EDUKASYONG PANGKATAWAN 5 Lesson Exemplars Karapatang Ari .

2y ago
74 Views
3 Downloads
4.27 MB
247 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Cannon Runnels
Transcription

EDUKASYONG PANGKATAWAN 5Lesson ExemplarsKarapatang Ari 2016ninaLYZEIL M. ALDAYBILLY RAY H. CABELLONONALISA D. GARCIANIÑA T. PANGANIBANLEONITO T. PORLEYMARCELA C. RAMOSWalang bahagi ng aklat na ito ang maaaring gamitin o sipiin sa anumanganyo at pamamaraan nang walang nakasulat na pahintulot mula satagapaglathala.TagapayoROSALINDA A. MENDOZAEPS 1, LRMDS/EsPSchools Division of BatangasTagapag-ugnayRUSSEL L. PEREZProgram Development Officer II /LRMDSSchools Division of BatangasMga TagasuriCECILIA B. ALCANTARAVICKY P. DE TORRESLORNA U. DINGLASANAIREEN V. HERNANDEZCLARISSA B. PENIZLOUIE L. ALVAREZMga DibuhistaCHERRY AMOR R. LAROZAJENNIFER B. MERCADOCLYO O. BENDANAEDNELINDA B. ROBLESMARIE GRACE E. MAGSINORONNEL G. HERNANDEZ1

PambungadEdukasyong PangkatawanAng Lesson Exemplar ng Edukasyong Pangkatawan ay inilalaan parasa mga guro ng Ikalimang Baitang. Ito‟y inihahanda at isinulat upang ganapna maituro ang mga pamantayan sa pagkatuto o learning competencies nanakasaad sa ilalim ng makabagong kurikulum, ang K to 12 Currriculum.Layunin nito na mabigyan ng sapat na kaalaman at pagpapahalaga samga gawaing may kinalaman sa pagpapaunlad ng pangangatawan.Sa paghahanda ng mga aralin na nakapaloob sa exemplar na ito,isinasaalang-alang ang mga sumusunod na pangunahing kaisipan: Mga Sangkap ng Physical Fitness Mga Pagsubok sa Physical Fitness Physical Activity Pyramid Guide Isahan at Pangkatang Panlaro Mga Batayang Kasanayan sa PagsayawBinubuo ng apat na yunit ang exemplar na ito. Sa unang yunit , pagaaralan ang mga gawaing makapapagpapaunlad ng physical fitness.Bibigyang-pansin ang mga sangkap o kmponent ng physical fitness nanakapaloob sa Physical Activity Pyramid Guide.Sa ikalawang yunit ay tatalakayin naman ang iba‟t ibang gawaingsumusubok sa pagpapalakas at pagpapatatag ng kalamnan, gayundin angpagpapaunlad ng liksi.Ang ikatlong yunit ay pagpapatuloy naman ng aralin ukol sapagpapatuloy ng mga gawaing makapagpapaunlad ng physical fitness.Sa ikaapat nay unit, iisa-isahin rito ang mga batayang kasanayan sapagsasayaw at mga magagandang katangian upang matamo ang angkop napagpapahalaga sa wastong pagganap sa pagsayaw.Matapos magamit ang exemplar na ito, inaasahang taglay ng batangnasa ikalimang baitang ang sapat na kakayahan at kaalamnan upang higit namaging kapaki-pakinabang.2

TALAAN NG MGA NILALAMANEdukasyong PangkatawanYUNIT I PAGPAPAKILALA SA MGA GAWAING MAKAPAGPAPAUNLADNG PHYSICAL FITNESSPahinaBadyet ng Gawain . 7Aralin 1 Ang Physical Activity Pyramid Guidepara sa Batang Filipino 11Aralin 2 Ang mga Sangkap o Komponentng Physical Fitness . . 17Aralin 3 Ang Pagsubok sa mga Sangkap ngPhysical Fitness (Pre-test) . 23Aralin 4 Ang Pagsubok sa mga Sangkap o Komponentng Physical Fitness (Pre-test) . 31Aralin 5 Banggit Lata . 37Aralin 6 Batuhang Tsinelas . . 41Aralin 7 Pit-tsa . 45Aralin 8 Tatsing . 51Aralin 9 Kickball . . 57Talaan ng Ispesipikasyon . 65Panimulang Pagsusulit . . 66Talaan ng Ispesipikasyon . .71Panapos na Pagsusulit . . 72Talaan ng Ispesipikasyon . 77Unang Markahang Pagsusulit .793

YUNIT II PAGPAPAYAMAN SA MGA GAWAING MAGPAPAUNLAD NGPHYSICAL FITNESSBadyet ng Gawain . 85Aralin 1 Pagpapalakas at Pagpapatatag ng Kalamnan .89Aralin 2 Pagpapalakas at Pagpapatatag ng Kalamnan .93Aralin 3 Pagpapaunlad ng Liksi .99Aralin 4 Paglinang ng Bilis .104Aralin 5 Harang Taga . .111Aralin 6 Agawang Bandera . .115Aralin 7 Sikyo .121Aralin 8 Bihagan . . 125Talaan ng Ispesipikasyon .130Ikalawang Markahang Pagsusulit .131YUNIT III PAGPAPATULOY SA MGA GAWAING MAGPAPAUNLAD NGPHYSICAL FITNESSBadyet ng Gawain .137Aralin 1 Pagbabalik Tanaw Sa MgaSangkap ng Physical Fitness . . . 141Aralin 2 Paglinang ng Kahutukan .147Aralin 3 Paglinang ng Koordinasyon .150Aralin 4 Rhythmic Interpretation . .159Aralin 5 Polka Sa Nayon 165Aralin 6 Sayaw (Polka Sa Nayon) 169Aralin 7 Kasanayan sa Pagsayaw saPolka sa Nayon . .173Aralin 8 Pagsukat sa Kasanayansa Pagsayaw ng Polka sa Nayon .179Talaan ng Ispesipikasyon .1824

Ikatlong Markahang Pagsusulit .183YUNIT IV PAGPAPANATILI NG MGA GAWAING MAGPAPAUNLAD NGPHYSICAL FITNESSBadyet ng Gawain .189Aralin 1 Pagbabalik Tanaw sa mgaSangkap ng Skill-related Fitness . 193Aralin 2 Paglinang ng Balanse .200Aralin 3 Paglinang sa Reaction Time .206Aralin 4 Batayang Hakbang Pansayawsa Ritmong . 212Aralin 5 Cariñosa 216Aralin 6 Sayaw (Cariñosa) .220Aralin 7 Kasanayan sa Pagsayaw ng Cariñosa . 228Aralin 8 Pagsukat sa Kasanyan sa Pagsayaw ngCariñosa .235Talaan ng Ispesipikasyon .238Ikaapat na Markahang Pagsusulit .240Talasanggunian .2445

6

YUNIT 17

BADYET NG GAWAIN SA EDUKASYONG PANGKATAWAN 5Bilang ngLinggoAralinUnangLinggoAralin 1: AngPhysical ActivityPyramid GuidePara sa BatangPilipinoIkalawangLinggoAralin 2: Ang mgaSangkap ngPhysical FitnessIkatlongLinggoAralin 3: AngPagsubok sa mgaSangkap ngPhysical Fitness(Pre-test)Ika-apat naLinggoAralin 4: AngPagsubok sa mgaSangkap ngPhysicalFitness(Pre-test)Pamantayan sa Pagkatuto1. Naibibigay ang kahalagahan ngpaggawa ng mga gawaingnakabubuti sa kalusugan2. Naisasagawa ang mga gawaingpisikal na mas nakabubuti sakalusugan ayon sa Physical ActivityPyramid Guide para sa BatangPilipino3. Naisasagawa ang mga gawaingnakatutulong sa pagpapaunlad sakalusugan1. Naipaliliwanag ang kahalagahansa kalusugan ng mga sangkap ngPhysical Fitness2. Nasusukat ang mga gawaing pisikalna nagtataglay, tumutugon atnakalilinang sa mga sangkap ngPhysical Fitness3. Nakakapagpapamalas ng pakikiisasa paggawa ng mga gawain4. Naisasagawa ng may kaukulangpag-iingat ang mga gawaing pisikal1. Nasusunod ang kahalagahan sakalusugan ng mga pagsubok sasangkap ng physical fitness sakalusugan2. Nagagawa ang kahalagahan ngpagsubaybay sa sariling kakayahangamit ang Physical FitnessPassport Card3. Naisasagawa ang mga pagsuboksa sangkap ng physical fitness ayonsa nararapat na pamamaraan ngmga ito4. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sapaggawa ng mga pagsubok5. Naisasagawa ng may kaukulangpag-iingat ang mga pagsubok sasangkap ng physical fitness1. Nasusunod ang kahalagan sakalusugan ng mga pagsubok sasangkap ng physical fitness sakalusugan2. Bibigyang pansin ang kahalagahan8BilangngAraw1111

ng pagsubaybay sa sarilingkakayanan gamit ang PhysicalFitness Passport Card3. Naisasagawa ang mga pagsuboksa sangkap ng physical fitness ayonsa nararapat na pamamaraan ngmga ito.4. Nakakapagpamalas ng pakikiisa sapaggawa ng mga pagsubok5. Naisasagawa ng may kaukulangpag-iingat ang mga pagsubok sasangkap ng physical fitness1. Naibibigay ang kahalagahan ngpaglinang sa mga sangkap ngphysical fitness gaya ng power2. Naisasagawa ang mga gawaingnakalilinang ng power tulad nglarong Pinoy na Banggit Lata3. Nasusunod ang mga alituntunin sapaglalaro ng Banggit Lata4. Naisasagawa nang may kaukulangpag-iingat sa mga gawainIkalimangLinggoAralin 5: BanggitLataIka-anim naLinggoAralin 6:BatuhangTsinelas1. Naisasagawa ang paglinang samga sangkap o komponent ngphysical fitness gaya ngcardiovascular endurance at power.2. Naisasagawa ang mga gawaingnakalilinang ng cardiovascularendurance at power , tulad ngpaglalaro ng paglalaro ng larongPinoy na Batuhang Tsinelas3. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sapaggawa ng mga gawain1IkapitongLinggoAralin 7: Pit-tsa1IkawalongLinggoAralin 8: Tatsing1. Naisasagawa ang mga gawaingnakalinang ng cardiovascularendurance, muscular endurance atpower tulad ng paglalaro ng larongPinoy gaya ng Pit-tsa2. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sapaggawa ng mga gawain3. Naisasagawa nang may kaukulangpag-iingat sa mga gawain1. Naisasagawa ang mga gawaingnakalinang ng paglalaro ng larongPinoy gaya ng Tatsing2. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sapaggawa ng mga gawain3. Naisasagawa nang may kaukulang911

Ikasiyam naLinggoIkasampungLinggoAralin 9: Kickballpag-iingat sa mga gawain1. Naipapaliwanag ang pinagmlan nglarong kickball2. Naisasagawa ang pangkalusugangsangkap (health-related) tulad ngcardiovascular endurance atkakayahang sangkap (skill-related)tulad ng power sa larong kickball3. Natutukoy ang lawak na dapat paunlarin11Unang Markahang PagsusulitKabuuan1010

11

YUNIT IPagpapakilala Sa Mga GawaingMakapagpapaunlad Ng Physical FitnessAng Physical Activity Pyramid Guide para saBatang Filipinol. Layunin1. Naibibigay ang kahalagahan ng paggawa ng mga gawaing nakabubuti sakalusugan.2. Naisasagawa ang mga gawaing pisikal na mas nakabubuti sa kalusuganayon sa Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang Pilipino.3. Napapahalagahan ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad sakalusugan.ll. NilalamanPaksa: Physical Activity Pyramid Guide para sa Batang PilipinoKasanayan: Paglalarawan sa pamamagitan ng eksena o representasyonPagpapahalaga: Disiplina sa sarili, kooperasyonSanggunian:Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, ni Vilma V.Perez., et al. pp.181-182, 2009 - The Filipino Pyramid Activity Guide,PASOO 2000Kagamitan: tsart ng Physical Activity Pyramid Guide para sa BatangFilipino, manila paperlll. PamamaraanA. Pang-araw-araw na Gawain1. Pagtsek ng atendans at angkop na kasuotan.B. Panimulang Gawain1. Pampasiglang GawainLagyan ng tsek ( ) ang mga sumusunod kung ginagawa mo itoaraw-araw, 3-5 beses, 2-3 beses, o 1 beses sa loob ng isang linggo.Kopyahin ito sa iyong kwaderno.12

GAWAIN1 beses2-3 beses3-5 besesaraw-arawPamamalagi nangmatagal sa harapanng kompyuter, TV,pag-upo o paghigaPaglalakad patungosa munisipyo, bahay,istasyon ng pulis okung saan pang lugarPamamasyal sapalaruan, sa parke,sa pamilihan o kungsaan pang lugarPaglalaro ngbasketbol, balibol,taguan, at iba pangmga laroPag-joggingPagsasayawngballroomatmakabagong sayaw.Pagtulongsagawaing-bahaykagaya ng paglalaba,pagpapakainsahayop, at iba panggawainItanong ang sumusunod:a. Lahat ba ng gawain na nasa tsart ay ginagawa mo? Ilang besessa isang linggo?b. Aling mga gawain ang mas madaling gawin? Ang mas mahirapgawin?13

2. Paglalahada. Ano anong mga gawaing pisikal ang inyong natatandaan at natutuhansa Ikaapat na Baitang?b. Talakayin ang halaga nang patuloy na paggawa ng mga gawaingpisikal.C. Panlinang na Gawain1. Ipamalas sa mga mag-aaral ang Physical Activity Pyramid Guide para saBatang Pilipino.a. Ano ang ipinakikita ng Physical Activity Pyramid Guide para sa BatangPilipino?2. Ipaunawa sa mga mag-aaral ang gamit ng Physical Activity PyramidGuide para sa Batang Pilipino at kung ano ang kabutihang dulot nito sakalusugan ng mga mag-aaral na kasalukuyang aktibo at kasalukuyanghindi gaanong aktibo.3. Ipasuri sa mga mag-aaral ang kanilang sagot sa pampasiglang gawainat itanong ang mga sumusunod:a. Aling mga gawain sa tsart ang ginagawa mo na naaayon sarekomendasyon ng pyramid?b. Aling mga gawain ang sa tingin mo ay dapat mong dalasan pa angpaggawa?14

c. Alin ang dapat mong bawasan ang dalas ng paggawa? Bakit?D. PaglalapatPangkatin ang klase sa apat (pagbibilang ng 1-4). Ilalarawan sapamamagitan ng isang eksena o presentasyon ng bawat grupo ang mgagawain sa araw-araw, 3-5 beses, 2-3 beses, at 1 beses sa loob ng isanglinggo na kanilang isinasagawa. Ipaliwanag na kailangan nilang mag-isip ngmga gawaing wala sa pyramid. Ipaunawa kung papaano ang paggawa ngeksena o presentasyon at sabihin sa kanilang ipamalas ang presentasyon samalikhaing pamamaraan. Maghanda sa loob lamang ng 5 minuto.Unang Pangkat: araw-araw na ginagawaPangalawang Pangkat : 1 beses sa isang linggoPangatlong Pangkat: 2-3 beses sa isang linggoPang-apat na Pangkat: 5 beses sa isang linggoPagkatapos magsipaghanda ng bawat pangkat, kailangang pumili angmga ito ng isang lider na siyang mag-uulat sa klase ng nabuong konsepto sapagsasagawa ng presentasyon. Maaaring tulungan ng miyembro ang lider sapagpapaliwanag ng kahalagahan at epekto nito sa kalusugan.Itanong ang mga sumusunod:a. Sang-ayon ga kayo sa mga gawaing ipinakita ng ibang grupo?Naaayon ga ang mga ito sa dalas ng paggawa na rekomendado ngpyramid?b. Kung ikaw ga ay kabilang sa ibang grupo, ano ano ang mgagawaing iyong ipakikita?IV. PagtatayaBase sa iyong natutunan, may mga gawain bang dapat mas madalas omas madalang mong ginagawa? Aling mga gawain ang maiiba ang dalas ngiyong paggawa? Lagyan ng tsek ( ) ang panibagong tsart na ito batay saiyong kasagutan. Huwag mag-alinlangan baguhin ang iyong sagot base saiyong natutunan.15

GAWAIN1 beses2-3 besesPamamalagi nangmatagal sa kompyuter,TV, pag-upo o paghigaPaglalakad patungosa munisipyo, bahay,istasyon ng pulis okung saan pang lugarPamamasyal sapalaruan, sa parke, sapamilihan o kung saanpang lugarPaglalaro ngbasketbol, balibol,taguan, at iba pangmga laroPag-joggingPagsasayawngballroomatmakabagong sayaw.Pagtulongsagawaing-bahay kagayangpaglalaba,pagpapakain sa hayop,at iba pang gawain163-5 besesaraw-araw

V. Takdang AralinItala ang mga gawaing iyong ginagawa sa araw-araw. Punan ang tsart napang-isang linggo at isulat ang mga gawain.LinggoLunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado17

Ang mga Sangkap o Komponent ng Physical Fitnessl. Layunin1. Naipapaliwanag ang kahalagahan sa kalusugan ng mga sangkap oKomponent ng Physical Fitness.2. Nasusukat ang mga gawaing pisikal na nagtataglay, tumutugon at3. Nakalilinang sa mga sangkap o component ng Physical Fitness4. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sa paggawa ng mga gawain.5. Naisasagawa ng may kaukulang pag-iingat ang mga gawaing pisikal.ll. NilalamanPaksa: Ang mga Sangkap o Komponent ng Physical FitnessKasanayan: Pagtalon, pagtakbo, pagbuhat, paghagis, at pagbalanse.Pagpapahalaga: Pakikiisa, sariling disiplina, at determinasyonSanggunian: Manwal ng Kawanihan ng Edukasyon sa Pagpapalakasng Katawan, 1997.,pp283-284MSEP 4 ni Violeta E. Hornilla,et al., pp.20-24The Filipino Pyramid Activity Guide, PASOO 2000Physical Fitness Test Approach ni APARICIO H. MEQUI, Ph.D.‟ 2004https://www.youtube.com/watch?v KyrmbdnCtKcKagamitan: iba‟t ibang larawan ng mga indibidwal, Physical ActivityPyramid Guide para sa Batang Pilipino, manila paper, maskingtape, pitolll. PamamaraanA. Pang araw-araw na Gawain1. Pagtsek ng atendans at angkop na kasuotan2. Pagwawasto ng takdang-aralinB. Panimulang Gawain:1. Pampasiglang Gawain18

Gawin ang mga sumusunod na panimulang ehersisyoPog-jogging ng limang ikot sa palaruanHead TwistShoulder RotationArm CirclesHalf-knee BendJumping JackItanong ang mga sumusunod:a. Anu-anong mga katangian ang kailangang taglayin ng mgaindibidwal para magampanan nang maayos ang kanilangtungkulin? Gaano kahalaga ang mga katangiang ito sakanilang trabaho o propesyon?b. Anu-ano ang iba‟t ibang propesyon na nangangailangan ngiba‟t ibang kakayanan?Ipaunawa sa mga mag-aaral na nakasalalay nang malakisa physical fitness ng isang indibidwal ang epektibongpagganap sa mga inaaasahang gawain ng isangpropesyon.2. Balik-aralAnu-ano ang inyong natutunan sa Physical Activity PyramidGuide para sa Batang Pilipino?C. Panlinang na Gawain1. Ipaliwanag ang kahulugan ng physical fitness, ang mgasangkap nito, mga halimbawa ng gawaing nagtataglay onangangailangan nito at mga paraan sa paglinang nito.2. Ipaliwanag ang paggamit ng Physical Activity Pyramid Guide/para sa Batang Pilipino at ang kahalagahan ng mga gawainsa araw-araw sa pagpapaunlad ng mga sangkap ng19

physical fitness.3. Ipasuri sa mga mag-aaral ang tatlong larawang nasa ibabaat magtanongAling sangkap o component ng physical fitness ang lubos namahalaga para magampanan nil.a nang husto ang kanilang mgatungkulin?para sa doktor? sundalo? atleta? mangingisda?D. PaglalapatPangkatin ang klase sa anim (pagbibilang ng 1-6).Bawat grupo ay magsisimula sa estasyon na itinalaga para sakanila. Ipagawa ang nakatalaga sa estasyon. Ipatukoy ang mga sangkapng physical fitness na kaakibat ng gawain. Magbigay ng hudyat kungkailan lilipat sa susunod na estasyon ang bawat grupo para gawin angnakatalaga dito. Ipaliwanag na kailangan nilang ipagpatuloy na gawin anglahat ng nakatalaga sa lahat ng estasyon.Unang EstasyonPalayuangpaghagis ng bolaIkalawangEstasyonPabilisang pagtakbomula sa dulo ngpalaruan hanggangsa kabilang dulo ngpalaruanIkatlong EstasyonPagtalon ng 10beses na walangtigil na patalikod atpatagilidIkaapat naEstasyonPagpatong ng librosa ulo at mgakamay habangnaglalakad mula saisang lugar atpabalikIkalimang EstasyonPagbubuhat ng mgalibro mula sa dulo ngpalaruan hanggangsa kabilang dulo ngpalaruanIkaanim naEstasyonPaglaro ng habulansa loob ngitinakdang palaruan20

Itanong ang mga sumusunod:1. Aling mga estasyon ang isa lamang ang sangkap ng physicalfitness na kaakibat ng gawain? Anu-anong mga sangkap okomponent na ito?2. Anu- anong mga sangkap o komponent ng physical fitness –angkadalasang magkasama o parehong kaakibat ng isang gawain? Saaling istasyon ito kaakibat?IV. PagtatayaSagutan ang mga sumusunod na tanong sa isang papel.a. Aling mga estasyon ang isa lamang ang sangkap ocomponent ng physical fitness na kaakibat ng gawain?b. Ano anong mga sangkap o komponent ng physical fitnessang kadalasang magkakasama o parehong kaakibat ngisang gawain? Sa aling estasyon ito kaakibat?V. Takdang-aralinAno anong mga sangkap o component ng physical fitness anghindi gaanong nasasagot ng mga gawaing iyong ginawa? Ilista angmga sangkap o komponent na ito at subuking gumawa ng mgagawain sa loob ng isang linggo na sasagot dito. Kopyahin ito sainyong kwaderno.Ang Aking Buong Linggong Gawain upang mapaunlad angPhysical Fitness Components.HEALTH-RELATED 1MSFBC

BiyernesSabadoSKILL-RELATED yernesSabado22RTS

23

Ang Pagsubok sa mga Sangkap ng PhysicalFitness (Pre-test)l. Layunin1. Nasusunod ang kahalagahan sa kalusugan ng mga pagsubok sasangkap ng physical fitness sa kalusugan2. Nagagawa ang kahalagahan ng pagsubaybay sa sariling kakayahangamit ang Physical Fitness Passport Card.3. Naisasagawa ang mga pagsubok sa sangkap ng physical fitness ayon sanararapat na pamamaraan ng mga ito.4. Nakapagpapamalas ng pakikiisa sa paggawa ng mga pagsubok.5. Naisasagawa ng may kaukulang pag-iingat ang mga pagsubok sasangkap ng physical fitness.ll. NilalamanPaksa: Ang Pagsubok sa mga Sangkap ng Physical Fitness (Pre-test)Kasanayan: Mga kasanayan na sinusubok ng physical fitness testsPagpapahalaga: Pakikiisa, sariling disiplina, at determinasyonSanggunian:PE Curriculum Guide 5Tayo Nang Magpalakas Batayang Aklat ng EdukasyongPagpapalakas ng Katawan, pp. 3-4The Filipino Pyramid Activity Guide, PASOO 2000Musika, Sining at Eduk. Pangkatawan nina Violeta E. Hornilla, et.al.pp.70-73https://www.youtube.com/watch?v KyrmbdnCtKcMoving and Learning ni Beverly Nichols PhD.Physical Fitness Tests ManualKagamitan: Physical Fitness Passport Card, tungtungan/hagdan, pito,timer/ stopwatch, tape measure, yeso (chalk), masking tape,24

tennis ball/baseball, dingding, upuan, mesa, ruler/meter stick,megaphone (kung mayroon), at mga pansapin/floor mats,manila paper, masking tapelll. PamamaraanA. Pang-araw-araw na GawainPagtsek ng atendans at angkop na kasuotan.B. Panimulang Gawain1. Pampasiglang Gawaina. Ipadama ang pulso ng mga bata sa pamamagitan ngpaglalagay ng hintuturo at gitnang daliri sa pulsuhan (wrist) okaya naman sa may leeg sa ilalim

nakasaad sa ilalim ng makabagong kurikulum, ang K to 12 Currriculum. Layunin nito na mabigyan ng sapat na kaalaman at pagpapahalaga sa mga gawaing may kinalaman sa pagpapaunlad ng pangangatawan. Sa paghahanda ng mga aralin na nakapaloob sa exemplar na ito, isinasaalang-alang ang mga sumusunod na pangunahing kaisipan:

Related Documents:

6 Grade 6 Lesson exemplars 64-66 7 Grade 7 Teaching and learning activities 67-86 8 Grade 7 Lesson exemplars 87-88 9 Grade 8 Teaching and learning activities 89-103 10 Grade 8 Lesson exemplars 104-113 11 Grade 9 Teaching and learning activities 114-127 12 Grade 9 Lesson exemplars 128-135

man, kasanayan sa asignaturang Edukasyong Pangkalusugan para sa ikaapat na baitang, batay sa kasalukuyang balangkas ng kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon na nakapaloob sa kompetensiya ng K to 12 Health Curriculum Guide ng K to 12 Enhanced Basic Education Program. Kumakatawan sa

4 Step Phonics Quiz Scores Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 Lesson 11 Lesson 12 Lesson 13 Lesson 14 Lesson 15 . Zoo zoo Zoo zoo Yoyo yoyo Yoyo yoyo You you You you

Balik-tanaw sa mga Sangkap ng : Physical Fitness (Cardiovascular : Endurance, Muscular Strength, Muscular Endurance, Flexibility, at : Body Composition) Sa nakaraang dalawang yunit, nakilala ninyo ang Filipino : Activ

Participant's Workbook Financial Management for Managers Institute of Child Nutrition iii Table of Contents Introduction Intro—1 Lesson 1: Financial Management Lesson 1—1 Lesson 2: Production Records Lesson 2—1 Lesson 3: Forecasting Lesson 3—1 Lesson 4: Menu Item Costs Lesson 4—1 Lesson 5: Product Screening Lesson 5—1 Lesson 6: Inventory Control Lesson 6—1

examples of indicative standards of work as previously completed by students or produced by educators. 3. The Case for Using Exemplars Established literature suggests a number of concurrent reasons for the use of exemplars in an educational setting. Key reasons

the pose of the human figure by first finding a sequence of exemplars which match the input sequence, and then esti-mating body joint positions using these exemplars. Both of these are accomplished by comparing motion estimates for the input sequence against those in the exemplar sequences. Figure 1 shows an overview of our approach.

The Academic Phrasebank is a general resource for academic writers. It aims to provide the phraseological ‘nuts and bolts’ of academic writing organised according to the main sections of a research paper or dissertation. Other phrases are listed under the more general communicative functions of academic writing. The resource was designed primarily for academic and scientific writers who .