Altistart 48 Telemecanique - Q-control.co.th

2y ago
23 Views
2 Downloads
1.51 MB
84 Pages
Last View : 5d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Xander Jaffe
Transcription

Altistart 48Telemecanique§Ÿà¡ Õ “ „ âß“πSoft start- soft stop units,

2

As a rule, the Altistart 48 control (CL1 - CL2) and power (1/L1 - 3/L2 - 5/L3) supplies must bedisconnected before any operation on either the electrical or mechanical parts of theinstallation or machine.During operation the motor can be stopped by cancelling the run command. The starterremains powered up. If personnel safety requires prevention of sudden restarts, this electroniclocking system is not sufficient: fit a breaker on the power circuit.The starter is fitted with safety devices which, in the event of a fault, can stop the starter andconsequently the motor. The motor itself may be stopped by a mechanical blockage. Finally,voltage variations or line supply failures can also cause shutdowns.If the cause of the shutdown disappears, there is a risk of restarting which may endangercertain machines or installations, especially those which must conform to safety regulations.In this case the user must take precautions against the possibility of restarts, in particular byusing a low speed detector to cut off power to the starter if the motor performs anunprogrammed shutdown.The products and equipment described in this document may be changed or modified at anytime, either from a technical point of view or in the way they are operated. Their description canin no way be considered contractual.This starter must be installed and set up in accordance with both international and nationalstandards. Bringing the device into conformity is the responsibility of the systems integratorwho must observe the EMC directive among others within the European Union.The specifications contained in this document must be applied in order to comply with theessential requirements of the EMC directive.The Altistart 48 must be considered as a component: it is neither a machine nor a device readyfor use in accordance with European directives (machinery directive and electromagneticcompatibility directive). It is the responsibility of the final integrator to guarantee conformity tothe relevant standards.33

“ — —ÈπµÕπ “ µ‘ µ—Èß Soft Starter . 5§à“ ’Ë ”Àπ “ ‚ ßß“π . 7 âÕ·π–𔇠ÈÕßµâπ . 8 âÕ ”Àπ “߇ §π‘§ . 9 âÕ·π–π” “ „ âß“π . 10µ“ “߇ ’ π“ ATS48 — ¡Õ‡µÕ å. 11 π“ . 19 âÕ·π–π”„π “ µ‘ µ—Èß . 21 “ µ‘ µ—Èß‚ “ µ‘ ºπ—ß À Õµ—Èß πæ Èπ . 22 “ µàÕ “ «ß ¿“§ ” —ß . 23 “ µàÕ “ «ß ¿“§§« §ÿ¡. 28 “ ‡ â“ “ /§” —Ëß RUN - STOP . 29«ß “ µàÕ„ âß“π . 30 “ ªÑÕß —π “ߧ«“¡ ââÕπ . 40 Õ· ߺ · – “ ‚ª · ¡ . 44Àπà« · ߺ – –‰ . 47‡¡πŸµ—Èß§à“ “ §« §ÿ¡ (Set) . 48‡¡πŸ “ ªÑÕß —π (PrO) . 53‡¡πŸµ—Èß§à“ “ §« §ÿ¡ – — Ÿß (drC) . 57‡¡πŸ ”Àπ Àπâ“ ’Ë Õß I/O (IO) . 61‡¡πŸæ“ “¡‘‡µÕ å Õß¡Õ‡µÕ å ÿ ’Ë 2 (St 2) . 65‡¡πŸ‡æ ËÕ “ ËÕ “ âÕ¡Ÿ (COP) . 69‡¡πŸ· ߺ (SUP) . 71µ“ “ß Compatibility . 74 “ ” ÿß — “ . 75Fault - “‡Àµÿ - “ · ≠. 76µ“ “ß “ µ—Èß§à“ . 814

—ÈπµÕπ “ µ‘ µ—Èß Soft Starter1. µ « Õ §«“¡‡ ’ À“ ’ËÕ“ ‡ ‘ “ “ π àßë µ « Õ À¡“ ‡ Õâ“ßÕ‘ß π “ ’˵‘ Õ Ÿà — À’ ÀàÕ «à“µ ß — „ —Ëß ÈÕÀ Õ‰¡àë µ « Õ Altistart 48 «à“¡’ à«π„ ‡ ’ À“ “ “ π àßÀ Õ‰¡à2. π” Altistart 48 ‰ªµ‘ µ—Èß —Èßπ’È„Àâ ”‡π‘π “ µ‘ µ—Èßµ“¡§”·π–π”„πÀπâ“ 21 · – 223. µàÕ·À àß à“ ‰ª —Èß¿“§ ” —ß· –¿“§§« §ÿ¡‡ â“ — Altistart 48 —ßπ’Èë ·À àß à“ ‰ø§Õπ‚ µàÕ‡ â“ — CL1 - CL2ë ·À àß à“ ‰ø ” —ß„ÀâµàÕ‡ â“ — 1/L1 - 3/L2 - 5/L3ë “ ‰øøâ“ ” —ß à“ „Àâ — ¡Õ‡µÕ å µààÕ‡ â“ — 2/T1 - 4/T2 - 6/T3À¡“ ‡Àµÿ : â“¡’§Õπ· §‡µÕ å ’Ë„ â„π “ ” “ æ“ „ÀâµàÕ‡ â“ — L1 - L2 - L3 „π â“π·À àß à“ ‰ø “‡ â“ · –µàÕ — A2 - B2 - C2 „π â“π‰ø “ÕÕ ’Ë à“ „Àâ — ¡Õ‡µÕ å Ëß —È« A2 - B2 - C2 ‰ â Ÿ — „Àâ ”À — “ µàÕ “ æ“‚ ‡ æ“– —Èßπ’È„Àâæ‘ “ “ “ ‰ Õ–· ¡„πÀπâ“ 31 â“„ â ATS 48ëëëQ µàÕ¿“ „π«ß ‡ µâ“ Õß¡Õ‡µÕ å (insidedelta) „Àâ ”µ“¡§”·π–π”„πÀπâ“ 11 - 12 à«π‰ Õ–· ¡· ß “ µàÕ‰ ⷠ߉«â„πÀπâ“ 32 ÁÕ ‰ Õ–· ¡ Õß«ß ¿“§ ” —ß Õß ATS 48 :ATS48A2Tc12/T11/L12/T1 4/T2 6/T3MotorB2Linesupply4/T23/L2C2A2 B2 C2StarterbypassTc25/L36/T35

—ÈπµÕπ “ µ‘ µ—Èß Soft starterInputs for PTCprobe3 x 250PTC20VPTC1COMProgrammableanalog outputAO1Programmablelogic C probeëëëëëë4 -20 mAControl supplyATS48 Q: 220 V - 400 V ACATS48 Y: 110 V - 230 V AC0 -20 mAFault relay Starter bypassMotor(R1F)relaypoweredLO2Logic outputpower supplyLO LO1Logic input powersupply lelogic inputs “ ”Àπ —È«µàÕ “ ‡æ ËÕ„ â„π “ §« §ÿ¡ ( “ ‚ ßß“π)„ÀâµàÕ fault ’‡ å Õπÿ ¡‡ â“ — «ß §« §ÿ¡ “ ”ß“π ÕߧÕπ· §‡µÕ åÀ — ’Ë à“ ‰ø ” —ß„Àâ — ‡§ ËÕß (line contactor power supply) —Èßπ’ȇæ ËÕ„Àâ§Õπ· §‡µÕ åÀ — µ— «ß ‡¡ ËÕ‡ ‘ fault „π – Ÿ “ –‡Õ’ „π‰ Õ–· ¡ ’ˇ ’Ë « — “ ª – ÿ µå„ âß“πµàÕ «‘µ 姫 §ÿ¡ “ ”ß“π RUN · – STOP ‡ â“ — Logic input (LI) µ“¡ Ÿª à«π Logic Input · – LogicOutput Õ ËπÊ (LI3, LI4, LO1 · – LO2) ‰ â Ÿ ‡µ ’ ¡‰«â„Àâ — ºŸâ„ âß“π ‡¡ ËÕµâÕß “ „ âß“π LI/LO ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ “ RUN · – STOP§” Ëß— Start Ÿ ”Àπ ‚ „Àâ STOP ‡ªÁπ 1 (ON) · – RUN ‡ªÁπ 1 (ON)§” Ëß— Stop Ÿ ”Àπ ‚ „Àâ STOP ‡ªÁπ 0 (OFF) · – RUN ‡ªÁπ 1 À Õ 04. âÕ¡Ÿ ’Ë ”‡ªÁπ ”À — “ „ âß“π Altistart 48 : âÕ¡Ÿ ’Ë ”‡ªÁπ„π “ „ âß“π Altistart 48 § Õ âÕ¡Ÿ µ“¡ name plate Õß¡Õ‡µÕ å Ëß§à“µà“ßÊ ’˪ “ Ø„πname plate –µâÕß Ÿ 𔉪„ ⇪Áπ âÕ¡Ÿ ’Ë –µâÕߪÑÕπ„À⇧ ËÕß„π‡¡πŸ SET5. à“ ‰ø¿“§§« §ÿ¡ (CL1 - CL2) ‚ ’ˉ¡à à“ ‰ø¿“§ ” —ß· –‰¡à¡’§” —Ëß RUN‡§ ËÕß –· ß§à“ : nLP (‡æ ËÕ· ß«à“¿“§ ” —ß —߉¡à à“ ‰ø‡ â“¡“)À“ ‰¡à¡’ “ ‡ª ’Ë π·ª ß„ Ê ATS 48 – Ÿ ‚ª · ¡¡“ “ ‚ ßß“π‡æ ËÕ„Àâæ âÕ¡„ â ”À — ß“π —Ë«‰ª · –„π ’π’È “ ªÑÕß —π¡Õ‡µÕ å„π‡ ËÕߧ«“¡ âÕπ “ “ „ âß“π – Ÿ ‚ª · ¡‰«â‡ªìπ class 10 (motor protectionclass 10)Õ à“߉ Áµ“¡ §à“π’È “¡“ ‡ª ’Ë π·ª ß‰ â ‚ ”µ“¡ —ÈπµÕπ„πÀπâ“ 45 âÕ§« –«—ß § Õ ºŸâ„ ⧫ ‚ª · ¡§à“ In „À⇪ìπ‰ªµ“¡ ’Ë· ߉«â„π name plate Õß¡Õ‡µÕ å6. à“ ‰ø¿“§ ” —ß (1/L1 - 3/L2 - 5/L3)‡§ ËÕß –· ß§à“ : rdY (‡æ ËÕ· ß«à“¡’‰ø¿“§ ” —ß à“ ‡ Ⓡ§ ËÕß· â« · –‡§ ËÕßæ âÕ¡ ’Ë – ”ß“π) —π ’ ’Ë„Àâ — “ RUN ‡ªÁπ 1 ‡§ ËÕß –‡ ‘Ë¡ ”ß“π6

§à“ ’Ë ”Àπ “ ‚ ßß“π (Factory Configuration)§à“ ’Ë ”Àπ “ ‚ ßß“π§à“ ’Ë ”Àπ “ ‚ ßß“ππ’È –‡À¡“– ”À — “ „ âß“π —Ë«Ê ‰ª Ëß‚ ßß“π‰ ₪ · ¡§à“µà“ßÊ ¡“„À⇠ÈÕßµâπ —Èßπ’餈ҵà“ßʇÀ à“π’È –‡À¡“– — “ „ â ATS 48 — “ µàÕ· ª µ‘‡ à“π—Èπ (‰¡à„ à§à“ ’ˇÀ¡“– — “ µàÕ„ âß“π ATS 48 ¿“ „π«ß ‡ µâ“ Õß¡Õ‡µÕ å inside delta)ë æ‘ — –· Õß¡Õ‡µÕ å In :- ATS48ëëëQ : §à“ –· æ‘ — ’Ë‚ ßß“πµ—Èß¡“„Àâ –‡ªÁπ‰ªµ“¡¡“µ “π IEC Õß¡Õ‡µÕ å 400 V, 4 pole- ATS48ëëëY : –‡ªÁπ‰ªµ“¡¡“µ “π NEC ”À — ¡Õ‡µÕ å 460 V.ë §à“ ” — –· (Limiting current, ILt) : 400% Õß Inë – –‡« “„π “ ‡ àß (Acceleration ramp, ACC) : 15 «‘π“ ’ë · ß ‘ ‡ ‘Ë¡µâπ (tq0) : 20% Õß· ß ‘ æ‘ — ë ª –‡¿ Õß “ À ÿ (sty) : À ÿ · ª àÕ Õ‘ – (-F-)ë “ ªÑÕß —π¡Õ‡µÕ å “ º Õߧ«“¡ âÕπ (tHp) : class 10 protection curveë “ · ߺ : rdY (‡§ ËÕßæ âÕ¡ ”ß“π)ë Logic inputs :- LI1 : À ÿ (STOP)- LI2 : ”ßπ (RUN)- LI3 : ”Àπ „À⇧ ËÕßÀ ÿ · ª àÕ Õ‘ – (LIL)- LI4 : ”Àπ „À⧫ §ÿ¡ “ localë Logic outputs :- LO1 : ”ß“π‡¡ ËÕ¡Õ‡µÕ å — ¿“ –‡ ‘π (Alarm, tA1)- LO2 : ”ß“π‡¡ ËÕ‡§ ËÕß à“ ‰ø„Àâ¡Õ‡µÕ å (ml)ë ’‡ å :- R1 : ’‡ å· ß fault (rll)- R2 : ’‡ å “ æ“ ”ß“π‡¡ ËÕ ‘Èπ ÿ “ µ“ å - R3 : ”ß“π‡¡ ËÕ‡§ ËÕß à“ ‰ø„Àâ¡Õ‡µÕ å (ml)ë Analog outputs :- AO : –· ¡Õ‡µÕ å (OCr, 0 - 20 mA)ë æ“ “¡‘‡µÕ å â“π “ µ‘ µàÕ ËÕ “ :- ’µàÕºà“π “ ‡ ËÕ¡‚ ß· Õπÿ ¡, ‡§ ËÕß – Ÿ ”Àπ „Àâ¡’ logic address- §«“¡‡ Á«„π “ àß âÕ¡Ÿ (tbr) : 19,200 ‘ µàÕ«‘π“ ’ (Add) "0"- Ÿª· “ µ‘ µàÕ ËÕ “ (FOr) : 8 ‘ , ‰¡à¡’ parity, 1 stop ‘ „π ’ “ ª – ÿ µå„ âß“π‰¡à — âÕπ· –§à“ ’˵—È߉«âπ’ȉ¡à — µàÕß“π —ß à“«ºŸâ„ â “¡“ „ ⇧ ËÕß‚ ‰¡àµâÕ߇ª ’Ë π·ª ß§à“„ Ê7

âÕ·π–𔇠ÈÕßµâπ “ ‡§ ËÕπ â“ · – “ ‡ Á — “‡æ ËÕ„Àâ·πà„ «à“‡§ ËÕß –‰ â — “ ªÑÕß —π‰¡à„À⇠‘ §«“¡‡ ’ À“ àÕπ ’Ë –π”¡“µ‘ µ—Èß “ ‡§ ËÕπ â“ · –‡ Á — “ ߧ« – ”„π – ’ˇ§ ËÕß —ßÕ Ÿà„πÀ’ ÀàÕ “ ‡§ ËÕπ â“ „π –µ‘ µ—ÈßAltistart 48 –¡’ π“ ·µ µà“ß —π 6 π“ ‚ ’Ë·µà – π“ –¡’πÈ”Àπ— · –§«“¡ «â“ß, “«, Ÿß ’Ë·µ µà“ß —π‡§ ËÕ߇ Á Ê – “¡“ π”ÕÕ ¡“ “ À’ ÀàÕ‚ ‰¡àµâÕß„ ⇧ ËÕß à« ‡§ ËÕß„À àÊ –¡’πÈ”Àπ— ¡“ „π “ ßµâÕß„ ⇧ ËÕß à« · – Ÿª· “ ’Ë Ÿ µâÕߧ« ‡ªÁπ‰ª —ß ŸªµàÕ‰ªπ’È45 MaxiÀâ“¡‡§ ËÕπ â“ ‡§ ËÕß â« power rails8

âÕ ”Àπ ·π« “߇ §π‘§¿“æ·« âÕ¡ – — “ ªÑÕß —πIP20 ”À — ATS48 D17 ë ß C11 ëIP00 ”À — ATS48 C14 ë ß M12 ë (1)§«“¡§ß πµàÕ· ß —Ëπ –‡ Õπ‡ªÁπ‰ªµ“¡¡“µ “π IEC 68-2-6 :1.5 mm peak “ §«“¡ ’Ë 2 ß 13 Hz1 gn “ §«“¡ ’Ë 13 ß 200 Hz§«“¡§ß πµàÕ· ß –‡ ÕπÕ à“ß ÿπ· ß —Ë« –‡ªÁπ‰ªµ“¡¡“µ “π IEC 68 - 2 - 27 :15 g, 11 ms¡ ¿“«–·« âÕ¡ Ÿß ÿ – — 3 µ“¡¡“µ “π IEC 947 - 4 - 2§«“¡ Èπ —¡æ— å Ÿß ÿ 93% ‚ ‰¡à¡’ “ —Ëπµ—«‡ªÁπÀ πÈ” À Õ‰¡à¡’À πÈ”‡ “–Õ Ÿàµ“¡¡“µ “π IEC 68 - 2 - 3Õÿ À¿Ÿ¡‘·« âÕ¡ –‡ Á — “ : - 25oC ß 70oC – ”ß“π :-10oC ß 40oC ‚ ‰¡àµâÕß æ‘ — (without derating) ß 60oC ‚ æ‘ — “ π” –· 2% ”À — ÿ Ê1oC ’‡æ‘Ë¡ Èπ “ 40oC – — §«“¡ Ÿß‡Àπ ÕπÈ” –‡ Ÿß ÿ 1000 ¡. ‚ ‰¡àµâÕß æ‘ — ( â“ Ÿß¡“ «à“π’È –µâÕß æ‘ — “ π” –· ß 0.5% ”À — ÿ 100 ¡. ’ˇæ‘Ë¡ Èπµ”·Àπà߇§ ËÕß – ”ß“π·π« ‘Ëß 10o(1) ATS48 ’Ë¡’ IP00 §« –µâÕßµ‘ µ—È߇ â“ — Õÿª åªÑÕß —π ‡æ ËÕªÑÕß —πÕ—πµ “ ’ËÕ“ ‡ ‘ — ÿ§§ Õ—π‡π ËÕß¡“ “ “ π” à«π„ à«πÀπ Ëß Õß à“ß “ ‰ª —¡º— — à«π ’Ë¡’‰ø9

âÕ·π–π” “ „ âß“π· ß ‘ – µ“ å Is‡ âπ “ø Ts · – Is „π¿“æ· ß — – Õß· ß ‘ ‡¡ ËÕ µ“ å ¡Õ‡µÕ å‡Àπ’Ë «π”· direct on lineILtTsCr‡ âπ “ø Ts1 · ß — – Õß· ß ‘ ‡¡ ËÕ µ“ å â« ATS48 Ëß – ÈπÕ Ÿà — §à“ ” — –· ILt â« §«“¡ â“ - ‡ Á« „π “ µ“ å – Ÿ §« §ÿ¡ â« · ß ‘ Õß¡Õ‡µÕ å„π à«ßπ’ÈTs1Tr À Õ Cr : · ß ‘ µâ“π “ À¡ÿπ Õß‚À Ëß –µâÕßπâÕ «à“ Ts1 ‡ ¡Õ0N/Ns00.250.50.751 “ ‡ Õ soft start - soft stopπ‘ “¡ Õß Ÿª· “ — ‚À (motor duty)S1 duty : § Õ “ ”ß“πÕ à“ßµàÕ‡π ËÕßÀ —ß “ “ µ“ å —Èßπ’È –æ‘ “ “„Àâ‚À ¡’ — – Õß· ß ‘ ‡ªÁπ· · ß ‘ §ß ’ËS4 duty : § Õ “ ”ß“π‡ªÁπ«—Ø — (cycle) ”„Àâ¡’ “ start - stop Õ Ÿàµ Õ ‡« “ ‚ ’Ë„π 1 «—Ø — –¡’ à«ß‡« “ Õß “ — ‚À — à«ß‡« “À ÿ æ— (idle period) ‚ ‡ ’ — à«π Õß à«ß‡« “ — ‚À µàÕ à«ß‡« “ —ÈßÀ¡ Õß«—Ø — «à“ loadfactor —Èßπ’È –æ‘ “ “„Àâ‚À ¡’ — – Õß· ß ‘ ‡ªÁπ· · ß ‘ §ß ’Ë âÕ¡Ÿ ’Ë –µâÕßπ”¡“„ â„π “ ‡ Õ Altistart 48 § Õ1. — – Õß ” —ß ’Ë„ â µ“ å «à“‡ªÁπ· ª µ‘À Õ· Àπ— (standard or severe)2. ” —ß Õß¡Õ‡µÕ å — – Õß “ µ“ å «à“‡ªÁπ· ª µ‘À Õ· Àπ— π’È – Ÿ π”¡“ ”Àπ §à“ ” — –· Ÿß ÿ · – Ÿª· “ — ‚À S1· – S4 Õß¡Õ‡µÕ å âÕ§« –«—ß : Àâ“¡„ â Altistart48 — ‚À ª –‡¿ Õ Ëπ ’ˉ¡à„ à¡Õ‡µÕ å (‡ àπ À¡âÕ·ª ߉øøâ“, µ—«µâ“π “π)Àâ“¡µàÕ§“ª“ ‘‡µÕ å ”À — · â‡æ“‡«Õ å·ø§‡µÕ å‡ â“ — —È« Õß¡Õ‡µÕ å ’Ë„ â Altistart48 ‡ªÁπµ—«§« §ÿ¡ “ „ â Altistart 48 — ß“π —Ë«‰ªµ—«Õ à“ß : centrifugal pump„π — –ß“π —Ë«‰ª Altistart 48 ‰ â Ÿ ÕÕ · ¡“„Àâ‡À¡“– — Ÿª· “ — ‚À —ßπ’Èë S1 duty : — –· µ“ å ‰ â 4 ‡ à“ Õß In „π‡« “ 23 «‘π“ ’À Õ 3 ‡ à“ Õß In „π‡« “ 46 «‘π“ ’ “ ¿“«–‡§ ËÕ߇ Áπµ—« (Cold state)ë S4 duty : ’Ë load factor 50% · –¡’ “ µ“ å 10 § —ÈßµàÕ —Ë«‚¡ß ‡§ ËÕß – — –· ‰ â 4 ‡ à“ Õß In „π‡« “ 12 «‘π“ ’À Õ 3 ‡ à“ Õß In „π‡« “ 23 «‘π“ ’ À Õ‡ ’ ‡ à“„π ’π’È –µâÕßµ—Èß§à“ “ ªÑÕß —π¡Õ‡µÕ å “ º Õߧ«“¡ âÕπ‰«â ’Ë class 10 “ „ âß“π Altistart 48 — ß“πÀπ— µ—«Õ à“ß : ‡§ ËÕß grinder„π — –ß“πÀπ— Altistart 48 – Ÿ ÕÕ · „À℠≠⠗ S4 duty ‚ ¡’ load factor 50% · – — “ µ“ å ‰ â 5 § —ÈßµàÕ —«Ë ‚¡ß —ßÈ π’‡È § ÕË ß – — –· µ“ å ‰ â 4 ‡ à“ Õß In „π‡« “ 23 «‘π“ ’ À Õ‡ ’ ‡ à“„π ’π È’ –µâÕßµ—ßÈ §à“ “ ªÑÕß —π¡Õ‡µÕ å “ º Õߧ«“¡ âÕπ‰«â ’Ë class 20 · – –µâÕßµ—Èß§à“ In „Àâµ ß — ’Ë· ߉«â„π name plate ¡Õ‡µÕ åÀ¡“ ‡Àµÿ : „π “ „ âß“π — ¡Õ‡µÕ å ’Ë — ¿“ –· S4 duty –µâÕ߇æ‘Ë¡ π“ ‡§ ËÕß„Àâ„À à Èπ 1 π“ ‡ àπ –µÈÕ߇ Õ ATS 48 D17Q ”À — ¡Õ‡µÕ å 11 kw 400 V. â“ ” “ “ æ“ Altistart ÕÕ “ «ß À —ß “ ‡ Á ‘Èπ “ µ“ å – “¡“ „ ⇧ ËÕß„π “ µ“ å ‰ â ß 10 § —ÈßµàÕ —«Ë ‚¡ß ‚ — –· µ“ å ‰ â 3 ‡ à“ Õß In „π‡« “ 23 «‘π“ ’ À Õ‡ ’ ‡ à“ · – –µâÕßµ—ßÈ §à“ “ ªÑÕß —π¡Õ‡µÕ å “ º Õߧ«“¡ âÕπ‰«â ’Ë class 1010

âÕ·π–π” “ „ âß“π “ µàÕ Altistart 48 Q (æ‘ — · ß —π 230 - 400 V) ‡ â“ — ·À àß à“ ‰ø À ÕµàÕÕ Ÿà¿“ „π«ß ‡ µâ“ Õß « ¡Õ‡µÕ å “ µàÕ Altistart 48 ‡ â“ — ·À àß à“ ‰øATS48L1L2L32/T11/L1U1V1V1V2W1V34/T23/L2 ’¡Õ‡µÕ åµàÕ· µ“ å6/T35/L3ATS48L1L2L31/L13/L25/L32/T1U1U2V1V2W1W2 ’¡Õ‡µÕ åµàÕ· ‡ µâ“4/T26/T311

âÕ·π–π” “ „ âß“π “ µàÕ Altistart 48 ¿“ „π«ß ‡ µâ“ Õß « ¡Õ‡µÕ å “ µàÕ ATS48ëëëQ Õπÿ ¡ — « Õß¡Õ‡µÕ å µË’ Õà · ‡ µâ“‚ µ ß – ”„Àâ ATS48ëëëQ — –· πâÕ ß3 ‡ à“ ’Ëæ‘ — ¡Õ‡µÕ å‡ ’ « —π Ëß ”„Àâ π“ Õ߇§ ËÕß ßÕ à“ß¡“ “ ‡ Õ µàÕ· π’È “¡“ ”Àπ ‰ â„π‡¡πŸµ—Èß§à“ “ §« §ÿ¡ – — Ÿß (Advance setting menu) ‚ ”Àπ „ÀâdLt On ‡¡ ËÕ‡ Õ „ âß“π„π‚À¡ π’ȇ§ ËÕß –· ß§à“ Õß –· µà“ßÊ ‰¡à«à“ –‡ªÁπ –· æ‘ — , §à“ ” — –· Ÿß ÿ · – –· – ”ß“π‡ªÁπ –· ’Ë line (line current) ‚ Õ—µ‚π¡—µ‘ ‚ ’˺Ÿâ„ âß“π‰¡àµâÕ߉ª§”π« ‡ÕßAltistart 48 – “¡“ π”¡“µàÕ„π«ß ‡ µâ“ Õß¡Õ‡µÕ å‰ â ‡ æ“– ’ˇªÁπ ATS48ëëëQ ‡ à“π—Èπ ËßÀ¡“ §«“¡«à“- ‡ æ“– “ À ÿ · ª àÕ Õ‘ – (free wheel stop) ‡ à“π—Èπ ’Ë„ âß“π‰ â- ‰¡à “¡“ „ âß“π· §“ ‡ ‰ â- ‰¡à “¡“ „ âß“πø—ß å —π Preheating ‰ â Ÿ “ –‡Õ’ ‡ ’Ë « — ‡§ ËÕ߉ â„𵓠“ß Àπâ“ 13ATS48L1L2L31/L1Q2/T1U13/L25/L3U2 “ µàÕ soft starter¿“ „π«ß ‡ µâ“ Õß¡Õ‡µÕ å4/T2V1V2W1W26/T3µ—«Õ à“ß :¡Õ‡µÕ å π“ 110 kw, 400 V æ‘ — –· 195A µàÕ· ‡ µâ“µâÕß “ ‡ Õ soft starter ‡æ ËÕ„ âß“π — ¡Õ‡µÕ Ï —ß à“« §”π« –· „π·µà –‡ø ‰ â‡ à“ — 195/ 3 114A.‡ Õ ATS48ëëëQ ’Ë¡’æ‘ — –· § Õ § ÿ¡ –· ’˧”π« ‰ â„π ’Ëπ’ȧ Õ ATS48 C14Q Ëß¡’æ‘ — –· 140A.À ÕÕ“ „ ⵓ “ß„πÀπâ“ 15 · – 16 „π “ ‡ Õ ATS48ëëëQ ‡¡ ËÕµâÕß “ µàÕ‡§ ËÕß¿“ „π«ß ‡ µâ“ Õß¡Õ‡µÕ å‚ µ ß‚ ‰¡àµâÕߧ”π« –·12

µ“ “߇ª ’ ‡ ’ π“ ATS 48 — ¡Õ‡µÕ åM âÕ ”Àπ —Ë«‰ª : ‚À ¡“µ “π, · ß —π·À àß à“ 230/400 V., µàÕ starter ‡ â“ — ·À àß à“ ‰øMotorStarter 230/400 V ( 10% - 15%) - 50/60 HzNominal motor powerMax. permanent ICLcurrent in class 10 ratingStarter reference230 V400 VkWkWAA47.51717ATS 48D17Q5.5112222ATS 48D22Q7.5153232ATS 48D32Q918.53838ATS 48D38Q11224747ATS 48D47Q15306262ATS 48D62Q18.5377575ATS 48D75Q22458888ATS 48D88Q3055110110ATS 48C11Q3775140140ATS 48C14Q4590170170ATS 48C17Q55110210210ATS 48C21Q75132250250ATS 48C25Q90160320320ATS 48C32Q110220410410ATS 48C41Q132250480480ATS 48C48Q160315590590ATS 48C59Q(1)355660660ATS 48C66Q220400790790ATS 48C79Q25050010001000ATS 48M10Q35563012001200ATS 48M12Q§à“æ‘ — –· ¡Õ‡µÕ å –µâÕ߉¡à‡ ‘π§à“ Ÿß ÿ “« ’Ë ”À𠉫â„π class10(1) ‰¡à· ß§à“‡π ËÕß “ ‰¡à¡’¡Õ‡µÕ å π“ ’ËÕ Ÿà„π à«ß —ß à“«µ“¡¡“µ “π “ π“ ‡π ËÕß “ Õÿ À¿Ÿ¡‘ âÕ¡Ÿ µ“¡µ“ “ß â“ßµâπ –„ ≠â„π ’ ’ËÕÿ À¿Ÿ¡‘·« âÕ¡„𠑇« ’˵‘ µ—È߇§ ËÕßµâÕß¡’§à“‰¡à‡ ‘π 40oCÕ à“߉ Áµ“¡ “¡“ µ‘ µ—Èß ATS 48 „𠑇« ’Ë¡’Õÿ À¿Ÿ¡‘ Ÿß ß 60oC ‰ âµ “ „ ’Ë –· Ÿß ÿ “« —ßÕ Ÿà„π ”Àπ Õß class 10 ·µà –µâÕß §à“ –· Ÿß ÿ ’ˇ§ ËÕß — ‰ â ß 2% „π ÿ Ê 1oC ’ˇ ‘π‰ª “ 40oCµ—«Õ à“ß : ATS48D32Q ’Ë 50oC –µâÕß π“ –· ’Ë — ‰ â ß 10 x 2% 20% —ßπ—Èπ – — –· ‰ â Ÿß ÿ ‡ à“ — 32 x 0.8 25.6 A13

µ“ “߇ª ’ ‡ ’ π“ ATS48 — ¡Õ‡µÕ åM âÕ ”Àπ —Ë«‰ª : ‚À Àπ— , · ß —π·À àß à“ 230/400 V. µàÕ starter ‡ â“ — ·À àß à“ ‰øMotorStarter 230/400 V ( 10% - 15%) - 50/60 HzNominal motor powerMax. permanent ICLcurrent in class 20 ratingStarter reference230 V400 VkWkWAA35.51217ATS 48D17Q47.51722ATS 48D22Q5.5112232ATS 48D32Q7.5153238ATS 48D38Q918.53847ATS 48D47Q11224762ATS 48D62Q15306275ATS 48D75Q18.5377588ATS 48D88Q224588110ATS 48C11Q3055110140ATS 48C14Q3775140170ATS 48C17Q4590170210ATS 48C21Q55110210250ATS 48C25Q75132250320ATS 48C32Q90160320410ATS 48C41Q110220410480ATS 48C48Q132250480590ATS 48C59Q160315590660ATS 48C66Q(1)355660790ATS 48C79Q2204007901000ATS 48M10Q25050010001200ATS 48M12Q§à“æ‘ — –· ¡Õ‡µÕ å –µâÕ߉¡à‡ ‘π§à“ Ÿß ÿ “« ’Ë ”À𠉫â„π class 20(1) ‰¡à· ß§à“‡π ËÕß “ ‰¡à¡’¡Õ‡µÕ å π“ ’ËÕ Ÿà„π à«ß —ß à“«µ“¡¡“µ “π “ π“ ‡π ËÕß “ Õÿ À¿Ÿ¡‘ âÕ¡Ÿ µ“¡µ“ “ß â“ßµâπ –„ ≠â„π ’ ’ËÕÿ À¿Ÿ¡‘·« âÕ¡„𠑇« ’˵‘ µ—È߇§ ËÕßµâÕß¡’§à“‰¡à‡ ‘π 40oCÕ à“߉ Áµ“¡ “¡“ µ‘ µ—ßÈ ATS 48 „𠑇« ’¡Ë Õ’ ÿ À¿Ÿ¡‘ ߟ ß 60oC ‰ âµ “ „ ’ Ë –· ߟ ÿ “« —ßÕ Ÿ„à π ”Àπ Õß class 20 ·µà –µâÕß §à“ –· Ÿß ÿ ’ˇ§ ËÕß — ‰ â ß 2% „π ÿ Ê 1oC ’ˇ ‘π‰ª “ 40oCµ—«Õ à“ß : ATS48D32Q ’Ë 50oC –µâÕß π“ –· ’Ë — ‰ â ß 10 x 2% 20% —ßπ—Èπ – — –· ‰ â Ÿß ÿ ‡ à“ — 22 x 0.8 17.6 A.14

µ“ “߇ª ’ ‡ ’ π“ ATS 48 — ¡Õ‡µÕ åM âÕ ”Àπ —Ë«‰ª : ‚À ¡“µ “π, ·À àß à“ · ß —π 230/400 V. µàÕ starter ¿“ „π«ß ‡ µâ“ Õß¡Õ‡µÕ åMotorStarter 230/400 V ( 10% - 15%) - 50/60 HzNominal motor powerMax. permanent ICLcurrent in class 10 ratingStarter reference230 V400 VkWkWAA7.5152929ATS 48D17Q918.53838ATS 48D22Q15225555ATS 48D32Q18.5306666ATS 48D38Q22458181ATS 48D47Q3055107107ATS 48D62Q3755130130ATS 48D75Q4575152152ATS 48D88Q5590191191ATS 48C11Q75110242242ATS 48C14Q90132294294ATS 48C17Q110160364364ATS 48C21Q132220433433ATS 48C25Q160250554554ATS 48C32Q220315710710ATS 48C41Q250355831831ATS 48C48Q(1)40010221022ATS 48C59Q31550011431143ATS 48C66Q35563013681368ATS 48C79Q(1)71017321732ATS 48M10Q500(1)20782078ATS 48M12Q§à“æ‘ — –· ¡Õ‡µÕ å –µâÕ߉¡à‡ ‘π§à“ Ÿß ÿ “« ’Ë ”À𠉫â„π class10(1) ‰¡à· ß§à“‡π ËÕß “ ‰¡à¡’¡Õ‡µÕ å π“ ’ËÕ Ÿà„π à«ß —ß à“«µ“¡¡“µ “π “ π“ ‡π ËÕß “ Õÿ À¿Ÿ¡‘ âÕ¡Ÿ µ“¡µ“ “ß â“ßµâπ –„ ≠â„π ’ ’ËÕÿ À¿Ÿ¡‘·« âÕ¡„𠑇« ’˵‘ µ—È߇§ ËÕßµâÕß¡’§à“‰¡à‡ ‘π 40oCÕ à“߉ Áµ“¡ “¡“ µ‘ µ—Èß ATS 48 „𠑇« ’Ë¡’Õÿ À¿Ÿ¡‘ Ÿß ß 60oC ‰ âµ “ „ ’Ë –· Ÿß ÿ “« —ßÕ Ÿà„π ”Àπ Õß class 10 ·µà –µâÕß §à“ –· Ÿß ÿ ’ˇ§ ËÕß — ‰ â ß 2% „π ÿ Ê 1oC ’ˇ ‘π‰ª “ 40oCµ—«Õ à“ß : ATS48D32Q ’Ë 50oC –µâÕß π“ –· ’Ë — ‰ â ß 10 x 2% 20% —ßπ—Èπ – — –· ‰ â Ÿß ÿ ‡ à“ — 55 x 0.8 44 A.15

µ“ “߇ª ’ ‡ ’ π“ ATS48 — ¡Õ‡µÕ åM âÕ ”Àπ —Ë«‰ª : ‚À Àπ— , · ß —π·À àß à“ 230/400 V. µàÕ Õø å µ“ å ¿“ „π«ß ‡ µâ“ Õß¡Õ‡µÕ å (Inside Delta)MotorStarter 230/400 V ( 10% - 15%) - 50/60 HzNominal motor powerMax. permanent ICLcurrent in class 20 ratingStarter reference230 V400 VkWkWAA5.5112229ATS 48D17Q7.5152938ATS 48D22Q918.53855ATS 48D32Q15225566ATS 48D38Q18.5306681ATS 48D47Q224581107ATS 48D62Q3055107130ATS 48D75Q3755130152ATS 48D88Q4575152191ATS 48C11Q5590191242ATS 48C14Q75110242294ATS 48C17Q90132294364ATS 48C21Q110160364433ATS 48C25Q132220433554ATS 48C32Q160250554710ATS 48C41Q220315710831ATS 48C48Q2503558311022ATS 48C59Q(1)40010221143ATS 48C66Q31550011431368ATS 48C79Q35563013681732ATS 48M10Q(1)71017322078ATS 48M12Q§à“æ‘ — –· ¡Õ‡µÕ å –µâÕ߉¡à‡ ‘π§à“ Ÿß ÿ “« ’Ë ”À𠉫â„π class 20(1) ‰¡à· ß§à“‡π ËÕß “ ‰¡à¡’¡Õ‡µÕ å π“ ’ËÕ Ÿà„π à«ß —ß à“«µ“¡¡“µ “π “ π“ ‡π ËÕß “ Õÿ À¿Ÿ¡‘ âÕ¡Ÿ µ“¡µ“ “ß ââ“ßµâπ –„ ≠â„π ’ ’ËÕÿ À¿Ÿ¡‘·« âÕ¡„𠑇« ’˵‘ µ—È߇§ ËÕßµâÕß¡’§à“‰¡à‡ ‘π 40oCÕ à“߉ Áµ“¡ “¡“ µ‘ µ—Èß ATS 48 „𠑇« ’Ë¡’Õÿ À¿Ÿ¡‘ Ÿß ß 60oC ‰ âµ “ „ ’Ë –· Ÿß ÿ “« —ßÕ Ÿà„π ”Àπ Õß class 20 ·µà –µâÕß §à“ –· Ÿß ÿ ’ˇ§ ËÕß — ‰ â ß 2% „π ÿ Ê 1oC ’ˇ ‘π‰ª “ 40oCµ—«Õ à“ß : ATS48D32Q ’Ë 50oC –µâÕß π“ –· ’Ë — ‰ â ß 10 x 2% 20% —ßπ—Èπ – — –· ‰ â Ÿß ÿ ‡ à“ — 38 x 0.8 30.4 A16

µ“ “߇ª ’ ‡ ’ π“ ATS48 — ¡Õ‡µÕ åM âÕ ”Àπ —Ë«‰ª : ‚À ¡“µ “π, · ß —π·À àß à“ 208/690 V. µàÕ starter ‡ â“ — ·À àß à“ ‰øMotorStarter 208/690 V ( 10% - 15%) - 50/60 HzNominal motor powerMax. permanent ICLcurrent in class rating208 V 230 V 440 V 460 V 500 V 575 V 690 7ATS 48D17Y7.57.51115112018.52222ATS 48D22Y1010152018.525223232ATS 48D32Y(1)(1)18.5252230303838ATS 48D38Y151522303040374747ATS 48D47Y202030403750456262ATS 48D62Y252537504560557575ATS 48D75Y303045605575758888ATS 48D88Y404055757510090110110ATS 48C11Y50507510090125110140140ATS 48C14Y606090125110150160170170ATS 48C17Y7575110150132200200210210ATS 48C21Y(1)100132200160250250250250ATS 48C25Y125125160250220300315320320ATS 48C32Y150150220300250350400410410ATS 48C41Y(1)(1)250350315400500480480ATS 48C48Y200200355400400500560590590ATS 48C59Y250250400500(1)600630660660ATS 48C66Y300300500600500800710790790ATS 48C79Y350350630800630100090010001000ATS 48M10Y45045071010008001200(1)12001200ATS 48M12Y§à“æ‘ — –· ¡Õ‡µÕ å –µâÕ߉¡à‡ ‘π§à“ Ÿß ÿ “« ’Ë ”À𠉫â„π class10(1) ‰¡à· ß§à“‡π ËÕß “ ‰¡à¡’¡Õ‡µÕ å π“ ’ËÕ Ÿà„π à«ß —ß à“«µ“¡¡“µ “π “ π“ ‡π ËÕß “ Õÿ À¿Ÿ¡‘ âÕ¡Ÿ µ“¡µ“ “ß â“ßµâπ –„ ≠â„π ’ ’ËÕÿ À¿Ÿ¡‘·« âÕ¡„𠑇« ’˵‘ µ—È߇§ ËÕßµâÕß¡’§à“‰¡à‡ ‘π 40oCÕ à“߉ Áµ“¡ “¡“ µ‘ µ—Èß ATS 48 „𠑇« ’Ë¡’Õÿ À¿Ÿ¡‘ Ÿß ß 60oC ‰ âµ “ „ ’Ë –· Ÿß ÿ “« —ßÕ Ÿà„π ”Àπ Õß class 10 ·µà –µâÕß §à“ –· Ÿß ÿ ’ˇ§ ËÕß — ‰ â ß 2% „π ÿ Ê 1oC ’ˇ ‘π‰ª “ 40oCµ—«Õ à“ß : ATS48D32Y ’Ë 50oC –µâÕß π“ –· ’Ë — ‰ â ß 10 x 2% 20% —ßπ—Èπ – — –· ‰ â Ÿß ÿ ‡ à“ — 32 x 0.8 25.6 A17

µ“ “߇ª ’ ‡ ’ π“ ATS 48 — ¡Õ‡µÕ åM âÕ ”Àπ —Ë«‰ª : ‚À Àπ— , · ß —π·À àß à“ 208/690 V. µàÕ starter ‡ â“ — ·À àß à“ ‰øMotorStarter 208/690 V ( 10% - 15%) - 50/60 HzNominal motor powerMax. permanent ICLcurrent in class rating208 V 230 V 440 V 460 V 500 V 575 V 690 1217557.510915151722ATS 48D22Y7.57.51115112018.52232ATS 48D32Y1010152018.525223238ATS 48D38Y(1)(1)18.5252230303847ATS 48D47Y151522303040374762ATS 48D62Y202030403750456275ATS 48D75Y252537504560557588ATS 48D88Y3030456055757588110ATS 48C11Y404055757510090110140ATS 48C14Y50507510090125110140170ATS 48C17Y606090125110150160170210ATS 48C21Y7575110150132200200210250ATS 48C25Y(1)100132200160250250250320ATS 48C32Y125125160250220300315320410ATS 48C41Y150150220300250350400410480ATS 48C48Y(1)(1)250350315400500480590ATS 48C59Y200200355400400500560590660ATS 48C66Y250250400500(1)600630660790ATS 48C79Y3003005006005008007107901000ATS 48M10Y350350630800630100090010001200ATS 48M12YATS 48D17Y§àà“æ‘ — –· ¡Õ‡µÕ å –µâÕ߉¡à‡ ‘π§à“ Ÿß ÿ “« ’Ë ”À𠉫â„π class 20(1) ‰¡à· ß§à“‡π ËÕß “ ‰¡à¡’¡Õ‡µÕ å π“ ’ËÕ Ÿà„π à«ß —ß à“«µ“¡¡“µ “π “ π“ ‡π ËÕß “ Õÿ À¿Ÿ¡‘ âÕ¡Ÿ µ“¡µ“ “ß â“ßµâπ –„ ≠â„π ’ ’ËÕÿ À¿Ÿ¡‘·« âÕ¡„𠑇« ’˵‘ µ—È߇§ ËÕßµâÕß¡’§à“‰¡à‡ ‘π 40oCÕ à“߉ Áµ“¡ “¡“ µ‘ µ—Èß ATS 48 „𠑇« ’Ë¡’Õÿ À¿Ÿ¡‘ Ÿß ß 60oC ‰ âµ “ „ ’Ë –· Ÿß ÿ “« —ßÕ Ÿà„π ”Àπ Õß class 20 ·µà –µâÕß §à“ –· Ÿß ÿ ’ˇ§ ËÕß — ‰ â ß 2% „π ÿ Ê 1oC ’ˇ ‘π‰ª “ 40oCµ—«Õ à“ß : ATS48D32Y ’Ë 50oC –µâÕß π“ –· ’Ë — ‰ â ß 10 x 2% 20% —ßπ—Èπ – — –· ‰ â Ÿß ÿ ‡ à“ — 22 x 0.8 17.6 A.18

π“ ATS 48D17 ë ëëë C66 ëbHe4x¿cGaammbmmcmmemmGmmHmm¿D17Q, D17YD22Q, D22YD32Q, D32YD38Q, D38YD47Q, D47Y1602751906.610026074.9D62Q, D62YD75Q, D75YD88Q, D88YC11Q, C11Y1902902351015027078.3C14Q, C14YC17Q, C17Y20034026510160320712.4C21Q, C21YC25Q, C25YC32Q, C32Y32038026515250350918.2C41Q, C41YC48Q, C48YC59Q, C59YC66Q, C66Y40067030020300610951.4ATS 48mmWeightkg19

π“ ATS 48C79 ë ëëë M12 ëHbe6x¿cGGaATS 48C79Q, C79YM10Q, M10YM12Q, htkg115

âÕ·π–π”„π “ µ‘ µ—Èß100 mmµ‘ µ—Èß„π·π« ‘Ëß‚ ¡’§«“¡‡Õ’ ß “ ‡ âπ·π« ‘Ë߉¡à‡ ‘π 10o Àâ“¡µ‘ µ—È߇§ ËÕß„ â — Õÿª å ’Ë„À⧫“¡ âÕ𠇫âπ àÕß«à“ßæÕ ¡§« ‡æ ËÕ„Àâ·πà„ «à“ – ”„À⇠‘ “ ‰À ‡«’ π ÕßÕ“ “» ’Ë –„ â – “ §«“¡ âÕπ Õ߇§ ËÕßÕ à“ßæÕ‡æ’ ß100 mm50 mm50 mmµ « Õ „Àâ·πà„ «à“ –‰¡à¡’ Õ߇À «, ΩÿËπ À Õ«— ÿπ”‰øøâ“„ Ê “¡“ µ ߉ª„π‡§ ËÕ߉ â “ – “ §«“¡ âÕπ Õ߇§ ËÕß„π ’ ’Ë¡’æ— ¡ – “ §«“¡ âÕ𵑠µ—Èß¡“ — µ—«‡§ ËÕß æ— ¡ – ”ß“π ‚ Õ—µ‚π¡—µ‘ —π ’ ’ËÕÿ À¿Ÿ¡‘ Õß heatsink‡æ‘Ë¡ Èπ ß 50oC · – –À ÿ ”ß“π‡¡ ËÕ – — Õÿ À¿Ÿ¡‘ ߇À Õ 40oCÕ—µ “ “ ‰À Õß ATS48C79· – D38 :: ß C11 :· – C17 : ß C32 : ß C66 : ß M12 :14 m3/ ¡.28 m3/ ¡.86 m3/ ¡.138 m3/ ¡.280 m3/ ¡.600 m3/ ¡1200 m3/ ¡21

“ µ‘ µ—Èß‚ “ µ‘ ºπ—ß À Õ µ—Èß πæ Èπ “ µ‘ µ—Èß‚ “ µ‘ ºπ—ß À Õµ—Èß — æ Èπ ’µŸâ‡ªÁπ IP23„Àâ ”µ“¡§”·π–π”„πÀπâ“ 21‡æ ËÕ„Àâ·πà„ «à“ “ ‰À ‡«’ π ÕßÕ“ “»¡’‡æ’ ßæÕ„Àâ ”‡π‘π “ µàÕ‰ªπ’È- µ‘ µ—Èß àÕß – “ Õ“ “»- â“ àÕß – “ Õ“ “»¡’µ—« ÕßΩÿÉπ (filter) Á§« µ‘ µ—Èßæ— ¡ – “ Õ“ “» â« ·µà Ⓣ¡à¡’0 40o Cæ— ¡ – “ Õ“ “»µâÕß·πà„ «à“Õÿ À¿Ÿ¡‘„πµŸâµâÕ߉¡à‡ ‘π 40oC0 40o C ” —ßß“π Ÿ ‡ ’ „π Ÿª§«“¡ âÕπ ’Ëæ‘ — –· Õ߇§ ËÕß ’„ ⇧ ËÕßµ Õ ‡« “ (‰¡à ” “ æ“ )Starter referenceATS 48Power in WStarter referenceATS 48Power in WD17Q, D17Y59C21Q, C21Y580D22Q, D22Y74C25Q, C25Y695D32Q, D32Y104C32Q, C32Y902D38Q, D38Y116C41Q, C41Y1339D47Q, D47Y142C48Q, C48Y1386D62Q, D62Y201C59Q, C59Y1731D75Q, D75Y245C66Q, C66Y1958D88Q, D88Y290C79Q, C79Y2537C11Q, C11Y322M10Q, M10Y2865C14Q, C14Y391M12Q, M12Y3497C17Q, C17Y479À¡“ ‡Àµÿ : Ⓡ§ ËÕß Ÿ “ æ“ À —ß “ µ“ å ª ‘¡“ ” —ßß“π Ÿ ‡ ’ ’˪ àÕ ÕÕ ¡“ – Õ‰ â«à“πââÕ ¡“ (Õ Ÿà –À«à“ß 15 ß 30 w)ª ‘¡“ ” —ßß“π ’Ë Ÿ „ â‚ ¿“§§« §ÿ¡ ( ”À — ÿ π“ )ATS48D32 ß C17 Q/YATS48C21 ß D32 Q/YATS48C41 ß M12 Q/Y22: 25 w ‰¡à¡’Õ“ “»‰À ‡«’ π: 30 W ¡’Õ“ “»‰À ‡«’ π: 50 W ¡’Õ“ “»‰À ‡«’ π: 80 W ¡’Õ“ “»‰À ‡«’ π

“ µàÕ “ «ß ¿“§ ” —ßTerminalsMaximum connection capacityTerminal tightening torqueFunctionsATS 48D17 D22D32 D38D47ATS 48D62 D75D88 C11ATS 48C14 C17ATS 48C21 C25C32ATS 48C41 C48C59 C66ATS 48C79 M10M12Earth10 mm2connections 1.7 N.mconnected8 AWGto earth15 lb.in16 mm23 N.m120 mm227 N.m120 mm227 N.m240 mm227 N.m2x240 mm227 N.m4 AWG26 lb.inBusbar238 lb.inBusbar238 lb.inBusbar238 lb.inBusbar238 lb.in16 mm23 N.m50 mm210 N.m95 mm234 N.m240 mm234 N.m2x240 mm257 N.m4x240 mm257 N.m8 AWG26 lb.in2/0 AWG88 lb.in2/0 AWG300 lb.inBusbar300 lb.inBusbar500 lb.inBusbar500 lb.in16 mm23 N.m50 mm210 N.m95 mm234 N.m240 mm234 N.m2x240 mm257 N.m4x240 mm257 N.m8 AWG26 lb.in2/0 AWG88 lb.in2/0 AWG300 lb.inBusbar300 lb.inBusbar500 lb.inBusbar500 lb.in16 mm23 N.m50 mm210 N.m95 mm234 N.m240 mm234 N.m2x240 mm257 N.m4x240 mm257 N.m8 AWG26 lb.in2/0 AWG88 lb.in2/0 AWG300 lb.inBusbar300 lb.inBusbar500 lb.inBusbar500 lb.in1/L13/L25/L3Powersupply2/T14/T26/T3Outputs tomotorA2B2C2Starterbypass· ß “ µàÕ “ «ß Õß ATS 48 D17 ë ß C11 ë1/L13/L25/L3A2B22/T1A2 2/T1B2 4/T2C2 6/T3C24/T26/T3MMotor to be connected to 2/T1, 4/T2, 6/T323

“ µàÕ “ «ß ¿“§ ” —ß· ß “ µàÕ “ «ß Õß ATS 48 D14 ë ß C17 ë 160159M618209x /T2626212/T1143201/L1

“ µàÕ “ «ß ¿“§ ” —ß· ß “ µàÕ “ «ß Õß ATS 48 D21 ë ß C32 ë 250 M10B26/T3C266196.5motor4/T222/T170909025

“ µàÕ “ «ß ¿“§ ” —ß· ß “ µàÕ “ «ß Õß ATS 48 D41 ë ß C66 ë 300120 1151151271655M101/L13/L2 5/L39x 142/T115A255165216motor264/T26/T3B2C2M100,255850 115401154061052069

“ µàÕ “ «ß ¿“§ ” —ß· ß “ µàÕ “ «ß Õß ATS 48 C41 ë ß M12 ë 350 3502571292017026223.5M1026209.518x 555116.5196.5motor60A2M10B2C2269560204188229262627

“ µàÕ “ «ß ¿“§§« §ÿ¡ —È«µàÕ “ Õß«ß §« §ÿ¡ – Ÿ ‰«â — —È«µàÕ· plug - in “߇ ’ « π“ “ „À à ÿ ’˵àÕ‰ â: 2.5 mm2 (12 AWG)· ß ‘ Ÿß ÿ „π “ —π·πàπ: 0.4 N.m (3.5 lb.in)”À — ATS48C17 ë ß M12 ë –µâÕ߇ՓΩ“ªÑÕß —π Ëߪ‘ ‰«âÕÕ àÕπ ß – “¡“ —π —È«µàÕ “ §« §ÿ¡‰ â§ÿ — – “߉øøâ“ —È«µàÕ “ ø—ß å —πCL1·À àß à“ ‰ø – §« §ÿ¡CL2§ÿ — – “߉øøâ“ATS48.Q : 220 ß 400 V 10% - 15% 50/60 HzATS48.Y : 110 ß 130 V 10% - 15% 50/60 Hz ” —߉øøâ“ ’˵âÕß à“ „Àâ – ŸÀπâ“ 22R1Aª µ‘‡ª‘ (N/O) ‡ªÁπÀπâ“ —¡º— Õßæ‘ — · ß —π· – –· ’Ë ÿ R1C ’‡ å r1 Ëß “¡“ ‚ª · ¡‰ âë 10 mA, 6 V dcR2Aª µ‘‡ª‘ (N/O) ‡ªÁπÀπâ“ —¡º— Õßæ‘ — · ß —π· – –· Ÿß ÿ ”À — ‚À ª –‡¿ Õ‘π —§ ’øR2C ’‡ å r2 Ëß ”ß“π‡¡ ËÕ ‘Èπ ÿ “ µ“ å (cos ( 0.5 · – L/R 20 ms) :R3Aª µ‘‡ª‘ (N/O) ‡ªÁπÀπâ“ —¡º— Õßë 1.8 A, 230 Vac · – 30 V dcR3C ’‡ å r3 Ëß “¡“ ‚ª · ¡‰ âŸß ÿ 400 V.STOP ‡§ ËÕßÀ ÿ ”ß“π ( “π– 0 À ÿ ) – — · ß —πª µ‘ 24 V, Õ‘¡æ‘· π å 4.3 kRUN ‡§ ËÕß ”ß“π ( “π– 1 ”ß“πUmax 30 V, Imax 8 mA â“ STOP Õ Ÿà ’Ë 1)L13Õ‘πæÿ ’Ë “¡“ ‚ª · ¡‰ â “π– 1 : U 11 V - I 5 mAL13Õ‘πæÿ ’Ë “¡“ ‚ª · ¡‰ â “π– 0 : U 5 V - I 2 mA24 V. ·À àß à“ · ß —π Õß Õ ‘ Õ‘πæÿ 24 V 25% ‡ªÁπ – isolated · –¡’ “ ªâÕß —π –· — «ß · –‚Õ‡«Õ å‚À –· Ÿß ÿ : 200 mALO ·À àß à“ · ß —π Õß Õ ‘ ‡Õ“ åæÿ µàÕ‡ â“ — ·À àß à“ 24 V À ÕµàÕ — ·À àß à“ ¿“ πÕ LO1 Õ ‘ ‡Õ“ åæÿ ’Ë “¡“ ‚ª · ¡‰ â2 x open collector outp

Altistart 48 Telemecanique Soft start- soft stop units, 2. 3 3 As a rule, the Altistart 48 control (CL1 - CL2) and power (1/L1 - 3/L2 - 5/L3) supplies must be disconnected before any operation on either the elect

Related Documents:

Altistart 48 Telemecanique Protocole Modbus Modbus protocol. 2 FRANÇAIS ENGLISH Altistart 48 Protocole Modbus Page 2 Modbus protocol Page 60. 3 FRANÇAIS NOTE Malgré tout le soin apporté à l'élaborat

Altistart 48 Telemecanique Lágyindítók Katalógus 2002. Schneider Electric 1 Altistart 48 lágyindítók 0 Tartalomjegyzék Bemutatás 2 -3 Jellemzôk 8-11 Referenciaszámok – Hálózati feszü

Altistart 48 Telemecanique Urządzenia do łagodnego rozruchu i zatrzymywania Instrukcja użytkowania. W ogólnym przypadku, zasilanie obwodów sterowania i zasilania rozrusznika Altistart 48 musi zostać o

Altistart 01N1 de 3 à 25 A Altistart 01N2 de 6 à 85 A Des démarrages assurés grâce à la fonction “boost” (pour des démarrages difficiles). Connecteur débrochable pour la partie contrôle. Bienvenue dans l’univers Simply Smart*de Telemecanique. L’Altistart 01 cumule com

Building a New Electric World Telemecanique Altistart 48 Taming energy Altistart 48soft start - soft stop

Altistart 01 model U from 6 to 32 A Dimensions: (up to 6 A) width : 22,5 mm height : 100 mm depth : 100 mm Dimensions: (up to 12 A) width : 45 mm height : 124 mm depth : 113 mm Altistart 01N1 from 3 to 12 A Altistart 01N2 from 6 to 32 A Starting-up assured using the “Boost” function (for

Altistart 01 model U from 6 to 32 A Dimensions: (up to 6 A) width : 22,5 mm height : 100 mm depth : 100 mm Dimensions: (up to 12 A) width : 45 mm height : 124 mm depth : 113 mm Altistart 01N1 from 3 to 25 A Altistart 01N2 from 6 to 85 A Starting-up assured using the “Boost” function (for

words, an asset management company’s present value of fee income equals its current assets under management. Of course, realistic active investment strategies (i.e. those that deviate from market weights) will exhibit capacity limits. If too many investors follow a given strategy, returns will decline and clients will eventually leave. Infinite growth is clearly unrealistic, and models built .