DOKUMEN SEBUTHARGA - PJK

3y ago
196 Views
7 Downloads
3.85 MB
116 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Angela Sonnier
Transcription

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPOLITEKNIK JELI KELANTANDOKUMEN SEBUTHARGAPROJEK: CADANGANMEMBINADANMENYIAPKAN SEBUAH BANGUNANGARAJ BAS SERTA KERJA-KERJABERKAITAN DI POLITEKNIK JELI,KELANTAN (FASA II).NO.SEBUTHARGA: PJK(S)/SH/Q02/2015PENGARAH,POLITEKNIK JELIJALAN RAYA TIMUR-BARAT17600 JELI,KELANTAN DARULNAIM

NO.ITEM1.ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA2.SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA3.BORANG SEBUTHARGA4.SURAT AKUAN PEMBIDA5.SPESIFIKASI6.RINGKASAN SEBUTHARGAJadual HargaRingkasan Sebutharga7.LAMPIRAN8.LUKISAN

SENARAI SEMAKAN(BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA)Sila tandakanBil. Bagi Dokumen-dokumenYang Disertakan.Perkara/Dokumen1.Salinan Sijil Akuan Pendaftaran DariKementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan)2.Salinan Sijil Akuan Bumiputera DariKementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan)3.Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari KementerianKewangan (Bekalan/Perkhidmatan)4.Salinan Perakuan Pendaftaran Dari CIDB (Kerja)5.Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan DariCIDB (Kerja)6.Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari PusatKhidmat Kontraktor (Kerja)7.Borang Sebut Harga Telah Diisi Dengan Lengkap(termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) danDitandatangani8.Borang Maklumat Penyebut Harga9.Pematuhan Kepada Spesifikasi10.Borang Penyerahan Contoh Dan Katalog (jikaberkaitan)11.Cadangan Penyelenggaraan/Penyenggaraan(jika perlu)12.Senarai Kakitangan Teknikal (jika berkaitan)UntukDitandaOleh SyarikatUntuk DitandaOleh JawatankuasaPembuka SebutHarga

Bil.UntukDitandaOleh SyarikatPerkara/Dokumen13.Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi Tiga(3) Bulan Terakhir14.Lain-lain Sekiranya AdaPENGESAHAN OLEH SYARIKATUntuk DitandaOleh JawatankuasaPembuka SebutHargaUNTUK KEGUNAAN JABATANDengan ini saya mengesahkan bahawa saya JawatankuasaPembukaSebutHargatelah membaca dan memahami semua syarat- mengesahkan penerimaan dokumen bertandasyarat dan terma yang dinyatakan di dalam kecuali bagi perkara bil. . (jika ada).dokumen sebut harga. Semua maklumat yangdikemukakan adalah benar.Tandatangan kh:Tandatangan:Nama:Jawatan:Tarikh:

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA1.HAK POLITEKNIK JELI KELANTAN (PJK) UNTUK MENERIMA /MENOLAK SEBUTHARGAPoliteknik Jeli Kelantan (PJK) adalah tidak terikat untuk menerima Sebutharga yangterendah atau mana-mana Sebutharga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakansesuatu Sebutharga. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga adalah muktamad.2.CARA–CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUTHARGA2.1.Penyediaan SebuthargaKontraktor adalah dikehendaki mengisi segala maklumat berikut dengansepenuhnya:a)b)c)d)e)f)Harga dan tandatangan Kontraktor di Ringkasan Sebutharga,Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebutharga,Senarai Kerja Dalam Tangan,Jadual Kadar Harga (Jika ada),Butir–butir Spesifikasi. (Jika ada)LampiranJika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas Kontraktorhendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.2.2.Penyerahan Dokumen Sebuthargaa)Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklahdimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan denganBilangan Sebutharga PJK(S)/SH/Q02/2015 serta Tajuk Sebuthargadan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga pada atausebelum 16 Mac 2015, 12.30 tengahari.b)Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan,Penyebutharga hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan possupaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan.c)Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkitdari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan.Kegagalan Kontraktor mengembalikan Dokumen Sebutharga pada tarikh tutupSebutharga akan membolehkan sebutharga tersebut akan ditolak.

2.3.Penjelasan LanjutSekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebutharga yang tidak jelasatau bercanggah, Kontraktor boleh menghubungi pejabat ini untuk penjelasanlanjut.3.PERBELANJAAN PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGASemua perbelanjaan bagi penyediaan Sebutharga ini hendaklah ditanggung olehPenyebutharga sendiri.4.TEMPOH SAH SEBUTHARGASebutharga ini sah selama 90 hari dari tarikh tutup Sebutharga. Kontraktor tidak bolehmenarik balik Sebutharganya sebelum tamat tempoh sah Sebutharga. Pengesyorantindakan tatatertib akan diambil sekiranya Kontraktor menarik balik Sebutharganyasebelum tamat tempoh sah Sebutharga.5.DENDASekiranya Penyebutharga gagal melaksanakan Perkhidmatan dalam tempoh yangditetapkan atau dalam tempoh lanjutan yang dipersetujui bersama di antara Kerajaandan Penyebutharga, maka Penyebutharga dikehendaki membayar denda dalamtempoh tiga puluh (30) hari setelah menerima notis denda daripada Kerajaan. Kadardenda ini ialah satu peratus (1%) daripada Nilai Sebuthargauntuk setiap minggukelewatan dan tidak melebihi dua belas peratus (12%) daripada Nilai Sebutharga.6.PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAHSemua penyebutharga adalah diingatkan supaya tidak terlibat dalam aktiviti jenayahrasuah berkaitan dengan perolehan ini. Sehubungan dengan itu para penyebuthargadiberi peringatan seperti berikut;6.1Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi,meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripadamana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayahdi bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.6.2Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapankepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar ataudiberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabatSuruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) atau di balai polis yangberhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan satu kesalahandi bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

7.6.3Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadapanggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor ataupembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahanrasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah.6.4Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaranberkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangandibekalkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatandiberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkantuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta PencegahanRasuah 1997.‘INTEGRITY PACT’7.1Penyebutharga wajib mengemukakan surat akuan pembida seperti di lampiranbersama-sama dengan Dokumen Sebutharga di mana ia berwaad untuk tidakakan menawarkan atau memberi rasuah kepada mana-mana individu lainsebagai sogokan untuk dipilih dalam tawaran tersebut. Wakil syarikat yangmenandatangani Surat Akuan Pembida hendaklah juga melampirkan SuratPerwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak Syarikat.7.2Surat Akuan Pembida tersebut adalah menjadi salah satu dokumen wajibdalam penilaian sebutharga peringkat pertama. Sekiranya pembida gagalmengemukakan Surat Akuan tersebut yang telah ditandatangani oleh pegawaisyarikat bertauliah, pembida tersebut akan dinilai sebagai gagal dalampenilaian peringkat pertama ( gagal mengemukakan dokumen wajib ) danpenilaian seterusnya tidak akan dilaksanakan.7.3Kontraktor yang Berjaya wajib mengemukakan Surat Akuan PembidaBerjaya seperti di lampiran beserta dengan *Surat Setuju Terima/BorangPerjanjian Inden Kerja yang telah ditandatangani di mana ia berwaad tidakakan memberi rasuah sebagai ganjaran kerana mendapatkan kontrak. WakilSyarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida Berjaya hendaklah jugamelampirkan surat perwakilan kuasa menandatangani bagi pihak syarikat.Surat Akuan ini akan menjadi sebahagian daripada Perjanjian Sebutharga.

SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA UNTUK KERJA1.PEMERIKSAAN TAPAK BINAKontraktor adalah dinasihatkan untuk memeriksa dan meneliti Tapakbina dansekitarnya, bentuk dan jenis Tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yangperlu bagi menyiapkan Kerja, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke Tapakbinadan hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, luarjangkaan dan segala hal-keadaan yang mempengaruhi dan menjejas Sebutharganya.Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan Kontraktor mematuhikehendak ini tidak akan dipertimbangkan.2.INSURANS / BON PERLAKSANAAN2.12.23.Kontraktor hendaklah atas nama bersama Kerajaan Malaysia dan Kontraktormengambil perkara-perkara seperti berikut:a)Bon Perlaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah nilai Sebutharga, jikanilai yang tawarkan melebihi RM 50,000.00. (Kontraktor dibenarkanmembuat pilihan untuk mengemukakan Jaminan Bank atau JaminanInsurans atau memilih dikenakan Wang Jaminan Perlaksanaan).b)Polisi Insuran Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencanakepada orang dan kerosakan kepada harta), danc)Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan SosialPekerja (PERKESO). bagi tempoh perlaksanaan kerja Inden ini.Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisiinsurans, Bon Perlaksanaan dan Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESOyang tersebut di atas sebelum memulakan Kerja. Bagaimanapun untuk tujuanmemulakan Kerja sahaja Nota-nota Perlindungan dan resit-resit bayaranpremium adalah mencukupi. Sekiranya Kontraktor gagal mengemukakansemua polisi Insurans selepas tempoh sah Nota-nota Perlindungan, tanpasebarang sebab yang munasabah, Pegawai Inden berhak mengambil tindakanseperti di bawah Fasal 10 (d).PERATURAN PERLAKSANAAN KERJAKerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-pelan, butirbutir kerja dalam Ringkasan Sebutharga dan Syarat–syarat yang dinyatakan dalamDokumen Sebutharga ini dan arahan Pegawai Inden atau Wakilnya.

4.KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJASekiranya Kontraktor gagal memulakan kerja selepas 7 hari dari tarikh akhir tempohmula kerja yang dinyatakan dalam Inden Kerja, tanpa sebab-sebab yang munasabah,Inden Kerja akan dibatalkan oleh Pegawai Inden dan tindakan tatatertib akan diambilterhadap Kontraktor.5.SUB-SEWA DAN MENYERAHAK KERJA.Kontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan Kerja kepada kontraktor-kontraktorlain. Kontraktor tidak boleh menyerahak apa-apa faedah di bawah Inden Kerja initanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis dari Pegawai Inden.6.PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN KERJA OLEH PEGAWAI INDEN.Pegawai Inden atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan kerja-kerja yangtidak menepati Spesifikasi. Bahan, barang dan kerja-kerja yang ditolak hendaklahdiganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung olehKontraktor sendiri.7.RINGKASAN SEBUTHARGA7.1Ringkasan Sebutharga hendaklah menjadi sebahagian daripada BorangSebutharga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebutharga.7.2Harga–harga dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah mengambil kira semuakos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan caj-caj lain yangperlu dan berkaitan bagi penyiapan Kerja dengan sempurnanya.7.3Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat daripadaperubahan kos buruh, bahan–bahan dan semua duti dan cukai Kerajaan,samada dalam tempoh sah Sebutharga atau dalam tempoh Kerja.7.4Harga–harga dalam Ringkasan Sebutharga yang dikemukakan oleh Kontraktorhendaklah tertakluk kepada persetujuan sebelumnya daripada Pegawai Indententang kemunasabahannya. Persetujuan sebelumnya itu dan apa–apapelarasan kemudiannya kepada harga–harga dalam Ringkasan Sebuthargahendaklah dibuat sebelum Inden Kerja dikeluarkan.7.5Apa-apa perlarasan harga dalam Ringkasan Sebutharga menurut perenggan7.4 tersebut di atas dan apa–apa kesilapan hisab dalam Ringkasan Sebuthargahendaklah dilaras dan diperbetulkan sebelum Inden Kerja dikeluarkan. Jumlahamaun yang dilaraskan hendaklah sama dengan amaun jumlah harga pukaldalam Borang Sebutharga. Amaun jumlah harga pukal dalam BorangSebutharga hendaklah tetap tidak berubah.

8.PERCANGGAHAN DALAM DOKUMEN SEBUTHARGAJika Kontraktor mendapati apa–apa percanggahan dalam Dokumen Sebutharga, diahendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk mendapatkan keputusan.9.BAYARAN BERPERINGKATBagi Kerja yang bernilai melebihi RM25,000.00, satu kali bayaran berperingkatdibenarkan setelah nilai Kerja-kerja yang disiapkan melebihi 50% dari nilaiSebutharga tersebut.10.KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATANPER-LANTIKAN KONTRAKTORPegawai Inden berhak membatalkan Inden Kerja sekiranya Kontraktor berada dalamkeadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden.a)b)c)d)e)11.12.Sekiranya Kontraktor masih gagal menyiapkan Kerja dalam tempoh masayang telah ditetapkan;Kemajuan Kerja terlalu lembab tanpa apa–apa sebab yang munasabah;Penggantungan perlaksanaan seluruh atau sebahagian Kerja, tanpa apa–apasebab yang munasabah;Tidak mematuhi arahan Pegawai Inden tanpa apa–apa alasan yang munasabah;danApabila Kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah.KERJA PERUBAHAN11.1Pegawai Inden boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan–arahanyang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara bertulis. Tiadaapa–apa perubahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Inden atau yang disahkankemudian oleh Pegawai Inden boleh membatalkan Sebutharga ini.11.2Semua kerja perubahan dan/atau tambahan yang diluluskan oleh PegawaiInden akan diukur atau dinilai menggunakan kadar harga yang ada dalamSenarai Kuantiti/Ringkasan Sebutharga. Jika tidak terdapat sebarang kadarharga yang bersesuaian kadar harga yang dipersetujui oleh Pegawai Inden dankontraktor hendaklah digunakan.PEMATUHAN KEPADA UNDANG–UNDANG OLEH KONTRAKTORKontraktor hendaklah mematuhi segala kehendak Undang–Undang Kecil danUndang-undang Berkanun dalam Malaysia semasa perlaksanaan Kerja. Kontraktortidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kerana pematuhannyadengan Syarat–syarat ini.

13.PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAPBayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah Kontraktor menyiapkan Kerjadengan sempurnanya dan mengembalikan Inden Kerja Asal.14.15.TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN14.1Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi sebutharga hendaklah sekurangkurangnya enam (6) bulan dari tarikh kerja diperakukan siap. Bagi kerja-kerjamekanikal dan elektrikal dimana tempoh waranti ke atas alat-alat dan loji-lojiadalah dua belas (12) bulan dan dalam kes-kes tertentu oleh kerana jenis dankerumitan kerja, tempoh tanggunagan kecacatan yang lebih lama daripadaenam (6) bulan boleh membaikikecacatan,ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain yang mungkinkelihatan dan yang disebabkan oleh bahan atau barang atau mutu hasil kerjayang tidak menepati sebutharga ini apabila diarahkan oleh Pegawai Inden dandalam masa yang berpatutan. Kontraktor hendaklah membaiki kecacatan,ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain atas kosKontraktor sendiri.14.3Sekiranya Kontraktor gagal membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan,kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain seperti yang diarahkan, PegawaiInden berhak memotong kos membaiki dari baki wang yang akan dibayarkepada kontraktor atau jika baki itu tiada tidak mencukupi, mengeluarkansurat pengesyoran kepada Pusat Khidmat Kontraktor untuk menggantungkanpendaftaran Kontraktor dan menghantar salinan-salinan surat tersebut kepadaKetua Jabatan, Bahagian Pembangunan Bumiputera dan LembagaPembangunan Industri Pembinaan.TARIKH TUTUP TAWARANTarikh Tutup Sebutharga seperti yang dinyatakan dalam surat pelawaan sebuthargapada atau sebelum 12.30 tengahari. Dokumen Sebutharga yang telah lengkap diisihendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di pejabat 16hb Mac 2015.

SURAT AKUAN PEMBIDABagiCADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN GARAJ BASSERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK JELI KELANTAN (FASAII)NO. SEBUT HARGA:PJK(S)/SH/Q02/2015Saya, nombor K.P. yangmewakili nomborPendaftaran (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB) dengan inimengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidakakan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Politeknik JeliKelantan (PJK) atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalamsebutharga seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi sayamewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat perisytiharan ini (jika berkaitan).2.Sekiranya saya atau mana- mana individu yang mewakili syarikat ini didapatibersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam PJK atau manamana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti di atas, maka sayasebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil :2.1penarikan balik tawaran kontrak bagi sebutharga di atas; atau2.2penamatan kontrak bagi sebutharga di atas; dan2.3lain-lain tindakan tatatertib mengikut Peraturan Perolehan Kerajaan.3.Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya ataumana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalamsebutharga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatantersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polisyang berhampiran.Yang Benar,.(Nama dan No. KP)Cop Syarikat :

BORANG SEBUTHARGASEBUTHARGA PJK(S)/SH/Q02/2015PengarahPoliteknik Jeli KelantanJalan Raya Timur-Barat17600 JeliKelantan.Tuan,Sebutharga untuk CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAHBANGUNAN GARAJ BAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIKJELI, KELANTAN (FASA II).Dibawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Pentender, Syarat-syarat Am Sebut Harga,Spesifikasi Kerja dan Pelan-pelan, saya yang menandatangani di bawah ini adalah dengan inimenawarkan untuk melaksana dan menyiapkan kerja tersebut bagi jumlah wang pukalsebanyak Ringgit Malaysia : . . . ( RM .)2.Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam masa . . minggu dari tarikhtempoh mula kerja seperti yang ditetapkan di bawah Fasal 2 Borang Inden Kerja.Bertarikh pada . haribulan . 2014(Tandatangan Kontraktor)(Tandatangan Saksi)Nama Penuh :Nama Penuh :No. K/P :No. K/P :Alamat :Alamat :Atas sifat:(Meteri atau Cop Kontraktor)Tarikh :

5. SPESIFIKASI

TABLE OF CONTENTSSECTION E : NON-STRUCTURAL WALL SYSTEMPAGE1.2.3.GeneralBricks and BlocksWalling@HAKCIPTA JKR MALAYSIAE/1E/3E/4

SECTION E : NON-STRUCTURALWALL SYSTEMJKR MALAYSIANo. DokumenNo. KeluaranNo. PindaanTarikhMuka Surat:::::JKR 20800-0183-14010029 Januari 2014E/11. General1.1CementThe cement, unless otherwise described, shall be CEM 1 complying with MS EN197-1 and as specified under SECTION D: CONCRETE WORKS.1.2SandSand for mortar shall comply with MS EN 12620 and as specified in SECTION D:CONCRETE WORKS.1.31.41.5Mortar1.3.1Mortar shall consist of one (1) part of cement to six (6) parts of sand, withthe addition of an approved mortar plasticizer used strictly in accordancewith manufacturer’s recommendation. The ingredients for mortar shall bemeasured in proper gauge boxes and shall be mixed on a clean boardedplatform or in an approved mechanical batch mixer.1.3.2All mortar shall be used within forty five (45) minutes of mixing and noremaking up of mortar shall be permitted thereafter.1.3.3Mortar for brickwork below damp proof course or ground floor level shall bein the proportion of one part of cement and three parts of sand.Damp Proof Course1.4.1Unless otherwise shown on the Drawings, bituminous damp proof coursesshall comply with BS 8215: Code of practice for design and installation ofdamp-proof courses in masonry construction. The bitumen damp proofmembrane shall be two (2) ply with a nominal mass of 1840 g/m².1.4.2Bitumen damp proof course shall be in rolls to suit the thickness of walls orbrickwork. The damp proof course shall be bedded on a level bed ofcement mortar (1:1) and lapped at least 150mm or the width of the dampproof course at running joints and intersections.1.4.3In all cases of doubt as to the exact location of the damp proof course, theContractor shall refer to the S.O. befor

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2. Penyerahan Dokumen Sebutharga a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan Bilangan Sebutharga PJK(S)/SH/Q02/2015 serta Tajuk Sebutharga

Related Documents:

BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kenyataan Sebutharga 3 2. Arahan dan Syarat-syarat Sebutharga 4 - 14 3. Muka Depan 15 4. Senarai Semakan Dokumen 16 5. Lampiran A: Borang Sebutharga 17 - 18 6. Lampiran B: Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan 19 - 20 7. Lampiran B1: Senarai Tambahan (Makanan/ Menu

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2 Penyerahan Dokumen Sebutharga (a) Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan sebut harga CIAST(S) 700 - 5/2 - 8/2019 serta tajuk sebut harga dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga pada

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 200 Juta Jasa Konsultansi Rp 100 Juta 1. dokumen program/penganggaran 2. surat penetapan PPK 3. dokumen perencanaan pengadaan 4. RUP/SIRUP 5. dokumen persiapan pengadaan 6. dokumen pemilihan Penyedia 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya 8. dokumen serah terima hasil .

menandatangani kedua-dua surat tersebut hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak syarikat. 3. Pembetulan dan Pindaan Kesilapan 3.1 Dokumen Sebutharga hendaklah diisi secara bertaip atau tulisan tangan yang jelas. Setiap pembetulan atau pindaan yang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga dan Borang

MUKA SURAT DEPAN . 2 LAMPIRAN C SENARAI SEMAK . Nombor Sebutharga, masa dan tarikh tutup seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yang mengeluarkan sebutharga. Doku men Sebutharga tidak boleh dilipat. Sekian. . hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

Unit #3: Angles 1. m ABD 28 , m DBC (5x 2) m ABC (9x – 10) Find m DBC. m DBC 52 2. P is in the interior of IJK m IJP 17 and m PJK (4x – 4) and m IJK (6x – 5) Find m PJK. m PJK 32 3. Write an equation showing each of the following definitions: a. Supplementary angles b. Complementary angles

Oil futures forward curves ir. Patrick Kulsen, MSc. B. Mail: patrick.kulsen@pjk-international.com Tel: 31-(0)76-7676 325 Managing Director @ PJK International B.V. PJK International: 'Market research company specialized in NWE oil markets' - ARA / Rhine barge freight rates - ARA oil product stocks - Market analysis reports - Consultancy & Quant research

2019 HPVC Rules September 23, 2018 Page 2 of 55 . Safety Inspection and Demonstration 16 Safety Video 16 Modifications Affecting Safety 16 Disqualification of Unsafe Vehicles 17 Entry and Registration 17 Team Eligibility 17 Team Member Eligibility and Certification 17 Vehicle Design, Analysis, and Construction 17 Driver Requirement Exceptions 17 Submittal of Final Entries 18 Late Entries 18 .