BERNINA Activa A - Annazimova

1y ago
15 Views
1 Downloads
5.08 MB
90 Pages
Last View : 3m ago
Last Download : 7m ago
Upload by : Tripp Mcmullen
Transcription

acíhoa quiíva#cíhvyš*ho,lu šicí) ltovkou šká & ,o & )*NINA nabízí širo BER (# '%& ! " - . "( /- ( . (- & ) 0 .!

A 11201130123012401241126015301630 Typ patkyStrana Typ patkyStranaB BERNINA activa a adu 3125125 S135135 S145145 S210215220230230PE240330350PE380C BERNINA virtuosa150153153 QE155160163BERNINA activa130140D BERNINA aurora430440 QEB 555B 570 QED1 B 530B 550 QEE BERNINA artista165170E1 180E1 185F BERNINA artista630F1 640B 560B 580BERNINA aurora435450F2 B 710F3 B 740B 750 QEB 770 QEF4 B 720G BERNINA artista200730G1 B 780B 790H BERNINAB 820B 830B 88001 / 1C / 1D2 / 2A3 / 3C3A / 3B / 3C4 / 4D5678 / 8D !! # " % ' ( # )& ' ( # )& * , Zipová patka & -# . ( )& & #/ *& 9Látací patka 0 110 / 10C / 10D & # 112 ( )12 / 12C% # " 14 / 14D)0 3 15 164 0 ' 18& )0 20 / 20C / 20D % 0 */ )& 21 # 0 05 2 229:; 6 78 23& ( * & 24 # 0 05 2 259:; 78)0 263 ( * 29 / 29C& 9:; )?& 6 78309:; )?& 7831 ) ? @ 9:; 32& 78 )? A 9:; 33& 78 # # 34 / 34C / 34D " ) - & 3537 / 37DPatchworková patka 0 * & )0 # 39 / 39C3 , ( 0 & 40 / 40CC* D EFEG HDI JB BB42 0 05 )& 43 ). ( * K* L 44C& ) -# . ( - )?& 46C # 0 0 , 47& * 1 - # 502 # )& 51 * 52 / 52C / 52D & - # *389539135412551256141657 / 57D2059 / 59C2160 / 72978822283278629872424882424921095 / 95C1597 / 97D2825252630 *& - # * * - # *" / 0 05 )& )0 *% - # * M # & 0 # * 05 NOP& 0 # * 05 QOR& & SUVWU XYZ [\W] YZab] cV d e T & fUVWU XYZ [\W] YZab] cV d g T & Pijki lmn mnonpqrs i tuvowxknpy ozt { tthijki lmn mnonpqrs i tuvowxknpy ozt tth ( 0 ) N& ( 0 ) R& G# ( *0 standardG# ( *0 / )} E )0 E * * 0 * 4 - / 0 */ - / 0 */ )0 & & 19Patchworková patka28 0 1 -# - , & 11 # 05* ) # 243 I # D EFEG B #* f31I # D EFE B #) Q R312630242510109Nacvakávací patky # I% " I S%% I f ' ( # )%& I N %" I % & I R #/ *%& )0 I S %% I fQ M %& !f S N P P S SR

PQRS TUVWX i j YXSYVZV [\] b Q a [] XaZc 1defgPgh k l # !222%%% 2&!D !m'!% @9'@ 5 & 6:? G ) '@3 4 & 6 )m ? :5 C7A 3; C 3 A6:? @ ,-./.0 53 @ @); 6:@);: 9' 3 ) A9 * & @M:67% 0 n n on Bn ,n pn N q r;& : * & @M:67@D%n 2!# %2' C2%%!!22#%!!!: ) (5?@ *& @68 1 1: @'@1 ? @ *& @645 @) &3 *:1# & 7 7') sG3 : 5 1%2& )@? :5@A7"') 1: @'; 1: @'; * & @M:67@ 0 53 @ @); 3 C@A9); "C #!"1# 1# %2' C2%!#26: @? A@ ,-./.0 :A9:& )m:G @ 3; 6 &5 @) &3 3 9: )46: *& @68 *:'7 & 6:? tu u v w 6:1m # @9'@!5 2& 6:? G D !@ ) ? !@& @ 52#: "!")% 3 C@A9 # %& ' ()8 A9 # & @* ) A3 *"3 A%A9 # & *:38 A9 D "*' !@) 3 (%2@')41 52#: "!")% r: "12%%!")% ## %& ' ()4 # & * # !'# %2' C)49: (%2'5 ) !) 56; A9' 3; 9'@: !:3 )4;:@5 xO . ? !m& @ 27 3 # @9'@!5 2& 6:? G 23 G? 1:!@' #:!%3 @?& @ 2@ ) ? @9: * & @M:677 y . ? !m& @ 27 #: !:3 )4 # %2'5C@)2&3 % 3 2@D ) 15 # & @* )@ : 3 : 2 95 #:!'@ * & @M:67@ D *:)& 6:'5?& @ *:1# & 7 7'7& 5 G BERNINA artista200730G1 B 780B 79050008 968 72 0050008 969 72 00AB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H032 913 70 00* A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 HL:? @ ,-./.0 JKI # & % !: * & @M:67@ NO 6"(@? %A% # & * ( HI ? @ 2 1:!@'@1 JKI *:1# & 7 7')% !" # %& ' ()" # & * ,-./.0 1" 23 4 56(7& 4 38 9:!; 27')4 2& 6")*; : 2 95 ? 2:5 # %& ' ()4 # & *; 53 @!@); #:!'@ 9' 3 )%A9 : ' 2& % 3; 5 7& % B 'C% 3; 5 7& % D )"D :6E5? % 7*:); 3 @!'@ #:#725 38 6: *5 F63 )% 7*:) D #6 3 7!' D )"D :6E5? @ 9' 3 )% : ' 2& 3; 5 7& % F:!6: )8 # @9'@! 6GD )8 A9 3; 5 7& %) ? !@& @ # @! : 2 9@1 z } { } ¡ ¡ § ¡ ª ¡ « ² ¡ ³ µ ¡ ³«¶ ¡ § ² ² «50008 968 72 0050008 969 72 00AB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H032 913 70 00* A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 HÏ ÐÑÒÓÔÕÖ ØÙ ÓÚÛÕÜØÝÑ ÞßÔ ÛÕÑàÔØÚÓá Ü â ÕáãPROZHLÉDNUTÍVIDEAäåæäçèé ê ëìêä¹ º¹» ¼º½¾¿ À Á½¼ à ¾ÄÀ ¹Â½Å· ÃÁ ÅÆÇ½È ½ ¾¼É¿ÃÈ ÊË ÌÍÂÎ

PQRS TUVWXS Z [VQW VZ YW 2 defgPgh %# & * ,-./.0 22## 2):2& 2& 7'7&F & ' ()4;? :5 ; ):); 1@16:@ 5 ) !): 2@ 1m)% ,-./.0 ) %D % 3 9:!):5 # & *5 #6: * !4 #:5 7& % %# & * 2D !m'%!# # !'#%# & *(F & ' ()4;@ 6:5? ) 3 &; ;:@ 5 @3 )m) ):3 :5 &;!# !'# %2' C2% 2#%% # %& ' ()4 # & * 2 !!"2& A@1F6: 3 C@A9); 1: @'; * & @M:67@ 0:@ * & ':M55 @) &3@:5 3 ?;3 :? : :38 1 )3## & *(:3 :5 &; 6:!F6: 3 C@A9); 1: @'; * & @M:67@ # Zum Beispiel der Rücktransportfuss # 1 / 1C / 1D für attraktives Dekornähen q #:!'@ * & ':M5 # %2'5C@)2&3 % 2@ #:5 %3 ? % # %& ' ()4 # & *; 2 5D 3 @)8 1 )"2& 3 A@1# & *(:3 :5 &; 6: u v j w j l w u x x lv xl Die Nähfüsse mit geschlossenen Schaftöffnungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich: x v x l 1 1C 1D v r;& :l j v x # %& ' ()4 # & * 2D% (%2' # & *;@ : ) (5?;@ %%% 2&2 1 71"')% C% *2F6: C7A 3; C 3 A6:? @ ,-./.0:5 & @95 HnH 11F%21@): o D: ) (5? @ *!# %& ' ():5 # & *" 2(7!' n *&(% 2&% 2:3 ):55 &8 *@@64 566:? 7 C *5 & @95 %%% 2&2 1 71"')% C% *2F6: C7A 3; C 3 A6:? @ ,-./.0:5 & @95 K 11"# & * 2! 'C% C7 C%n )@s *' !); & mA9& :@ ? :5@6F%21@): BD ) (% !5# & * #% 2@6: C *5 & @95 HnH 11"% # ! (2#%%2#% 2 ! "')%1 # ! ( 1 ,-./.05 '):3 F & *; B @:5 3 ? 3 @:? @)5:3@ "# & * 1" D !2#%" % ## ! (s *' !);35@A7"') 3; 6 )6: & @)& ::3 %%% 2&2 1 71"')% C% *2F6: C7A 3; C 3 A6:? @ ,-./.0:5 & @95 K 11"# & *D#!s *' !); ?@@3 )m) 3 m1 ): 7(* 1 l j x l Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale bei den Knopflochfüssen F3A%21@): 0 D%: ) (5? @ 5& :1 & 7A*4 C7& *): %*!% *:3 46 ;%%% 2&2 1 71"')% C% *2F6: C7A 3; C 3 A6:? @ ,-./.0:5 & @95 HnH 11 " ! '* *):F6:1m))4%*!% *:3 46 ;& 6:? D 1m % !4'*5 *): F3B%21@): %*!% *:3 46 ; 3!I 11:#11% (7!':1:A3; C7? @ ? 7 5& :1 & 7A*; D# ' & 1 & 7A* C7& % *):: ) (5? @: : 5 :4 %*!% *:3 46 ;%%% 2&2 1 71"')% C% *2F6: C7A 3; C 3 A6:? @ ,-./.0:5 & @95 HnH 11 " ! '* *):F6:1m))4& 6:? D 1m % !4'*5 *):!%*!% *:3 46 ;%*!% *:3 46 ; 3!:#I 11(2: & 5 & @9G!%6*5 3; C7? @ 3 ? @!):& '738 A9 *6:A%A9#')4 7)("!%#%!:61 A@n 3 @& )m ) 3 : )8 A9 3 7!@ A@))8 A9 & 7#G6: 3; 5 7& ) ? @& @ ) ) C7A9"@ :38 A92& ")*"A96""" @6)7) A:1

X [X ]c Z Z [VQW 2 3 D "')% # %& ' ()4 # & * 2! #(%D "*' !)%%r;& : 5)73 @6;@: :65 5? ? *:3; 3 @) ("2& % D "*' !)%# %2' C2% 2&:59:5 @) &36:? @ defgPgh VZX Yq'@!"& @ # %& ' ():5 # & *5 3 9:!):5 #6: 6GD )4 2& @9;.m*& @64 ? 2:5 ? 7 j x l ,-./.0 ) %D % @C@)% 7 #6: *):%*!% *:3 46 ; @ 2#%17 # %& ' () 17 # & * 17 #@A7"')86: *): u u l j '"& *; : 2 95? %A%ZipyD 7# @:3 :5 lw .@1"& @ #: 65A@ :3 @6':A* %*!% * %# 2):5 *)::3 46 ; 3;&3 : & @@ !% *2%!A@ 7 # & *#2# 7C7& % *):6 5 m9@1 :* 1 7*5 ,-./.0 1" 3 @ 3 4 ) 56: 6; A9'4 ) !)4%*:3 :5%*5 ,-./.0 ) %D % 2#@A7"')% # %& ' ()4 # & *; #6: #6"A7 2 #65 )8 17 1 & @67"'; n ? *: ? @D@6 @? n; A65 3 ')5 # & *# 2)m # 7C7 &!D 7#:5@? @ @ 3 C@A9);659;G 0!%(D 7#n ,-./.0 1" #"2 5 @& @ C & : ; @? )8 )@ : )@3 7!7& @')86: & 5 #6 3 :5 # & *5 w0! v x l j A9A@& @ ) C%3 & C7*18 #6:5 @* )@ : '@1:3 & n ,-./.0 1" 3 ) %!A@ C76:*8 38 m6 # %& ' ()8 A9 # & @*n 2 )7175! 2":9)@& @!D(%" %2# 2)m# "A@!#27"% D!:*:) '49: *:) @) :*6 ? @ ' & *; 7!7& @')4 7 )@3 7!7& @')4 '@1; 3;&3 : & @ ) !):@ C@6 5 @ 1%&6: @ :) ') 3 9'@ LG @& @ 27 3;&3 : 7& 7 '@1; 2 :D !: )8 1 #6:C%3 ")%1 v x %%17 )"# ! n *&2D6C & @ *6@ & 73 );@64 A9A@& @ ) !): 6; A9'@ 6@ '7 :3 &&3 G6(%A9 & @A9)7* j ! ,-./.0 1" 3 @ 23 41 #:6& :'75 # %& ' ()4 # & *; #6: A@':5 !5# & *#27 ) # %*' !2%# "A7 # 7 ) C% ")% #'7* A%:56: #'7* A@5 ) !) & @63 # %& ' () A9 # & * ,-./.022#% # & * n *&2!## 7% " %#:6& 71@)&8@: 95? @@A7"');@6438 9: :5:5 7? @& @3; C 3 ) 3 :')8 1:9; @1 )@ : 3 @%%1 "1 (*2 1 D #!" " 7 C7%%"1 (*27# 2)m # !'3; C 3 A6@5 ,-./.0:@? 1m6:36:*8 38 m6 3; C 3 A A9 6@G LG @& @3; 6 & 3 @'*8 )@ : 1 '8 n@:@2%3 @'7*: & 7 C 38 C73 *; "" l "F & A9%!:6* ? @ : ' @)8 5 '7!% *49: 3 m*5 F & A9# & A9# & * n 2 )717:6*:3 4; j?@D %! & 7' *!7)@()4:6* 3;? ! 5? @ 1m @) )@6@ & 73 7& 5 ,-./.0 3;3 7)5' ? @2 C% ")% *2"22#%1 # 22@ 3:5 *G ' & @* @@A7"')@9@1 C3 5 3 @'17 ) !)4 % # & * ,-./.0 2"%1 # 1%# 7" % D!57'& :3 A;? :5 7!@ ')::A) *@13;&3@) :: )49: ,-./.0 j )%1 !:!6 %& @ ? @!):& ):5 !4'*5 2& @95 3 :')4w l 57'& :3")% /): & 7 )%D"2 33? @ @? 14) -@M5' & :6 & @9G" % 2#"2 D 1m)%(7257'& :3 )@6: 36:5 6 !: & .@ 3 C@A9); '"& *; 2& @? )m !: @ *':5 :5 F6: 14)m *':5D 3 4 1 & @67"'; n ? *: ? @ *G @ )@ : *: @)* n 3;3 7)5' ,-./.0 2#@A7"')%# %& ' ()4 # & * n *&2%# !" ")%;@64 5 ) !E5? ? @? 7A9:3 x . C@ 2 !; # %& ' ()8 A9 # & @* ,-./.0 ? 2:5 7!@"')%1 D "*' !)%1 3; 3 @)%1 # & *5 #6: C7& % *):%*!%:38 A96@* !; *6:1m ? 7)49: : 2 95? % D 7#:3 :5 # & *5n 3; C%3 A% # & *5

4 V Z S[V 2, - . /01 . !! * - # *& S 3 SK 3 S } # 3 K 3" } # # fN 3 fNK 3 fN" } 1 - # # 2 )& * - # * f& 0 1 -# - , & !!! ' ( # ) f 3 fK& ' ( # ) * & , fG 3 fD 3 fK 0 ' R& ! S 3 SGS S S ( ) S 3 SK% f f Zipy N 3 N" } # N 3 N" } * - # * N" ) - f& N N N % , - ' . ! & #/ * R3 R& } 0 1 3 K 3 & } 4- & & *0 & ( 0 )& - / 0 */ RQ - / 0 */ RR ! 3 ! K& P P P Q Q Q R ! ! ! -# . ( ) P& )0 S 3 S K 3 S % } )0 * - # * P% P4 RP4 Q& # 2 0 */ ) S& # 0 05 2 Sf& )& ) -# . ( - )? # NPK& # 05* ) # 3 *0 0 , NQ& 0 * fR& )0 # f! 3 f!K3 , ( 0 N 3 N K& 0 05 ) ). Nf& / 0 05 ) & 0 # * 05 & )0 3 )0 SP3 S S S SSS SSSSSSSfSNSNSNSSS SPSPSPSQSQSQ" # M fQ 3 fQ& } M # Q 3 Q& } M !Q 3 !Q& }SRSRSR % ! ! ( * SN& ( * S! 3 S!K& C* D EFEG HDI JB BB ( * K* L NNK& S!S!S!f f & '( ) * ' I # I # D D EFEG #* fB EFE #) Q RBff

G# ( *0 / ) QR} M ( # & I # K* L I # ! 1 * ? I # 1 * C ? I # * C K ) *-# KDfK ) *-# K ) *-# D! 3 D EFEGBE * * 0 * Rf E )0 RS * !S )0 !S& E ( # ( 3 ( # 0 *& # 0 * , 3 # ) 0 ' # & # / 0 ' # } - ' # # , * # / *& E * ( # 0 * * ( * * ( 3 # 0 3 * - & # )0 #* - & -# ( ) 3 H IJ& 2 # # * / H IJ2 # 3 fRff fPfPfQfQfRfRf!f!f!N N N NNN NSNSNSNfNfNfNN , *% ( )0 )2* # ( # . ( ,3 . ,* . 1"I # - , 0 / #* - , 0 #* * C} E 1 * C ) ( KD I # 1 * C ? E 1 * C 1 D EFEG B D! I # * C ) , / } , # / * } ID ' # D EFEG B ) ( } ) 0 1 )0 #* 2* 0 0 1 0 ) ( S? f 0 ) ( Q R C # &I *0 D EFEG B * 1 25NNNNNNN NPNPNPNQNQNQNQNRNRNRN!N!N! S Kapitola 2

6Kapitola 3 V Z S[VKapitola 5 V Z S[V )0 #* D EFEGB)0 3 )0 # 3 )0 3 )0 3 )0 C 3)0 3 )0 * . 33 P P P Q Q )0 C D EFEG - Q3B3I *. C D EFEG C L B} D EFEG C L C ( #)B} &D EFEG C L E 1B} PfD EFEG f KB }D EFEG NP B D EFEG N B D EFEG GB }P!PPP P!Q Q QQQQ , - ' . ! # & 0 C* )& & # # 3 2, - . 4 # 3 0 05 )& 4 4 / # # ,} / # ,} Q D EFEG K ) L )B I # K* L D EFEG C L E # # )B} ) - )2 PD EFEG R B} D EFEG Q B}D EFEG SS B QR R R ! PP PPQ QS . '( %. /01 . I # - & )0 E D*##)3G# ( )0 */ G# ( )0 # * 2 D EFEG C I *# B} QRQRQRQ!R R R RRR ( ( # 0 *& E * ( E # . # - )RSD EFEG - B& E ( 1 ) 3 # / / 1 ), 3 # / / 1 ) *. / . 2* / *0 } I *0 K 0 ) RfRSRSRfRfRNRNRNRR

7

8

dC QD b Z 9 r & : # %& ' ()" # & *! " #D "*' !)% 7? @ 3 9: )6: 3 C@A9); D!2% % 2:: )4 & @9; : 1 71"') C A@ & @95 HnH 11 D@ ?7#:5%&7 #6: 15C'7(*; #6: 2@)%n #6: 15C'7(*:3 4 '@1; & ! o96")7(# 2&!!D # ():2& )% #" % # 2&6G ? @ ? @ ): 5A98 @@63 @*n *& @68 A96 )6 ;# 00002 598 71 00A008 444 73 00B C D D1 E E1 F F1 G032 722 70 000032 721 71 00B C D D1 E E1 F F1 G99032 711 70 00A B C D D1 E E1 F F1 G &'() ,!" # %! *%&'() ,!" # %! *%! #%1 B" 2! %*# & *:6 )m) @ ) 1:)& :3 & )3 m& C7);@ &'() ,# %!- *%01@A 2 &'() ,# %!- *%'0&'() ,. -/# %*% 3 45 7879 87:3 666 "# & * 1" )@# 7')##s *' !) & 4& :;3 :5:3 6A9:3 :5 ; 6 3 5n*& @6" D ? 7C 5? @ 9' !*8 #:9; #: 1 & @67"'@A9n 2 )7172@ & m *:# A5 n *2#' 2& n *# !6?@ ?: ? :5;: @)* n *G @ ? 7)4: : )41 & @67"'; 52002 586 71 00A52003 076 71 00A (1630)52008 477 74 00 '& @ ! / /?--B C D D1 E F F452C 008 881 75 00E1 F152D 032 965 72 00A 5 2 GF2 F3 G1 H '& @ ! / /?- '& @ ! / /?--988: B BB"% # %& ' ()" # & *! " # ! D "*' !)%A9s *' !)? @ 3 9: )6: A@':557 :D !: )8 A9 2& @9G 'D @ ? 7 3; 5 %& 7 * C7& % '@1:3 ")% 27')8 A9'"& @*n ? *: ? @ *:6!n ! %):3 7) )@ : 3 ')m)4 '"& *; ; 6")%# @! D2% ! # !D #m&? @9':38 1 :&3 :6@1 5 ) !E5? @ C7&:@ 5 7!D(#% # !" ")% '"& *65 5? @@6 @*& ):3; 1002 576 71 00A1002 781 70 00A (1630)1032 707 70 00A B1008 445 74 001C033 202 72 001D033 220 72 00NacvakávacíB C D D1 E F F4E1 F1GF2 F3 G1 H

10A 5 5 898 :! " D "*' !) & &D "*' !)% # & * D(!F6G9'@ )4 :;65 5? @: 6:52 2#7A953 7!7& @'): & & @95 1%2& 3? @9'; @63 @)4D ) (* );# & A@%D"# 2)4 # ('7%51: E5? : 3 ' C& m@@3 4 C7& 34030 972 70 0034C 030 974 70 0034AA (1630)030 770 72 00B C D D1 E F F434C 030 769 73 00E1 F134D 032 961 72 00 GF2 F3 G1 H2 4 5 5 6 6"(@? %A% # & * #:1"9" !:2"9):5& 6:3 ):1m6)49: #:!"3 ")%'"& *; q:!% 2@ D @? 14) #6: 2& 6:? )% 57'& :3")%6:3 )8 A9 '7)@*## 2)4 2 C% ")% '"& *n *&%!26:@@ 3@@64 1 ? & @) @)A7 @ 96):5&# 22#22%: :53 & n )@ : ? :565 )4 ) !): @ ) & 95? 2%%!!%F @ )415 C7& ) #:1"9 ? 7 3 m 3 : & * C3 5 50008 968 72 0050008 969 72 00032 913 70 00* A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H1 ('!/ ? ! PROZHLÉDNUTÍVIDEAAäåæäçèé ê ëìêäB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H " # " '& &' ?#! *%/ ! /? ( 6Br 73"' (*2# !# 1" % & &# & A@ 2)"D@; 51%2& m)4 3 @: 5:9 ?4 :@*':5D & #: 1 & @67"'@A9n *& @64 1 ? % & @)!@)A7 2@ # 7 C7& %D 251002 953 71 0051008 476 73 00AB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H"(7D#' 2&@* 3 & n ? *: ? @ *G @n *: @)*6G )4;

1 2 3 4 5 113 622! 2*#2# & * *:1 7) A7 @ & @9:3 :5@:56: 6:3 )8 & @9 ? @ & & :7!@"')% #6: 3 C@A9); !659; 6:3 )8 A9 2& @9G #6: ;D *4 '@1; B%*; )@# 7') 3 4 #:3 6A9:3 4 ;#6 3 m D "*' !); 2) !): *':5 @ #:1 & @67"'@A9n *& @64 1 ? % & @)!@)A7 2@ # 7 C7& % D 2@*"3 & n ? *: ? @*G @n (7 #' 2&; B3 6GD )4 #62&; # & *; 2':5 % ? *: 3 :!%& * #6:# 53002 962 71 0053008 478 74 001 @2% 9; C3 G C @* 11 11 AB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 2 5 4 4 r & :2 ! "1% # 7C% & 7 & m A@ # 7C% & ')4D !A@ )51: )33@?@D " m22("2& % 2 !"1% # 7A9 & 7&3; ."2& 3 @A *& @68 ? @ :5; 51: );D !A@ & *"1 )@*'D# 7% " %D " m2 1?@ ; :5 '? @9: ) C 3 ) *3G 004 813 70 01*004 813 70 02* AB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

12 QS1 Y YV QS 5SDYc 8 TY9r & : # %& ' ()" # & *"1% % 51: ) C & *):%*!% * '7:3 46 ; :3 :'-)4 !4'*; 2@ CEG6*:5 7 @D LG @& @ ? 7 #:5 %& 7 * 2@)% #:1:A%)7& m )@ : #65 )4 )7& m F & * ? @ 7!@"')% * 3;&3 : @)% !:*:) '4 *):!%3002 578 71 00A3002 767 70 00A (1630)3032 714 70 00A B3008 447 72 003C033 204 72 001 2 %*!% *2 # D " ( 1 *)::3 46 ; 3 *:1 7) A76: @3@ 2 # & *# 7C% ")% *):6@*:5 *3%*:38 A9%*G NacvakávacíB C D D1 E F F4E1 F1 F2 F3 G G1 H 8 85 3 95& :1 & 7A*415 C7& % *): %*!%2D:38 A96@* @ CEG6*:5 7 @ 7!': 5& :1 & 7A*; D 1m % !4'*5 *): 2# %2' C)49: *):3 @'7*: & 75 '7 :3 :')8 #:(@& *):%*!% * ) D "*' !m:3 46 ;%*%5 B%*; & :15 1G @& @ 5C &%*!%!!:38 A96@*n ? @ )5 ? *:659:5 2 # 1## !" ")% '"& * n 2 !72& )()% *:1 7) A7:GA*:56::3; # !'2 # D " ( 1 *)::: *:5n '@ 76: @3@ # & *# 7C% ")% *)::5 *3 3A001 250 70 00A (1130)3A031 250 70 03A (1230)3B006 686 70 00A3C031 250 70 04A (1630)3A031 250 71 01B1 C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H3B031 332 70 00B212%*!%2:38 A96@*%*! 2"! *2 !G:9)@& @: :) '8 A9 38 '@ *G PRO ZHLÉDNUTÍVIDEA äåæäçèé ê ëìê 135, 135s, 145, 145s, 230, 230 PE, 240, 330, 350 PE, 380.125, 125s, 210, 215, 220.1 2 Br & : # %& ' ()" # & *# 7C% ")% *):51: E5? @3 "(*" D "*' !) *):9G N51:3%*G%*# 7C% ")% m9@13 ## 7!## ' D(@3 )m6 5? @ 3: !:3 )4: : @ 8 C*5 *6 *5 *):%*# !' & '"# 1%5 1G @& @ 1m)7&:@:5C *; ' & *;::A2& !# & *@ :3 49: & 6)5; PRO ZHLÉDNUTÍVIDEAäåæäçèé ê ëìê18002 959 71 0018008 461 74 00032 224 50 00AB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 HPotah patky

e D[VaZ W Y aZTXZW SDc UTVZX 13[ 78 7 3 @6':A*:3" # & *"%%? @ 7!@ ') * C7& :3 @6'*:A*:38 A9 C3 G* D (7C :3 ")% :*6 ? G #65 )8 A9 1 & @67"'G *6 ? @ '"& @* 2@)@*6:5& %n 38 2'@!*@1 ? @ 6:3 )8 @' 2& 7A*8 C@3 2002 577 71 00A2A001 694 70 01A (1630)2032 716 70 00A B2008 446 74 002A033 330 72 012A033 330 70 02*315 579 03 2 NacvakávacíB C D D1 EFE1F4 GF1 F2 F3G G1H "'! ! 7879 BB2@C%3 ")% 27')8 A9 ;#'@& Gn * ) C%3 ")% 27')8 A9 CEG6@*n CEG6@*2 *":6 '*; 7& 6; n * 3 C%3 ")% # 2#5'@* 3 ? @!)4 :#@6 A7 (" 1" 1 71"')% C% *2F & * Oyon *& @65 & @95 K 11n 1"!7A% &#% # 2 D * ) C% )4 C3:: 3 :66: C7&@ ;43EG6*; n ) # 3 ')m)4n# 2 # %D#"2*@ *: @)4; PRO ZHLÉDNUTÍVIDEA12002 951 71 00A12002 968 70 00A (1630)12008 457 74 0012C 008 878 75 00@äåæäçèé ê ëìêB C D D1 E F F4E1 F1 F2 F3 G G1 H

14 ZipyA 8:" # & *% " % D 7#s7#:351: E5? @ 3 C 3 )G m9@1 A93 7'*;# 2@ )m D *" D "*' !) #(72& m"D % & m2)m!DD6:A93 @ '@ :5 *G 7#5n ;1:9' 2& 6:? # 7C%& D 7# A: )@? '% @ * :*6 ? 7 4002 579 71 00A4032 712 70 00A B4008 448 74 004D033 221 70 00A NacvakávacíB C D D1 E E1 F F1 F4 GF2 F3 5 B8BG1 H: :!%& *%2% # 2)4% " % D 7#: ? @C& m 3 A@ 5 ) !)@6:3 )4 3 C 3 )G#% " %6:C 3 ) :*6 ? G 14006 388 71 00A14D 032 964 72 00A F2 F3 G1 H 2 3 4 5 3 6B%*; 2#@A7"')% D "*' !)m 2 )@# 7') 3 :5 #:3 6A9:3 :5 ;#6 3 :5 ? @2) D C%%D 7# !"%!2 D"3 C 3 &;: ' & @*n *& @64 1 ? & @) @)A7 @ 2@* 3 & n#' 2&# !? *: ? @ *G @n;: : )m PRO ZHLÉDNUTÍVIDEAäåæäçèé ê ëìê54002 964 71 0054008 479 75 00AB C D D1 E E1 F F1 F4 G

1 4 156.@3 7!7& @')4 D 7#; #G2: % : D3 '"C& m @'@M )& )mn D @? 14) )(%n )! *%!%! #'%: '@ @) ;& :38 A9@ :6 A A9 ) : m3 ) A9:EA A9 r & :# & *% D 7# n *&2 51: E5? @ C7&G@64 ? :5 & 41m )@3 7!7& @')4 PRO ZHLÉDNUTÍVIDEAäåæäçèé ê ëìê35030 820 70 0035030 653 72 00AB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H

16 X1 U V S S QD TSb c Q 6 " % 2' # 1 2&2!% D(%n *&@1:3 )@ 8@9@1 @ 9:@? 14) ) : '@ @)@641" #G2: 7& : D3 '"C& m @'@M )& )m *3 '7& )m "? @) & * 1"': ' & *; n)@3 7!7& @')4 @?2:5##7A95@9'6:?@2&%2# !2& & m@9; ) ' A:3 4 & 6 )m 3:'@#8 2& @9 2@ !" D "6:3 @E 3; 5 %& 7 ? *: :D !: )8D 1m):5 ! '* C% * 2&4 ;;@95 PRO ZHLÉDNUTÍVIDEA5002 580 72 00A5032 717 70 00A B5008 449 73 005033 222 70 00*äåæäçèé ê ëìêNacvakávacíH 1 5 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 3 8:22! 2*#22 *:1 7) A7 @ & @9:3 :5@:56: 6:3 )8 & @9 @ 38 :6)m9:!% *#% " % 27') A9 C226:3 )4156:C 3 )83 G )m*:'7* 3 6 & @3 95 & m& * )8 A9 '"& @*n ? *: ? @ ! %):3 7) n #'"& ):n A@2& :3 )% & C*; #:! PRO ZHLÉDNUTÍVIDEA8002 583 71 00A8032 994 70 00A B8008 453 73 008D032 962 71 001 äåæäçèé ê ëìêNacvakávací B C D D1 E E1 F F1 F4 GF2 F3 G1 H B 8 B 9 8 B :r & :# %& ' ()" # & * 2!%% %#% " %3 : & *@1 ? @ 3; )7* ? A *6:C 3 )#'72% %# 7C% ")% *2:*6 ? Gn '@1G4 ; )7* ? A ? @ *36 ? @* & 59*@ D #@3 E:3 ")% :*6 ? G :!%& *: 51: E5? @ !:*:) '4 C7& % C3 G'@1G #6: %9 ? %A%A9 6:3 ): m )m 2 :*6 ? @1 '"& *; 10002 585 71 0010002 966 70 00* A (1630)10008 455 74 0010C 008 877 75 0010D 032 960 72 00 PRO ZHLÉDNUTÍVIDEAAäåæäçèé ê ëìêB C D D1 E F F4E1 F1GF2 F3 G1 H

1 4 17 22! 2*#2" % & & *:1 7) A7 @ & @9:3 :5@:56: 6:3 )8 & @9 3;&3:# & *2D""2) 17 2&? @1)8 '@1: 3 ' C& m *68@9; "& * 2!7)4@ 3 ?@#!" # '% #2(: @6 A7 3 *6 &@ :6:C7? @ 6:3 )8 1 & @9@1 F & * 2@ 62008 482 73 0064002 955 72 0064008 484 73 001 #:5% " #% # & * (36: '@1; C *; y 11 y#% 6: '@1; C *;11 B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 2 mmA4 mmB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 4 mm #" %%1 2&!7)4#F & *6: '@1:3 ) @)& ':3 A@9@1 C7? @ 3 ? @: @6 A7*6"2)m D !: @)4 '@1; n *& @64 2@ )@& @#% # "& * 2 D !!"@@ 3 *6 &% #2%1 )@ : D !2@':6:C7? @ @ @)& ':3 A:: )8 1 & @9@1 F & *;( O 2@ 9:!% #6: & @)*4 '"& *; n # & * ( ? @ 7!@"')% #6:2& !)m 27')4 '"& *@; 61002 956 71 0061008 481 72 0063002 961 71 0063008 483 73 0066002 972 71 0066008 485 72 001 A2 mmB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 2 mmA3 mmB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 3 mmA6 mmB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 6 mm 3 r & : # %& ' ()" # & *"% #" %"? @ 7!@ ')6: '@1:3 ) 1m**8 A9 ' & @*n? *: ?2#:5 ) # %*' ! ; '@&; "& * 2 D !!" # '%@@ 3 *6 &@ :#2%1 )@ :2 % 26:C7? @ @ @)& ':3 A:3 @6':A*:38 1 & @9@1 ;&3 :@& * ;D *8 n '@9A@ #6:2& :6:38 '@1n *& @68 2@ )@& @#% F & * ( 2@ 68002 958 71 0068008 486 73 0069001 129 71 0069008 487 73 00A2 mmB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 2 mmA4 mmB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 4 mm#:5% " #% # & * (36: '@1; C *; y 11 K #6: '@1; C% *;11 PRO ZHLÉDNUTÍVIDEAäåæäçèé ê ëìê

181 2 2& :5& : # & *:5 3;&3 : %& @ !:*:) '4 # @#'"& :3 )4 C3; @# @@'7*:2"D D # ()m D C7 % ! 9; : :5 ' & @* 5 3 :5 @@?:3 )7& C3 5n#% # 72(%? @ 1: )4 &;& : C3;:5 &38 6: m : :5 & 6 ))49: : '@ @) (2!% ## #'"&% F & * JI @ 9:6:@:3 )4 C3; C *;( JO ## #'"&% 6:@:3 )4 C3; C *;70002 954 72 00* A70008 488 73 0071002 973 72 0071008 489 73 00 4 mmB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 4 mmA8 mmB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 8 mm 11 # & *11 PRO ZHLÉDNUTÍVIDEAäåæäçèé ê ëìê

4 3 19 "2&2#% " * ' 1" %# ! 1r@)& : )3 @A @:5 3@:3 ) :*6 ? G@ @D #% @9'@)8 1 C7*18 16:5 *@1 C *; O 1:n yI )@ : yH 11 % ! * 72%1E5? @ 3;&3 : @): :) '8 A9 6:9G * 3 @*3; 5 7&D "*' !)%A9 7 D !22#% ":: )8 A9 & @9G ."2& 3 @A @:5 33*:1 7) A7 2 # & *:5 #6: '@1:3 (87033 505 70 02A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 13 mm87033 505 72 00A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 20 mm87033 505 72 01A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 25 mm 3 4#"2*(:3 ( KH KHo "2&" % ! *D(%# 1%r@)& : )3 @A 3;&3: :) '4 *:) @) :*6 ? G::A )@D @9'@)49: C7*149: #6:5 *5 C% *; yF6:!ny )@ : 11 % D! 27 1# 7 2 17:*:) '@? C 3 9'@G @& @ C7*186:5 @* 3;&3 : & ."2& 3 @A 2@ #:5 %3 " 3 *:1 7) A7 2 # & *:5 #6: '@1:3 (#"2*(:3 ( KH KHo 88033 505 70 03A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 28 mm88033 505 72 04A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 32 mm88033 505 72 05A B C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 38 mm1 98 6 6r & :# & *2###% 2 ' 1 ; ' 3;3 7)5&@A7"')m6::5 7&@:3 (@1#"2*(:3 (@1 J ( " %% ; 6 ) ) :*5 51: E5? @ '7 C# %2& # * ' 1%1"2& A72# 2& #5@:3 A5 )35 ) !E5? @ & * A@'8:5 95033 554 70 1095C 033 555 70 1095033 554 71 0095C 033 555 71 00PRO ZHLÉDNUTÍVIDEAAäåæäçèé ê ëìêA (1630)B C D D1 E F F4E1 F1 F2 F3 G G1 H

20 S QD1 b Z 54 /!@"')% # %& ' ()" # & * #6: 2 & 4):3 4 2& @9; n #6: #'7* A@!D!2% %! 2"%1 # 2:: )4 & @9; ; )7* ? A 9: @ @*& 5:9)@& @ C7&@D!# %D# !#2 ! # & * 2'% *:: )4@ L '8 :&3 :6 3@ 5 5 6: & @;:5?:!%#% " %D3 : & *:6: ) C 3 ) CEG6*; )@ : @' 2& 7A*4 )7& 7n ' @ ? @? 3 C *#%D "%!%:5 & 7 ? *: 3 7 5 ') 3 : & *: 6002 581 71 006008 451 72 00 2 AB C D D1 E E1 F F1 F2 F3 F4 G G1 H 7 8 7 98 7: r & :3D # & * 2#% " *" %%@:5 33;&3@) #'7* A 38 C73 *:38 A9% # 2 ("D:6G & *4 * C7&@6; 3 :6; & @3 @)8 &3 6 D ? 7C 5? @! *2%# & *#"%: :) ':5 3 7!7& @'): & 3 1%2& m C7&?@6:& : 7!@ ') *) C%3 ")% 2& 5 @* * &3 : @)% # 7& '738 A9 #'7* A% 20002 588 71 00A20002 806 71 00A (1630)20033 227 70 00A B20008 462 74 0020C 033 203 72 0020D 033 151 72 00 NacvakávacíB C D D1 E F F4E1 F1GF2 F3 G1 H #%# 7') " #"#D "*' !)@A7"') )@3:3 6A9:3; 6 3; 51: E5? @#'7*:3 & # @)"C@& 3 C@A9); !659; 38 C73 @* ) '"& *; n *& @641 ? % & @)!@)A7 2@ # 7 C7& % D 2@*"3 & n ? *: ? @ *G @n *: @)*# !: : )4 1 & @67"'; PRO ZHLÉDNUTÍVIDEAäåæäçèé ê ëìê56002 588 71 01* A56008 480 74 00 B C D D1 E E1 F

C BERNINA virtuosa 150 153 153 QE 155 160 163 BERNINA activa 130 140 D BERNINA aurora D1 430 440 QE B 555 B 570 QE B 530 B 550 QE E BERNINA artista E1 E1 165 170 180 185 F BERNINA artista F1 BERNINA aurora F2 F3 F4 630 640 B 560 B 580 435 450 B 710 B 740 B 750 QE B 770 QE B 720 G BERNINA artista G1 200 730 B 780 B 790 H BERNINA B

Related Documents:

that a BERNINA machine will withstand the test of time. BERNINA: Class-leading sewing machines Join us at BERNINA 350PE BERNINA 550QE BERNINA 800DL BERNINA 215 BERNINA 1008 Bernina Australia @berninaaustralia. WORKSHOP DAY INFORMATION WELCOME DATTA VIC welcomes you to our Annual Hands On Wo

BERNINA /bernette Sewing Machines MASTERING YOUR BERNINA /bernette SEWING MACHINE 1/06 4 Mastering Your BERNINA 2006 BERNINA of America, Inc. Permission to copy granted only to Authorized BERNINA Dealers Congratulations on your purchase of a BERNINA or bernette for BERNINA sewing machine! This

C BERNINA virtuosa 150 153 153 QE 155 160 163 D BERNINA aurora D1 430 440 QE B 530 B 550 QE E BERNINA artista E1 E1 165 170 180 185 F BERNINA artista F1 F1 F1 F1 30BERNINA aurora F2 F3 630 640 B 560 B 580 435 450 B 710 B 750 QE G BERNINA artista G1 200 730 B 780 H BERNINA B 820 B 830 B 880 0 Entlovací patka 7 0 Entlovací patka s chráničem .

BERNINA 770 QE PLUS Bernina Hook for Meticulous Stitches Bernina Stitch Regulator Bernina Dual Feed Extra Large Bobbin BERNINA L860 Overlock One-Step Bernina Air Threader Informational color touch screen Built-in Tutorial and Creative Consultant Embroidery Software V9 Wifi enabled Convert to Applique Export Cut Files Full Digitized Software .

BERNINA Embroidery Software MASTERING YOUR BERNINA ARTISTA EMBROIDERY SOFTWARE 9/2003 4 Mastering Your BERNINA Congratulations on your purchase of BERNINA artista v4.0 embroidery software! This workbook is designed to be used in conjunction with the Owner

This is a nice example of the Bernina 217. . and these industrial sewing machines myself and so . Note: This is a supplement manual to the 1020/1030 service manual. This means you ll need both manuals. Bernina 217-217N Sewing Machine Instruction . Bernina Nova 900 Sewing Machine PDF Instruction Manual Bernina 830, 831, 832 .

BERNINA Ruler Foot #96 (Q Series) BERNINA Adjustable Ruler Foot #72 (BERNINA Domestic Machines) BERNINA Ruler Starter Kit for the Frame and Sit-down The following steps will walk you through quilting the BENINA Ruler Panel, designed by Amanda Murphy of Amanda Murphy Design, and are designed to work on both frame and sit-down models.

AUTOMOTIVE EMC TESTING: CISPR 25, ISO 11452-2 AND EQUIVALENT STANDARDS EMC Standards and Chamber Testing for Automotive Components A utomotive standards addressing electromagnetic compatibility (EMC) are developed mainly by CISPR, ISO and SAE. CISPR and ISO are organizations that develop and maintain standards for use at the international level. SAE develops and maintains standards mainly for .