Tam Jan 2016 - Admin.tamaryland

2y ago
28 Views
2 Downloads
5.77 MB
39 Pages
Last View : 5d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Alexia Money
Transcription

dü ü {Ï 1dü ø 3»qe] 2016. wüj·T dü ø .Á ü Ûëq dü bÕ ä î\TEditor in ChiefHê Á ükÕ é D üH ìNaga Prasad Ganapaneniìsê«Vü ø dü bÕ ä î\TExecutive Editordü s&ç¶ ø &É\sêe Sandireddy Kondala RaodüVü‰j·T dü bÕ ä î\TAssociate Editors#Ós¡T L] sê»X‚KsYCherukuri RajasekharkÕ«‹ s¡ Swathi RangaADDRESS :Telugu Association ofMaryland,2713 Sunnyside LN,1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.dü bÕ äø j·T 3n Ûä åîì dü X 4#ÓHÓ’ï es¡ bÕsƒ¡ 5ãTÁs¡MTkÕ\ ü \ j·T ‘ê‘·6 dü– »\‘ #Ó{Ïï7TAM Ä Ûä«s¡ À ø ØÔø equÛÀ»Hê\T8kÕ« T y ø q ä11dü Áø ‹16TAM ädüsê BbÕe[ ñ‘·‡yê\T20Chennai Flood Relief Activities by TAM 26TAM uÀHée s Á&Ó’yé31TAM Ä Ûä«s¡ À ñ ‘· yÓ’ ä s¡ 37 eT 38Ellicott City, MD 21043.Phone : 571-499-8645info@tamaryland.orge-mail : tampatrika@tamaryland.orgThe opinions expressed in TAM Patrika belong to theindividual authors & do not necessarily reflect those ofTAM or The Editorial Board.

ªÇ{ *j·THé Ä òt ä ádtºμ n Ûe]í üã& n äyÓTÆq uÛ wü eTq ‘Ó\T T uÛ wü.Ä e Ûä e \‘ , kÕ πø‹ø ü yê\‘ ‘Ós¡eTs¡T e ‘·Tqï ‘Ó\T TuÛ cÕ ÁbÕX kÕÔ ìïeTq ‘·s¡Tyê‘· ‘·sê\ yê]øÏ X Bø ] #ê*‡q u Ûä ‘· Á üyêkÕ Á ÛäT\ ä]ô ’ ñ . n#·Ã ‘Ó\T T Àe { &ç, ‘Ó\T T À Áyêdæ, ‘Ó\T T À #· q ü & Ç kÕ Ûä eTe ‘·T .‘Ó\T TuÛ wü ˇø Jeq . n äT“ ‘·yÓTÆq dü düèÿr yês¡dü‘·« eTq kı ‘· . qqïj·T , ‹ø ÿq,mÁsê Á ü &É eTqyês¡T. ‘ê j·T , πøåÁ‘·j·T , nqïeTj·T ü*øÏq ü ä eTq . #·]Á‘· À »j·Tq s¡ kÕÁe » ü äs¡Vü‰dü eTq . ø ø rj·T kÕÁe » ü bÂs¡Twü eTq .ø èwüíXÊÁdæÔ uÛ e ø ‘ê«ìï ü\ø ] #ê\ì ñ . ÄÁ‘ j·T eTqdüT rsê\qT »sTT #ê\ìñ . eTq Ms¡T&ÉT n\ ] ] #ê\ì ñ . eTq uÛ wü, eTq dü düèÿ‹, eTq #·]Á‘·, eTq e ø \T,eTq Hê{ \T, eTq eTVü j·TT\ J ‘· #·]Á‘·\T, eTq kÕ πø‹ø ‘· ü #·Tø yê\ì ñ .M ìï {Ïø TAM ˇø eT y ø ne ‘·T äì Ä düTÔHêïqT.ll ‘·q eTVü‰Á ükÕúq À Ç nHêïs¡T. ª H qT ôd’‘· Á ü ü #ê–ïøÏ dü T ÛäH ø ÿ{Ï ÄVüQ‹#êÃqT. H qTôd’‘· uÛÑTeq uÛÑeq ü u e { HÓ’ ì – ø–XÊqTμμ. n π eTq äs¡ TAM eTVü‰ Á üj· D À, kÕ düèÿ‹ø ø s¡ Áø e À , düVü‰j·T ø s¡ Áø e À uÛ eTyê«\ì Ä düTÔHêïqT.‘Ó\T T sêÅcÕº\ uÛÑ»q dü äs¡“ dæ.Hêsêj·TD s&ç¶ s¡T Ç ñ øÏ #ês¡T.ª ‘\Ó T T C ‹ eTq . s &ÉT yÓ\T T C ‹ eTq μμ ëqs¡ ú Ä Á ÁäÛ ü X ,Ÿ ‘Ó\ D Á »ü \ äsT¡ k äsT¡ Ò.‘Ó\T T yês¡ äs ¡ î\, eT‘· s¡V æ ‘· , uÛ Ò ë\ î ‘ê e« î &Ü, @ø ‘ê{Ïô ’ eTT äT î kÕ \ì Ä düTHÔ êïqT. TÁ‘·T\T, TAM n Ûä åî\T, Lø lìyêdüsêe s¡T üÁ‹ø î ü ä düTe \‘ L]ÃqÄ]ºø Ÿ Áyêj·TeTqï ü &ÉT Hê eTqdüT À ø *–q uÛ yê\ î nø ås¡ s¡ ü T . m ‘ Áyêj· \ìñ . eTqdüT æŒ eTs¡\ eTs¡\ ü #·Tø yê\ì ñ . n π , uÛ yê\qT düs¡fi e ø Ôø ] #· *π Á ü‹ ˇø ÿs¡ TAM üÁ‹ø À Ä]ºø Ÿ Áyêj· \ì Ä düTÔHêïqT.MTHê Á ükÕ é D üH ì.Editor in Chief

Srinivas KukatlaPresidentVijay GorrelVice PresidentSrinivas SamineniConvenerSudhakar GotikeSecretarySrinivas DamaTreasurerVenkat NaraharisettyJt. TreasurerG. Rakesh MadhavChair - CulturalMrs. Kalyani Sunki ReddyEvent Management ChairSarada RagummadiChair - Social MediaMrudula MallinaWomen Sports - ChairSwathi RangaChair - Decoration/StageKotla TippareddyChair - SportsSwathi KuditipudiEducation/Literacy/Telugu Promotion-ChairSuma DongaMembership Promotion - ChairMurali BatchuPublicity ChairRamki KomakulaMedia ChairRaj PasumarthiCommunity Service - ChairVamsi Reddy InguPublic Relations - ChairNaga Prasad GanapaneniTAM Patrika - ChairAnitha Muthojuª X eT fÒ eT{Ϻø jYT, X eT fÒ eTqTwüß ÀjYTμ nqï Ts¡C &É yê]nø ås¡dü‘ê \T @ XÊì ø’Hê n‹øÏq T dü]b ‘êsTT. uÛÖ‹ø yÓTÆq Áù eT e\qø *π Äq ä XÊX «‘· ø äT. Á üø X õ Àì z e s¡TeT \ Á eT qT &çe Ãq H qT e }] À # dæq qï qï eT üqT\T ù äyê] ø fi fl À m ‘·{ÏÄq ëìï ø *– #êjÓ #· dæq ü &ÉT Ä dü‘· Hê î ne ‘·eTsTT .ˇø e øÏÔ H qT ø ‘·es¡ î e Á‘·y T # j·T \qT ø ˇø dü düú #ê # j·Te#·TÃ. eTq #·T º ñqï düeTdü \qT ü]wüÿ]dü Ô eTq ‘Ó\T TsêÁcÕº\ Àì eT]ìï Á e À #ê eT J ‘ê À yÓ\T T ì bı#·Tà nH düTŒs¡D e à ‘·&Ée y TØ &é Àì TÁ‘·T\ eTT äT n ÛÁbÕj· \T‘Ó* æq ü &ÉT e Ãq düŒ äq nyÓ òüT , nìs¡«#· j·T . ªH qT ôd’‘· μ nqï Ø‹ À Á ‹ü ˇø ÿs¡T eTT äT î e à düuTÑÛ \T eT]j·TT ø \ø uÛ kÕ«eTT\T ì*#ês¡T. X‚wüyÓTÆq Ä äs¡D‘ nqT îqï HÓ\ s E\T L&Ü ‹s¡ ø eTT TAMne‘·s¡D òüTq y TØ &é À »s¡ &É n äT“ ‘· . ˇø sêhkÕúsTT dü düúÇ ‘· y s¡ ü #Ó ä&É πøe\ n äT Àì düuÛÑT \ #Ó’‘·Hê ìøÏ ì\TyÓ‘·TÔì äs¡Ùq . eTTK y TØ &é Àì eTVæ fi düuÛÑT \T ˇø ñô Œq eTT äT îe à ñ‘ê‡Vü TAM n sê“ e Ç ‘· ‘ ä s ¡ »s¡ & ÜìøÏø s¡DuÛÑ ‘·eTj· s¡T.y TØ &é qT &ç m äs ñ ä› &ÉT\T TAM ös¡edüuÛÑT \T ñ &É{ ìøÏ dü ‘ wü ‘·eT n ÛeT‘êìï ‘Ó*j·TCÒj·T&É TAM »j· À yÓTT ä{Ï . á dü äs¡“ &Üø ºsY. l j·T&É ùV eT Á ükÕ é ]øÏ, &Üø ºsY. lq]XË{Ϻ Çqïj·T ]øÏ, leT‹ bÕø \ sê»l ]øÏ, l MTsY nãT› ]øÏ, l»ø ÿ üP&ç düTã“sêj·TT&ÉT ]øÏ, eT s äs uÛÑT» ‘·{Ϻ Áb ‘ê‡Vü n qyês¡ ä]ø eTqdü Œ ]Ô Ûäq yê ë\T ‘Ó\T ü î THêïqT.ª ü # ø B› ô ]π Áù eT, # ùdø B› ‹]– bı kÕj·T μμ nì H qTqeTTà‘êqT. á #Ó’‘·q Ç π nÁ ü‹Vü ‘· ø qkÕ T‘· y TØ &é ‘Ó\T TÁ ü»\ nedüsê\T eTì düVü‰j·T ü&ÉT‘· , ‘Ó\T T yÓ\T T\T sêCÒdü Ô, ‘Ó\T Tdü düèÿ‹ dü Á ü ëj· \T ø bÕ&ÉT‘· , eTq î m ‘ # dæq e ‘·èuÛÑ T ÀìÁ e \ î # ‘·HÓ’q ‘· ùde # dü Ô TAMì ñqï‘· \Te\‘ q&É ü{ ìøÏ qqTï‘ * n Ûä åîì @ø Á e mqTïø qï y T Ø &é ‘Ó \ T T TÁ ‘ · T \ ä ] ø Ûäq yê ë\T ‘Ó*j·T CÒdüTÔHêïqT. n ä] n #·Hê\T n äT îH ø wüº ü&É‘êqTnì yê ›q # düTÔHêïqT.Women Forum ChairMT. Lø lìyêdtTAM Presidenty T] &é ‘Ó\T T dü òüT

#ÓHÓ’ïes¡ ªbÕsƒ¡ μeTìwæøÏ eTìùw kÕj·T nH q ïdü‘ê ìïìs¡ æ .ndüV ü q ø ä] eTqTwüß\ ô ‘’ · y T ø uÛ s¡rj·TT&ç HÓ’» ø äì ns¡ #Ó æŒ .ø düT\‘ nìïy fi î kÕì ø q ÒeTìs¡TEe # dæ . Ûäqe ‘·T\T L&Ü Tô Œ&ÉT j· ìøÏ yÓ‘·T îÿH nedüs¡ sêy #·Ãì äs¡Ty dæ #ê{Ï .Á ü ø è ‹ ø è ‘· s¡ ü ô d Á {Ï ì dü s TT‘· kÕe qT &çì # j·T \ äì #· æ .ø wüº düeTj·T À ndü\sTTq eT äT e qe‘·« nì ‘ *à #Ó æŒ . e qe‘·« ü \TeqT ø fi fl îø {Ϻ .kÕ πø‹ø ü]C „Hêìï dü] ñ üjÓ –ùdÔ e# à uÛ \qT ø fi fleTT äT ñ .}Væ #·ì ü]D e \qT m äTs ÿH nedüsêìïÁ üuÛÑT‘ê«ìøÏ #ê{Ï .n Ûeè n fÒ Äø X Vü sêà \ nuÛÑ ‘·ø \Œqø äT. .ø dü nedüsê\ ø \Œq. uÛÑ wü ‘·TÔô ’eTT äT #· ü . nì #ê ø {Ϻ .ÄK]øÏ m ‘·{Ï ü &ÉT &ç ø sTTHê eTà‹]– yÓTÆ &é u ø nj T s E sêy #·Ãìrs¡TŒ ì à .TAM#Ós¡T L] sê»X‚KsY üÁ‹ø 5»qe] 2016

ãTs¡Á MTkÕ\ ü \ j·T ‘ê‘· qï ü &ÉT e neTàeTà yêfi fl Ç {ÏøÏ yÓqTø ˇø qïÇ\T ñ & . yêfi fløÏ äT eT æ\ \T, s &ÉT ô ä› m äT›\T(n q &ç H qT Ç ‘· î eTT äT #ÓbÕŒqT ø ë Hê yÓ ü&ç nì n Ç äT À ˇø {Ï), 50 Á s\T, 50 y T \T, Ç ø ìïø fi ófl ñ & . á î T ã ô ä› q\ , uÛ Ø , n ‘· m‘·TÔqñ & yê&ÉT. ‘·\bÕ , ãTÁs¡ MTkÕ\T, # ‹ À ô ä› ø Ás¡ ( i ¿\ø ü] ø ä &ç eT]) #· ùdÔ ø düÔ uÛÑj·T y ùd , ø ø düÔeT yê& düTMT. ãT» e à nì æ\TdüTÔ & yêfi ófl qqTï. n H qT m ü &ÉT }]øÏ yÓ[flHê ü \ j·T ‘ê‘· yêfi fl Ç {À Ä&ÉTø e&É uÛÑ Ò ñ & . Hê î ‘Ó*dæ H qT yÓTT ä{Ï kÕ] ø &ç æ\ \qT bı äT T‘· ñ &É #· dæ Çø ÿ& . n ø &ç æ\ ìÁ ä› ‹H j·T&É Çø ÿ& #· kÕ. n ü &ÉT u @&ÉT ü L&Üe à . n ü &ÉT Ç düèwæº #·Áø À ˇø uÛ eTì ns¡ eTj T #ÓbÕŒ&ÉT ü \ j·T ‘ê‘·.s p Ábı äT›H ï Ò y Tø \T y T‘· î ‘ \T îì yÓfi‚fl À ü yê{Ï ä Zs¡ bÕ\T Á‘ê &É Hê î Ç ø Ts¡TÔ. neTàeTà #Ó üPÔñ & y Tø bÕ\T ü à Á‘ê–‘ #ê eT äì, eTq À s ìs Ûäø X øÏÔ u ô #·T‘·T äì. n {Ï düeTj·T À ˇø kÕ] Ò T Ò#ê. y Tø \ ï y T‘· î yÓ[flb j· j TyÓ nì ø s¡T TAM üÁ‹ø kÕ«‹ s¡ yÓ[flq Hê î ˇπø ˇø y Tø u @&ÉTdü Ô ø ì æ . ü \ j·T ‘ê‘ yÓ ëìì bı ºMT ä HÓeTTs¡T‘· ñHêïs¡T. dü] Z ÄdüeTj·T ÀH #· XÊ, n ˇø ãT* y Tø î »qàìe«&É , n #· dæ H H yÓ u \Tq Ç {À øÏ ü] ‹Ô düãT“ rdüTø à ÄãT* y Tø qT ø &É eTì \ \ # XÊqT. n äs¡ ˇø fÒ qe«&É y Tø æ\ qT düãT“‘ ø &É &É @ ì, H H yÓ ndü\T qqTø ë #Ó ü Ô fÒ, n nì düãT“‘ L&Ü ø &É Òs¡T bÕ ü ,n äTø ì n ü & eTq æ\ ì ‘·* øÏ ä s¡ # j·T L&É äT, Ä‘·* ø wüº ü&ç »qàì à ø ë! ø ùd ü ‘·ì rsê #· düTø H neø X Çyê«\ì e ‘ê‘· j · T e j· T # d æ ø ù d ü eT] æ #·&ÜìøÏ #Ój· *‡q, #ÓbÕŒ*‡qeìï #Ó æŒ Ç ø Ç eT î ü Tº e Ò Ò äì, Ä y Tø æ\ ì Hê‘ H düãT“ô {Ϻø &ç– #ês¡T. m ‘·u T ãTõ y Tø , s p ëì‘ Ä&ÉTø e&É uÛÑ Ò ñ & . n Hê î ñqï ÇcÕºìï eTì q ü \ j·T ‘ê‘· m ü &É nH yê&ÉT ãT» e à ô [fløÏ y Tø æ\ qTãVüQeT‹ rdüTø kÕÔqT nì. e]øÏ Hê ô [fløÏ eTT äT î L&Ü nHêïs¡T. ø n »s¡ î &ÜH ‹]–sêì Àø \ îyÓ[flb j· &ÉT. mø ÿ&É ñHêï eTq ü \ j·T ‘ê‘· dü ‘ wü ñ &Ü\ì eTqdü Œ ]Ô ø s¡T î .6»qe] 2016

‘\» –üd Ó{Ïï# kÕ«‹ s¡ m ü &É T dü ø j· T \T e &ç H ê Ä – »\qTrdæy j·T&É n\yê T Hê î. nqedüs¡ ü {Ï øÏ ä ü&É‘êj·Tì. ø yê{Ï‘ L&Ü eT s¡T ø s¡yÓTÆq ü#·Ã&ç#ÓjÓTT #·Ãì ‘Ó*kÕø #ê dü ‘ wæ #ê. düø j·T Ls¡e & ü &ÉT m T eTTø ÿ\T ø {Ÿ # kÕÔ ø ë! n ü & Ä düø j·T – »\qT rdæ # ‘ Ô ø düÔ TE # dæ üø ÿq ô º &ç. ëìøÏ s &ÉT dü ŒqT ø s¡ , ‘·–q ‘· ñ ü , s &ÉT dü ŒqT ü \ bı&ç, s &ÉT dü ŒqT ‘·]–q ñ* bÕj·T eTTø ÿ\T ø * æ üøÿ qñ eTT äT ø düT îqï eTTø ÿ\‘ eTT @ ˇø e # ë›eTì eTqdüT À nH düT î { ø ë, n # ôdj·T &ç. n nj T À ü üø ÿq qï –HÓï À ‘ê* ü ô Tºø &ç. ø düÔ q HÓ,Äyê\T, J\ø Ás¡, Tq ü ü , m &ÉT T]Ã, ø ]y bÕ î, ø düÔ üdüT ü y dæ Ä ‘ê* ü ì eTT äT ø * æq ü#·Ã&ç À y dæ s’dt îø ÿsY Àô {Ϻq nqï m ü &ÉT ne ‘·T ë nì #· dü Ô ñ &É &ç. Ç ne H n ô fÒºdüTø ì ø düÔ HÓsTT y düTø ì á dü– »\ ü#·Ã&ç‘ uÛÀ # j·T&Éy T. Ä ‘·s¡Tyê‘· Hê î #Ó üŒ &ç s¡T m ñ qì.TAM üÁ‹ø 7»qe] 2016

TAMÄ Ûä«s¡ À ø ØÔø e dü equÛÀ»Hê\Tªø ØÔø e dü μ n fÒ eTT äT Ts¡TÔ î e# à uÛÑøÏÔ Á ü ‘ü T· \Ô ‘ , ìj·TeT ìwü\º ‘ Ä#·] # dü Á ü ëj· \T eT]j·T equÛÀ»Hê\T. Ç {Ï* bÕB ã ÛäTe \T, ùdïVæ ‘·T\T, düVü è ë“ eyê‘êes¡D À ø *dæyÓT*dæ ˇπø # ü#·Ãì #Ó &Éq æ &çe \‘ uÛÀ»q # ùd kÕ Á ü ëj·T eTqTwüß\ eT Û ä eTeT‘·\Tô #·&Éy T ø ø dü òüT JeHêìï æ\ \ î, ô ä›\ î n\yê T# kÕÔsTT. Ç ÄVü‰ äø s¡yÓTÆq yê‘êes¡D À æ\ \T, ô ä›\TÄ bÕ \‘ H ëìï ÄkÕ« #·ø ÿ{Ï qïHê{Ï C „ üø \TÁb T # düTø H üŒ ø s¡ Áø eT . ø ØÔø e dü n fÒ ‘Ó\T Tyê]øÏ m ‘ uÛÑøÏÔ üs¡yÓTÆq qeTàø \T ñHêï yê{Ïì q Tàqyê]øÏeT]j·TT qeTàìyês¡T ôd’‘· ô ’q ù s ÿqï e Á‘· ‘· üŒø ÄkÕ« kÕÔs¡T.á eTTK ñ ›X ‘ TAM ’‘·sY‡ãsYZ #ê üºsY yês¡T ’‘·sY‡ãsYZ Ä]Ã&é yê * ø eT ì{ ôd sY Äes¡D À qe ãsY29 2015q equÛÀ»Hê\ ø s¡ Áø e ìï ìs¡«Væ #ês¡T. áø s¡ Áø e ìøÏ y TØ &é Àì ’‘·sY‡ãsYZ, »s¡àHé {ÖHé eT]j·TTø sYÿ‡ ãsYZ yÓTT ä\ T ü ºD \ qT &ç ë ë ü 30øÏ ô ’ TAMTAM üÁ‹ø düuÛÑT \ î T u \T bÕ §ZHêïsTT. á ø s¡ Áø eT À bÕ §Zqï Á ü‹Ç {Ï Ä&É &ü TÉ #·T ˇø ø eTà{Ï ‘Ó\T T e ø ìï dü«j·T e &çrdüTø #êÃs¡T. æ\ \ î eT õø Ÿ #ÛÓ’sY‡, , Á‘· ÒKq yÓTT ä\ T Ä \T ìs¡«Væ ãVüQeT‘·T\T n äCÒkÕs¡T. ádü äs¡“ rdæq sê òæ Ÿ Ø À dürwt ‹eTàdüeTTÁ ä î T ã CÒ‘· ì* . á ø s¡ Áø eT À TAM Áô dæ&Ó {Ÿ Lø lìyêdt, yÓ’dt Áô dæ&Ó {Ÿ »jYT Á s\ eT]j·TT uÀsY¶Ä òt &Ó’ sø ºs¡T øÏs¡DY n T]H ì, ø &É\sêe u§øÏÿdü yÓTT ä\ Tyês¡T bÕ §ZHêïs¡T. á ø s¡ Áø eT »s¡ &ÜìøÏ eTTK ø s¡ î ’qøÏs¡DY n T]H ì s¡T á dü äs¡“ equÛÀ»q eT ‘·‡e –«»j·T »s¡ &ÜìøÏ m ‘ ‘ &ÜŒ TqT n q H éX‚KsY, nbÕŒsêe bÕ‘· ], u \ ø { \, \øÏåà bÕ{Ïã &É ,ø &É\sêe , »jYT Á s\ s¡ î üdü Ó’q ø eTàì ‘Ó\T Te ø \‘ L&çq uÛÀ»q n #·&É À düVü‰j·T # dæqøÏc sY ‘·\dæ\, ø ‘· ‘·\dæ\ eT]j·TT dürwt j·T&É bÕ{Ï s¡ îÄ bÕ \T ìs¡«Væ n ä] yÓT ü bı q ø ]Ô ø ‘ê\ ]øÏVü è äj·T üPs¡«ø Ûäq yê ë\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.8»qe] 2016

TAM üÁ‹ø 9»qe] 2016

TAM üÁ‹ø 10»qe] 2016

kÕ« T y ø q ä &ç. .j·Tdt. æ.j·T Ÿ. ø y TX «],D/o. &ç. .j·T . dü‘· Hêsêj·TD,uÛ s¡rj·T Ä Ûë ‹àø yêDÏì ü ÃeT XÊ\ À ‘ *kÕ] ì æ q uÛ s¡rj·TT&ÉT eTq y ø q äT&ÉT. uÛ s¡rj·TÄ Ûë ‹àø XÀuÛÑqT » CÒ π j·Te q q nkÕ Ûës¡D kÕ ÛäTy T Ûë dü üqTï&ÉT y ø q äT&ÉT. kÕ« T y ø q äT&ÉT ø \ø ‘êÔq s¡ À 1863 »qe] 12e ‘ Bq »ìà #ês¡T. kÕ« T y ø q ä ‘· Á&ç X «Hê Ûé ä‘·Ô eT ù s¡Tqï eø \T. ‘·* uÛTÑ eH X« Ø . y ø q äT&çøÏ u \ À ªqπs Á Hä ê Ûμé nH ù s¡Tñ & . n äs¡ ªqπsHéμ nì æ*# yês¡T. áj·Tq »qà qyÓTÆq»qe] 12e ‘ BH eTq X Á ü»\ ‘ê C rj·T j·TTe»q H ‘·‡e »s¡T ü î { s¡T.u \ À qπsHé î üX ó üøå äT\ ü nbÕs¡yÓTÆq Áù eTñ & . qπsHé m ‘ n\ ] æ\ yê&ÉT. qπsHé n\ ] u T‹MT]b sTTq ü &ÉT ª e yêμ n HÓ‹Ô MT ä #·\ ì fi óflb ùdÔ n\ s¡ ‘ê ø åD À ‘·–Zb sTT XÊ ‘· ü&çb j Tyê&ÉT. u \qπs Á äT&ÉT ‘·* e ä› uÛ e‘·, sêe j·TD, eTVü‰uÛ s¡‘· ø ä\T H yê&ÉT. qπs Á äT&çøÏ Ûë q n fÒ m ‘ Çwüº . e &ç T] Ä À dü Ô n n &ÛÉyÓTÆq Ûëq ÀøÏ yÓ[flb j Tyê&ÉT. Çø n‘·&çøÏ @MT ì æ # ø äT. X eT ‘ê rs¡új· Á‘·\T # dü Ô‹]π kÕ ÛäTe \T ø ì, Vü ] ëdüT\T ø , bÕ \T bÕ&ÉT‘· ‹]π Û ø å fi ó fl ø ‘· e T Ç {Ï ø Ï eù d Ô qπ s Á ä T &É T m ‘ dü ‘ wü ü& yê&ÉT. @ ø q ü&ç‘ n yê]øÏ Ç# Ãyê&ÉT. u \ Àqπs Á äT&çøÏ î\ nH ˇø ô ä› Á üXÊïs¡úø Vü ï ñ & .Äπsfi fl ej·TdüT À qπs Á äT&ÉT ‘·q ë uÛ dü yÓTT ä\Tô { º&ÉT.qπs Á Tä &ç C „ øü X ø ÔÏ nyÓ òTü . ü &ç{Ÿ áX «s¡ #· Á ä ë kÕ sYkÕú æ q yÓTÁ{ÀbÕ* Hé ÇHédæº wüHé À ÁbÕ Ûä Tø ä qTnuÛÑ dæ #ê&ÉT. qπs Á äT&ç ‘Ó* ‘ \T n äT“ ‘· . qπs Á äT&çøÏTAM üÁ‹ø 11»qe] 2016

Ä \ fÒ m ‘ Ädüø.ÔÏ qπs Á Tä &ÉT u \ qT # m ‘ Ûs’Ó ¡ XÊ*.ø Ás¡kÕeTT, ø ‹ÔkÕeTT, TÁs¡ ü kÕ«Ø, á‘·, îd”Ô yÓTT ä ’q Ä À ì ü DT\ e ä› ‘·ØŒ äT rdüT îHêï&ÉT. qs¡ Á äT&ÉT üØø å\ À Á ü ÛäeTXÁ D‚ Ï À ñrÔsT¡ &í jÉ · &ÉT. 1880 À qπs Á Tä &ÉT ôÁ dæ& Ó ‡ ø fi XÊ\ ÀÁ ü ÛäeT ø fi ‘·s¡ ‹ À # sê&ÉT. 1881 À m òt.@ üØø å\ À «rj·TÁX‚DÏ À ñrÔs¡Tí&Éj· &ÉT. 1884 À .m. À ñrÔs¡Tí&Ó’ ü ºuÛÑÁ äT&Éj· &ÉT. C „q düeTTbÕs¡ H \ø å qπs Á äT&ÉT mH ï ü düÔø \qT #· y yê&ÉT. Ä À dü uÛ wæ #·&É Àq m ‘ ø èwæ # XÊ&ÉT. ø fi XÊ\ Àì Ä#ês¡T \ ‘ê j·TTeqπs Á Tä &ç Á ‹ü uÛ bÕ yê*ï Ûës¡D X øÏÔì m ‘ yÓT#·Tà îHêïs¡T. ‘·q nqTuÛÑe Àá X À ø üsêsTT X À ø Ç ‘·{Ï Á ‹ü uÛìÑ #· &É Ò ìäÁbı.&Éã .&Éã ùV d”º nH yês¡T. qπs Á äT&ÉT ô ä› ñkÕÔ äT\ ä Zs¡Hê\T ’ äT @fi ófl XÊÁd”Ôj·T dü ‘· nuÛÑ dæ #ê&ÉT. qπs Á äT&ÉT ‘·qùdïVæ ‘·T\‘ q , ô ä›yê]‘ q ‘ê‹Ô«ø #·s¡Ã\T # ùdyê&ÉT. n‘·&çy T Ûëdü ü‹Ô, ‘·]ÿ #· \ X øÏÔ eTT äT mes¡ ì\e *π yês¡Tø äT. qπs Á äT&ÉT ÁãVü àdüe »eTH Ä Ûë ‹àø dü düú À # ] πøX yé#· Á ùä dHé yÓTT ä\ T Á eü TTKT\ Á dü ü \T H yê&ÉT. qπs Á Tä &ç Àdü‘ê ìï ‘Ó\TdüTø yê*, uÛÑ e‘ê‡øå ‘·ÿs¡ bı ë\H ‘· üq áø \ òTü º À ne ÛTä \T ë{Ï . uÛ Ñ e ‘·T&ÉT ì» ñHêï&Ü?ñ fÒ uÛÑ e ‘·T&çì #· dæqyês¡T me s’Hê ñHêïsê Ò ë? nH Á üX ï qπs Á äT&çì X S\ T#·Tà î ñ & . á Á üX ïì üŒ ü &ç‘·T*ï, eT‘· ô ä›\q , eTVü ] nì æ #·T îqï y Á äHê Ûé sƒê LsYì L&Ü n&ç &ÉT. mes¡ dü s’q düe Ûëq #Ó üŒ Òø b j· s¡T. Ä Ûë ‹àø ‘· n fÒ qπs Á äT&çøÏ Çwüº . ø eT‘· uÀ Û # #ê wüj· \ À n‘·&çøÏ qeTàø b sTT .m ‘ eT eT‘·ô ä›\ e ä›øÏ b sTTHê @MT Á üjÓ »q Ò äT. e]øÏ ø ‘·eT XÁ j‚ Ó Û wüß\ dü\Vü‰ y Ts¡ î üse¡ TVü dü ø ]Ô #·ã& lsêeTø èwüßí\ e ä›øÏ yÓfi ëeTì ìX ÃsTT #·T îHêï&ÉT.l sêeTø èwüí üs¡eTVü dü J ‘·eT ‘ê » ü, Ûë q, uÛÑøÏÔ, jÓ ,kÕ Ûäq\eTj·T ñ & .sêeTø èwüí üs¡eTVü dü ø \ø ‘êÔ q sêìøÏ ñ‘·Ôs¡ ñqï ä ø Ï å D Ò X « s¡ ø [ø \j· T À ìedæ d ü Ô ñ & y ês¡ T . lsêeTø èwüßí\qT ø *ùdÔ ‘·q î düe Ûëq s¡T î‘·T yÓ nìÄX ‘ qπs Á äT&ÉT ø ‘·eT ùdïVæ ‘·T\‘ Äj·Tq e ä› îyÓfi fls¡T. sêeTø èwüßí\yês¡T n ä] kÕ äs¡ ÄVü‰«ì #ês¡T.‘·s¡Tyê‘· qπs Á äTì e Á‘·y T Äj·Tq y s ø ÀøÏ rdüT îyÓ[flTAM üÁ‹ø n‹ Á æj·TyÓTÆq TÁ‘·Tì e Á üe]Ô #ês¡T. Äq ä u cÕŒ\T ôd’‘· sê\Tdü Ô ‘·q # ‘ Ô TsƒêsTT\T ‹ì æ #ês¡T. sêeTø èwüßí\yê]ã\e ‘· y Ts¡ î eTs¡ ˇø kÕ] ‘·«s¡ À ˇ ] ekÕÔqìÁ üe D # XÊ&ÉT. ªnj· ‘·eTs¡T uÛÑ e ‘·T&çì #· XÊsêμ nì‘·q dü X j· ìï n&ç &ÉT. yÓ H dü {Ï ª#· XÊqT, ììï ü &ÉTm ‘· düŒwüº #· düTÔHêïH n ‘ düŒwüº #· XÊqT. ø yê\ fÒ î L&Ü #· æ #· \qTμ nì nHêï&ÉT. Ä düe ÛëHêìøÏqπs Á äT&ÉT m ‘ ÄX Ãs¡ b j· &ÉT. ˇø HÓ\ s E\ ‘·sê«‘·ˇ ] eT fl äøÏåDÒX «sêìøÏ yÓfi fl&ÉT. sêeTø èwüßí\yês¡Tqπs Á äT&çì eTT Tº îHêïs¡T. n ü &ÉT qπs Á äT&ÉT sêeTø èwüßí\yê] düŒs¡Ù e Á‘· # ‘· ‘·q {Ï yê&ç Á ü ü #·y T e ]b ‘ !nì ÄX Ãs¡ ü&ܶ&ÉT. qπs Á äT&ÉT l sêeTø èwüßí\T üŒ Ä Ûë ‹àø X øÏÔ dü üqTï\ Äj·Tq J ‘· ü Á‘·‘· î Á ü‹s¡ üeT Á Væ #ê&ÉT.lsêeTø èwüßí\ e ä›øÏ qπs Á äT&ÉT ‘·s¡#· yÓfi‚flyê&ÉT.qπs Á äT&ÉT »qà‘·' Ûë q dæ äT &É , Àø ø fi D s¡úyÓTÆ – e ÃqeTVü‰‘·Tà&É lsêeTø èwüßí\T Ç‘·s¡T\‘ #Óù Œyês¡T. 1884edü e‘·‡s¡ À qπs Á äT&ç ‘· Á&ç eTs¡DÏ #ês¡T. ‘· Á&ç eTs¡D ‘ qπs Á äTì J ‘· ‘Ó–q * ü yÓTÆq . 1885 À sêeTø èwüßí\yê]øÏ ø q‡s¡T yê Û k øÏ . Ts¡Te ]ì wüß \ ‘ê äøÏåDÒX «s¡ qT ø o üPsY nH ÁbÕ ‘êìøÏ rdüT îyÓfi fls¡T.nø ÿ&É Ts¡Te ]‘ m îÿe düeTj·T &ç æ qπs Á äT& .e qe »qàHÓ ‹ Ô q yês¡ ä ] ø J ‘· ñ › X uÛÑ e‘ê‡øå ‘·ÿs¡y Tqì n äT ø’ rÁe Á üj·T‹ï #ê\ qπs Á äT&ç Ûäè&É XÊ«dü . ˇø Hê&ÉT qπs Á äT&çøÏ n‘·T qï‘·yÓTÆqˇø Ä Ûë ‹àø nqTuÛÑ ‹ ø *– . Ûë q À rÁe ìeT ïyÓTÆñqï qπs Á äT&ÉT ø fi ófl ‘Ós¡e&ÜìøÏ Á üj·T‹ï #· n‘·&çøÏuÛÑ e ‘·T&ÉT ‘· üŒ Á ü ü #·y TMT ø qã&É&É Ò äT. n‘·&ç eTqdüT‡uÛÑ e ‘·T&ç‘ ü] üPs¡í \j·TeTe&É ‘ Ç Te {ÏnqTuÛÑ ‹ ø *– . Bìï ªì]«ø \Œ düe Û dæú‹μ n { s¡T.lsêeTø èwüßí\yês¡T Ç‘·s¡ wüß \ uÛÖ‹ø , Ä Ûë ‹àø Á ü ‹ jÓTTø ÿu Ûä ‘·ì qπs Á äTìøÏ n üŒ– #ês¡T. 1886 Ä wüߺ 16e ‘ Bq lsêeTø è wü í T s¡ T e \T ‘· e T eTqTwü s¡ ü Hê ø ìøÏ‘Ós¡ #ês¡T. Ts¡T e ì eTs¡D q ‘·s¡ ø o üPsY qT u q sYøÏ e à nø ÿ&É bÕ&ÉTã&ɶ qï Ç {Ïì ˇø uÛÑ îÔ&ç‘ &ÜŒ T‘ wüß \T n Ó› î rdüT îHêïs¡T. Ç uÛ sêeTø èwüí12»qe] 2016

dü Á ü ëj·T jÓTTø ÿ Á ü ÛäeT eTsƒ¡ . qπs Á äT&ÉT, T–*q wüß \ ‘ê düHê dü J ‘êqTkÕs¡ ø ‘·Ô ù s¡ ì rdüT îHêïs¡T.qπs Á äTì e Á‘· n äs¡ ªkÕ«MTõμ nì æ*# yês¡T. kÕ« TJu sêq sY eTsƒ¡ À s & fi ófl ìedæ #ês¡T. Ç‘·s¡ düHê düT\Tø ‘·eT eTsƒêìï e * rs¡új· Á‘·\ø ì ãj·T Ò›sês¡T. kÕ«MTJ L&Ü 1888 À ø oøÏ Á üj· DeTj· s¡T. ‘·s¡Tyê‘· ñ‘·Ôs¡uÛ s¡‘· Àì nH ø q sê\qT dü ä]Ùdü Ô kÕ«MTJ Vü ‘êÔdt nH # {ÏøÏ e#êÃs¡T. Ä }] s’\TùdºwüHé e düºsY l X s¡‘Y#· Á ä T üÔÄj·Tq wüß &Ó’ ‘·q ù s¡Tq dü ëq ä kÕ« T e s¡Tà îìkÕ«MTJ ì nqTdü] #ês¡T. Ç ä›s¡ Vü èw”πøwt yÓfi fls¡T. ø Ç ä›]Äs #Ó&çb e&É ‘ u sêq sY eTsƒêìøÏ ‹]– e#êÃs¡T.1890 À eT fl j· ‘Á \· øÏ ãj·T Ò]› mH ï @fi fl ëø yÓqøÏÿ sê Ò Tä .ˇø k äs¡ düHê dæ‘ ø o eT]j·TT Væ e \j·T ÁbÕ ‘ê\ À‹] s¡T. n ‘· üdüT‡ # düT î X ü]dæú‘·T*ï eTìdü Ôñ & yês¡T kÕ«MTJ. Ms¡T\ sê» yÓTÆq sêCŸ ü { Hê ÀìÄfi «sY À nø ÿ&ç sêE eT fiŸ dæ ‘ e { &Üs¡T. kÕ«MTJeTÚ {Ÿ nãT nH Á ü X À U ’Á‘· eTVü‰sêEì ø *XÊs¡T.sêE s¡T kÕ«MTJ wüß &Éj· s¡T. UÒÁr À ø ‘·ø \ sê» Ts¡Te &çbÕs¡T kÕ«MTJ. kÕ«MTõ äøÏåD À L&Ü düèÔ‘· üs¡ {Ï #ês¡T. j· Á‘· kÕ–düTÔqï ü &ÉT kÕ«MTJ e 䛡ø qï uÛÑ eBZ‘· eT]j·TT ª Ç TfÒwüHé Ä òt Á ø’Héμ nH Á Ûë\T‘· üŒ Ç πøMT ñ & ø e . ˇø s E sê»eT s¡ À, ˇø s E üP] T&çôd À H \ô ’ üs¡T & yês¡T. ˇø ÿs E Äø X y Tô ’ ø ü , &ç¶ e Á‘·y T üs¡T ü ñ & . me s’Hê æ* Ûøå ÇùdÔ ‘· üŒ rdüTø L&É äH ìj·Te ìï bÕ{Ï # yês¡T. ÁãVü à‘ »eTT{Ϻ ü& eTTô ò’Œ @fi fl Ä j·TTe düHê dæ ø fi fl À s¡T Ûës¡ ’ø s¡T‘ . Ä Ûë ‹àø » ‘·TÔøÏ sêsêC ’q Ä düHê dæ ‘·qe ‘·è X ô ’, X üPs¡« yÓ’uÛÑe ô ’ Á üdüTÔ‘· ëdü ô ’ Á üXÊïs¡úø yÓTÆquÛÑ wü ‘·TÔô ’ Ûë q # j·THês¡ Û #ê&ÉT.nyÓT]ø X À »s¡ uÀ‘·Tqï düs¡«eT‘· eTVü‰düuÛÑ ÀbÕ §Zì uÛ s¡‘· X ü Ûäsêàìï Á ü ü #êìøÏ dü s’q Ûä ‘Ó*j·TCÒj· \ì ìX ÃsTT #·T îHêïs¡T kÕ«MTJ. UÒÁr eTVü‰sêEÄ düeTj·T À kÕ«MTJ Ä À#·q ì øq&ÜøÏ yÓfi‚fl ˇø z&É ÀÁ ü äeT ÁX‚DÏ {Ï øÿ Tº ø ì Ç#êÃs¡T. Äj·Tq kÕ«MTJøÏ ø cÕj·TeÁ k ÕÔ \ T ãVü A ø ] ª y ø q ä μ nH HêeT Û j · ìïd” « ø ] #· e \dæ q Á b Õ]ú #ês¡ T . kÕ«MTJ á Û ä y ø q ä kÕ« T nj· s¡T. y ø q ä kÕ« T u§ u sTTTAM üÁ‹ø qT &ç 1893 y T 31e ‘êØKTq nyÓT]ø î ãj·T\T sês¡T.ø Hêïfi fl î z&É øq&Ü X Àì yê ø esY À Ä– . kÕ«MTJnø ÿ&ç qT &ç wæø øÏ s’\T À yÓfi fls¡T. s’ À kÕHéuÀsYï nH eTVæ fi kÕ«MTJ Á ü‹uÛ bÕ &ç‘ê \ì eTì uÀdüºHé q sêìøÏe Ãq ü &ÉT ‘·eT Ç {ÏøÏ sêe\dæq ÄVü‰«q Ç Ã .wæø # s¡Tø H kÕ«MTJ, ‘·q e ä› ø e\dæq Á ÛäTe üÁ‘ê ÒM Òq äTq eø Ô bÕ §Zq&É î äs¡ äì, üÁ‘ê\T ñHêï eø Ô\qTn ø ] # düeTj·T T b sTT äì ‘Ó\TdüT îHêïs¡T.n ü &ÉT kÕ« TõøÏ kÕHéuÀsYï ÄVü‰«q Ts¡TÔ î e à uÀdüºHéq s ¡ # s ¡ T î Hêïs¡ T . Ä &É Ç {À ñ &É H Vü ‰ s¡ « &é X « ë \j·T Ábıô òdü s’q C .ôV #Y. s’{Ÿ nH e øÏÔ‘ kÕ«MTJøÏ ü]#·jT· yÓT Æ . kÕ«MTJ bÕ &ç‘ê ìï #· dæ »s¡ u Àj T X «eT‘·eTVü‰düuÛÑ\ À bÕ §Zqe\dæq ø sês¡T. kÕ«MTJ ‘êqTe à n äTπøqì ø ‘·q e ä› Á TäÛ e ü‘Á ê ÒM Òq äTq düu ÑÛ ÀbÕ §Zq&É î äs¡ äì Hêïq ‘Ó*bÕs¡T. n ì düTÔuÀsTTqÄ nyÓT]ø ü &ç‘·T&ÉT eTVü‰düuÛÑ\ n Ûä åî&çøÏ ˇø Á ÛäTe üÁ‘· ÁyêkÕs¡T. n ‘ ø wæø es¡ L ˇø {Ï øÿ Tº L&Ü ø ìÇ#êÃs¡T.13»qe] 2016

1893 ôdô º ãsY 11 e ‘ Bq X «eT‘· eTVü‰düuÛÑ\Tø \ ãdt Vü‰ Ÿ nH ˇø ô ä› uÛeÑ q À »] sTT. kÕ«MTJ ù s¡Tìñ üq dæ #·T î æ\Te H ÁXÊe yÓTÆq Äj·Tq ø sƒ¡ ‘ q ü Á‘·yÓTÆq Äj·Tq Vü è äj· ‘·sêfi \ À qT e Ãq X «e q kÂÁuÛ ‘·è‘·« uÛ eq‘ q ªHê nyÓT]ø k äs¡k ä Ø eTDT sê!μ nì yÓ T T ä \ Tô { º s ¡ T . n ‘· ÀH Ä»qdü Á äeT ‘ê ˇø ÿkÕ] Ò qT #·Tì ø eTàì Ä æ\T ü øÏø s¡‘êfi Ûä«qT\ es¡ î] æ #ês¡T. n äs¡ Ls¡TÃHêïø kÕ«MTJ ø qkÕ– #ês¡T. uÛ s¡rj·T Ûäs¡à nìï eT‘ê*ïn ø ]düTÔ ä , ös¡ düTÔ ä , nìï eT‘ê\T dü‘ê Òqì,mes¡ eT‘· e s¡TÃø e\dæq nedüs¡ Ò äì kÕ«MTJ‘Ó*bÕs¡T. T ‘ê eø Ô\T ‘·eT ‘·eT eT‘ê\πø ÁbÕ‹ì Ûä eVæ ùdÔ,kÕ«MTJ e Á‘· nìï Ûäsêà\ ‘·s¡T òü q e { &ç ì»yÓTÆq ‘·eTkÕeTs¡kÕ ìï #· bÕs¡T. düuÛ dü äT\ ä]ø kÕ«MTJ Á üdü y Tq à . sêÁ‹øÏ sêÁ‹ kÕ«MTJ U ‹ nyÓT]ø X eT ‘·{ yê æ . ü Á ‹ ø \ ï kÕ«MTJì y H fi fl bı–&ÜsTT.uÛ s¡rj·TT\ ‘ê kÕ«MTJì #· dæ #ê ]« #ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘·kÕ«MTJ Ç &ÉT XÊìøÏ yÓ[fl s &ÉT HÓ\\T »j·Te ‘· Ûäs¡àÁ ü#ês¡ # XÊs¡T. eT fl q j· s¡Tÿ e#êÃs¡T. uÛ s¡‘· X ü ÃeT XÊ\ î Ûäs¡àeTT, Ä Ûë ‹àø ‘·qT uÀ Û #ê\ì, yêfi ófluÛ s¡rj·TT\ î ôd’qT‡, kÕ πø‹ø ‘· e {Ï H ]Œ #ê\H Äj·Tqø \. ‘·s¡Tyê‘· kÕ«MTJ »s¡à yÓfi fls¡T. nø ÿ&É »s¡àHé dü düèÿ‘· ü &ç ‘ · T &Ó ’ q Á b ıô ò d ü s Y &É T ô d Hé ì ø * XÊs¡ T . Çø kÕ«MTJuÛ s¡‘ · X ÊìøÏ ‹]– sêyê\ì ìX ÃsTT #·T îHêïs¡T. kÕ«MTJ ‹]–sêe&É uÛ s¡‘ · X ü »edü‘ê«\T ‹]– sêe&ÉyT nsTT . 1897»qe] 15e ‘êØKTq eT fl y ø q ä kÕ« T uÛ s¡‘· X Àø \T ô { ºsT¡ . Äj·Tìï kÕ« ‹ #·&ÜìøÏ mH ï @sêŒ T »] sTT.Á ü»\T kÕ«MTJøÏ ÁãVü às¡ ä ü{ ºs¡T. 1897 y T qT &ç 1898»qe] es¡ L kÕ«MTJ ñ‘·Ôs¡ uÛ s¡‘· X À mH ï q sê\ îyÓfi fls¡T. 1897 y T1e ‘êØKTq ªsêeTø èwüí TwüHéμ nH dü òü ìïkÕ«MTJ kÕú æ #ês¡T. 1898 &çôd ãsY À uÒ\ s¡T eTsƒêìïkÕú æ #ês¡T. 1899 À eT fl XÊ\ î yÓfi fls¡T. nø ÿ&Éq j· s¡Tÿ À ø ìï ‘·s¡ ‘·T\T ìs¡«Væ #ês¡T. ø *bò ]ïj· , dt @ õ Ÿ‡ î yÓ[fl nø ÿ&É yê] ø ]ø y Ts¡ î yê]øÏ uÛ s¡rj·TXÊÁkÕÔ\T, Ç‹Vü‰kÕ\ô ’ ñ üq dæ #ês¡T. XÊHéÁbòÕì‡k ÿ yÓ[fl nø ÿ&Éy ë ‘· ‘·‘·Ô«eT , Ûë qeT H ]Œ #ês¡T. nø ÿ&É e Ãqn äT“ ‘·yÓTÆq Á ü‹düŒ äq e\q nø ÿ&É kÕ«MTJ ªy ë ‘· kıôd’{ Ä òt XÊHéÁbòÕì‡k ÿμ nH ÄÁX e ìï kÕú æ #ês¡T.TAM üÁ‹ø ‘·s¡Tyê‘· kÕ«MTJøÏ bÕ Ødt À »s¡ uÀj T X «eT‘·#·]Á‘·\ eTVü‰düuÛÑ\ À bÕ §ZqeTì ÄVü‰«q n . kÕ«MTJ‘·q wüß ’q Z{Ÿ ä ü‘·T\‘ bÕ ]dt ãj·T\T sês¡T. 1900Ä wüߺ1e ‘ Bq kÕ« T y ø q ä bÕ ]dt # s¡T îHêïs¡T. X «eT‘· #·]Á‘·\ eTVü‰ düuÛÑ\ À kÕ«MTJ Áô ò uÛ wü À ñ üq dæ #ês¡T. düu\ÑÛ À yês¡ ‘ê n&çπ ø ]qƒ yÓTqÆ Á Xü ï \øÏ kÕ«MTJÁô ò uÛ wü À düTHêj· dü düe ÛëHê*#êÃs¡T. Äj·Tq ø ]Ônø ÿ&É L&Ü u yê æ . Ä ‘·s¡Tyê‘· kÕ«MTJ Øÿ,ÄÁdæºj· , ÇkÕÔHéãT Ÿ yÓfi fls¡T. ‘·s¡Tyê‘· Á düT yÓ[fl ø ìïs E\ø ÿ& &çbÕs¡T. Ç ø z&É À áõ ü º yÓfi fls¡T. 1900&çôd ãs¡T 9e ‘ Bq kÕ«MTJ ˇ ] uÛ s¡‘ · X Àì uÒ\ s¡TeTsƒ¡ # s¡T îHêïs¡T. uÛ s¡‘· X À kÕ«MTJ mH ï # ñ üq dæ #ês¡T. n üŒ{Ï ‘· s¡TŒ u Ÿ sêh Àì &ÛÜø yÓfi fls¡T.kÕ«MTJ yêfi fl neTà L&Ü Äj·Tq‘ á j· Á‘· # XÊs¡T.‘·s¡Tyê‘· TeVü‰{Ï, wæ yÓ[fl ñ üq dæ #ês¡T. kÕ«MTJ ‹]–uÒ\ s¡T eTsƒêìøÏ # s¡T îHêïs¡T. nø ÿ&É Äj·Tq m ‘ eT øÏ äs¡Ùq T à e { & yês¡T. düHê dæ ÁãVü à#ês¡T\ î ‘·s¡ ‘·T\Tìs¡«Væ # yês¡T. kÕ«MTJ mH ï » ‘·Te \qT L&Ü ‘·qÄÁX eT À ô # yês¡T. kÕ«MTJøÏ nK &ÉyÓTÆq @ø Á ‘· ñ & .Äj· T q nK &É y Ó T Æ q Á ã Vü à#· s ¡ bÕ{Ï # y ês¡ T . eT‘· eTTdüT T À n sêì‘·q ‘· ü &ÉT uÛ eq\T, eT &ÛÉqeTàø \T#Ó eTD ne ‘· XÊìï ìØ«s¡ # düTÔHêïj·Tì ì»yÓTÆq eT‘· Ò ë Ûäs¡à eTìwæì uÛÑ e ‘·T&ç e ä› î #π̊sà e s¡ZeT , n äT î‘ê , ùde, ÁX ä e {Ïy kÕ ÛäHê\ì eø ÿDÏ #ês¡T. ª Òe &ç!y T §ÿq &ç! eT # πses¡ L ÁX T #·ø &çμ nH kÕ« T y ø q äTì ìHê ä .kÕ«MTJ mø ÿe ø \ J #· ä\#·Tø Ò äT. n 1902,p ’ 4e ‘ B. Ä s E kÕ«MTJ bı äT›q Ò ‘·q n\yê TøÏÛqï n ï øÏ{Ïø \T, ‘·\T ü \ eT düTø ì eT &ÉT \ùd ü &ÛÉ Ûë q À &çbÕs¡T. kÕj·T Á‘· kÕ«MTJ wüß &çì æ* * düs¡eTHêïs¡T. Äj·Tq eT #· ô ’ ü&ÉT îHêïs¡T.kÕ«MTJ # sTT ø #Ó ø æ . s &ÉTkÕs¡T Bs¡È } æ] ” Ãs¡T. ø ‘·ùd ü{ÏøÏ kÕ«MTJ ø ä\ Ò äT. üØøÏåùdÔ kÕ«MTJ Vü À } æ] Ò äì Á Væ #ês¡T. kÕ«MTJ Çø XÊX «‘· ÄX Øsêìï e *y XÊs¡T. kÕ«MTJ ‘·T XÊ«dü es¡ L Á ü»\ì#Ó’‘·q e ‘·T\ì # dæ ‘·eT ø fi fl MT ä ‘êeTT qT # *π T # j·T&É ø dü ÁX T #ês¡T.14»qe] 2016

TAM üÁ‹ø 15»qe] 2016

dü Áø ‹Á ü »\ îÄq ëìï ü , nqTã Û ë ìï,ÄbÕ j·T‘·\qT ô # ü &ÉT \T. n äTHê dü Áø ‹ ü ‘·* ü À ü\ q ô ä› ü &ÉT . bı\ qT &ç ‘·q Ç {ÏøÏ # ]qÁ ü‹ ü qT, s¡ø Ô ü #·T î ü {Ϻq &ɶ ø fi sê #· #·Tø ìbı –b j T ø s¡ î\ ü &ÉT . eT{Ϻì ô qy düTø ì Áã‘·T îqTHÓ Tºø düTÔqï ÁXÊ T î\ ü &ÉT Ç . e s¡Z s¡ ü wü e dü À ü dæs¡T\qT yÓ ‘Ó# à á üs¡« q , eè‹Ô üqT\yê]øÏ,ø ü \ î düV ü Jeq ã Û ä nq&É À n‹X j Ó øÏ Ô Ò Tä . ü &ÉøÿÏeTT äT HÓ\ qT &ç n fÒ &çôd ãsY 14, 15 ‘ B À H ü &ÉT HÓ\ ô &É‘ês¡T. Ç HÓ\ s E\bÕ T ü &ÉT yê‘êes¡D Á eT À n\TeTT î T . ø qTø \ ü &ÉT , ø ü \ ü &ÉT ,bı fi fl ü &ÉT , edü fi fl ü &ÉT , ÁyÓTT îÿ\ ü &ÉT nì ÛäHêe \‘ e eVü ] #·&Üìï ã{Ϻ á üs¡« q ÁbÕeTTK ne ‘·eTÚ‘·T .y Twü yÓTT ä\T MTq es¡ îqï üHÓï &ÉT sêX ó À dü s¡T &ÉT ˇø ÿø ÿ e dü À ˇø ÿø ÿ sê À ü]ÁuÛÑ TkÕÔ&ÉT.dü s¡T &ÉT ñ‘·Ôs¡ X Á üj· D ÁbÕs¡ Ûdü Ô eTø s¡sê ÀøÏdü Áø eTD »s¡T T‘·Tqï á s E eTø s¡ dü Áø ‹. eTTø ÿ{Ï e‘·\T & ñ‘·Ôs¡ îÿ n‹ ü Á‘·yÓTÆq äì, ñ‘·Ôsêj·TD À üs¡eT ü ùdÔ üs¡eT ü ä ÁbÕ æÔdüTÔ äH XÊ«dü Á üã\ ñqï . BìøÏ ;Û w ü à æ ‘ êeTVü Q ì n ‘· eè‘êÔ ‘êìï ñ äVü ]düTÔ { s¡T. á ÛäqTsêàdü ÀH Ád”Ô\T ø ‘ê j·Tì Áe‘ê\TTAM üÁ‹ø dü s&ç¶ ø &É\sêe # ùdyês¡ì, á ü D Hê À H mH ï eTVü ‘ê \T »]–q T ü sêD À ñ äVü ] #·ã&ç . á s E À Á eT e‘· ’q e Tà, b Ò s ¡ e Tà, q ø \eTà, dü ø \eTà e {Ï Á eT e‘·\ î ø \Te # d,æ Á uü \ÑÛ T ø {,ºÏ bı fió fl ô {Ϻ dæ&eç qT}πs– , y *ï }s¡T#·T Tº ‹ æŒ yê{Ïì ã* à bı*y Ts¡\T‹]– eùdÔ }]øÏ ø &ÉTsê äì qeTàø ñ . ë ‹s¡TbÕŒyÓ’düsê ’ ü søÏÿ á s E À H ø ë. ÁbÕNq, Ä ÛäTìø ø eπsDT äs ‘·eT Vü è äj· \qT s¡ã dæq eTT ä›ã ‹,# eT ‹, TeTà&ç üP\T # dæø ì dü Áø ‹ \øÏåàì kÕ« ‹ #ês¡T.e qeC ‹ ü]D eT À eTìwæ ì ü ŒqT ø ìô º&É , ëìï ø ìô Tºø ì e &É&É , ëqTï &ç dæ]dü ü ä*ï Ä #·&É ,‘·q Á ü ‹øÏ ëH ïø Á ü Ûëq kÕ Ûäq ìjÓ – #·Tø e&É »]– . dü Áø ‹ ü &ÉT yÓTT ä{Ïs C ’q uÛÀ–Hê&ÉT y ùduÛ À –eT ô ’ #· ] Á ‘ · ø ø #· T s¡ T ø ’ q kÕø å #· s ¡ à #· T s¡ T î ÿeTqHê*, #· * ‘ ø eTT&É y ê*. á nqTuÛ Ñ ‹@&Ü bÕ T &Ü* ë eT]. dü Áø ‹ eTT Z À ø fi ‘·àø ‘· yÓ* s¡TdüTÔ . ‘·\eTT TZ Äs¡ dü Á ü ëj·TeTì, á s {Ïìy Tfi #·&É Ä Á ÛäT\ dü Á ü ëj·TeTì ü]o\ î\ ñyê#·.dü Áø ‹ \øÏåàøÏ, yÓ’ î sƒ¡bÕ[, s¡ ä eTT TZ\T kÕ« ‘· ü\T î‘êsTT. eTT Z À eTT äT› TeTà\T r]Ãq “fi ófl yê{Ïô ’qn\ ø ] q s¡ T s¡ T\ üP\T Ç {Ï eTT – Áø ‘·Ôn ë\T dü ‘·]kÕÔsTT. “ì öØ üPõkÕÔs¡T. á16»qe] 2016

“fi flqT ø *‘ ‘ ø ÿ î &Ü, #Ó sä ¡ î &Ü uÛ ÁÑ ä sü ¡ , m &Éu{ ,ºÏs¡ Ûädü üÔ T Hê&ÉT Ä æ&Éø \ ë* sêCÒdæ bı * e &ÉT‘ês¡T.dü Áø ‹ î T ã e edüú î #·ø ÿì Á ürø . ‘·eT î »qàì à ‘·eTdüTKdü ‘ cÕ\ ø s¡ î ÁX T , ‘· üq ü&ç, ‘·eTqT XÊX «‘· e *yÓ[flq æ‘·è e‘·\qT düà] #·T î uÛÑøÏÔ üPs¡«ø æ &ÉÁ ü ëq ëHê ø s¡àø &É\‘ ‘·è æÔ üs¡#·&É , ‘·eT î ü {Ïqº&ɶ\T ‘·eT ø fi fleTT ô ]–, èVü düTÔ Ö‘·T fÒ dü ãs¡ ü&É Ôø &ÉT î\qT, ø &Éfi flqT, L‘·Tfi flqT, n\T fi flqT ‘·eT Ç {ÏøÏÄVü ‰ «ì #· T ø ì, ÄbÕ j· T ‘êqTsê \‘ ñqï ‘· Àø qTø \‘ qT, Áø ‘·Ô ã º\‘ qT Äq ü# j·T&É eT & ‘·s¡ üdæyê]ì # s¡Bdæ sê–HêD eTT\T, πs T ü &ÉT (ã ])#Ós¡T îeTTø ÿ\T, Hêqô {Ϻq ôdq \T yÓTT ä\ T yê{Ïì uÛÀ– üfi ófl ‘· sê b j·T&É Äs ìøÏ, nqTsê ìøÏ, èVü düTú Ûsä êà\øÏdü πø‘ê\T äsÙ¡ q TkÕÔsTT. uÛÀ– ü &ÉT s uÛ ñ &ç V‰ü ìï‘ê î#· sêe&É m π üdæqsê\ î ñdæìdüTÔ äì E„\n ÛÁbÕj·T .‘·eT üX ódü ü äqT n ü s¡ ü #· düT îH s’‘·T\ îyê{Ï eTqdüT\T yê{Ï u dü\T ‘Ó\TdüT. ‘·eT ä Zs¡T & m äT›\qTã{Ϻ s’‘·T\ î dü òüT À ù s¡T edüTÔ . s &ÉT m äT›\ îsêeT\ø àå DT\ì ù s¡T ô Tºø ì æ\T#·T î { s¡T. @s¡Tyêø qT &çá s E ëø ‘·q ÄkÕ TøÏ ùde\ , Ó\ø ÛëHê ìïTAM üÁ‹ø # s¡y dæ, ø &ç ãs¡Te qT eTs¡ b sTT Hê\TZs E\T ø düÔHÓeTs¡Ty düTø H H s¡T Òì eT Jyê\ ü &ÉT . n äTπø ø qTeTs E s’‘·T\T ‘·eT üX óe \qT X óÁuÛÑ ø &ç– n\ ø ]kÕÔs¡T.m äT\› ø‘’ ø eTTà\ î mÁss¡ ¡ T, es îô Œ\T, H dü q üdTü ü , î ø \T, eTTK üf º&É, n ë›\ u§&ÉT¶yês¡T, M ü \ ñ Hé î#·TÃ\T,#Ó &ÉTøÏ s¡ T‘êfi ófl yÓT&É À ü \T, } üsêìøÏ #Ó &ÉT,ø fi fl î C \T n\ ø ] yê{Ïô ’ ‘·eT îqï ÄbÕ j·T‘·qT,ø è‘·»„‘q· T #ê T î { s¡T. e ekÕj·T ü]ø sê\ î L&Ü üdTü ü î ø \T sêdæ ä &É ô Tº î { s¡T. m äT\› î n ë\ b { \T,ã &ç T&ÉT b { \T ìs¡«Væ kÕÔs¡T. # ü ø qï ‘·* bı äT TqTø Tà bÕ\T‘ê– Ä bÕ\ qTs¡T T‘ H #Ó T #Ó Tq ‘·T\Ty ùd ‘·Tyê«sTT\T, yê{Ïì ü Tºø yê\ì yê{Ï ‘ ø \ yÓ ã&ç üs¡T T\T rùd ãTC sTT\T, ‘·eT &ɶ\ î Vü‰ì # kÕÔs¡qTø ìn uÛ s¡yê\‘ ôV #·Ã]dü Ô ø Tºø j·T qT &ç ‘·\ dæπs e ‘·\T á äèXÊ \T nqTuÛÑyÓ’ø y ë y ì nø åsê À ˇ ä ì .ø fi ‘·àø #· &É *–‘ dü îsê‹] @&ÉT s¡ T\es¡ ä T& }]ì qeTTàø ì Áã‹πø mH ï C q ü äø fi \T eTq îá HÓ\ Hêfi ófl äs¡Ùq TkÕÔsTT. }s¡Tø fi ó qT\TeTTø H düeTj·T À Vü ] ëdüT\ uÛÑøÏÔ dü ø s¡Ôq\T ì ækÕÔsTT. Vü ] Às¡ V ü ] n bÕ&ÉT‘· ‘· ãTs¡ MT T‘· , Á ‹ü & É ü eTT äTì\ã&ç, èVü düTú\T düeT]Œ # Ûø åqT, yÓ ø *ô ’ e –, s¡düTô ’neTs¡TÃø qï sê–ø \X À d”«ø ] , ÄodüT‡\T ü\T î‘ê&ÉT.ˇø ü &ÉT á Vü ] ëdüTøÏ T q uÛÑøÏÔ Á ü#ês¡ î&ÉT Ò& yÓ ! Çø » eT es¡\ X K Ûë«Hê\T, ø { \T, #Óø ÿuÛÑ»q\T düπsdü] – s äT›\ Hê kÕ\T n äT“ ‘· ø fi ‘·àø \T. H s¡T Òì üX óe \T L&Ü sêe j·TD Ûäì uÀ ÛkÕÔj·Tqïe . Nø {Ï ü& dü]øÏ s¡#÷ ã &Éø &ÉH , {Ïø &ÉH , b Òse¡ Tà T&ç eTT ä H ‘ \Tu§eTà Á ü ‘ · ø å ãTÁ s ¡ ø ä î \T Äk yês¡ T , s¡&çyês¡T, üfiËfl {Ï ø \ À ‘· ˇø – » @s¡Tø H ù äø fi ø s¡T\T. nqï ø s¡TyÓ’Hê & ø ÿX ó › ø *–qyês¡T. * ü{ \T, dü Áø ‹ Äq ëìï Äø X ìøÏ L&Ü ‘Ó\T ü ‘êsTT.ø &ç ü E\ ü \T, bıfÒºfi fl ü ë\T ø düÔ H ä ø düÔ cÕ ä , b { \ T ü & ç î Á s êfi ó fl ‘· q Tïø e&É ‘· s ¡ # · »s¡T T‘·T T .17»qe] 2016

Ç ‘·{Ï dü Áø ‹ H

Swathi Ranga Chair - Decoration/Stage Kotla Tippareddy Chair - Sports Swathi Kuditipudi Education/Literacy/Telugu Promotion-Chair Suma Donga Membership Promotion - Chair Murali Batchu Publicity Chair Ramki Komakula Media Chair Raj Pasumarthi Community Service - Chair Vamsi Reddy Ingu Public

Related Documents:

QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 6 NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jan 6 PODXS 070 Club PSKFest 0000Z-2400Z, Jan 7 WW PMC Contest 1200Z, Jan 7 to 1200Z, Jan 8 SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jan 7 to 2400Z, Jan 8 Original QRP Contest 1500Z, Jan 7 to 1500Z, Jan 8 Kid's Day Contest 1800Z-2359Z, Jan 7 ARRL RTTY Roundup 1800Z, Jan 7 to 2400Z, Jan 8

filter True for user-level API (default is False – admin API) persistent_auth True for using API REST sessions (default is False) . UI Plugin API (Demo) Scheduling API VDSM hooks. 51 UI Plugins Command Line Interface . 52 Web Admin user interface Extend oVirt Web Admin user interface. 53 Web Admin user interface. 54 Web Admin user interface . 55 Web Admin user interface. 56 Web Admin user .

historically elevated (and is expected to remain so). 150 250 350 450 550 650 750 850 950 Jan-07 Jan-09 Jan-11 Jan-13 Jan-15 Jan-17 Jan-19 Jan-21 /MT High-Analysis Phosphate Global Net Price Calculated from Published Weekly Spot Prices 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21 Jan-22 /MT Global DAP/MAP Benchmark .

TAM Origins TAM is a derivation of the Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975), outfitted for the prediction of IT acceptance and use (Davis, 1986). A revised version of TAM, known as parsimonious TAM (Davis & Venkatesh, 1996), hypothesizes that IT use can be predict

cho xuất bản như Zen Mind, Beginner’s Mind, Not Always So, Branching Streams Flow in the Darkness, v.v Một trong các tập sách đó, Zen Mind, Beginner’s Mind (Tâm Thiền, Tâm Ban Sơ) đã trở thành kinh điển cho những ai tu tập Thiền theo sự chỉ dạy của sư. Trong Zen Mind, Beginner’s Mind và

Transit asset management is a business model that uses transit asset condition to guide the optimal prioritization of funding. Currently, there is an estimated 85.9 billion transit SGR backlog (Source FTA). 3 [TAM Kickoff] Background - Policy First TAM Plans were approved in 2018 TAM plans must be updated in their entirety at least .

information on general TAM plan requirements, see FTA's TAM Plan web page and Final Rule Fact Sheet. For a list of TAM-related terms and their definitions per the Final Rule, see Appendix B. IV. Applicability Sponsoring the Group Plan Group Plan sponsors include direct or designated recipients of section 5311, 5307, and 5310 funds with at

-Animal Nutrition Report Categories: CSSF Activity Report Approved By: James Johnson, Agricultural Affairs Officer Prepared By: Swe Mon Aung, Agricultural Specialist Report Highlights: In July 2019, FAS sent five Myanmar private feed millers and importers to the United States on a Cochran Fellowship Program to learn more about feed and feed ingredients available in the United States poultry .