As Per The CBCS Model With Effect From 2016-17

1y ago
18 Views
1 Downloads
268.02 KB
12 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Laura Ramon
Transcription

TUMKUR UNIVERSITYJOURNALISM (UG) SYLLABUSas per the CBCS modelWith effect from 2016-17

1Tumkur UniversityJOURNALISM (UG) SYLLABUSas per the CBCS modelWith effect from 2016-17COURSE STRUCTURESemester PaperNo.TitleNo. ofTeachingHours/Week5CreditDuration ofSemester-endExaminationMaximumMaximummarks forMarks forIASemester-endExamination1090Maximummarks percourse/semester10053 hours553 hours1090100553 hours1090100I1II2III3Introduction toCommunication and MediaFundamentals ofJournalismMedia LawsIV4Audio Visual Media553 hours10901005Reporting553 hours10901006Editing553 hours10901007Media Management553 hours10901008Advertising and PublicRelations553 hours1090100VVI

2Semester I—Paper 1INTRODUCTION TO COMMUNICATION AND MEDIATeaching hours: 5 hrs/week(Theory: 04 hrs Practicals: 01 hr)UNIT-ITotal hours/semester: 9018 hoursCommunication: Meaning, Definition, Nature, Scope, Process of Communication, Functions ofCommunicationUNIT-218 hoursKinds of Communication: Oral and Written, Verbal and Non-Verbal. Levels of Communication:Intrapersonal, Interpersonal, Group, Mass Communication. Differences between levels ofcommunication.UNIT -318 hoursBasic Models of Communication: Aristotle’s Model, Herald D. Lasswell’s Model, David Berlo’sModel, Shannon & Weaver’s Model, Hypodermic Needle Model, Osgood’s Model. Differencesbetween Linear and Non-linear Models. Glossary of Communication.UNIT-418 hoursMedia for Mass Communication: Characteristics of Print Media, Electronic Media, Traditional andFolk Media, and New Media.UNIT-518 hoursPracticals*: (1) Oral communication (2) Group discussion (3) Letters to the Editor (4) Simpleanalysis of local folk arts* The performance of the students in the practicals /assignments should be considered for theInternal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. David Berlo: The Process of Communication, Holt, Rinehart, & Winston, New York, 1960.2. Wilbur Schramm: Mass Communication, University of Illinois Press: Urbana, IL, 1960.3. Denis Mcquail: McQuail’s Mass Communication Theory (6th Edition), SAGE Publications Ltd,20104. Keval J Kumar: Mass Communication in India (4th Revised Edition), Jaico Publishing House,Mumbai, 2014.5. Uma Narula: Mass Communication: Theory and Practice, Haranand Publications Pvt Ltd, NewDelhi, 2008.6. Chandrakant P Singh: Dictionary of Media and Journalism, IK International Pvt. Ltd, Delhi, 2004.7. Subir Ghosh: Mass Communication: An Indian Perspective, Shishu Sahitya Samsad, 20098. gÀAd À ªÁ À½î: J èjUÀÆ ÉÃPÀÄ ÀAªÀºÀ À PË À , « ÀäAiÀÄ ÀæPÁ À À, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ, 20129. J. J ï. Á ÀħæºÀätå: ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ÀzÀ«ªÀgÀt PÉÆà À, PÀ ÀßqÀ C üªÀÈ Þ Áæ üPÁgÀ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.10. n. ¹. ÀÆtÂðªÀÄ:DzsÀÄ PÀ ÀAªÀºÀ À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ ÀßqÀzÀ C üªÀÈ Þ, Àæ ÁgÁAUÀ, PÀ ÀßqÀ« Àé«zÁå AiÀÄ, ºÀA , 200311. ªÀiÁzsÀåªÀÄ ÀzÀPÉÆà À, PÀ ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CPÁqÉ«Ä, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ12. . J ï. ZÀAzÀæ ÉÃRgï: ÀªÀÄƺÀ ÀA ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ, Àæ ÁgÁAUÀ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ « Àé«zÁå AiÀÄ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ,1987.

3Semester II—Paper 2FUNDAMENTALS OF JOURNALISMTeaching hours: 5 hrs/week(Theory: 04 hrs Practicals: 01 hr)Total hours/semester: 90UNIT-I18 hoursJournalism: Definitions, Nature, Scope, Functions. Principles of Journalism. Glossary of PrintMedia.UNIT-218 hoursKinds of Journalism: Development Journalism, Community Journalism, Tabloid Journalism.Kannada Journalism: Origin, Growth and Development.UNIT -318 hoursPress in India: A brief Review of the Evolution of Indian Press, with reference to J A Hickey, RajaRam Mohan Roy, James Silk Buckingham, M K Gandhi, S. Sadanand and B G HornimanUNIT-418 hoursReview of newspaper and periodicals contents. Photo Journalism. Cartoons. News Agencies.Professional Press Organizations.UNIT-518 hoursPracticals* : (1) Photography related activities (2) Editorial page discussion (3) Media related quiz(4) Documenting issue-related newspaper clippings (5) Simple analysis of local/regional newspapers* The performance of the students in the practicals /assignments should be considered for theInternal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. B N Ahuja: History of Indian Press – Growth of Newspapers in India, Surjeet Publications,Delhi, 20092. D S Mehta: Mass Communication and Journalism in India, Aliied Publishers Pvt Ltd., Mumbai,20063. William L. Rivers: The Mass Media: Reporting Writing Editing, Harper & Row, 19754. F. Fraser Bond: An Introduction to Journalism, The Macmillan Company, 19545. Nadig Krishnamurthy: Indian Journalism, Prasaranga, Mysore University, Mysore, 19666. Rangaswami Parthasarathy: Journalism in India, Sterling Publications Pvt. Ltd., 19977. ÁrUÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð: sÁgÀwÃAiÀÄ ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, PÀ ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CPÁqÉ«Ä, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 20068. r. «. f: ªÀÈvÀ Û ÀwæPÉ, PÁªÁå AiÀÄ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ, 20019. f. J ï. gÀAUÀ ÁxÀ gÁªï: ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, PÁªÀÄzsÉà ÀÄ ÀæPÁ À À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 200610. PÀ ÁðlPÀ ÀwæPÁ ÉÆÃPÀzÀ üêÀÄAvÀgÀÄ PÀÈw ÀgÀt 1-9, PÀ ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CPÁqÉ«Ä, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 200111. PÀ ÁðlPÀ ÀwæPÁ EwºÁ À ( ÀA ÀÄl 1,2,3): PÀ ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CPÁqÉ«Ä, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 1999

4Semester III—Paper 3MEDIA LAWSTeaching hours: 5 hrs/week(Theory: 04 hrs Practicals: 01 hr)Total hours/semester: 90UNIT-I18 hoursConcept of Freedom of Press. Press as Fourth Estate. Role of Press in Democracy. Press duringEmergency of 1975. Freedom of Speech and Expression: Article 19(1)(a) and Article 19(2). Theoriesof Press.UNIT-218 hoursMedia Laws: Defamation – Slander and Libel. Sedition, Obscenity, Censorship. Contempt of Court Meaning, Kinds, Defences, Punishment. Cyber Crime. Media Ombudsman.UNIT -318 hoursMedia Acts: Official Secrets Act. Working Journalist Act of 1955. Parliamentary Proceedings andPrivileges. The Press and Registration of Books Act. Copy Right Act. Right to Information Act.UNIT-418 hoursPublic and Private Media. McBride Commission. Press Commissions of India. Press Council ofIndia. Prasar Bharati Act. Chanda Committee & Verghese Committee.UNIT-518 hoursPracticals* : (1) Case Presentations on Media Laws and Acts (2) Group Discussion on Freedom ofthe Press (3) Seminars and workshops* The performance of the students in the practicals /assignments should be considered for theInternal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. Durga Das Basu: Laws of the Press in India, Prentice Hall of India, 19802. Rayudu C S and Nageswara Rao: Mass Media Laws and Regulations, Himalaya PublishingHouse, 20103. Someshwara Rao B: Journalism: Ethics, Codes and the Law, ACME Bangalore.4. Ahuja B N: History of Press Laws & Communications, Surjeet Publications, Delhi, 2009.5. J ï. J ï. C ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï, ªÀiÁzsÀªÀ LvÁ¼ï: PÀöë ätgÉÃSÉ, IÄvÀ ÀÄ ÀPÛ À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 20086. gÀAd À ªÁ À½î: ÀwæPÁ ªÀÄAqÀ½: K ÀÄ? JvÀ?Û « ÀäAiÀÄ ÀæPÁ À À, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ, 20117. Reports First Press Commission Report, Second Press Commission Report, Press CouncilAct

5Semester IV—Paper 4AUDIO-VISUAL MEDIATeaching hours: 5 hrs/week(Theory: 04 hrs Practicals: 01 hr)Total hours/semester: 90UNIT-I18 hoursBrief History of Radio. Evolution of Radio in India. FM, Community Radio, Educational Radio,Farm Radio.UNIT-218 hoursImpact of Radio on Society: Developed Countries and Developing Countries. Types of Programmeson AIR. Yuvavani, News, Women, Labourers, Special Audience. Principle of Writing for Radio.UNIT -318 hoursA Brief History of Television. Development of Television in India. Advent of Private Channels,Cable and Satellite TV. Television as an Educational Medium. Television Programme Formats.UNIT-418 hoursA Brief History of Indian Cinema. New Trends in Indian Cinema. Status of Kannada Cinema.Censorship in India. Trends in New Media. Animation. Glossary of Audio Visual Media.UNIT-518 hoursPracticals*: (1) Script Writing for Radio and TV (2) Anchoring for Radio and TV (3) PTC(4) Film Review* The performance of the students in the practicals /assignments should be considered for theInternal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. B N Ahuja: Audio Visual Journalism, Surjeet Publications, Delhi, 20092. Mehra Masani: Broadcasting and the People, National Book Trust, 19763. Shrivastava K M: Broadcast Journalism in the 21st Century, Sterling Publishers, New Delhi, 20093. Bliss and Patterson: Writing News for Broadcast, Columbia University Press, 19784. Kaushik Sharda: Script to Screen - Introduction to TV Journalism, Macmillan India, 20105. Gerald Millerson: Technique of Television Production, Focal Press, 19996. Mullick K R: Tangled Tapes-The Inside Story of Indian Broadcasting, Sterling Publications, 19747. Erik Barnouw & S. Krishnaswamy: Indian Film, Oxford University Press, USA, 19808. Garga B D: So Many Cinemas: The Motion Picture in India, Eminence Designs, 19969. UÀAUÁzsÀgÀ ªÉÆzÀ AiÀiÁgï: PÀ ÀßqÀ ¹ ɪÀiÁ-EwºÁ ÀzÀ ÀÄlUÀ¼À è, PÀ ÀßqÀ ÀÄ ÀPÛ À Áæ üPÁgÀ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 1998

6Semester V—Paper 5REPORTINGTeaching hours: 5 hrs/week(Theory: 04 hrs Practicals: 01 hr)Total hours/semester: 90UNIT-I18 hoursNews: Meaning, Definitions. News Values, Kinds of News. Principles of News Writing. Methods ofWriting a News Story. Leads: Types of Leads. Sources of News. Qualifications of a Reporter.UNIT-218 hoursReporting Speech, Crime, Sports, Courts, Accidents, Science, Agriculture. News writing skills forcovering Conference, Seminar, Press Conference, Press Releases.UNIT -318 hoursInterview: Meaning, Preparation, Techniques, Types. Methods of Writing Interview StoriesUNIT-418 hoursFeatures: Meaning, Definitions, Kinds. Writing different kinds of features. Differences betweennews, articles and features.UNIT-518 hoursPracticals*: (1) News Reporting (2) Interviewing (3) Model Press Conference (4) Meet-the-Press* The performance of the students in the practicals /assignments should be considered for theInternal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. Kamath M V: Journalist’s Handbook, Vikas Publishing House Pvt Ltd, Noida, 20112. Srivastava K M: News Reporting and Editing, Sterling Publishers Pvt Ltd, Delhi, 20093. Rangaswami Parthasarathy: Basic Journalism, MacMillan Publishers India Ltd., Delhi, 20124. Rangaswami Parthasarthy: Here is the News! Reporting for the Media. Sterling Publishing Pvt.Ltd. New Delhi 19965. McDougal C D: Interpretative Reporting, MacMillan Company, 19726. Kamath M V: Professional Journalism, Vikas, New Delhi, 19807. Ramachandra Iyer: Quest for News, MacMillan Pvt. Ltd. Madras, 19798. Baba Prasad M: Reporting, Wordmakers, Bangalore.9. JA. «. PÁªÀÄvï (C ÀÄ: J ï. J ï. gÁªÀÄ Àæ Ázï): ªÀÈwÛ ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, PÀ ÁðlPÀ ÀwæPÁ CPÁqÉ«Ä, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 199010. gÀAd À ªÁ À½î: ÀÄravÀæUÀ¼ÀÄ K ÀÄ? ºÉÃUÉ? ÀĪÀÄÄR ÀæPÁ À À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 200311. « Ééà ÀégÀ sÀmï: ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ À è«, CAQvÀ ÀÄ ÀPÛ À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 201012. . gÁeÉÃAzÀæ: ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ²ð, zÉù ÀÄ ÀPÛ À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 201013. PÀ ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ‘ ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ÀÄ ÀPÛ À ªÀiÁ É’AiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ

7Semester V—Paper 6EDITINGTeaching hours: 5 hrs/week(Theory: 04 hrs Practicals: 01 hr)Total hours/semester: 90UNIT-I18 hoursFunctions of Newsroom – Reporting section, Editorial Dept. Different designations in Reportingsection and their responsibilities.UNIT-218 hoursEditing: Meaning, Purpose. Principles of Editing. Rewriting: Purpose, Principles. Translation:Meaning, Purpose, Principles. Style sheet.UNIT -318 hoursQualifications and responsibilities of Editor, News Editor, Chief Sub-editor, Sub Editor. Headlines:Meaning, Kinds, Functions, Headline Writing.UNIT-418 hoursIntroduction to Typography. Graphic Arts. Animation. Principles of Page Designing. Comparativestudy of page designs of different newspapers. Recent trends in Pagination.UNIT-5Practicals*: (1) Headline Writing (2) Translation (3) Rewriting18 hours* The performance of the students in the practicals /assignments should be considered for theInternal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. B N Ahuja & S S Chabra: Editing, Surjeet Publications, Delhi, 20092. Bruce Westley: News Editing (3rd Edition), IBH Publications, New Delhi, 19803. Baskette, Sissors & Brooks: The Art of Editing (5th Edition). Macmillan Publishing Co. NewYork, 19924. Harold Evans: Newspaper Design, Holt, Rinehart and Winston, 19735. Wolseley & Campbell: Newsmen at Work, Houghton and Mifflin, 19496. T J S George: Editing- A Handbook for the Journalist, IIMC, New Delhi, 19897. Spencer L M: Editorial Writing8. Robert C. McGiffert: The Art of Editing News, Chilton Book Co., 19729. ÀæzsÁ À UÀÄgÀÄzÀvÀÛ: sÁµÁAvÀgÀ PÀ É, À Àß §ÄPï ºË ï, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 200710. f. J ï. gÀAUÀ ÁxÀ gÁªï: ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, PÁªÀÄzsÉà ÀÄ ÀæPÁ À À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 200611. « Ééà ÀégÀ sÀmï: vÀ ɧgÀºÀ ÀwæPÉ ºÀuɧgÀºÀ, CAQvÀ ÀÄ ÀPÛ À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 200912. PÀ ÁðlPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ‘ ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ÀÄ ÀPÛ À ªÀiÁ É’AiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ

8Semester VI—Paper 7MEDIA MANAGEMENTTeaching hours: 5 hrs/week(Theory: 04 hrs Practicals: 01 hr)Total hours/semester: 90UNIT-I18 hoursStarting of a Newspaper: Structure of a Newspaper organisation and its operations. Principles ofnewspaper business: Planning, staffing, organisation, directing. Types of newspaper organisation.UNIT-218 hoursNewspaper Ownership: Types of newspaper ownership in India. Role of Circulation, Promotion andAdvertisement. Public Relations for Newspaper Organisation.UNIT -318 hoursProblems and prospects of newspaper industry in India. Small Newspapers and their problems.Global Competition on Indian Media.UNIT-418 hoursStarting of a TV channel and Radio station. Organizational Structure of radio and TV studios.Recent trends in television and radio broadcasting in India.UNIT-518 hoursPracticals* : (1) Media visit (2) Filling up of Form IV (Applying for RNI registration) (3) Study oflocal media establishments (their problems and prospects).* The performance of the students in the practicals /assignments should be considered for theInternal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. Achal Mehra: Newspaper Management in the New Multimedia Age, Asian Mass CommunicationResearch and Information Centre (AMIC), Singapore, 19882. Rucker & Williams: Newspaper Organization and Management, 5 edition, Iowa State Pr; 19553. Trilok N. Sindhwani: Newspaper Economics and Management, Ankur Publishing House, 19794. Rayudu C S: Media and Communication Management, Himalaya Publishing House, 20115. Mocavatt & Pringle: Electronic Media Management, Stoneham, MA: Focal Press, 19866. Arun Bhattacharjee: Indian Press – Profession to Industry, Vikas Publications, 19727. Barnhart T F: Weekly Newspaper Management, Appleton-Century-Crofts, 19528. . PÉ. gÀ« ªÀÄvÀÄÛ ÀvÀå ÀæPÁ ï JA. Dgï.: ªÀiÁzsÀåªÀÄ-GzÀåªÀÄ, PÀ ÀßqÀ ÀÄ ÀPÛ À Áæ üPÁgÀ, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 2008

9Semester VI—Paper 8ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONSTeaching hours: 5 hrs/week(Theory: 04 hrs Practicals: 01 hr)Total hours/semester: 90UNIT-I18 hoursAdvertising: Meaning, Nature, Scope, Types of Advertisements. Role of advertising in Society.Advertisements and Ethics. ASCI.UNIT-218 hoursAdvertising Agencies. Functions of Advertising Agencies. Copy Writing, Slogan Writing,Visualization.UNIT -318 hoursNature and Scope of Public Relations. Qualifications and Responsibilities of a Public RelationsOfficer. Differences between Publicity, Public Opinion, Propaganda and Public Relations.UNIT-418 hoursPR Tools: House Journals, Press Conferences, Press releases, Exhibitions, Advertising, Media Tour.Professional Organizations in Public Relations. Event Management. Corporate Communication.Corporate Social Responsibility.UNIT-518 hoursPracticals*: (1) Copy Writing (2) Slogan Writing (3) Preparing Press Releases* The performance of the students in the practicals /assignments should be considered for theInternal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. Keval J Kumar: Advertising in India2. Sandage and Others: Advertising – Theory and Practice3. Sethia & Chunawala: Advertising – Principles and Practice4. Otto Kleppner: Advertising Procedure5. Cutlip & Center: Effective Public Relations6. Ravindran: Handbook of Public Relations7. Ahuja & Chandra: Public Relations8. Sam Black: Practical Public Relations9. K R Balan: Applied Public Relations & Communication, Sultan Chand & Sons, New Delhi, 2008

10OPEN ELECTIVEINTRODUCTION TO MASS MEDIATeaching hours: 2 hrs/weekTotal hours/semester: 32UNIT-I6 hoursMeaning and scope of Journalism. Print media: Characteristics of newspapers and magazines. Kindsand content. Structure of a news report.UNIT-II8 hoursElectronic media: Characteristics of Radio. AIR and private FM channels. Radio programmeformats. Characteristics of television. Doordarshan and private channels. Contents and formats.Cable TV and DTH.UNIT-III6 hoursNew Media: Characteristics and Uses of Internet. Blogs. Social Networking Sites. Merits anddemerits.UNIT-IV6 hoursFreelance Journalism: Meaning and scope. Writing for Print and Electronic Media. Importance ofAdvertising and Public Relations.UNIT-V6 hoursPhoto Journalism: Meaning and Scope. Photo Editing. Cinema and its significance.Note: Some practical assignments like writing a news report, analysis of a newspaper/magazine canbe considered for Internal Assessment marks. The students should maintain a Record Book.REFERENCES1. Keval J Kumar: Mass Communication in India (4th Revised Edition), Jaico Publishing House,Mumbai, 2014.2. D S Mehta: Mass Communication and Journalism in India, Aliied Publishers Pvt Ltd., Mumbai,20063. Shrivastava K M: Broadcast Journalism in the 21st Century, Sterling Publishers, New Delhi,20094. . J ï. ZÀAzÀæ ÉÃRgï: ÀªÀÄƺÀ ÀA ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ, Àæ ÁgÁAUÀ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ « Àé«zÁå AiÀÄ, ªÉÄÊ ÀÆgÀÄ,1987.5. n. ¹. ÀÆtÂðªÀÄ: DzsÀÄ PÀ ÀAªÀºÀ À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ ÀßqÀzÀ C üªÀÈ Þ, Àæ ÁgÁAUÀ, PÀ ÀßqÀ« Àé«zÁå AiÀÄ, ºÀA , 20036. f. J ï. gÀAUÀ ÁxÀ gÁªï: ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, PÁªÀÄzsÉà ÀÄ ÀæPÁ À À, ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 2006

11JOURNALISM - MODEL QUESTION PAPERDuration: 3 hoursMaximum marks: 90Instructions:1. Answer all parts.2. Answers must be completely either in English or in Kannada.PART –AI. Write short notes on ANY THREE.3x5 151.2.3.4.5.PART - BII. Answer ANY THREE of the following.3x10 301.2.3.4.5.PART – CII. Answer ANY THREE of the following.1.2.3.4.5.3x15 45

A Brief History of Indian Cinema. New Trends in Indian Cinema. Status of Kannada Cinema. Censorship in India. Trends in New Media. Animation. Glossary of Audio Visual Media. UNIT-5 18 hours Practicals*: (1) Script Writing for Radio and TV (2) Anchoring for Radio and TV (3) PTC (4) Film Review

Related Documents:

May 02, 2018 · D. Program Evaluation ͟The organization has provided a description of the framework for how each program will be evaluated. The framework should include all the elements below: ͟The evaluation methods are cost-effective for the organization ͟Quantitative and qualitative data is being collected (at Basics tier, data collection must have begun)

On an exceptional basis, Member States may request UNESCO to provide thé candidates with access to thé platform so they can complète thé form by themselves. Thèse requests must be addressed to esd rize unesco. or by 15 A ril 2021 UNESCO will provide thé nomineewith accessto thé platform via their émail address.

Chính Văn.- Còn đức Thế tôn thì tuệ giác cực kỳ trong sạch 8: hiện hành bất nhị 9, đạt đến vô tướng 10, đứng vào chỗ đứng của các đức Thế tôn 11, thể hiện tính bình đẳng của các Ngài, đến chỗ không còn chướng ngại 12, giáo pháp không thể khuynh đảo, tâm thức không bị cản trở, cái được

117 tanu agrawal 18/63008 (cbcs) b.com (prog.) i i 64% 118 shivangi bodwal 18/63253 (cbcs) b.com (prog.) i i 63% 119 manish kumar yadav 18/63205 (cbcs) b.com (prog.) i i 63% 120 keshav garg 18/63247 (cbcs) b.com (prog.) i i 63% 121 aryan sharma 18/63166 (cbcs) b.com (prog.) i i 6

Le genou de Lucy. Odile Jacob. 1999. Coppens Y. Pré-textes. L’homme préhistorique en morceaux. Eds Odile Jacob. 2011. Costentin J., Delaveau P. Café, thé, chocolat, les bons effets sur le cerveau et pour le corps. Editions Odile Jacob. 2010. Crawford M., Marsh D. The driving force : food in human evolution and the future.

Le genou de Lucy. Odile Jacob. 1999. Coppens Y. Pré-textes. L’homme préhistorique en morceaux. Eds Odile Jacob. 2011. Costentin J., Delaveau P. Café, thé, chocolat, les bons effets sur le cerveau et pour le corps. Editions Odile Jacob. 2010. 3 Crawford M., Marsh D. The driving force : food in human evolution and the future.

MARCH 1973/FIFTY CENTS o 1 u ar CC,, tonics INCLUDING Electronics World UNDERSTANDING NEW FM TUNER SPECS CRYSTALS FOR CB BUILD: 1;: .Á Low Cóst Digital Clock ','Thé Light.Probé *Stage Lighting for thé Amateur s. Po ROCK\ MUSIC AND NOISE POLLUTION HOW WE HEAR THE WAY WE DO TEST REPORTS: - Dynacó FM -51 . ti Whárfedale W60E Speaker System' .

Glossary of Social Security Terms (Vietnamese) Term. Thuật ngữ. Giải thích. Application for a Social Security Card. Đơn xin cấp Thẻ Social Security. Mẫu đơn quý vị cần điền để xin số Social Security hoặc thẻ thay thế. Baptismal Certificate. Giấy chứng nhận rửa tội

More than words-extreme You send me flying -amy winehouse Weather with you -crowded house Moving on and getting over- john mayer Something got me started . Uptown funk-bruno mars Here comes thé sun-the beatles The long And winding road .

Phần II: Văn học phục hưng- Văn học Tây Âu thế kỷ 14- 15-16 Chương I: Khái quát Thời đại phục hưng và phong trào văn hoá phục hưng Trong hai thế kỉ XV và XVI, châu Âu dấy lên cuộc vận động tư tưởng và văn hoá mới rấ

Food outlets which focused on food quality, Service quality, environment and price factors, are thè valuable factors for food outlets to increase thè satisfaction level of customers and it will create a positive impact through word ofmouth. Keyword : Customer satisfaction, food quality, Service quality, physical environment off ood outlets .

Modified as per CBCS Syllabus Structure Preparation Committee Meeting, March 28, 2017 . Contents 1. CBCS UG - Course Curriculum – Basic Structure 2. CBCS UG – SYLLABI for CHEMISTRY (HONOURS) . [Core for BSc with Chemistry] and GE [Hons with other Discipline] in accordance with sections 2.3, 2.1 and

A CBCS offers the student a diversity of courses to choose from and the autonomy to decide on the place, pace and the time of learning. The Gauhati University has decided to introduce the CBCS system at the under graduate level from the session 2019-20. The CBCS syllabus for the B.Sc. (Honours) is prepared

Lời Nói Đầu K inh Bát-Nhã (Prajna) đƣợc lƣu hành rất sớm tại Ấn độ. Khoảng 700 năm sau khi Phật diệt độ (cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III Tây lịch), lúc Bồ-tát Long Thọ

UNESCO in consultation with thé National Commission for UNESCO as well as b non- overnmental or anizations NGOs in officiai artnershi with UNESCO. Nominations must focus on a s ecific ESD ro'ect or ro ramme. Each Member State or NGO can make u to three nominations for an édition of thé Pri

1.2. Chương Trình 0% Lãi Suất Ưu Đãi Mua Sắm không áp dụng cho Chủ thẻ Tín Dụng Thương Mại. The Installment Plan With 0% Interest is not applicable for HSBC Business Credit Card. 1.3. Loại tiền tệ được sử dụng trong Chương Trình 0% L

For centuries, Baccarat has been privileged to create masterpieces for royal households throughout the world. Honoring that legacy we have imagined a tea service as it might have been enacted in palaces from St. Petersburg to Bangalore. Pairing our menus with world-renowned Mariage Frères teas to evoke distant lands we have

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DÂY & CÁP HẠ THẾ DÂY & CÁP HẠ THẾ A/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP : Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau: - Dòng điện định mức - Độ sụt áp - Dòng điện ngắn mạch - Cách lắp đặt - Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đất

4 Rig Veda I Praise Agni, the Chosen Mediator, the Shining One, the Minister, the summoner, who most grants ecstasy. Yajur Veda i̱ṣe tvo̱rje tv ā̍ vā̱yava̍s sthop ā̱yava̍s stha d e̱vo v a̍s savi̱tā prārpa̍yat u̱śreṣṭha̍tam āya̱

2. CBCS UG – SYLLABI for CHEMISTRY (HONOURS) a) Semester-Wise Course Structure for Choice Based Credit System In B. Sc. Honours . Courses by students of BSc with Chemistry c) Discipline Specific Elective (DSE) Courses d) Skill Enhancement Courses (SEC) for B. Sc. with Chemistry 5. Detailed Syllabi .