En Ny Indbygget Netværksadapter, Der Lader Dig Kontrollere .

1y ago
22 Views
1 Downloads
1.67 MB
43 Pages
Last View : 21d ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Emanuel Batten
Transcription

En ny indbygget netværksadapter, der lader dig kontrolleredin varmepumpe hvor som helst fra.Brug fjernbetjeningeninden for 8 m fra fjernbetjeningsmodtageren påden indendørs enhed.KvikvejledningBIsætning af batterier132BBA1 Tryk på1 Træk bagsiden affjernbetjeningen2 Isæt AAA- eller R03batterier(kan bruges i 1 år)3 Luk dækslet38ACXF55-20770 FULLSET.indb 38A Indstilling af urCLOCKog.indstil tiden Tryk og holdinde i ca. 5sekunder for at visetiden i 12-timersformat (am/pm) eller24-timers format.CLOCK2 BekræftSET.6/5/2018 9:47:46 AM

Tak, for du købte Panasonic ifter . 40-52Systemoversigt . 53Sådan bruger du anlægget . 54-65Hvis du vil vide mere . 66Rengøringsvejledning . 67Fejlfinding . 68-70Oplysninger . 71-73Copyright . 74-78Tilbehør Fjernbetjening AAA- eller R03-batterier 2 Holder til fjernbetjening Skruer tilfjernbetjeningsholder 2Illustrationerne i denne brugervejledninger udelukkende til orienteringsformålog kan afvige fra det aktuelle anlæg.Der tages forbehold for ændringer udenvarsel med henblik på forbedringer.1 Tryk på MODE for atvælge den ønskedetilstand.HEATAUTOFAN2 Tryk påfor at starte/stoppedriften.DanskB Grundlæggende betjening3 Vælg den ønskedetemperatur.OpNedCOOLDRYPOWER Bemærk venligst atder visesvedopstart af enheden.Områdevalg:16,0 C 30,0 C /60 F 86 F.inde i ca. Tryk og hold10 sekunder for at skiftetemperaturindikatoren til C eller F.39ACXF55-20770 FULLSET.indb 396/5/2018 9:47:48 AM

SikkerhedsforskrifterFor at forhindre personskade, skade mod andreeller beskadigelse af ejendom skal følgendeoverholdes:Forkert brug grundet manglende overholdelseaf brugsanvisningen kan resultere i person- ellertingskade, og farligheden heraf er klassificeretnedenstående:Disse apparater er ikke beregnet til brug af denbrede offentlighed.ADVARSELDette symboladvarerom fare fordødsfaldeller alvorligtilskadekomst.FORSIGTIGDette symboladvarerom fare forperson- ellertingskade.Anvisninger, der skal følges, klassificeres medfølgende symboler:Dette symbol angiver enhandling, der er FORBUDT.Disse symboler angiver, athandlingen er OBLIGATORISK.StrømforsyningIndendørs enhedLuftindtagIndendørs enhed og udendørsenhedDette apparat kan anvendes af børni alderen fra 8 år og opefter, og afpersoner med nedsatte fysiske,sensoriske eller mentale evner, ellermanglende erfaring og viden, hvis dehar fået information eller instruktion ombrugen af apparatet på en sikker måde,og forstår den involverede risiko.Børn må ikke lege med apparatet.Rengøring og vedligeholdelse må ikkeforetages af børn uden opsyn.Kontakt din autoriserede forhandlereller specialist for at få renset deindre dele, reparere, installere, fjerneog geninstallere enheden. Forkertinstallation og håndtering kan forårsagelækage, elektrisk stød eller brand.Få bekræftet hos autoriseret forhandlereller specialist, at du kan bruge et andetkølemiddel end det anbefalede. Brugaf en anden kølemiddeltype end denspecificerede kan forårsage skader påproduktet, brud, og personskader osv.Brug ikke andre midler til at fremskyndeafrimningsprocessen eller til at rengøre,end dem, der anbefales af producenten.Enhver uegnet metode eller brug afuforenelige materialer kan forårsageproduktbeskadigelse, brist og alvorligpersonskade.Installer ikke enheden i en potentieleksplosiv eller brandbar atmosfære.I modsat fald kan det resultere i ndtagUdendørs enhedLuftudtag40ACXF55-20770 FULLSET.indb 406/5/2018 9:47:49 AM

Berør ikke den udvendige enhed, når detlyner, da det kan forårsage stød.Udsæt ikke dig selv direkte for kold lufti en lang periode for at undgå for kraftigafkøling.Undgå at sidde eller træde påenheden, da du kan falde ned.FjernbetjeningLad ikke helt små og mindre børn legemed fjernbetjeningen for at forhindredem i at sluge batterierne ved et uheld.Netværksadapter (aktiveret)Undlad at anvende indendørsenhedeni nærheden af medicinsk udstyr ellerautomatiseret udstyr (automatdører,alarmer osv.).(Radiobølgerne fra indendørsenhedenkan forstyrre udstyr og forårsagetilstande med funktionsfejl)Brug ikke en ændretledning, samlet ledning,forlængerledningeller ikkespecificeretledning for at forhindreoverophedning og brand.Sådan undgås overopvarmning, brandeller elektrisk stød: Brug ikke den samme stikkontakt tilandet udstyr. Betjen ikke enheden med våde hænder. Bøj ikke netledningen for meget. Start og stop ikke enheden ved at sættenedstikket i og trække det ud.Hvis netledningen er beskadiget, skalden, for at undgå enhver risiko, udskiftesaf producenten, en servicerepræsentanteller en tilsvarende kvalificeret fagmand.Det anbefales på det kraftigste atinstallere med ELCB (Earth LeakageCircuit Breaker) eller RCD (ResidualCurrent Device), så stød eller brandundgås.Sådan undgås overopvarmning, brandeller elektrisk stød: Sæt netstikket rigtigt i. Støv på netstikket bør jævnligt tørres afmed en tør klud.DanskHold mindst 15 cm afstand tilindendørsenheden, hvis du benytterpacemaker.(Radiobølgerne fra indendørsenhedenkan forstyrre pacemakerens , at fingre ellerandre genstande berørerairconditionanlægget eller denudvendige enhed, da roterendedele kan forårsage personskade.41ACXF55-20770 FULLSET.indb 416/5/2018 9:47:49 AM

SikkerhedsforskrifterIndstil brugen af dette produkt, når nogetunormalt/en fejl, og frakobl netstikket,eller sluk på strømkontakten ogafbryderen.(Risiko for røg/brand/elektrisk stød)Eksempler på noget unormalt/en fejl ELCB udløses ofte. Der konstateres en lugt af brændt. Enheden støjer eller vibrerer unormalt. Der lækker vand fra den indendørsenhed. Netledningen eller -stikket bliverunormalt varmt. Ventilatorhastigheden kan ikkereguleres. Enheden holder omgående op med atkøre, selvom den er tændt og klar tilbrug. Ventilatoren stopper ikke, selvombetjeningen stopper.Kontakt omgående din lokale forhandlerfor vedligeholdelse/reparation.Dette udstyr skal jordforbindes, så stødeller brand undgås.Undgå elektrisk stød ved at slukke forstrømforsyningen og trække stikket ud:- Før rengøring eller vedligeholdelse- Når anlægget ikke skal anvendes ilængere tid- Under unormalt stærk lynaktivitet.FORSIGTIGIndendørs enhed og udendørsenhedFor at undgå skader eller korrosion påindendørsenheden må den ikke vaskesmed vand, rensebenzin, fortynder ellerskurepulver.Brug den ikke til bevarelse afpræcisionsudstyr, fødevarer, dyr, planter,kunstværker eller andre genstande.Dette kan bevirke kvalitetsforringelseosv.Brug ikke brandbart udstyr foranluftudtaget, så spredning af ild undgås.Udsæt ikke planter eller husdyr direktefor luftstrømmen for at undgå kvæstelserosv.Berør ikke den skarpealuminiumsfinne, da skarpe delekan forårsage personskade.TÆND ikke den indendørs, når gulvetvokses. Efter gulvet er vokset, skalrummet udluftes ordentligt, før enhedenbetjenes.Installer ikke enheden i et olieog røgfyldt område for at undgåbeskadigelse af enheden.Adskil ikke enheden for at rengøre den,så personskade undgås.Undgå at stå på en ustabil bænk vedrengøring af enheden for at undgåpersonskade.Anbring ikke en vase eller vandbeholderpå enheden. Vandet kan komme ind ienheden og forringe isolationen. Dettekan bevirke elektrisk stød.Åbn ikke vindue eller dør i længeretid under drift, det kan medførestort strømforbrug og ubehageligetemperaturændringer.Undgå lækage ved at sikre, at drænrøreter:- Tilsluttet korrekt- Holdes fri af tagrender og beholdere- Ikke er nedsænket i vand42ACXF55-20770 FULLSET.indb 426/5/2018 9:47:50 AM

Undlad brug af genopladelige (NiCd) batterier. Hvilket kan ødelæggefjernbetjeningen.Sådan undgås fejl eller beskadigelse affjernbetjeningen: Fjern batterierne, hvis anlægget ikkeskal bruges i længere tid. Der skal isættes nye batterier af sammetype i overensstemmelse med denangivne polaritet.Netværksadapter (aktiveret)Tjek på forhånd, at de følgende krav eropfyldt (derhjemme): Strømstikket skal være sat ordentligt istikkontakten. Støv må ikke samle sig påstrømforsyningen.(Dette kan lede til, at brand forårsagespga. antændelse ved ringe strømkontakt) Status for timer, der er sat af andrepersoner.(Uventet opstart og slukning kanforårsage skade på mennesker, kæledyrog planter) Der bør ikke forefindes anormaliteteri luftfriskeren. Selvom vindretningenvender, ingen modsatrettede effekt påpersoner eller lokaler.(Sørg for, at der ikke findes ting, dernemt kan flyve eller falde osv.)(At genstanden, der kan falde pga.vind, kan forårsage brand, skade osv.)StrømforsyningFor at forhindre stød må du ikke stikketud ved at trække i ledningen.SikkerhedsforskrifterFjernbetjeningTjek på forhånd, at de følgende krav eropfyldt under udendørsbrug: Hvis du ved, at der er andre personer, sætda luftfriskerens indstillinger herefter.(Kan forårsage fysisk skade påmennesker på baggrund af pludseligeændringer i udendørstemperatur ellerstuetemperatur)- Justering af temperatur kan udføresvha. fjernbetjeningen.- Hvis der er småbørn, fysiskhandicappede personer eller ældreosv. i lokalet, der ikke kan kontrolleretemperaturen selv, undlad da atanvende denne applikation. Tjek venligst indstillingerne ogdriftsbetingelserne.(Pludselige ændringer i temperaturenuden for lokalet kan forårsage fysiskskade på mennesker, kæledyr og planter)DanskEfter en lang periode med brug ellerbrug med forbrændingsudstyr skallokalet udluftes jævnligt.Kontroller, at installationsracket efterlængere tids brug ikke er svækket for atundgå, at enheden falder ned.43ACXF55-20770 FULLSET.indb 436/5/2018 9:47:50 AM

SikkerhedsforskrifterADVARSELDette apparat er fyldt med R32(let brændbart kølemiddel).Hvis kølemidlet er lækket, og udsættesfor en ekstern antændelseskilde, erder risiko for brand.Indendørs enhed og udendørsenhedApparatet skal installeres og/eller drivesi et rum med et gulvareal, der er størreend Amin (m²), og holdes væk fraantændelseskilder såsom varme/gnister/åben ild, eller farlige områder medgasapparater, gasmadlavning, netagtigegasforsyningssystemer eller elektriskekogeapparater, etc. (Der henvises tilSkema A i installationsvejledningenskema for Amin (m²))Vær opmærksom på, at kølemidlet kanvære lugtfrit, så det anbefales at haveegnede gasdetektorer til brændbaregasser installeret, som er i stand til atadvare ved lækager.Sørg for, at alle nødvendigeventilationsåbninger ikke tildækkes.Må ikke laves hul i eller brændes, daapparatet er under tryk. Udsæt ikkeapparatet for varme, flammer, gnistereller andre antændelseskilder. Ellerskan det eksplodere og forårsagetilskadekomst eller død.Forholdsregler for brug af R32kølemiddelDe grundlæggende fremgangsmåder forinstallationsarbejde er de samme somalmindelige kølemiddelmodeller (R410A, R22).Eftersom driftstrykket er højere end forkølemiddel R22-modeller, er nogle afværktøjerne for rør og installation ogservice specielle. Især ved udskiftningaf et kølemiddel R22-model meden ny kølemiddel R32-model, skaldu altid udskifte det almindeligerør og brystmøtrikker med røret ogbrystmøtrikkerne til R32 og R410A påden udendørs enhedsside.For R32 og R410A kan den sammebrystmøtrik på den udendørs enhedssideog rør anvendes.Blanding af forskellige kølemidler i etsystem er forbudt. Modeller, der brugerkølemiddel R32 og R410A har en andengevinddiameter for fyldningsåbningenfor at forhindre fejlagtig fyldning medkølemiddel R22 og for sikkerhedensskyld.Tjek derfor på forhånd.[Gevinddiameteren for fyldningsåbningenfor R32 og R410A er 1/2 tomme.]Sørg altid for, at fremmedlegemer(olie, vand, osv.) ikke trænger ind irørene. Forsegl også åbningen sikkertved opbevaring af rør, ved at knibe,tape, osv. (håndtering af R32 svarer tilR410A.) Drift, vedligeholdelse, reparation ogkølemiddelgenvinding skal udføresaf personer, der er uddannet ogcertificeret i brug af brandbarekølemidler, og som er anbefalet affabrikanten. Alle personer, der bruger,servicerer eller vedligeholder et systemeller tilknyttede dele af udstyret, skalvære uddannet og certificeret.44ACXF55-20770 FULLSET.indb 446/5/2018 9:47:50 AM

1. Installation (Plads) Et produkt med brandbare kølemidlermå ikke opstilles i et ikke-ventileret rum,hvis rummet er mindre end Amin (m²). Hvis systemet fyldes op på stedet, skaleffekten af kølemidlet, der påfyldes,og som skydes forskellige rørlængder,kvantificeres, måles og mærkes. Skal sikre, at installationen afrørarbejdet skal holdes på et minimum.Undgå brug af bulet rør og tillad ikkeakut bøjning. Skal sikre, at rørarbejdet skal beskyttesmod fysisk skade. Skal overholde nationale gasforskrifter,statslige kommunale regler oglovgivning. Underret relevantemyndigheder i henhold til alle gældenderegler. Skal sikre, at mekaniske forbindelser ertilgængelige for vedligeholdelse. I tilfælde, der kræver mekaniskventilation, skal ventilationsåbningerholdes fri for blokering. Ved bortskaffelse af produktet skalforholdsreglerne i #12 følges ognationale regler overholdes.Kontakt altid de lokale kommunalekontorer for korrekt håndtering.Sikkerhedsforskrifterc) Evnen til at forstå og i praksisoverholde kravene i den nationalelovgivning, samt i reglerne ogstandarderne; og,d) Løbende gennemføre regelmæssigeuddannelse og videregåendeuddannelse, for at opretholde denneekspertise.Dansk Alle delene i kølekredsløbet(fordampere, luftkølere, AHU,kondensatorer og væskemodtagere)eller rørsystemet må ikke være inærheden af varmekilder, åbenild, aktive gasapparat eller et aktivtelektrisk varmeapparat. Brugeren/ejeren eller deresrepræsentant skal regelmæssigtkontrollere alarmerne, den mekaniskventilation og detektorerne, mindst engang om året, og i henhold til nationaleregler, for at sikre at de virker ordentligt. En logbog skal opretholdes.Resultaterne af denne kontrol, skalregistreres i logbogen. Eventuelle ventilationer på snævresteder skal kontrolleres for at bekræfte,at der ikke er nogen forhindringer. Før et nyt kølesystem tages i brug,skal personen der er ansvarlig forsystemet sørge for, at driftspersonaleter uddannet og certificeret, og atbrugsanvisningen bruges til at vejlededem om byggeriet, tilsyn, drift ogvedligeholdelse af kølesystemet.De skal også oplyses om hvilkesikkerhedsforanstaltninger, derskal overholdes, samt kølemiddelsegenskaber og hvordan det håndteres. De generelle krav til et uddannet ogcertificeret personale er som følger:a) Kendskab til lovgivningen, reglerneog standarderne vedrørendebrandbare kølemidler; og,b) Detaljeret viden om og kendskabtil håndtering af brandbarekølemidler, personlige værnemidler,forebyggelse af kølemiddelslækage,håndtering af cylindre, opladning,sporing, genvinding og bortskaffelseaf lækage; og,45ACXF55-20770 FULLSET.indb 456/5/2018 9:47:50 AM

Sikkerhedsforskrifter2. Service2-1. Servicepersonale Systemet skal ses efter, regelmæssigtundersøges og vedligeholdes af etuddannet og certificeret personale,der er ansat af systemets bruger, ellerpersonen, der er ansvarlig for systemet. Sørg for, at mængden af kølemiddel,der påfyldes, er i henhold til størrelsenpå rummet, hvor delene der indeholderkølemidlet, findes. Sørg for, at kølemidlet ikke lækker. Enhver kvalificeret person, derer involveret i at arbejde på ellerbryde ind i et kølemiddelkredsløb,skal have et aktuelt gyldigtcertifikat fra en industriakkrediteretvurderingsmyndighed, som bemyndigerderes kompetence til at håndterekølemidler sikkert i overensstemmelsemed en industrianerkendtvurderingsspecifikation. Service må kun udføres som anbefaletaf udstyrsproducenten. Vedligeholdelseog reparation, der kræver assistancefra andet kvalificeret personale, skaludføres under tilsyn af den person, somer kompetent i brugen af brændbarekølemidler. Service må kun udføres som anbefaletaf producenten.2-2. Arbejde Før der påbegyndes arbejde påsystemer, der indeholder brændbarekølemidler, er sikkerhedstjeknødvendige for at sikre, at risikoen forantændelse minimeres. For reparationpå kølesystemet skal forholdsreglernei #2-2 til #2-8 følges, før der udføresarbejde på systemet. Arbejdet skal foretages i henhold til enkontrolleret procedure for at minimererisikoen for at der er en brændbar gaseller damp til stede, mens arbejdetudføres. Al vedligeholdelsespersonale og andre,der arbejder i det lokale område, skalinstrueres i og være under tilsyn forarbejdet, der udføres. Undgå at arbejde i lukkede rum. Sikraltid pladsen omkring kilden. Der skalvære en sikkerhedsafstand på mindst 2meter, eller en zoneinddeling af fri pladspå mindst 2 meter i radius. Bær passende beskyttelsesudstyr,inklusive åndedrætsværn, somforholdene tillader. Kontrollér, at forholdene inden forområdet er blevet gjort sikre vedbegrænsning af brug af brændbartmateriale. Hold alle antændelseskilderog varme metaloverflader på afstand.46ACXF55-20770 FULLSET.indb 466/5/2018 9:47:50 AM

2-6. Ventileret område Sørg for, at området er i det åbne, ellerat det er tilstrækkeligt ventileret, før dubryder ind i systemet eller udfører varmtarbejde. En vis grad af ventilation skal fortsætte iden periode, hvor arbejdet udføres. Ventilationen skal sikkert sprede frigivetkølemiddel og helst drive det ud iatmosfæren.Dansk2-4. Tilstedeværelse af brandslukker Hvis der skal udføres noget varmtarbejde på køleudstyret eller nogentilhørende dele, skal der værepassende brandslukningsudstyrtilgængeligt ved hånden. Hav en pulverslukker eller CO2brandslukker ved fyldningsområdet.2-5. Ingen antændelseskilder Ingen person, der udfører arbejdei forhold til et kølesystem, somindebærer udsættelse for rørinstallation,der indeholder eller har indeholdtbrændbart kølemiddel, må bruge nogenantændelseskilder på en sådan måde,at det kan føre til fare for brand ellereksplosion. Han/hun må ikke ryge, nårde udfører et sådant arbejde. Alle mulige antændelseskilder,herunder cigaretrygning, skal holdestilstrækkeligt langt væk fra stedet forinstallation, reparation, fjernelse ogbortskaffelse, hvorunder brændbartkølemiddel muligvis kan frigives til detomgivende rum. Før arbejde finder sted, skal områdetomkring udstyret undersøges for atsikre, at der ikke er brændbare farereller antændelsesrisici. ”Rygning forbudt”-skilte skal vises.Sikkerhedsforskrifter2-3. Kontrol af tilstedeværelse afkølemiddel Området skal kontrolleres med enpassende kølemiddeldetektor før ogunder arbejdet, for at sikre at teknikerener klar over potentielt brændbareatmosfærer. Sørg for, at det lækagesporingsudstyr,der anvendes, er egnet til brug medbrændbare kølemidler, dvs. ikke dannergnister, er tilstrækkeligt forseglet elleregensikker. I tilfælde af lækage/spild skal du straksventilere området og holde dig væk fravindretningen og væk fra spild/udslip. I tilfælde af lækage/spild skal dumeddele personer, der befinder sig ivindretningen, om lækagen/spildet,og øjeblikkeligt isolere fareområdet ogholde uvedkommende personale ude.47ACXF55-20770 FULLSET.indb 476/5/2018 9:47:50 AM

Sikkerhedsforskrifter2-7. Kontroller af køleudstyret Hvor elektriske komponenter bliverfyldt, skal de være egnet til formålet ogtil den korrekte specifikation. På alle tidspunkter skalproducentens vedligeholdelses- ogserviceretningslinjer følges. I tvivlstilfælde kontaktes producentenstekniske afdeling for assistance. Følgende kontroller skal anvendes påinstallationer, der bruger brændbarekølemidler.- Fyldningsstørrelsen er ioverensstemmelse med rummetsstørrelse, inden for hvilkenkølemidlet, der indeholder dele, erinstalleret.- Ventilationsmaskiner og -udgangefungerer hensigtsmæssigt og er ikkeblokerede.- Hvis der anvendes et indirektekølekredsløb, skal det sekundærekredsløb kontrolleres fortilstedeværelse af kølemiddel.- Mærkningen på udstyret skal fortsatvære synlig og læselig. Mærkningerog skilte, der er ulæselige, skalkorrigeres.- Kølerør eller -komponenter erinstalleret i en position, hvor det erusandsynligt, at de bliver udsat for etstof, som kan korrodere kølemiddel,der indeholder komponenter,medmindre komponenterne erkonstrueret a

din varmepumpe hvor som helst fra. Kvikvejledning Isætning af batterier 1 2 3 1 Træk bagsiden af fjernbetjeningen 2 Isæt AAA- eller R03-batterier (kan bruges i 1 år) 3 Luk dækslet A Indstilling af ur 1 Tryk på CLOCK og indstil tiden . Tryk og hold CLOCK inde i ca. 5 sekunder for at vise tiden i 12-timers format (am/pm) eller 24 .

Related Documents:

7. Prof. Kirti Jain 1988-95 8. Prof. Ram Gopal Bajaj 1995-2001 9. Prof. Devendra Raj Ankur 2001-07 . certification course in Dramatics from Dr. Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, NSD alumnus Prof. Waman Kendre, prior to joining NSD, served as . (2000), B.V. Karanth Smriti Puruskar (2004), Kalidas Samman (2006), NETV People's Choice .

repair genes) in the datasets created in this research are as follows: ageing-related DNA repair genes‟ protein products tend to interact with a considerably larger number of proteins; their protein products are much more likely to interact with WRN (a protein whose defect causes the Werner‟s progeroid syndrome) and XRCC5 (KU80, a key protein in the initiation of DNA double-strand repair .

American Gear Manufacturers Association 500 Montgomery Street, Suite 350 Alexandria, VA 22314--1560 Phone: (703) 684--0211 FAX: (703) 684--0242 E--Mail: tech@agma.org website: www.agma.org Leading the Gear Industry Since 1916. February 2007 Publications Catalogiii How to Purchase Documents Unless otherwise indicated, all current AGMA Standards, Information Sheets and papers presented at Fall .

astrology, the explanation was: “ that is the study of occult influence of stars, planets etc. on human affairs”. There was no significant difference in responses between the two conditions (INRA, 1993). However, in most European languages the suffix „ology‟, „ologie‟, „ologia‟ connotes an academic field of study. This may be enough to encourage respondents to think that .

St. JOSEPH'S COLLEGE (Autonomous) Re-accredited with A Grade by NAAC College with Potential for Excellence by UGC TIRUCHIRAPPALLI - 620 002 B.Sc. Botany 2. 3 Syllabus : 2011 B.Sc. BOTANY: COURSE DETAIL – 2011 Sem. Part Code Subject Title Hrs Credit I Language 11UGT110001 General Tamil-I/Hindi-I/French-I 4 3 II English 11UGE120101 General English I 5 3 11UBO130201 Algae and Bryophytes 5 4 .

2 Cambridge English: Young Learners. Introduction. Cambridge English: Young Learners. is a series of fun, motivating English language tests for children in primary and lower secondary education. The tests are an excellent way for children to gain confidence and improve their English. There are three levels: Cambridge English: Starters Cambridge English: Movers Cambridge English .

Communism in China has the same dehumanizing effect on the people as it has elsewhere. 4 THE JEWISH ROTTING OF CHINA It was the Sassoon family that turned the general Chinese suspicion of and dislike of foreigners into hatred. David Sassoon controlled the Opium Trade in

The Project Management Plan is the guide for implementing the major project and documents assumptions and decisions regarding communication, management processes, execution and overall project control. The ultimate purpose of the Project Management Plan is to clearly define the roles, responsibilities, procedures and processes

Five Ways to Crack a Vigenère Cipher brought to you by The Mad Doctor ("madness") This is just a review of five nice ways to break a Vigenère cipher. It assumes that you are using a computer and can write simple code. The examples in this paper are in Python 3 (for Python 3, / and // behave differently, so be careful). The Vigenère cipher

Crickets"are"jumping"insects."Males"of" most"cricket"species"make"a"loud" chirpingsoundbyrubbingtheir forewingstogether;theydothisto attract"females."Crickets"chirp .

Poolside Handjob Only possible when Emily is near the pool. She must give you at least 2 handjob to unlock the event. (see Emily’s Help) This event unlocks Emily level 1 Exhibition.

479-575-7916 : txw019@uark.edu Wayne Brashear . Campus Fire Marshal and Assistant Chemical Hygiene Officer 479-263-1622 . 479-575-4419

FIRM Database Technical Reference Guidelines and Standards for Flood Risk Analysis and Mapping Page 2 FIRM Database Technical Reference 1. FIRM Database Overview The FEMA FIRM Database will store the digital GIS data used in the map production process, as well as tabular information inside the Flood Insurance Study (FIS) r eport. The

the De La Salle-College of St. Benilde's School of Hotel, . Its hospital arm, the De La Salle University Medical Center, is a private institution that always strives for the betterment of services, and takes in an average of around a thousand outpatients daily, with a significant number of charity patients. .

Biology Department, College of Education Arts and Sciences, De La Salle Lipa, Lipa City, Batangas, PHILIPPINES richard.magsino@dlsl.edu.ph Date Received: July 15, 2014; Date Revised: August 15, 2014 Abstract - The purpose of this research was to examine students' perspectives of their learning in marine

harmonize with the surrounding environment. Minor structures such as puncheon, turnpike, retaining walls, culverts, and small bridges can be built of suitable native material, if it is available. Rock—as used by the CCC—makes a longer lasting retain-ing wall, bridge sill, or water bar than does wood. Certain species of wood are more durable

“Climate and Natural Disaster Risk” in the pull-down) or via mail to the Federal Housing Finance Agency, Office of the Director, 400 7th Street SW, 10th Floor, Washington, D.C. 20219. Generally, all comments received will be made public and posted without changes to FHFA’s website. .

A Python Book A Python Book: Beginning Python, Advanced Python, and Python Exercises Author: Dave Kuhlman Contact: dkuhlman@davekuhlman.org

MANEUVER ENVISION IS A NIMBLE SUV WITH ITS SMART SIZE AND INGENIOUS TECHNOLOGIES SUCH AS AUTOMATIC PARK ASSIST. Available Automatic Park Assist uses ultrasonic sensors and clear driver cues to steer Envision into parallel and perpendicular parking spaces. Sensors search for an available space. Once

Essentials of Migration Management 10 The Causes of trafficking Countries of Origin: The most common causes are poverty, unemployment, and lack of opportunities. Political and humanitarian crises displace populations and expose the most vulnerable, usually women and children, to the designs of traffickers and criminal groups.