PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

3y ago
195 Views
2 Downloads
871.43 KB
16 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Madison Stoltz
Transcription

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAANNEGERI PULAU PINANGKENYATAAN TAWARANKOD TENDER : PSUKPP/TENDER/08/2013Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat berkelayakan yang berdaftardengan Sistem e-Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan KementerianKewangan Malaysia di bawah Kod Bidang : 020601 dalam bidang perkhidmatandibenarkan menyertai tender berikut :“PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN TONER BAGIPEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG”2.Dokumen tender boleh dibeli dengan harga RM50.00 secara online dan dimuatturun melalui Sistem e-Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang mulai 22 April 2013.3.Dokumen Tender yang dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam sampulsurat yang berlakri serta ditandakan Nombor dan Tajuk Tender di sebelah kanan atassampul surat. Dokumen tender tersebut mestilah sampai sebelum ataupada 13 Mei 2013 (Isnin) jam 12.00 tengah hari dan dimasukkan ke dalam PetiTender di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Paras 25, KOMTAR,10503 Pulau Pinang.4.Bukti Penghantaran Tidak Dianggap Sebagai Bukti Penerimaan dan semuakos berkaitan dengan Tawaran Tender di atas adalah menjadi tanggung jawabPetender.5.Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak tertakluk untukmenerima mana-mana tawaran terendah, tertinggi atau sebarang tawaran. PejabatSetiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang berhak untuk membatalkan atau menundaatau menggantung tawaran di atas sebelum atau selepas tarikh dan masa tutuptawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.6.Iklan ini juga boleh diakses melalui laman web http://ep.penang.gov.myY.B. Setiausaha KerajaanPejabat Setiausaha KerajaanNegeri Pulau Pinangi

SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB YANG PERLU DISERAHKANUNTUK MEMASUKI TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTARBEKALAN TONER PENCETAK BAGI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERIPULAU PINANGBIL.BUTIRANLAMPIRANMUKASURAT1.Keterangan Mengenai PetenderLampiran C15 - 172.Kedudukan Kewangan PetenderLampiran D183.Surat Akuan PetenderLampiran E19 - 20Lampiran F21 - 26Lampiran G27Lampiran H28Lampiran K40----------4.5.6.7.8.9.10.11.12.Jadual Harga Tender Perkhidmatan Membekaldan Menghantar Bekalan Toner PencetakBagi Pejabat Setiausaha Kerajaan NegeriPulau PinangSenarai Perkhidmatan Yang Sedang danTelah DilaksanakanSurat Akuan Pembida(SPP 10 Tahun 2010 bertarikh 16 Disember2010)Surat Akuan Pembida Berjaya(SPP 10 Tahun 2010 bertarikh 16 Disember2010)Salinan fotostat resit pembelian ian Kewangan dalam kod bidangberkenaan yang masih sah.Salinan Pengesahan Taraf Bumiputera olehKementerian Kewangan. Petender yang gagalmengemukakan sijil ini ditakrifkan sebagaibertaraf 'Bukan Bumiputera'.Penyata Akaun Bank terkini Syarikat(3 bulan berturut-turut)bagi bulanJanuari 2013, Februari 2013 dan Mac 2013.Salinan Profail Syarikat yang lengkap.SENARAISEMAKTender yang dihantar dengan tangan hendaklah dimasukkan sendiri oleh Petender kedalam peti tender yang disediakan di Bahagian Khidmat Pengurusan, PejabatSetiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Paras 25 KOMTAR sebelum atau pada13 Mei 2013, jam 12.00 tengah hari. Tender yang lewat tidak akan diterima.ii

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/2013ARAHAN KEPADA PETENDER1.PERIHAL TENDERTender ini adalah bagi ’Perkhidmatan Membekal dan Menghantar BekalanToner Pencetak bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang’ bagitempoh dua (2) tahun. Tender ini adalah tertakluk kepada Arahan-arahan, Syaratsyarat Am dan Syarat-syarat Khas Tender.2.DOKUMEN TENDER2.1Tender hendaklah dibuat di atas borang-borang yang telah disediakan danselepas ini dipanggil sebagai Dokumen Tender. Dokumen Tender yanglengkap adalah mengandungi perkara-perkara berikut:BIL.BUTIRANLAMPIRANMUKA SURAT1.Kenyataan Tawaran Tender-i2.Senarai Semak-ii3.Arahan Kepada Petender-1–54.Syarat-syarat Am TenderLampiran A6 - 105.Syarat-syarat Khas TenderLampiran B11 - 146.Keterangan Mengenai PetenderLampiran C15 - 177.Kedudukan Kewangan PetenderLampiran D188.Surat Akuan PetenderLampiran E19 - 209.Jadual Harga Tender PerkhidmatanMembekal dan Menghantar BekalanTonerPencetakBagiPejabatSetiausaha Kerajaan Negeri PulauPinangLampiran F21 - 2610.Senarai Perkhidmatan Yang Sedangdan Telah DilaksanakanLampiran G2711.Surat Akuan Pembida(SPP 10 Tahun 2010 bertarikh16 Disember 2010)Lampiran H2812.Contoh Dokumen PerjanjianLampiran I29 - 3613.Contoh Bon PelaksanaanLampiran J37 - 39JAUHILAH AMALAN RASUAH1

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/201314.2.23.Surat Akuan Pembida Berjaya(SPP 10 Tahun 2010 bertarikh16 Disember 2010)Lampiran K40Dokumen Tender dijual dengan harga RM50.00 secara online dan bolehdimuat turun melalui laman web http://ep.penang.gov.my. Dokumen Tenderperlu dikepilkan bersama resit bayaran pembelian. Sila pastikan DokumenTender yang dimuat turun dicetak dengan lengkap dan mengandungi semuaborang-borang yang perlu diisikan.CARA-CARA MENGISI BORANG TENDER3.1Petender hendaklah membaca arahan-arahan dan syarat-syarat dalamdokumen tender serta menyemak kandungan Dokumen Tender dengan telitisebelum mengisi borang-borang tender. Satu resit pembelian tender hanyadibenarkan bagi satu Dokumen Tender sahaja dan setiap syarikat yangmenyertai hanya boleh mengemukakan satu Dokumen Tender dengan satutawaran harga sahaja. Sekiranya terdapat lebih daripada satu DokumenTender dikemukakan maka hanya dokumen yang terawal dibuka olehJawatankuasa Pembuka Peti Tender diterima untuk penilaian selanjutnya.Petender diminta mengemukakan hanya satu tawaran harga tender sahaja.3.2Borang tender hendaklah diisi dengan lengkap dan jelas mengikut ruanganruangan yang disediakan. Borang-borang tersebut hendaklah sebolehbolehnya ditaip. Jika ditulis tangan, tulisan hendaklah jelas dan mudah sertaboleh dibaca.3.3Setiap pembetulan atau pindaan yang dibuat hendaklah ditandatanganiringkas dan dicop dengan cop rasmi syarikat setentang dengan pembetulanatau pindaan tersebut.3.4Borang-Borang Yang Perlu Diisi3.4.1 Borang Keterangan Mengenai Petender (Lampiran C)i. Nama Petender:Nama Syarikat seperti yang didaftarkandengan Kementerian Kewangan.ii. Alamat Perniagaan :Alamat yang sebenar di mana petenderboleh dihubungi melalui surat. Petenderhendaklah memaklumkan jika berlakusebarang pertukaran alamat.iii. No. Telefon:Rujukan nombor telefonPengarah Syarikat.iv. Taraf Petender:Nyatakan sama ada ‘Bumiputera’. Silasertakan salinan Sijil Pengesahan TarafJAUHILAH AMALAN RASUAHPengurusan/2

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/2013Bumiputera oleh Kementerian Kewangan.Kegagalan mengemukakan sijil tersebutakan mengakibatkan Petender ditakrifsebagai ’Bukan Bumiputera’.v. Modal Syarikat:Jika bukan status Sdn. Bhd. atau Berhad,nyatakan modal terkumpul iaitu daripadapunca-punca seperti wang simpanan,saham dan pinjaman bank.vi. Pengalaman:Petender hendaklah mengisi borangLampiran G menyatakan pengalamandalam bidang perkhidmatan berkaitanbekalan toner (jika ada). Kegagalanmenyatakan pengalaman dalam bidangtersebut akan memberikan kesan kepadapenilaian yang disediakan oleh Urus Setia.3.4.2 Surat Akuan Petender (Lampiran E)Petender adalah dikehendaki mengisi dan menandatangani borangini. Sekiranya borang ini tidak diisi dan ditandatangani tawaranPetender menjadi tidak sah/ laku dan dengan sendirinya tertolak.3.4.3 Jadual Harga Tender (Lampiran F)3.4.3.14.Borang ini perlu ditandatangani dan dicop oleh andatangan dan bercop adalah tidak sah/ laku danakan ditolak.PEMBETULAN DAN PINDAAN KESILAPANSemua pembetulan/ pindaan ke atas kesilapan-kesilapan yang dibuat terutamanyadalam Jadual Harga dan Surat Akuan Petender hendaklah ditandatangani ringkasoleh orang yang menandatangani Dokumen Tender serta dicopkan dengan copPetender (syarikat). Tandatangan ringkas ini hendaklah dibuat setentang dengankesilapan yang dibetulkan/ dipinda. Pembetulan /pindaan hendaklah dibuat denganjelas supaya mudah dibaca.5.PENGHANTARAN DOKUMEN TENDER5.1Petender dikehendaki mengembalikan Dokumen Tender yang telah diisidengan lengkap dan ditandatangani oleh pemilik syarikat. Dokumen Tenderyang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri danditanda pada bahagian atas sampul surat itu dengan butir-butir berikut:JAUHILAH AMALAN RASUAH3

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/2013Kod Tender:PSUKPP/TENDER/08/2013Tajuk Tender:Perkhidmatan Membekal dan Menghantar BekalanToner Pencetak bagi Pejabat Setiausaha KerajaanNegeri Pulau PinangAlamat:Y.B. Setiausaha KerajaanPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau PinangBahagian Khidmat Pengurusan & KewanganParas 25 KOMTAR10503 PULAU PINANG5.2Tender yang dihantar dengan tangan hendaklah dimasukkan sendiri olehpetender ke dalam peti tender yang disediakan di Paras 25, PejabatSetiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebelum atau pada13 Mei 2013, jam 12.00 tengah hari. Tender yang lewat tidak akan diterima.5.3Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan Dokumen-Dokumen Tender yang dihantar :i.Hantar Sendiri Dengan TanganMemasukkan Dokumen Tender dalam peti tender yang salah.ii.Melalui Pos/ Agen PenghantaranHilang semasa dalam perjalanan pos atau penghantaran.5.46.Petender perlu menanggung sendiri kesemua kos yang terlibat berhubungdengan tender yang disertainya.PERINGATAN MENGENAI RASUAHSelaras dengan usaha Kerajaan untuk mencegah dan membendung perlakuanrasuah, berikut disenaraikan peringatan mengenai kesalahan rasuah :6.1Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi,meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dandaripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatukesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan RasuahMalaysia 2009 (Akta 694).6.2Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapankepada mana-mana anggota perkhidmatan awam, maka pihak yang ditawaratau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabatSuruhanjaya Pencegahan Rasuah atau balai polis yang berhampiran.Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawahAkta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).JAUHILAH AMALAN RASUAH4

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/20137.8.6.3Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadapanggota perkhidmatan awam dan menyenarai hitamkan kontraktor ataupembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahanrasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (Akta694).6.4Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaranberkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangandibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberidan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutanberkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).PELAKSANAAN INTEGRITI PACT7.1Kesemua Petender yang menghantar Dokumen Tender hendaklahmenandatangani Surat Akuan Pembida bahawa ia tidak akan menawaratau memberi rasuah sebagai sogokan untuk mendapatkan kontrak. PTJhendaklah memastikan Surat Akuan Pembida juga dijadikan sebagaiDokumen Wajib yang perlu disertakan bersama dokumen tawaran tenderseperti di Lampiran H. Surat Akuan Pembida adalah dokumen wajib yangperlu disertakan bersama dokumen tawaran petender.7.2Petender yang berjaya menandatangani Surat Akuan Pembida Berjayabahawa ia tidak akan memberi rasuah sebagai ganjaran keranamendapatkan kontrak. Format Surat Akuan Pembida Berjaya adalah sepertidi Lampiran K. PTJ hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida Berjayajuga dijadikan sebagai Dokumen Wajib yang perlu disertakan bersamaSurat Setuju Terima/ Pesanan Tempatan.TEMPOH SAH TENDERTender ini sah selama seratus lapan puluh (180) hari dari tarikh tutup tender.Petender tidak boleh menarik balik tendernya sebelum tamat tempoh sah tender.Tindakan akan diambil sekiranya petender menarik balik tendernya sebelum tamattempoh sah tender.Y.B. Setiausaha KerajaanPejabat Setiausaha KerajaanNegeri Pulau PinangJAUHILAH AMALAN RASUAH5

LAMPIRAN AKod Tender : PSUKPP/TENDER/08/2013SYARAT-SYARAT AM TENDERPetender dikehendaki mematuhi sepenuhnya Syarat-syarat Am Tender apabilamenyertai tender ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah inimembolehkan tender yang dikemukakan oleh Petender akan DITOLAK.1.2.KELAYAKAN MEMASUKI TENDER1.1.Syarikat-syarikat yang hendak menyertai tender Perkhidmatan Membekaldan Menghantar Bekalan Toner Pencetak Bagi Pejabat SetiausahaKerajaan Negeri Pulau Pinang hendaklah terlebih dahulu berdaftardengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang yang berkaitanseperti mana yang diiklankan. Salinan Sijil Pendaftaran dan Salinan SijilTaraf Bumiputera (jika berkenaan) hendaklah disertakan bersama-samadengan tawaran.1.2.Hanya tender-tender yang dikemukakan oleh syarikat-syarikat yangmembeli borang tender melalui Sistem e-Perolehan Kerajaan NegeriPulau Pinang (berdasarkan pengesahan resit pembelian) sahaja akanditerima untuk pertimbangan.1.3.Pelawaan ini adalah terikat kepada Arahan Kepada Petender, SyaratSyarat Am Tender dan Syarat-Syarat Khas Tender yang disertakanbersama-sama Dokumen Tender.1.4.Petender hendaklah mematuhi sepenuhnya syarat-syarat tersebut apabilamenyertai tender ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat akanmenyebabkan tender tidak dipertimbangkan dan terus ditolak.1.5.Semuaborang-borangberhubungdengan tender hendaklahditandatangani oleh pemilik syarikat sendiri. Mana-mana borang yangtidak bertandatangan dan tiada cop rasmi Petender akan ditolakdaripada pertimbangan.DOKUMEN TENDER2.1Hanya Dokumen Tender yang dikepilkan dengan bukti resit pembeliansahaja akan diterima dan setiap satu resit pembelian adalah bagi satutawaran harga tender sahaja. Setiap syarikat hanya dibenarkan membuatsatu tawaran harga tender sahaja. Penetapan tawaran harga tenderdalam bentuk opsyen/ pilihan tidak dibenarkan. Lain-lain borang tidakditerima kecuali dibenarkan sebagai tambahan kepada borang yang asal.2.2PERHATIAN : Tiap-tiap helai borang tender yang digunakan (termasukborang tambahan) mestilah disusun mengikut turutan nombor muka surat.JAUHILAH AMALAN RASUAH6

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/20133.4.2.3Borang Jadual Harga hendaklah diisi dengan lengkap dan terang.Borang-borang berkenaan hendaklah dihantar secara bertaip kemas.Jika ditulis tangan, tulisan hendaklah jelas dan boleh dibaca.2.4Sebarang pindaan yang dibuat ke atas mana-mana ruangan mestilahdipotong dan ditandatangani ringkas serta dicopkan dengan cop Petendersetentang dengan apa-apa perubahan yang dibuat.HARGA TAWARAN3.1Harga-harga yang ditawarkan dalam tender ini adalah tetap dan tidakboleh dipinda selepas tender ini ditutup dan akan berkuatkuasa selamadalam tempoh sah laku tender. Petender yang berjaya ditawarkan tenderini dikehendaki mematuhi syarat ditetapkan sepanjang masa kontrak iniberjalan dan tidak boleh dibuat sebarang perubahan harga.3.2PSUKPP berhak menyemak semula jumlah kiraan harga tawaranberdasarkan perincian kadar harga yang ditawarkan oleh Petender.Sekiranya terdapat apa-apa perbezaan kepada jumlah harga yangditawarkan dengan maklumat semakan semula oleh PSUKPP, jumlahharga tawaran yang disemak melalui kiraan semula oleh PSUKPP akandiguna pakai untuk tujuan tender ini.SPESIFIKASI4.15.Petender adalah dinasihatkan membaca dengan teliti spesifikasi yangperlu dibekalkanbagi melaksanakan perkhidmatan pembekalanberkaitan dalamLampiran B supaya tidak timbul masalah kesilapandalam meletakkan harga.TIDAK MENJALANKAN TUGAS5.1Perkhidmatan Tidak mengikut Spesifikasi5.1.1 Sekiranya Petender gagal untuk melaksanakan tugas-tugas dantanggung jawabnya seperti di dalam Perjanjian, PSUKPP berhakmenahan atau menangguhkan bayaran-bayaran seperti dinyatakandi dalam Perjanjian, kecuali dan sehingga PSUKPP berpuas hatibahawa Petender telah menyempurnakan tugas dan tanggungjawabnya seperti mana yang dikehendaki.5.1.2 PSUKPP juga berhak menolak atau mengurangkan apa-apapembayaran kepada Petender sekiranya perkhidmatan yang diberitidak memuaskan atau tidak memenuhi skop/ spesifikasi kerjaperkhidmatan atau dibatalkan oleh PSUKPP.JAUHILAH AMALAN RASUAH7

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/20136.BON PELAKSANAAN6.1Petender yang berjaya, dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan didalam bentuk Jaminan Bank daripada bank yang diluluskan dan berdaftardi Malaysia. Nilai Bon Pelaksanaan adalah seperti berikut :6.1.1 Bagi jumlah kontrak yang bernilai melebihi RM50,000.00 hinggaRM500,000.00 kadar bon pelaksanaan ialah 2.5% daripada nilaikontrak.6.1.2 Bagi jumlah kontrak yang bernilai melebihi RM500,000.00 ke ataskadar bon pelaksanaan ialah 5% daripada nilai kontrak.6.1.3 Peratusan Bon Pelaksanaan akan dikira mengikut anggarankontrak bagi setahun sahaja dan tidaklah berasaskan jumlah nilaikontrak keseluruhan.6.27.Bon Pelaksanaan akan dikembalikan setelah kontrak dilaksanakandengan sempurna dan memuaskan. Sekiranya kontrak itu tidakdilaksanakan dengan sempurna dan memuaskan, maka BonPelaksanaan itu akan dirampas.MENARIK BALIK TAWARAN/ MENOLAK TAWARAN7.1Petender tidak boleh menarik balik tawaran sebelum tender tersebutdipertimbangkan atau menolak tawaran setelah tender tersebutdipertimbangkan atau tawaran telah dibuat. Jika petender menarik diriatau menolak tawaran, nama petender akan dikemukakan kepada pihakberkuasa untuk tindakan penggantungan pendaftaran seperti berikut:7.1.1 Dua (2) tahun bagi kesalahan pertama;7.1.2 Lima (5) tahun bagi kesalahan kali kedua; dan7.1.3 Pendaftaran akan dibatalkan terus bagi kesalahan berikutnya.8.TEMPOH SAH LAKU TENDERTempoh sahlaku tender ini adalah selama 180 hari bermula daripada tarikhtender ditutup.9.SETUJU TERIMA TENDER9.1Kerajaan tidak terikat untuk menerima tender yang terendah, tertinggiatau mana-mana tender. Keputusan adalah muktamad dan Kerajaan tidakakan melayan sebarang surat menyurat yang berupa rayuan daripadaPetender berhubung sebab-sebab tender mereka tidak berjaya.JAUHILAH AMALAN RASUAH8

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/20139.210.11.12.Petender yang berjaya dikehendaki:9.2.1Tidak boleh menolak tawaran. Jika menolak, maka namaPetender akan dikemukakan kepada Kementerian KewanganMalaysia untuk tindakan digantung pendaftaran.9.2.2Menandatangani satu perjanjian kontrak dengan KerajaanNegeri Pulau Pinang dan terikat dengan syarat-syarat yangterkandung dalam perjanjian dan syarat-syarat tender sertamengemukakan Surat Akuan Pembida Berjaya (SPP 10 Tahun2010 bertarikh 16 Disember 2010) seperti di Lampiran K.KONTRAK10.1Petender yang berjaya adalah DIWAJIBKAN mengikat suatu kontrakdengan Kerajaan. Contoh perjanjian kontrak yang akan diguna pakaiadalah seperti di Lampiran I.10.2Syarat-syarat dalam Dokumen Tender dan syarat-syarat dalam surattawaran adalah menjadi sebahagian daripada syarat-syarat kontrak.PERUBAHAN SYARAT-SYARAT11.1Kerajaan sentiasa berhak mengubah dari semasa ke semasa syaratsyarat yang terkandung dalam kontrak dan mulai daripada tarikh yangdinyatakan oleh Kerajaan, perkhidmatan yang dikehendaki itu hendaklahmengikut perubahan-perubahan tersebut.11.2Sekiranya sesuatu perubahan itu menyebabkan perubahan perbelanjaanbagi perkhidmatan satu tempoh biasa, maka harga perkhidmatan barudengan perubahan itu hendaklah dibuat dengan persetujuan kedua-duapihak secara bertulis.TEMPOH KONTRAKTempoh kontrak adalah selama dua (2) tahun iaitu bermula dari tarikh yangdinyatakan dalam surat setuju terima. Walau bagaimanapun, Kerajaan adalahberhak menentukan tempoh kontrak yang sebenarnya.13.PENAMATAN PERSETUJUAN13.1Dengan memberi notis bertulis kepada Petender dan dengan tiada apaapa tindakan selanjutnya Kerajaan boleh terus menamatkan persetujuan:13.1.1Jika Petender melakukan pelanggaran terhadap mana-manasyarat yang terdapat dalam persetujuan ini;JAUHILAH AMALAN RASUAH9

Kod Tender : PSUKPP/TENDER/08/201313.1.2Jika Petender (Kontraktor) itu sebagai orang perseoranganatau apabila Kontraktor itu adalah satu firma, mana-manaperkongsi firma itu pada bila-bila masa menjadi bankrap, atausuatu perintah terhadapnya atau perintah pentadbiran dibuatterhadapnya atau membuat suatu penyelesaian

Surat Akuan Pembida (SPP 10 Tahun 2010 bertarikh 16 Disember 2010) Lampiran H 28 12. Contoh Dokumen Perjanjian Lampiran I 29 - 36 13. Contoh Bon Pelaksanaan Lampiran J 37 - 39 JAUHILAH AMALAN RASUAH 1

Related Documents:

3. SKOP Piawaian ini hendaklah diguna pakai oleh Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri bagi mengurus akaun-akaun Kumpulan Wang Disatukan, dalam penyediaan dan persembahan penyata kewangan kerajaan. 4. LATAR BELAKANG 4.1 Piawaian Dasar Perakaunan Kerajaan adalah satu garis panduan ya

JAWATANKUASA INDUK PUSPANITA NEGERI SELANGOR BIL. 1/2016 – SESI 2016/2018 Tarikh : 12 Februari 2016 / 27 3 Jamadil Awal 1437H (Jumaat) Masa : 9.00 pagi Tempat : Bilik Mesyuarat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 19, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam. HADIR: 1. YBhg. Datin Habbulmatain Binti Maliki Pengerusi,

9. Bahasa (Soalan dan Jawapan) : Bahasa Melayu. BAHAGIAN B– PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19, PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19, PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 DAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED N19 i. Pengambilan Nota/Nota Rintas 30 p.s.m. (Bahasa Malaysia) (Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 sahaja) ii.

TINJAUAN UMUM TENTANG FILM LASKAR PELANGI A. Deskripsi Film Laskar Pelangi 1. Sinopsis Film Laskar Pelangi Film Laskar Pelangi dikisahkan pada akhir tahun 70-an, di sebuah pulau bernama pulau Belitong di dekat Pulau Sumatera. Pulau ini kaya akan Timah namun menjadi eksploitasi negara ketika itu. Disana terdapat sekolah

seorang bangsawan dari sebuah kerajaan di Sumatera berlayar sampai ke kerajaan Petarikan, di hulu sungai Belankan, pedalaman Kalimantan, namanya Pah Sebatang. di kerajaan yang bersahaja ini, Pah Sebatang berjumpa d

4.Tanah dan Ukur 5.Peguam Negeri 6.Kerja Raya 7.Cetak 8.Keretapi 9.Perubatan Setiausaha-setiausaha Tetap Residen Pegawai Daerah Ketua Anak Negeri Kuasa Berkanun Pihak berkuasa tempatan Kementerian 1. Jabatan Ketua Menteri 2.Pertanian & Perikanan 3.Perhubungan & Kerja Raya 4.Kesihatan 5.

24 Politeknik Negeri Manado PTN 25 Politeknik Negeri Medan PTN 26 Politeknik Negeri Media Kreatif PTN 27 Politeknik Negeri Nusa Utara PTN . 68 Universitas Negeri Manado PTN 69 Universitas Negeri Medan PTN 70 Universitas Negeri Pa

The Civil Code z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. tłum. gb Nr 16, poz. 93) Księga One. GENERAL PROVISIONS. Tytuł I. Preliminary Provisions. Art. 1. Scope. This Code governs the civil law relations between natural and legal persons. Art. 2 (deleted) Art. 3. No retroactive effect. The law has no retroactive effect unless its wording or purpose provides otherwise. Art. 4 (deleted) Art. 5. Abuse .