education, Curriculum Chief Directorate in collaboration with the District Curriculum Advisors developed thisdocument to support teachers in planning for teaching, learning and assessment for effective implementation of the National Curriculum Statement(NCS) and the Foundations for Learning (FFL) in the Foundation PhaseThe Home Languages, Afrikaans, English, IsiXhosa and SeSotho deal with the holistic development of the child, socially, emotionally, personally andphysically. Language is of utmost importance in learners lives. It is the means of communication and conversation. No Learning Area (LA) can be taughtwithout the use of language. So it is necessary for learners to master all aspects of language usage. This includes the ability to talk clearly, fluently andto express themselves without ambiguities; to listen with ease and understanding and to express clearly their thoughts orally and in writing. It alsoincludes the ability to the Listening, Speaking, Reading and Writing in order to enrich their own lives and the lives of others.This document serves to assist teachers to pace teaching, learning and assessment in Afrikaans, English, IsiXhosa and SeSotho Home Languages forGrades 1- 3, starting from Grade R in IsiXhosa and English First Additional Language (FAL) for Grade 3. A Work Schedule for term 4 has beendeveloped in Learner Attainment Targets (LAT) documents. Integration of Assessment Standards has been done for the teachers. Planningaccommodates Formal Assessment Tasks (FATs) and Learner Attainment Targets (LAT) as indicated in the Afrikaans, English, IsiXhosa, SeSothoHome Languages and First Additional Language (FAL) LAT documents available in all the Foundation Phase schools. Lesson plan exemplars can beadapted and refined so that they meet the needs and the context of the learner. The resources that are indicated are a guide. Teachers are at liberty touse other relevant material. The contact time for Literacy Learning Programme is 1 hour 50 minutes daily for Grade 1(10mins for FAL), 1hr 50mins forGrade 2 (20 mins for FAL) 2hours for Grade 3 (30 mins for FAL). 5 hours 15 minutes weekly for the learners and 7 hours weekly for the teachers (1 hr45 mins for preparations) according to FFL. All the aspects of Literacy have separate time on daily basis, for example Drop All and Read for 30minutes. This time allocation for Literacy must be adhered to.3

Moralo wa mosebetsi sehlopha sa PeleKotareDibekeSephetho sa thuto le maemo atekoloKgokahanyoDikahareDisebediswaTsela tsa holekolaTsela tsa ruta le ho bala41-2Sephetho 1Ho mamelaKgokahanyoHa reketekengBuka yamoithutiMekgwaAS:3.1Mamela mooko taba le dintlhatsa bohlokwa palengBonono le Botjhaba-Morutabana o balla baithuti pale yaletsatsi la tswalo,kresemese jwalojwalo bukeng e kgolo(morutabana aka a iketsetsa pale ya hae ho flipchart)AS:3.6 O araba dipotso tsebulehileng mabapi le pale.AS:6O tla tseba phapang ya qalo leqetelo ya mabitso.AS:2Bontsha kutlwisiso leboitshwaro ka ho neha sebuitlhompho le sebaka sa ho bua,hobotsa dipotso sebakeng satlhakisetso.-MoithutiLO:3Dintho tsa hongola-MotswalleMminoDimakasine-SehlophaAS:2O bapalamorethetho,a opa,a tlola, ba bileba bina dipapadingka dihlopha.Dikere-MorutabanaA4 papersTselaReferencebooks-Dipuisano-Baithuti ba bala pale lemorutabana.-Baithuti ba bala ka dihlopha le kabonngwe.-Ba araba dipotso.-Puo-molomo-Ba bala mantswe a matjha.-Oral response-O qapa mantswe ka ditlhaku.Sephetho 2Ho BuaHo ngola-Baithuti ba bopa mabitso.AS:1O bua ka (dintho)diketsahalotseo a di tsebang,maikutlo le ditabaDisebediswaObservationAS:8O nka seabo ka phaposing ledihlopheng.BookSephetho 3Ho bala o SenolaChecklistAS:1O sebedisa dithusa thuto tse4-Ba peleta mabitso ba sebedisatsebo ya difoniki.-Ba sebedisa matshwao a puojwalo ka tlhaku tse kgolo feelwanajwalo jwalo-Baithuti le morutabana ba bua ka

bonahalang ho etsa moelelo.setshwantsho.AS:1.2O sebedisa ditshwantsho hohlalosa se bolelwang ke pale.-Ba araba dipotso ho ya kasetshwantsho.AS:2.4O sebedisa ditshwantsho hobopa maikutlo.-Ba ngola dipolelwana ba sebedisasetshwantsho.AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa.-Baithuti ba ikahela pokello yamabitso le buka ya tlhaloso yamabitso.AS3.1O bala pale le morutabanaAS4O hlokomela ditlhaku le mabitsoa ntshe moelelo ho dingolwaAS:4.1O sebedisa kaho letlhokomela ya mantswe ho qapamantswe a matjha le a satlwaelehang.Sephetho 4 MongoloFAT-1AS1.2O tswelapele ka popo yamabitso a tsebe ho ngola, ho taka,hoetsa ditema a kgone le ho kopamabitso.AS2.2Ba ngola dipolelwana ka seetsahalang setshwantshong.AS:5Ba qala ho sebedisa matshwaoa puo(jk ditlhaku tse kgolo tsamabitso le matshwao a puo)5

AS:6.3Ho lekwa ho peleta mabitso asa tlwaelwehang ho sebediswatsebo ya difoniki.AS:6.4O ikahela polokelo ya mabitsole bukana ya tlhaloso ya mabitso.Sephetho 5 Nahana O SenolaAS:1Ngwana O sebedisa puo hotheha kutlwisiso le moelelo.AS:1A nyalana modumo ditlhakungle mantsweng.AS1.1A sebedisa difoniki ho balingle ho peletong.43-4Sephetho 1: HO MamelaAS:3O mamela ka boithabiso dipaletse kgutshwane,dithothokiso ledipina tsa meetlo e fapaneng hobontsha kutlwisiso.AS:2Bontsha kutlwisiso leboitshwaro ka ho neha sebuitlhompho, le sebaka sa ho bua hobotsa dipotso sebakeng satlhakisetso.Bonono LeBotjhabaDiphoofolo aSehlophaBuka yamoithutiMorutabanaMminoAS:2O bapalamorethetho,a opa,a tlola, ba bileba bina dipapadingka tho 2 HO BuaChecklistAs:3O bina a thothokise a etsise6-Morutabana o phetela bana paleka diphoofolo tsa naha- Morutabana le baithuti ba balammoho pale.-Morutabana o sebedisaditshwantsho ho matlafatsa thuto-Baithuti ba hlahisa maikutlo a bonale mooko taba-Baithuti ba beha ditshwantsho katatellano,

dipina le dithothokiso.Tsela-Ba bapisa ditshwantsho le mabitsoAS:8O nka seabo ka phaphosing ledihlopheng.Dipuisano-Ba aha mantswe a nang le ditumanotshi e le nngwe,tse pedi jjSephetho 3 Ho Bala O SenolaWrittenResponses-Ba sebedisa matshwao a puoAS 1.2O sebedisa ditshwantsho hohlalosa se bolelwang ke pale.Oralresponses-Ba araba dipotso,ba ngoladipolelwanaAS 2.3O sheba mabitso leditshwantsho-Morutabana o ngola polelopapetlwaneng,baithuti ba balapolelo3.1O bala pale le morutabana-Baithuti ba bala medumo-Ba tshohla mooko-taba-O kgetha dintlha tsabohlokwa(Sebapadisa,sehloho,tatellano ya diketsahalo)AS 4.3A tsebe ho bala mongolo wahae le wa baithuti ba bang. tsaalefabeta.AS 5.1O hlokomela a bitse ditlhaku-Bangola mabitso a diphoofolo tsehahabang-Baithuti ba ngola mabitso adiphoofolo tse qalang ka t-Ba rala diphoofolo e be ba taka kamebala e tshwanetseng-Ba ngola lebitso la mme le ngwanawa phoofolo ka nngweSephetho 4 MongoloAS: 1 A ngola mongolo o hlakilengka potlako.-Bakgetha diphoofolo tse tharomme ba ngola dipolelo ka tsona.-Ba bapala papadi ka pale-Ba ngola dipolelwana ka seetsahalang setshwantshong.7-Ba tlasa di kgeo dipolelong tse

AS 5.2A tsebe ho siya dibakapakeng tsa mabitso.sihilweng.-Ba tlasa phazeleAS 6.4O ikahela polokelo ya mabitsole bukana ya tlhaloso ya mabitso.-Ba bapisa dintho ho ya ka holekana ha tsona.Sephetho 5Nahana O SenolaAS:1Ngwana o sebedisa puo hotheha kutlwisiso le moelelo1.1O bontsha kgolo ho thehengkutlwisiso le moelelo dinthong ,nako,dilemo,tatellanonnqa kapa potlako.AS:2O sebedisa puo ho batlamohlodi wa taba.2.2O sebedisa tsebo ho hlophisatlhahiso leseding,mohlala,ho behamefuta ya diphoofolo ho ya kamefuta ya tsona.Sephetho 6Kaho Le Tsshebediso YapuoAS 1.1A sebedisa difoniki ho balengle ho peletengAS:2A sebetsa ka mantswe8FAT-2

2.2A peleta mantswe a mang atlwaelehileng ka nepo45-6Sephetho 1 Ho MamelaAS:3O mamela ka boithabiso dipaletse kgutshwane, dithothokiso ledipina tsa meetlo e fapaneng hobontsha kutlwisiso.AS3.2A bapale ntlha tsa bohlokwapaleng,a bine,a etse thothokiso.Sephetho 2Ho BuaAS:1O bua ka dintho diketsahalotseo a ditsebang,maikutlo le ditaba.Bonono LeBotjhabaMelaetsaBuka ya walleBuka YaMoithutiDisebediswaSephetho 11.Morutabana o balla baithutipale/tshomo e monate.2.Baithuti ba balla pale hodimo aObservationSheet3.Morutabana ba qoqa ka pale lebaithuti ba sebedisa ditshwantsho.4.Morutabana le baithuti ba buisanaka ditshwantsho se bontshang tselatse fapaneng tsa ho fetisa melaetsa5.Ba seha ditshwantshodimakasineng e be ba ya dimanehaSephetho 3 Ho Bala O Senola6.Ba kenya mebalaAS:1.3 O hlalosa tsebo ekenyeletsang dipalo-palo tsefumanwang dikorantengdiyalemoyeng le dipapatsong tsejwalo ka dialemanaka le dipapetlwatse buang ka phamokate.7.kgetha tse tharo tseo a tla di rutakaho feletseng.6Baithuti ba bapala ka mantswe baa bope ba sebedisa medumo( tshw)ba lo kgona ho a bala.3.1O bala pale le morutabana9-Ba tshohla mooko-taba7.Baithuti ba ngola pale ka seo baithutileng sona.-O kgetha dintlha tsabohlokwa(Sebapadisa,sehloho,tatell8.Ba iketsetsa dibuka ka pokello yadithothokiso tseo ba iqapetseng

ano ya diketsahalo)tsona.9.Ba phatlalatsa seo ba sengotseng.Sephetho 4 Mongolo10.O sebedisa mantswe a lokelangho aha tlotlontswe.AS 2.2Ba ngola dipolelwana ka seetsahalang setshwantshong.11.Ba iketsetsa pokello ya mantswele bukantswe.AS 6.3Ho lekwa ho peleta mabitso asa tlwaelehang ho sebediswa tseboya difoniki.12.Ba etsa metako13.Ba etse dithothokisoSephetho 5Nahana O SenolaAS:2.1O utlwisisa a bile a sebedisapuo a fana ka mabaka10FAT-3

47-8LO:1Ho mamelaEMSAS:2Bontsha kutlwisiso leboitshwaro ka ho neha sebui sebakasa ho bua,ho botsa dipotsosebakeng sa tlhakisetso dipale tsekgutshwane,dithothokiso le dipinatsa meetlo e fapaneng.LO:2Ho BuaAS:4Ba qala hohlokomela horedintho(jwalo kadiphahlo,dijo,motlakase dinale tjheletee bewang.AS:8O nka seabo ka phaposing ledihlopheng.8.1Ka ho nehana menyetla,babotsana dipotso hape ba bontshakelohloko ho ditokelo le maikutlo aba bang.9.1O fuputsa mothong a moholo aetetseng phaposing.LO:3Ho Bala O SenolaAS:2Ho ithuta ka papadi2.1O tshwara buka ka tselaenepahetseng2.4O sebedisa ditshwantsho hobopa maikutlo.AS:3HO etsa moelelo wa Morutabana o qoqela baithuti kapale/thothokiso/pina e buang kakgwebo.AS:1O hlokomelamasebetsi yamaloko a lelapajwalo ka bareki le?DiaparoBaithuti-A sebedisa le poustara.BukaSehlophaPostersTsela-Morutabana le baithuiti ba buisanaka bokantle ba buka.AS:5Ba bolela tselatseo tjhelete ikafumanwang kayona ke maloko ale lapa a o asebetsangKgweboPlay diswaObservationSheetChecklist-Morutabana le baithuti ba nohadikahare tsa buka-Morutabana o balla baithutihodimo,ba nto bala mmoho.-Baithuti ba qoqa pale tsa bona-Morutabana o botsa dipotso banaba hlahisa maikutlo a bona.-Ba bopa mantswe le ditlhaku.-Ba peleta mantswe.-Ba etse tatellano ya pale.-Ba iketsetsa banka ya mantswe-Ba bala mantswe mmoho le kabonngwe.-Baithuti ba bala ka dihlopha,kabobedi le ka bonngwe tlasa tataisoya morutabana(diratswaneng)

3.1O bala pale le morutabanaBa hlokomele matshwao a puo.-Ba tshohla mooko-taba-Baithuti ba ngola moqoqo omokgutshwane ba hlokomelamatshwao a puo.-O kgetha dintlha tsabohlokwa(Sebapadisa,sehloho,tatellano ya diketsahalo)AS:4O hlokomela ditlhaku le mabitsoa ntshe moelelo ho dingolwa.4.3O sebedisa kaho le tlhokomelo yamantswe ho qapa mantswe a matjhale sa tlwaelehang(jk tsela ya ho ahamantswe le dipatene tsa ditlhaku)LO:4MongoloAS:1A ngola mongolo o hlakileng kapotlako1.2O tswelapele ka popo ya mabitsoa tsebe ho ngola ho taka ho etsaditema a kgone le ho kopa mabitso.LO:5Nahana O SenolaAS:1Ngwana o sebedisa puo hotheha kutlwisiso le moelelo1.1O bontsha kgolo ho thehengkutlwisiso le moelelo dinthong tsekangbokakang,bonyane,kapa,boholo,mm12FAT-4

ala,sebopeho,nako,dilemo,tatellanoAS:3O sebedisa puo ho fuputsa leho manolla3.1O botsa dipotso ho hlakelwa a beabatle ditlhaloso3.2O fana ka ditlhaloso le ditharollo.LO:6Kaho le tshebediso Ya PuoAS:2A sebetsa ka mantswe2.2A peleta mantswe a mangatlwaelehileng ka nepo.2.5A sebedisa ditlhaku tse kgolomabitsong a batho4913ANNUAL NATIONAL ASSESSM.

Lesson Plans Gr. 1 Term 4 SesothoWEEK 1&2Tsela tsa ho ruta le ho balaDIKAHARE:Ha re ketekeng1.Morutabana o dutse le baithuti o ba balla ditaba ka mokete wa letsatsi latswalo a sebedisa buka e kgolo(kapa Flip chart buka ha le seyo)SEHLOHO:Mokete wa letsatsi la tswalo.2.Morutabana le baithuti ba bala serapa mmohoSephetho 1Ho mamelaAS:3.1Mamela mooko taba le dintlha tsabohlokwa palengAS:3.6 O araba dipotso tse bulehilengmabapi le pale.AS:6O tla tseba phapang ya qalo le qetelo yamabitso.AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka honeha sebui tlhompho le sebaka sa ho bua,hobotsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso.Sephetho 2Ho BuaAS:1O bua ka (dintho)diketsahalo tseo a ditsebang,maikutlo le ditabaAS:8O nka seabo ka phaposing ledihlopheng.14Letsatsi la ka la tswalo

Sephetho 3Ho bala o SenolaAS:1O sebedisa dithusa thuto tsebonahalang ho etsa moelelo.AS:1.2O sebedisa ditshwantsho ho hlalosase bolelwang ke pale.AS:2.4O sebedisa ditshwantsho ho bopamaikutlo.AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa.Kajeno ke la 02 Pudungwana 2009.Ke letsatsi la tswalo la DimphoAS3.1O bala pale le morutabanaO memme rona metswalle ya hae moketeng wa hae wa matswalo.Mokete o qadileka hora ya boraro mantsiboya.Eitse ha re fihla habo Dimpho ra fumana a se a reemetse.Jo,ha ke so bone botle bo bokalo!Re ne re keteka ha monate,re bina,ra ja,Metswalle ya hae ene e motshwaretse dimpho tse ntle.One a reketswe kuku ekgolo e ntle ene e kentswe dikerese tse tsheletseng.Dimpho o ile butshweladikerese hara le hlaso la pina e binwang ke metswalle ya hae.AS4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshemoelelo ho dingolwaAS:4.1O sebedisa kaho le tlhokomela yamantswe ho qapa mantswe a matjha le a satlwaelehang.Sephetho 4 MongoloO hole,holeAS1.2O tswelapele ka popo ya mabitso atsebe ho ngola, ho taka,ho etsa ditema akgone le ho kopa mabitso.O hole holeeeAS2.2Ba ngola dipolelwana ka se etsahalangsetshwantshong.Ake so bobone bottle bo bokalo Ene ele mokete o monate haholo.AS:5Ba qala ho sebedisa matshwao a puo(jkditlhaku tse kgolo tsa mabitso le matshwao a15O hole, holeYip Yip Hure-e-e-e--Morutabana o botsa bana dipotso ba ntsa maikutlo a bona.-Baithuti le morutabana ba balla hodimo mmoho serwatswaneng.

puo)-Baithuti ba bala seratswana ba le bang tlasa tataiso ya morutabana.AS:6.3Ho lekwa ho peleta mabitso a satlwaelwehang ho sebediswa tsebo ya difoniki.-Morutabana le baithuti ba ngola banka ya mantswe a matjha-Baithuti ba ekentsa mantswe ho bukantswe tsa bonaAS:6.4O ikahela polokelo ya mabitso lebukana ya tlhaloso ya mabitso.-Baithuti ba bala mantswe a banking ya mantswe.Sephetho 5 Nahana O Senola-Baithuti ba araba seratswana ba ngola dikarabo ka dipolelwana.AS:1Ngwana O sebedisa puo ho thehakutlwisiso le moelelo.Morutabana o neha baithuti mosebetsi wa dipolelo tse senang matshwao apuo hore baAS:1A nyalana modumo ditlhakung lemantsweng.-Baithuti ba bitsetswa mantswe ho hlahloba hore na ba kgona ho ngola kanepo naAS1.1A sebedisa difoniki ho baling le hopeletong.-Morutabana le bana ba etsa mokete wa letsatsi la tswalo la moithuti e mongka phaposing a tswetsweng kgweding yona eo.-Ba ngola baithuti kaofela ba hlahileng ka kgwedi eo ho papetlwa e nang lematsatsi a tswalo.-Etsa kerafo e bontshang baithuti ba hlahellang ho papetlwa ya letsatsi latswalo.-Baithuti ba iketsetsa dibukana tsa bona ba sebedisa .-Baithuti ba bala mabitso a ngotsweng dipapetlwaneng a bontshang malatodi ahlahelang paleng jk bottle-bobeHlokomela:Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tseding.16

DISEBEDISWABuka e kgolo, buka ya mosebetsi, papetlwa ya pinaTSELA TSA HO LEKOLAMekgwaMorutabanaTselaDisebediswaPuo molomoBaithutiChecklistRating ScaleDTSHITA KA PHAPOSING-A tshaba ho bala- A sa rate ho ngola-A sa kgone ho ngola hanhleTJHEBO YA TITJHERE-E be baithuti bay a utlwisisa?-E be baithuti le bokgoni ba ho mamela?Le ho bua.17

Week 3 & 4Dikahare:Diphoofolo Tsa nahaTsela Tsa ho ruta le ho balaSehloho:-Phetela baithuti pale/TshomoSephetho 1: HO Mamela-Fumana ba tsebang ka pale.AS:3O mamela ka boithabiso dipale tsekgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapanengho bontsha kutlwisiso.-Qoqa ka setshwantshoAS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebuitlhompho, le sebaka sa ho bua ho botsa dipotsosebakeng sa tlhakisetso.-Morutabana o sebedisa ditshwantsho ho matlafatsa thutoSephetho 2 HO Bua-Baithuti ba hlahisa maikutlo a bona le mooko tabaAs:3O bina a thothokise a etsise dipina le dithothokiso.-Ba pheta pale.AS:8O nka seabo ka phaphosing le dihlopheng.-Baithuti ba beha ditshwantsho ka tatellano,Sephetho 3 Ho Bala O Senola-Ba bapisa ditshwantsho le mabitsoAS 1.2O sebedisa ditshwantsho ho hlalosa se bolelwangke pale.-Ba aha mantswe a nang le ditu manotshi e le nngwe,tse pedi jjAS 2.3O sheba mabitso le ditshwantsho.AS 4.3A tsebe ho bala mongolo wa hae le wa baithuti babang.AS 5.1O hlokomela a bitse ditlhaku tsa alefabeta.Sephetho 4 Mongolo18-Morutabana o phetela bana pale ka diphoofolo tsa naha- Morutabana le baithuti ba bala mmoho pale.-Ba sebedisa matshwao a puo-Ba araba dipotso,ba ngola dipolelwana-Morutabana o ngola polelo papetlwaneng,baithuti ba bala polelo-Baithuti ba bala medumo-Bangola mabitso a diphoofolo tse hahabang

AS: 1 A ngola mongolo o hlakileng ka potlako.-Baithuti ba ngola mabitso a diphoofolo tse qalang ka t-Ba ngola dipolelwana ka se etsahalangsetshwantshong.-Ba rala diphoofolo e beba taka ka mebala etshwanetseng-Ba ngola le bitso la mme le ngwana wa phoofolo ka nngweAS 5.2A tsebe ho siya dibaka pakeng tsa mabitso.-Bakgetha diphoofolo tse tharo mme ba ngola dipolelo ka tsona.AS 6.4O ikahela polokelo ya mabitso le bukana yatlhaloso ya mabitso.-Bapala papadi ka pale/TshomoSephetho 5Nahana O Senola-Ba tlasa di kgeo dipolelong.O sebedisa tsebo ho hlophisa tlhahisoleseding,mohlala,ho beha mefuta ya diphoofolo ho ya kamefuta ya tsona.-Ba kopanya phazele.-Ba bapisa dintho ka ho lekana ha tsona.Sephetho 6AS 1.1A sebedisa difoniki ho baleng le ho peletengDisebediswa: Ditshwantsho Papetlwana Buka ya moithuti Papetlwana Papetlwa,postaraTSELA TSA HO LEKOLAMekgwaTselaMorutabanaPuo molomoBuka ya kelohlokoSehlophaPlay ActivitiesRubricTlhahlobo19Disebediswa

DITSHITA KA PHAPOSING-A tshaba ho bala-A sa rate ho ngola-A sa kgone ho ngola hantleTJHEBO YA TITJHERE-20E be baithuti ba ya utlwisisaE be baithuti le bokgoni ba ho mamelaLe ho bua

Week 5-6Tsela tsa ho ruta le ho balaDikahare:Sehloho:MelaetsaSephetho 1 Ho MamelaAS:3O mamela ka boithabiso dipale tsekgutshwane, dithothokiso le dipina tsa tsa meetlo efapaneng ho bontsha kutlwisiso.TelephonesAS3.2A bapale ntlha tsa bohlokwa paleng,a bine,aetse thothokiso.Sephetho 2Ho BuaAS:1O bua ka dintho diketsahalo tseo aditsebang,maikutlo le ditaba.Sephetho 3 Ho Bala O SenolaAS:1.3 O hlalosa tsebo e kenyeletsang dipalo-palotse fumanwang dikoranteng diyalemoyeng ledipapatsong tse jwalo ka dialemanaka le dipapetlwatse buang ka phamokate.Sephetho 4 MongoloAS 2.2Ba ngola dipolelwana ka se etsahalangsetshwantshong.AS 6.3Ho lekwa ho peleta mabitso a satlwaelehang ho sebediswa tsebo ya difoniki.21CellphoneRadio

Sephetho 5Nahana O SenolaTelevisionAS:2.1O utlwisisa a bile a sebedisa puo a fana kamabakaletters22

- Morutabana o pheta pale ka ditsela tse fapaneng tsa ho fetisa melaetsa- Baithuti le morutabana ba bala seratswana ka kutlwisiso (shared reading)-Baithuti ba bala ka dihlotswano morutabana o lokisa diphoso .-O sebedisa di poustara ho hlalosa.-Morutabana le baithuti ba bala mabitso.-Bathuti ba etsa thothokiso-Ba aha mantswe ka tlhaku eo ba e nehilweng le ditumanotshi e tse tharomohlala:tjh-Ba peleta mabitso-Ba ngola dikarabo tse hlahellang seratswaneng sa kutlwisiso.Hlokomela:Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tsedingDISEBEDISWAPapetlwa,Setshwantsho,dipapetlwa ,Dibuka, Koranta,Magazines,postara,papetlwanaTSELA TSA HO LEKOLAMekgwaMoithuti23DisebediswaChecklistTselOral responses

MetswalleObservation BookMorutabanaWritten responsesMind mapsTselaSehlophaPlay activitiesDITSHITA KA PHAPOSINGTJHEBO YA TITJHERE24

Week 7-8Dikahare:KgweboSehlohoLO 1: Ho mamelaAS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui sebaka sa hobua,ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso dipale tsekgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng.LO 2: Ho BuaAS:8O nka seabo ka phaposing le dihlopheng.8.1Ka ho nehana menyetla,ba botsana dipotso hape ba bontshakelohloko ho ditokelo le maikutlo a ba bang.9.1O fuputsa mothong a moholo a etetsing phaposing.LO 3: Ho Bala O SenolaAS:2Ho ithuta ka papadi2.1O tshwara buka ka tsela enepahetseng2.4O sebedisa ditshwantsho ho bopa maikutlo.25Tsela Tsa ruta le ho bala

AS:3HO etsa moelelo wa dingolwa:3.1O bala pale le morutabana-Ba tshohla mooko-taba-O kgetha dintlha tsa bohlokwa(Sebapadisa,sehloho,tatellano yadiketsahalo)AS:4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo ho dingolwa.4.3O sebedisa kaho le tlhokomelo ya mantswe ho qapa mantswe amatjha le sa tlwaelehang(jk tsela ya ho aha mantswe le dipatene tsaditlhaku)LO 4: MongoloAS:1A ngola mongolo o hlakileng ka potlako1.2O tswelapele ka popo ya mabitso a tsebe ho ngola ho taka ho etsaditema a kgone le ho kopa mabitso.LO 5: Nahana O SenolaAS:1Ngwana o sebedisa puo ho theha kutlwisiso le moelelo1.1O bontsha kgolo ho theheng kutlwisiso le moelelo dinthong tse ko,dilemo,tatellano-Morutabana o phetela baithuti pale e monate e buang ka horeka.-Ba bala mmoho pale kapa seratswana.-Tlasa tataiso ya morutabana ba bala ba le bang.-O ba bontsha postara ba bua ka yona.-Baithuti ka dihlotshwana baqoqa ka dintho tse rekiswangSpaza Shop.AS:3O sebedisa puo ho fuputsa le ho manolla-Ba ngola dintho tse rekiswang dibukeng tsa bona tlasa tataisoya morutabana.3.1O botsa dipotso ho hlakelwa a be a batle ditlhaloso-Baithuti ba bala ka dihlotshwana,morutabana o lokisa diphoso3.2O fana ka ditlhaloso le ditharollo.-Ba bala ka bonngwe26

LO 6: Kaho le tshebediso Ya Puo-Ba etsa tatellano ya paleAS:2A sebetsa ka mantswe-Ba araba dipotso2.2A peleta mantswe a mang atlwaelehileng ka nepo.-Bana ba ngola dipolelwana2.5A sebedisa ditlhaku tse kgolo mabitsong a batho.-Ba bopa ditlhaku.-Ba peleta mantswe.-Ba ikahela polokelo ya mantsweBaithuti ba ikarola dihlopha ba tla ba tshwere mefuta ya dinthotse lahlwang-Bapala Spaza Shop sekolong.-Baithuti ba etsa buka ya tlhaloso ya mantswe.Hlokomela:Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng kadihlooho tse ding.DISEBEDISWAPapetlwa,Setshwantsho,dipapetlwa ,Dibuka, Koranta,Magazines,postaraTSELA TSA HO LEKOLAMekgwaDisebediswaTselaMoithutiChecklistOral responses27

MetswalleObservation BookMorutabanaWritten responsesMind mapsTselaSehlophaPlay activitiesDITSHITA KA PHAPOSINGTJHEBO YA TITJHEREGOOD LUCK28

Tsela tsa ruta le ho bala 4 . 1-2 . AS:3.1Mamela mooko taba le dintlha tsa bohlokwa paleng . Sephetho 1Ho mamela AS:3.6 O araba dipotso tse . 8.Ba iketsetsa dibuka ka pokello ya dithothokiso tseo ba iqapetseng . 10 ano ya diketsahalo) AS