Unang Markahan Modyul 6: Katapatan Sa Sariling Opinyon

1y ago
1.2K Views
100 Downloads
353.33 KB
20 Pages
Last View : 6d ago
Last Download : 29d ago
Upload by : Vicente Bone
Transcription

5Edukasyon saPagpapakataoUnang Markahan – Modyul 6:Katapatan sa Sariling Opinyon

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikalimang BaitangAlternative Delivery ModeUnang Markahan – Modyul 6: Katapatan sa Sariling OpinyonUnang Edisyon, 2020Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ngkarapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailanganmuna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung itoay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ayang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brandname, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na itoay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upangmakuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala atmga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito aykinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag saanumang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Leonor Magtolis BrionesPangalawang Kalihim: Diosdado M. San AntonioBumuo sa Pagsusulat ng ModyulManunulat: Jovylin A. Macawile, Rhoda S. BordalloEditor: Caridad P. Baginon, Ma. Shiela C. Adona, Teodorico C. Peliño Jr.Tagasuri: Juliet L. Lim, Gretel Laura M. Cadiong, David C. Alcober, Lita V. Jongco, Renante C. DelimaTagaguhit: Crisanto Lopera, Jingerlou D. InotTagalapat: Gualberto R. Gualberto Jr.Tagapamahala:Ramir B. UyticoArnulfo M. BalaneRosemarie M. GuinoJoy B. BihagRyan R. TiuAmenia C. AspaMariza S. MaganEdgar Y. TenasasMark Chester Anthony G. TamayoGretel Laura M. CadiongRanulfo L. BaayJuliet L. LimInilimbag sa Pilipinas ngDepartmentof Education – Region No. VIIIttOffice Address:Telefax:E-mail Address:Government Center, Candahug, Palo, Leyte053 - 323 - [email protected]

5Edukasyon saPagpapakataoUnang Markahan – Modyul 6:Katapatan sa Sariling Opinyon

Paunang SalitaPara sa tagapagdaloy:Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 5 ngAlternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Katapatan sa SarilingOpinyon.Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mgaedukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, anggurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayangitinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral samapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit angmga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mgapangangailangan at kalagayan.Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman angmag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayanat itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilangsariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin atgabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob samodyul.ii

Para sa mag-aaral:Malugod na pagtanggap sa Edukasyon sa Pagpapakatao 5 ng AlternativeDelivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Katapatan sa Sariling Opinyon.Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitongmatulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangaddin nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.AlaminSubukinBalikanTuklasinSuriinSa bahaging ito, malalaman mo ang mgadapat mong matutuhan sa modyul.Sa pagsusulit na ito, makikita natin kungano na ang kaalaman mo sa aralin ngmodyul. Kung nakuha mo ang lahat ngtamang sagot (100%), maaari mong laktawanang bahaging ito ng modyul.Ito ay maikling pagsasanay o balik-aralupang matulungan kang maiugnay angkasalukuyang aralin sa naunang leksyon.Sa bahaging ito, ang bagong aralin ayipakikilala sa iyo sa maraming paraan tuladng isang kuwento, awitin, tula, pambukas nasuliranin, gawain o isang sitwasyon.Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maiklingpagtalakay sa aralin. Layunin nitongmatulungan kang maunawaan ang bagongkonsepto at mga kasanayan.PagyamaninBinubuo ito ng mga gawain para sa malayangpagsasanay upang mapagtibay ang iyongpang-unawa at mga kasanayan sa paksa.Maaari mong iwasto ang iyong mga sagot sapagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sahuling bahagi ng modyul.IsaisipNaglalaman ito ng mga katanungan opupunan ang patlang ng pangungusap otalata upang maproseso kung anongnatutuhan mo mula sa aralin.IsagawaIto ay naglalaman ng gawaing makatutulongsa iyo upang maisalin ang bagong kaalamano kasanayan sa tunay na sitwasyon orealidad ng buhay.iii

TayahinIto ay gawain na naglalayong matasa omasukat ang antas ng pagkatuto sapagkamit ng natutuhang kompetensi.KaragdagangGawainSa bahaging ito, may ibibigay sa iyongpanibagong gawain upang pagyamanin angiyong kaalaman o kasanayan sa natutuhangaralin.Susi sa PagwawastoNaglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahatng mga gawain sa modyul.Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:SanggunianIto ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sapaglikha o paglinang ng modyul na ito.Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumangmarka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papelsa pagsagot sa mga pagsasanay.2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaingnapapaloob sa modyul.3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain atsa pagwawasto ng mga kasagutan.5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nangsagutin lahat ng pagsasanay.Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari karing humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sinoman sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim saiyong isipang hindi ka nag-iisa.Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ngmakahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sakaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!iv

AlaminNaranasan mo na bang mapagsinungalingan ng iyong kaibigan? O, ikaw baay isang tapat na kaibigan? Para sa iyo, paano mo maipapakita ang pagigingmatapat? Ang katapatan ay ang pagiging totoo o matuwid ng isang tao na kung saansiya ay hindi nandaraya o nagsisinungaling.Ang sumusunod na mga layunin ay tatalakayin sa modyul na ito: Nakapagpapahayag nang may katapatan ng sariling opinyon/ideya atsaloobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyangkinabibilangan.Naipadarama na ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon aynakagagaan ng kaloobanNakasusulat ng isang liham gamit ang balangkas na nagpapahayag ngpaghingi ng tawad sa magulang, guro o kaibiganSubukinBasahing mabuti ang bawat sitwasyon at tukuyin kung alin sa mgapagpipilian ang nagpapakita ng katapatan. Isulat sa sagutang papel ang titik ngiyong sagot.1. Napagtanto ni Celso na sobra ang ibinigay na sukli ng tindera sa grocerystore na kaniyang binilhan. Ano ang dapat niyang gawin?A. Umuwi kaagad sa bahay pagkatapos bumili.B. Pagalitan ang tindera dahil nagkamali ito.C. Ibalik ang sobrang sukli sa tindera.D. Ilagay sa bulsa ang sobrang sukli.2. Nakita mo ang iyong kaklase na mabilis na lumabas ng palikuran ng mgababae na parang may tinatakasan. Kinabukasan ay nag -anunsyo angpunong guro ng paaralan na mayroong nagsulat sa dingding sa loob ngpalikuran. Bilang isang matapat na mag-aaral, ano ang gagawin mo?A. Ipagsigawan sa buong paaralan na ang iyong kaklase ang nagsulat.B. Pumunta sa punong guro at makipag-usap nang mabuti tungkol saiyong kaklase.C. Ipahiya ang kaklase sa buong paaralan.D. Tumahimik lang at huwag sabihin ang nakita.1

3. “Bawal umihi dito”. Ito ang karatola na mababasa sa pader sa tapat nginyong paaralan. May mga kabataang lalaki ang lumabag sa babala nabawal ang umihi sa lugar na iyon. Paano mo aaksyonan ang pangyayari?A. Isumbong kaagad ang mga nakitang lalakiB. Pagalitan ang mga lalaking umihi doon.C. Pagsabihan nang mahinahon ang mga lalaki na bawal umihi doon.D. Sabihin sa punong guro na may lalaking lumabag sa babala ngpaaralan.4. Alam ni Myra na si Jose ang naghagis ng bato sa batang katutubo sa inyongpaaralan ngunit natakot siyang sabihin ang katotohanan dahil sapinagbantaan siya ni Jose. Gustong ipaalam ni Myra ang totoo, kaninoniya ito sasabihin?A. Sasabihin ni Myra sa kaniyang mga kaklase.B. Sasabihin ni Myra sa kaniyang kapitbahay.C. Sasabihin niya ito sa guro ng batang katutubo.D. Sasabihin niya ito sa punong barangay.5. Pinuri ng Science teacher si Jane dahil nakakuha siya ng pinakamataas namarka sa pagsusulit. Pinalakpakan siya ng buong klase at pinuri angnagawa. Mayamaya lang ay dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sagitna. Inamin niya na siya ay nagkodigo. Anong katangian ang ipinakitani Jane sa kaniyang pag-amin sa kasalanan?A. PagpapakumbabaB. PagkamatapatC. PagkamasunurinD. Pagkamabait6. Nag-away ang dalawa mong kaklase. Si Niko na matalik mong kaibigan angnagsimula ng gulo. Bilang kaibigan, ano ang nararapat mong gawin?A. Tutulungan ang kaibigan at makikipag-away din sa kaklase.B. Pagtatawanan ang dalawang nag-aaway.C. Aalis at pababayaan ang nag-aaway.D. Aawatin ang nag-aaway at pagsasabihan silang dalawa sa mahinahonna paraan.7. Kailan makikita ang katapatan sa sarili?A. Aangkinin ang gawa ng iba para purihin ng guro.B. Tatanggapin nang maluwag sa loob ang maliit na marka at pag-iigihinang pag-aaral sa susunod.C. Magagalit kapag pinupuna ng kaklase.D. Maniniwalang palaging tama ang kaniyang ginagawa.2

8. Inutusan ng nanay si Mila na bumili ng asukal sa tindahan ngunitnadaanan niya ang mga kaibigang naglalaro. Ano ang dapat niyang gawin?A. Sasali sa laro at kakalimutan ang utos ng nanay.B. Pahihintuin ang mga naglalaro.C. Hahayaang maglaro ang mga kaibigan at didiretso sa tindahan parasundin ang utos ng nanay.D. Ibibili ng meryenda ang pera at ipamimigay sa mga kaibigan.9. Isang opisyal ng barangay si Mang Mario. Ginagampanan niya nangmaayos at matapat ang kaniyang mga tungkulin sa kanilang barangay.Ano ang ipinakikita ni Mang Mario?A. Katapatan sa guroB. Katapatan sa pamilyaC. Katapatan sa paaralanD. Katapatan sa pamayanan10. Napansin mong walang imik ang iyong nakababatang kapatid. Nangtanungin mo, sinabi niya sa’yo ang problema niya. Ano ang gagawin mo?A. Makinig, unawain at maging tapat sa pagbibigay ng payo sa kapatid.B. Pabayaan ang kapatid na lutasin ang sariling problema.C. Huwag pagsabihan ang kapatid dahil baka masaktan siyaD. Isumbong sa nanay para mapagalitan.3

Aralin1Katapatan sa Sariling OpinyonAng pagpapahayag ng katapatan sa sariling opinion/ideya at saloobin aykapuri-puring gawi na likas sa ating mga Pilipino. Ito ay nararapat na taglayin ngbawat isa upang makuha ang tiwala ng kapuwa.BalikanHanapin ang limang mga salita sa kahon na nakatutulong upang makakuhang mga kinakailangan at bagong impormasyon. Isulat ito sa sagutang IKOLBOAng limang mapagkukunan ng mga kailangan at bagong impormasyon ay:1.2.3.4.5.4

Sa maikling pangungusap, ipaliwanag ang kabutihang naidudulot ng mgasalitang nabanggit sa itaas.6.7.8.9.10.TuklasinBasahin ang tula sa ibaba at sagutin ang sumusunod na tanong.Sa Totoo Lang Po!Kung nais mong maging isang mabuting taoMaging matapat sa lahat ng ginagawaIpaalam at sabihin ang mga inaakalaSa mga magulang at nakatatanda.Sa totoo ang kasinungalinganAy isang kasalanan na di nahuhugasanNagsisilbing batik kahit kaninomanKaya’t katahimikan ay di makakamtan.Sa totoo lang dapat kahit masakitSabihin natin ang dapat ipilitPagsasabi ng totoo ay isang prinsipyoNa di mababayaran ng kahit na sino.Sa totoo lang di dapat manlokoPagkat ang tiwala ng tao ay walang presyoAng katapatan tuwina’y isapusoSa lahat ng oras at saanmang dakoIpakita ang katapatan sa lahat ng bagaySa isip, sa salita, at maging sa gawaMaging bahagi ng buhay kahit ikaw ay bataUpang sa paglaki, kamtin ay gantimpala.5

SuriinSagutin ang mga katanungan. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel.1. Tungkol saan ang tula?2. Bakit ito pinamagatang “Sa Totoo Lang Po”?3. Pumili ng isang saknong at ipaliwanag ang nilalaman nito.4. Alin sa mga saknong ang iyong naibigan? Bakit?5. Alin sa mga saknong ang nagpapaliwanag ng pagiging matapat sa atingmga sasabihin kahit minsan may masasaktan?(6 – 10) Ayon sa nabasang tula, magbigay ng limang halimbawa ng mgagawaing nagpapakita ng katapatan. Piliin sa mga nakasulat sa ibaba angkatangian ng taong matapat.Ang sumusunod ay mga katangian ng taong matapat:1.2.3.4.5.6.Pagiging maunawain at matapat sa pakikipag-usapPag-iwas sa tsismis o kuwentong walang katotohananPaggalang sa usapang dapat tuparinPagtatago ng lihim na ipinagkatiwala ng ibaPagbibigay ng puri na mula sa pusoPagsasabi ng totoo, kahit nakasasakit, ngunit makatutulong upangmagbago ang sinabihan.6

PagyamaninA. Basahin at suriin ang mga pahayag. Isulat ang Oo kung ginagawa mo at Hindikung hindi mo ginagawa. Ipaliwanag ang iyong sagot. Gawin ito sa iyongsagutang papel.1. Nakikipagkaibigan sa masamang barkada2. Nagdadahilan kung bakit nahuhuli o lumiliban3. Nagsasabi kapag masama ang loob sa kaibigan4. Nangongopya sa oras ng pagsusulit dahil hindi nakapag- aral5. Dinaragdagan ang presyo ng pambili ng gamit sa paaralan6. Nagsasabi ng totoo kapag tinatanong ng kaibigan kung bagay sa kaniyaang suot na damit7. Ginagamit ang gadget ng kasama sa bahay habang wala ang may-ari8. Humihiram ng gamit ng iba dahil walang pambili9. Nagsisinungaling upang hindi mapagalitan10. Nangungutang sa mga kamag-aral dahil may gustong bilhin na gamitB. Piliin ang gawain na nagpapakita ng pagiging makatotohanan sa sarili,pamilya, paaralan at pamayanang kinabibilangan. Isulat sa sagutang papelang titik ng tamang sagot.1. May nagpuntang bata sa inyong bahay. Kukunin niya ang kaniyang laruanna nahulog sa inyong bakuran. Bago pa man pumunta sa inyo ang bata,nakita mo na ang hinahanap niyang laruan. Kinuha mo ito.A. Itatanggi mong nasa iyo ang laruanB. Ibabalik sa may-ari ang laruang nakuha sa bakuranC. Papaalisin ang bata2. Inutusan ka ng iyong nanay na bumili sa tindahan. Sobra ang perangpambili na naibigay sa iyo.A. Ibabalik ang sobrang peraB. Ibibili ng kendi ang sobrang peraC. Itatago ang sobrang pera7

3. Nakita mo ang iyong matalik na kaibigan na kinuha ang bolpen ng iyongkamag-aral.A. Sasabihin sa kaibigan na ibalik ang bolpenB. Hindi kikibo at babalewalain ang mga nangyariC. Papauwiin na ang kaibigan4. Inihabilin sa iyo ng inyong guro na bilangin mo ang mga test tubes naginamit ninyo sa eksperimento pagkatapos ng klase. Nabilang mo na atibabalik na sana nang napatid ka at nabitawan ang mga test tubes nahawak at ito ay nabasag.A. Magkunwari na walang alam sa nangyariB. Ipagtatapat sa guro ang nangyari at sasabihin kung ilan angnabasagC. Aalis na lamang bigla sa silid-aralan5. Niyaya ka ng matalik mong kaibigan na dumaan muna kayo sa palaruanbago pumasok sa paaralan. Sa kapipilit ay sumama ka sa kaniya dahilanpara mahuli kayo sa klase. Tinanong kayo ng inyong guro kung bakitngayon lang kayo dumating.A. Sasabihin sa guro na inutusan ng iba pang guro kung kaya nahulisa klaseB. Hindi na lamang kikiboC. Ipagtatapat sa guro ang ginawa, hihingi ng tawad at mangangakonghindi na uulitIsaisipBasahin ang sumusunod na tanong. Isulat ang Oo o Hindi batay sa iyongsagot sa sumusunod na sitwasyon. Gawin ito sa sagutang papel.1. Pinakikinggan mo ba ang payo ng iyong mga magulang na mag-aral nangmabuti at huwag lumiban sa klase?2. Ipinipilit mo ba ang iyong gusto kahit alam mong hindi kayang bilhin ngmagulang mo?3. Malugod mo bang tinatanggap ang isang pasya para sa kabutihan ng lahatnang may katatagan ng loob?4. Pinakikinggan mo ba ang puna o payo ng mga nakatatanda nang maykatatagan ng loob?8

5. Nagrereklamo ka ba kung hindi inaaprubahan ng lider ang iyong opinyon?6. Nakikinig ka ba sa opinyon ng mga kamag-aral mo?7. Ipinahahayag mo ba nang malumanay ang iyong mga suhestiyon o ideyasa mga talakayan?8. Ipinipilit mo ba na tanggapin ng nakararami ang iyong rekomendasyon saplano ninyong proyekto?9. Tinatanggap mo ba nang may katatagan ng loob ang puna ng iba?10. Nagrereklamo ka ba sa lider matapos magkaroon ng desisyon angnakararami?IsagawaBalikan ang iyong mga sagot sa Isaisip. Pumili ng limang sitwasyon nanakalahad sa Isaisip at isulat ito sa unang kolum. Isulat sa pangalawang kolum angiyong naging sagot, at sa pangatlong kolum naman ay magbigay ng paliwanag saiyong sagot. Gamiting bagay ang ibinigay na halimbawa. Gawin ito sa inyongsagutang papel.Mga Sitwasyon/ GawainIpinipilit mo ba na tanggapin ngnakararami ang iyongrekomendasyon sa plano ninyongproyekto?SagotHindi9PaliwanagSapagkat mas mainam naang bawat miyembro aymay partisipasyon sapagdedesisyon ng pangkat

TayahinAlalahanin mo ang iyong mga naging kasalanan sa magulang, guro, okaibigan na ipinagtapat mo at inihingi mo ng tawad. Ipahayag ang iyong pagtatapatsa pamamagitan ng isang liham na iyong isusulat sa isang bond paper. Bigyang-diinang mga natutuhan sa karanasang ito. Gamiting gabay ang halimbawa sa ibaba namagsisilbing balangkas ng iyong sulat.Mahal kong ,Taos puso po akong humihingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko sainyo, gaya ngUmasa po kayo na gagawan ko ng paraan na hindi na ito maulit pa. Muli, angakin pong paumanhin.10

Karagdagang GawainIguhit sa iyong sagutang papel ang graphic organizer. Batay sa pinag-aralangpaksa sa modyul na ito ay magbigay ng apat na salita o pahayag na maiuugnay sasalitang KATAPATAN. Bumuo ng isang pangungusap na magpapaliwanag sakaugnayan ng bawat salita/ pahayag na naitala. Isulat ang iyong sagot sa mgakahon.KatKatapatan11

Isagawa12IsaisipMaaaring magkaiba-iba angsagot.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.TayahinMaaaring magkaiba-iba angsagot.Karagdagang GawainMaaaring magkaiba-iba iA.1. Hindi2. Hindi3. Oo4. Hindi5. Hindi6. Oo7. Hindi8. Oo9. Hindi10. HindiB.5. c2. a4. b1. b3. aSuriin1. tungkol sakatapatan2. maging tapat salahat ngpagkakataon3. maaaring magkaibaiba ang sagot4. maaaring magkaibaiba ang sagot5. ikatlong saknong6-10. Maaaringmagkaiba-iba ang omagasinradio(6-10)Maaaring magkaibaiba ang sagot1.2.3.4.5.6.7.8.9.10cbccbdbcdaSusi sa Pagwawasto

SanggunianAlvior, Jennifer M. Dejarlo. n.d. Compilation of Edukasyon sa Pagpapakatao ContextualizedDLL. Biliran, Leyte: DepEd Division of Biliran.Department of Education. n.d. Edukasyon sa Pagpapakatao 5: Contextualized LearningResources. Philippines: Department of Education.Department of Education. 2016. K to 12 Curriculum Guide in Edukasyon sa Pagpapakatao:Grade 5. Philippines: Department of Education.Department of Education. 2016. K to 15 Learner's Materials in Edukasyon sa Pagpapakatao:Grade 5. Philippines: Department of Education.Department of Education. n.d. Regional Test Item Bank in Edukasyon sa Pagpapakatao 5.Philippines: Department of Education.Ylarde, Zenaida R, and Gloria A Peralta. 2016. Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon.Quezon City: Vibal Group Inc.13

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd ComplexMeralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600Telefax: (632

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikalimang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 6: Katapatan sa Sariling Opinyon Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan

Related Documents:

Musika – Unang Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 3: Sukat ng Pulso Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng kar

Unang Markahan – Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya Unang Edisyon, 2020 . ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay . Ngayon ay nasa ikalawang aralin ka ng modyul na ito. Huwag m

Unang Markahan – Modyul 2: . 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel

Araling Panlipunan – Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Mga Hakbang Sa Pagbuo Ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na: “Hindi maaaring magkaroon ng kar

Araling Panlipunan– Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 7: Disaster Response Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaro

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Araling Panlipunan – Ikasiyam na Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Araling Panlipunan – Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan- Modyul 1: Kontemporaryong Isyu Unang Edisyon, 2020 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng kar

Araling Panlipunan– Ikasampung Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Konteksto ng Suliraning Pangkapaligiran: Solid Waste Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikawalong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan - Modyul 12: Angkop na Kilos sa Maunlad na Komunikasyong Pampamilya Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anuman

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Teksto Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Arts – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 2: Ilusyon ng Espasyo Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Arts – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Pamumuhay ng Kulturang Pamayanan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaro

Unang Markahan – Modyul 6: Ang tunay na kahulugan ng Kalayaan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o ta

Unang Markahan – Modyul 8: Disaster Rehabilitation and Recovery Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng

Filipino – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 13: Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anoman

Musika 1 - Modyul 1 I. Nilalayong Antas: Baitang 1 II. Pamagat ng Modyul: Unang Modyul sa Pagkatuto III. Nakalaang Oras: 2 beses sa isang linggo na tig-40 minuto IV. Kabuuan ng Modyul Ipinakikilala sa modyul na ito ang elemento ng Dynamics sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang

Edukasyon sa Pagpapakatao – Grade 10 Alternative Delivery Mode Unang Markahan-Modyul 4: Paghubog ng Konsiyensiya batay sa Likas na Batas Moral First Edition, 2020 Isinasaad sa Batas Rep

Signs to look out for include: becoming more withdrawn or hiding more than usual appear to be sleeping more, some cats will actually pretend to be asleep while trying to monitor the cause of the stress becoming less tolerant around people or being handled hesitating or becoming more reluctant to use important resources such as window sills, furniture or your lap, using