PG-F200X Operation-Manual SE - Sharp Sverige

2y ago
12 Views
3 Downloads
4.48 MB
71 Pages
Last View : 18d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Aliana Wahl
Transcription

detillvägagångssättPraktiskafunktionerBilaga

VIKTIGT För att underlätta rapportering ifallprojektorn skulle bli stulen bör du skrivaner Modell- och serienumret som återfinnspå projektorns undersida och bevaradenna information. Kontrollera noga att samtliga föremål somstår förtecknade i listan ”Medföljandetillbehör” på sid 10 återfinns i paketetinnan det kastas.iiModell Nr.:Serienr.:

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362fuse marked orand of the same rating as above, which is also indicated on the pinface of the plug, must be used.Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fusecover fitted.In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plugsupplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.DANGER:The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socketoutlet, as a serious electric shock may occur.To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:WARNING:THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.IMPORTANT:The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:Green-and-yellow : EarthBlue: NeutralBrown: LiveAs the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with thecoloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows: The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in theplug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol or coloured green orgreen-and-yellow. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked withthe letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked withthe letter L or coloured red.IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.iii

The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French,Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Portuguese, Chinese and Korean. Carefully readthrough the operation instructions before operating the projector.Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch,Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch und Koreanisch.Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch.Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand,français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, portugais, chinois et coréen. Veuillez lireattentivement ces instructions avant de faire fonctionner le projecteur.Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska,franska, spanska, italienska, holländska, svenska, portugisiska, kinesiska och koreanska.Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn tas i bruk.El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán,francés, español, italiano, holandés, sueco, portugués, chino y coreano. Leacuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar el proyector.Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l’uso in inglese, tedesco, francese,spagnolo, italiano, olandese, svedese, portoghese, cinese e coreano. Leggereattentamente le istruzioni per l’uso prima di usare il proiettore.De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Spaans,Italiaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Chinees en Koreaans. Lees de handleidingzorgvuldig door voor u de projector in gebruik neemt.O CD-ROM fornecido contém instruções de operação em Inglês, Alemão, Francês,Espanhol, Italiano, Holandês, Sueco, Português, Chinês e Coreano. Leiacuidadosamente todas as instruções de operação antes de operar o projetor.iv

IntroduktionVARNING:IntroduktionLäs noga denna bruksanvisning innan projektorn tas i bruk.SVENSKAVäldigt skarp ljuskälla. Titta inte rakt in i strålen. Var speciellt noga medatt barn inte tittar direkt in i ljusstrålen.VARNING: För att begränsa risken för brand eller elstötar skallenheten hållas borta från regn och fukt.OBSERVERARISK FÖR ELSTÖTAR.AVLÄGSNA INTE NÅGRA SKRUVARUTÖVER DE SPECIFIKT ANGIVNASERVICESKRUVARNA.OBSERVERA: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELSTÖTARFÅR LOCKET INTE TAS AV.UTÖVER LAMPENHETEN FINNS DET INGA DELAR SOMKONSUMENTEN KAN REPARERA. ÖVERLÅT ALLTSERVICEARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL.Symbolen med en blixt inuti en liksidigtriangel är avsedd att varna användarenför närvaron av oisolerad ”farligspänning” inuti enheten som ärtillräcklig kraftig för att orsaka elstötar.Utropstecknet inuti en triangel göranvändaren uppmärksam på viktigaföreskrifter för drift och underhåll(service) i dokumentationen sommedföljer enheten.VARNING:Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten störa radiomottagning, i vilketfall användaren kan behöva vidta motåtgärder.1

BORTSKAFFANDE AV PRODUKTENDenna produkt har tennblylödning och en lampa som innehåller enliten mängd kvicksilver. Av miljöskäl kan bortskaffning av dessa materialvara föremål för reglering. För information om bortskaffning elleråtervinning bör du kontakta de lokala myndigheterna, ElectronicsIndustries Alliance: www.eiae.org, , eller Sharp på 1-800-BE-SHARP.ENBART USAAtt observera vid lampbyteSe ”Byte av lampan” på sid. 50.Denna projektor från SHARP använder en DLP -chip. Denna ytterst avancerade panel bestårav 786.432 bildpunkter (mikrospeglar). Liksom annan högteknologisk elektronisk utrustningsom storskärms-TV, videosystem och videokameror finns det vissa acceptabla toleransnivåersom utrustningen måste uppfylla.Denna enhet har ett antal inaktiva bildpunkter inom acceptabel toleransnivå som kan leda tillinaktiva punkter på skärmen. Detta påverkar dock inte bildkvaliteten eller enhetens förväntadelivslängd.Auktoriserad representant ansvarig för EU-marknadenSHARP ELECTRONICS (Europe) GmbHSonninstraße 3, D-20097 Hamburg2ENBART EU

IntroduktionAtt läsa denna bruksanvisning Tekniska data kan variera en aning beroende på modellen. Samtliga modeller kan dock anslutasoch användas på samma sätt. I denna bruksanvisning har illustrationerna och skärmbilderna förenklats i deskriptivt syfte och kanskilja sig en aning från vad som faktiskt visas.Användning av menyskärmenTangent ENTERJusteringstangenter (P/R/O/Q)Tangent MENU/HELPTangent ENTERJusteringstangenter(P/R/O/Q)Tangenter somanvänds i dennaoperationTangent RETURN Tryck på RETURN föratt återgå till föregåendeskärm när menyn visas.Tangent MENU/HELPMenyval (justeringar)Tangent somanvänds idetta stegExempel: Justera ”Ljusinst.”. Denna operation kan också utföras med tangenterna på själva projektorn.1Tryck på MENU/HELP.2Tryck på Q eller O och välj ”Bild”för att justera. Menyskärmen ”Bild” för det valdaingångsläget visas.Exempel: Menyskärmen ”Bild” förCOMPUTER nst.RödBlåFärgtempVit 1PraktiskafunktionerBildVisning pådukenSkarpVÄL/JUS.ENTEREND37Info. Anger säkerhetsföreskrifter för användning av projektorn.Anm . Anger ytterligare information för uppställning och hantering avprojektorn.För framtida referensUnderhållFelsökningSid. 47Sid. 61 och 62IndexSid. 663

t läsa denna bruksanvisning . 3Innehåll . 4VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . 6Att tillgå bruksanvisningarna PDF . 9Tillbehör . 10Delarnas benämning och funktioner . 11Uppställning av projektorn . 18Isättning av batterierna . 14Användbart omfång . 15SnabbstartSnabbstart . 16Uppställning av projektorn . 18Standarduppställning (frontprojektion) . 18Uppställning för takmontering . 18Projektionsläge (PRJ funk.) . 19Dukstorlek och projektionsavstånd . 20AnslutningarAnslutning av projektorn till annanutrustning . 21Att styra projektorn med en dator . 24Anslutning av nätkabeln . 24AnvändningGrundläggande tillvägagångssättAtt slå projektorn på/av . 25Att slå på projektorn . 25Att slå av strömmen (och ställaprojektorn i beredskapsläge) . 25Bildprojektion . 26Angående inställningsguiden . 26Justering av den projicerade bilden . 26Korrigering av trapetsoidförvrängning . 28Ändring av ingångsläge . 29Justering av volymen . 29Uppvisning av en svart skärm ochtillfälligt ljudavslag . 29Omformateringsläge . 30Praktiska funktionerDrift med fjärrkontrollen . 32Visning och inställning av paustimern . 32Visa pekaren . 32Använda punktfunktionen . 32Växla mellan Ekoläge Tyst läge . 32Autosynk (justering avautosynkronisering) . 33Frysning av en rörlig bild . 33Val av bildläge . 33Använda fjärrkontrollen som trådlösdatormus . 34Menyposter . 35Användning av menyskärmen . 37Menyval (justeringar) . 37Bildjustering (menyn ”Bild”) . 39Val av bildläge . 394Justering av bilden . 40Justering av färgtemperatur . 40Progressiv . 40Lampinst. . 40Justering av den projicerade bilden(menyn ”SKM - JUS”) . 41Inställning av omformateringsläget . 41Justering av bildposition . 41Keystone-korrigering . 41Inställning av skärmvisning . 42Val av bakgrundsbild . 42Val av inställningsguide . 42Omvändning/omkastning avprojicerade bilder . 42Val av skärmspråk . 42Justering av projektorfunktion(menyn ”PRJ - JUS”) . 43Funktion för automatiskt strömavslag . 43Funktionen för automatisk omstart . 43STANDBY-läge . 43Inställning av bekräftelseljud(Systemljud) . 43Högtalarinställning . 43Ljudingång . 43Val av överföringshastighet (RS-232C) . 44Inställning av fläktläge . 44Kontroll av lampans tillstånd . 44Funktion för systemlås . 44Tangentlåsfunktion . 45Felsökning med menyn ”Hjälp” . 46Användning av funktionerna i menyn”Hjälp” . 46

IntroduktionReferensBilagaUnderhåll . 47Underhållsindikatorer . 48Angående lampan . 50Lampa . 50Att observera angående lampan . 50Byte av lampan . 50Urtagning och isättning avlampenheten . 51Nollställning av lamptid . 52Tilldelning av anslutningsstift . 53Tekniska data ochkommandoinställningar för RS-232C . 55Tabell över datorkompatibilitet . 60Felsökning . 61Om du behöver hjälp från SHARP . 63Tekniska data . 64Mått . 65Index . 665

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTEROBSERVERA: Läs dessa föreskrifter innan du använder produkten för förstagången och spara dem för framtida bruk.Man kan använda elektricitet till många praktiska saker. Denna produkt har utvecklatsoch tillverkats för att kunna säkerställa din personliga säkerhet. FELAKTIG HANTERINGKAN MEDFÖRA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRAND. För att inte sätta desäkerhetsanordningar som byggts in i denna produkt ur spel, måste följande grundreglerbeaktas vid installation, användning och underhåll.1. Läs anvisningarnaLäs noga alla föreskrifter om säkerhet och driftinnan produkten tas i bruk.2. Bevara anvisningarnaAlla föreskrifter om säkerhet och drift bör förvaraspå ett säkert ställe för framtida referens.3. Iaktta varningarnaIaktta samtliga varningar som förekommer ibruksanvisningen och på själva produkten.4. Följ anvisningarnaFölj noga samtliga instruktioner om säkerhet ochtillvägagångssätt.5. RengöringKoppla loss enheten från eluttaget före rengöring.Använd inte flytande rengöringsmedel ellersådana av sprejtyp. Rengör med en fuktig trasa.6. AnordningarAnvänd inte anordningar som inte specifiktrekommenderas av tillverkaren då sådana kanorsaka problem.7. Vatten och fuktAnvänd inte enheten i närheten av vatten–t.ex.nära ett badkar, tvättställ, diskbänk ellertvättmaskin, och ej heller i en fuktig källare, näraen simbassäng e.dyl.8. TillbehörPlacera inte enheten på en ostadig vagn,ställning, stativ, hållare eller bord. Enheten kanfalla och skadas eller utsätta någon förpersonskador. Använd endast en vagn, ställning,stativ, hållare eller bord som rekommenderas avtillverkaren eller säljs tillsammans med enheten.Montering av enheten bör utföras behör som rekommenderas avtillverkaren.9. TransportEn kombination av dennaenhet och en vagn börflyttas med störstaförsiktighet. Hastiga stopp,kraftiga stötar och ojämnaunderlag kan göra attekipaget välter ochskadas.610. VentilationSkåror och öppningar är avsedda att förseenheten med ventilation som försäkrar felfri driftoch skyddar mot överhettning. Dessa öppningarbör aldrig täckas över eller blockeras genom attplacera enheten på en säng, soffa, tjock mattaeller liknande underlag. Enheten bör ej hellerplaceras på inneslutna ställen såsom i en bokhyllaeller ställning såvida inte lämplig ventilation kanförsäkras enligt tillverkarens anvisningar.11. StrömkällorDenna produkt får endast drivas med den typ avströmkälla som anges på märketiketten. Kontaktadin återförsäljare eller det lokala elkraftbolaget omdu är osäker på vilken spänning som används ihemmet. För produkter som skall drivas medbatterier eller någon annan strömkälla bör duanlita bruksanvisningen som medföljer denna.12. Jordning eller polarisationTill denna produkt medföljer en av de följandetyperna av stickproppar. Om stickproppen intekan stickas in i eluttaget, skall du kontakta enelektriker. Koppla inte ur jorden i stickproppen.Upphäv inte stickproppens säkerhetssyfte.a. Tvåtrådig (nät-) stickpropp.b. Tretrådig jordad (nät-) stickpropp medjorduttag.Denna stickpropp passar endast i ett jordateluttag.13. Skydd av nätkabelnAlla nätkablar skall dras så att det inte finnsrisk att någon trampar på dem eller att dekläms av möbler eller andra föremål. Varspeciellt försiktig med kablarnas kontakter,förlängningsledningar och nätintaget påenheten.14. ÅskväderKoppla för säkerhets skull loss nätkabeln frånbåde eluttaget och nätintaget på enheten vidåskväder och inför perioder då enheten inteskall användas under en längre tid. Dettaförhindrar skador på enheten som kanorsakas av blixtnedslag eller strömrusning.

Akta dig för att överbelasta vägguttag,förlängningskablar och stickproppsadatprardå detta kan skapa risk för brand och elstötar.16. Intrång av föremål och vätskorStick aldrig in föremål av något slag iöppningarna på enheten då de kan vidröradelar med högspänning eller kortsluta kretsaroch därmed skapa risk för brand och elstötar.Var också noga med att inte spilla vätskorpå enheten.17. ServicearbeteFörsök aldrig att reparera produkten på egenhand då öppning eller borttagning av lockenkan utsätta dig för hög spänning eller andrafaror. Överlåt alla servicearbeten till enkvalificerad servicetekniker.18. Skador som kräver serviceKoppla loss enheten från eluttaget ochkontakta kvalificerad servicepersonal omnågot av det följande inträffar:a. Nätkabeln eller dess stickpropp har skadats.b. Vätska har spillts på eller föremål har trängt ini produkten.c. Produkten har utsatts för regn eller vattenstänk.d. Om produkten uppträder onormalt trots att denhanteras enligt bruksanvisningen. Användendast de reglage som specifikt anges ibruksanvisningen då felaktig justering medövriga reglage kan leda till svåra skador, somkan kräva omfattande reparationer av enkvalificerad tekniker.e. Produkten har tappats eller på något sättutsatts för skador.f. Service kan också behövas när bild- ochljudkvalitet skiljer sig märkbart från dennormala.Introduktion15. Överbelastning19. ReservdelarOm några delar behöver bytas skall duförsäkra att teknikern använder delar somspecifikt anges av tillverkaren eller som harsamma egenskaper som den ursprungligadelen. Delar som ej godkänts kan medförarisk för brand, elektriska stötar eller annanfara.20. SäkerhetskontrollEfter avslutad service eller reparationsarbeteskall du be teknikern att utföra en fullständigsäkerhetskontroll för att försäkra attprodukten är i fullgod driftskondition.21. Tak- eller väggmonteringVid montering av enheten på en vägg ellerhängande i taket skall tillverkarensrekommendationer noggrant följas.22. VärmeProdukten bör hållas på behörigt avstånd frånvärmekällor som element, värmeutsläpp, spisaroch andra föremål (inklusive förstärkare) somavger värme. DLP och logotypen DLP är registrerade varumärken tillhörande Texas Instruments. Microsoft och Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation iUSA och/eller övriga länder. PC/AT är ett registrerat varumärke tillhörande International Business Machines Corporation i USA. Adobe Reader är ett varumärke tillhörande Adobe Systems Incorporated. Macintosh är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Computer, Inc. i USA och/ellerövriga länder. Alla övriga företags- eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken irespektive land. Vissa integrerade kretschips i denna produkt omfattar konfidentiella och/ellerföretagshemliga rättigheter som tillhör Texas Instruments. Därför är det ej tillåtet att kopiera,modifiera, adaptera, översätta, distribuera, bakåtutveckla, bakåtmontera eller avkompilerainnehållet i dessa chips.7

Obser vera följande säkerhetsföreskrifter viduppställning av projektorn.Att observera angående lampenheten Risk för förekomst avglasskärvor om lampanspricker. Kontakta en rkstad för lampbyteom lampan råkar spricka.Se ”Byte av lampan” på sidan50.Att observera vid uppställning av projektorn För problemfri drift och bibehållen högbildkvalitet rekommenderar SHARP attprojektorn placeras på ett ställe som ej utsättsför fukt, damm och cigarrettrök. När projektornutsätts för miljöer som dessa måste luftintag,luftutsläpp och objektivet rengöras oftare. Sålänge projektorn rengörs regelbundet kommermiljöer som dessa inte att förkorta dessförväntade livslängd. Intern rengöring börendast utföras av en av Sharp auktoriseradprojektorhandlare eller serviceverkstad.Placera inte projektorn på ställen somkan utsättas för solsken eller annanskarp belysning. Placera duken så att den inte utsätts försolsken eller rumsbelysning. Ljus som fallerdirekt på duken gör färgerna bleka och bildensvår att se. Dra för gardinerna och dämpabelysningen om duken ska användas i ett soligteller väl upplyst rum.Att observera angående placering avprojektorn Placera projektorn på ett jämnt underlag inomjusteringsbart omfång (ca. 9 grader) förjusteringsfoten.8 När projektorn är nyinköpt kan det hända , när strömmen slås påförsta gången. Detta är normalt och tyder intepå något fel. Lukten försvinner efter attprojektorn har använts ett tag.Vid användning av projektorn bland bergoch högt belägna platser (vid en höjdöver havet på minst 1.500 meter (4.900fot)) Vid användning av projektorn på högt belägnaplatser där luften är tunnare ska du ställa”Fläktläge” på ”Hög”. I annat fall kan detoptiska systemets livslängd förkortas.Varning om att placera projektorn i enhög position Vid placering av projektorn i en hög positionska du vara noga med att fästa den ordentligtså att den inte kan falla och orsakapersonskador.Undvik att utsätta projektorn för stötaroch/eller vibrationer. Skydda objektivet så att dess yta inte kanutsättas för slag och stötar.Se till att vila ögonen då och då. Ögonen kan bli irriterade om du tittar på bildenunder långa perioder. Se till att vila ögonen dåoch då.Undvik placering på extremt varma ellerkalla ställen. Lämplig brukstemperatur för projektorn är från41 F till 95 F ( 5 C till 35 C). Lämplig förvaringstemperatur för projektorn ärfrån –4 F till 140 F (–20 C till 60 C).Blockera aldrig luftutsläpp och luftintag. Se till att det förekommer ett friutrymme påminst 11 13/16 tum (30 cm) mellan luftutsläppenoch närmaste vägg eller föremål. Se till att luftintagen och luftutsläppen inte täcksöver. Om kylfläkten blir blockerad ställer enskyddskrets automatiskt projektorn iberedskapsläget för att förhindra överhettning.Detta tyder inte på fel. (Se sidorna 48 och 49.)Koppla bort projektorns nätkabel frånvägguttaget och vänta minst 10 minuter.Placera projektorn på ett ställe där dessluftintag och luftutsläpp inte blockeras, anslutnätkabeln på nytt och slå på projektorn. Dettabör återställa projektorn till normaltdriftstillstånd.

Användning av projektorn i andra länder Om du inte kommer att använda projektor under en längre tid eller innan du flyttarprojektorn se till att du drar ur sladden frånvägguttaget och kopplar loss eventuellakablar ansluten till den. Vissa delar av projektorn kan fortfarande varaheta om nätkabeln kopplas ur medankylfläkten är igång. Var därför försiktig när duhanterar projektorn. Bär aldrig projektorn genom att hålla iobjektivet. Kontrollera att objektivskyddet sitter påprojektorn när du förvarar den. (Se sidan 11.) Utsätt inte projektorn för direkt solsken och hållden borta från värmekällor. Hög värme kanmissfärga höljet eller deformera plastlocket. Tänk på att nätspänningen och formen påuttag och kontakter kan variera från land tillland. När projektorn ska användas utomlandsska du vara noga med att använda en nätkabelsom lämpar sig för landet ifråga.Annan ansluten utrustning Vid anslutning av en dator eller annanaudivisuell utrustning till projektorn ska du göraanslutningarna EFTER att projektornsnätkabel kopplats bort från vägguttaget ochutrustningen som ska anslutas slagits av. Läs bruksanvisningen för projektorn och förutrustningen som ska anslutas för närmaredetaljer om anslutningen.IntroduktionAtt observera vid användning av projektornFunktion för temperaturövervakning Om projektorn börjar överhettas beroende påuppställningsproblem eller blockerade intag” och ”” ieller utsläpp tänds ”bildens nedre vänstra hörn. Om temperaturenfortsätter att stiga slocknar lampan, indikatornför temperaturvarning på projektorn börjarblinka och, efter en avkylningsperiod på 60sekunder, ställs projektorn i beredskapsläge.Se ”Underhållsindikatorer” på sidan 48 förnärmare detaljer.Info Kylfläkten reglerar den interna temperaturenoch dess drift kontrolleras automatiskt. Ljudetfrån fläkten kan variera under användningberoende på ändringar i fläkthastigheten.Detta tyder inte på fel.Att tillgå bruksanvisningarna PDFBruksanvisningar av formatet PDF är tillgängliga på flera språk på CD-ROM-skivan.Du måste installera Adobe Reader i din dator (Windows eller Macintosh ) för attkunna läsa dessa bruksanvisningar.Adobe Reader går att nerladda över Internet (http://www.adobe.com).Tillgång till bruksanvisningarna PDF för Windows (för Macintosh ska du hoppa över steg 2).1 Sätt i CD-ROM-skivan i datorns CD-ROMenhet.2 Dubbelklicka på ikonen ”My Computer”.3 Dubbelklicka på drivrutinen ”CD-ROM”.4 Dubbelklicka på mappen ”MANUALS”.5 Dubbelklicka på modellen (mappnamnet) duvill titta på.6 Dubbelklicka på språket (mappnamnet) duvill titta på.7 Dubbelklicka på PDF-filen för att tillgåprojektorns bruksanvisningar.Anm Om önskad PDF-fil inte kan öppnas genom att dubbelklicka med musen ska du först starta Adobe Reader och sedan välja önskad fil med ”File” och ”Open”.9

TillbehörMedföljande tillbehörRGB-kabelTvå batterier R6Objektivskydd(10 (3,0 m))(Storlek ”AA”, UM/SUM-3,(påsatt) QCNWGA045WJPZ CCAPHA027WJSA HP-7 eller liknande)Fjärrkontroll RRMCGA581WJSA Nätkabel*(1)(2)För USA och KanadaFör Europa utomm.fl.Storbritannien(6 (1,8 m))(6 (1,8 m)) QACCDA007WJPZ QACCVA011WJPZ (3)(4)För Storbritannien,och Singapore(6 (1,8 m)) QACCBA036WJPZ För Australien, NyaZealand ochOceanien(6 (1,8 m)) QACCLA018WJPZ * Använd en nätkabel som lämpar sig för uttagen i ditt land. Bruksanvisning (denna handbok TINS-D372WJZZ och CD-ROM UDSKAA097WJZZ )Anm Koder inom ” ” är koder för reservdelar.Extra tillbehör 3 RCA till 15-stiftig mini D-sub-kabel (10 (3,0 m)) Adapter DIN-D-sub RS-232C (5 57/64 (15 cm)) Fjärrkontrollmottagare Lampenhet Takmonteringsadapter -60KTAN-XRCM30 (enbart för USA)AN-TK201 för AN-60KT AN-TK202 för AN-60KT AN-EP101B för AN-XRCM30 (enbart för USA)Anm Beroende på regionen kan det hända att vissa extra tillbehör inte är tillgängliga. Rådfråga en avSharp auktoriserad projektorhandlare eller serviceverkstad.10

Numren inom Z anger de sidor i denna bruksanvisning där ämnet förklarasnärmare.ProjektorSedd ovanifrånStrömindikator25, 48Tangent25STANDBY/ONFör att slå påströmmen ochställa projektorn iberedskapsläge.Tangent37ENTERFör inställning avposter som valtseller justerats påmenyn.TangentKEYSTONEFör aktiveringav läget förKeystonekorrigering.25, 4848Temperaturvarningsindikator32Tangent ECO QUIETAnvänds för att dämpaljudet från kylfläkten ochförlänga lampans livslängd.29VOL (Volymrelage)(–O/Q )För justering avhögtalarens ljudnivå.29Tangenter INPUT (P/R)För skiftning mellaningångsläget.46 Tangent MENU/HELPFör visning avjusterings- ochinställningsskärmarsamt hjälpskärmen.37,2837Sedd )För val av menyposter.Zoomring26För att förstora/förminska r justeringav fokusen.Tryck på båda sidorna avobjektivskyddet för att sätta påeller ta av det.11IntroduktionDelarnas benämning och funktioner

Delarnas benämning och funktioner (Fortsättning)Numren inom Z anger de sidor i denna bruksanvisning där ämnet förklarasnärmare.Sedd bakifrånUttagIngång AUDIO 1Ingång DVI-DIngång för DVIdigitala RGB ochkomponentsignaler.23212222Ingång S-VIDEOUttag för anslutning avvideoutrustning med ag för RGBfrån dator ochkomponentsignaler.34 USB-anslutningFör anslutning tillUSB-anslutningenpå datorn ochanvändning av denmedlevereradefjärrkontrollen somen datormus.Uttag AUDIO 23OUTLjudutgången hosutrustningen anslutentill ljudingången.Uttag MONITOR 23OUT(Utgång för dator RGB ochkomponentsignaler.)Uttag för anslutning aven bildskärm.24Bakrejusteringsfot27Uttag RS-232CUttag för attstyra projektornmed en dator.23Ingång AUDIO 222Ingång VIDEOUttag föranslutning avvideoutrustning.NätintagAnslut denmedföljandenätkabeln.Kontakt försäkerhetsstandardenKensingtonAnvändning av Kensington-låset Denna projektor har en kontakt för säkerhetsstandarden Kensington för bruk medsäkerhetssystemet Kensington MicroSaver. Anlita informationen som medföljde systemetför anvisningar om att med detta säkra projektorn.12

25Tangenter29COMPUTER, DVI,S-VIDEO, VIDEOFör val av respektiveingångsläge.Tangent BREAK32TIMERFör visning av paustid.Tangenter PAGE34UP/PAGE DOWNSamma som [Page Down]- och[Page Up]-tangenterna på datornstangentbord när en USB-anslutninghar etablerats (med en USB-kabeleller fjärrstyrningsmottagaren(säljs separat)).Tangent POINTER32För visning av pekare.Mus (MOUSE)/34Justeringstangenter37(P/R/O/Q) Används för att flytta datormarkören närUSB-anslutningen har etablerats (med enUSB-kabel eller fjärrstyrningsmottagaren(säljs separat)). Används för att välja och justeramenyposter.34Tangent L-CLICKAnvänds för att vänsterklicka när USBanslutningen har etablerats (med enUSB-kabel eller fjärrstyrningsmottagaren(säljs separat)).Tangent KEYSTONE 28För aktivering avläget för Keystonekorrigering.Tangent AUTO SYNC 33För automatiskbildjustering vid anslutningtill en dator.Tangent ECO QUIET 32Används för att dämpaljudet från kylfläktenoch förlänga lampanslivslängd.IntroduktionTangent STANDBYFör att ställaprojektorn iberedskapsläge.25 Tangent ONFör strömpåslag.33 Tangent FREEZEFör frysning av bilden.29 Tangent AV MUTEFör tillfällig visningav en svart skärmoch avslag av ljudet.29 VOL /– (Volymrelage)För justering avhögtalarens ljudnivå.32 Tangent SPOTFör visning avspotlingt.37 Tangent ENTERFör inställning avposter som valts ellerjusterats på menyn.34 Tangent R-CLICK/37 RETURNAnvänds för atthögerklicka när USBanslutningen haretablerats (med enUSB-kabel ellerfjärrstyrningsmottagaren(säljs separat)). För återgång tillföregåendemenyskärm undermenyoperationer.37 Tangent MENU/HELP46 För visning avjusterings- ochinställningsskärmarsamt hjälpskär

PG-F200X BRUKSANVISNING oduktion t Uppställning Anslutningar gande gångssätt Praktiska funktioner ga. ii VIKTIGT . www.lamprecycle.org, eller Sharp på 1-800-BE-SHARP. Auktoriserad representant ansvarig för EU-marknaden SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg ENBART EU

Related Documents:

PG-F200X OPERATION MANUAL t Setup Connections Basic Operation Useful Features Appendix. ii IMPORTANT For your assistance in reporting the loss or theft of your Projector, please record the Model and Serial Number located on the bottom of the projector and retain this . or Sharp at 1-800-BE-SHARP.

F260X/XG-F210X/PG-F200X) lub 480.000 (model XR-30S) mikrolusterek. Podobnie jak w przypadku innych zaawansowanych technologicznie urządzeń elektronicznych (telewizorów wielkoekranowych, systemów wideo i kamer) istnieją pewne dopuszczalne odchylenia od

PG-F200X MANUAL DE MANEJO . SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg U.E. SOLAMENTE INFORMACIÓN Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con las limitaciones para dispositivos digitales de la Clase A, de conformidad con el apartado 15 de las

PG-F200X BEDIENUNGSANLEITUNG Einstellung V en Grundlegende ung he Funktionen Anhang. ii WICHTIG Um bei Verlust oder Diebstahl dieses Projektors eine Meldung zu vereinfachen, sollten Sie die auf der Unterseite des . Dieser SHARP-Projektor verfügt über einen DLP .

Depending on the operating state of the wipers when the wiper lever is operated, the wipers will operate as follows. Current wiper operation: Off Windshield Wipers and Washer Wiper lever operation Wiper operation or Temporary operation Temporary operation or Intermittent operation or High speed operation

OPERATION MANUAL with COOKBOOK R-898M MICROWAVE OVEN with TOP & BOTTOM GRILLS and CONVECTION R-898M Operation Manual 23/06/2004 15:20 Page A. OPERATION MANUAL This operation manual contains important information which you should read carefully before using your microwave oven. . If you require

SG550XG(config)#ip sla [operation] operation - This operation number is used to identify the IP SLA operation whose counters you want to clear. The range is from 1 to 64. Note: You cannot configure a new IP SLAs operation with a number of an existing IP SLAs operation. You must first delete the existing IP SLAs operation.

of domestic violence in 2003. Tjaden and Thoennes (2000) found in the National Violence Against Women Survey that 25.5% of women and 7.9% of men self-reported having experienced domestic violence at some point in their lives. Unfortunately, only a small percentage of abused men are willing to speak out in fear of ridicule, social isolation, and humiliation (Barber, 2008). Therefore, because of .