SREDNJA ŠKOLA, II RAZRED GEOGRAFIJA

3y ago
114 Views
5 Downloads
370.27 KB
6 Pages
Last View : 6d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Roy Essex
Transcription

SREDNJA ŠKOLA, II RAZREDGEOGRAFIJA

1.Samo dvije, od unutrašnjih planeta Sunčevog sistema, imaju satelite.To su:a) Zemlja i Saturnb) Zemlja i Marsc) Saturn i Urand) Uran i Neptun2.Litosfera (Zemljina kora) je prvi omotač Zemlje prosječne debljine oko:a) 25 kmb) 40 kmc) 55 kmd) 70 km3.Mjereći od morskog dna gdje su nastali (dubina oko 5 000 m) pa donajviših vrhova (visine su preko 4 000 m) vulkani Manua Kea i Manua Loasu najviša uzvišenja na Zemlji. Nalaze se:a) na Havajimab) na Javic) na Sumartid) na Portortiku4.Na slikama su oblici reljefa koji nastaju procesom raspadanja stijena.Na prvoj slici je stjenoviti stub koji štrči iznad okolnog prostora, može bitivisok do nekoliko desetina metara - to je ostenjak.Na drugoj slici je akumulacija odronjenog stijenja koja se uglavnomformira ispod točila, a zove se sipar.5.Insolacija je dužina direktnog Sunčevog zračenja na Zemlju tokomobdanice. Mjeri se urađajem koji se naziva:a) termografb) pluviografc) higrografd) heliograf6.Po načinu postanka razlikujemo nekoliko vrsta magli. Vazduh koji zimidolazi sa toplog mora na hladno kopno fromira takozvanu primorskumaglu. Zimi, kada poslije toplih dana nastupe vedre noći nastaju

radijacione magle, a kada se u velikim gradovima magla pomiješa sazagađujućim česticama u vazduhu tada nastaje smog.7.Pojedini tipovi vrela u kraškim terenima izazivaju posebnu pažnju, kaošto su izvori iz kojih voda ističe sa prekidima, koji mogu biti od nekolikominuta do nekoliko časova ili dana. Ova vrela se nazivaju:a) intermitentni izvorib) vruljec) estaveled) arteška izdan8.Na slikama je jedan od najatraktivnijih kanjona u Crnoj Gori, odlikujese vertikalnim stranama visine nekoliko stotina metara i male širine, dug je9 km. Nalazi se na pritoci Morače koja se zove:a) Mala Rijekab) Slatinac) Mrtvicad) Cijevna9.Grad koji se nalazi u kotlini, koja je, ustvari, valov pleistocenog lednikanajvećeg na Balkanu, je Plav.10.Grbalj predstavlja sinklinalu izgrađenu od flišnih stijena. Na jugoistokuse završava zalivom i plažom Jaz, a na sjeverozapadu Tivatskim poljem.11.Stanovništvo Crne Gore spada u kategoriju starog, sa prosječnomstarošću stanovništva od 37,2 godine. Prosječna starost stanovništva popolu je različita. Kod ženskog stanovništva je veća i iznosi 38,4 godina.12. Turističko-rekreativni kompleks na padinama Krnova nalazi se na 1 300m nadmorske visine, posjeduje 4 smučarske staze i 3 ski-lifta. Toje:a) Jezerineb) Turjakc) Lokved) Vučje

13. Nalinijama pored broja upiši nazive gradskih naselja u opštini HercegNovi sa karte:Igalo12Herceg Novi3Zelenika4Bijela14. Na slikama su detalji iz jedne države u okruženju., nalazi se na dodirusrednje i južne Evrope. Ona je panonska, planinsko-kotlinska, alpska iprimorska zemlja, površine oko 20 000 km². To je Slovenija.15.Na slikama je najdublje jezero na svijetu (1 637 m), poznato i pobogatom živom svijetu sa preko 1 600 biljinh i životinjskih vrsta. U njemu senalazi preko 2 700 vrsta riba, od čego preko 60 endemičnih vrsta, zato gas pravom nazivaju „svjedokom istorije Zemlje”. To je :a) Bajkalskob) Kaspisjkoc) Ladogad) Tajmirsko16.U Aziji živi preko 60% svjetskog stanovništva, zbog toga ne iznenađujepodatak da u njoj ima preko :a) 50b) 100c) 150d) 200 milionskih gradova.17. Na linijama iza kvadratića upiši naziv države sa karte na slajdu:1Etiopija2Somalija3Uganda4Kenija

18. StarosjediociSjeverne Amerike su Indijanci i Inuiti (Eskimi). Oni danasčine:a) 1%b) 5%c) 10%d) 25% stanovništva19.Tropski sjever Južne Amerike je bogat naftom, posebno jednanjegova država koja je uz Meksiko najveći izvoznik nafte u Americi. To je:a) Venecuelab) Gvajanac) Kolumbijad) Surinam20.Najrazvijenije države Okeanije su Novi Zeland koji ima razvijenostočarstvo i prehrambenu industriju i Nauru bogat fosfatima.

Zadatak1234567891011121314151617181920UkupnoBroj bodova1112131112114111411130

GEOGRAFIJA . 1. Samo dvije, od unutrašnjih planeta Sunčevog sistema, imaju satelite. To su: a) Zemlja i Saturn b) Zemlja i Mars c) Saturn i Uran d) Uran i Neptun 2. Litosfera (Zemljina kora) je prvi omotač Zemlje prosječne debljine oko: a) 25 km b) 40 km c) 55 km d) 70 km 3. .

Related Documents:

2. Geografija Evrope ( VII razred) 15% 3. Geografija vanevropskih kontinenata ( VIII razred) 30% 4. Geografija Crne Gore ( XIX razred) 35% [8] 5. ISPITNI PROGRAM 1. OPŠTA GEOGRAFIJA 1.1. UVOD U GEOGRAFIJU Ispitni ciljevi Učenik pokazuje da umije da: 1.1.1. zna predmet proucavanja geografije; .

2. 3. 4. Redni broj Područje i društvena geografija (VI razred) Geografija Evrope (VII razred) Geografija vanevropskih kontinenata (VIII razred) Geografija Bosne i Hercegovine (IX razred) Zastupljenost 30 % 20 % 20 % 30 % Broj zadataka 3 2 2 3 Tipovi zadataka Ispit sadrži različite tipove zadataka zatvorenog i otvorenog tipa. ZADACI .

zapisovanja števil (v vseh razredih), seštevanja in odštevanja števil (do 20 za prvi razred, do 100 za drugi razred in do 1000 za tretji razred), mnoţenja in deljenja števil (do 20 za prvi razred, do 100 za drugi razred in do 1000 za tretji razred). V drugem in tretjem razredu sva

Geografija je . mosna (dualna) znanost jer povezuje prirodne i društvene znanosti . Definicija i podjela geografije Geografija. je znanost o predmetima, pojavama i procesima u geosferi, njihovoj međuovisnosti te o funkcionalnom uređenju prostora i odnosu čovjeka i okoliša (11. str) Podjela geografije . 1. Opća geografija 2.

GEOGRAFIJA ZA UýENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA, 5. RAZRED Mišljenje Vijeüa roditelja: Pozitivno 2851 GEOGRAFIJA 5 udžbenik s radnom bilježnicom za 5. razred osnovne škole Silvija Krpes udžbenik s radnom bilježnicom 118.26 Alka script d.o.o. GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU Š KOLU Mišljenje Vijeüa roditelja: Pozitivno

Figure 1: Photographies de quelques amandes de Ricinodendron heudelotii (A) et de Garcinia kola (B) présentant divers symptômes de maladies post-récolte. RESULTATS Taux d'infection des amandes de Ricinodendron heudelotii et de Garcinia kola Les amandes de R. heudelotii et G. kola commercialisés dans les marchés des

Matematika i prvi strani jezik. Na takav način, moguće je steći najviše 50 bodova. Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 Hrvatski jezik 5 5 10,00 Matematika 5 5 10,00 Prvi strani jezik 5 5 10,00 Ukupno 50,00

This standard employs the principles of API 650; however, storage tank owner/operators, based on consideration of specific construction and operating details, may apply this standard to any steel tank constructed in accordance with a tank specification. This standard is intended for use by organizations that maintain or have access to engineering and inspection personnel technically trained .