áfu« BjhLnth« - Padasalai 11th Studymaterials

1y ago
30 Views
1 Downloads
2.81 MB
53 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 10m ago
Upload by : Angela Sonnier
Transcription

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for samplemòâaooksïa‰ãaš.coáfu« bjhLnth«11-M« tF òabwww.Padasalai.Netf kâ bg Édh-Éil.surb 2&3 hláw g«r§fŸ2018-M« M L¡fhd òâa nj î â l â‹go jahÇ¡f g LŸsJ.2017-18 M L¡fhd (bjhFâ I k‰W« II) ghlüšfË‹ 2 & 3kâ bg Édh-ÉilfŸ, ghlthÇahf ju g LŸsd.x›bthU ghl â‰F« K¡»a Édh ÉilfŸ.2018 bghJ nj î¡F ga‹jU« tifÆš jahÇ¡f g LŸsJ.w ww Ruh g Ënfõ‹ y-materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sample2017-18 gâ ò btËp lhs fŸmISBN : 978-93-81650-78-3jiyik mYtyf«:.coF¿p L v : SG190ooks1620, n#’ ãsh¡,16-MtJ ãujhd rhiy,m zh ef , br‹id-600 040. : 044-26162173, 26161099. : 81242 01000/ 81243 01000Fax : (91) 44-26162173e-mail : orders @surabooks.comwebsite : www.surabooks.comabwww.Padasalai.NetGuidesand Previous YearQuestion BanksurAlso available for Std. - XII RuhÉ‹ jÄœ ciuüš.s Sura’s English Guide Sura’s Mathematics (EM / TM)w Sura’s Physics (EM / TM)ww Sura’s Chemistry (EM / TM) Sura’s Biology (EM / TM) Sura’s Computer Sciene (EM / TM) Sura’s Economics (EM) Sura’s Commerce (EM) Sura’s Accountancy (EM) Sura’s Business Maths (EM) Sura’s Sigaram Thoduvom (EM/TM) for all study-materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleTO ORDER WITH US.comSCHOOLS and TEACHERS:We are grateful for your support and patronage to ‘SURAPUBLICATIONS’Kindly prepare your order in your School letterhead and sendit to us.For Orders contact: 81242 01000 / 81243 01000DIRECT DEPOSITA/c Name :Our A/c No. :Bank Name :Bank Branch :IFSC:A/c Name : Sura PublicationsOur A/c No. : 21000210001240Bank Name : UCO BANKBank Branch : Anna Nagar WestIFSC: UCBA0002100A/c Name: Sura PublicationsOur A/c No. : 1154135000008804Bank Name : KARUR VYSYA BANKBank Branch : Anna NagarIFSC: KVBL0001154ooksA/c Name : Sura PublicationsOur A/c No. : 36550290536Bank Name : STATE BANK OF INDIABank Branch : PadiIFSC: SBIN0005083Sura Publications6502699356INDIAN BANKAsiad ColonyIDIB000A098abwww.Padasalai.NeturAfter Deposit, please send challan and order to our address.email : [email protected] / Whatsapp : 81242 01000www.sDEMAND DRAFT / CHEQUEPlease send Demand Draft / cheque in favour of ‘SURAPUBLICATIONS’ payable at Chennai.The Demand Draft / cheque should be sent with your order inSchool letterhead.STUDENTS :Order via Money Order (M/O) toSURA PUBLICATIONS1620, ‘J’ Block, 16th Main Road, Anna Nagar,Chennai - 600 040.Phones : 044-26162173, 26161099.Mobile : 96001 75757/ 81242 01000/81243 01000email : [email protected] : ium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.combjhFâ I.cobghUsl¡f«mThis material only for sampleïaš cyf â‹ j‹ikí« mså oaY« .1 - 102.ïa¡fÉaš. 11 - 183.RHš ïa¡f ÉirÆaš .19 - 244. ãaY« É btË m¿ÉaY« .25 - 36ooks1.5.abwww.Padasalai.Netâl, ghŒk bghUŸfË‹ ïaªâuÉaš. 37 - 44miyîfŸ. 45 - 63.s6.urbjhFâ IImiy ïa¡f«. 64 - 79www7.8.bt gK« bt g ïa¡fÉaY« .80 - 959.fâ xËÆaš.96 - 10910. fhªjÉaš.110 - -materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleïa‰ãašj‹ kâ ÕL2-3 kâ bg fŸbjhÊš E g âš ïa‰ãaÈ‹ g§F ahJ? ï a ‰ ã a š n f h g h L f i s , e i l K i w Æ šga‹gL JtJ bjhÊš E g« vd gL«. ÚuhÉ vªâu â‹ f Lão ò mQ¡fËš ïUªJM‰wiy bgw Koí«. ínuÅa ij Ãô uhid¡ bfh L ãs¡f Koí«. M‰wÈ‹ kh‰W y§fis¡ f l¿jš ïa‰ãaÈ‹ k‰bwhU ga‹ghL bjhF ò R‰W. ïªjIC-¡fË‹ ts á f bjhÊiy ts áaila brŒJŸsJ.ooks1.co1. ïaš cyf â‹ j‹ikí« mså oaY«m11M« tF òurabwww.Padasalai.Net2.mo gil myFfisí« tÊ myFfisí« ntWgL Jf.tÊ myFfŸ.smo gil myFfŸwwwmo gil msîfismsªj¿í« myFfŸmo gilmyFfŸvd gL«.k‰w vªj ïa‰ãašmyFfshY« F¿ ãl glKoahj myFfŸ mo gilmyFfŸ vd gL«.vfh:- Ús«, Ãiw, fhy«,bt gÃiy.tÊ msîfis msªj¿í«myFfŸ tÊ myFfŸvd gL«.mo gil myFfshšF¿ ãl¡ Toa myFfistÊ myFfŸ vdyh«.vfh:- gu ò, fd msî,ml materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf 3j‹ kâ ÕL-fz¡FfŸ1 Û lÇš v jid thÅaš myFfŸ cŸsd?1.496 1011 Û l 110-11 1.496 1011 1.4961 Û l .co 1 thÅaš myFm1. 6.683 10-12 thÅaš myF 1 Û lÇš 6.683 10-12 thÅaš myFfŸ cŸsd.vy¡ uh‹ x‹¿‹ Ãiw 9.11 10–31 kg vÅš v jidvy¡ uh‹fË‹ bkh j Ãiw 1 kg Mf ïU¡F«?ooks2.9.11 10-31 kg 1 vy¡ uh‹ Ãiw11031 1.097 10301 kg 9.11 10-31 9.11 1.097 1030 vy¡ uh‹fË‹ bkh j Ãiw 1 kg MfïU¡F«.3.abwww.Padasalai.NetÑœ¡fh gdt‰¿‹ K¡»a v QU¡fŸ ahit?(i) 600900- 4-5-4-3-3ur(ii) 5212.0(iii) 6.320.s(iv) 0.0631(v) 2.64 1024π 3.14 vÅš π2 kâ ig K¡»a v QUɉF rkkhf¡fz¡»Lf.π 3.14 ; π2 3.14 3.14 9.858www4.π -‹ K¡»a v QUπ2 -‹ kâ ò 3 9.86vdnt π -‹ kâ ò K¡»a v QUɉF 9.86 materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf 5TLjš Édh¡fŸïu L kâ bg Édh¡fŸ :Éir v‹whš v‹d?bghUË‹ XŒî Ãiyianah mšyJ ïa¡fÃiyianah kh‰w mj‹ ÛJ brašgL j gL«òw¡fhu ÉirahF«.2.Ús« v‹whš v‹d?.com1.3.Ãiw v‹whš v‹d?ooksïU òŸËfS¡F ïil g l bjhiyî Ús« vdtiuaW¡f gL»wJ. Ús â‹ SI myF Û l MF«.bghUŸ x‹W bg‰WŸs gU bghUË‹ msî ÃiwMF«. ÃiwÆ‹ SI myF »nyh»uh«.M«ãa -tiuaW.bt‰¿l âš, xU Û l ïilbtËÆš it¡f g lòw¡f¡f j¡f FW¡F gu ò cila, ïU KoÉšyhÚs§fŸ cila ïiz¡ fl âfŸ tÊna xUÛ l Ús âš ghí« Óuhd Ä‹ndh l«, m›ÉUfl âfS¡»ilna 2 10–7 N Éiria V‰gL âdhš,m«Ä‹ndh l« xU M«ãa šÉ‹ v‹gJ ÚÇ‹ K òŸËÆš bt g ïa¡fÉaÈ‹1bt gÃiyÆšã‹d gFâ MF«.273.16SI myF Kiw v‹whš v‹d? xU Óuhd xG§FKiwia ã‹g‰Wtj‰fhf 1960«M oš eilbg‰w vilfŸ k‰W« msåLfŸkheh oš, SI myF Kiw cUth¡f g LmidtuhY« V‰W¡ bfhŸs g lJ.ww6. ï«KiwahdJ áy kh‰w§fSl‹ Toa mksKiwahF«. mjhtJ Ãahakhd mksA v‹gJ SI dy-materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf 67.m¿Éaš KiwfŸ v‹whš v‹d?Kiwahd c‰W neh¡f§fŸ, fhuz« m¿jš, khâÇfŸk‰W«, fU âaš És¡f« jUÉ jš ngh‹wt‰iwcŸsl¡»anj m¿Éaš KiwfŸ vd gL«.ïa‰ãaš v‹whš v‹d?m8.ïaªâuÉaš v‹whš v‹d?ooks9.coïa‰ãaÈ‹ bghUŸ ïa‰if v‹gjhF«.Äfî« mo gil m¿Éayhd ïa‰ãaš, ïa‰if k‰W«ïa‰if Ãfœîfis És¡F»wJ. ms j¿a gL«mo gil m¿Éaš ïa‰ãaš vd gL»wJ.JfŸfŸ mšyJ bghUŸfË‹ XŒî Ãiy mšyJïa¡f Ãiy g‰¿ TWtJ ïaªâuÉaš MF«.10. mQ k‰W« mQ¡fU ïa‰ãaš v‹whš v‹d?gU bghUË‹ f lik ãidí« cŸËU gd t‰iwí«,mQ¡fS«, mQ¡fU¡fS« v›thW vy¡ uh‹,ngh lh‹ ngh‹w mo gil JfŸfSl‹ ïilÉilòÇ»‹wd v‹gijí« mQ k‰W« mQ¡fU ïa‰ãašvd gL«.11. nf oyh-tiuaW.urabwww.Padasalai.Netwww.sxË y« x‹W cÄG« 540 1012Hz mâ bt cilax‰iw Ãw¡ fâ å á‹ br¿î, xU F¿ ã l âirÆš1 th vÅš m âirÆšxU onuoaD¡F683xË br¿î xU nf oyh MF«.12. nkhš-tiuaW.0.012 »nyh »uhÄš cŸs fh g‹-12 mQ¡fŸ ngh‹wgy mo gil JfŸfis cŸsl¡»a bghUË‹ msînkhš MF«.13. ÚÇ‹ K òŸË v‹whš v‹d?bjÉ L ÚuhÉ, Jha Ú k‰W« cUF« gÅ¡f o M»a‹W« rkÃiyÆš cŸs nghJ ïU¡F« bt gÃiyÚÇ‹ K òŸË vd gL«. ÚÇ‹ K òŸË bt gÃiy273.16 rials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf 112. ïa¡fÉašj‹ kâ ÕLm2-3 kâ bg fŸ.co»H¡F neh¡» 4 km elªJ ãwF tl¡F neh¡» elªJ3 km elªJ bršY« khzt xUt (i) fl¡F« bjhiyîk‰W« (ii) V‰gL J« ïl bga áia¡ fz¡»Lf.(i) fl¡F« bjhiyî AB BC 4 3 7 km1. AC AB2 BC 2(ii) ïl bga á16 9 25 5 km.ooks224 3 2.Äât o X Lgt xU KG R‰W R‰¿ tU«nghJ(i) flªj bjhiyî k‰W« (ii) V‰g l ïl bga áv‹d?(i) flªj bjhiyî 2πr(ii) V‰g l ïl bga á 0.abwww.Padasalai.Net3.bghUË‹ ntf« k‰W« âir ntf ij ntWgL Jf.surntf«âirntf«1. XuyF fhy âš ï l b g a á k h W « å j «flªj bjhiyî âirntf« vd gL«. F¿ ã lntf« vd gL«. âirÆš JfË‹ ntf« vdî«ïij tiuaW¡fyh«.www2. ïJ xU nfyh ïJ xU bt¡l msî. ïj‰Fmsî MF«.v kâ ò« âirí« c L.4.3. ïj‹ myF ms-1ïj‹ myF ms-1. ïj‹ gÇkhzthŒ ghL LT-1vâ KL¡f« v‹gJ v‹d? fhy ij rh ªJ âirntf« Fiwªjhš KL¡f«vâ ¡F¿ bgW«. vâ ¡F¿ cila KL¡f« vâ KL¡f« vd aterials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf 5.âirntf« - fhy« tiugl â‹ K¡»a Jt« ahJ? fhy â‹ rh ghf JfË‹ âirntf ij¡ fh LtJâirntf« - fhy« tiuglkhF«. v–t tiugl â‹ Ñœ cŸs gu ò F¿ ã l fhyïi lb tËÆ š V ‰ g L « Jf Ë ‹ ï l bg a ákh‰w ij¡ fh L»wJ mšyJ JfŸ ef ªjbjhiyit¡ fh L»wJ.ÉirÆ‹ jh¡f ij-tiuaW. t fhy âš brašgL« F v‹w khwhj ÉirÆ‹jh¡f« J v‹gJ Éir k‰W« fhy â‹ bgU¡f‰gy‹v‹W tiuaW¡f gL»wJ. mjhtJ, ÉirÆ‹ jh¡f« Éir fhy«.7.coooks6.m12 J F t. ÉirÆ‹ jh¡f« xU bt¡l msî mj‹ myF Ns.ikaÉy¡F vâ braš v‹whš v‹d? Ãô lÅ‹ ‹wh« ïa¡f Éâ go, x›bthUbraY¡F« rkkhd k‰W« vâuhd vâ brašx‹W c L. ikaneh¡F Éir¡F rkkhd k‰W« vâuhd, vâ braš ikaÉy¡F vâ braš vd gL«. R‰¿ tU« bghUË‹ KL¡f â‹ fhuzkhf brašgL« mšyJ brašgLtjhf Ãid¡f¡ToaxU kha« mšyJ njh‰w Éirna ika Éy¡Fvâ brayhF«.w.surabwww.Padasalai.Netïu L kâ bg Édh¡fŸwwTLjš Édh¡fŸ1.ÃiyÆaš v‹whš v‹d?bghUŸfË‹ XŒîÃiyia g‰¿aJ ÃiyÆaš MF«.ï ãÇÉš ÉirfŸ rkÃiyÆš brašgl nt oŸsJ.2.ïa¡fÉirÆaš v‹whš v‹d?ÉirfËš jh¡f â‹ fhuzkhf bghUŸfŸïa§Ftij g‰¿ TWtJ ïa¡f ÉirÆaš MF«.ïa¡fÉirÆaÈš ïa¡fÉaš k‰W« ÉirÆaš v‹wïU c ãÇîfŸ materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf 3.13ïa¡fÉaš v‹whš v‹d?4.mïa¡f ij V‰gL J« Éirfis¡ fUjhkš,ïa¡f â‹ ïl bga á, âirntf«, KL¡f« k‰W«fhy« ngh‹wt‰¿‰»ilnaahd bjhl ig g‰¿¡TWtJ ïa¡fÉaš MF«.ÉirÆaš v‹whš v‹d?5.cobghUŸfË‹ ïa¡f â‰F« brašgL« ÉirfS¡F«ïilÆyhd bjhl ig g‰¿ TWtJ ÉirÆaš MF«.JfŸ v‹whš v‹d?ooksgÇkhz§fŸ m‰w, Ãiy òŸË cila áWgFâ mšyJgU bghUË‹ msî JfŸ vd gL«.6.XŒî Ãiy, ïa¡f Ãiy v‹whš v‹d?bghUbsh‹W fhy ij rh ªJ jdJ Ãiyia kh‰¿¡bfhŸshkš ïUªjhš mJ XŒî ÃiyÆš cŸsJvd gL«.ïa¡f Ãiy : fhy ij rh ªJ, bghUË‹ Ãiykh¿dhš, mJ ïa¡f âš cŸsJ vd gL«.abwww.Padasalai.Net7.xU gÇkhz ïa¡f« v‹whš v‹d?xU gÇkhz ïa¡f« (ne ¡nfh oa¡f«) v‹whš v‹d?www8.surfhy ij rh ªJ bghUË‹ Ãiy khWtij xUT¿id¡ bfh L F¿ ã lhš mjid xU gÇkhzïa¡f« vdyh«.v . f h . ne nfh oš vW«ò x‹W efUtJ, Xo¡bfh oU¡F« jlfs åu .9.ne ¡nfhL x‹¿š V‰gL« ïa¡f« ne ¡nfh oa¡f«MF«. ï›Éa¡f ij g‰¿ m¿a Ãiy, ïl bga á,âirntf« KL¡f« ngh‹w K¡»akhd g gsîfŸnjit gL»‹wd.ïl bga á v‹whš v‹d?JfË‹ bjhl¡f Ãiy¡F« ïWâ Ãiy¡F« ïil g lFW»a bjhiyî ïl bga á vd aterials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf 193. RHš ïa¡f ÉirÆašj‹ kâ ÕLrkÃiyÆ‹ tiffŸ ahit?(i) cWâ rkÃiy.co1.m2-3 kâ bg fŸ(ii) cWâa‰w rkÃiy(iii) eLÃiy rkÃiy.nfhz cªj mÊÉ‹ik Éâia¡ TWf.ooks2.bghUË‹ ÛJ òw âU ò Éir brašglhjnghJ, RHY«â k bghUË‹ bkh j nfhz cªj« khwhkÈU¡F«.ïJ, nfhz cªj mÊÉ‹ik Éâ vd gL«.bghUË‹ bkh j nfhz cªj« kh¿È.3.óid ÑnH ÉG«nghJ, mj‹ fhšfŸ jiuÆš g⻋wd.ïa‰ãaÈ‹ vªj j Jt« ga‹gL»wJ? És¡Ff.abwww.Padasalai.Netnfhz cªj mÊÉ‹ik Éâ :www.suróid ÑnH ÉG«nghJ jdJ cliy FW¡Ftj‹Ãiyk âU òâw‹ FiwªJ nfhz âirntf«mâfÇ¡»wJ. óid jiuia bjhL»‹w nghJ, jdJfhšfis Ú Ltjhš, Ãiyk âU òâw‹ mâfÇ Jnfhz âirntf« Fiw»wJ. óid jdJ rhjhuz âirntf Jl‹ fhšfis jiuÆš gâ¡»‹wd.1.j‹ kâ ÕL-fz¡FfŸ10kg k‰W« 20kg ÃiwfSila ïU nfhs§fŸ 5mïil btËÆš cŸsd. ÃiwfS¡»ilnaahd ãašft á Éiria¡ fz¡»Lf?Kjš nfhs â‹ Ãiw m1 15kgïu lh« nfhs â‹ Ãiw m2 45kgïU nfhs§fS¡F ïilna cŸs Jhu« r 5mbghJ ò kh¿È G 66.7 -study-materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf ãaš ft á Éir F G m1m 2r26.67 200 101125 53.36 1011N10 2052 53.36 1011N ãaš ft á Éir2. .co 6.67 1011 m20òÉÆ‹ Mu« 6400Km vÅš 500Km F Jau âš ã‹KL¡f« v‹d?ooksòÉÆ‹ Mu« R 6400KmF Jau« n 500KmòÉ ò KL¡f« g 9.8ms–2F Jau ij rh ªjJ 2h òÉ ò KL¡f« gn g 1 - R 9.8 1 -2 500 6400 9.8 1 -5 32 urabwww.Padasalai.Net.sw 9.8 2732 8.269ms–2 500Km F Jau âš òÉ ò KL¡f« 8.269ms–23.ww òÉ gu ã‰F mU»š É btË¡ f gš x‹W òÉiat l ghijÆš R‰¿ tUkhW brY j gL»wJ. ãašÉirÆÅ‹W ÉLgl mªj É btË¡ f gY¡Fm R‰W ghijÆš bfhL¡f gl nt oa TLjšâirntf« v‹d? (R 6400Km, g 9.8mls2)É btË¡f gš R‰¿tU« ghijÆš Mu«R 6400Km 64 terials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Netwww.TrbTnpsc.comThis material only for sampleRuhÉ‹ ïa‰ãaš 11 - M« tF ò áfu« bjhLnth« lh bf 21É btË¡f gÈ‹ ÉLgL ntf«, Ve gR 9.8 64 105 98 64 104 7 8 1.414 102 5600 10414 7918m / s 7.918Km / sooks.co49 2 64 104m 6400 Km Þ 6400000m Þ 64 105mòÉ ò KL¡f« g 9.8ms–2òÉÆ‹ ÉLgL âirntf« 11.2km/sbfhL¡f nt oa TLjš âirntf« 11.2–7.918 3.282km/s bfhL¡f

www.surabooks.com áfu« bjhLnth« ïa‰ãaš. òâa. 11-M« tF ò. Ruh g Ënfõ‹ br‹id. 2018-M« M L¡fhd òâa nj î â l â‹go jahÇ¡f g LŸsJ