PANDUAN DAN PERATURAN MENGISI DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN .

2y ago
55 Views
1 Downloads
808.40 KB
21 Pages
Last View : 2m ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Sasha Niles
Transcription

PANDUAN DAN PERATURAN MENGISI DOKUMEN TAWARANPINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULA PENDIDIKAN PTPTNKANDUNGANPERKARAMUKASURATLANGKAH 1 – CETAK DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN/ PINJAMAN SEMULA PENDIDIKAN PTPTN2LANGKAH 2 – SEMAK DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN/ PINJAMAN SEMULA PENDIDIKAN PTPTNLANGKAH 3 – SEDIAKAN SETEM HASILLANGKAH 4 – LENGKAPKAN MAKLUMAT DOKUMEN TAWARANPINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULAPENDIDIKAN PTPTN2-3LANGKAH 5 – PEMBATALAN SETEM HASIL3LANGKAH 6 – MENYEDIAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANGDIPERLUKAN MENGIKUT SENARAI SEMAK4LANGKAH 7 – HANTAR DOKUMEN TAWARAN PINJAMANPENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULA PENDIDIKANPTPTN4SYARAT KELAYAKAN SAKSI PELAJAR4CONTOH MELENGKAPKAN DOKUMEN PERJANJIAN15 - 20

LANGKAH 1 - CETAK DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULAPENDIDIKAN PTPTN1. Sila cetak dokumen tawaran daripada laman web yang mengandungi dokumen-dokumen berikut :a)b)Senarai Semak DokumenSurat Tawaran Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikani.Akuan Penerimaanii.Surat Kebenaran 1 / 2 / 3c) Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikand) Dokumen Lampiran Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikane) Lampiran A- Akuan Terimaan Surat Tawaran dan Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan/ Pinjaman SemulaPendidikan2. Pelajar perlu menyediakan Dua (2) set dokumen yang merangkumi perkara b), c) dan d) di atas. Bagi perkara a) dane) hanya satu set.3. Setiap cetakan dokumen tawaran mestilah menggunakan kertas putih bersaiz A4 (80 gsm) dengan menggunakan satu mukakertas untuk setiap satu (cetakan tidak dilakukan pada muka hadapan dan belakang pada helaian yang sama. Dakwatcetakan hendaklah berwarna hitam.Peringatan :Satu (1) set salinan perlu dicetak terus daripada komputer manakala set salinan kedua boleh dibuat salinan pendua (fotostat)sebelum pengisian dilakukan. Kedua-dua set tersebut perlu diisi dan ditandatangani oleh PELAJAR dan SAKSI.LANGKAH 2 - SEMAK DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULAPENDIDIKAN PTPTN1.Sila semak butir-butir diri serta maklumat pengajian dan pinjaman seperti yang terdapat di dalam cetakan DokumenTawaran pinjaman Pendidikan PTPTN.2.Hanya pindaan pada ejaan Nama, Alamat, Nama Bank dan Nombor Akaun Bank yang dibenarkan. Pindaan hendaklahdibuat pada Surat Tawaran Pinjaman serta mengisi Borang Pindaan Maklumat (boleh diperolehi di dalam laman webPTPTN – www.ptptn.gov.my ). Setiap pindaan mestilah disertakan dengan salinan dokumen sokongan.3. Pindaan selain daripada maklumat yang dijelaskan di para 2 di atas adalah tidak dibenarkan. Pelajar perlu membuatpermohonan baru sekiranya terdapat pembetulan pada maklumat tersebut.LANGKAH 3 - SEDIAKAN SETEM HASILSetem Hasil bernilai RM10.00 d i sediakan sebanyak dua ( 2 ) keping ia i t u RM 10 . 00 bagi setiap set Dokumen Perjanjian PinjamanPendidikan.LANGKAH 4 – LENGKAPKAN MAKLUMAT DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN /PINJAMAN SEMULA PENDIDIKAN PTPTNHanya boleh menggunakan pen/pen mata bulat (ball point) BERDAKWAT HITAM atau BIRU sahaja. Pastikan hanya satu warna pendigunakan.Setiap dokumen hendaklah DITULIS DENGAN TANGAN dan BERHURUF BESAR.Jika berlaku KESILAPAN semasa MENGISI DOKUMEN TAWARAN, pelajar perlu gariskan satu garisan lurus dan turunkantandatangan ringkas di sebelah kanan setiap pembetulan (dilarang sama sekali menggunakan sebarang getah atau cecairpemadam (liquid paper).2

Kaedah mengisi DOKUMEN PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN:AKUAN PENERIMAAN, SURAT KEBENARAN 1, SURAT KEBENARAN 2 dan SURAT KEBENARAN 3Pelajar perlu menurunkan TANDATANGAN PELAJAR dan mengisi TARIKH PERJANJIAN ditandatangani di ruangan yangdisediakan.PERJANJIAN PINJAMANPelajar perlu menyemak maklumat pada JADUAL PINJAMAN.Pelajar perlu menurunkan TANDATANGAN PELAJAR di ruangan yang disediakan.Pelajar perlu memastikan butir-butir maklumat saksi dilengkapkan termasuk TANDATANGAN SAKSI. Sila rujuk Syarat KelayakanSaksi Pelajar di mukasurat 4.Sila kosongkan TARIKH PERJANJIAN pada bahagian (i) Jadual Pinjaman.LAMPIRAN PERJANJIAN PINJAMANPelajar perlu menurunkan tandatangan ringkas pada setiap muka suratpada ruangan yang disediakan.LAMPIRAN A – AKUAN TERIMAAN SURAT TAWARAN DAN DOKUMEN PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMANSEMULA PENDIDIKAN PTPTNPelajar perlu menurunkan TANDATANGAN dan menulis TARIKH perjanjian ditandatangani di ruangan yang disediakan.Sila kosongkan tarikh serahan. Tarikh tersebut akan diisi/dimaklumkan oleh pegawai PTPTN ketika sesi serahan berlangsung diIPT.LANGKAH 5 – PEMBATALAN SETEM HASILSETEM HASIL bernilai RM10.00 hendaklah ditampal di sudut kanan atas di muka hadapan Dokumen Perjanjian PinjamanPendidikan/Pinjaman Semula Pendidikan (muka surat 6/14) pada kedua-dua set (di ruangan yang disediakan).Contoh: Sila rujuk Rajah 1. Urusan pembatalan Setem Hasil akan dilakukan oleh PTPTN.Rajah 13

LANGKAH 6 – MENYEDIAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN MENGIKUTSENARAI SEMAKD okumen sokongan perlu disediakan dan disusun sepertimana yang dinyatakan di dalam Senarai Semak. Hanya satu (1) salinandokumen sokongan diperlukan.Salinan dokumen sokongan hendaklah disediakan dengan menggunakan kertas BERSAIZ A4 berwarna putih dan tidak perludisahkan. Salinan dokumen sokongan hendaklah dipalang dua (2) garisan lurus dan ditulis “Kegunaan PTPTN Sahaja”.LANGKAH 7 – HANTAR DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMANSEMULA PENDIDIKAN PTPTNDokumen yang telah dilengkapkan dan perlu dikembalikan segera kepada PTPTN ialah:a)Senarai Semak Dokumen dan Lampiran A- Akuan Terimaan Surat Tawaran dan Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan /Pinjaman Semula Pendidikan – satu (1) setb)Dua (2) set bagi setiap dokumen berikut:*i. Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan ;ii. Akuan Penerimaan;iii. Surat Kebenaran 1, 2 dan 3 ;iv. Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan yang telah dilekatkan Setem Hasilv. Dokumen Lampiran Pinjaman Pendidikan;* Nota: Setiap satu set adalah untuk Pelajar dan PTPTN. Satu set salinan pelajar akan diserahkan kepada pelajar setelah pegawaiPTPTN melengkapkan ruangan di mukasurat 8/14.c)Maklumat Permohonan Pinjamand)Dokumen sokongan yang diperlukan mengikut Senarai Semake)Dokumen di atas hendaklah disusun mengikut senarai semak dan DISERAHKAN kepada P TPTN semasa Sesi Serahandan Penerimaan Dokumen Perjanjian yang dihadiri oleh pegawai petugas PTPTN di IPT masing-masing. Pelajar yangtidak dapat hadir semasa sesi berkenaan hendaklah menyerahkan dokumen tersebut terus kepada Pejabat PTPTN yangberdekatan dalam tempoh sah laku yang ditetapkan.SYARAT KELAYAKAN SAKSI PELAJAR1.2.Saksi hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia.Individu yang layak menjadi SAKSI PELAJAR adalah seperti berikut:a) Wakil Rakyat/Senatorb) Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesionalc) Pengamal Undang-undangd) Jaksa Pendamaie) Pengetua/ Guru Besar (sekolah kerajaan sahaja)f) Pegawai Polis berpangkat ASP dan ke atas/ Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setarafdan ke atas.f) Ketua Kampung/ Penggawa/ Penghulu/ Ketua Masyarakat/ Sidang/ Pegawai PembangunanMukim/g) Pengerusi JKKK (Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung).h) Untuk SABAH dan Sarawak – Ketua Kaum/ Ketua Anak Negeri/ Kapitan/ Pemanca/ Pegawai Taman Sabah.i) Pegawai-pegawai IPTS yang mendapat kebenaran bertulis daripada PTPTN.3.Cop saksi hendaklah lengkap mempunyai nama, jawatan dan jabatan/alamat di mana pegawaibertugas).PERHATIAN !Pihak PTPTN berhak menolak dokumen yang tidak lengkap, tidak kemas, kotor dan terlalu banyakkesilapan serta saksi yang tidak layak.Dikemaskini sehingga 11 Ogos 20164

CONTOH DOKUMEN TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN PTPTN YANG LENGKAPSEMAKAN SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN MENGIKUT TURUTANNama PeminjamNombor Kad PengenalanInstitusi:::MUHAMMAD AMMAR BIN HASHIM950515045393UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (KAMPUS N PERJANJIAN1Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan2 Salinan2Akuan Penerimaan2 Salinan3Surat Kebenaran 1, 2 dan 32 Salinan4Perjanjian Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan2 Salinan5Lampiran Perjanjian Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan - Ditandatangan ringkasoleh Peminjam di setiap muka surat.Lampiran A - Akuan Terimaan Surat Tawaran dan Dokumen Perjanjian2 Salinan61 SalinanDOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN1.Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPTSatu (1) salinan perlu disediakan dengan menggunakan kertas BERSAIZ A4 berwarnaputih dan TIDAK PERLU DISAHKAN.Dipalang dua (2) garisan lurus dan ditulis “Kegunaan PTPTN Sahaja”.1 Salinan"Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mempastikan bahawa kursus pengajian yang diikuti telah diluluskan pihakberkaitan dan syarat kelayakan masuk kursus telah dipatuhi. PTPTN berhak untuk membatalkan kelulusan tawaran pinjamansekiranya berlaku ketidakpatuhan syarat kelayakan masuk, terdapat perbezaan maklumat permohonan dan tidak memenuhisyarat yang telah ditetapkan."Dokumen perjanjian yang lengkap diisi berdasarkan panduan pengisian hendaklah diserahkan kepada PTPTN dalam tempoh14 hari daripada tarikh surat tawaran. Dokumen perjanjian yang tidak mematuhi panduan pengisian akan ditolak dan perludikembalikan semula kepada PTPTN dalam tempoh sah laku. Dokumen perjanjian yang telah melebihi tempoh sahlaku akandibatalkan. Peminjam dikehendaki membuat permohonan baharu sekiranya masih berminat untuk mendapatkan pinjamanPTPTN.Untuk kegunaan PTPTN sahaja:STATUS PERMOHONAN: TERIMA / TOLAKCatatan:Disemak oleh (Pegawai PTPTN):.Tarikh: .10. / .04. / .2016.syarifah(Nama Pegawai & Cop Rasmi JawatanSyarifah binti AliPenolong Pegawai TadbirPerbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional5

BD2-6E61-2CD9-E77F-2095-D839PTPTN-P-03/24-2016 Pin.2Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)Tingkat Bawah, Menara PTPTNBlok D, Megan Avenue IINo. 12, Jalan Yap Kwan Seng50450 Kuala LumpurMUHAMMAD AMMAR BIN HASHIMNOMBOR SURATTAWARANTARIKHNO 31 JALAN INDAH 10TAMAN PENGKALAN IMPIAN78000 ALOR GAJAHTel Careline: 03-2193 3000Laman Web: www.ptptn.gov.myAduan: MELAKASURAT TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULA PENDIDIKANSukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan adalah ditawarkan Pinjaman Pendidikan/ Pinjaman Semula Pendidikan Perbadanan Tabung PendidikanTinggi Nasional (PTPTN) berasaskan kaedah Ujrah (Upah). Maklumat tawaran seperti berikut:(i)INSTITUSI(ii)JURUSAN(iii)KURSUS /PROGRAM(iv)(v)(vi)(vii)JENIS PENGAJIANPERINGKAT PENGAJIANTEMPOH PENGELUARAN PINJAMANJUMLAH PINJAMAN YANG DILULUSKANa. PENYELESAIAN PINJAMANTERDAHULUb. TAKAFULc.(viii)(ix)UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (KAMPUS GOMBAK,SELANGOR)SASTERABAKI PINJAMAN AKAN DIBAYARTEMPOH BAYARAN BALIKUPAH PENGURUSAN PINJAMANSEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA ILMU WAHYU & WARISANISLAM (USULUDDIN & PERBANDINGAN AGAMA) (KEPUJIAN)SEPENUH MASAIJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA10 SEMESTERRM 23402.68RMRMRM15 TAHUNRM 3,510.40(JUMLAH PINJAMAN YANG DILULUSKAN X 1% SETAHUN X TEMPOH BAYARAN BALIK)(x)ANSURAN BULANAN(xi)CARA BAYARAN BALIKRM 149.52 SELAMA 180BULANPEMINJAM YANG BEKERJA HENDAKLAH MEMBAYAR ANSURAN BULANAN MELALUIMAJIKAN MASING-MASINGPTPTN BERHAK MENGUBAH CARA BAYARAN BALIK DENGAN MEMBERI NOTISBERTULIS KEPADA TUAN/PUAN2. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran ini, sila lengkapkan Dokumen Perjanjian dan kembalikannya bersama-sama dokumen sokongankepada PTPTN dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat ini. Sekiranya dokumen-dokumen tersebut tidak dikembalikan dengan lengkap dalam tempohtersebut, tawaran ini boleh dibatalkan oleh PTPTN atas budi bicara mutlaknya.3.Walau apa pun peruntukan di dalam surat ini, PTPTN berhak meminda syarat-syarat dan terma-terma yang ditetapkan pada bila-bila masaberdasarkan keperluan tertentu dan tuan/puan adalah tertakluk kepada pindaan-pindaan tersebut. PTPTN juga berhak menarik balik tawaran ini tanpaperlu memberi sebarang sebab.Sekian, terima kasih."BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"Saya yang menurut perintah,(RUSYAIZUL BIN HUSAIN)b.p. Ketua EksekutifPerbadanan Tabung Pendidikan Tinggi NasionalDokumen ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan"Dana Pendidikan Pemangkin Pembangunan 9

BD2-6E61-2CD9-E77F-2095-D839PTPTN-P-03/24-2016 Pin.2AKUAN PENERIMAANNAMA PEMINJAMMUHAMMAD AMMAR BIN HASHIMNOMBOR KAD PENGENALAN950515045393KURSUS / PROGRAMNOMBOR SURAT TAWARANSEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA ILMU WAHYU &WARISAN ISLAM (USULUDDIN & PERBANDINGAN AGAMA)(KEPUJIAN)UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (KAMPUSGOMBAK, SELANGOR)2016/05813318TARIKH SURAT TAWARAN06/04/2016NOMBOR AKAUN BANK04020009211738NAMA BANKBANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (BMMB)INSTITUSISaya seperti nama di atas telah membaca dan memahami segala syarat dan terma Pinjaman seperti yang dinyatakan di dalamSurat Tawaran Pinjaman / Pinjaman Semula Pendidikan mengikut nombor dan tarikh surat tawaran yang tertera di atas.Saya bersetuju menerima tawaran Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan TinggiNasional berasaskan kaedah Ujrah (Upah) seperti yang terkandung dalam surat tawaran tersebut.Saya juga mengesahkan bahawa nombor kad pengenalan, kursus/program dan institusi, nombor akaun dan nama bank yang terteradi atas adalah betul.ammarTandatangan :.Tarikh :.10. /.04. 9

BD2-6E61-2CD9-E77F-2095-D839PTPTN-P-03/24-2016 Pin.2SURAT KEBENARAN 1NAMA PEMINJAMMUHAMMAD AMMAR BIN HASHIMNOMBOR KAD PENGENALAN950515045393ALAMATNO 31 JALAN INDAH 10TAMAN PENGKALAN IMPIAN78000 ALOR GAJAHMELAKATarikh.10. / .04. / .2016.Kepada:Tuan,KEBENARAN/KEIZINAN MENGHUBUNGI LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI/KUMPULAN WANG SIMPANANPEKERJA/PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL/BANK/MANA-MANA AGENSI LAIN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMATBERKAITAN PEMINJAMNOMBOR SURAT TAWARAN :2016/05813318TARIKH :06/04/2016Saya seperti nama di atas, membenarkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk menghubungi agensiagensi yang tersebut di atas bagi tujuan mendapatkan maklumat berkaitan saya pada bila-bila masa diperlukan.2. Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat-syarat Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikanyang diluluskan oleh PTPTN mengikut Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan seperti di atas.Sekian, terima kasih.Yang ----(Tandatangan 839

BD2-6E61-2CD9-E77F-2095-D839PTPTN-P-03/24-2016 Pin.2SURAT KEBENARAN 2NAMA PEMINJAMMUHAMMAD AMMAR BIN HASHIMNOMBOR KAD PENGENALAN950515045393ALAMATNO 31 JALAN INDAH 10TAMAN PENGKALAN IMPIAN78000 ALOR GAJAHMELAKATarikh.10. / .04. / .2016.Kepada:Tuan,KEBENARAN/KEIZINAN PEMOTONGAN GAJI KEPADA MAJIKAN BERKENAAN UNTUK BAYARAN BALIK PINJAMANPENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULA PENDIDIKAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)NOMBOR SURAT TAWARAN :2016/05813318TARIKH :06/04/2016Saya seperti nama di atas, dengan ini bersetuju memberi kebenaran/keizinan kepada tuan supaya memotong sebahagian/sejumlahamaun yang ditentukan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) daripada gaji saya untuk dibayar kepadaPTPTN sebagai bayaran balik Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan PTPTN.2.Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat-syarat Pinjaman Pendidikan / Pinjaman SemulaPendidikan yang diluluskan oleh PTPTN mengikut Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan seperti di atas.3.Surat ini sah sehingga keseluruhan Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan tersebut dilunaskan.Sekian, terima kasih.Yang ----(Tandatangan 839

BD2-6E61-2CD9-E77F-2095-D839PTPTN-P-03/24-2016 Pin.2SURAT KEBENARAN 3NAMA PEMINJAMMUHAMMAD AMMAR BIN HASHIMNOMBOR KAD PENGENALAN950515045393ALAMATNO 31 JALAN INDAH 10TAMAN PENGKALAN IMPIAN78000 ALOR GAJAHMELAKATarikh.10. / .04. / .2016.Kepada:PENAJAJABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) / MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) / LAIN-LAINTuan,KEBENARAN/KEIZINAN PEMOTONGAN BIASISWA/DERMASISWA/PEMBIAYAAN/PINJAMAN/TAJAAN ATAU LAIN-LAINBENTUK BANTUAN KEWANGAN UNTUK BAYARAN BALIK PINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULA PENDIDIKANPERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)NOMBOR SURAT TAWARAN :2016/05813318TARIKH :06/04/2016Saya seperti nama di atas, dengan ini bersetuju memberi kebenaran/keizinan kepada tuan supaya memotong siswa/dermasiswa/pembiayaan/pinjaman/tajaan Pendidikan saya yang diperolehi selain daripada PTPTN untuk dibayar kepadaPTPTN sebagai bayaran balik Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan PTPTN.2.Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian syarat-syarat Pinjaman Pendidikan / Pinjaman SemulaPendidikan yang diluluskan oleh PTPTN mengikut Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan seperti di atas.3.Surat ini sah sehingga keseluruhan Pinjaman tersebut dilunaskan.Sekian, terima kasih.Yang ----(Tandatangan 3910

BD2-6E61-2CD9-E77F-2095-D839MUHAMMAD AMMAR BIN HASHIM (950515045393)PTPTN-P-03/24-2016 Pin.2PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONALPERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN / PINJAMAN SEMULA PENDIDIKAN1.PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian I Jadual Pinjaman ANTARAPerbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional suatu pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan TabungPendidikan Tinggi Nasional 1997 (kemudian daripada ini disebut "PERBADANAN") sebagai pihak pertama DENGAN Peminjam sepertiyang dinyatakan di dalam Bahagian II Jadual Pinjaman (kemudian daripada ini disebut "PEMINJAM") sebagai pihak kedua.PERJANJIAN INI adalah berasaskan kaedah Ujrah (Upah) di mana PERBADANAN sebagai Pemberi Khidmat Pengurusan PinjamanPendidikan / Pinjaman Semula Pendidikan akan mengenakan upah (kemudian daripada ini disebut "Upah Pengurusan Pinjaman")kepada PEMINJAM sebagai Penerima Pinjaman Pendidikan/ Pinjaman Semula Pendidikan.2. Sebagai balasan bagi Perkara-Perkara yang tersebut di dalam Lampiran Perjanjian Pinjaman Pendidikan / Pinjaman SemulaPendidikan, PERBADANAN dengan ini bersetuju untuk menguruskan Pinjaman Pendidikan / Pinjaman Semula PendidikanPEMINJAM seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian III Jadual Pinjaman (kemudian daripada ini disebut "Pinjaman Tersebut")dantertakluk kepada Fasal 1 (i) Lampiran Perjanjian (jika berkaitan), yang akan dikeluarkan secara berperingkat seperti yang dinyatakandalam Fasal 2 Lampiran Perjanjian ini untuk sepanjang tempoh pengeluaran Pinjaman yang telah diluluskan oleh PERBADANAN.Pinjaman tersebut akan dikeluarkan oleh PERBADANAN terus kepada akaun bank PEMINJAM, di bank seperti yang dinyatakan didalam Bahagian IV Jadual Pinjaman, yang disahkan oleh PEMINJAM bernombor seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian V JadualPinjaman atau lain-lain cara yang diputuskan lebih sesuai oleh PERBADANAN dari semasa ke semasa.3. PEMINJAM dengan ini bersetuju untuk membayar balik Pinjaman Tersebut beserta dengan Upah Pengurusan Pinjaman sepertiyang dinyatakan di dalam Bahagian VII Jadual Pinjaman kepada PERBADANAN dalam tempoh bayaran balik seperti yang dinyatakandi dalam Bahagian VIII Jadual Pinjaman bermula dari Tarikh Permulaan Bayaran Balik seperti yang dinyatakan di dalam

CONTOH MELENGKAPKAN DOKUMEN PERJANJIAN 5 - 20 . 2 . Nama Bank dan Nombor Akaun Bank yang dibenarkan. Pindaan hendaklah dibuat pada Surat Tawaran Pinjaman serta mengisi Borang Pindaan Maklumat (boleh diperolehi di dalam laman web . TARIKH SURAT TAWARAN 06/04/2016 NOMBOR AKAUN BANK 04020009211738

Related Documents:

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 200 Juta Jasa Konsultansi Rp 100 Juta 1. dokumen program/penganggaran 2. surat penetapan PPK 3. dokumen perencanaan pengadaan 4. RUP/SIRUP 5. dokumen persiapan pengadaan 6. dokumen pemilihan Penyedia 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya 8. dokumen serah terima hasil .

Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia ini menjelaskan gambaran umum dan ilustrasi normatif tentang Sumber Daya Manusia IAIN Ambon yang terdiri dari; peraturan rekrutmen dan seleksi, peraturan promosi jabatan, peraturan pelatihan dan pengembangan, peraturan kompensasi, peraturan terminasi/pemutusan hubungan kerja, peraturan

Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Asal Pindaan Pemotongan (P) OPR (PPPA) 04/2017 PPPA Nama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASA ARAHAN PERUBAHAN KERJA Kod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK27 No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGUR OPR (PPPA) 05/2017 PPPA - Nama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJA DAN

a. peraturan tertulis, pengertian “aturan tertulis” adalah sebagai lawan dari “aturan tidak tertulis” yang lebih terkenal dengan istilah “hukum adat” atau “hukum kebiasaan. peraturan tertulis juga berarti peraturan yang mempunyai bentuk atau format tertentu. Selain tertulis peraturan perundang-undangan juga harus

Pengertian Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama . ASAS HUKUM Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Tujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademik . ditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah Sarjana

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA 8 Dari 78 ELEMEN 6. DOKUMENTASI Pengendalian dokumen Pembuatan dokumen baru/revisi Orang yang ditunjuk meninjau dokumen dan menyetujui kecukupannya sebelum didistribusi Dokumen juga ditinjau, update dan setujui

A First Course in Scientific Computing Symbolic, Graphic, and Numeric Modeling Using Maple, Java, Mathematica, and Fortran90 Fortran Version RUBIN H. LANDAU Fortran Coauthors: KYLE AUGUSTSON SALLY D. HAERER PRINCETON UNIVERSITY PRESS PRINCETON AND OXFORD