DOKUMEN : SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA BLOK F, PONDOK .

2y ago
72 Views
7 Downloads
1.83 MB
40 Pages
Last View : 15d ago
Last Download : 7m ago
Upload by : Asher Boatman
Transcription

JPKPUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRANKEMENTERIAN SUMBER MANUSIADOKUMEN :SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJAMENYELENGGARA BANGUNAN BLOK B,BLOK F, PONDOK PENGAWAL DAN KERJAKERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHANPENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN(CIAST), SHAH ALAM, SELANGORBIL. SEBUTHARGACIAST(S) 700 - 5/2 -8/2019

JPKPUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRANKEMENTERIAN SUMBER MANUSIAKANDUNGAN1.0Kenyataan Tawaran Sebut Harga2.0Lampiran Q3.0Arahan Kepada Penyebutharga4.0Senarai Semak5.0Borang Sebutharga

1.0 KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

JPKPUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRANKEMENTERIAN SUMBER MANUSIAKENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGASebutharga ini terbuka kepada Kontraktor Bumiputera yang layak dan masih dibenarkan membuattawaran bagi kerja berikut:BIL. /TAJUK SEBUTHARGACIAST(S) 700 - 5/2 8/2019SEBUTHARGA BAGIKERJA-KERJAMENYELENGGARABANGUNAN BLOK B,BLOK F, PONDOKPENGAWAL DANKERJA-KERJABERKAITAN DIPUSAT LATIHANPENGAJAR DANKEMAHIRANLANJUTAN (CIAST)SHAH ALAM,SELANGOR.KOD BIDANG /PENDAFTARAN1) Sijil PerakuanPendaftaran CIDB.Gred G2. Kategori B.Pengkhususan B042) Sijil Perolehan KerjaKerajaan (SPKK) yangbelum tamat tempoh.3) Sijil PerakuanPendaftaranKontraktor (PPK)Negeri SelangorTARIKH, MASA DANLOKASI TAKLIMAT /LAWATAN TAPAKTaklimat dan LawatTapak:Tarikh : 22 MAC 2019Masa : 10.00 PAGITARIKH, MASA DANTEMPAT SERAHANDOKUMEN SEBUTHARGATutup Sebutharga :Tarikh : 29 MAC 2019Masa : Sebelum jam 12:00tengahariLokasi :Bilik Mesyuarat PPL, Aras2, Blok JTempat Serahan:Peti Sebutharga,Aras 2, Blok J,Pusat Latihan Pengajar dana) Sila Datang AwalKemahiran Lanjutankerana pelawat perlu (CIAST), Jalan Petani 19/1,mendaftar di Pondok Seksyen 19, 40900 ShahPengawal. Pintu Bilik Alam, Selangortaklimat akan ditutup tepat jamNota:10:00 PAGI.Dokumen sebut hargayang dihantar selepas jam12.00 tengah hari padab) HANYA PENAMAtarikh tutup sebut hargasahaja yang bolehmenghadiri taklimat tidak akansebuthargadipertimbangkan1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah MUAT TURUN DokumenSebutharga dari laman sesawang CIAST (www.ciast.gov.my) bermula 18 MAC 2019.2. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai dokumen sebut harga sila hubungi Azlina BintiMohamad Shafie di talian 03-55438354 atau untuk pertanyaan berkenaan butiran kerja, silahubungi Mohd Shahrol Azro Bin Omar di talian 03-55438355.3. Syarikat yang berminat WAJIB HADIR ke taklimat sebut harga sebagaimana tarikh danwaktu yang ditetapkan di atas dan perlu bawa dokumen sebutharga dan salinan sijil:1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G2. Kategori B. Pengkhususan B042) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Negeri Selangor4. HANYA PENAMA yang boleh menghadiri lawatan tapak dan kegagalan untuk menghadiritaklimat sebut harga akan menyebabkan penyertaan syarikat tuan dalam sebutharga iniDIBATALKAN.

2.0 LAMPIRAN Q

ButiranPerihal Barang-barang / PerkhidmatanUnitKuantiti /KadarHargaNo.dan syarat-syarat KhasUkuranKekerapan( RM )( RM )1.SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJAMENYELENGGARABANGUNANBLOK B,BLOK F, PONDOKPENGAWALDANKERJA-KERJABERKAITAN DI PUSAT LATIHANPENGAJARDANKEMAHIRANLANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM,SELANGOR.Sila lengkapkan :i) LAMPIRAN Qii) BORANG SEBUTHARGAiii) BORANG KETERANGANMENGENAIPENYEBUTHARGAiv) LAMPIRAN Av) LAMPIRAN Bvi) LAMPIRAN Cvii) LAMPIRAN Eviii) LAMPIRAN Fix) LAMPIRAN H2.3.Sila sertakan bersama salinan sijili) CIDB Gred G2, Kategori B,Pengkhususan B04ii) Penyata Bulanan Akaun Bank (3bulan)4.Sebutharga tanpa dokumen-dokumen diatas tidak akan dipertimbangkan.5.Tarikh Penyerahan / Penyempurnaanditawarkan 6 MINGGU SELEPASINDEN KERJA DIKELUARKANJUMLAHi)Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; danii)Tarikh penyerahan / penyempurnaan ialah Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang/perkhidmatan di atas denganharga dan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas dengan tertakluk kepada syarat-syarat di atas dandibelakang ini.Tandatangan Penyebutharga : Tarikh : Nama dan K/P: Alamat: Mustahak – Lihat Syarat-syarat Am di belakang

SYARAT-SYARAT AMTertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam perlawaan ini,syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat amitu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebutharga.1.KEADAAN BARANGSemua barang hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.2.HARGAi)Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dankos tambahan yang berkaitan.ii)Tawaran harga hendaklah telah mengambil kiraan fi perkhidmatan bagiperolehan secara elektronik (ePerolehan) sebanyak 0.8% bagi setiap nilaipesanan Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM9,600 bagi pesananKerajaan yang melebihi RM1.2 juta. Fi yang dikenakan ini adalah seperti yangtermaktub dalam Terma dan Syarat bagi Pendaftaran Pembekal denganKementerian Kewangan di bawah Sistem ePerolehan.3.SEBUTHARGA SEBAHAGIANSebutharga boleh ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian bilanganitem.4.BARANG-BARANG SETARASebutharga boleh ditawarkan bagi barang-barang setara yang sesuai dengan syaratbutir-butir penuh diberi.5.PENYETUJUANi)Kerajaan tidak terikat untuk menyetujuterima sebutharga yang terendah ataumana-mana sebutharga.ii)Tiap-tiap satu butiran akan ditimbangkan sebagai suatu sebutharga yangberasingan.6.PEMERIKSAANi)Kerajaan adalah sentiasa berhak menghendaki barang-barang itu diperiksa ataudiuji oleh seseorang pegawai yang dilantik olehnya dalam masa pembuatan ataupada bila-bila masa lain sebelum penyerahan.ii)Penyebutharga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujianapabila dikehendaki.

7.PERAKUAN MENYATAKAN PENENTUAN TELAH DIPATUHIPenyebutharga dikehendaki memperakui bahawa barang-barang yang dibekalkanoleh mereka adalah mengikut penentuan atau piawai (jika ada) dinyatakan di dalampelawaan ini.8.PENOLAKANi)Barang-barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada barangbarang yang telah dipersetujui sebutharganya boleh ditolak.ii)Apabila diminta penyebutharga hendaklah menyebabkan barang-barang yangditolak itu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaan sendiri, dan iahendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telahdilakukan mengenai barang-barang yang ditolak itu.iii) Fasal kecil ( i ) dan ( ii ) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaanuntuk mendapatkan gantirugi kerana kemungkiran kontrak.9.PENGIKLANANTiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebutharga bolehdisiarkan dalam mana-mana sebutharga boleh disiarkan dalam mana-mana usanKetuaSetiausahaPerbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu.10.TAFSIRANSebutharga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikanmengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebutharga bersetujutertakluk hanya kepada bidangkuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apapertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebutharga iniatau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.11.INSURANSTiada apa-apa insurans atas barang-barang dalam perjalanan daripada negeripembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebutharga.BARANG-BARANG EX-STOK ATAU BARANG-BARANG KELUARAN MALAYSIA12.CUKAIHarga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan.

13.PEMBUNGKUSANi)Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusandan belanja pembungkusan.ii)Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusa yangtidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penjual.14.PENGENALANNama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempatasal barang-barang itu, jika berkenaan, hendaklah ditunjukkan.BARANG-BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA15.CUKAIHarga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai, unsur-unsurcukai adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan.16.MATAWANGSebutharga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM).17.PEMBUNGKUSANi)Barang-barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk diekspot ke Malaysiamelainkan jika mengikut norma perdagangan barang-barang itu diekspot dengantidak dibungkus.ii)Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusandan belanja pembungkusan.iii)Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bugkusan atau pembungkusan yangtidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti oleh penyebutharga.

3.0 ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA1.HAK KERAJAAN UNTUK MENERIMA/MENOLAK SEBUTHARGAKerajaan adalah tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atau manamana sebut harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu sebutharga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad.2.CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUTHARGA2.1Penyediaan SebutHargaKontraktor adalah dikehendaki mengisi dengan dakwat segala maklumatberikut dengan sepenuhnya:(a)(b)(c)(d)(e)Harga dan tandatangan Kontraktor di Ringkasan Sebut Harga,Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebut Harga,Senarai Kerja Dalam Tangan,Jadual Kadar Harga (jika ada),Butir-butir Spesifikasi (jika ada).Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas Kontraktorhendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.2.22.3Penyerahan Dokumen Sebutharga(a)Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklahdimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan denganbilangan sebut harga CIAST(S) 700 - 5/2 - 8/2019 serta tajuk sebutharga dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga padamasa dan tempat yang ditetapkan dalam Notis Sebut Harga.(b)Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan,Penyebutharga hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan possupaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan.(c)Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkitdari sebarang sebab, tidak dipertimbangkan.Penjelasan LanjutSekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebutharga yang tidak jelasatau bercanggah, Kontraktor boleh menghubungi Pegawai Inden untukpenjelasan lanjut.3.TEMPOH SIAP KERJAKerja ini hendaklah disiapkan dalam tempoh tidak melebihi 6 MINGGU SELEPASINDEN KERJA DIKELUARKAN.4.BAYARAN DOKUMEN SEBUTHARGADokumen Sebut Harga ini boleh diperoleh secara percuma dengan hanya memuatturun dari laman sesawang http://www.ciast.gov.my.5.PERBELANJAAN PENYEDIAAN SEBUTHARGASemua perbelanjaan penyediaan bagi sebuthargaPenyebutharga sendiri.iniditanggungoleh

6.TEMPOH SAH SEBUTHARGASebutharga ini sah selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebutharga.Penyebutharga tidak boleh menarik balik sebut harganya sebelum tamat tempoh sahsebut harga. Tindakan tatatertib akan diambil sekiranya penyebutharga menarik baliksebutharganya sebelum tamat tempoh sah sebutharga.SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA1.PEMERIKSAAN TAPAK BINAKontraktor disifatkan telah memeriksa dan meneliti tapak bina dan sekitarnya, bentukdan jenis tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagimenyiapkan Kerja, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke tapak bina danhendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, luarjangkaan dan sehala hal-keadaan yang mempengaruhi dan menjejas sebutharganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan Kontraktormematuhi kehendak ini tidak dipertimbangkan.2.INSURANS2.1Kontraktor hendaklah atas nama bersama Kerajaan dan Kontraktormengambil Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja* (sekiranya dinyatakandi dalam Butir-butir Ringkasan Sebutharga) bagi tempoh pelakasanaan Kerjaini. Kontraktor hendaklah juga mengemukakan Nombor Kod Pendaftarandengan PERKESO.2.2Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisiinsurans dan Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESO yang tersebut diatas sebelum memulakan Kerja. Bagaimana pun tujuan memulakan Kerjasahaja Nota-nota Perlindungan dan resit-resit bayaran premium adalahmencukupi. Sekiranya Kontraktor gagal mengemukakan semua polisiinsurans selepas tempoh sah nota-nota perlindungan, tanpa sebarang sebabyang munasabah, Pegawai Inden berhak mengambil tindakan sepertidibawah fasal 9(d).3.PERATURAN PELAKSANA KERJAKerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-pelan, butirbutir-butir kerja dalam Ringkasan Sebut Harga dan Syarat-syarat yang dinyatakandalam Dokumen Sebut Harga ini dan arahan Pegawai Inden atau Wakilnya.4.KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJASekiranya Kontraktor gagal dalam memulakan kerja selepas tujuh (7) hari dari tarikhakhir tempoh mula kerja yang dinyatakan dalam Inden, tanpa sebab-sebab yangmunasabah, Inden akan dibatalkan oleh Pegawai Inden dan tindakan tatatertib akandiambil terhadap kontraktor.5.SUB-SEWA DAN MENYERAHHAK KERJAKontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan Kerja kepada Kontraktor-kontraktorlain. Kontraktor tidak boleh menyerahhak apa-apa faedah di bawah Inden ini tanpaterlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada Pegawai Inden.

6.PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN MUTU HASIL KERJA OLEH PEGAWAIINDEN6.1Pegawai Inden atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan mutu hasilkerja dari jenis piawaian yang tidak menepati seperti yang diperihalkan dalamspesifikasi. Kontraktor hendaklah, apabila diminta oleh Pegawai Inden,memberi kepadanya baucar-baucar dan/atau perakuan ujian pengilang untukmembuktikan bahawa bahan-bahan dan barang-barang itu mematuhiSpesifikasi. Bahan, barang dan kerja-kerja yang ditolak hendaklah diganti dansebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh Kontraktorsendiri.6.27.8.Tiada penggantian untuk peralatan, bahan dan cara kerja yang telahditentukan didalam spesifikasi atau ditawarkan dan telah diterima, dibenarkankecuali mendapat persetujuan daripada Pegawai Inden secara bertulis.RINGKASAN SEBUTHARGA7.1Ringkasan Sebut Harga hendaklah menjadi sebahagian daripada BorangSebut Harga dan hendaklah menjadi asas Jumlah Sebut Harga.7.2Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah mengambil kirasemua kos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan caj-caj lainyang perlu dan berkaitan bagi penyiapan Kerja dengan sempurnanya.7.3Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat daripadaperubahan kos buruh, bahan-bahan dan semua duti dan cukai Kerajaan,sama ada dalam tempoh sah sebut harga atau dalam tempoh Kerja.7.4Harga-harga dalam Ringkasan Sebut Harga yang dikemukakan olehKontraktor hendaklah tertakluk kepada persetujuan sebelumnya daripadaPegawai Inden tentang kemunasabahannya. Persetujuan sebelumnya itu danapa-apa pelarasan kemudiannya kepada harga-harga dalam RingkasanSebut Harga hendaklah dibuat sebelum Inden dikeluarkan.7.5Apa-apa pelarasan harga dalam Ringkasan Sebut Harga menurut perenggan7.4 tersebut di atas dan apa-apa kesilapan hisab dalam Ringkasan SebutHarga hendaklah dilaras dan diperbetulkan sebelum Inden Kerja dikeluarkan.Jumlah amaun yang dilaraskan hendaklah sama dengan amaun jumlah hargapukal dalam Borang Sebutharga. Amaun jumlah harga pukal dalam BorangSebutharga hendaklah tetap tidak berubah.PERCANGGAHAN DAN KECUKUPAN DOKUMEN SEBUTHARGA8.1Dokumen Sebutharga adalah dikira sebagai saling jelas-menjelas antara satusama lain. Kontraktor hendaklah mengadakan segala yang perlu untukmelaksanakan kerja dengan sewajarnya sehinggalah siap mengikut tujuandan maksud sebenar. Dokumen Sebut Harga pada keseluruhannya sama adaatau tidak tujuan maksud itu ada ditunjuk atau diperihalkan secara khusus,dengan syarat bahawa tujuan, maksud itu hendaklah difahamkan denganmunasabahnya dari Dokumen Sebut Harga itu.8.2Jika Kontraktor mendapati apa-apa percanggahan dalam Dokumen SebutHarga dia hendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk mendapatkankeputusan.

9.KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATANPERLANTIKAN KONTRAKTORPegawai Inden berhak membatalkan Inden sekiranya Kontraktor berada dalamkeadaaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden:(a)(b)(c)(d)(e)Sekiranya Kontraktor masih gagal menyiapkan Kerja dalam tempoh masayang telah ditetapkan;Kemajuan Kerja terlalu lembap tanpa apa-apa sebab yang munasabah;Penggantungan pelaksanaan seluruh atau sebahagian Kerja, tanpa apa-apasebab yang munasabah;Tidak mematuhi arahan Pegawai Inden tanpa apa-apa alas an yangmunasabah; danApabila Kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah.10.BAYARAN KEMAJUANPembayaran akan dilakukan apabila kerja-kerja siap dilaksana sepenuhnya.11.KERJA PERUBAHAN11.1 Pegawai Inden boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan-arahanyang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara bertulis. Tiadaapa-apa perubahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Inden atau yangdisahkan kemudian oleh Pegawai Inden boleh membatalkan sebut hargatersebut.11.212.Semua kerja perubahan dan/atau tambahan yang diluluskan oleh PegawaiInden akan diukur atau dinilai dengan menggunakan kadar harga yang adadalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Sebut Harga. Jika tidak terdapat sebarangkadar harga yang bersesuaian, kadar harga yang dipersetujui oleh PegawaiInden dan kontraktor hendaklah digunakan.TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN (DLP)12.1 Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi sebut harga hendaklah sekurangkurangnya satu (1) tahun dari tarikh kerja diperakukan ikikecacatan,ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain yangmungkin kelihatan dan yang disebabkan oleh bahan atau barang atau mutuhasil kerja yang tidak menepati sebut harga ini apabila diarahkan olehPegawai Inden dan dalam masa yang berpatutan. Kontraktor hendaklahmembaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa juakerosakan lain atas kos Kontraktor sendiri.12.3Sekiranya Kontraktor gagal membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan,kekecutan atau apa-apa jua kerosakan lain seperti yang diarahkan, PegawaiInden berhak memotong kos membaiki dari baki wang yang akan dibayarkepada kontraktor atau, jika baki tiada tidak mencukupi, mengeluarkan suratpengesyoran kepada Pusat Khidmat Kontraktor untuk menggantungkanpendaftaran Kontraktor, dan menghantar salinan-salinan surat tersebutkepada Pengarah Kerja Raya Negeri/Ketua Jabatan, BahagianPembangunan Bumiputera, Kementerian Kerja Raya dan LembagaPembangunan Industri Pembinaan.

13.PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAPBayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah kontraktor menyiapkan kerjadengan sempurnanya dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Kontraktor hendaklahmengembalikan Borang-borang Inden Kerja Asal iaitu Borang Perjanjian Inden KerjaJKR 58 dan Borang Pengesahan Penyiapan Inden Kerja JKR58A kepada PegawaiInden.14.PERAKUAN SIAP KERJAPegawai Inden hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Kerja sebaik sahaja kerjadisiapkan dengan sempurna dan memuaskan. Tarikh siap kerja ini adalahbermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan.15.PERAKUAN SIAP MEMPERBAIKI KECACATANPegawai Inden hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan sebaiksahaja kontraktor telah membaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atauapa-apa jua kerosakan lain.16.PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG OLEH KONTRAKTORKontraktor hendaklah mematuhi segala kehendak Undang-undang Kecil danUndang-undang Berkanun dalam Malaysia semasa pelaksanaan Kerja. Kontraktortidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kerana pematuhannyadengan syarat-syarat ini.

4.0 SENARAI SEMAK

SENARAI SEMAKSEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA BANGUNAN BLOK B, BLOK F,PONDOK PENGAWAL DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DANKEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGORCIAST(S) 700 - 5/2 - 8/2019Sila tandakan Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.Bil.1.Untuk DiTandaOleh SyarikatPerkara/Dokumen3.Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat KhidmatKontraktor (Kerja)Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat KhidmatKontraktor (Kerja)Salinan Sijil Pendaftaran dari CIDB4.Borang Sebutharga5.Borang Keterangan Mengenai Penyebutharga6.Lampiran A (Ringkasan Se

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2 Penyerahan Dokumen Sebutharga (a) Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan bilangan sebut harga CIAST(S) 700 - 5/2 - 8/2019 serta tajuk sebut harga dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga pada

Related Documents:

hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2. Penyerahan Dokumen Sebutharga a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan Bilangan Sebutharga PJK(S)/SH/Q02/2015 serta Tajuk Sebutharga

BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kenyataan Sebutharga 3 2. Arahan dan Syarat-syarat Sebutharga 4 - 14 3. Muka Depan 15 4. Senarai Semakan Dokumen 16 5. Lampiran A: Borang Sebutharga 17 - 18 6. Lampiran B: Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan 19 - 20 7. Lampiran B1: Senarai Tambahan (Makanan/ Menu

menandatangani kedua-dua surat tersebut hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak syarikat. 3. Pembetulan dan Pindaan Kesilapan 3.1 Dokumen Sebutharga hendaklah diisi secara bertaip atau tulisan tangan yang jelas. Setiap pembetulan atau pindaan yang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga dan Borang

Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Asal Pindaan Pemotongan (P) OPR (PPPA) 04/2017 PPPA Nama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASA ARAHAN PERUBAHAN KERJA Kod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK27 No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGUR OPR (PPPA) 05/2017 PPPA - Nama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJA DAN

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 200 Juta Jasa Konsultansi Rp 100 Juta 1. dokumen program/penganggaran 2. surat penetapan PPK 3. dokumen perencanaan pengadaan 4. RUP/SIRUP 5. dokumen persiapan pengadaan 6. dokumen pemilihan Penyedia 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya 8. dokumen serah terima hasil .

MUKA SURAT DEPAN . 2 LAMPIRAN C SENARAI SEMAK . Nombor Sebutharga, masa dan tarikh tutup seperti yang disebut di atas dan alamat pejabat yang mengeluarkan sebutharga. Doku men Sebutharga tidak boleh dilipat. Sekian. . hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan.

kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang bersih, berisik, tentu besar pengaruhnya pada kenyamanan kerja (Tanjung, 2016). Dari uraian mengenai beban kerja dan lingkungan kerja, dapat saya simpulkan bahwa pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sangat berpengaruh, dimana pemberian beban kerja

Artificial Intelligence (AI) is a science and a set of computational technologies that are inspired by—but typically operate quite differently from—the ways people use their nervous systems and bodies to sense, learn, reason, and take action. While the rate of progress in AI has been patchy and unpredictable, there have been significant advances since the field’s inception sixty years .