MUKA SURAT DEPAN - Sistem Tender Online Selangor

2y ago
343 Views
3 Downloads
492.08 KB
21 Pages
Last View : 23d ago
Last Download : 9m ago
Upload by : Wade Mabry
Transcription

MUKA SURAT DEPANKENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGABAHAGIAN PEMBANGUNANPEJABAT DAERAH / TANAH KLANGNEGERI SELANGOR DARUL EHSANPDTK/PF/ICU-PMR/P.KAPAR/NO.100/20191.Tawaran Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berdaftar di PusatKhidmat Kontraktor dan di Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) atau Gred G1,CE01 & CE21 yang dimiliki 100% oleh rakyat tempatan bumiputera Daerah Klang, NegeriSelangor dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini akan diterimaPEJABAT DAERAH / TANAH KLANG, 41902 KLANG (Bahagian Pembangunan) hingga pukul12.00 tengahari pada 24 September 2019 bagi kerja seperti berikut:KERJA MENURAP SEMULA DATARAN PERHIMPUNAN DAN JALAN DI SEKOLAHRENDAH AGAMA NURUL EHSAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN2.Naskah tawaran boleh dirujuk terlebih dahulu di kaunter, Bahagian Pembangunan, PejabatDaerah / Tanah Klang semasa waktu bekerja sebelum membuat pembelian.3.Borang / Dokumen sebutharga boleh dibeli dengan harga RM10.00 dengan menggunakanonline banking / credit card melalui sistem e-tender / sebutharga melalui laman sesawanghttp: //tender.selangor.gov.my.4.Sampul Borang Sebutharga mestilah dijudulkan seperti yang ditetapkan dan borangsebutharga tawaran tersebut hendaklah dimasukkan dalam Peti Tawaran di PEJABATDAERAH / TANAH KLANG, ARAS 1 (BAHAGIAN PEMBANGUNAN) 41902 KLANG, sebelummasa tawaran ditutup. Borang sebutharga yang lewat dikembalikan TIDAK akandipertimbangkan untuk menyertai sebutharga ini. SEMUA DOKUMEN SOKONGAN PERLUDILAMPIRKAN SELEPAS MUKASURAT TERAKHIR.5.Kontraktor-kontraktor yang telah berjaya mendapat Kerja Sebutharga pada tahun 2019,dipohon supaya tidak menyertai tawaran sebutharga bagi memberi peluang kepadakontraktor-kontraktor yang masih belum mendapat sebarang kerja projek pada tahun 2019.6.Kerajaan tidak semestinya menerima Sebutharga yang paling rendah atau pun terikat kepadasebarang Sebutharga Wajib Berdaftar Dengan E-Vendor (Jabatan Akauntan NegaraMalaysia) Sebagai Syarat Menyertai Sebutharga ICU.Tarikh: 13 September 2019t.t(MAHYUDDIN BIN MUSA @ HUSSAIN)Ketua Penolong Pegawai Daerah(Pembangunan)b.p. Pegawai Daerah Klang.PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG,JALAN KOTA,41902 KLANG.Telefon: 33711963/33719028BIL. SEBUT HARGA : T/Tangan : .T/Tangan : T/Tangan : .Tarikh : . .Tarikh : . .Tarikh : .1

LAMPIRAN CSENARAI SEMAK(BEKALAN/PERKHIDMATAN / KERJA)Sila tandakan bagi dokumen-dokumen yang disertakanBilPerkara / DokumenUntuk Di tanda OlehSyarikat1.Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor(PKK)2.Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor(PKK) - Kerja3.Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yangdikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan IndustriPembinaan Malaysia (CIDB)4.Borang Sebutharga telah diisi dengan lengkap (termasuknilai tawaran dan tempoh siap) dan ditandatangani5.Borang Maklumat Penyebut Harga6.Pematuhan Kepada Spesifikasi7.Salinan Sijil Suruhanjaya SyarikatAkta Pendaftaran Perniagaan 19568.Salinan Kenyataan PendaftaranAkauntan Negara Malaysia)9.Senarai Kakitangan Teknikal (jika berkaitan)Malaysiae-VendorUntuk Di tanda OlehJawatankuasa PembukaSebutharga(SSM)(Jabatan10. Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi tiga (3) bulanterakhir (wajib disertakan) terkini (perlu disahkan olehpihak Bank)11. Borang Akuan Pembida ditandatangani12. Profail Syarikat (Wajib sertakan)PENGESAHAN OLEH SYARIKATUNTUK KEGUNAAN JABATANDengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membacadan memahamisemuasyarat-syarat dan terma yangdinyatakan di dalam dokumen sebutharga. Semua maklumatyang dikemukakan adalah benar.JawatankuasaPembukaSebuthargamengesahkan penerimaan dokumen bertandakecuali bagi perkara bil (jika ada)Tandatangan: .Tandatangan : .Nama : .Jawatan: Tarikh:Nama: .Jawatan : Tarikh : Tandatangan: .Nama: .Jawatan : Tarikh : 2

SEBUTHARGA BAHAGIAN:NO. SEBUTHARGA:BAHAGIAN ORONG BUMIPUTRA SAHAJARuj. Tuan:Ruj. Kami: ga adalah diterima di Pejabat Daerah / Tanah Klang (Bahagian Pembangunan)sehingga pukul 12.00 tengahari 24 September 2019 bagi kerja-kerja berikut:KERJA MENURAP SEMULA DATARAN PERHIMPUNAN DAN JALAN DI SEKOLAHRENDAH AGAMA NURUL EHSAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITANNama Kontraktor : . .Alamat: . .No. Telefon: Tuan,Pejabat ini menjemput tuan mengemukakan sebutharga untuk kerja di atas. Sila kemukakanBorang Sebutharga yang telah diisi di dalam sampul surat yang telah dimeterai danmasukkan ke dalam peti sebutharga pejabat yang mengeluarkan borang tersebut.2.Sila tulis dibahagian atas sampul surat berukuran 9” X 12” Nama, NomborSebutharga, masa dan tarikh tutup seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yangmengeluarkan sebutharga. Dokumen Sebutharga tidak boleh dilipat.Sekian.‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’Saya yang menurut perintah,t.t( MAHYUDDIN BIN MUSA @ HUSSAIN )Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)b.p. Pegawai Daerah Klang3

SEBUTHARGA BAHAGIAN:NO. SEBUTHARGA:BAHAGIAN AN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGATajuk Sebutharga:1.KERJA MENURAP SEMULA DATARAN PERHIMPUNAN DANJALAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA NURUL EHSAN SERTAKERJA-KERJA BERKAITANHAK KERAJAAN MENERIMA / MENOLAK SEBUTHARGAKerajaan adalah tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah atau manamana Sebutharga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatuSebutharga. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga adalah muktamad.2.CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUTHARGA2.1Penyediaan SebuthargaKontraktor adalah dikehendaki mengisi segala maklumat berikut dengansepenuhnya :(a)Harga dan tandatangan Kontraktor di Ringkasan Sebutharga,(b)Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebutharga,(c)Senarai Kerja 5 tahun (wajib dilampirkan sesalinan surat tawaranberkenaan)(d)Tandatangan Perakuan kepada Syarat-syarat Am yang dikenakan.(e)Tandatangan kepada Bidang Kerja Utama(f)Tandatangan kepada Spesifikasi (jika ada).(g)Profail Syarikat (wajib dilampirkan)(h)Dokumen sebutharga yang lengkap perlu diikat bersama ProfailSyarikatJika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas, Kontraktorhendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.2.2Penyerahan Dokumen Sebutharga(a)Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklahdimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan daklahdimasukkan ke dalam peti Sebutharga pada masa dan tempat yangditetapkan dalam Notis Sebutharga.(b)Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, tidakakan dipertimbangkan.AP/1.4

SEBUTHARGA BAHAGIAN:NO. SEBUTHARGA:BAHAGIAN AN KEPADA PENENDER / PENYEBUTHARGA(c)Kegagalan Kontraktor mengembalikan Dokumen Sebutharga pada tarikh tutupSebutharga akan membolehkan Kerajaan mengambil tindakan tata-tertib.2.3Penjelasan LanjutSekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebutharga yang tidak jelas atau bercanggah,Kontraktor boleh menghubungi pejabat ini untuk penjelasan lanjut.3.PERBELANJAAN PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGASemua perbelanjaan bagi penyediaan Sebutharga ini hendaklah ditanggung oleh Petender sendiri.4.TEMPOH SAH SEBUTHARGASebutharga ini sah selama 90 hari dari tarikh tutup Sebutharga. Petender tidak boleh menarik baliksebutharganya sebelum tamat tempoh sah Sebutharga. Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambilsekiranya kontraktor menarik sebutharganya sebelum tamat tempoh sah sebutharga. Tempoh ini bolehdengan persetujuan bersama dilanjutkan jika dan apabila perlu.AP/2.5

SEBUTHARGA BAHAGIAN:NO. SEBUTHARGA:BAHAGIAN RAN KERJAKERJA MENURAP SEMULA DATARAN PERHIMPUNAN DAN JALAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMANURUL EHSAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITANPERINGATAN :Kontraktor dikehendaki melawat dan memahami tempat kerja sebelum membuat tawaran. Sebarang kesukaran dankelewatan menyiapkan kerja disebabkan kekurangan pengetahuan mengenai kedudukan tapak adalah menjaditanggungjawab kontraktor sendiri.Kuantiti yang tercatat di dalam senarai kuantiti ini adalah Kuantiti Sementara sahaja. PPPNS berhak mengubahmana-mana kuantiti yang tercatat di dalam senarai kuantiti yang tercatat di dalam senarai kuantiti yang dinyatakan danbergantung kepada penilaian akhir.Keterangan untuk bahan, tatacara kerja serta mutu kerja adalah tertakluk denganSpesifikasi seperti JKR 2005/Arahan Teknikal Jalan JKR dan Spesifikasi JPD.BIL11.1BUTIR-BUTIR KERJAUNITJUMLAH (RM)KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AMPolisi Kerja, Polisi Insuran Tanggungan Awam (iaitu insuran terhadapbencana kepada orang awam dan kerosakan kepada harta benda tidakkurang dari RM10,000 setiap kemalangan) dan Polisi PampasanPekerja/Nombor Pendaftaran di bawah Skim Keselamatan SosialPekerja(PERKESO) dan Contractor All Risk (CAR).LS1.2Menyediakan laporan bergambar kemajuan kerja sebelum, semasa, danselepas siap (2) hard copy dan (1) soft copy.LS1.3Jagaan dan perlindungan/ Keselamatan Tapak/ Peralatan Keselamatan ditapak.LS1.4Kebersihan tapak bina semasa pembinaan.LS1.5Kerja-kerja menyediakan papan tanda sementara semasa pembinaansedang dijalankan dari jenis Fluorecent/ Diamond Grade untuk 'TrafficManagement Plan'. Papan tanda ini perlu diselenggara dan diawasisepanjang masa pembinaan.LS1.6Membekal dan memasang papantanda projek.LS1.7Melaksanakan ujian Coring di tapak mengikut arahan Pegawai penguasa.LS1.8Lain-lain keperluan bagi mematuhi skop kerja dan kehendak sertakeperluan kontrak :a) . . .b) JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGABQ 1/36

SEBUTHARGA BAHAGIAN:NO. SEBUTHARGA:BAHAGIAN RAN KERJAKERJA MENURAP SEMULA DATARAN PERHIMPUNAN DAN JALAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMANURUL EHSAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITANKADAR AMAUNBILKETERANGAN KERJAUNITKUANTITI(RM)(RM)2KERJA-KERJA SITE CLEARINGSemua item adalah kuantiti sementara.Semua sisa binaan perlu dibuang ke tempat yangditentukan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dandiluluskan oleh P.P.Semua kerja/bahan perlu mengikut spesifikasi dankelulusan P.P.KAWASANBELAKANGPARKINGBARUDIBAHAGIANMembekal segala peralatan, jentera, bahan dantenaga buruh untuk melaksanakan kerja-kerjapembersihan kawasan seperti berikut:2.1Kerja-kerja membersih tapakbina dari segala gangguansebelum memulakan kerja dan dibuang tempat yangdisediakan oleh kontraktor seperti yang diarahkan olehPegawai Penguasa.m22,000Jumlah di bawa ke hadapanBQ 2/37

SEBUTHARGA BAHAGIAN:NO. SEBUTHARGA:BAHAGIAN RAN KERJAKERJA MENURAP SEMULA DATARAN PERHIMPUNAN DAN JALAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMANURUL EHSAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITANKADAR AMAUNBILKETERANGAN KERJAUNITKUANTITI(RM)(RM)3KERJA-KERJA MENURAP JALAN SEDIADA.Semua item adalah kuantiti sementara.Semua sisa binaan perlu dibuang ke tempat yangditentukan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dandiluluskan oleh P.P.Semua kerja/bahan perlu mengikut spesifikasi dankelulusan P.P.Membekal segala peralatan, jentera, bahan dantenaga buruh untuk melaksanakan kerja-kerjamenyelenggara bahu jalan dan jalan seperti berikut:-3.1Kerja-kerja membersihkan tapak bina daripadapasir,sampah sarap dan bahan-bahan lain serta dibuangke tapak yang dibenarkan oleh pegawai penguasatermasuk menyediakan peralatan berkaitan untuk kerjakerja tersebutm22603.2Kerja-kerja menyembur "Bituminuous Emulsion TackCoat" dari jenis RS-1K termasuk peralatan pada kadar0.55liter/m2 di atas lapisan permukaan premix sedia adamengikut arahan Pegawai Penguasa.m22,3203.3Kerja-kerja membekal, menghampar, menurap danmemadatkan satu lapisan premix "Asphaltic ConcreteWearing Course" (AC-14mm) dengan ketebalan 50mm(Padat) dengan menggunakan jentera 'Paving Set'(Paver, Pneumatic Tyre Roller dan 2 Tendem Roller) diatas permukaan premix sedia ada mengikut arahanPegawai Penguasa.m22,320LS-a.Nota:Pemadatan hendaklah mematuhi piawaib.Pihak kontraktor perlu mendapatkan bekalan premix darisenarai semasa kuari yang lulus audit kuari oleh pihakJKR Malaysia3.4Kerja-kerja mengecat garisan dan parking lot seprti yangdiarahkan oleh pegawai penguasa.-Jumlah di bawa ke hadapan8BQ 3/3

SEBUTHARGA BAHAGIAN:NO. SEBUTHARGA:BAHAGIAN KASAN TAWARANRINGKASAN TAWARANKERJA MENURAP SEMULA DATARAN PERHIMPUNAN DAN JALAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMANURUL EHSAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITANBILBUTIRAN KERJAJUMLAH1KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM2KERJA-KERJA SITE CLEARING3KERJA-KERJA MENURAP JALAN SEDIADAJUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUTHARGA(Ringgit Malaysia: . . . .)Tempoh siap kerja: . (minggu) . (Tandatangan Kontraktor)Nama Penuh : .No. K.P.: . .Tarikh: . . . .(Tandatangan Saksi)Nama Penuh: . . No. K.P.: . . Meteri dan Cop kontraktor9

SEBUTHARGA BAHAGIAN:NO. SEBUTHARGA:BAHAGIAN AN KEPADA PENENDER/PENYEBUTHARGAPegawai Daerah,Klang,Jalan Kota,41902 Klang.Tuan,KERJA MENURAP SEMULA DATARAN PERHIMPUNAN DAN JALAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMANURUL EHSAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITANDi bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Petender, Syarat-Syarat Am Sebutharga, Spesifikasi Kerjadan pelan-pelan, saya yang bertandatangan di bawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk hhargapukalRM RinggitMalaysia . .2.Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam masa . Minggu, dari tarikhakhir tempoh mula kerja seperti yang ditetapkan di bawah Fasal 2 Borang Inden Kerja.Bertarikh pada . .haribulan .T/Tangan: . .(Kontraktor)T/Tangan: . . (Saksi)Nama Penuh : .Nama Penuh : .No. Kad Pengenalan : .No. Kad Pengenalan : . Atas Sifat . .Meteri atau Cop Kontraktor.10

SENARAI PENGALAMAN KERJA5Senarai pengalaman kerja yang TELAH disiapkan dalam tempohtahun.(SALINAN SURAT TAWARAN PERLU DIKEMUKAKAN BERSAMA SEBAGAI PEMBUKTIAN)Nama ProjekJabatan/AgensiPerunding yangMengawasiHargaTempohTarikhSiapSebenar11

Senarai Kerja Yang SEDANG dilaksanakan(SALINAN SURAT TAWARAN PERLU DIKEMUKAKAN BERSAMA SEBAGAI PEMBUKTIAN)Nama ProjekJabatan/AgensiPerunding yangMengawasiHargaTempohTarikhSiapSebenar12

Senaraikan Nama-Nama Pekerja BinaanBilNama PekerjaNo. Kad PengenalanUmurSenaraikan Bilangan Aset Jentera Yang Dimiliki SendiriBilNama JenteraJumlah (Unit)13

LAMPIRAN ASURAT AKUAN PEMBIDA( .)Saya, .nombor K.P . .yang mewakili( ) nombor Pendaftaran ( .)dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikatini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam( . .) atau mana-mana individu lain, sebagai sogokanuntuk dipilih dalam tender / sebutharga * seperti di atas. Bersama ini dilampirkan SuratPerwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuatpengisytiharan ini.2.Sekiranya saya, atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati udalam( .) atau mana-mana individu lain sebagai sogokanuntuk dipilih dalam tender / sebutharga * seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikatbersetuju tindakan-tindakan berikut diambil :2.1Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender / sebutharga* di atas; atau2.2Penamatan kontrak bagi tender / sebutharga* di atas; dan2.3Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yangberkuatkuasa.3.Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya ataumana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalamtender / sebutharga * seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkanperbuatan tersebut kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) atau balaipolis yang berhampiran.Yang Benar, .(Nama dan No. KP)Cop Syarikat :Catatan :i.ii.* Potong mana yang tidak berkenaan.Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa14

SYARAT-SYARAT AM SEBUTHARGA1.PEMERIKSAAN TAPAKBINA1.1Kontraktor disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapak bina dan sekitarnya, bentukdan jenis tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagimenyiapkan kerja, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke tapak bina danhendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, nmenjejaskansebutharganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan kontraktormematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan.2.INSURANSKontraktor dikehendaki mengambil Insurans-insurans berikut bagi sepanjang tempoh kerjadijalankan.2.1.Insurans Tanggungan Awam (Public Liability) meliputi kerosakan kepada:a)Harta benda awam.b)Kemudahan awam seperti kabel TNB, STMB, Paip Air dan lain-lain.Insurans di atas nama kontraktor dan Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan /Kerajaan Malaysia. Jumlah kemalangan hendaklah tiada terhad bagi sepanjangtempoh kontrak.2.2Insurans Pampasan Pekerja (Workmen’s Compensation) di atas nama kontraktor danKerajaan Selangor Darul Ehsan/Kerajaan Malaysia dengan nilai polisi tidak kurang30% dari harga kontrak.Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisi insuransyang tersebut di atas sebelum memulakan kerja. Bagaimanapun untuk tujuanmemulakan kerja sahaja Nota-nota perlindungan dan resit-resit bayaran permiumadalah mencukupi. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan semua polisi insuransselepas tempoh sah Nota-nota Perlindungan, tanpa sebarang sebab yangmunasabah,Pegawai Inden berhak mengambil tindakan seperti di bawah fasa 9 (d).SA/215

3.PERATURAN PERLAKSANAAN KERJA4.1Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-pelan, butirbutir kerja dalam Ringkasan Sebutharga dan Syarat-syarat yang dinyatakan dalamDokumen Sebutharga ini dan arahan Pegawai Inden atau wakilnya. Sebarangpenambahan kerja yang tidak tercatat dalam syarat tawaran, Pejabat Daerah/TanahKlang (PDTK) tidak akan bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran.4.2Kontraktor juga hendaklah mematuhi jadual projek iaitu tarikh mula dan tarikh siapdan sekiranya kontraktor menghadapi sebarang masalah hendaklah merujuk kepadaBahagian Pembangunan, Pejabat Daerah/Tanah Klang (PDTK).4.3Kontraktor hendaklah melaporkan kepada Penolong Jurutera Pejabat Daerah/TanahKlang (PDTK) dan pihak pelanggan sebaik sahaja kerja-kerja dimulakan. Kontraktorhendaklah sentiasa memberikan maklumbalas tentang perkembangan projek danmudah dihubungi dengan mengemukakan nombor telefon terkini dan alamat pejabattetap.4.4Kerja-kerja yang dilaksanakan perlu kemas dan menepati prosedur yang betul.Perkara-perkara berikut hendaklah diberi perhatian :-4.4.1Kekemasan semasa dan sesudah kerja-keraja dilaksanakan4.4.2Untuk kerja-kerja mengecat, warna cat hendaklah dipersetujui oleh PejabatDaerah/Tanah Klang (PDTK) dan cat digunakan hendaklah bersesuaiandengan penjenisan cat sama ada kayu atau simen.4.4.3Sisa-sisa bahan pembinaan hendaklah dibersihkan dan tidak bolehditinggalkan sama sekali.4.4.4Semasa kerja-kerja projek sedang dijalankan barang-barang dan alatan kerjaperlulah disimpan dengan kemas dan teratur untuk mengelakkan berlakunyasebarang kemalangan yang tidak diingini.4.PEMILIKAN TAPAK DAN KEGAGALAN KONTRAKTOR MEM

MUKA SURAT DEPAN . 2 LAMPIRAN C SENARAI SEMAK . Nombor Sebutharga, masa dan tarikh tutup seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yang mengeluarkan sebutharga. Doku men Sebutharga tidak boleh dilipat. Sekian. . hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

Related Documents:

Penomoran Surat Surat Keluar yang telah ditandatangani Pejabat 15 Menit Ters usun nya secara urut surat-surat yang siap dengan penomoran sesuai kartu kendali 2 Penomo ran Surat Buku Kendali Surat Keluar, Nota Dinas, SK, Surat Tugas 10 Menit Terc iptan ya surat keluar yang telah ditandatangani dan memiliki tanggal dan nomor Surat

- Surat dinas: surat keterangan, surat jalan, surat kelakuan baik, surat izin, dan sebagainya. . Memintakan penomoran dan cap dinas surat keluar kepada petugas pengendali di UK 4. Menyerahkan surat keluar kepada petugas . atau perorangan dalam format dan media apapun Tunggal maupun kelompok

sistem organ, kelainan dan penyakit. Sistem – sistem pada manusia dan hewan 1. Sistem pencernaan 2. Sistem ekskresi 3. Sistem pernapasan 4. Sistem peredaran darah 5. Sistem saraf dan indera 6. Sistem gerak 7. Sistem imun 8. Sistem reproduksi 9. Keterkaitan antar sistem organ dan homeostasis 10. Kelain

2.3.1. Surat bisnis 15 2.3.2. Ciri-ciri surat bisnis 15 2.3.3. Fungsi surat bisnis 17 2.3.4. Syarat surat bisnis yang baik 18 2.3.5. Bahasa surat bisnis 20 2.3.6. Bagian surat dan fungsinya 21 2.4. Pengertian Bisnis 23 2.5. Peranan korespondensi dalam bisnis 24 2.6. Format penulisan surat

Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf . melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. H. Contoh Surat Lamaran Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup 1. Surat lamaran berdasa

Administrasi Perkantoran 6. 9 3) Susunan Surat Dinas (a) Kop Surat Kop Surat Nama Jabatan Kop Surat Nama Jabatan adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan tertentu. Hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat negara Kop Surat Nama Jabatan terdiri dari Lambang Negara di tengah dan .

2 Unit 1 - Sesi Pengenalan (Ice Breaking) Muka surat 2-7 Kandungan Unit 2 - Mengenali Perasaan Muka surat 8 - 22 tres Muka surat 23 - 32 Unit 4 - Punca dan Kesan Kemarahan

E. Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics”, 8th edition, John Wiley and Sons (1999). 3. M. R. Spiegel, “Advanced Mathematics for Engineers and Scientists”, Schaum Outline Series, McGraw Hill, (1971). 4. Chandrika Prasad, Reena Garg, "Advanced Engineering Mathematics", Khanna Publishing house. RCH-054: Statistical Design of Experiments (3:1:0) UNIT 1 Introduction: Strategy of .