DOKUMEN SEBUTHARGA - Penang

1y ago
35 Views
1 Downloads
299.69 KB
54 Pages
Last View : 22d ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Casen Newsome
Transcription

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESANEGERI PULAU PINANGDOKUMEN SEBUTHARGANO. RUJ. SEBUTHARGA :JPBD/01/0506/8TAJUK:SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MELERAI,MENGIMBAS, MENJILID DAN MEWUJUDKANDAFTAR RUJUKAN DOKUMEN eRAYUAN SERTAMEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHPERKAKASAN eRAYUANTARIKH TUTUP:14 September 201212.00 TengahariURUSETIA :JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESANEGERI PULAU PINANGTINGKAT 57 KOMTAR10000 PULAU PINANG1

SENARAI KANDUNGANBILPERKARAMUKASURAT1Senarai Kandungan2Kenyataan Tawaran Sebutharga3Senarai Semak4LAMPIRAN A: Lampiran Q5LAMPIRAN A1: Arahan Kepada Pembida6LAMPIRAN A2: Syarat-syarat Am Sebutharga15-19LAMPIRAN A3i: Asas Rujukan PerlaksanaanProjek20-33723-45-67-1011-148LAMPIRAN A3ii : Statistik Fail – Faii LembagaRayuan 1991 - 19929LAMPIRAN A4: Borang Sebutharga35 -36LAMPIRAN A5: Spesifikasi TeknikalSebutharga37-4611LAMPIRAN A6: Jadual Harga Tawaran4712LAMPIRAN A7i : Surat Akuan Pembida4813LAMPIRAN A7ii : Surat Akuan Pembida Berjaya491014LAMPIRAN B: Keterangan MengenaiPembidaLAMPIRAN B1: SenaraiPerkhidmatan/PerbekalanYang Sedang Dan TelahDilaksanakan53: Format Kertas CadanganSebutharga54151634LAMPIRAN C250-52

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANGKENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGAKOD SEBUTHARGA : JPBD/01/0506/8Tawaran adalah dipelawa kepada penyebutharga tempatan yang berdaftardengan Sistem e-Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang danKementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 210102, 210103dan 210104 dalam bidang perkhidmatan yang masih sah tempoh lakunya bagimenyertai tawaran sebutharga berikut:SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MELERAI, MENGIMBAS, MENJILIDDAN MEWUJUDKAN DAFTAR RUJUKAN DOKUMEN eRAYUAN SERTAMEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHPERKAKASAN eRAYUAN1.Penyebutharga dikehendaki mendaftar dengan e-Perolehan, JabatanKewangan Negeri Pulau Pinang. Hanya penyebutharga yang berdaftar bolehmemuat turun Dokumen sebutharga melalui laman web tersebut. Dokumensebutharga boleh dibeli dengan harga RM10.00 secara online dan dimuatturun melalui Sistem e-Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang(http://ep.penang.gov.my) mulai 4 September 2012 (Selasa).2.Semua penyebutharga yang berminat menyertai sebutharga ini adalahdiwajibkan untuk menghadiri sesi taklimat yang akan diadakan pada 10September 2012 (Isnin), jam 10.00 pagi, bertempat di Bilik MesyuaratJabatan Perancang Bandar Dan Desa Pulau Pinang, Tingkat 57, KOMTAR,10000 Pulau Pinang.3.Dokumen sebutharga yang lengkap diisi mestilah diserahkan bersamasama maklumat-maklumat yang dikehendaki dan dimasukkan ke dalam sampulsurat berlakri, bertulis tajuk dan no. sebutharga serta hendaklah dimasukkan kedalam Peti sebutharga JPBD/01/0506/8 yang ditempatkan di JabatanPerancang Bandar Desa Negeri Pulau Pinang, Tingkat 57, Kompleks Tun AbdulRazak (KOMTAR), 10000 Pulau Pinang sebelum jam 12.00 tengahari, padaatau sebelum 14 September 2012 (Jumaat).3

4.Tawaran yang dikemukakan selepas daripada masa dan tarikh yangditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Jabatan Perancang Bandar Dan DesaPulau Pinang tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran yang terendah,tertinggi atau sebarang tawaran. Jabatan Perancang Bandar Dan Desa PulauPinang berhak untuk membatalkan atau menunda atau menggantungkantawaran di atas sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpamenyatakan sebab-sebab di atas keputusan tersebut.4

SENARAI SEMAKSEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MELERAI, MENGIMBAS, MENJILIDDAN MEWUJUDKAN DAFTAR RUJUKAN DOKUMEN eRAYUAN SERTAMEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHPERKAKASAN eRAYUANSila Tandakan BILBagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.UNTUK DIISIUNTUK DIISIOLEH an Q (Lampiran A)24Borang Sebutharga (Lampiran A4)JadualSpesifikasiTeknikalSebutharga(Lampiran A5)Jadual Harga Tawaran (Lampiran A6)5Surat Akuan Pembida (Lampiran A7i)6Surat Akuan Pembida Berjaya (Lampiran A7ii)7Surat Perwakilan Kuasa (jika berkaitan)8Keterangan Mengenai Pembida (Lampiran B)Senarai Perkhidmatan/Pembekalan Yang SedangDan Telah Dilaksanakan (Lampiran B1) –lampirkan surat lantikan daripada agensiberkenaanSalinan Sijil Pendaftaran Dengan SuruhanjayaSyarikat MalaysiaSalinan Sijil Kementerian Kewangan MalaysiaBerserta Maklumat Kod Bidang Berkaitan YangMasih Sah LakuSalinan Sijil Akuan Pendaftaran KontraktorBumiputera (jika ada)Salinan Resit Rasmi Pembelian DokumenSebutharga Melalui Sistem e-Perolehan KerajaanNegeri Pulau PinangPenyata Kewangan Yang Telah Diaudit Untuk 3Tahun Terakhir (bagi syarikat yang telahditubuhkan lebih daripada 3 tahun)Profil Ringkas PembidaKertas Cadangan Sebutharga Bagi PerkhidmatanMelerai, Mengimbas, Menjilid Dan MewujudkanDaftar Rujukan Dokumen eRayuan SertaMembekal, Memasang, Menguji Dan MentauliahPerkakasan eRayuan.Curriculum Vitae (CV) Pasukan Projek (Jika Ada)Katalog,PelaksanaanDan Perisian YangDitawarkanLain-lain Sekiranya Ada39101112131415161718195

PENGESAHAN OLEH SYARIKATDenganinisayamengesahkanbahawa saya telah membaca danmemahami semua syarat-syarat danterma yang dinyatakan di dalamDokumenSebutharga.Semuamaklumat yang dikemukakan adalahbenar.UNTUK KEGUNAAN erimaandokumenbertanda kecuali bagi perkara bil. . (jika ada).Tandatangan :Tandatangan :Nama :Jawatan :Tarikh :Cop Syarikat :Nama :Jawatan :Tarikh :Tandatangan :Nama :Jawatan :Tarikh :6

(Kew. 284-Pin. 5/ 94)LAMPIRAN ALAMPIRAN QKERAJAAN MALAYSIA(ARAHAN PERBENDAHARAAN 170)NEGERI PULAU PINANGBila menjawab, sila nyatakan nombor iniTAJUK:BEKALAN BARANG-BARANG/ PERKHIDMATANSEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATANMELERAI, MENGIMBAS, MENJILID DANMEWUJUDKAN DAFTAR RUJUKAN DOKUMENeRAYUAN SERTA MEMBEKAL, MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAHPERKAKASAN eRAYUANNamaSyarikat: .No. Telefon: .No. Pendaftaran Kementerian Kewangan:No. Sebut HargaTenderJPBD/01/0506/8Pelawaan sebutharga dikeluarkan oleh:JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESANEGERI PULAU PINANGTINGKAT 57, KOMTAR10000 PULAU PINANG . No. Telefon: 04 – 6505271Tarikh:1.4 September 2012Sila beri sebutharga untuk perkhidmatan yang disenaraikan di bawahtertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan :1.1Syarat-syarat serahan/penyempurnaan :i)Tawaran adalah dibuka kepada Syarikat/Kontraktor yangberdaftar dengan Sistem e-Perolehan Kerajaan NegeriPulau Pinang dan Kementerian Kewangan Malaysiadi bawah kod bidang 210102, 210103 dan 210104dalam bidang perkhidmatan yang masih sah tempohlakunya bagi menyertai tawaran sebutharga berikut:-ii)Dokumen sebutharga boleh diperolehi daripada sisteme-Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang di portalhttp://ep.penang.gov.my dengan mengklik butang‘BELI’ di portal tersebut dengan harga RM10.00.Dokumen sebutharga hanya boleh dimuat turun olehsyarikat/kontraktor yang telah berdaftar dengan sisteme-Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang sahaja.7

iii)Semua penyebutharga yang berminat menyertaisebutharga ini adalah diwajibkan untuk menghadiri sesitaklimat yang akan diadakan pada ketetapan sepertiberikut:Tarikh: 10 September 2012 ( Isnin )Masa: 10.00 pagiTempat: Bilik Mesyuarat Jabatan PerancangBandar Dan Desa Tingkat 57,KOMTAR 10000 Pulau Pinang1.2Tarikh akhir serahan/disempurnakan : Sebelum jam 12.00tengahari, 14 September 2012 ( Jumaat ).1.3Arahan Pengiriman:Dokumen sebutharga yang lengkap dengan senarai semakdan dokumen wajib hendaklah dilakri dan dimasukkan kedalam sampul surat yang ditulis di bahagian atas kirinyadengan no. sebutharga dan tarikh serahan. Sampul suratmengandungi dokumen sebutharga hendaklah dihantardengan tangan dan dimasukkan ke dalam Peti TawaranJPBD/0506/8 yang terdapat di Jabatan Perancang BandarDan Desa Pulau Pinang, Tingkat 57, KOMTAR, 10000 PulauPinang tidak lewat daripada tarikh akhir serahan yangdinyatakan. Penghantaran melalui Pos tidak dibenarkansama sekali.1.4tarikhTempoh sah laku Sebutharga ialah 90 hari selepastutup.8

EWUJUDKANMEMBEKAL,MELERAI,DAFTARMENGIMBAS, UNTUK DIISI OLEHPENYEBUTHARGARUJUKAN DOKUMENMEMASANG,MENGUJIDANMENTAULIAH PERKAKASAN eRAYUANBIL. PERIHAL PERHIDMATAN1UNITHARGA(RM)DITAWARPERKHIDMATAN MELERAI, MENGIMBAS, MENJILID DAN 1 LOTMEWUJUDKAN DAFTAR RUJUKAN DOKUMEN eRAYUANSERTAMEMBEKAL,MEMASANG,MENGUJIDANMENTAULIAH PERKAKASAN eRAYUANJUMLAH KESELURUHAN TAWARAN HARGA** NOTA PENTING: PENYEBUTHARGA WAJIB MENYATAKAN TAWARAN HARGABAGI SETIAP ITEM DAN SILA RUJUK JADUAL SPESIFIKASI TEKNIKALSEBUTHARGA (LAMPIRAN A5) UNTUK BUTIRAN LANJUT MENGENAI SPESIFIKASIMINIMUM YANG DIPERLUKAN.Mustahak :(i)Harga yang ditawarkan adalah harga bersih;(ii)Sila rujuk Syarat-Syarat Am Sebutharga (LAMPIRANA2), dan Asas Rujukan Perlaksanaan Projek(LAMPIRAN A3i);(iii)Dokumen Wajib – Rujuk Perkara 4 dalam ArahanKepada Pembida;(iv)Tarikh penyerahan/penyempurnaan ialah Sebelum jam12.00 tengah hari, pada atau sebelum 14 September2012 (Jumaat).9

Saya/Kami dengan ini menawarkan untuk membekalkan perkhidmatan diatas dengan harga dan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas, tertaklukkepada syarat-syarat di atas dan Syarat Am serta Skop PerolehanPerkhidmatan yang dilampirkan.Tandatangan Pembida : .Nama: .No. K/P: .Alamat Syarikat: .Tarikh: .Cop Syarikat: .10

LAMPIRAN A1ARAHAN KEPADA PEMBIDA1.Perihal Sebutharga1.1Pelawaan sebutharga ini bertujuan melantik pembida tempatanyang berkelayakan untuk melaksanakan Sebutharga udkan Daftar Rujukan Dokumen eRayuan SertaMembekal, Menguji Dan Mentauliah Perkakasan AplikasieRayuan.1.2 Sebutharga ini adalah tertakluk kepada Arahan Pembida danSyarat-syarat Am.2.Dokumen Sebutharga2.1 Sebutharga hendaklah dibuat di atas borang-borang yangselepas ini dipanggil Dokumen sebutharga yang boleh dimuatturun melalui Sistem ePerolehan, Jabatan Kewangan andungi perkara .xiv.2.2Kenyataan Tawaran Sebutharga;Lampiran Q (Lampiran A);Arahan Kepada Pembida (Lampiran A1);Syarat-syarat Am Sebutharga (Lampiran A2);Asas Rujukan Perlaksanaan Projek (Lampiran A3i);Statistik Fail – Faii Lembaga Rayuan 1991 – 1992(Lampiran A3ii);Borang Sebutharga (Lampiran A4);Jadual Spesifikasi Teknikal Sebutharga (Lampiran A5);Jadual Harga Tawaran (Lampiran A6);Surat Akuan Pembida (Lampiran A7i);Surat Akuan Pembida Berjaya (Lampiran A7ii);Keterangan Mengenai Pembida (Lampiran B);Senarai Perkhidmatan/Pembekalan Yang Sedang danTelah Dilaksanakan (Lampiran B1); danContoh Format Kertas Cadangan (Lampiran C).Dokumen Sebutharga adalah dijual dengan harga RM10.00satu set. Hanya dokumen yang asal sahaja akan diterima dandipertimbangkan.11

2.3Pembida hendaklah mengisi borang di Lampiran B1 denganmenyatakan pengalaman dalam bidang yang berkenaan.2.4Borang Sebutharga (Lampiran A4)2.4.12.5Jadual Harga Tawaran (Lampiran A6)2.5.12.6Borang ini perlu ditandatangani dan dicop olehindividu yang diberi kuasa oleh syarikat sebagaipembida. Borang yang tidak bertandatangan danbercop adalah tidak sah dan akan ditolak.Surat Akuan Pembida dan Surat Akuan Pembida Berjaya(Lampiran A7i dan Lampiran ndatangani Borang Sebutharga seperti diLampiran A4. Sekiranya Borang Sebutharga ini tidakdiisi dan ditandatangani, tawaran pembida menjaditidak sah dan tidak akan dipertimbangkan. Hargayang dicatatkan di dalam Borang Sebutharga diLampiran A4 mestilah sama dengan harga di dalamLampiran Q dan Lampiran A6. Jika terdapatperbezaan harga di dalam Borang datangani Surat Akuan Pembida dan SuratAkuan Pembida Berjaya seperti di Lampiran A7i danLampiran A7ii sebelum menghantar angani kedua-dua surat tersebut atangani bagi pihak syarikat.Pembetulan dan Pindaan Kesilapan3.1Dokumen Sebutharga hendaklah diisi secara bertaip atautulisan tangan yang jelas. Setiap pembetulan atau pindaanyang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga dan BorangSebutharga hendaklah ditandatangan ringkas dan dicopdengan cop rasmi syarikat pembida. Tandatangan ringkas inihendaklah dibuat setentang dengan kesilapan yang dipinda.12

Pembetulan dan pindaan yang dibuat hendaklah jelas supayamudah dibaca.4.Penghantaran Dokumen Sebutharga4.1Pembida adalah dikehendaki mengembalikan naskah asalDokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap danditandatangani oleh individu yang diberi kuasa bersertadengan dokumen wajib seperti berikut:i.ii.iii.Lampiran Q (Lampiran A);Borang Sebutharga (Lampiran A4);Jadual Spesifikasi Teknikal Sebutharga (LampiranA5);iv.Jadual Harga Tawaran (Lampiran A6);v.Surat Akuan Pembida (Lampiran A7i);vi.Surat Akuan Pembida Berjaya (Lampiran A7ii);vii. Surat Perwakilan Kuasa;viii. Keterangan Mengenai Pembida (Lampiran B);ix.Senarai Perkhidmatan/Pembekalan Yang Sedang danTelah Dilaksanakan(Lampiran B1). Lampirkan suratlantikan daripada agensi berkenaan;x.Salinan Sijil Pendaftaran Dengan Suruhanjaya SyarikatMalaysia;xi.Salinan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia bersertamaklumat Kod Bidang berkaitan yang masih sah laku;xii. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor Bumiputera(jika ada);xiii. Salinan Resit Rasmi Pembelian Dokumen SebuthargaMelalui Sistem e- Perolehan Kerajaan Negeri PulauPinang;xiv. Penyata Kewangan yang telah diaudit untuk 3 tahunterakhir (bagi syarikat yang telah ditubuhkan lebihdaripada 3 tahun);xv.Profil Ringkas Pembida;xvi. Kertas Cadangan Perkhidmatan bagi skop kerjasebutharga ini. (contoh format seperti di Lampiran C);xvii. Curriculum Vitae (CV) pasukan projek – sertakan CVahli pasukan projekyang terlibat dalam Sebuthargaini berserta jawatan dalam pasukan projek); danxviii. Katalog perkakasan dan perisian yangditawarkan.13

4.24.3Dokumen Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dihantarsecara serahan tangan dan dimasukkan ke dalam sampulsurat berlakri serta ditanda pada bahagian atas kiri sampulsurat itu dengan butir-butir berikut:-No. Ruj.JPBD/01/0506/8Tajuk SebuthargaSebutharga Bagi PerkhidmatanMelerai, Mengimbas, Menjilid danMewujudkan Daftar Rujukan DokumeneRayuan serta Membekal, Memasang,Menguji dan Mentauliah PerkakasaneRayuanDokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam PetiSebutharga JPBD/01/0506/8 yang disediakan di JabatanPerancang Bandar Dan Desa Pulau Pinang, Tingkat 57,KOMTAR, 10000 Pulau Pinang sebelum jam 12.00 tengahhari, pada atau sebelum 14 September 2012 (Isnin).14

LAMPIRAN A2SYARAT-SYARAT AM at-syaratAmSebutharga apabila menyertai sebutharga ini. Kegagalan mematuhimana-mana syarat di bawah ini membolehkan sebutharga yangdikemukakan oleh pembida ditolak.1.Kelayakan Memasuki Sebutharga1.1Tawaran adalah dibuka kepada pembida tempatan yangberdaftar dengan Sistem e-Perolehan Kerajaan Negeri PulauPinang dan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kodbidang1.2Hanya Penyebutharga yang dikemukakan oleh pembidapembida yang membeli borang sebutharga sahaja akanditerima dan dipertimbangkan (berdasarkan rekod SistemePerolehan).1.3Pelawaan ini adalah terikat kepada Arahan Kepada Pembidadan Syarat-syarat Am Sebutharga yang disertakan bersamasama Dokumen Sebutharga.1.4Pembida hendaklah mematuhi sepenuhnya syarat-syarattersebut apabila menyertai sebutharga ini. Kegagalanmematuhi mana-mana syarat akan menyebabkan sebuthargatidak dipertimbangkan.1.5Sebutharga hendaklah dibuat atas borang-borang sebuthargaasal. Sebutharga tidak boleh dibuat atas borang-borangsalinan. Semua borang berhubung dengan sebuthargahendaklah ditandatangani oleh wakil syarikat yang atangan dan tiada cop rasmi pembida akan ditolak.1.6Hanya Tawaran Sebutharga daripada pembida yangmenghadiri sesi taklimat sebutharga pada tarikh dan masayang ditetapkan sahaja akan diterima dan dipertimbangkan.15

2.3.4.Dokumen Sebutharga2.1Hanya Dokumen Sebutharga yang dimuat turun melaluiSistem ePerolehan, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinangsahaja akan diterima. Salinan borang tidak diterima kecualisebagai dokumen sokongan kepada Dokumen Sebutharga.2.2Tiap-tiap helai borang yang digunakan (termasuk dokumensokongan) mestilah ditandatangani di bahagian bawahpenjuru kanan.2.3Pembida hendaklah membaca semua arahan dan syarat didalam Dokumen Sebutharga serta menyemak kandungannyadengan teliti. Dokumen Sebutharga hendaklah diisi denganlengkap dan jelas mengikut ruangan yang disediakan.2.4Dokumen Sebutharga hendaklah diisi secara bertaip atautulisan tangan yang jelas. Setiap pembetulan atau pindaanyang dibuat mestilah ditandatangan ringkas dan dicop dengancop rasmi syarikat pembida setentang dengan pembetulanatau pindaan tersebut.Harga Tawaran3.1Harga tawaran adalah termasuk semua kos yang dinyatakanoleh pembida di dalam Jadual Harga Tawaran (Lampiran A6).Harga yang ditawarkan dalam Sebutharga ini adalah tetapdan tidak boleh dipinda selepas sebutharga ini ditutup.3.2Kerajaan Negeri berhak menyemak semula jumlah hargatawaran yang ditawarkan oleh pembida. Sekiranya terdapatperbezaan kepada jumlah harga yang ditawarkan denganmaklumat semakan semula oleh Kerajaan Negeri, jumlahharga tawaran yang disemak semula oleh Kerajaan Negeriakan digunapakai untuk tujuan sebutharga ini.Spesifikasi Sebutharga4.1Pembida adalah dinasihatkan membaca dengan telitispesifikasi Sebutharga supaya tidak timbul masalah kesilapandalam meletakkan harga tawaran.16

4.25.Spesifikasi berkaitan Perkhidmatan Sebutharga BagiPerkhidmatan Melerai, Mengimbas, Menjilid danMewujudkan Daftar RujukanDokumeneRayuanSerta Membekal, Memasanag, Menguji Dan MentauliahPerkakasanAplikasi eRayuan adalah seperti yangdinyatakan di Lampiran A3i.Tempoh Sah laku SebuthargaTempoh sahlaku sebutharga ini adalah selama 90 hari bermuladaripada tarikh sebutharga ditutup. Pembida tidak boleh menarikbalik sebutharganya sebelum tamat tempoh sah sebutharga.6.Setuju Terima Sebutharga6.1Kerajaan Negeri tidak terikat untuk menerima tawaranterendah atau mana-mana sebutharga. Keputusan adalahmuktamad dan Kerajaan Negeri tidak akan melayan sebarangsurat rayuan daripada pembida berhubung sebab-sebabsebutharga mereka tidak berjaya.6.2Pembida yang berjaya mesti mematuhi perkara berikut:i.Tidak boleh menolak tawaran sebutharga. Sekiranyapembida menolak tawaran sebutharga, maka namapembida akan dikemukakan kepada KementerianKewangan Malaysia untuk tindakan menggantungpendaftaran; danii.Mengemukakan bon pelaksanaan atas nama BendahariNegeri Pulau Pinang sebanyak 5% daripada nilaikeseluruhan sebutharga yang berjaya. Bon pelaksanaanini akan dikembalikan selepas tempoh perkhidmatan initamat dan pembida yang berjaya memberikanmematuhi segala peraturan dan syarat sebutharga.iii.Menandatangani satu perjanjian kontrak denganKerajaan Negeri Pulau Pinang dan terikat dengansyarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian dansyarat-syarat sebutharga.17

7.8.Perubahan Syarat-Syarat7.1Kerajaan Negeri boleh menurut budi bicaranya mengeluarkanarahan-arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan keatas spesifikasi bagi perkhidmatan ini secara bertulis.7.2Perubahan yang dikehendaki oleh Kerajaan Negeri mestilahdilaksanakan oleh pembida dan tiada apa-apa perubahanyang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri atau yang disahkankemudian oleh Kerajaan Negeri boleh membatalkansebutharga ini.7.3Sekiranya sesuatu perubahan itu menyebabkan perubahandasar ke atas spesifikasi sebutharga, maka dengan perubahanitu hendaklah dibuat dengan persetujuan kedua-dua pihaksecara bertulis.Penamatan Persetujuan8.1Kerajaan Negeri berhak membatalkan tawara

menandatangani kedua-dua surat tersebut hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak syarikat. 3. Pembetulan dan Pindaan Kesilapan 3.1 Dokumen Sebutharga hendaklah diisi secara bertaip atau tulisan tangan yang jelas. Setiap pembetulan atau pindaan yang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga dan Borang

Related Documents:

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2. Penyerahan Dokumen Sebutharga a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan Bilangan Sebutharga PJK(S)/SH/Q02/2015 serta Tajuk Sebutharga

BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kenyataan Sebutharga 3 2. Arahan dan Syarat-syarat Sebutharga 4 - 14 3. Muka Depan 15 4. Senarai Semakan Dokumen 16 5. Lampiran A: Borang Sebutharga 17 - 18 6. Lampiran B: Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan 19 - 20 7. Lampiran B1: Senarai Tambahan (Makanan/ Menu

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2 Penyerahan Dokumen Sebutharga (a) Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan sebut harga CIAST(S) 700 - 5/2 - 8/2019 serta tajuk sebut harga dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga pada

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 200 Juta Jasa Konsultansi Rp 100 Juta 1. dokumen program/penganggaran 2. surat penetapan PPK 3. dokumen perencanaan pengadaan 4. RUP/SIRUP 5. dokumen persiapan pengadaan 6. dokumen pemilihan Penyedia 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya 8. dokumen serah terima hasil .

MUKA SURAT DEPAN . 2 LAMPIRAN C SENARAI SEMAK . Nombor Sebutharga, masa dan tarikh tutup seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yang mengeluarkan sebutharga. Doku men Sebutharga tidak boleh dilipat. Sekian. . hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Asal Pindaan Pemotongan (P) OPR (PPPA) 04/2017 PPPA Nama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASA ARAHAN PERUBAHAN KERJA Kod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK27 No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGUR OPR (PPPA) 05/2017 PPPA - Nama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJA DAN

Kenyataan Sebutharga . 3 .3 Jadual 2 - Arahan kepada Penyebutharga 5 4 Lampiran A : Syarat-Syarat Am : 9 5 Lampiran B - Syrat-Syarat Khas 13 6 Lampiran C . Syarat-Syarat Tambahan . 15 7 Lampiran D - Keterangan Mengenai Penyebutharga 16 8 Lampiran E : Surat Akuan Penyebutharga : 19 9 Lampiran F - Jadual Tawaran Harga 21 10 Lampiran G . Jadual Penentuan Spesifikasi Teknikal

System as the Army’s personnel accountability automation system with the electronic Military Personnel Office (throughout). o Deletes Personnel Transaction Register (AAC-P01) (throughout). Headquarters Department of the Army Washington, DC 1 April 2015 Personnel-General Personnel Accounting and Strength Reporting *Army Regulation 600–8–6 Effective 1 May 2015 H i s t o r y . T h i s p u b .