A KIÉGÉS TÁRSADALMA

2y ago
31 Views
2 Downloads
154.80 KB
13 Pages
Last View : Today
Last Download : 1m ago
Upload by : Kian Swinton
Transcription

A KIÉGÉS TÁRSADALMABYUNG-CHUL HAN

A KIÉGÉSTÁRSADALMABYUNG-CHUL HANTYPOTEX

Die Übersetzung dieses Werkes wurdevon Goethe-Institut aus Mittelndes Auswärtigen Amtes gefördert.A kötet megjelenését a VFT. Zrt. támogatta.www.vft.huA fordítás a következő kiadás alapján készült:Byung-Chul Han: Müdigkeitsgesellschaft.Burnoutgesellschaft. Hoch-Zeit.Matthes & Seitz Berlin, 2016 2010 by MSB Matthes und Seitz BerlinVerlagsgesellschaft mbHHungarian translation Miklódy Dóra,Simon-Szabó Ágnes (Fenn-költ idő), 2019Hungarian edition Typotex, Budapest, 2019Engedély nélkül semmilyen formában nem másolható!ISBN 978 963 493 065 5

TARTALOMA fáradt Prométheusz (Előszó) / 7A neuronális erőszak / 9Túl a fegyelmező társadalmon / 21A mélyreható unalom / 28Vita activa / 34A látás pedagógiája / 43A Bartleby-eset / 50A fáradtság társadalma / 59FüggelékA kiégés társadalma / 71Fenn-költ idő(Ünnep az ünnepek nélküli korban) / 95

A FÁRADTPROMÉTHEUSZElőszóPrométheusz mítoszát korunk teljesítő alanyánaklelki berendezkedése, az önmagával szembenierőszak, a saját maga ellen hadakozás jeleneteként is fölfoghatjuk. A teljesítő alany, aki magátszabadnak gondolja, a valóságban meg vanláncolva, akárcsak Prométheusz. A sas, melyújra meg újra kinövő máját marcangolja, az alteregója, akivel harcol. Innen nézve Prométheuszés a sas viszonya egy önmagára irányuló, önkizsákmányoló kapcsolat. A máskor érzéketlenmáj fájdalma a kimerültségé. Így Prométheuszon – az önkizsákmányolás énjén – úrrá leszegy végeláthatatlan fáradtság. Ő a megfáradttársadalom ősalakja.Kafka Prométheusz című, rejtjelezett elbeszélésében érdekesen értelmezi újra a mítoszt:„Belefáradtak az istenek, belefáradtak a sasok,7

fáradtan összezárult a seb.”1 Kafka egy gyógyítófáradtságot lebegtet meg előttünk, egy olyanfáradtságot, amely nem feltépi a sebeket, hanem behegeszti azokat. Fáradtan összezárult aseb. Jelen esszé is a gyógyító fáradtság vizsgálatához irányít. Ez a fáradtság nem a gátlástalanfegyverkezésből, hanem az én barátságos leszereléséből ered.1Franz Kafka: Az átváltozás. In uő: Válogatott elbeszélések.Budapest, Európa, 2010. 241. Tandori Dezső ford.8

A NEURONÁLISERŐSZAKMinden kornak megvan a maga vezető betegsége. Így létezett például egykoron a baktériumok kora, ami azonban, legkésőbb azantibiotikumok feltalálásakor, véget ért. Annak ellenére, hogy tagadhatatlanul tartunkegy influenzajárványtól, ma mégsem a vírusokkorában élünk. Hisz azt az immunológiai technikának köszönhetően már magunk mögötthagytuk. A kezdődő 21. századot patológiailagnem a baktériumok és nem is a vírusok, hanema neuronok határozzák meg. Az idegi alapú betegségek, úgymint a depresszió, a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD), a borderlineszemélyiségzavar (BPD) vagy a burnout-szindróma (BS), alkotják a 21. század eleji patológiatájképét. Ezek nem megfertőződések, hanemösszeomlások; nem az immunológiailag külsődleges negativitása, hanem a pozitivitás túltengése váltja ki őket. Így tehát megkerülnek9

minden olyan technikát, amelyek az idegennelvaló megküzdésre hagyatkozhatnának.Az elmúlt évszázad az immunológia kora volt.Egy olyan időszak, melyben elvégezték a kintés a bent, a barát és az ellenség vagy a saját ésaz idegen pontos különválasztását. A hidegháború is ezt az immunológiai sémát követte. Azimmunológia múlt századi paradigmáját pedigcserében a hidegháború szótárának katonaiszabályzata vezérelte. A támadás és a védekezés határozta meg az immunológiai cselekvést.Egy efféle immunológiai hajlam, ami a szűkebbbiológián túlnyúlva össztársadalmi szinten is hat,bizonyos mérvű vakságot hordoz: védekezünkminden ellen, ami külső. Az immunvédelemtárgya a kinti Idegen mint olyan. Talán nem isellenséges, talán nem jelent semmiféle veszélyt,a Másságát alapul véve mégis kiiktatjuk.Az utóbbi időkben mintha megsokasodtakvolna a társadalom nyíltan immunológiai mintákra építő magyarázatai. Az immunológiai diskurzus időszerűségét mégsem kellene annakjeleként venni, hogy a ma társadalma mindenkorábbinál inkább az immunológia képére szerveződik. Az, hogy egy paradigma a reflexiók tárgyává válik, gyakran pont a hanyatlásának jele.Egy ideje már észrevétlenül zajlik a háttérbenegy további paradigmaváltás. A hidegháború10

vége épp egybeesett ennek a paradigmaváltásnak a beköszöntével.2 A társadalom mindinkább olyan felállásban tűnik újólag elénk, amiaz immunológia szervezeti és védekezési sémája alól egyformán kivonja magát: a másságés az idegenszerűség eltűnésével jellemezhető.A Másság az immunológia alapkategóriája. Minden immunreakció a Másságra adott egy-egyválasz. Manapság viszont a Másság helyébe aKülönbözőség lépett, ami eközben nem vált kiimmunreakciót. A posztimmunológiai, vagyis2Érdekes kölcsönhatást találunk a társadalmi és a biológiaidiskurzusok között. Még a tudományok sem mentesek olyanirányvételektől, melyek tudományon kívüli eredetűek. Így ahidegháború lezárultával az orvosi immunológiában is paradigmaváltás következett be. Az amerikai Polly Matzingerelvetette a korábbi évtizedek immunológiai sémáját. Az őmodellje szerint az immunrendszer nem az „én” és a „nem-én”,vagyis a saját és az idegen között tesz különbséget, hanema „baráti” és a „veszélyes” mentén (lásd Friendly and dangerous signals: is the tissue in control?, Nature Immunology,8/1., 2007, 11–13.). Az immunvédelem tárgya már nem azidegenszerűség vagy a Másság mint olyan. Csak azok azidegen behatolók kerülnek leküzdésre, amelyek destruktívanviselkednek a belső, „belföldi” térben. Ameddig az idegene tekintetben nem vonja magára a figyelmet, addig az immunvédelem nem törődik vele. Matzingers elgondolásábóllevezetve a biológiai immunrendszer vendégszeretőbb, mintezelőtt feltételeztük. Ugyanis a xenofóbia ismeretlen a számára. Innen nézve intelligensebb az emberi társadalmaknál.A xenofóbia egy betegesen felfokozott immunválasz, amelysaját fejlődésünket károsítja.11

posztmodern különbség senkit sem betegítmeg. Immunológiailag szólva: az Ugyanazt képviseli.3 A különbségből mintegy hiányzik az idegenszerűség tüskéje, ami heves immunreakciótválthatna ki. Az idegenszerűség is a fogyasztásegyik formájává szelídül. Az idegen utat nyit azegzotikumra, a turista pedig beutazza. A turista– vagyis a fogyasztó – immár nem immunológiaialany.Így Roberto Esposito is egy téves előfeltevéssel alapozza meg saját immunitas-elméletét,amikor megállapítja:„Vegyük az utóbbi évek bármely napilapját, a főcímek, akár ugyanazon oldalon, egymással összenem függő hírekről számolnak be. Mi a közös ejelenetekben: egy új járvány kitörése ellen harcolnak, szembeszállnak egy emberi jogok megsértésével vádolt külföldi államfő kiadatására irányulókérelemmel, megerősítik az illegális bevándorlást megakadályozó védvonalakat és fellépnek alegújabb számítógépes vírus elterjedése ellen?Semmi, mindaddig, míg azokat a saját – egymás3Heidegger gondolkodásmódja is magán viseli az immunológia bélyegét. Így határozottan elveti az Azonosat, és azUgyanazt állítja szembe vele. Az Azonossal ellentétben azUgyanaz rendelkezik azzal a bensővel, ami minden immunreakció alapja.12

tól elzárt – rovatukban olvassuk: orvostudomány,jog, társadalompolitika és számítástechnika. Demáris másként látjuk a dolgokat, amint egy olyanértelmezési mezővel fedjük őket, melynek éppabban rejlik a sajátossága, hogy átlósan metsszeaz elkülönülő diskurzusokat, és közös síkra hozza azokat. Ahogy az e kötet címéből is kiderül,ezt az »immunizálás« kategóriájába sorolom. (.)A fent említett események, eltekintve lexikális eltéréseiktől, mind egy kockázatra adott védekezőreakciót hívnak elő.”4Az Esposito által említett események egyikesem utal arra, hogy egy immunológiai korszakközepén járnánk. Manapság már az úgynevezett „bevándorló” sem immunológiailag Más,vagy az a nyomatékos Idegen, aki ismeretlenveszélyeket rejteget, akitől tartani kellene.A bevándorlókra vagy menekültekre inkábbteherként tekintenek, semmint külső fenyegetésként. A számítógépes vírusok okoztaproblémákra sem reagál már olyan élénkena társadalom. Nyilván aligha véletlen, hogyEsposito immunológiai elemzésében nem ajelen problémáival, hanem kivétel nélkül a múlttémáival foglalkozik.4Roberto Esposito: Immunitas. Schutz und Negation desLebens. Berlin, Diaphanes, 2004. 7.13

TARTALOM A fáradt Prométheusz (Előszó) / 7 A neuronális erőszak / 9 Túl a fegyelmező társadalmon / 21 A mélyreható unalom / 28 Vita activa / 34 A látás pedagógiája / 43 A Bartleby-eset / 50 A fáradtság társadalma / 59 Függelék

Related Documents:

Independent Personal Pronouns Personal Pronouns in Hebrew Person, Gender, Number Singular Person, Gender, Number Plural 3ms (he, it) א ִוה 3mp (they) Sֵה ,הַָּ֫ ֵה 3fs (she, it) א O ה 3fp (they) Uֵה , הַָּ֫ ֵה 2ms (you) הָּ תַא2mp (you all) Sֶּ תַא 2fs (you) ְ תַא 2fp (you

akuntansi musyarakah (sak no 106) Ayat tentang Musyarakah (Q.S. 39; 29) لًََّز ãَ åِاَ óِ îَخظَْ ó Þَْ ë Þٍجُزَِ ß ا äًَّ àَط لًَّجُرَ íَ åَ îظُِ Ûاَش

Collectively make tawbah to Allāh S so that you may acquire falāḥ [of this world and the Hereafter]. (24:31) The one who repents also becomes the beloved of Allāh S, Âَْ Èِﺑاﻮَّﺘﻟاَّﺐُّ ßُِ çﻪَّٰﻠﻟانَّاِ Verily, Allāh S loves those who are most repenting. (2:22

KHADER M, P G ASST IN COMMERCE GHSS BRAMMAKUNDAM VILLUPURAM DT – 94863 35786 Ït thlif¡fhf¡ ru¡nf‰¿ brš»wh . Ït thlif¡fhfnth mšyJ Ïytrkhfnth ru¡nf‰¿ bršth . Ït jh‹ V‰¿ bršY« bghU fS¡F¡ fh ÕL jUeuhf brašgL»wh . ÏtuJ ftd¡ Fiwthnyh mšyJ Ãw têænyh ru¡FfS¡F V‰gL« nrj« mšyJ ÏH ÉF bghJ ru¡nf‰¿ bghW gh»wh . jå ru¡nf .

found in API RP 500, API RP 505 and NFPA 497 are examples of the direct example approach method. This approach utilizes engineering judgment to determine the extent of the hazardous area classification. The diagrams and the boundary distances utilized are selected based on the type of installation, volume and properties of the hazardous gases/vapors. The second ANSI method, less commonly used .

The handbook Architectural Graphic Standards was first published in 1932, the same year and in the same city that the exhibition The International Style opened at The Museum of Modern Art in New York. The coincidence of these two events underscores the bifur cation in modern architectural practice between appearance and function. While the show emphasized formal composi tional principles to .

PRESCRIBED TEXT BOOK : Beste Freunde B 1.1 (Lessons 1-5) (Hueber Publications, Published in India by Goyal Publishers) SUGGESTED REFERENCES : Team Deutsch 2/1 Planet 2 Ping Pong 2 DVD- Wir Live Langenscheidt Euro Dictionary K.M. Sharma; German-Hindi/ Hindi- German Dictionary. Rachna Publishing House

Publication August 7th, 2014: MSc Thesis: Tyre pressure and Axle load surveys of Heavy vehicles and the implications in Northern Corridor, RWANDA. Page 2 of 8 Curriculum Vitae of Jean Bosco NIZEYIMANA Post Graduate Courses Education Institution Post graduate courses Date University of Rwanda University of Rwanda University of Rwanda University of Rwanda University of Rwanda University of .