SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING

11m ago
6 Views
0 Downloads
4.38 MB
72 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : n/a
Upload by : Konnor Frawley
Transcription

SOUNDGATE 2BRUGERVEJLEDNING

2

Tillykke med din nye SoundGate 2. SoundGate 2giver dig mulighed for trådløst at forbinde dinehøreapparater med en bred vifte af lydkilder viaBluetooth .Om du kommunikerer trådløst via din mobiltelefoneller overfører lyd fra dit tv, din computer ellermp3-afspiller, så vil denne brugervejledning givedig de nødvendige instrukser til at få dig på vejmod en bedre hørelse.Før SoundGate 2 tages i brug, bør du læse heledenne brugervejledning. Den indeholderinstruktioner og vigtig information om SoundGate 2.3

FunktionerSoundGate 2 kan anvendes som:1. En fjernbetjening til høreapparaterne.Med SoundGate 2 kan du justere lydstyrken ogskifte program i dine høreapparater.2. Et link mellem eksterne lydkilder og dinehøreapparater.SoundGate 2 kan forbindes til en bred vifte aflydkilder herunder mobiltelefoner og tv, og gør detmuligt for dig at bruge høreapparaterne somtrådløse hovedtelefoner.4

INDHOLDSFORTEGNELSERetningslinjer for sikkerhed 8Indledning 11Kom godt i gang 14Batteriindikator 16Batterilevetid 18Montering af nakkestrop 20Sådan bæres SoundGate 2 22Anvendelse af beskyttelsescover 23Mikrofon 24Betjening af SoundGate 2 25Sådan tændes og slukkes din SoundGate 2 26Volumenkontrol og programskift 28Etablering af forbindelse med en mobiltelefoneller andre Bluetooth -enheder 305

6

Sådan anvendes SoundGate 2med en mobiltelefon 33Sådan anvendes SoundGate 2 med enmp3-afspiller eller en computer 38Forbindelse via kabeltilslutning 40Sådan anvendes telespolen 42SoundGate 2 rækkevidde 44Visuelle indikatorer 47Fejlfinding 50Vedligeholdelse 58International garanti 59Brugerinformation vedr. enhedensradiokommunikationsdel 61Overensstemmelseserklæring 64Information og forklaring på symboler 65Reparation 707

Retningslinjer for sikkerhedDu bør være fuldt bekendt med de generelleadvarsler, før du tager SoundGate 2 i brug.AdvarslerSoundGate 2 er ikke legetøj og skal holdesuden for rækkevidde af personer, der kansluge dele eller på anden måde kan kommetil skade med delene. Særlig opmærksomhedbør rettes mod de mindre dele. Hvis en delsluges, skal du omgående søge lægehjælp.Udsæt aldrig SoundGate 2 for kraftig varmeved at putte den i ovnen, mikroovnen,brænde den eller efterlade den i en varm bilparkeret i solen. Der er en risiko for, at denkan eksplodere og forårsage alvorlig skade.8

Nakkestroppen er designet til automatisk atbrydes, hvis nakkestroppen ved et uheldfanges i noget, mens du har den på. Forsøgderfor aldrig at afkorte eller ændrenakkestroppen på en uautoriseret måde.Nakkestroppen bør ikke anvendes til børn,der vejer mindre end 11 kg.Brug af SoundGate 2 sammen med enmobiltelefon under kørsel kan distrahere dig.Hvis færdselsloven eller kørselsforholdenekræver det, skal du køre ind til siden ogparkere, før du foretager og besvarer opkald.SoundGate 2 bør ikke anvendes ombord på etfly uden specifik tilladelse fra flypersonalet.SoundGate 2 lever op til de strengesteinternationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. SoundGate 2 kandog skabe interferens med andet medicinskudstyr såsom hjertestartere og pacemakere.9

·· Kontakt venligst producenten af ditimplanterede udstyr for information omrisikoen for forstyrrelser.·· Fjern omgående SoundGate 2, hvis der ermistanke om interferens. Brug ikkeSoundGate 2 og søg rådgivning.Der kan opstå interferens forårsaget afforstyrrelser i strømforsyningen, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiskesignaler fra andre medicinske apparater,radiosignaler og elektrostatiske udledninger.Sikkerheden ved brug af SoundGate 2 medAUX-inputkablet afhænger af den eksternesignalkilde. Når inputkablet er tilsluttet etapparat, der er tilsluttet elnettet, skal detteapparat opfylde kravene i IEC-60065,IEC-60950, IEC-60601 eller tilsvarendesikkerhedsstandarder.Sikkerheden ved genopladning af batteriermed USB-stikket afhænger af det eksterneapparat, som skal være UL-godkendt elleroverholde kravene i IEC-60065, IEC-60950,IEC-60601 eller andre tilsvarendesikkerhedsstandarder.10

IndledningNedenstående dele er inkluderet i din SoundGate 2kasse og vil blive beskrevet i denne brugervejledning:SoundGate 282 Nakkestrop (antenne)SN2 ILLU Neckloop HISN2 ILLU Overview HI3,5 mm stereokabelStrømforsyningr HIargeChILLUSN25HI11

LadestationBeskyttelsescover6.1SN2 ILLU ProtectiveSkin HISN2 ILLU ChargerCradle HISOUNDGATE 2BRUGERVEJLEDNINGUSB-ladekabelIle HCabUsbILLUSN27Brugervejledning 129195 SGate2 IFU DK.indd 11204.01.13 15:17

SoundGate 2 ontrol (op/ned) k til nakkestrop3,5 mm AUX-indgangMikro-USB ladestik678321810913

Kom godt i gangSoundGate 2 har et genopladeligt batteri. Sørg for,at batteriet er fuldt opladet, før du tager dinSoundGate 2 i brug.Opladning af SoundGate 2Vi anbefaler, at SoundGate 2 oplades dagligt for atsikre tilstrækkelig batterilevetid den efterfølgendedag.SoundGate 2 kan oplades på følgende måder:·· Tilslut strømforsyningen til mikro-USB ladestikketi bunden af SoundGate 2. Sæt derefter strømforsyningen i en stikkontakt.148SN2 ILLU Overview HI

·· Tilslut USB-ladekablet til mikro-USB ladestikket ibunden af SoundGate 2. Sæt derefter den modsatte ende i USB-porten på din computer.·· Tilslut strømforsyningeni mikro-USB stikket på10ladestationen. Sæt derefter strømforsyningen ien stikkontakt og sæt din SoundGate 2 i ladestationen med tænd/sluk-knappen opad.SN2 ILLU BatteryChargeCableToUsb HI11SN2 ILLU BatteryChargeCradle HI·· Når du bruger SoundGate 2 i bilen, kan du tilslutteUSB-ladekablet til mikro-USB ladestikket påSoundGate 2. Sæt den modsatte ende i bilensUSB-stik eller i en 12 V biladapter (medfølger ikke).15

BatteriindikatorLysindikatoren øverst på din SoundGate 2 hjælperdig med at overvåge batteristatus atteristatus er OKRødLavt batteriniveau(ca. 20 minutter tilbage).Rød (blinker hvert2. – 3. sekund)Meget lavt batteriniveau(ca. 5 minutter tilbage)SN2 ILLU GreenLed HISN2 ILLU RedLed HI16

LysindikationStatusGrøn (blinker)SoundGate 2 oplades.GrønBatteriet er fuldt opladet(SoundGate 2 er tændt)SlukketBatteriet er fuldt opladet(SoundGate 2 er slukket)SN2 ILLU GreenLedFlashing HISN2 ILLU GreenLed HISN2 ILLU NoLightLed HI17

BatterilevetidBatteriets levetid afhænger af brugen. Nedenstående tabel viser, hvor lang tid et fuldt opladetSoundGate 2 batteri kan holde ved idStandbyop til 60 timerOverførelse af lyd,når der bruges nakkestropop til 10 timerBatteriets opladningstid2 timerSoundGate 2 er i standby tilstand, når den ertændt, men ikke bliver anvendt. Telefonopkald tilen mobiltelefon med Bluetooth og etableretforbindelse til din SoundGate 2 kan stadigmodtages i standby tilstand.18

Det genopladelige batteri bør ikke drænesfuldstændigt. Hvis batteriet holdes fuldtopladet, vil det forlænge batteriets levetid.Du kan ikke skifte batteriet selv. Hvisbatteriet skal skiftes, bedes du aflevereSoundGate 2 til din høreapparatspecialist.19

Montering af nakkestropVi anbefaler, at du altid benytter nakkestroppen, nårdu overfører lyd fra SoundGate 2. Nakkestroppenfungerer som en antenne og hjælper med at sendelyden til dine høreapparater.Sæt begge ender af nakkestroppen i stikkene påtoppen af SoundGate 2 som vist på næste side.Når nakkestroppen klikker ind i hullerne, er denkorrekt sat i.20

17SN2 ILLU NeckStrapAttach HIDet kræver mere strøm at anvendeSoundGate 2 uden nakkestrop. Udennakkestroppen reduceres den maksimalebatterilevetid til 5 timer på en fuld opladning.21

Sådan bæres SoundGate 2Vi anbefaler nedenstående retningslinjer for,hvordan du skal bære din SoundGate 2 i forskelligesituationer.Håndfri med nakkestropAnbefales ved Bluetooth overførelse og vedlydoverførsel frakabeltilsluttede lydkildersåsom mp3-afspiller eller pcSN2 ILLU WearingPositionNeck HIHåndholdt eller i en lommeAnbefales, når SoundGate 2anvendes som fjernbetjeningSN2 ILLU WearingPositionHand HI22SN2 ILLU WearingPositionPocket HI

Anvendelse af beskyttelsescoverDer er et beskyttelsescover inkluderet i dinSoundGate 2 kasse. Når beskyttelsescoveret ersat på, beskytter det SoundGate 2 mod snavs ogfugt. For at anvende beskyttelsescoveret skalSoundGate 2 sættes i coveret, som vist nedenfor.6.2 Rengør dit beskyttelsescover med varmtSN2 ILLU ProtectiveSkinInsert HIvand og sæbe og sørg for, at det er helttørt, før du sætter det på din SoundGate 2.23

MikrofonMikrofonen i SoundGate 2 er kun aktiv undertelefonopkald. I alle andre situationer ermikrofonen slukket.I forbindelse med overførelse af telefonopkaldanbefales det, at SoundGate 2 placeres 10–30 cmfra din mund for at sikre, at personen, du talermed, modtager en god lydkvalitet.2124SN2 ILLU MouthToMicrophone HI

Betjening af SoundGate 2Din SoundGate 2 kan anvendes på mange måder.Uanset om du anvender SoundGate 2 somfjernbetjening til at justere lydstyrken og skifteprogrammer i dine høreapparater eller til atoverføre lyd fra Bluetooth -enheder, vil defølgende sider hjælpe dig med at blive fortroligmed betjeningen af din SoundGate 2.25

Sådan tændes og slukkesdin SoundGate 2Tryk på tænd/sluk-knappen på SoundGate 2 oghold den inde i ca. 2 sekunder for at henholdsvistænde og slukke den.Lysindikatoren på toppen af SoundGate 2 lysergrønt, når den er tændt og har et opladet batteri.Lysindikatoren er slukket, når SoundGate 2 erslukket.Lysindikatoren blinker grønt, når SoundGate 2 erslukket, men batteriet oplades.26

LysindikatorSoundGate 2 statusTændtmed opladet batteriSlukketSlukketmed opladesSN2 ILLU GreenLed HISN2 ILLU NoLightLed HISN2 ILLU GreenLedFlashing HI27

Volumenkontrol og programskiftSoundGate 2 kan benyttes som fjernbetjening tilhøreapparaterne. Lydstyrken kan skrues op ogned, og der kan skiftes mellem programmerne ihøreapparaterne.Justere lydstyrkeSN2 ILLU VolumeUpOrDown HI28Et kort tryk på volumenkontrollens pil op skruer opfor volumen. Et kort tryk påvolumenkontrollens pil nedskruer ned for volumen.

Skift program2 sek.SN2 ILLU VolumeUpOrDownTwoSeconds HIHvis der er tildelt flerelytteprogrammer, kan duskifte frem eller tilbagemellem programmerne vedat trykke på enten volumenkontrollens pil op eller nedog holde knappen inde i ca.2 sekunder.Bemærk: Når du overførerlyd, er det ikke muligt atændre lytteprogram. Duskal først afbrydeforbindelsen til lydkilden,som du overfører lyd fra.29

Etablering af forbindelse med enmobiltelefon eller andreBluetooth -enhederFør du kan overføre lyd til dine høreapparater, skalder etableres en forbindelse mellem SoundGate 2og en Bluetooth -enhed (f.eks. en mobiltelefon).Sørg for, at SoundGate 2 og Bluetooth -enheden,som skal forbindes, ikke er over 1 meter frahinanden under forbindelsesprocessen.ForberedBluetooth enhedenFølg mobiltelefonens ellerlydkildens brugervejledning for ataktivere Bluetooth -funktionen.SætSoundGate 2 iforbindelsestilstandTryk på tænd/sluk-knappen oghold den inde i ca. 5–6 sekunder,indtil lysindikatoren blinker hurtigtblåt.Forbindelsestilstanden vil væreaktiv i 2 minutter og kanannulleres ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.30

Aktivérforbindelsestilstanden påBluetooth enhedenNår din Bluetooth -enhed søgerefter og lokaliserer SoundGate 2,vil “SoundGate 2” vises ienhedens display. VælgSoundGate 2 på menuen.Når du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal duindtaste “0000” (fire nuller).Nogle enheder kræver, at duvælger ”Tilslut” i menuen pådisplayet. Vi anbefaler dig atlæse i din Bluetooth -enhedsbrugervejledning for yderligereinformation.SoundGate 2 kan forbindes med op til 8 enhederpå samme tid. Når det maksimale antal enheder ernået, vil SoundGate 2 begynde at overskrive deældste forbindelser.Hvis du ønsker at slette alle gemte forbindelser iSoundGate 2, kan det gøres ved at trykke på tænd/sluk-knappen samtidigt med volumenkontrollenspil op i mere end 5 sekunder.31

Genetablering af forbindelse til enBluetooth -enhedNår SoundGate 2 er blevet forbundet og er indenfor rækkevidden af en Bluetooth -enhed, vilenhederne automatisk finde hinanden. Brug denrelevante knap på din SoundGate 2 for at vælgehvilken Bluetooth -enhed, du ønsker at lytte til.32

Sådan anvendes SoundGate 2med en mobiltelefonSoundGate 2 kan forbinde dine høreapparater meddin mobiltelefon, og gør det muligt for dig at brugehøreapparaterne som trådløse hovedtelefoner.Du bør bære SoundGate 2 med nakkestroppenhele tiden, når du bruger den med en mobiltelefon.Når du har forbundet din mobiltelefon tilSoundGate 2, som beskrevet på de foregåendesider, vil telefonen automatisk indikere, at enBluetooth -forbindelse er aktiv.Foretage ettelefonopkaldSN2 ILLU SoundgatePhoneKeyNoLight HINår din mobiltelefon erBluetooth -forbundet meddin SoundGate 2, skal dublot bruge mobiltelefonen tilat foretage et opkald.Opkaldet bliver automatiskoverført til dine høreapparater. Du behøversåledes ikke at betjeneSoundGate 2.33

Besvare etindgåendetelefonopkaldNår din Bluetooth -tilsluttedemobiltelefon ringer, hører duen ringetone i dine høreapparater. Samtidig viltelefonknappen påSoundGate 2 blinke hurtigtgrønt.Tryk kort på SoundGate 2telefonknappen for atbesvare opkaldet. Telefonknappen vil fortsat lysegrønt, så længe opkaldet eraktivt.Under samtaleLU SoundgatePhoneKeyGreenFlash HI34Tal ind i mikrofonen påSoundGate 2 (optimalafstand mellem din mund ogSoundGate 2 mikrofonen erca. 30 cm).

Overføre etopkald tilbage tilmobiltelefonenHvis en samtale er i gang, vilet tryk på telefonknappen i2–3 sekunder overføre lydentilbage til mobiltelefonen.Et tilsvarende 2–3 sekunderstryk vil overføre lyden tilbagetil SoundGate 2.Disse samtaleoverførelserskal som regel accepteres påmobiltelefonen.Hvis du bliver generet afSlåhøreapparaternes baggrundsstøj under enmobiltelefonsamtale, kan dumikrofoner fratrykke på volumenknappensSN2 ILLU SoundgatePhoneKeyGreenPress HI2 sek. pil op og holde den nede i2–3 sekunder for at slåhøreapparaternes mikrofonerfra.SN2 ILLU VolumeUpOrDownTwoSeconds HI35

Afslut ettelefonopkaldSN2 ILLU SoundgatePhoneKeyNoLight HITryk kort på telefonknappenpå SoundGate 2, når duønsker at afslutte en samtale.Det forudgående lytteprogram og den forudgåendeindstilling genoptages.Du kan også afslutte ettelefonopkald fra mobiltelefonen eller vente på, atpersonen i den anden endeafslutter opkaldet. Detforudgående lytteprogram ogden forudgående indstillinggenoptages også i dettetilfælde.Afvis et indgående Tryk kort på volumenknappens pil ned påtelefonopkaldSoundGate 2 for at afvise etindgående opkald. Detnuværende lytteprogram ogden nuværende indstillinggenoptages.36

GenkaldHvis du ønsker at ringe tildet senest indtastedetelefonnummer på dinBluetooth -tilsluttedemobiltelefon, kan du gøredette automatisk ved atholde telefontasten påSoundGate 2 inde i2–3 sekunder.StemmeopkaldEt kort tryk på telefonknappen på SoundGate 2 vilaktivere stemmeopkald påforbundne mobiltelefoner,der understøtter stemmeopkald.SN2 ILLU SoundgatePhoneKeyNoLight HISN2 ILLU SoundgatePhoneKeyNoLight HI37

Sådan anvendes SoundGate 2 meden mp3-afspiller eller en computerSoundGate 2 kan anvendes sammen med enrække lydkilder. En lydkilde f.eks. en mp3-afspillereller pc’er kan forbindes til høreapparaterne viaSoundGate 2 på to måder:·· Via trådløs Bluetooth -forbindelse·· Via kabeltilslutningTrådløs Bluetooth -forbindelseHvis du ønsker at lytte til musik/lyd trådløst fraf.eks. en mp3-afspiller eller computer medindbygget Bluetooth , skal du sørge for, atlydkilden er forbundet til din SoundGate 2(side 30–32). Sørg ligeledes for, at beggeenheder er tændte, og at de er inden forhinandens trådløse rækkevidde ( 10 meter).38

132Tryk kort på AUX-knappen på SoundGate 2 for atbegynde lydoverførsel.AUX-knappen lyser orange, når lyd overføres.Tryk igen kort på AUX-knappen, hvis du vil afsluttelydoverførslen fra den trådløse lydkilde oggenoptage det SN2 ILLU AuxKeyPress HItidligere lytteprogram og dentidligere indstilling.SN2 ILLU AuxKeyOrange HI39

Forbindelse via kabeltilslutningSoundGate 2 kan også anvendes sammen med enrække lydkilder via kabeltilslutning.Tilslut den ene ende af 3,5 mm stereokablet(inkluderet i SoundGate 2 kassen) i det korrekte3,5 mm hovedtelefonstik på mp3-afspilleren,computeren eller en anden lydkilde. Sæt denmodsatte ende af kablet i 3,5 mm AUX-stikket påSoundGate 2.Sørg for, at lydkilden spiller, og at den ikke er pålydløs tilstand. Tryk kort på SoundGate 2 AUXknappen for at lytte til lyden.Tryk kort på AUX-knappen igen, hvis du ikkeønsker at lytte til lydkilden mere. Det forrigelytteprogram og den forrige indstilling genoptages.40

Din høreapparatspecialist har etableret entrådløs forbindelse mellem dinSoundGate 2 og dine høreapparater. Dinehøreapparater vil kun acceptere fjernbetjeningskommandoer og lydoverførelsefra den SoundGate 2, de er knyttet til.Dette sikrer, at andre høreapparater ikkekan opfange telefonopkald eller lyd fra dinSoundGate 2.Lydoverførsel er envejskommunikation fraSoundGate 2 til høreapparaterne. Nårlydoverførslen stopper, meddelerSoundGate 2, at høreapparaterne skalafbryde forbindelsen og vende tilbage tilnormal funktion.41

Sådan anvendes telespolenSoundGate 2 har en indbygget telespole, som kanmodtage lyden fra et teleslyngeanlæg.Teleslyngeanlæg findes i mange offentligebygninger f.eks. i kirker, teatre, biografer, auditoriermv. Når telespolen er aktiveret, hører du lydenklart og tydeligt via teleslyngen direkte i dinehøreapparater.Hvis du er i tvivl, om der er installeret etteleslyngeanlæg, hvor du befinder dig, kan duspørge efter det eller kigge efter teleslyngesymbolet vist nedenfor.Tryk på AUX-knappen på SoundGate 2 og holdden inde i 2–3 sekunder for at aktivere telespolen.Du kan nu lytte til lyden fra teleslyngen.42

Tryk på AUX-knappen igen og hold den inde i2–3 sekunder for at stoppe med at lytte til lydenfra teleslyngen. Det forrige lytteprogram og denforrige indstilling genoptages.SN2 ILLU AuxKeyPress HI43

SoundGate 2 rækkeviddeRækkevidde mellem SoundGate 2 og enBluetooth -enhedSoundGate 2 har en indbygget Bluetooth modtager, som kan modtage lydsignaler fraeksterne Bluetooth lyd- og kommunikationsenheder. Du kan således overføre lyd fra f.eks.mobiltelefoner, trådløse hovedtelefoner ogbærbare computere. På side 30–32 kan dulæse, hvordan du etablerer forbindelse mellem dinSoundGate 2 og en Bluetooth -kompatibel enhed.Vi anbefaler, at du holder din SoundGate 2 og deneksterne Bluetooth -enhed inden for enrækkevidde på ca. 10 meter fra hinanden, når duskal etablere forbindelse og overføre lyd.Rækkevidden kan reduceres af genstande placeretmellem SoundGate 2 og den tilsluttedeBluetooth -enhed. Rækkevidden afhænger også afantennekvaliteten på den tilsluttede Bluetooth enhed.44

34 mellem SoundGate 2 ogRækkeviddedine høreapparaterSoundGate 2 har en indbygget trådløs sender, derautomatisk overfører lyd til dine høreapparater.SN2 ILLU SoundgateToWorldViaBluetooth HIVi anbefaler, at du holder SoundGate 2 og dinehøreapparater inden for en rækkevidde af ca.1 meter fra hinanden, når du overfører lyd for atundgå forstyrrelser. Rækkevidden kan reduceres afmetalgenstande og/eller stærke magnetfelter.45

Bær altid nakkestroppen med den indbyggedeantenne, når du overfører lyd fra din SoundGate 2.3546SN2 ILLU SoundgateWithNeckStrap HI

Visuelle indikatorerLys/knap TilstandStatusTelefon- Blinker grønt Telefonen ringerknapKonstant grøn Igangværende opkaldIntet lysTV-knap BlinkerorangeIngen igangværendeopkaldEtablerer forbindelsetil TV-adapterKonstantorangeIgangværende lydoverførsel fra TV-adapterIntet lysIngen lydoverførsel fraTV-adapterLangsomtForbundet tilforsvindende AUX-lydkildeSN2 ILLU SoundgatePhoneKeyNoLight HIorangeAUXknapKonstantorangeSN2 ILLU TelevisionKeyNoLight HIIngen lysIgangværende lydoverførsel fra AUX-lydkildeeller telespoleIngen lydoverførsel fraAUX-lydkilde eller telespole47

Lys/knapTilstandStatusLysindikatorerBlinkerblåtI Bluetooth forbindelsestilstandKonstantgrønBatteriniveauer OKBlinkergrøntIndgående telefon opkaldBlinkende Batteriniveauet errødtmeget lavtSN2 ILLU NoLightLed HI48Intet lysSoundGate 2er slukket

Noter49

FejlfindingForbindelseProblemSoundGate 2 vil ikke SoundGate 2 er slukket.gå i Bluetooth SoundGate 2 batteriniveauetforbindelsestilstand.er meget lavt.Min Bluetooth SoundGate 2 er uden forenhed kan ikke finde rækkevidde.SoundGate 2.SoundGate 2 er alleredeforbundet til en andenBluetooth -enhed, som eraktiv og inden for rækkevidde.Etablering afforbindelsemislykkedes.SoundGate 2 og/ellerBluetooth -enheden var ikkei forbindelsestilstand, daforbindelsen blev forsøgtetableret.Forkert pinkode er indtastet.50

LøsningTænd for SoundGate 2.Genoplad SoundGate 2 batteriet.Sørg for, at SoundGate 2 og den forbundneBluetooth -enhed er inden for 10 metersrækkevidde.Sluk alle aktive Bluetooth -enheder, der tidligerehar været forbundet til SoundGate 2.Sørg for, at SoundGate 2 og Bluetooth -enhedener i forbindelsestilstand, når forbindelsesprocessengentages. Tryk på tænd/sluk-knappen påSoundGate 2 og hold den nede i ca. 5–6 sekunder,indtil lysindikatoren blinker hurtigt blåt.SoundGate 2 er i aktiv forbindelsestilstand i2 minutter.Gentag forbindelsesprocessen og indtast pinkode:0000 (fire nuller) i Bluetooth -enheden.51

TelefonProblemTelefonknappen påSoundGate 2 blinkerikke, når telefonenringer, og der eringen ringeindikationi høreapparaterne.SoundGate 2 og telefonen erikke forbundet med hinanden.Bluetooth -funktionen og/ellertænd/sluk-knappen er slukketpå SoundGate 2 ellerBluetooth -telefonen.SoundGate 2 batteriniveaueter meget lavt.Telefonknappen på SoundGate 2 er uden forSoundGate 2 blinker, Bluetooth -rækkevidde.når telefonen ringer,men jeg hører ingenringeindikation imine høreapparater.Lyden i minehøreapparaterfalder ud.SoundGate 2 er uden forBluetooth -rækkevidde.Nakkestroppen er ikketilsluttet SoundGate 2.52

LøsningEtabler forbindelse mellem SoundGate 2 og denvalgte Bluetooth -telefon (se side 30–32).Sørg for, at SoundGate 2 og Bluetooth -telefonener tændte. Se din Bluetooth -telefons brugervejledning og tjek, at Bluetooth -funktionen eraktiv.Genoplad SoundGate 2 batteriet.Sørg for, at SoundGate 2 og Bluetooth -telefonenholdes inden for den anbefalede afstand af10 meter fra hinanden.Sørg for, at SoundGate 2 og Bluetooth -telefonenholdes inden for den anbefalede afstand af10 meter fra hinanden.Brug nakkestroppen med den indbyggede antenne,når der overføres lyd, for at undgå udfald.53

TelefonProblemPersonen i denanden ende harsvært ved at høremig i telefonen.SoundGate 2 mikrofonenopfanger ikke din stemmetydeligt.Jeg har svært vedat høre personen iden anden ende istøjfyldteomgivelser.Omgivelsernes lyde forstyrrertaleforståeligheden.Lydstyrken er ikke høj nok.Jeg hører biplyde ihøreapparaterne,mens jeg brugertelefonen.54Tastaturtoner kan være slåettil på din telefon.

LøsningSørg for, at SoundGate 2 mikrofonen er placeretmax 30 cm fra din mund.Slå høreapparaternes mikrofoner fra ved at trykkepå volumenknappens pil op og hold den nede i2–3 sekunder.Forsigtig: Pas på ikke at slå høreapparaternesmikrofoner fra i trafikken.Skru op for lydstyrken på SoundGate 2 for atforbedre taleforståeligheden.Se telefonens brugervejledning for at deaktiveretastaturtonerne på telefonen.55

Kabelforbundet lyd ProblemDer er ingen lyd ihøreapparaterne.Lydkilden skal være tændtog forbundet til SoundGate 2.Lydstyrken erfor høj.Lydstyrken skal justeres påden kabelforbundne lydkilde.OpladningProblemSoundGate 2 virkerikke, ikke engangunder opladning.Batteriet er helt drænet.56

LøsningSørg for, at lydkilden er tændt, og at 3,5 mm stereokabelstikket er korrekt tilsluttet til både SoundGate 2og den valgte enhed. Se side 40 for vejledningomkring forbindelse via kabeltilslutning.Juster lydstyrken på lydkilden til et niveau, derpasser dig.LøsningSoundGate 2 batteriet skal oplades i mindst 20minutter, før det kan fungere. For at sikre optimalbatterilevetid bør du undgå at dræne batteriet helt.57

VedligeholdelseSoundGate 2 kræver et minimum af regelmæssigvedligeholdelse for at sikre fuld funktionalitet.SoundGate 2 skal dagligt tørres af med en tør ellerlet fugtig klud for at fjerne snavs fra overfladen.Mikrofonåbningen og lydindgangsstikkene skalholdes fri for snavs. Den lille rengøringsbørste tildine høreapparater kan anvendes til at rengøredisse områder.SoundGate 2 og halsstroppen må aldrig vaskeseller nedsænkes i vand eller andre væsker.SoundGate 2 kan ikke åbnes. Forsøg derfor ikke atåbne den. Hvis der opstår et problem, som ikkekan løses ved hjælp af denne brugervejledning,skal du kontakte din høreapparatspecialist.58

International garantiBernafons SoundGate 2 er omfattet af enbegrænset garanti, der dækker materialedefekterog den håndværksmæssige udførelse. Dennegaranti dækker selve SoundGate 2, men ikketilbehør som f.eks. oplader, ledninger osv. Dennegaranti falder bort, hvis defekten er forårsaget afforkert brug eller misligholdelse af høreapparatet.Garantien bortfalder ligeledes, hvis SoundGate 2 erblevet repareret af uautoriseret servicepersonale.Gennemgå garantien med din høreapparatspecialist og sørg for, at garantikortet er udfyldtkorrekt.Udover Bluetooth -senderen indeholderSoundGate 2 en radiosender, der anvendermagnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer med 3,84 MHz. Senderensmagnetiske feltstyrke er – 15 dBµA/m @ 10 m.Sendestyrken fra SoundGate 2 ligger under deinternationale emissionsgrænser for eksponeringaf mennesker. Til sammenligning er den stråling59

SoundGate 2 udsender mindre end niveauet forf.eks. hårtørrere, barbermaskiner osv.SoundGate 2 opfylder internationale standarder forelektromagnetisk kompatibilitet.60

Brugerinformation vedr. enhedensradiokommunikationsdelBernafon AGSoundGate 2FCC ID U6XSGATE3IC:7031A-SGATE3Statement of compliance:This device complies with part 15 of theFCC Rules and RSS-210 of Industry Canada.Operation is subject to the following twoconditions:1. This device may not cause harmful interference,and2. This device must accept any interferencereceived, including interference that may causeundesired operation.This Class B digital apparatus complies withCanadian ICES-00361

Note:This equipment has been tested and found tocomply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonableprotection against harmful interference in aresidential installation. This equipment generatesuses and can radiate radio frequency energy and,if not installed and used in accordance with theinstructions, may cause harmful interference toradio communications. However, there is noguarantee that interference will not occur in aparticular installation.If this equipment does cause harmful interferenceto radio or television reception, which can bedetermined by turning the equipment off and on,the user is encouraged to try to correct theinterference by one or more of the followingmeasures:·· Reorient or relocate the receiving antenna.·· Increase the separation between the equipmentand receiver.·· Connect the equipment into an outlet on a circuitdifferent from that to which the receiver isconnected.62

·· Consult the dealer or an experienced radio/TVtechnician for help.Caution:Changes or modifications not expressly approvedby Bernafon AG could void the user’s authority tooperate the equipment.63

OverensstemmelseserklæringDette medicinske udstyr i klasse I er ioverensstemmelse med grundlæggende krav idirektivet 93/42/EØF angående medicinsk udstyr,MDD. Udstyrets radiokommunikationsdel er ioverensstemmelse med grundlæggende krav idirektivet 199/5/EF angående radioudstyr ogtelekommunikations terminaludstyr, R&TTE.Dette tilkendegives ved følgende mærkning:068264

Information og forklaring på symbolerCE-mærkningen angiver, atproduktet opfylder alle gældendeeuropæiske direktiver.Dette symbol angiver, at deter vigtigt for brugeren at læseog tage hensyn til relevanteoplysninger i dennebrugervejledning.Dette symbol angiver vigtigesikkerhedsoplysninger, der skaloverholdes for at minimere risicieller for at undgå farligesituationer.Vigtig information angåendehåndtering og produktsikkerhed.Den overkrydsede skraldespandangiver, at EU-direktivet omaffaldshåndtering af elektroniskudstyr efterkommes.65

betjeningProduktet er designet således, atdet fungerer uden problemer ogbegrænsninger, hvis det anvendesefter hensigten, medmindre andeter angivet i brugervejledningen.SoundGate 2 kan anvendes itemperaturer mellem 10 – 45 grader.transportUnder transport og opbevaringbør temperaturen ikke overskridegrænseværdien på – 25 til 60 grader.og o pbevaring66

Noter67

Noter68

Noter69

ReparationHvis du ikke kan løse dit problem medSoundGate 2 ved hjælp af vejledningen på deforrige sider, så kontakt din høreapparatspecialist.Forsøg ikke selv at reparere SoundGate 2.Indsæt høreapparatspecialistens navn og adresse her:129195/DK70

Placeholder9.0 mm for FSC logo19 mm 8,15 mm 15 mm 71

Bernafon AGMorgenstrasse 1313018 BernSchweizTlf. 41 31 998 15 DanmarkBernafon Distribution CenterTilstedvej 737700 ThistedTlf. 45 7022 7218info@bernafon.dk12.13/BAG/129195/DK/subject to changeProducent

3 Tillykke med din nye SoundGate 2. SoundGate 2 giver dig mulighed for trådløst at forbinde dine høreapparater med en bred vifte af lydkilder via Bluetooth . Om du kommunikerer trådløst via din mobiltelefon eller overfører lyd fra dit tv, din computer eller mp3-afspiller, så

Related Documents:

SoundGate Mic Bernafon offers the SoundGate Mic for even greater success in challenging listening situations. This discreet microphone can be worn by the person you are speaking with, or who is making a presentation, or who is giving a speech. Coupled with the SoundGate (SoundGate 3 or newer versions), the speech signal is

Zorg ervoor dat de SoundGate 3 aan staat door de AAN/UIT-toets 1 tot 2 seconden in te drukken. De LED-indicator van de SoundGate 3 zal groen oplichten. 2. Zet de SoundGate Mic aan door de AAN/ UIT-toets kort in te drukken. De voedingsindicator zal groen oplichten en de LED-indicator zal oranje knipperen tot hij de SoundGate 3 lokaliseert.

Bernafon Soundgate Reference Sheet Comment utiliser l‘appli Soundgate de Bernafon Part #: PROMO-B-068 DISPONIBLE EN PDF SEULEMENT FOR CONSUMERS – POUR LES CLIENTS SoundGate 3 Wirelessly Connected to the World with SoundGate Connectez-vous au monde sans fil avec le SoundGate Part #: 158722 Pièce # : 144199. 16 TOP efer dering.

Das SoundGate 3 hat einen wiederaufladbaren Akku. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das SoundGate 3 in Betrieb nehmen. Aufladen des Akkus Laden Sie das SoundGate 3 täglich auf. So ist es für eine normale Betriebsdauer ausreichend aufgeladen.

SoundGate 3 kan användas tillsammans med både Iphone och Android-telefoner. Du hanterar dina hörapparater via Bernafon SoundGate Appen. Se sidan 35 för mer information om kompabilitet mellan dina hörapparater och SoundGate 3. ”Tillverkad för iPhone” betyder att

SoundGate 3 może być używany na wiele sposobów. SoundGate 3 może służyć jako pilot zdalnego stero-wania za pomocą którego możesz wygodnie zmieniać program słuchowy lub/i głośność dźwięku odbieranego przez aparaty słuchowe. Ponadto, SoundGate 3 może być “łącznikiem” pomiędzy

SoundGate App for Android smartphones requires Bernafon wireless hearing aids and SoundGate 3 with firmware3.1 or later. Using the SoundGate App ”Made for iPhone” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, and has been certified by the

The SoundGate 3 can be connected to an iPhone and to an Android smartphone, allowing you to alternatively control your hearing aid(s) via the Bernafon SoundGate App. Please refer to page 35 for more details on compatibility. ”Made for iPhone” means that an electronic accessory has been

De SoundGate 3 kan worden verbonden met een iPhone en met een Android smartphone waardoor u uw hoortoestel(len) via de Bernafon SoundGate App kunt bedienen. Zie pagina 35 voor meer details betreft compatibiliteit. “Made for iPhone” betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is

3 Congratulations on the purchase of your new SoundGate Mic. The SoundGate Mic is intended to be used to improve communi-cation by sending the speaker’s voice directly to the hearing aids of the user. This allows the hearing aid user to hear the speaker better even in difficult listening environments.

Bernafon sajtu. Audio Efficiency Daljinski upravljač RC-N TV adapter 2 Telefonski adapter 2 SoundGate Mic SoundGate 3 SoundGate App Apple, Apple logo i iPhone su trgovačke marke u vlasništvu Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. App Store je

SoundGate 3 kan benyttes sammen med iPhone og Android smarttelefoner, og gir deg muligheten til å betjene høreapparatene dine via Bernafon SoundGate App. Vennligst se side 35 for mer informasjon. ”Laget for iPhone” betyr at det elektroniske tilbehøret er laget for å

(3. und 4. Generation), iPad 2 und iPod touch (5. Generation) und benötigt Bernafon Wireless Hör-geräte und SoundGate 3 mit Firmware 3.0 oder höher. Die SoundGate App für Android-Smartphones erfordert Bernafon Wireless Hörgeräte und SoundGate 3 mit Firmware 3.1 oder höher.

Spira Flex Thin Tube 0.9 / 1.3 n.a. n.a. Microphone System dir dir dir dir RC-N Remote Control SoundGate 3 (Bluetooth ) SoundGate Mic TV Adapter 2 Phone Adapter 2 standard optional “2cc” refers to a coupler according to IEC 60318-5. “Ear simulator” refers to a coupler according to IEC 60318-4.

l’iPhone 4s et l’iPhone 4, et nécessite des aides auditives sans fil Bernafon et le SoundGate 3 (version 3.0 ou plus récente). L’application SoundGate pour Smartphones Android nécessite des aides auditives sans fil Bernafon et le SoundGate3 (version 3.1 ou plus récente).

Om Nortel IP Phone 1120E 11 Om Nortel IP Phone 1120E Nortel IP Phone 1120E bringer tale og data til computeren vha. direkte tilslutning til et LAN-netværk (Local Area Network) via en Ethernet-forbindelse. Bemærk: I denne vejledning vises tekst til brugerdefinerede funktionstaster ved siden af tasterne, og tekst til displaytaster vises

SAFETY INFORMATION Please read this guide Please take the time to follow the instructions in this owner ’s guide carefully. It will help you set up and operate your syste m properly and enjoy its advanced features. Please save this guide for future reference. Please dispose of used batteries prope rly, following any local regulations.

GTMU 10130 N EN / IT / DE / FR / ES 58 4674 0000/AA Refrigerator User Manual Frigorifero Brugervejledning Kühlsc

Dino-Lite User Manual EN User Manual FR Manuel d’utilisation DE Bedienungsanleitung ES Manual de usuario IT Manuale utente NL Handleiding SE Användarhandbok PL Instrukcja obsługi DK Brugervejledning TR Kullanım Kılavuzu PT Manual do Utilizador RU Руководство по эксплуа

Managing unethical behavior in organizations: The need for a behavioral business ethics approach DAVID DE CREMER * AND WIM VANDEKERCKHOVE ** Abstract Issues of morality and ethics have increasingly become more important in organizations and business settings. Traditionally, these issues of ethics and social responsibility in business settings have been discussed and commented on by .