TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN - Mofe.gov.bn

2y ago
120 Views
1 Downloads
223.48 KB
10 Pages
Last View : 14d ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Adalynn Cowell
Transcription

Kutipan HasilKUTIPAN HASILTANGGUNGJAWAB KETUA JABATANP.K. 171Ketua Jabatan adalah sendiri bertanggungjawab terhadap pemungutan segera hasilyang berkaitan dengan Jabatan mereka.(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)Membuat semua kutipan hasilMengadakan perakaunan yang teraturMenghantar SEMUA WANG ke Bank/Perbendaharaan dengan SEGERAMengamanahkan pegawai bawahan sebagai pemungut hasilMenyediakan bilik kebal, peti besi untuk menyimpan dan menjaga keselamatanwang kutipan (P.K. 226)Penjagaan wang kutipan semasa penghantaran dan pemindahan dari pejabat kebank/satu cawangan ke ibu pejabat (P.K. 228)Memastikan Peraturan Kewangan, 1983 dan Surat Keliling Perbendaharaandipatuhi oleh Ketua Jabatan dan pegawai bawahanMengambil perhatian ke atas ARTIKEL 16(A) PERINTAH PERLEMBAGAAN(PERATURAN KEWANGAN ) 1959TATACARA KUTIPAN HASIL1.WARAN HASIL(i)Surat kuasa bagi melantik Ketua-Ketua Jabatan sebagai Pegawai PengawalPemungut Hasil Negara yang berpunca daripada kegiatan Jabatan.Berkuatkuasa pada 1hb April dan mansuh pada setiap 31hb Mac tahunberikutnya.Di dalam waran hasil, disertakan senarai pecahan tajuk hasil Jabatan yang akandigunakan untuk merekod jumlah kutipan.Jika ada perkara hasil yang tidak disertakan hendaklah dilaporkan kePerbendaharaan.(ii)(iii)(iv)2.PENERIMAAN WANG KUTIPAN HASIL (P.K. 181-200)Jenis PembayaranoWang tunai B /S, cek & kad kreditP.K. 1901 / 10

Kutipan HasilCek pembayaran yang diterima mestilah lengkap dan sempurna diisikano Tarikh yang dicatit pada cek adalah betul, lengkap dan pada tarikh yang diterima.Jabatan-Jabatan adalah dinasihatkan untuk jangan mempraktikkan penerimaancek ‘postdated’.o Nama penerima iaitu “Kerajaan KDYMM” atau “Government of Brunei”hendaklah dicatit pada setiap cek.o Jumlah pada angka dan perkataan hendaklah sama dan betul.o Cek-cek tersebut telah ditandatangani oleh yang empunya akaun denganlengkap.o Bagi pembayaran daripada syarikat, cap / tanda syarikat hendaklah dibubuh.o Setiap pembetulan pada cek mesti ditandatangani dengan lengkap oleh yangempunya akaunCek TendangSebab-sebab cek dikembalikan oleh bank: Angka Jumlah dan perkataan tidak sama Cek mati (stale cheque)– lambat ditunaikan dan telah mansuh tarikh kuasanya Salah haribulan/lewat tarikh/tiada tarikh Tiada ditandatangani Perubahan pada cek tidak ditandatangani dengan penuh Tiada cukup wang dalam simpanan Tiada cop syarikatBagi cek yang pernah dikembalikan oleh bank sebanyak tiga kali hendaklahdisenaraihitamkan dan tidak diterima lagi. Cek yang dikembalikan hendaklahdiselesaikan seperti prosedur di Lampiran IICatitan yang dibuat di belakang cek: (Contoh seperti di Lampiran I)oooooID Agen Pemungut:Akaun:ID Jabatan:Bil. Resit Pelanggan:Nama, No Kad Pengenalan/Passport (warga asing), No Telefon PelangganDokumen Pengutipan Hasilo Buku Resito Buku Tunaio Slip pembayaran ke banko Penyata Pemungut3.BUKU RESIT(i)P.K. 182 -Satu borang resit hendaklah dikeluarkan kepada setiap orang darisiapa wang-wang tersebut diterima, kecuali dalam hal penjualan setem-setempos. Resit asal resit ditulis dengan cara tidak boleh dipadam.(ii)Setiap borang resit hendaklah diisikan dengan sempurna dan lengkapoNama Jabatan2 / 10

Kutipan HasilooooTarikh (pada hari resit tersebut dikeluarkan)Nama pembayar & No Kad pengenalan/passport/Nombor pendaftaransyarikat (ROC/ROB)Jumlah wang (angka & perkataan)Akaun/Tajuk Hasil(iii)Borang resit diisikan dalam tiga salinan:oResit Asal - PembayaroSalinan Kedua - PerbendaharaanoSalinan Ketiga – Jabatan(iv)Salinan resit kedua dan ketiga hendaklah ditembusi oleh kertas karbon denganjelas. Ini adalah kerana dikhuatiri perbezaan jumlah umpamanya diantara resitasal, kedua dan ketiga jika kertas karbon tidak tembus.(v)P.K. 192 – Pemungut hasil hendaklah mempastikan bahawa orang ramai adalahdiberitahu dengan sejelas-jelasnya bahawa mereka hendaklah meminta resitresit rasmi bagi semua wang yang dibayar masuk.(vi)P.K. 207 – Apabila didapati perlu untuk membatalkan sesuatu borang resit,semua borang yang mempunyai angka bilangan dalam siri yang sama (Asal,Kedua, dan Ketiga) hendaklah dicatitkan “dibatalkan” dan ditandatangani olehseorang pegawai atasan bukannya kerani yang mengeluarkan resit. Resit asaldisatukan dengan salinan kedua resit untuk dihadapkan ke JabatanPerbendaharaan bersama Buku Tunai. Manakala salinan ketiga resit hendaklahditinggalkan di dalam Buku Resit berkenaan.(vii)Resit yang dibatalkan hendaklah juga dicatit di dalam buku tunai. Ini amatlahpenting dan mesti dipatuhi dari mengelakannya digunakan semula bagi tujuanpenyelewengan.(viii)P.K. 341 – Sekiranya terdapat kesilapan dalam dokumen-dokumen kira-kira, danuntuk menyediakan dokumen baru tidak mungkin dilakukan, maka pembetulanhendaklah dibuat dengan cara memotong angka-angka yang tidak betul danmenuliskan angka-angka yang betul diatasnya. Pembetulan sedemikianhendaklah disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab. (Tipp-ex/blanco tidakdibenarkan)(ix)Buku resit hendaklah digunakan pada kadar yang minima bagi mengelakkan daritimbul kekeliruan. Buku resit hendaklah dikeluarkan mengikut nombor bilanganyang dicatatkan bagi memudahkan kawalan dibuat atas penggunaannya. Apabilasatu buku resit habis digunakan, nombor bilangan seterusnya hendaklahberturut-turut.4.BUKU TUNAI(i)Semua kutipan hendaklah dicatatkan ke dalam Buku Tunai dengan seberapasegera pada setiap hari selepas kaunter pembayaran ditutup.3 / 10

Kutipan Hasil(ii)Buku Tunai hendaklah diisikan dengan lengkap dan betul seperti tarikh, bilanganresit, tajuk hasil untuk dikreditkan, jumlah dan jumlah progresif.(iii)Nombor resit yang direkod hendaklah berturut-turut termasuk resit yangdibatalkan.(iv)Jumlah kutipan dicatit kedalam resit hendaklah bersamaan dengan jumlah wangkutipan dan jumlah rekod dalam Buku Tunai.(v)Buku Tunai hendaklah dibubuh nama, tandatangan, jawatan kerani yangmenyediakan dan tarikh disediakan.(vi)P.K. 17.7 – Adalah penting pemeriksaan dilakukan ke atas Buku Tunai olehpegawai atasan secara kerap tetapi berkala-kala untuk memastikan catitanadalah betul dan teratur. Ini amatlah mustahak supaya segala kesilapankecil/besar yang tidak disenghajakan dapat dibetulkan serta merta tanpaberlarutan dan juga sebarang kesilapan yang disenghajakan bagi tujuanpenyelewengan.5.PENGHANTARAN WANG KE BANK(i)P.K. 183 – Wang kutipan hendaklah kesemuanya dibayar masuk ke dalam bankpada setiap hari atau dengan seberapa segera yang boleh.(ii)Kutipan hasil tidak boleh dikumpul berhari-hari lamanya(iii)P.K. 227 - Mana-mana wang kutipan hasil yang melebihi 1,000 yang tidaksempat dibayar ke bank, hendaklah dihantar ke Perbendaharaan untuk disimpanbermalaman dan untuk dibayar masuk ke dalam Akaun Kerajaan Brunei padakeesokan harinya. (hari bekerja).(iv)P.K. 228 - Jika jumlah wang kutipan tersebut melebihi 20,000 tidak bolehdibawa ke bank atau Perbendaharaan sendirian dan hendaklah ditemani Polis.(v)Selepas pembayaran masuk ke bank dibuat, lembaran bank hendaklahdidapatkan sebagai bukti pembayaran dibuat.(vi)P.K. 186 – Menegaskan bahawa di antara waktu penerimaan dan pembayaranmasuk ke dalam bank atau Perbendaharaan, wang-wang hasil tersebut tidakboleh digunakan dalam apa jua cara sekalipun.6.PENYATA PEMUNGUT(i)Penyata Pemungut hendaklah diisikan dengan lengkap selepas wang kutipandimasukkan ke dalam bank. Jumlah yang dicatitkan di dalam Penyata Pemunguthendaklah bersamaan dengan jumlah yang dicatitkan pada Buku Tunai dan didalam lembaran bank.4 / 10

Kutipan Hasil(ii)Penyata Pemungut hendaklah disediakan dalamPerbendaharaan & salinan untuk simpanan Jabatan)2salinan(Asalke(iii)Penyata pemungut ini hendaklah disediakan bagi kutipan hasil yang telahdimasukkan ke dalam bank pada tarikh yang sama, iaitu hanya satu sahajatarikh bagi ruangan tarikh masuk bank.(iv)Sebagai contoh, jika pengutip hasil tidak sempat menghantar kutipan pada haritersebut ke bank, dan menghantarnya keesokkan paginya, maka pengutip hasilhendaklah menyediakan penyata pemungut yang berasingan bagi kutipantersebut.(v)Salinan lembaran bank bersama-sama dengan Penyata Pemungut, Buku TunaiJabatan dan salinan resit mestilah dihadapkan ke Jabatan Perbendaharaandalam tempoh dua hari bekerja selepas pembayaran masuk ke bank dibuat(Surat Keliling Perbendaharaan Bil:1/1977)KAWALAN DALAMAN1.PENYIMPANAN, PENJAGAAN WANG KUTIPAN(i)P.K. 226 – Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab terhadap pengurusan danpersediaan yang sewajarnya dalam bentuk bilik kebal, peti besi, peti wang tunaiyang mana sesuai bagi menjaga keselamatan wang kutipan, borang resit, sertadokumen-dokumen yang bernilai dan sebagainya.(ii)Anak-anak kunci bagi peti besi, bilik kebal dan peti wang tunai hendaklahdilindungi dengan cermat oleh pegawai yang bertanggungjawab terhadappenyimpanannya.(iii)P.K. 227 – Baki-baki wang tunai hendaklah disimpan dalam jumlah minima yangdiperlukan untuk melakukan pembayaran. Kutipan hasil yang melebihi 1,000tidak boleh disimpan bermalaman di dalam peti besi tanpa kebenaranPerbendaharaan.(iv)Kunci dan nombor kombinasi bilik kebal tidak boleh diketahui oleh orang lainselain daripada pegawai yang bertanggungjawab.(v)Kunci pendua hendaklah disimpankemudahan jika kunci asal hilang.(vi)Satu rekod hendaklah disediakan untuk menunjukkan nombor resmi bilik kebal,peti besi, dan peti wang tunai, butir-butir mengenai dengan penyimpanan anakkunci pendua, pertukaran tangan di antara pemegang kunci.(vii)P.K. 237 – Pegawai-pegawai tidak boleh menyimpan atau membiarkan disimpandalam sebarang bilik kebal, peti besi atau peti wang tunai kerajaan yang dalamjagaannya, sebarang wang kecuali wang Negara, atau mana-mana wang atau5 / 10diJabatanPerbendaharaanuntuk

Kutipan Hasilbenda-benda yang kerana jawatannya dia mungkin menerima. Mana-mana wangyang didapati berlebihan daripada rekod-rekod Kerajaan bolehlah diperintahkansupaya dimasukkan ke dalam Kira-Kira Hasil oleh Pegawai Kewangan Negaraatau Juruaudit Agung.2.PEMBEKALAN, PENYIMPANAN, PENGAWASAN BUKU RESIT (P.K 201 – 216)(i)P.K. 201 – Semua pembekalan resit, permit, lesen dan tiket yang bersangkutandengan kutipan hasil adalah di bawah kawalan Jabatan Perbendaharaan.(ii)P.K. 204 – Semua penerima borang resit hendaklah merekodkanpenerimaannya di dalam satu daftar yang dibenarkan oleh PengarahPerkhidmatan Kewangan.(iii)Ini amatlah penting bagi kemudahan rujukan jumlah buku resit yang telahdigunakan dan dalam simpanan dan juga untuk mengetahui pegawai yangbertanggungjawab keatas buku resit berkenaan.(iv)P.K. 205 – Borang resit mestilah diperiksa dengan cermat apabila menerimanyadari Perbendaharaan. Pegawai yang menerima hendaklah mengisikan padabahagian dalam kulit depan setiap buku satu perakuan pemeriksaan terhadapkesempurnaan buku resit berkenaan.(v)Sebarang kesilapan dalam angka bilangan atau jumlahnya (kesilapanpercetakan) hendaklah dilapurkan kepada Jabatan Perbendaharaan.(vi)Sekiranya kesilapan didapati setelah buku resit dipergunakan, pegawai yangmenggunakan resit berkenaan akan dipertanggungjawabkan.(vii)Dinasihatkan seorang pemungut hasil hanya bertanggungjawab keatas satubuku resit.(viii)P.K. 211 – Sebarang kehilangan dan kerosakan pada resit hendaklah dilaporkanke Perbendaharaan dengan segera. Semua buku resit samaada belum, sedangdan habis dipakai hendaklah disimpan dalam peti besi.3.PENYATA PENYERAHANP.K. 261 – Satu Penyata Penyerahan hendaklah disediakan setiap kali wang tunai,setem-setem, borang-borang resit, dokumen-dokumen berharga, bilik kebal, petibesi, peti wang tunai diserahkan dari seorang pegawai kepada pegawai yang lain4.REKOD/PENYATA KUTIPAN HASILPenyata kutipan harianPenyata ini adalah untuk kemudahan Jabatan mengetahui jumlah yang telahdikutip bagi satu-satu tajuk hasil itu. Di samping itu juga ianya memudahkanJabatan untuk menyediakan Penyata Suku Tahunan.6 / 10

Kutipan HasilPenyata Kutipan Hasil Suku TahunanSetiap Jabatan dikehendaki menyediakan 4 Penyata Kutipan Suku Tahunan setiaptahun.ooooSuku Tahunan Pertama (April – Jun)Suku Tahunan Kedua (Julai - September)Suku Tahunan Ketiga (Oktober – Disember)Suku Tahunan Keempat (Jan – Mac)Kegunaan penyata ini ialah untuk memudahkan pihak Jabatan mengawasi kutipanhasil, adakah sudah atau belum mencapai sasaran anggaran yang telah merekabuat. Penyata ini juga digunakan untuk tindakan penyesuaian dengan ‘RevenueDetail Report’ dan dapat membantu dalam penyediaan anggaran hasil.Rang Anggaran HasilP.K. 40 – Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Pengawal hendaklahmenyediakan Anggaran hasil Tahunan yang berbangkit daripada kegiatan diJabatan mereka. Sebarang penambahan, pengurangan atau sumber hasil baruhendaklah diberikan penjelasan.5.TATACARA MENYIASAT DAN MELAPORKAN KEHILANGAN WANG-WANG,SETEM DAN BARANG-BARANG NEGARA(i)P.K. 286 – Jika didapati bahawa wang-wang negara mengalami sesuatukehilangan akibat kecuaian seseorang pegawai maka pegawai tersebut bolehdikenakan denda dibawah persyaratan-persyaratan dalam Perkara 16 dariPerintah Perlembagaan (Peraturan Kewangan) 1959(ii)P.K. 290 – Penyiasatan-penyiasatan mengenai setiap kejadian kehilanganhendaklah dijalankan oleh Ketua Jabatan supaya satu laporan lengkap dan yangselaras boleh dihadapkan untuk mendapatkan keputusan.(iii)Panduan bagi menjalankan penyiasatan: P.K. 290.1SatulaporanawalPerbendaharaan dan Juruaudit Agung P.K. 290.2Ketua Jabatan hendaklah seterusnya menyiasat ataumengaturkan seorang pegawai yang sesuai untuk meyiasat perkaratersebut dengan teliti kecuali jika Perbendaharaan ada menghantarseorang pegawai ke Jabatan tersebut untuk satu penyiasatan. P.K. 290.3Satu laporan hendaklah kemudiannya dihadapkan kepadaJabatan Perbendaharaan dan Juruaudit Agung dengan memberikanmaklumat-maklumat yang tertentu mengenai dengan:-7 / 10hendaklahdibuatkepada

Kutipan Hasil1.Tempat dimana kehilangan itu berlaku2.Tarikh kejadian itu berlaku, jika diketahui3.Jumlah wang yang terlibat dalam kehilangan tersebut atau hargabarang yang hilang samaada sebahagian atau keseluruhannyasudah diganti atau belum4.Nama pegawai yang secara langsung bertanggungjawab terhadappenyimpanan matabenda yang berkurangan dan lamanya matabendatersebut berada didalam penyimpanannya5.Butir-butir yang tepat mengenai dengan keadaan disekitar kehilanganitu apabila berlaku dan apabila diketahui6.Samaada kehilangan tersebut berlaku secara langsung atau tidaklangsung oleh sebab kecuaian yang ternyata dibuat oleh seorangpegawai7.Samaada perkara itu telah dilaporkan kepada pihak Polis dan jikademikian, apakah hasilnya8.Jika tiada sebarang laporan dibuat kepada pihak Polis, sebutkanalasannya9.Atoran-atoran apakah yang wujud bagi menjaga keselamatan wangwang atau barang-barang setor yang berkenaan dan samaadaatoran-atoran tersebut sentiasa dan sewajarnya dilaksanakan10.Atoran-atoran apakah yang wujud bagi pemeriksaan berkala danpembayaran masuk wang tunai yang dipegang oleh pegawai yangberkenaan dan samaada atoran-atoran ini telah sentiasa dansewajarnya dilaksanakan11.Bilakah pembayaran masuk wang tunai yang akhir sekali dibuat, danbilakah dan oleh siapakah, pemeriksaan yang akhir sekali dibuat.Hendaklah dinyatakan secara tertentu samaada semua buku-bukuresit yang dijaga oleh pemungut yang bertanggungjawab telahdiperiksa, dan jika sudah, tarikh pemeriksaan yang terakhir hendaklahdisebutkan12.Pegawai-pegawai manakah yang telah atau patut dipanggil bagimemberikan alasan mengapa dia atau mereka tidak sepatutnyadikehendaki mengganti sebahagian atau keseluruhan dari kehilanganyang berlaku, dan alasan yang lengkap dan tertentu bagi sokongansokongan itu hendaklah diberikan13.Jika jawapan kepada soalan 290.3.12 itu “tiada”, berikan alasanalasan yang lengkap dan tertentu mengapa seseorang pegawaitersebut tidak difikirkan patut dikehendaki mengganti sebahagian ataukeseluruhan kehilangan tersebut8 / 10

Kutipan Hasil14.Tindakan-tindakan pencegahan tambahan apakah, jika ada, yangdicadangkan bagi mengelakan kehilangan itu berlaku lagi15.Samaada satu kira-kira telah dibuka bagi mengganti kehilangantersebut(iv)P.K. 292 – Sesuatu denda yang dikenakan oleh Mahkamah dalam satu kejadianpenyalahgunaan wang negara dan barang setor tidak boleh digunakan untukmenggantikan kehilangan tersebut(v)P.K. 293 – Kehilangan dan kekurangan tidak boleh dihapuskan dari kira-kirasehinggalah kebenaran untuk melakukan sedemikian telah diterima dari JabatanPerbendaharaan.(vi)P.K. 306 – Permohonan bagi mendapatkan kuasa kebenaran untukmengenepikan jumlah-jumlah hasil, hutang piutang dan lebih bayaran yang tidakdapat diperolehi balik hendaklah dibuat kepada Pegawai Kewangan Negara.Sebab-sebab lengkap bagi kegagalan untuk memungut jumlah-jumlah wangyang tidak dapat diperolehi balik hendaklah diberikan.TUNGGAKAN HASIL(i)P.K. 173 – Jabatan hendaklah menghantar sebelum 30hb Jun satu penyata bagisemua tunggakan hasil pada 31hb Mac yang diperjeniskan menurut tahun-tahunkewangan.(ii)Penghantaran penyata tersebut hendaklah disertai dengan senarai nama-namaorang/syarikat yang belum menjelaskan hutang-hutang mereka.(iii)Jika Jabatan tidak mempunyai tunggakan hasil, penyata kosong mestilahdihadapkan.(iv)Bagi mengelakkan tunggakan tersebut berlarutan, pihak Jabatan adalahdicadangkan untuk mengambil langkah-langkah berikut: Membuat penagihan secara bersurat atau dijumpai dan dipanggilberbincang. Menyediakan lapuran untuk dihadapkan kepada pihak Peguam Negarabagi tindakan undang-undang. Melaksanakan bayaran hutang secara ansur. Memotong gaji/pencen orang yang berhutang atau penjamin dan baksisorang yang berhutang.9 / 10

Kutipan Hasil Memotong hutang melalui potongan deposit (seperti telefon). Memberhentikan kemudahan yang ada dengan tidak menyambung apaapa jua lesen dan permit serta menghadkan operasi. Memberhentikan dan tidakmeneruskan operasinya. Mengemaskan lagi Bahagian pengurusan dengan menubuhkanunit/bahagian kutipan hasil dan melatih pegawai dan kakitangan bahagiantersebut. Menggunakan sistem komputer dan perisian (applications) yang lebihberkesan Mereviu balik perjanjian-perjanjian. Mengadakan kawalan kredit; jika melebihi jumlah kredit syarikat tidak akandibenarkan beroperasi. Menubuhkan jawatankuasa atau pengurusan menangani tunggakan hasil. Menghapuskan tunggakan hasil dari kira-kira (write-off) bagi penghutangyang tidak dapat dihubungi dan tidak aktif.membenarkansyarikat-syarikatuntuk(v)P.K. 175 dan P.K. 306 – Sekiranya hasil belum lagi dibayar dalam tempoh yanglebih lama daripada 18 bulan dan pegawai bertanggungjawab terhadappemungutannya berpuashati bahawa hasil berkenaan tidak dapat dikutip makasatu permohonan bagi mendapatkan kuasa kebenaran untuk mengenepikanjumlah-jumlah hasil tersebut hendaklah dibuat kepada Kementerian Kewanganmelalui Jabatan Perbendaharaan. Permohonan ini hendaklah mengandungisebab-sebab lengkap bagi kegagalan untuk memungut jumlah wang kutipantersebut.(vi)P.K. 174 – Menyatakan bahawa kebenaran daripada Sultan dalam Majlismesyuarat adalah dikehendaki untuk mengenepikan hasil yang tidak dapatdiperolehi balik.JABATAN PERBENDAHARAANKEMENTERIAN KEWANGANNEGARA BRUNEI DARUSSALAM10 / 10

Kutipan Hasil 3 / 10 o Tarikh (pada hari resit tersebut dikeluarkan) o Nama pembayar & No Kad pengenalan/passport/Nombor pendaftaran syarikat (ROC/ROB) o Jumlah wang (angka & perkataan) o Akaun/Tajuk Hasil (iii) Borang resit diisikan dalam tiga salinan: o Resit Asal - Pembayar o Salinan Kedua - Perbendaharaan

Related Documents:

1) Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri 2) Bahagian Cara Kerja, Kementerian Kesihatan 3) Bahagaian Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan 4) Jabatan Tenaga, Jabatan Perdana Menteri OHD Jabatan Perkhidmatan Kesihatan HSSE Jabatan Tenaga HSE Jabatan Kerja Raya WSHD Jabatan Buruh

4. Skop Preskripsi 3 5. Keperluan Preskripsi RTG 3 6. Skop Pendispensan RTG 3 7. Peranan Pegawai Farmasi 3 8. Tanggungjawab Pegawai Farmasi 5 9. Tanggungjawab Preskriber 6 10. Tanggungjawab Pesakit 6 11. Syarat-Syarat Penyeliaan Rawa

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Keuangan KMK Nomor 874/KMK.01/2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Eselon III atau Setara dengan Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Keuangan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 323/SJ/2015 t

Penjaminan Mutu Jabatan Akademik Dosen, khususnya Profesor Karya ilmiah harus dinilai oleh 2 (dua) orang pakar sesuai bidang ilmu dengan pangkat/jabatan akademik yang setara atau lebih tinggi Karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik Profesor dilakukan penilaian s

Administrasi Perkantoran 6. 9 3) Susunan Surat Dinas (a) Kop Surat Kop Surat Nama Jabatan Kop Surat Nama Jabatan adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan tertentu. Hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat negara Kop Surat Nama Jabatan terdiri dari Lambang Negara di tengah dan .

melaksanakan analisis jabatan dan secara konsisten memanfaatkan hasil analisis jabatan untuk pengelolaan kepegawaian, organisasi, serta menjadikan analisis jabatan sebagai umpan balik dalam penguatan aspek pengawasan dan akuntabilitas. B. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2.

jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan jabatan. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajmen PNS Hasil penyusunan kebutuhan disampaikan oleh PPK Instansi

Andreas Wagner { Integrated Electricity Spot and Forward Model 16/25. MotivationFrameworkModel and ResultsConclusions Volatility of supply-functional This observation motivates the following volatility structure (as in Boerger et al. [2009]) Volatility structure ( ;t) e (t ) 1; 2(t) ; where 1 is the (additional) short-term volatility, is a positive constant controlling the in .