Unang Markahan Modyul 5: Pagkakaisa Sa Pagtatapos Ng Gawain - Free Download PDF

Today
23 Views
1 Downloads
470.32 KB
18 Pages
Transcription

5Edukasyon saPagpapakataoUnang Markahan – Modyul 5:Pagkakaisa sa Pagtatapos ngGawain

Edukasyon sa Pagpapakatao– Ikalimang BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan – Modyul 5: Pagkakaisa sa Pagtatapos ng GawainUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroonng karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung itoay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ayang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name,tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito aynagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upangmakuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala atmga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyulna ito aykinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumangparaan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Leonor Magtolis BrionesPangalawang Kalihim: Diosdado M. San AntonioBumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat: Glenda T. Navato, Maria Fe P. AlasEditor: Caridad P. BaginonShiela Adona, Teodorico C. Peliño Jr.Tagasuri: Juliet L. Lim, Gretel Laura M. Cadiong, David C. Alcober, Lita V. JongcoJennifer M. Dejarlo-AlviorTagaguhit: Crisanto Lopera, Jingerlou D. InotTagalapat: Gualberto R. Gualberto Jr.Tagapamahala:Ramir B. UyticoArrnulfo M. BalaneRosemarie M. GuinoJoy B. BihagRyan R. TiuAmenia C. AspaMariza S. MaganEdgar Y. TenasasMark Chester Anthony G. TamayoGretel Laura M. CadiongRanulfo L. BaayJuliet L. LimInilimbag sa Pilipinas ngttDepartment of Education – Region No. VIIIOffice Address:Government Center, Candahug, Palo, LeyteTelefax:053 - 323 - 3156E-mail Address:[email protected]

5Edukasyon saPagpapakataoUnang Markahan – Modyul 5:Pagkakaisa sa Pagtatapos ngGawain

Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao-5 ngAlternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Pagkakaisa sa Pagtataposng Gawain.Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mgaedukador mula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, anggurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayangitinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral samapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit angmga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mgapangangailangan at kalagayan.Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo angkahong ito sa pinakakatawan ng modyul:Mga Tala para sa GuroIto'y naglalaman ng mga paalala, panulongo estratehiyang magagamit sa paggabay samag-aaral.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman angmag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayanat itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilangsariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin atgabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob samodyul.ii

Para sa mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa Edukasyon sa Pagpapakatao-5 ng AlternativeDeliveryMode (ADM) Modyul ukol sa Pagkakaisa sa Pagtatapos ng Gawain.Ang modyul na ito ay ginawabilang tugon sa iyong pangangailangan. Layuninnitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.AlaminSa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapatmong matutuhan sa modyul.SubukinSa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano naang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kungnakuha mo ang lahat ng tamang sagot (100%),maaari mong laktawan ang bahaging ito ngmodyul.BalikanIto ay maikling pagsasanay o balik-aral upangmatulungan kang maiugnay ang kasalukuyangaralin sa naunang leksyon.TuklasinSa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala saiyo sa maraming paraan tulad ngisang kuwento,awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain oisang sitwasyon.SuriinSa seksyong ito, bibigyan ka ng maiklingpagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungankang maunawaan ang bagong konsepto at mgakasanayan.PagyamaninBinubuo ito ng mga gawaing para sa malayangpagsasanay upangmapagtibayang iyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mongiwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit angsusi sa pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.IsaisipNaglalaman ito ng mga katanungan o pupunan angpatlang ng pangungusap o talata upang maprosesokung anong natutuhan mo mula sa aralin.IsagawaIto ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyoupang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayansa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay.iii

TayahinIto ay gawain na naglalayong matasa o masukatang antas ng pagkatuto sa pagkamit ngnatutuhang kompetensi.KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagonggawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman okasanayan sa natutuhang aralin.Susi saPagwawastoNaglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ngmga gawain sa modyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sapaglikha o paglinang ng modyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumangmarka o sulatang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papelsa pagsagot sa mga pagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaingnapapaloob sa modyul.3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain atsa pagwawasto ng mga kasagutan.5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nangsagutin lahat ng pagsasanay.Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawainsa modyul na ito,huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari karin humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino mansa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyongisipang hindi ka nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ngmakahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sakaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!iv

AlaminNaranasan mo na bang magtrabaho mag-isa sa bahay man o sa paaralan?Ano ba ang pakiramdaman kung mag-isa ka lang? Maliit man o malaki ang gawainbasta’t sama-sama ay magaan ito.Pamilyar ka ba sa kantang “No man is an Island”? Oo, walangsinumangnabubuhay na nag-iisa.Kailangan natin ang isa’t isa upangmabuhay bilang panlipunan na nilalang. Sa pakikiisa, naipababatid mo ang iyongpagmamahal at pagmamalasakit sa kapuwa. Dito mo rin maipakikita ang iyonghalaga bilang bahagi ng pangkat.Ang pagkakaisa ay magandang ugali na dapat mong matututuhan.Nagbibigay-daan ito sa pagtatamo at ikatatagumpay ng layunin ng anumang gawain.Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:Nakapagpapatunay na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain.Nakalalahok ng masigla sa anumang proyekto ng pangkat nakinabibilangan;Nakapagpapakita ng kusang-loob na pakikiisa sa mga gawain;Naisasagawa ang pagtulong upang madaling matapos ang gawain.SubukinPiliin sa Kolum B ang ibig sabihin ng pahayag na nasa Kolum A.Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot.Kolum AKolum B1. paggawa ng di inuutusana. tungkulin2. nakatakdang proyektob. pagtutulungan3. kooperasyon sa gawainc. pagkukusa4. samahand. pagkakaisa5. pagtatapos ng gawaine. gawain6. inaasahang gampaninf. katarungan7. nais na makamtan sa paggawag. pangkat8. sama-samang paggawah. tagumpay9. pahayag ng pagmamalasakit10. pagbibigay sa kapuwa sa nararapati. layuninj. pakikilahok1

AralinPagkakaisa sa Pagtatapos ng Gawain1Ang tao ay panlipunang nilalang. Nabubuhay siya kasama ang kapuwa. Kaya,mahalaga na matuto siyang makipag-ugnayan sa tao. Ang ugnayang kaniyangbinubuo ay tinatawag na pakikipagkapuwa-tao. Ang pagiging tapat ay pagigingmatuwid. Ito ang daan upang madaling malunasan ang anumang suliraningkinakaharap.BalikanPag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Ano-anong katangian kaugnay sapagkakaisa ang kailangan sa pagtupad ng gawain? Isulat sa kuwaderno ang iyongsagot.Paggawa ng proyektoPhoto credit: Jennifer M. Dejarlo-Alvior, MT-II SDO Biliran1.pagpupulongPhoto credit: Jennifer M. Dejarlo-Alvior, MT-II SDO Biliran2.2pagtatanghalPhoto credit: Jennifer M. Dejarlo-Alvior, MT-II SDO Biliran3.

TuklasinBasahing mabuti ang kuwento at sagutin ang sumusunod na mga tanong.Isulat sa kuwaderno ang iyong sagot.Ang pangkat ni Ben ay inatasan ng kanilang guro saAraling Panlipunan na magpakita ng isang katutubong sayaw.Bilang lider ng grupo, kaagad nagpatawag si Ben ng pagpupulongsa kanilang mga kasama. Lahat sila ay may kani-kaniyang gawainna dapat gampanan. Kaagad naman nilang ginawa ang mga ito ngmay pagkukusa.Sa araw ng kanilang pagtatanghal ay naging maganda angkanilang presentasyon. Lahat ay napahanga lalong-lalo na angkanilang guro. Tinanong sila kung paano nila ito nagawa ngmaayos sa maikling panahon. Napangiti lamang si Ben at sumagotng maikling tugon, “Ang tingting kapag pinagsama-sama ay nagigingmatibay”.Mga Tanong:1. Ano ang katangiang ipinakita ng pangkat ni Ben?2. Paano ginampanan ni Ben ang kaniyang tungkulin bilang lider ng grupo?3. Ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi tumulong ang mgakasapi ng grupo sa kanilang gawain?4. Kung ikaw ay bahagi ng pangkat ni Ben, ano ang mararamdaman mo?Bakit?5. Ipaliwanag ang kasabihan, “Ang tingting na pinagsama ay nagigingmatibay”.3

SuriinAng pagkakaisa ay makatarungang kilos. Bakit? Kasi, sa pakikiisa, ibinibigaymo sa kapuwa kung ano ang nararapat. Kung kaya mahalaga ito sa pagtataposng anumang gawain. Patunay na may pagkakaisa sa pangkat ang pag-iralng pagtutulungan, pakikilahok at pagkukusa.May pagtutulungan kung sama-sama ang lahat sa paggawa upang matamoang layunin. Anumang gawain, basta’t tulong-tulong ang bawat miyembro, aymagiging magaan ito.Bawat miyembro ng pangkat ay may mahalagang tungkulin na dapat gawin.Ang pagpapahalaga sa tungkulin ay naipababatid sa pakikilahok at pagkukusangloob.Ang pakikilahok o kooperasyon ay pahayag ng pagsuporta sa ikatatagumpayng gawain. Tanda rin ito ng pagpapahalaga sa iniatas na tungkulin sa pangkat. Masmalalim ang kahulugan ng pakikilahok kung ito ay kinusa. Ang pagkukusa obolunterismo ay malayang pagkilos o pagganap para sa kabutihang panlahat.Patunay ito sa pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong gawain at kapangkat.Malaki man o maliit, ang iyong ambag sa pagtatapos ng isang gawain oproyekto ay may halaga.PagyamaninIguhit ang masayang mukhakung ang pahayag sa ibaba ay nagpapakitang pagkakaisa sa paggawa at malungkot na mukhakung hindi. Gawin itosa iyong sagutang papel.1. Pagdalo sa mga pagpupulong ng mga miyembro ng pangkat.2. Pakikilahok sa palitan ng opinyon kung paano gagawin ang proyekto.3. Pagsasaliksik sa silid-aklatan kung paano higit na mapabubuti ang paggawa.4. Patuloy na paglalaro samantalang gumagawa ng proyekto ang mga kasamahan.5. Pakikinig sa opinyon ng ibang miyembro ng pangkat.6. Pagsunod sa utos ng pinuno ng pangkat.7. Pamimintas sa ideya ng kasama.8.Pagtulong sa kasama na tapusin ang bahagi nito sa proyektong ginagawapagkatapos gawin ang sariling bahagi.9. Pagtatago ng mga materyal na kailangan upang hindi magamit ng kasama.10.Pagbati sa mga kasama kapag natapos ang proyekto.4

IsaisipPaano mo mapatutunayan na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtataposng gawain? Punan ang bawat patlang upang mabuo ang tamang kasagutan.Gawin ito sa iyong sagutang papel.Ang anumang gawain basta may ( isa) ay madaling matapos.Kapag namamayani ang diwa ng ( tu ) sa pangkat, gumagaan anggawain. Mapagtatagumpayan ang proyekto o gawain sa (paki ) sapagtamo ng layunin nito. Dapat mong mabatid na ang bawat miyembro aymay mahalagang ( lin) na dapat gampanan. Ang ( ku )oboluterismo sa paggawa ng isang proyekto ay nagpapalalim sa kahulugan ng diwang pakikiisa.IsagawaPumili ng isa sa sumusunod na gawain na makapagpapatunay ng iyongpakiisa sa pagtatapos ng gawain. Gawin ito sa iyong sagutang papel.Gawain A. Gumawa sa iyong sagutang papel ng Talaan ngnilahukan o kusang naisagawa sa loob ng isang Linggoiyong kapangkat o kapamilya. Palagyan ito ng punamagulang o guro na makapagpapatunay sa katotohananMaaaring sundin ang mga nakatalang rubrics sa ibaba.mga gawaing iyongna ikinasisiya ngat lagda sa iyongng iyong paggawa.Pakikiisa sa Pagtatapos ng GawainPetsaHal. May 26,2020GinampanangtungkulinPaghuhugas ngpinagkainan satanghalianLugar naPinangyarihanBunga o ResultaBahay ng titaNatuwa si titadahilnakapagpahingasiya5Lagda

Maaaring gawing gabay ang rubrics sa ibaba.Kraytirya/Pamantayan saPagsasagawa ng Talaan(Puntos)10861. NilalamanMay kaugnayan sa paksaMakatotohananKumpleto ang mgabahaging hinihingiLahat ngpamantayan aynaipamamalas.Dalawa lang samga pamantayanay naipamamalas.Isa lang sa mgapamantayanaynaipamamalas.2. Malikhaing PresentasyonOrganisado/maayos napagkakasunod-sunod samga datosMaayos, malinis/malinawAkma ang mgamateryales na ginamitLahat ngpamantayan aynaipamamalas.Dalawa lang samga pamantayanay naipamamalas.Isa lang sa mgapamantayanaynaipamamalas.Naisasagawa/naipapasa bago oayon sa takdangpanahonNaisasagawa/naipapasadalawang linggopagkatapos ngtakdangpanahon8.5-8.993%8.0-8.490%7.5- 7.9 87%7.0-7.484%Naisasagawa/naipapasa nglagpas sadalawang linggopagtakataposngtakdang6.5-6.9panahon -9.4100%99%96%Gawain B. Lumikha ng isang simpleng photojournal ng iyong karansan sa pakikiisasa isang gawain o proyekto. Ang iyong photojournal ay dapat na maglalamanng sumusunod:1. Cover page: Isulat angPamagat ng Proyekto o Gawain, hal. Gulayan sa Paaralan,Birthday Celebration, etc.;AsignaturaBaitang at seksyon,Pangalan moPangalan ng iyong guro2. NilalamanMga larawan ng iyong ginagawang pakikiisaMagbigay ng maikling paglalarawan sa iyong ginagawa at petsa kungkalian ito ginanap3. Pagninilay (isang talata na may di bababa sa 5 pangungusap)Gumawa ng maikling pahayag ng iyong nararamdaman sa karanasansa pakikiisa sa gawain o proyekto. Ipaliwanag kung bakit iyon angiyong naramdaman.6

Maaaring gawing gabay ang rubrics sa ibaba.Kraytirya/Pamantayan saPagsasagawa ngPhotojournal1. NilalamanMay kaugnayan sa paksaang larawanMakatotohananKumpleto ang mgabahaging hinihingi2. Malikhaing PresentasyonOrganisado/maayos napagkakasunod-sunod samga datosMaayos at malinisAkma ang mga materyalesna ginamit3.Timeliness(Puntos)10Lahat ngpamantayan aynaipamamalas.8Dalawa lang samgapamantayan aynaipamamalas.Lahat ngpamantayan aynaipamamalas.Dalawa lang samgapamantayan aynaipamamalas.Naisasagawa/naipapasa bago oayon sa takdangpanahonNaisasagawa/naipapasadalawang linggopagkatapos ngtakdangpanahon8.5-8.993%8.0-8.490%7.5- 7.9 87%7.0-7.484%109.5-9.99.0-9.4Kabuuan100%99%96%6Isa lang sa mgapamantayanaynaipamamalas.Isa lang sa mgapamantayanaynaipamamalas.Naisasagawa/naipapasa nglagpas sadalawang linggopagtakatapos asahin ang mga pangungusap. Isulat sa sagutang papel kung TAMA o MALIang diwang isinasaad nito.1. Mahalagang bahagi ng ikatatagumpay ng isang proyekto ang pagkakaisa.2. Ang pagkakaniya-kaniya ng mga miyembro ng pangkat ay makabubuti salahat.3. Dapat ang lider ng pangkat ang laging masusunod.4. Kailangang pagplanuhan muna ang gagawing proyekto bago umpisahan.5. Mahalaga sa pangkat ang opinyon ng bawat miyembro.6. Ang pakikilahok ay pagpapahalaga sa iniatas na tungkulin.7. Ang pagkakaisa ay maaari ring maipakita sa tahanan.8. Huwag ipaalam sa pangkat ang kakayahan para hindi mautusan.9. Huwag punahin ang mali ng miyembro sa harap ng nakararami10.Sa anumang gawain, kumilos lamang kung may parangal.7

Karagdagang GawainA. Isulat kung anong samahan sa paaralan ang iyong kinabibilangan. Alamin angmga proyektong tumutugon sa layunin ng samahan. Isulat din kung paanomakikiisa dito ang mga miyembro ng samahan. Kung sakaling hindi ka pamiyembro, isulat kung anong samahan ang nais mong salihan.Pangalan ng SamahanLayunin:Proyekto:Tungkulin ng Miyembro:B.Pumili ng isa:1. Gumawa ng video ng aktwal na pakikilahok sa isang gawain ng pangkat.2. Pumili ng isang awit na nagpapahayag ng kahalagahan ng pakikiisa sapagtatagumpay sa isang gawain o proyekto. I-record ito habang iyong inaawit(pwedeng solo mo itong gawin o kasama ang mga kaibigan o kapangkat).Maaaring gawing gabay ang rubrics sa ibaba.Kraytirya/Pamantayan saPagsasagawa ng Video oRecording1.NilalamanMay kaugnayan sa paksaMakatotohananAyon sa Child ProtectionPolicy ng DepEd at CyberSafety Law(Puntos)108Lahat ngpamantayan aynaipamamalas.Dalawa lang samgapamantayan aynaipamamalas.Lahat ngpamantayan aynaipamamalas.Dalawa lang samgapamantayan maayos napagkakasunod-sunod samga datosMaayos, malinis/malinawAkma ang mga materyalesna ginamit86Isa lang sa mgapamantayanaynaipamamalas.Isa lang sa mgapamantayanaynaipamamalas.

3.TimelinessKabuuanNaisasagawa/naipapasa bago oayon sa a/naipapasadalawang linggopagkatapos ngtakdangpanahon8.5-8.98.0-8.47.5- 7.97.0-7.493%90%87%84%Mga Tala para sa GuroIpaunawa sa mag-aaral ang pagsasaalangalang sa DepEd Child Protection Policyng DepEd at CyberSafety Law sapagsasagawa ng proyekto.9Naisasagawa/naipapasa nglagpas sadalawang linggopagtakatapos ngtakdangpanahon6.5-6.96.1-6.46.081%78%75%

10BalikanNagtutulungan, nagkakaisaKaagad nagpatawag ngpagpupulong sa kanilang mgakasama at nagbigay ng mga dapatgawin.Hindi niya magagawa ng maayosang kanilang sayawMasaya, matuwa, mag-enjoy, feelproud-dahil naging maganda angkanilang presentasyon(maaring iba-iba ang sagot)1.2.3.SubukinLarawan ApagkamatulunginLarawan BpakikisamaLarawan Cpakikilahok1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.cejghaibdfSusi sa Pagwawasto

SanggunianAlvior, Jennifer M. Dejarlo. n.d. Compilation of Edukasyon sa Pagpapakatao ContextualizedDLL. Biliran, Leyte: DepEd Division of Biliran.Avena, Lorenza, and et.al. 2007. Gintong Pamana Wika at Panitikan: Batayang Aklat saIkatlong Taon. Quezon City: SD Publications Inc.Department of Education. n.d. Edukasyon sa Pagpapakatao 5: Contextualized LearningResources. Philippines: Department of Education.Department of Education. 2016. K to 12 Curriculum Guide in Edukasyon sa Pagpapakatao:Grade 5. Philippines: Department of Education.Department of Education. n.d. Regional Test Item Bank in Edukasyon sa Pagpapakatao 5.Philippines: Department of Education.Instructional Materials Incorporation (IMC). 1992. Edukasyon sa Pagpapahalaga III: SEPDSeries. Quezon City: Instructional Materials Incorporation (IMC).Ylarde, Zenaida R, and Gloria A Peralta. 2016. Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon.Quezon City: Vibal Group Inc.11

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd ComplexMeralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985Email Address: [email protected] * bl

iii Para sa mag-aaral: Malugod na pagtanggap sa Edukasyon sa Pagpapakatao-5 ng Alternative DeliveryMode (ADM) Modyul ukol sa Pagkakaisa sa Pagtatapos ng Gawain. Ang modyul na ito ay ginawabilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.